Tr­êng §¹i häc NGo¹i ng÷

Khoa NN& VH Anh Mü

DAnh s¸ch líp k37
Häc kú I

STT

Hä vµ tªn

n¨m häc 2005-2006

Ngµy sinh

Líp

1 NguyÔn ThÞ BÝch

DiÖp

3/14/1985

37A1

2 nguyÔn ®Æng nguyÖt

h­¬ng

11/5/1985

37A1

3 NguyÔn ViÖt

5/18/1985

37A1

4 T« Ng©n

12/11/1985

37A1

5 Vò H¶i

11/23/1985

37A1

6 TrÇn ThÞ Thu

H­êng

8/7/1984

37A1

7 NguyÔn Thuý

Lan

11/28/1985

37A1

8 Ph¹m Thu

Liªn

01.01.86

37A1

9 Bïi Thuú

Linh

10/8/1985

37A1

10 NguyÔn ThÞ Thuú

Linh

4/8/1985

37A1

11 L­u Ph­¬ng

Linh

1/29/1986

37A1

12 lª thu

6/5/1985

37A1

13 Phïng Trang

Nhung

7/30/1985

37A1

14 Ph¹m Xu©n

QuyÕt

4/30/1985

37A1

15 Chu Thu

Th¶o

5/15/1985

37A1

16 Vò ThÞ Ph­¬ng

Th¶o

10/19/1985

37A1

17 nguyÔn thi ph­¬ng

trµ

10/31/1985

37A1

18 Lª Thanh

Trµ

12/14/1985

37A1

19 TrÇn DiÖu

TuÊn

4/9/1985

37A1

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

6/6/1985

37A2

2/20/1984

37A2

10/13/1984

37A2

Dung

10/9/1985

37A2

5 NguyÔn ViÖt

Dòng

6/7/1984

37A2

6 TrÇn V¨n

§ång

2/26/1985

37A2

7 NguyÔn ThÞ Minh

10/22/1985

37A2

8 NguyÔn Minh

H¹nh

6/23/1985

37A2

9 Vâ ThÞ Thu

HiÒn

10/12/1985

37A2

10 Hµ ThÞ

Hoµi

1/2/1985

37A2

11 NguyÔn ThÞ

Huyªn

1/17/1985

37A2

12 Nh¹c Thanh

H­¬ng

3/2/1985

37A2

13 NguyÔn ThÞ Thuý

Lan

7/6/1985

37A2

14 T« Mai

Linh

2/12/1986

37A2

15 Bïi Thïy

Linh

07.06.85

37A2

16 Hoµng ThÞ Thu

Ph­¬ng

6/16/1985

37A2

17 §Æng Quang

S¸nh

12/31/1985

37A2

18 Hµ ThÞ Minh

Th¾ng

11/10/1985

37A2

19 lª thÞ

thuû

10/19/1985

37A2

20 Lª Thu

Trang

7/14/1985

37A2

21 NguyÔn ThÞ HiÒn

Vi

5/23/1985

37A2

22 NguyÔn ThÞ BÝch

XuyÕn

3/2/1984

37A2

YÕn

3/20/1985

37A2

24 Vò ThÞ Thu

Trang

8/31/1986

37A2

25 L­u ThÞ H¶i

YÕn

9/30/1984

37A2

1 §Æng Hoµng

¸nh

2 Bïi ThÞ Ngäc

BÝch

3 NguyÔn ThÞ

Cóc

4 D­¬ng Ph­¬ng

23 BÕ ThÞ Hoµng

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

8/21/1985

37A3

B×nh

5/3/1985

37A3

3 NguyÔn ThÞ BÝch

DiÖp

5/8/1985

37A3

4 CÊn ThÞ Chang

Duyªn

11/3/1985

37A3

5 TrÇn V¨n

§øc

7/6/1983

37A3

6 nguyÔn thÞ diÖu

3/25/1985

37A3

7 NguyÔn ThÞ

H¹nh

1/2/1985

37A3

8 Bïi Thu

HiÒn

8/4/1985

37A3

9 Bïi TuÊn

HiÖp

9/20/1984

37A3

10 NguyÔn ThÞ Thu

Hoµi

10/1/1985

37A3

11 §ç ThÞ

HuyÒn

11/25/1985

37A3

12 Phan Quúnh

H­¬ng

7/20/1985

37A3

13 Ng« Hång

9/7/1983

37A3

14 Vò ThÞ

Linh

11/14/1985

37A3

15 NguyÔn Minh

Nga

4/25/1985

37A3

16 §µo ThÞ Ngäc

Nguyªn

2/14/1985

37A3

17 NguyÔn ThÞ Hång

Nhung

10/30/1985

37A3

18 Lª ThÞ Thu

Ph­¬ng

9/13/1984

37A3

19 An Ngäc

Thao

6/30/1984

37A3

20 NguyÔn §×nh

Thi

5/18/1985

37A3

21 Lª ThÞ BÝch

Thuû

10/20/1985

37A3

22 Vò ThÞ Thanh

Thuý

12/5/1983

37A3

23 NguyÔn ThÞ Minh

Trang

5/29/1985

37A3

24 Ph¹m ThÞ

Tuyªn

10/10/1984

37A3

25 Tr­¬ng H¶i

YÕn

12/12/1985

37A3

26 NguyÔn ThÞ Hång

Vinh

5/2/1985

37A3

1 NguyÔn Xu©n

Anh

2 Bïi ThÞ Thanh

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

9/7/1984

37A4

Duyªn

11/30/1983

37A4

3 Bïi B¨ng

Giang

9/10/1985

37A4

4 TrÇn ThÞ Hång

H¹nh

8/11/1985

37A4

5 §inh ThÞ Thu

HiÒn

11/24/1985

37A4

6 Hoµng ThÞ Minh

HiÕu

1/22/1985

37A4

7 tr­¬ng thÞ thanh

hoµI

03.05.84

37A4

8 L¹i Thanh

HuyÒn

12/7/1985

37A4

9 Phan Thu

H­¬ng

10/25/1985

37A4

6/4/1983

37A4

10/2/1985

37A4

1 KiÒu Kim

Anh

2 §inh ThÞ Lª

10 Lª ThÞ

11 NguyÔn ThÞ Hång

LÜnh

12 NguyÔn TuyÕt

Mai

2/5/1985

37A4

13 NguyÔn Ngäc

Ngµ

12/24/1985

37A4

14 §inh ThÞ BÝch

NguyÖt

1/8/1984

37A4

15 ph¹m thÞ hång

nhung

03.02.85

37A4

16 Lß ThÞ Mai

Ph­¬ng

05.02.85

37A4

17 NguyÔn ThÞ Thanh

T©m

12/4/1984

37A4

18 NguyÔn ThÞ

Thanh

7/10/1982

37A4

19 NguyÔn ThÞ BÝch

ThiÖn

6/22/1985

37A4

20 Lª ThÞ Nh­

Thuû

7/22/1984

37A4

21 Vò ThÞ Thanh

Thuý

1/20/1986

37A4

22 NguyÔn ThÞ Thu

