i

PENGESAHAN DISERTASI PROJEK

JABATAN KEJURUTERAAN AWAM DAN STRUKTUR FAKULTI KEJURUTERAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PENGESAHAN DISERTASI PROJEK TAHUN EMPAT

NAMA PELAJAR NO. PENDAFTARAN TAJUK PROJEK

: : :

AU YONG THEAN SENG A94212 KAJIAN DAN REKABENTUK RASUK KEKOTAK PRATEGASAN MENGGUNAKAN KAEDAH ANALISIS PLAT ORTOTROP DAN JEREJAK

”Dengan ini, disertasi Projek Tahun Empat yang bertajuk seperti di atas adalah disahkan dan diperakukan”

Tandatangan penyelia Nama penyelia Tarikh

: ..................................................................................... : Encik Azrul Bin Abdul Mutalib : .....................................................................................

ii

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

19 April 2007

AU YONG THEAN SENG A94212

iii

PENGHARGAAN Kepada kedua ibubapa saya yang memberi peluang kepada saya untuk menuntut di menara gading. Tanpa pengorbanan dan sokongan mereka yang tidak terhingga, sudah tentu tiada nama saya tercatat dalam senarai graduan universiti. Seterusnya adalah Encik Azrul Bin Abdul Mutalib, selaku penyelia saya kerana mempercayai saya sepanjang projek ilmiah ini. Kefahaman beliau akan kesibukan pelajar tahun akhir banyak menbantu saya dalam projek ilmiah ini. Juga tidak lupa kepada Profesor Madya Ir. Dr. Abdul Khalim Abdul Rashid, selaku pemeriksa saya kerana membantu saya memahami contoh analisis jambatan. Beliau juga membenarkan saya menghadiri kelas pascasiswazahnya mengenai pembinaan jambatan. Akhir sekali adalah Profesor Dr. N. E. Shanmugam di atas nasihat beliau. Walaupun sumbangan beliau nampak sikit namun kesannya sangat besar terhadap projek ilmiah saya ini. Pada masa akan datang sekiranya saya berpeluang berada di pentas, nama-nama orang ini akan saya ingati kerana mereka yang mencorak saya sebagai seorang jurutera.

iv

ABSTRAK Penggunaan rasuk kekotak dalam pembinaan jambatan lebuhraya semakin banyak dipraktikkan. Ini adalah kerana kelebihannya dari segi ketahanlasakannya terhadap kilasan, kesenangan untuk penyelenggaraan dan juga penampilan ekstetiknya. Kebelakangan ini, rekabentuk rasuk kekotak memfokuskan kepada kajian seperti kelebihan kaedah prategasan luaran dan juga rasuk kekotak hibrid. Kapasiti momen lentur rasuk kekotak dan perincian tetulang juga mengalami perubahan sejajar dengan perubahan dalam kod BD37/01. Dalam kajian ini, satu rasuk kekotak akan direkabentuk berdasarkan kajian kes satu jambatan satu rentang 22 meter panjang dan 12 meter lebar. Terdapat 2 cara yang digunakan untuk menganalisis beban pada rasuk ini iaitu kaedah manual dengan menggunakan teori plat ortotrop yang menggunakan graf lengkung rekabentuk. Satu lagi adalah menggunakan permodelan jerejak dengan menggunakan perisian LUSAS 13.6. Perbandingan rekabentuk mengunakan keduadua kaedah ini akan dilakukan. Kajian ini dilihat sebagai langkah pertama untuk mendapatkan satu piawai rasuk kekotak. Adalah diharapkan, siri rasuk kekotak ini akan menjadi asas beberapa penyelidikan kepada pelajar seterusnya seperti pemodelan rasuk dengan kaedah unsur terhingga dan mengira jumlah kos yang diperlukan untuk membina rasuk kekotak yang berlainan siri sebelum ia dipatenkan atas nama Universiti Kebangsaan Malaysia.

v

ABSTRACT It’s a common practice nowadays that box girder being used in the construction of highway bridges. This is due to the fact that box girder has the advantage of high torsion resistance, easy to inspect and its aesthetic appeal. Recently, the focus on box girder has been on the advantage of utilization of external prestressing and hybrid box girder. The moment capacity of box girder and the reinforcement too experiencing changes owing to the changes adjustment made on highway loading based on BD37/01. In this research, a box girder will be designed based on case study of one span bridge 22 meter length and 12 meter width. There are two ways to analyze the loading on the girder. One is to use the design curve from the orthotropic plate theory. Another method is to model the bridge as a grillage using the LUSAS 13.6 software. The difference in desgin based on these analyses will be compared. This study is seen as the platform to get an standard design for box girders. Therefore, this series will be the guideline for further research such as finite element analysis of the structure and calculation of the cost involved in constructing different sizes of the girder before it is being patented under National University of Malaysia itself.

vi

KANDUNGAN Halaman PENGESAHAN DISERTASI PROJEK PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SIMBOL BAB 1 1.1 1.2 1.3 1.4 BAB 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 BAB 3 3.1 3.2 PENDAHULUAN Pengenalan Objektif kajian Kepentingan kajian Skop kajian KAJIAN LITERATUR Bentuk dan bahan Kilasan Pesongan Pengelasan struktur konkrit prategasan Kaedah prategasan Beban hidup lebuhraya Kaedah analisis Rumusan METODOLOGI Sifat keratan Beban jambatan lebuh raya 13 15 3 4 5 6 7 8 11 11 1 2 2 2 xi i ii iii iv v vii ix x

vii

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 BAB 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 BAB 5 5.1

Beban mati Beban mati kenaan Beban hidup ( Kajian kes)

15 15 15 17 20 21 21 24 25 26 27

Profil tendon Kehilangan daya prategasan Tegasan ketika permindahan dan servis Lenturan pada keadaan had muktamad Pesongan Ricih pada keadaan had muktamad Rekabentuk tetulang Rumusan DATA DAN ANALISIS Dimensi Keratan Beban Tegasan Tendon Perincian Rumusan PERBINCANGAN DAN KEPUTUSAN Andaian 5.1.1 5.1.2 Pemilihan Beban Kaedah Analisis Beban 5.1.2.1 Kaedah Plat Ortotrop 5.1.2.2 Kaedah Jerejak 5.1.3 Tendon 37 30

28 29 30 31 32

33 33 34 35 36 37 37

5.2 5.3

Perbandingan Rumusan

viii

BAB 6 6.1 6.2 6.3 RUJUKAN LAMPIRAN A B C D E F G H I J K L M

KESIMPULAN Rumusan Faedah Kajian Kajian Lanjutan 37 40 40 42 44 Contoh Pengiraan Keratan Contoh Pengiraan Bahan Contoh Pengiraan Beban Agihan Contoh Pengiraan Beban Contoh Pengiraan Tendon Contoh Pengiraan Ricih (Pindah) Contoh Pengiraan Ricih (Servis) Contoh Pengiraan ULS (Lentur) Contoh Pengiraan ULS (Ricih) Contoh Pengiraan Pesongan Contoh Pengiraan Tetulang Katalog Tendon CONA Compact® System Graf lengkung Masssonnet 44 46 47 50 51 53 55 57 60 62 63 65 67

ix

SENARAI JADUAL No. Jadual 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 Pemilihan jumlah lorong “notional” Faktor pekali beban lorong berdasarkan BD37/01 Kriteria semakan tegasan berdasarkan BS 8110 Tegasan atas dan bawah rasuk pada L/2, L/4 dan L/12.5 Posisi tendon dalam rasuk Nilai Kmx dan Kmy pada beberapa kedudukan di jambatan Perbezaan rekabentuk menggunakan kaedah ortotrop dan jerejak Halaman 16 16 21 30 30 35 37

x

SENARAI RAJAH No. Rajah 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.1 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 Contoh rupabentuk rasuk kekotak Rasuk kekotak tunggal digabung menjadi lebuhraya yang lebih lebar Struktur rasuk kekotak dalam permodelan Y.L. Mo dan Yu-Lin Fan Pandangan sisi kedudukan tendon dalam rasuk kekotak Kedudukan tendon pada pandangan keratan rentas rasuk kekotak Dimensi kenderaan HB Daya yang dikenakan oleh gandar dan tayar Dimensi rasuk kekotak Aplikasi rasuk kekotak dalam pembinaan jambatan Profil tendon di tengah rasuk Profil tendon dari pandangan tepi rasuk Gambarajah tegasan rasuk apabila beban minimum bertindak Gambarajah tegasan rasuk apabila beban maksimum bertindak Graf tegasan-terikan tendon Gambarajah terikan pada keratan rentas rasuk Graf tegasan-terikan tendon untuk mencari nilai fpb Dimensi rasuk kekotak Pandangan pada hujung rasuk Keratan rentas pada tengah rasuk Pandangan sisi rasuk Momen maksimum apabila beban HB45 di tepi jambatan Momen maksimum apabila beban HB45 di tengah jambatan Struktur kerangka jambatan Halaman 3 4 5 7 7 10 10 13 15 17 18 18 19 21 22 23 28 31 32 32 33 34 36

xi

SENARAI SIMBOL

δi δ atas

= =

terikan rayapan pesongan ke atas rasuk pesongan ke bawah rasuk faktor keselamatan kekuatan bahan ketumpatan konkrit terikan lenturan terikan yang dihasilkan oleh daya prategasan jumlah terikan konkrit jumlah terikan konkrit dan tendon pengecutan konkrit per unit panjang parameter fleksural sudut pesongan tendon daripada garis ufuk luas keratan rasuk luas keratan rentas tendon luas keratan rentas permukaan turapan asfalt luas keratan rentas permukaan tembok tepi lebar bahagian lebar lorong “notional” daya mampatan yang mengena pada rasuk jarak gentian mampatan rasuk ke sentroid luas keratan tetulang kedudukan profil tendon jarak kedudukan zon bawah tendon daripada paksi neutral
jarak

δ bawah = γm γ cu εu εe ε pa ε pb ε sh
θ β A Aps Aasfalt bv bL C d e e1 e2 Dx Dy Es Ec E ci = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Atembok =

kedudukan zon atas tendon daripada paksi neutral

ketegaran fleksural membujur ketegaran fleksural melintang modulus elastik tendon kekuatan konkrit pada servis kekuatan konkrit pada pemindahan

xii

fc ft fy fci fcu fpu fpe fpb f cp

= = = = = = = = =

tegasan konkrit pada kedudukan tendon ketika tendon ditegangkan tegasan tegangan prinsipal kekuatan tetulang kekuatan konkrit ketika pemindahan kekuatan konkrit ketika servis kekuatan tendon prategasan tegasan efektif tendon selepas mengalami kehilangan daya tegasan tegangan tendon tegasan konkrit pada kedudukan sentroid kerana daya mampatan tendon

fpt Fbst g h H I Kmx Kmy la L M MD ML Mu Mo n P Po sb T V

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

tegasan mampatan pada kedudukan d dan jarak y dari sentroid daya yang menyebabkan konkrit pecah halaju graviti tinggi rasuk daya prategasan momen inersia rasuk pemalar agihan membujur pemalar agihan melintang panjang lengan tuas panjang rentang momen lentur momen beban mati momen beban hidup kapasiti momen rasuk momen untuk hasil tegasan sifar pada konkrit di gentian tegangan ekstrem bilangan rasuk daya prategasan, H ketika pemindahan dan servis daya prategasan yang dikenakan oleh bicu jarak tetulang daya tegangan yang mengena pada rasuk daya ricih

xiii

Vc Vcr Vco w y y yo yt yb y po zt zb

= = = = = = = = = = = =

ketahanan ricih muktamad konkrit ketahanan ricih muktamad pada bahagian retak ketika lentur ketahanan ricih muktamad pada bahagian tidak retak ketika lentur beban minimum atau beban maksimum panjang rentang L/2, 3L/8, L/4, L/8, dan L/12.5 paksi neutral setengah daripada panjang sisi blok hujung tambatan jarak permukaan atas rasuk ke paksi neutral jarak permukaan bawah rasuk ke paksi neutral setengah daripada diameter tambatan modulus keratan atas rasuk modulus keratan bawah rasuk