CAI DAT PHAN MEM SHARE INTERNET WINGATE 5.0.

10
1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
h00N0 04N 5h48£ INI£8N£I 84N0 wIN04I£ 5.0.I0
Truoc tien ban pha i download phan mem wingate. Ban co the tìm va download phan
mem nay tai vao chuyen muc download ma tai ve. Phien ban hien ta i la W/ngate 5.1 (ba//d

Cau hình Server :LQ.de cai dat WinGate
:LQK Advanced Server, gan IP tïnh cho Server bang cach vao &RQWURO 3DQQHO1HWZRUN DQG
'LDOXS &RQQHFWLRQV, chon giao thuc Internet Prataa/ (TCP/IP)¨ va bam 3URSHUWLHV, chon
option 8VHWKHIROORZLQJ,3DGGUHVV¨ va nhap IP address la (hoac ban co the chon
IP khac tuy ban) va Subnet mask la va nhan OK/OK de ket thuc viec thiet lap IP
cho Server.
Mot dieu can luu y nua la trong Wingate da co san DHCP Service nen ban co the Disable dich
vu nay trong Win2K hoac nguoc lai.
1/- Tien hanh cai dat:
7KØÑFWKLILOHngsetaa5.0.10.exe de tien hanh cai dat
CAI DAT PHAN MEM SHARE INTERNET WINGATE 5.0.10
1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
Man hình cai dat xuat hien, nhan ,$JUHHde chap nhan cai dat
Chon Option &RQILJXUHWKLV&RPSXWHUDVWKH:LQJDWH6HUYHU¨ va nhan &RQWLQXH de tiep tuc
CAI DAT PHAN MEM SHARE INTERNET WINGATE 5.0.10
1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
Tiep tuc nhan 1H[W
Ðen day, neu ban muon dung thu 30 ngay thì ban chon Era/aat/an rers/an (W/nGate Pra Free
30 day tr/a/)YDÚQKDÃQNext
CAI DAT PHAN MEM SHARE INTERNET WINGATE 5.0.10
1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
Nhan Next de tiep tuc
Chon thu muc de cai dat, thong thuong nguo i ta de mac dinh va nhan Next.
Chon option Exaress setaa (recammended)¨ va nhan Next.
Ðe an toan ban khong nen danh dau check vao Use NT far User Aathent/cat/an (GateKeeaer
and C//ent)¨ va nhan Next.
Bo danh dau check vao Use W/ngate ma// serrer¨ va nhan Next.
Ðanh dau chon Insta// ENS¨ va nhan Next.
CAI DAT PHAN MEM SHARE INTERNET WINGATE 5.0.10
1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
Va cuoi cung nhan )LQLVK de ket thuc qua trình cai dat. Nhan 2. de tien hanh khoi dong lai may
CAI DAT PHAN MEM SHARE INTERNET WINGATE 5.0.10
1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
2/- Cau hình Wingate:
Nhap doi chuot vao bieu tuong Wingate o duo i goc phai man hình
Khi dang nhap lan dau tien no yeu cau ban chon mat khau de dang nhap vao chuong trình, ban
co the go mat khau o phan Password hoac co the ban bo trong cung duoc va nhan OK.
Neu ban bo trong password thì no se dua ra ban thong bao nhu hình ben duoi. Nhan OK de tiep
tuc.
Mot thong bao khac nua se xuat hien nhu hình ben duoi, nhan OK de tiep tuc
Man hình dang nhap thanh cong nhu hình ben duoi
CAI DAT PHAN MEM SHARE INTERNET WINGATE 5.0.10
1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
Neu da Active dich vu DHCP trong Win2K thì ta co the Disable dich vu nay trong Wingate bang
cach nhap doi chuot len DHCP Service va chon Service is disabled trong phan Service startup
va chon OK de ket thuc. Con khong neu ban khong Active DHCP trong Win2k thì khong can
Disable trong Wingate
CAI DAT PHAN MEM SHARE INTERNET WINGATE 5.0.10
1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
Click doi chuot len 'LDOHU, cua so 'LDOHU 3URSHUWLHV xuat hien nhu hình ben duoi. Ðanh dau
check vao &RQQHFW DV UHTXLUHG XVLQJ WKH FRQQHFWLRQ OLVW¨ va chac chan rang ban da cai dat
modem va da tao ket noi. Ví du nhu hình ben duoi la ket noi co ten la LQWHUQHW.
Nhap doi chuot len connect LQWHUQHW va chon nhu hình ben duo i. 2..
Tiep tuc nhap doi chuo t len Cache. Cua so Cache Prperties xuat hien, chon dung luong cache
theo y cua ban. O day toi chon la 999MB va OK
CAI DAT PHAN MEM SHARE INTERNET WINGATE 5.0.10
1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
Tiep tuc click doi chuo t len Extended Networking hoac Nhap phai chuot len Extended
Networking va chon Properties
Cua so Extended Netnark Dr/rer xuat hie n, chon tab Genera/ va chon nhu hình ben duoi va nhan
OK va chac chan rang dong Status la Insta//ed and act/re¨
Tiep tuc ban chon tab Services, lan luot nhap do i chuot len tung User Services
CAI DAT PHAN MEM SHARE INTERNET WINGATE 5.0.10
1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
Chon tab Sessions va bo chon check Sess/ans t/me aat after 60 secands af /nact/r/ty¨, danh dau
check vao D/rect ENS and WGIC sess/ans va nhan OK, tiep tuc cho cac services khac.
Khi hoan tat cac buoc tren, ban nhan Save de luu lai qua trình thay doi cau hình va khoi dong lai
may.
CAI DAT PHAN MEM SHARE INTERNET WINGATE 5.0.10
1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
Ket thuc qua trình cau hình cho Wingate
Khong can cau hình gì gì cho may Client ca, cac may Client su dung IP dong. Neu muon chay
nhanh hon nua thì co the Wingate cho Client, bao dam ngon lanh.
Chuc ban thanh cong
Nguyen Trung Hieu
trunghieu@hotpop.com
http://www.vtth.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful