Приложение № 11

ПРИМЕРЕН ИЗПИТЕН ВАРИАНТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ПРЕДМЕТЕН ЦИКЪЛ
“ФИЛОСОФИЯ”
ПЪРВА ЧАСТ
1. Движението на мисълта от частно към общо е характерно за:
а) дедуктивните умозаключения
б) традуктивните умозаключения
в) индуктивните умозаключения
г) нито едно от посочените
2. Сенсуализмът обяснява действителността, основавайки се на:
а) разума
б) интуицията
в) сетивата
г) Бог
3. Твърдението “Разумното удоволствие е път към щастието” се свързва с теорията
на:
а) епикурейството
б) стоицизма
в) аскетизма
г) хедонизма
4. Кое от изброените е познавателен психически процес:
а) воля
б) памет
в) реч
г) толерантност
5. Кое твърдение за разликите между моралните и правните норми НЕ е вярно?
а) Моралните норми регулират мотивите, а правните - външното поведение.
б) Правните норми са гарантирани чрез държавна принуда, а моралните – не.
в) Правните норми се приемат и променят планомерно, а моралните – не.
г) Моралните норми се отнасят към природата, докато правните норми засягат
човека.
6. За логиката лъжата е:
а) неволна неистина
б) волна неистина
в) неволна истина
г) осъдителен порок

1

7. Гносеологията е дял от философията, който изследва:
а) битието
б) познанието
в) морала
г) политиката
8. Психологическата концепция, поставяща психическия комплекс в основата на
човешката психика, се нарича:
а) психоанализ
б) бихевиоризъм
в) хуманистична психология
г) гещалтпсихология
9. Въздържанието, издигнато в етичен принцип, е характерно за:
а) диетичното хранене
б) екологията
в) хедонизма
г) аскетизма
10. Систематична теория, която обективно се стреми да обясни света, е:
а) науката
б) митологията
в) вярата
г) изкуството
11. Кое от следните описания съответства на екстраверта?
а) общителен, импулсивен, безгрижен
б) сдържан, подозрителен, спокоен
в) старателен, миролюбив, сериозен
г) раздразнителен, тревожен, пасивен
12. Чрез логическия съюз "или" в логиката се представя:
а) конюнкцията
б) дизюнкцията
в) импликацията
г) тъждеството
13. В правото "юридическо лице" е:
а) "лице", навършило пълнолетие
б) "лице" с диплома за юридическо образование
в) "лице", което работи като съдия
г) надиндивидуално “лице” със съответните права и задължения

2

14. Съсредоточеността на съзнанието върху определен обект се нарича:
а) възприятие
б) усещане
в) рефлекс
г) внимание
15. За логиката компонентите на съждението са:
а) подлог и сказуемо
б) субект и обект
в) субект и предикат
г) денотат и конотат
16. Още в Античността са смятали, че в началото на философстването стои:
а) доверието
б) учудването
в) възприятието
г) спомнянето
17. От коя емоция се влияе отношението "фрустрация - агресия"?
а) удоволствие
б) радост
в) любопитство
г) гняв
18. В логиката фактическата истина се разбира като:
а) непостижимо благо
б) съответствие на мислите с действителността
в) единство на мислите с постъпките
г) полезна идея за преодоляване на съмненията
19. С понятието "аксиология" се означава:
а) учение за методите на познанието
б) учение за произхода на човека
в) учение за логическото мислене
г) учение за ценностите
20. Коя от посочените категории е от различен порядък в сравнение с останалите
три?
а) причина
б) случайност
в) следствие
г) съзнание

3

21. Какво се разбира под „аперцепция” в психологията:
а) зависимостта на възприятието от минал опит
б) мислене за битието
в) мислене за немислимото
г) продължителността на времето
22. Посочете последователността на процесите в паметта:
а) запомняне, възпроизвеждане, съхраняване
б) възпроизвеждане, съхраняване, запомняне
в) запомняне, съхраняване, възпроизвеждане
г) съхраняване, възпроизвеждане, запомняне
23. За философията от кой исторически период е характерна максимата: "Вярвам,
защото е абсурдно"?
а) Средновековие
б) Ново време
в) Просвещение
г) Модерност
24. Къде е постоянното седалище на ООН?
а) Страсбург /Франция/
б) Лондон /Великобритания/
в) Ню Йорк /САЩ/
г) Хага /Холандия/
25. Дуализмът е философски възглед, който приема:
а) множественост на съществуващото
б) единна основа на съществуващото
в) две начала на съществуващото
г) нито едно от посочените
26. Идеята за “средния път - между удоволствието и самоизтезаването” принадлежи
на:
а) Моисей
б) Буда
в) Иисус Христос
г) Хазрети Мухаммед
27. В коя от изброените двойки понятията се отнасят помежду си като род и вид?
а) “тяло” и “душа”
б) “футболист” и “баскетболист”
в) “ученик” и “спортист”
г) “живо същество” и “човек”

4

28. Гражданите на Република България НЕ могат да сезират:
а) Европейския съд по правата на човека
б) Конституционния съд
в) Комитета по правата на човека
г) Държавната агенция за закрила на детето
29. Коя от изброените двойки понятия обяснява философски същността на човека:
а) телесност и разумност
б) физиология и анатомия
в) гражданин и държава
г) род и нация
30. За да се гарантира равенството пред закона, правото схваща човека като:
а) личност
б) лице
в) "Аз"
г) юрист
31. Съжденията “Някои хора са студенти” и “Някои хора не са студенти”:
а) не може да са едновременно верни
б) не може да са едновременно неверни
в) ако първото е вярно, второто не е
г) ако второто е вярно, първото не е
32. ООН е:
а) икономическа организация
б) културен форум
в) световна организация за мир и сътрудничество между държавите
г) Северноатлантически пакт
33. Да проявиш емпатия спрямо някого, означава:
а) да го харесваш
б) да го отхвърляш
в) да си равнодушен към него
г) да проникнеш в неговия вътрешен свят
34. Рационалността е качество на:
а) естетическия вкус
б) интуицията
в) мисленето и поведението
г) въображението

5

35. Кое от изброените понятия е от сферата на приложната етика?
а) метаетика
б) деонтология
в) биоетика
г) дипломация
36. Кога българинът придобива политическото право да гласува на местни и
национални избори?
а) при сключване на граждански брак
б) при завършване на средно образование
в) при оформяне на зрял мироглед
г) при навършване на 18 години
37. Логическият закон е:
а) общо твърдение за света
б) последователност от твърдения за света
в) необходима връзка на мислите по истинност, независима от съдържанието им
г) измислена от логиците норма на мисленето
38. Психологията като самостоятелна наука възниква през:
а) Античността
б) Средновековието
в) 19. век
г) 20. век
39. Определението е операция, чрез която:
а) се разкрива обема на понятията
б) се посочва произхода на думите
в) се изясняват съществените и отличителните признаци от съдържанието на
понятията
г) нито едно от изброените
40. Правото е:
а) ръководство с правила за добро и зло
б) система от обичаите на един народ
в) теория за добродетелите и пороците
г) съвкупност от социални норми, гарантирани от държавна принуда
41. Каква е формата на управление в България?
а) президентска република
б) парламентарна република
в) конституционна монархия

6

г) народно-демократична република
42. Демокрацията е:
а) управление на мнозинството
б) управление на богатите
в) управление на “най-добрите"
г) управление на един човек
43. Диалогът “Държавата” е произведение на:
а) държавника и законодателя Солон
б) историка Херодот
в) философа Платон
г) циника Диоген
44. Кое от изброените права на човека може да бъде определено като политическо
право:
а) избирателно право
б) право на собствено жилище
в) право на живот
г) право на образование
45. Терминът “философия” се превежда от старогръцки език като:
а) “любов към езика”
б) “любов към свободата”
в) “наука за свободата”
г) “любов към мъдростта”
46. Според своя обем понятията "студент" и "спортист" са:
а) тъждествени
б) кръстни
в) противни
г) противоречиви
47. Монизмът е начин на философстване, който приема:
а) множественост на съществуващото
б) единна основа на съществуващото
в) две начала на съществуващото
г) нито едно от посочените три
48. Главната морална задача на човека според Камю е:
а) да се бори за благото на онеправданите
б) да осъзнава абсурда на своето съществуване
в) да се въздържа от абстрактни разсъждения

7

г) да се стреми към добродетелен живот
49. Във философията с понятието "трансцендентно" се означава:
а) иманентното - вътрешните мисли и чувства
б) отвъдното - онова, което е отвъд опита
в) рационалното - онова, до което достигаме по мисловен път
г) емпиричното - онова, което сме придобили чрез опита
50. "Не прелюбодействай!" е:
а) категоричният императив според Кант
б) член от Наказателния кодекс на Република България
в) една от десетте Божи заповеди според Библията
г) обичай в примитивните общества
ВТОРА ЧАСТ
Напишете философско есе върху един от изброените фрагменти:
Фрагмент 1
“Човек е нищожен, щом съзнава нищожеството си, но същевременно е велик
именно защото го съзнава.” (Блез Паскал)
Фрагмент 2
“Философия има тогава, когато става дума не за чужди, а за собствени идеи.”
(Николай Бердяев)
Фрагмент 3
“Подчинението на закона, който човек сам си предписва, е свобода.”(Жан Жак Русо)

8