Trang

6/2/1985

37A4

23 BÕ ThÞ

TuyÕt

12/3/1985

37A4

24 Lý v¨n

9/21/1982

37A4

25 Mai ThÞ BÝch

V­îng

10/29/1984

37A4

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

10/21/1984

37A5

7/1/1985

37A5

Du

10/4/1982

37A5

4 Mai H­¬ng

Duyªn

3/12/1986

37A5

5 hoµng thÞ

giang

10/16/1985

37A5

6 Vò ThÞ Minh

H¹nh

2/24/1984

37A5

7 NguyÔn ThÞ

HiÒn

10/15/1985

37A5

8 §Æng ThÞ Thanh

Hoa

8/10/1984

37A5

9 NguyÔn ThÞ

Håi

3/26/1985

37A5

1 §oµn ThÞ Ph­¬ng

Anh

2 NguyÔn ThÞ Thanh

B×nh

3 TrÞnh B¸

10 Lª Thanh

HuyÒn

12/25/1985

37A5

11 T¹ ThÞ Mai

H­¬ng

3/1/1985

37A5

12 Bïi T H¹nh

Liªn

10/27/1985

37A5

13 NguyÔn ThÞ

Loan

5/29/1984

37A5

14 ph¹m thÞ tuyÕt

mai

6/7/1985

37A5

15 §µm ThÞ

Ng©n

11/8/1984

37A5

16 NguyÔn ThÞ

NguyÖt

9/29/1983

37A5

17 L­¬ng ThÞ Minh

Ph­¬ng

5/3/1985

37A5

18 Vò Hång

T©m

12/30/1985

37A5

19 Qu¸ch ThÞ

ThiÕt

9/15/1984

37A5

20 Mai ThÞ

Thuû

3/20/1985

37A5

21 NguyÔn THÞ

Thñy

20.07.85

37A5

22 T« ThÞ HuyÒn

Th­

4/5/1983

37A5

23 NguyÔn ThÞ Thu

Trang

8/22/1985

37A5

24 §Æng ThÞ ¸nh

TuyÕt

9/21/1985

37A5

25 Lª Ngäc

Xu©n

12/15/1985

37A5

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

1 Vò ThÞ

B×nh

4/14/1984

37A6

2 Lª Mai

Dung

12/13/1985

37A6

3 NguyÔn ThÞ

Duyªn

10/19/1985

37A6

4 NguyÔn Hång

Giang

4/14/1985

37A6

5 TrÇn Thu

3/28/1985

37A6

6 L­u ThÞ HuyÒn

H¶o

9/9/1985

37A6

7 NguyÔn ThÞ

HiÒn

7/27/1983

37A6

8 §ç Ngäc

Hoa

9/25/1984

37A6

9 Bïi ThÞ Thu

Hång

12/27/1985

37A6

10 NguyÔn ThÞ Th­¬ng

HuyÒn

8/12/1985

37A6

11 Tèng ThÞ

H­¬ng

9/20/1985

37A6

12 Lª ThÞ Hång

Liªn

6/7/1985

37A6

13 Ph¹m ThÞ Thanh

Loan

3/1/1985

37A6

14 Bïi ThÞ

May

5/25/1984

37A6

15 §oµn ThÞ Thuý

Ng©n

10/1/1985

37A6

16 NguyÔn ThÞ Minh

NguyÖt

6/16/1985

37A6

17 TrÇn CÈm

Nhung

9/18/1985

37A6

18 L­u ThÞ Minh

Ph­¬ng

1/20/1985

37A6

19 Hµ ThÞ

Thanh

4/11/1984

37A6

20 §ç ThÞ

Thoa

4/8/1985

37A6

21 NguyÔn ThÞ

Thuû

9/15/1984

37A6

22 TrÇn Anh

Th­

1/25/1985

37A6

23 NguyÔn Thu

Trang

12/22/1985

37A6

24 NguyÔn §×nh

3/16/1985

37A6

25 Hoµng ThÞ H¶i

YÕn

11/26/1983

37A6

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

1 §ç Minh

Ch©u

10/2/1985

37A7

2 Lª Thuú

Dung

3/18/1986

37A7

3 Lª thÞ

Diu

10/7/1983

37A7

4 Gi¸p Thuú

D­¬ng

3/5/1985

37A7

5 ph¹m thÞ

giang

10/15/1985

37A7

6 Tr­¬ng ThÞ

11/2/1985

37A7

7 N«ng ThÞ

H¶o

5/8/1985

37A7

8 NguyÔn ThÞ

HiÒn

4/20/1984

37A7

9 L­u ThÞ Thanh

Hoa

12/25/1984

37A7

10 Bïi ThÞ ViÖt

Hång

11/14/1985

37A7

11 Phïng ThÞ

HuyÒn

3/10/1984

37A7

12 TrÇn Thanh

H­¬ng

5/27/1984

37A7

13 Ph¹m ThÞ Ph­¬ng

Liªn

7/1/1986

37A7

14 NguyÔn ThÞ Hång

Ly

4/8/1985

37A7

15 NguyÔn ThÞ

Nhµi

9/25/1985

37A7

16 TrÇn ThÞ Kim

Nhung

8/16/1985

37A7

17 Ng« Thu

Ph­¬ng

10/1/1985

37A7

18 Vò ThÞ Kim

Thanh

10/31/1985

37A7

19 Lª ThÞ

Th¬

5/6/1985

37A7

20 NguyÔn ThÞ Ngäc

Thuû

7/31/1984

37A7

21 §Æng Hoµi

Th­¬ng

11/14/1985

37A7

22 Ph¹m Thu

Trang

10/19/1984

37A7

23 NguyÔn ThÞ

T­¬i

1/2/1985

37A7

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

1 NguyÔn ThÞ Tó

Anh

4/3/1985

37A8

2 Lª ThÞ Hång

CHI

9/23/1985

37A8

3 NguyÔn Kim

Dung

6/15/1983

37A8

4 NguyÔn ThÞ Thuú

D­¬ng

10/11/1984

37A8

5 V¨n Ng©n

Giang

8/2/1985

37A8

6 Vò ThÞ Thu

5/4/1984

37A8

7 NguyÔn DiÖu

H»ng

11/4/1983

37A8

8 NguyÔn T Quúnh

Hoa

7/20/1985

37A8

9 §inh ThÞ

Hång

10/20/1984

37A8

10 TrÇn Thuú

H­¬ng

10/15/1984

37A8

11 Hoµng ThÞ

Kh¸nh

31.12.84

37A8

12 Tèng ThÞ Mü

Liªn

11/20/1985

37A8

13 NguyÔn ThÞ Kh¸nh

Ly

9/1/1985

37A8

14 NguyÔn ThÞ

M©y

4/11/1985

37A8

15 NguyÔn ThÞ

Ng©n

5/9/1985

37A8

16 ng« thÞ hoµI

nhi

9/20/1983

37A8

17 NguyÔn H¶i

Ninh

6/1/1984

37A8

18 NguyÔn ThÞ

Ph­¬ng

1/6/1986

37A8

19 §µo ThÞ Ch©u

Thµnh

5/15/1985

37A8

20 §ç ThÞ

Th¬m

9/25/1985

37A8

21 Lª ThÞ Ngäc

Th­¬ng

3/27/1985

37A8

22 TrÇn ThÞ Quúnh

Trang

2/6/1986

37A8

23 TrÇn ThÞ Anh

V¨n

11/15/1985

37A8

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

1 Phan ThÞ Ngäc

Anh

11/18/1982

37A9

2 vò thÞ ph­¬ng

chi

9/1/1985

37A9

3 NguyÔn ThÞ

Dung

6/17/1985

37A9

4 nnguyÔn thÞ thuú

d­¬ng

11/12/1985

37A9

5 §ç ThÞ Thu

10/30/1985

37A9

6 NguyÔn ThÞ

H¶i

7/13/1985

37A9

7 NguyÔn ThÞ Mü

H»ng

8/5/1985

37A9

8 NguyÔn ThÞ Minh

HiÒn

4/19/1985

37A9

9 TrÇn ThÞ BÝch

Hoa

5/17/1984

37A9

10 Phïng ThÞ

Huª

10/30/1985

37A9

11 TrÇn ThÞ

HuyÒn

7/12/1985

37A9

12 TriÖu ThÞ Thu

H­¬ng

4/7/1985

37A9

13 NguyÔn ThÞ Mai

Ly

8/17/1985

37A9

14 NguyÔn ThÞ

Minh

4/4/1985

37A9

15 NguyÔn ThÞ Thanh

Ng©n

5/1/1984

37A9

16 Phan ThÞ

Nhinh

11/1/1984

37A9

17 Vò ThÞ

Ninh

2/24/1985

37A9

18 NguyÔn ThÞ

Ph­¬ng

10/14/1983

37A9

19 Cao ThÞ Ph­¬ng

Th¶o

8/27/1983

37A9

20 NguyÔn ThÞ

Th¬m

10/12/1984

37A9

21 NguyÔn ThÞ Thu

Thuû

7/26/1984

37A9

22 NguyÔn Hoµi

Th­¬ng

11/1/1985

37A9

23 TrÇn ThÞ Thu

Trang

3/10/1984

37A9

24 Bïi Hång

V©n

12/2/1985

37A9

25 NguyÔn ThÞ H¶i

YÕn

11/5/1985

37A9

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

1 TrÇn ThÞ Mai

Anh

2/23/1986

37A10

2 Ng« ThÞ

Chóc

3/10/1984

37A10

3 NguyÔn ThÞ Thanh

Dung

6/30/1985

37A10

4 Phan Thuú

D­¬ng

6/8/1985

37A10

5 §ç Thu

4/22/1985

37A10

6 §µo Thuý

H¹nh

2/23/1984

37A10

7 Ph¹m ThÞ

H»ng

11/5/1984

37A10

8 NguyÔn ThÞ Thu

HiÒn

9/24/1985

37A10

9 TrÞnh ThÞ Quúnh

Hoa

4/26/1985

37A10

10 Ph¹m ThÞ

HuÕ

3/17/1985

37A10

11 TrÇn ThÞ Thanh

HuyÒn

12/6/1985

37A10

12 vò thÞ

h­¬ng

2/9/1985

37A10

13 §inh ThÞ Thuú

Linh

4/3/1986

37A10

14 Bïi ThÞ

8/10/1984

37A10

15 TrÇn NguyÖt

Minh

4/16/1984

37A10

16 Ph¹m ThÞ

NghÞ

9/24/1985

37A10

17 §inh ThÞ TuyÕt

Nhung

3/28/1985

37A10

18 §oµn ThÞ Kim

Oanh

5/19/1985

37A10

19 Ph¹m ThÞ Mai

Ph­¬ng

9/29/1985

37A10

20 Hoµng Ph­¬ng

Th¶o

3/8/1985

37A10

21 NguyÔn HiÒn

Thu

11/12/1985

37A10

22 NguyÔn Vò Thu

Thuû

8/21/1985

37A10

23 Phan ThÞ

Th­¬ng

10/6/1983

37A10

24 TrÞnh HuyÒn

Trang

6/4/1985

37A10

25 Hoµng Thanh

V©n

7/15/1985

37A10

26 Vò ThÞ Hång

V©n

6/22/1985

37A10

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

1 TrÇn ThÞ Thuú

Anh

7/12/1984

37A11

2 Hoµng ThÞ

Chung

1/30/1985

37A11

3 NguyÔn ThÞ Thuú

Dung

11/4/1985

37A11

4 Chu NhÊt

§¹i

6/22/1984

37A11

5 Hµ ThÞ Thu

6/15/1985

37A11

6 §Æng ThÞ

H¹nh

10/3/1985

37A11

7 Ph¹m ThÞ

H»ng

11/30/1984

37A11

8 NguyÔn ThÞ Thu

HiÒn

12/13/1984

37A11

9 Bïi ThÞ

Hoµ

12/23/1983

37A11

10 Hoµng ThÞ BÝch

HuÖ

11/20/1985

37A11

11 TrÞnh ThÞ Thu

HuyÒn

2/14/1985

37A11

12 Vò Thu

H­¬ng

1/12/1986

37A11

13 D­ ThÞ Minh

Ngäc

8/20/1985

37A11

14 Lª ThÞ

6/4/1983

37A11

15 lª thÞ trµ

my

1/12/1985

37A11

16 Hµ Trang

Nhung

4/20/1985

37A11

17 NguyÔn ThÞ Tó

Oanh

9/2/1984

37A11

18 §ç ThÞ Thu

Ph­îng

1/6/1985

37A11

19 Hå Ph­¬ng

Th¶o

10/14/1985

37A11

20 NguyÔn ThÞ

Thu

11/20/1985

37A11

21 Th¸i Hµ Lam

Thuû

2/20/1985

37A11

22 TrÇn ThÞ Thu

Th­¬ng

1/26/1982

37A11

23 NguyÔn ThÞ

V©n

3/18/1985

37A11

24 Nghiªm Hoµng

Ng©n

9/14/1985

37A11

25 NguyÔn ThÞ Minh

YÕn

9/1/1985

37A11

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

9/7/1985

37A12

B×nh

9/16/1982

37A12

3 Phan ThÞ Kim

Chung

8/28/1985

37A12

4 NguyÔn Thuú

Dung

9/13/1983

37A12

5 §ç ThÞ

§µo

1/19/1985

37A12

6 Hoµng ThÞ Thu

12/19/1985

37A12

7 Lª §øc

H¹nh

2/27/1985

37A12

8 Ph¹m ThÞ Thu

H»ng

9/21/1985

37A12

9 Ph¹m ThÞ Thanh

HiÒn

3/15/1985

37A12

10 Hoµng ThÞ Thanh

Hoµ

5/30/1985

37A12

11 L­¬ng ThÞ BÝch

HuÖ

2/20/1985

37A12

12 Vò ThÞ Thanh

HuyÒn

6/13/1985

37A12

13 NguyÔn thÞ thu

h­êng

12.11.83

37A12

14 NguyÔn ThÞ Thuú

Linh

10/14/1983

37A12

15 NguyÔn ThÞ Trµ

My

8/14/1984

37A12

16 Lª ThÞ

Ngäc

4/29/1985

37A12

17 nguyÔn ph­¬ng

nhung

1/27/1985

37A12

18 Ph¹m Ph­¬ng

Oanh

4/14/1985

37A12

19 Mai Anh

TuÊn

20 Lª ThÞ Ph­¬ng

Th¶o

21 NguyÔn ThÞ

Thu

22 Tr­¬ng ThÞ Thu

1 Vò ThÞ Ngäc

Anh

2 L¹i Thanh

37A12

10/25/1985

37A12

6/25/1985

37A12

Thuû

10/28/1984

37A12

23 NguyÔn N÷ Ngäc

Tr©m

1/31/1985

37A12

24 NguyÔn ThÞ

V©n

5/23/1984

37A12

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

10/25/1985

37A13

3/31/1985

37A13

Chuyªn

2/6/1982

37A13

4 Bïi H÷u

Dòng

7/9/1984

37A13

5 §inh Thµnh

§¹t

2/17/1984

37A13

6 Ng« ThÞ

H¹nh

1/7/1985

37A13

7 Vi ThÞ Thu

H»ng

4/7/1984

37A13

8 Hoµng Mþ

H»ng

10/26/1985

37A13

9 TrÇn ThÞ

HiÒn

8/27/1982

37A13

10 NguyÔn ThÞ

Hoµ

7/16/1984

37A13

11 NguyÔn ThÞ Kim

HuÖ

1/15/1985

37A13

12 CÊn ThÞ

H­¬ng

7/26/1985

37A13

13 TrÇn ThÞ

Kiªn

6/6/1985

37A13

14 NguyÔn ThÞ Thuú

Linh

9/16/1985

37A13

15 NguyÔn ThÞ

10/23/1985

37A13

16 Tr­¬ng ThÞ

5/28/1985

37A13

17 NguyÔn ThÞ BÝch

Ngäc

9/8/1985

37A13

18 NguyÔn ThÞ

Nhung

4/20/1985

37A13

19 Bïi ThÞ Hång

Ph­¬ng

7/18/1985

37A13

20 Ph¹m ThÞ

Ph­îng

10/15/1984

37A13

21 nguyÔn ph­¬ng

th¶o

10/29/1985

37A13

22 Tr­¬ng ThÞ

Thu

4/14/1984

37A13

23 Vò BÝch

Thuû

10/17/1984

37A13

24 §Æng Thu

Trang

10/20/1985

37A13

25 Vò Quang

Trung

8/16/1983

37A13

26 Ph¹m Hång

V©n

11/9/1985

37A13

1 Ph¹m Thu

YÕn

2 Hoµng Thu

Ba

3 D­¬ng Hång

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

1 Bïi ThÕ

§Þnh

2/8/1984

37A14

2 NguyÔn

B¾c

2/24/1984

37A14

3 Vò Thµnh

C«ng

2/21/1985

37A14

4 bïi tuÊn

dòng

11/12/1984

37A14

5 lª Hoµng

H­¬ng

6/20/1985

37A14

6 L­u §×nh

7/17/1983

37A14

7 NguyÔn Hång

H¹nh

12/22/1983

37A14

8 Chö ThÞ Thuý

Hiªn

1/13/1985

37A14

9 TrÇn ThÞ Thu

HiÒn

7/7/1985

37A14

10 NguyÔn ThÞ

Hoµ

3/17/1985

37A14

11 §ç Thanh

Hoa

15.01.85

37A14

12 TrÇn Quang

Huy

11/13/1984

37A14

13 Mai ThÞ H­¬ng

Lan

6/12/1985

37A14

14 NguyÔn Thuú

Linh

10/7/1985

37A14

15 §inh ThÞ Ph­¬ng

Mai

9/21/1984

37A14

16 §ç ThÞ

Nga

3/12/1985

37A14

17 NguyÔn ThÞ BÝch

Ngäc

12/13/1985

37A14

18 NguyÔn ThÞ

Nhung

2/27/1983

37A14

19 §µo Thu

Ph­¬ng

2/1/1985

37A14

20 §inh ThÞ Vinh

Quy

9/5/1985

37A14

21 NguyÔn THÞ Thu

Th¶o

27.11.83

37A14

22 CÇm B¸

Thô

29.02.85

37A14

23 NguyÔn ThÞ

Thuý

2/2/1984

37A14

24 NguyÔn ThÞ Ngäc

4/3/1985

37A14

25 Hoµng ThÞ Mai

Trang

5/1/1985

37A14

26 th©n thÞ quúnh

yÕn

20/9/1985

37A14

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

1 TrÞnh D­¬ng

V©n

1/19/1985

37A15

2 Phan ThÞ

B¾c

3/5/1984

37A15

3 chu thÞ thu

cóc

9/19/1983

37A15

4 NguyÔn V¨n

Dòng

6/19/1985

37A15

5 NguyÔn Thµnh

§ång

1/27/1984

37A15

6 NguyÔn ThÞ

8/10/1984

37A15

7 NguyÔn Lª Thuý

H¹nh

12/1/1985

37A15

8 nguyÔn thÞ hoa

hiªn

8/27/1985

37A15

9 TrÇn ThÞ Thu

HiÒn

3/12/1985

37A15

10 Vò Thanh

Hoµ

11/2/1985

37A15

11 NguyÔn ThÞ

Huyªn

5/7/1984

37A15

12 NguyÔn ThÞ QuÕ

H­¬ng

7/22/1985

37A15

13 NguyÔn ThÞ Ngäc

Lan

9/10/1984

37A15

14 Ph¹m Thu

Linh

7/5/1985

37A15

15 NguyÔn Quúnh

Mai

3/16/1986

37A15

16 Lª ThÞ

Nga

8/12/1984

37A15

17 NguyÔn ThÞ Nh­

Ngäc

7/2/1985

37A15

18 NguyÔn ThÞ

Nhung

3/7/1984

37A15

19 §ç ThÞ Quúnh

Ph­¬ng

7/26/1983

37A15

20 NguyÔn Ngäc

Quý

12/12/1984

37A15

21 Cao ThÞ

Th¾m

10/30/1985

37A15

22 Chu ThÞ

ThuËn

12/3/1984

37A15

23 TrÇn ThÞ

Thuý

12/22/1984

37A15

24 Hå KiÒu

Trang

2/24/1984

37A15

25 Hoµng V¨n

TuÊn

9/29/1984

37A15

n/s

Líp

m«n: phiªn dÞch
STT

Hä Vµ Tªn

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

Gv (1) GV (2)

GK

T`æ tr­ëng bé m«n

1 Ph¹m ThÞ Lan

Anh

11/26/1985

37A16

7.5

7

7.25

2 Mai ThÞ Ph­¬ng

Chung

11/15/1984

37A16

8

7

7.5

3 NguyÔn Thuú

D­¬ng

3/10/1985

37A16

8

8

8

4 NguyÔn Ph­¬ng

Dung

1/18/1986

37A16

7

7

7

5 Bïi ThÞ Thóy

H»ng

9/8/1984

37A16

7

7

7

6 TrÇn ThÞ Mai

H­¬ng

11/10/1985

37A16

7

8

7.5

7 Ninh ThÞ

H¹nh

8/19/1985

37A16

7

7

7

8 Ph¹m V¨n

Hïng

12/28/1983

37A16

7

6

6.5

9 NguyÔn ThÞ

HiÓn

2/17/1984

37A16

8.5

9

8.75

10 NguyÔn Huy

Hoµng

1/12/1985

37A16

8.5

9

8.75

11 §ç ThÞ H¹nh

Liªn

5/16/1985

37A16

7.5

7

7.25

12 §oµn §Æng Anh

Linh

10/1/1985

37A16

9

7.5

8.25

13 Hoµng ThÞ Ph­¬ng

Loan

12/15/1985

37A16

7.5

7.5

7.5

14 NguyÔn Kh¸nh

Ly

9/25/1985

37A16

9

7

8

15 §µo ThÞ

MÕn

5/13/1984

37A16

7.5

7

7.25

16 TrÇn ThÞ Hoµng

Ng©n

11/13/1985

37A16

7.5

7.5

7.5

17 NguyÔn Minh

Ngäc

12/22/1984

37A16

7.5

7.5

7.5

18 Phan ThÞ

Nhµn

5/24/1984

37A16

9

8.5

8.75

19 Vò thÞ

Ph­¬ng

11/29/1984

37A16

7.5

7.5

7.5

20 Ph¹m ThÞ Lan

Ph­¬ng

12/22/1984

37A16

8

7.5

7.75

21 L­u V¨n

Ph­íc

11/17/1984

37A16

9

9

9

22 Hoµng ThÞ

Th¶o

12/8/1982

37A16

9

7

8

23 §inh ThÞ Ph­¬ng

Thanh

4/4/1985

37A16

7.5

7

7.25

24 Lª Kh¸nh

Thñy

5/6/1985

37A16

8

9

8.5

25 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng

Thóy

11/5/1985

37A16

7.5

7

7.25

26 Ng« CÈm

8/27/1985

37A16

8

8

8

27 Bïi ThÞ HuyÒn

Trang

11/23/1985

37A16

8

8

8

28 Hµ ThÞ CÈm

V©n

10/2/1985

37A16

7.5

7.5

7.5

29 Th¸i ThÞ

Vinh

1/6/1984

37A16

9

9

9

n/s

Líp

m«n: phiªn dÞch
STT

Hä Vµ Tªn

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

Gv (1) GV (2)

GK

T`æ tr­ëng bé m«n

7/23/1985

37A17

8

7.5

7.75

Chung

9/7/1984

37A17

8

7.5

7.75

3 NguyÔn ThÞ Kim

Dung

11/29/1985

37A17

8

7.5

7.75

4 L­¬ng Hoµng

Gi¸p

11/13/1984

37A17

7

7.5

7.25

5 Bïi ThÞ

H»ng

11/22/1984

37A17

7

7.5

7.25

6 NguyÔn THÞ Thu

H»ng

7/13/1983

37A17

7

7.5

7.25

7 NguyÔn ThÞ

Hîi

11/8/1983

37A17

7

7.5

7.25

8 Ph¹m ThÞ Thanh

Hoa

11/23/1984

37A17

7.5

8.5

8

9 Cao thu

HuyÒn

8/10/1982

37A17

7

8.5

7.75

10 CÊn Hµ

Kh¸nh

11/24/1985

37A17

8

9

8.5

11 Ng« ThÞ Ngäc

Liªn

6/17/1985

37A17

7

8.5

7.75

12 NguyÔn ThÞ CÈm

Linh

12/20/1985

37A17

9

9

9

13 Ph¹m ThÞ

Loan

8/25/1985

37A17

7

8.5

7.75

14 Ph¹m ThÞ CÈm

Ly

10/17/1984

37A17

8.5

8.5

8.5

15 T« ThÞ

MÕn

5/27/1983

37A17

7

7.5

7.25

16 Ph¹m ThÞ

N­¬ng

11/21/1985

37A17

7

7.5

7.25

17 Lª ThÞ BÝch

Ngäc

12/10/1984

37A17

8

7.5

7.75

18 NguyÔn Hång

Ph­îng

7/6/1984

37A17

7.5

7.5

7.5

19 Ph¹m ThÞ Ngäc

Ph­îng

7/2/1984

37A17

7

7.5

7.25

20 NguyÔn ThÞ

Th­¬ng

6/12/1983

37A17

7

7.5

7.25

21 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng

Thanh

10/22/1985

37A17

7

7.5

7.25

22 NguyÔn ThÞ

Thñy

6/12/1986

37A17

6.5

8

7.25

23 bïi thÞ

thu

8/20/1985

37A17

7.5

8

7.75

24 Ph¹m Quúnh

Trang

6/2/1985

37A17

7.5

8

7.75

25 Ph¹m ThÞ Ngäc

TuyÕn

9/2/1984

37A17

7.5

8

7.75

26 Hoµng ThÞ Thanh

V©n

2/23/1985

37A17

7

8

7.5

27 TrÇn Th¸i

Vinh

9/1/1985

37A17

8

8

8

n/s

Líp

1 §ç ThÞ

B¸u

2 NguyÔn ThÞ

m«n: phiªn dÞch
STT

Hä Vµ Tªn

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

Gv (1) GV (2)

GK

T`æ tr­ëng bé m«n

1 NguyÔn THÞ NGäc

¸nh

1/22/1985

37A18

8

8

8

2 Vò Thuý

B¾c

9/5/1985

37A18

9

8

8.5

3 §ç Xu©n

Ch­ëng

8/14/1984

37A18

8.5

8

8.25

4 TrÇn ThÞ

Dung

10/17/1984

37A18

8

9

8.5

5 Bïi ThÞ Minh

H»ng

10/29/1985

37A18

8

8

8

6 §Æng ThÞ Kh¸nh

3/26/1985

37A18

8.5

7.5

8

7 D­¬ng ThÞ

Hoµ

10/20/1984

37A18

8.5

8

8.25

8 NguyÔn ThÞ

HuÖ

9/20/1985

37A18

8.5

7

7.75

9 Bïi ThÞ Thu

HuyÒn

8/24/1985

37A18

8

7.5

7.75

10 NguyÔn Thuú

Liªn

11/21/1985

37A18

8

7.5

7.75

11 Ph¹m ThÞ Ph­¬ng

Liªn

1/28/1983

37A18

8

7.5

7.75

12 Ph¹m ThÞ DiÖu

Linh

7/30/1985

37A18

9

7.5

8.25

13 TrÇn ThÞ Thïy

Linh

05.12.85

37A18

8

7

7.5

14 §inh V¨n

Long

8/26/1982

37A18

6

8

7

15 §Æng ThÞ

Mai

1/13/1985

37A18

9

6

7.5

16 Mai QuÕ

Minh

4/1/1985

37A18

8

7.5

7.75

17 Hoµng ThÞ TuÊn

NguyÔn

2/22/1983

37A18

7

8.5

7.75

18 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng

Oanh

10/29/1984

37A18

8.5

6.5

7.5

19 NguyÔn thÞ thuý

Quúnh

7/1/1983

37A18

7.5

8

7.75

20 Tr­¬ng ThÞ

Thanh

3/20/1985

37A18

7.5

7.5

7.5

21 NguyÔn thÞ

th¶o

5/9/1983

37A18

8

7

7.5

22 NguyÔn ThÞ Quúnh

thu

10/15/1985

37A18

8

9

8.5

23 Ph¹m ThÞ

Trµ

1/2/1985

37A18

7

7

7

24 Lª ThÞ

TuyÕt

10/4/1984

37A18

8

8

8

25 Lª BÝch

V©n

1/22/1984

37A18

8

8

8

26 NguyÔn lam

v©n

1/16/1984

37A18

9

8.5

8.75

27 NguyÔn ThÞ Minh

V©n

7/30/1983

37A18

9

7.5

8.25

28 §µo ThÞ BÝch

Xuyªn

4/17/1985

37A18

9

8.5

8.75

n/s

Líp

m«n: phiªn dÞch
STT

Hä Vµ Tªn

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

Gv (1) GV (2)

GK

T`æ tr­ëng bé m«n

1 NguyÔn ThÞ Minh

Ch©u

5/22/1984

37A19

8

8

8

2 §inh ThÞ Th¸i Thïy

D­¬ng

10/9/1984

37A19

8

6

7

3 Vò ThÞ BÝch

DiÖp

6/28/1985

37A19

8

6

7

4 NguyÔn ThÞ

H»ng

8/9/1985

37A19

8.5

8

8.25

5 NguyÔn Thu

12/11/1985

37A19

9

8

8.5

6 NguyÔn Hång

h¹nh

9/4/1985

37A19

8

6

7

7 §inh V¨n

Hïng

3/3/1984

37A19

9

7

8

8 TrÇn ThÞ

H­ng

3/20/1985

37A19

7

7

7

9 T­ëng Thu

Hoµi

3/29/1985

37A19

8.5

8

8.25

10 NguyÔn Ngäc

Lan

10/28/1982

37A19

8

8

8

11 Chu ThÞ

Liªn

3/6/1984

37A19

7.5

7

7.25

12 Tr­¬ng ThÞ Thuú

Linh

4/22/1985

37A19

8.5

9

8.75

13 Nghiªm Xu©n

Long

9/19/1981

37A19

8

6

7

14 NguyÔn thÞ hång

11/14/1984

37A19

8.5

6

7.25

15 Ph¹m ThÞ NguyÖt

Mai

5/12/1984

37A19

8.5

7

7.75

16 NguyÔn ThÞ Hµ

Ng©n

10/4/1985

37A19

8

6

7

17 Hoµng ThÞ ¸nh

NguyÖt

2/20/1985

37A19

8

6

7

18 Hoµng Hµ

Ph­¬ng

12/30/1985

37A19

8

7

7.5

19 NguyÔn ThÞ

Quúnh

10/20/1985

37A19

8.5

8

8.25

20 Cao Ph­¬ng

Th¶o

2/3/1985

37A19

8

6

7

21 D­¬ng Thanh

Th¶o

12.04.84

37A19

6

3

22 NguyÔn ThÞ Thanh

Thñy

1/12/1985

37A19

8.5

9

8.75

23 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng

Thuú

11/26/1985

37A19

8

8

8

24 Bïi HuyÒn

Trang

6/17/1985

37A19

9

9

9

25 Lª Quang

Trung

5/22/1983

37A19

10

8

9

26 Bïi THÞ Thanh

V©n

7/14/1982

37A19

8

8

8

27 §oµn ThÞ

V©n

8/9/1985

37A19

7.5

8

7.75

28 TriÖu Thanh

V©n

6/30/1984

37A19

7.5

7

7.25

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

1 quµng v¨n

dòng

08.08.82

37 T

2 vâ v¨n

dòng

23.11.82

37 T

3 L­u ThÞ

27.10.83

37 T

4 Hå thÞ

h­¬ng

05.04.81

37 T

5 n«ng v¨n

h¶i

12.08.84

37 T

6 hoµng thÞ bÝch

h¹nh

18.10.83

37 T

7 trÇn thÞ

h­êng

04.10.83

37 T

8 Lý V¨n

H­êng

20.11.82

37 T

9 hoµng v¨n

h­ng

01.12.81

37 T

10 lôc thÞ

hoµ

14.04.83

37 T

11 vi thÞ

hoa

26.12.81

37 T

12 høa thÞ

huyªn

21.01.84

37 T

13 bïi thÞ

kim

12.05.84

37 T

14 hoµng thÞ ngäc

loan

20.02.85

37 T

15 hå v¨n

luËt

30.10.78

37 T

16 la thÞ thuý

mai

18.10.84

37 T

17 trÇn quang

nh©m

20.07.84

37 T

18 ®inh thÞ thu

ph­¬ng

20.01.84

37 T

19 ph¹m quèc

phßng

17.06.83

37 T

20 ph¹m thÞ

quÕ

10.05.83

37 T

21 lß thÞ

quyÕt

26.03.82

37 T

22 ®Æng ph­¬ng

thuû

22.11.84

37 T

23 ®inh thÞ

thuý

19.01.84

37 T

24 d­¬ng thÞ

v­ng

20.10.81

37 T

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch sinh viªn häc hai khoa ®¨ng ký häc cïng k37
1 §ç THÞ

H»ng

37A19

2 Lª ThÞ Thu

H»ng

37A18

3 NguyÔn THÞ Thu

H»ng

37A17

4 NguyÔn ThÞ Thu

HiÒn

37A17

5 Lª Minh

HiÕu

37A18

6 NguyÔn THÞ Kh¸nh

Hßa

37A18

7 Cao thu

HuyÒn

37A17

8 NguyÔn Ngäc

Lan

37A19

9 NguyÔn THÞ Ph­¬ng

Loan

37A19

10 NguyÔn Thanh

Mai

37A17

11 NguyÔn ThÞ

Th¶o

37A18

12 Bïi THÞ Thanh

V©n

37A19

13 Gi¸p THÞ

Thóy

37A17

14 Tr­¬ng THÞ

Thóy

37A18

15 Bïi THÞ DiÖu

Thu

37A19

bít

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

10/12/1984

37A16

nghØ

Thñy

1/26/1983

37A16

nghØ

thu

9/22/1984

37A16

nghØ

4 NguyÔn ThÞ Thu

HiÒn

7/21/1982

37A17

nghØ

5 Tr­¬ng THÞ

Thóy

BL Q§ 75337A18
ngµy28.9.04
1/17/1984

6 NguyÔn ThÞ

Th¶o

BL Q§ 75437A18
ngµy28.9.04
3/15/1983

7 NguyÔn ThÞ

Th¶o

BL Q§ 828 ngµy28.10.04
5/9/1985
37A19

8 TrÇn ThÞ

HuyÒn

3/1/1985

37A8

bá häc

3 Lª ThÞ Th¸i

11/11/1983

37A1

bá häc

4 §ç THÞ

H»ng

1 Vò ThÞ Thanh

Mai

2 §Æng Thu
3 Ng«

thÞ minh

10 NguyÔn THÞ Kh¸nh

Hßa

13 NguyÔn xu©n

kh¸nh

23 Hoµng ThÞ LÖ

Quyªn

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

4/2/1982

37A19
BL (líp b¸o)

chua nép HP kú 3

2/17/1982

37A18
BL (líp b¸o)

chua nép HP kú 3

37A18
Kh«ng häc

4/9/1985

37A18
BL (líp b¸o)

chua nép HP kú 3

T`æ tr­ëng bé m«n

1 NguyÔn ThÞ Lan

Anh

10/23/1985

37A7

17 NguyÔn ThÞ Hång

mËn

3/8/1983

37A7

13 NguyÔn THÞ Ph­¬ng

l¬p
Loan

tr­ëng3/31/1981
b¸o nghØ ngµy
21.02.05
37A19

21 NguyÔn ThÞ Thu

l¬p
Thuû

tr­ëng8/15/1985
b¸o nghØ ngµy
37A823.02.06
BL
7/23/1984 37A18
BL Q§647
05/05/2005
11/15/1983
37A17
l¬p tr­ëng b¸o
nghØ .05
7/24/1982
37A18
ChuyÓn
sang VB 2
10/18/1982
37A19

9 Lª Minh

HiÕu

15 NguyÔn Thanh
6 Lª ThÞ Thu

Mai
H»ng

23 Bïi THÞ DiÖu

Thu

5 Vò ThÞ Thuú

Giang

23 Gi¸p THÞ

Thóy

Thªm Tªn

8/17/1981

37A18
Khong cã lý do

ChuyÓn
sang VB 2
9/3/1983
37A17

Ngµy sinh

Vµo líp

Lý do

24 Lý v¨n

9/21/1982 bao37A4
l­u tõ K36A15

18 NguyÔn ThÞ

Thanh

7/10/1982

37A4
BAo l­u tï 36A8

21 NguyÔn thÞ thuý

Quúnh

7/1/1983

37A18
BL tõ 36A20

Giang

8/17/1981

37A18
BL tõ K36A16

5 Vò ThÞ Thuú
19 Mai Anh

TuÊn

37A12
BL tõ K36A15

Vò thÞ

Ph­¬ng

37A16
BL tõ K36A16

NguyÔn thÞ

th¶o

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

BL tõ K36A20
37A19
häc 2 khoa

T`æ tr­ëng bé m«n

37A4

37A11
37A12

37A12
37A2

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

BAo l­u tï 36A8

bao l­u tõ K36A15

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

2Khoa

CK

TK

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

7
8
7
7
6 K.Nga
8
7
5
8
8
7
8
7
7
6
7
7 K.Nga
8
7
7
9 K.Trung
7
5
8
5
3
8
7
8

7
7.5
6.5
6.5
6
8.5
6.5
4
7
7.5
6.5
7
6.5
6.5
5.5
6
7
8
6
6.5
9
6
4
7
4
NghØ
7.5
6
7

CK

2Khoa

2Khoa

2Khoa

TK

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

8
7
6
7
6
6 K.Nga
6
7
7 K.Trung
9
6
9
7
7
7
6
6
7
7
5
8
6
6
8
6
7
7

8.5
7
5.5
7.5
5.5
5
5
6

6
9
5.5
8.5
7
6.5
6.5
5.5
5
6.5
7
4
8
5
5
8
5
6.5
7

CK

2Khoa

A20cs

Nga

A20cs

Trung

2Khoa

2Khoa

2Khoa

TK

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

8
9
8
6
7
7
7
8
7
6
7 K.Nga
7
7
7
8
8
6
8
6
6
8 K. Hµn
8
6
8
7
7
9
7

8.5
8.5
8
5
6
6.5
6.5
7.5
6
5
6.5
5.5
7
6.5
9
8.5
5
9
5.5
5.5
8.5
7
5.5
7.5
7
6.5
10
6

CK

Nga

BL tõ 36A20

TK

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

7.5
7.5
8
6
6.5
6
7
4
6

7.5
5.5
9
5.5
6
7
6.5
5
6.5
6.5
7.5
6
7.5
9
6.5

5
5.5
7.5

8
7
8
7
7
6
7
5
7
8 K. Nga
6
9
6
7
7
7
6
7
7
7
1
7
8
9
8
6 K. Nga
6
7

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

2Khoa
2Khoa

2Khoa
2Khoa

A20cs

Nga
2Khoa

2Khoa

2Khoa

A20cs

Nga
2Khoa

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

A20cs

Nga

A20cs

Ph¸p

A20cs

Nga

A20cs

Ph¸p

A20cs

P.§«ng

A20cs

Ph¸p

A20cs

Trung

A20cs

Nga

A20cs

Hµn

A20cs

Nga

A20cs

Ph¸p

A20cs

Nga

A20cs

Nga

A20cs

Ph¸p

A20cs

Nga

T`æ tr­ëng bé m«n

Nga
Nga

chua nép HP kú 3
chua nép HP kú 3

Nga
A20cs
A20cs
A20cs
A20cs

Ph¸p
Líp tr­ëng b¸o
Ph¸p
Ph¸p
khong thay ten danh trong ds lop

A20cs
A20cs

Nga
Ph¸p

K34 Nga
chua nép HP kú 3

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

A20cs

Hµn

A20cs
A20cs
A20cs
A20cs

P.§«ng
Nga
Ph¸p
Nga

A20cs

Nga

BL tõ K36A16

Thêi gian ®¨ng ký
Kú 3
Ngµy 28.12.04

Kú 4

ngµy 13.01.05

Kú 4

ngµy23.02.05

Kú 4

ngµy 23/08/2005

Kú 5

ngµy 23/08/2005

Kú 5

ngµy 23/08/2006

Kú 5

Danh s¸ch cã
Gi¸o viªn d¹y

sinh viªn

T`æ tr­ëng bé m«n

Tr­êng §¹i häc NGo¹i ng÷
Khoa NN& VH Anh Mü

DAnh s¸ch líp k37
Häc kú I

STT

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

Líp

1 NguyÔn ThÞ BÝch

DiÖp

3/14/1985

37A1

2 nguyÔn ®Æng nguyÖt

h­¬ng

11/5/1985

37A1

3 NguyÔn ViÖt

5/18/1985

37A1

4 T« Ng©n

12/11/1985

37A1

5 Vò H¶i

11/23/1985

37A1

6 TrÇn ThÞ Thu

H­êng

8/7/1984

37A1

7 NguyÔn Thuý

Lan

11/28/1985

37A1

8 Ph¹m Thu

Liªn

01.01.86

37A1

9 Bïi Thuú

Linh

10/8/1985

37A1

10 NguyÔn ThÞ Thuú

Linh

4/8/1985

37A1

11 L­u Ph­¬ng

Linh

1/29/1986

37A1

12 lª thu

6/5/1985

37A1

13 Phïng Trang

Nhung

7/30/1985

37A1

14 Ph¹m Xu©n

QuyÕt

4/30/1985

37A1

15 Chu Thu

Th¶o

5/15/1985

37A1

16 Vò ThÞ Ph­¬ng

Th¶o

10/19/1985

37A1

17 nguyÔn thi ph­¬ng

trµ

10/31/1985

37A1

18 Lª Thanh

Trµ

12/14/1985

37A1

19 TrÇn DiÖu

TuÊn

4/9/1985

37A1

Gi¸o viªn

n¨m häc 2005-2006

Tæ tr­ëng bé m«n

6/6/1985

37A2

2/20/1984

37A2

10/13/1984

37A2

Dung

10/9/1985

37A2

5 NguyÔn ViÖt

Dòng

6/7/1984

37A2

6 TrÇn V¨n

§ång

7 NguyÔn ThÞ Minh

8 NguyÔn Minh
9 Vâ ThÞ Thu

1 §Æng Hoµng

¸nh

2 Bïi ThÞ Ngäc

BÝch

3 NguyÔn ThÞ

Cóc

4 D­¬ng Ph­¬ng

2/26/1985

37A2

10/22/1985

37A2

H¹nh

6/23/1985

37A2

HiÒn

10/12/1985

37A2

10 Hµ ThÞ

Hoµi

1/2/1985

37A2

11 NguyÔn ThÞ

Huyªn

1/17/1985

37A2

12 Nh¹c Thanh

H­¬ng

3/2/1985

37A2

13 NguyÔn ThÞ Thuý

Lan

7/6/1985

37A2

14 T« Mai

Linh

2/12/1986

37A2

15 Bïi Thïy

Linh

07.06.85

37A2

16 Hoµng ThÞ Thu

Ph­¬ng

6/16/1985

37A2

17 §Æng Quang

S¸nh

12/31/1985

37A2

18 Hµ ThÞ Minh

Th¾ng

11/10/1985

37A2

19 lª thÞ

thuû

10/19/1985

37A2

20 Lª Thu

Trang

7/14/1985

37A2

21 NguyÔn ThÞ HiÒn

Vi

5/23/1985

37A2

22 NguyÔn ThÞ BÝch

XuyÕn

3/2/1984

37A2

YÕn

3/20/1985

37A2

24 Vò ThÞ Thu

Trang

8/31/1986

37A2

25 L­u ThÞ H¶i

YÕn

9/30/1984

37A2

23 BÕ ThÞ Hoµng

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

8/21/1985

37A3

B×nh

5/3/1985

37A3

3 NguyÔn ThÞ BÝch

DiÖp

5/8/1985

37A3

4 CÊn ThÞ Chang

Duyªn

11/3/1985

37A3

5 TrÇn V¨n

§øc

7/6/1983

37A3

6 nguyÔn thÞ diÖu

3/25/1985

37A3

7 NguyÔn ThÞ

H¹nh

1/2/1985

37A3

8 Bïi Thu

HiÒn

8/4/1985

37A3

9 Bïi TuÊn

HiÖp

9/20/1984

37A3

10 NguyÔn ThÞ Thu

Hoµi

10/1/1985

37A3

11 §ç ThÞ

HuyÒn

11/25/1985

37A3

12 Phan Quúnh

H­¬ng

7/20/1985

37A3

13 Ng« Hång

9/7/1983

37A3

14 Vò ThÞ

Linh

11/14/1985

37A3

15 NguyÔn Minh

Nga

4/25/1985

37A3

16 §µo ThÞ Ngäc

Nguyªn

2/14/1985

37A3

17 NguyÔn ThÞ Hång

Nhung

10/30/1985

37A3

18 Lª ThÞ Thu

Ph­¬ng

9/13/1984

37A3

19 An Ngäc

Thao

6/30/1984

37A3

20 NguyÔn §×nh

Thi

5/18/1985

37A3

21 Lª ThÞ BÝch

Thuû

10/20/1985

37A3

22 Vò ThÞ Thanh

Thuý

12/5/1983

37A3

23 NguyÔn ThÞ Minh

Trang

5/29/1985

37A3

24 Ph¹m ThÞ

Tuyªn

10/10/1984

37A3

25 Tr­¬ng H¶i

YÕn

12/12/1985

37A3

26 NguyÔn ThÞ Hång

Vinh

5/2/1985

37A3

1 NguyÔn Xu©n

Anh

2 Bïi ThÞ Thanh

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

9/7/1984

37A4

Duyªn

11/30/1983

37A4

3 Bïi B¨ng

Giang

9/10/1985

37A4

4 TrÇn ThÞ Hång

H¹nh

8/11/1985

37A4

5 §inh ThÞ Thu

HiÒn

11/24/1985

37A4

6 Hoµng ThÞ Minh

HiÕu

1/22/1985

37A4

7 tr­¬ng thÞ thanh

hoµI

03.05.84

37A4

8 L¹i Thanh

HuyÒn

12/7/1985

37A4

9 Phan Thu

H­¬ng

10/25/1985

37A4

6/4/1983

37A4

10/2/1985

37A4

1 KiÒu Kim

Anh

2 §inh ThÞ Lª

10 Lª ThÞ

11 NguyÔn ThÞ Hång

LÜnh

12 NguyÔn TuyÕt

Mai

2/5/1985

37A4

13 NguyÔn Ngäc

Ngµ

12/24/1985

37A4

14 §inh ThÞ BÝch

NguyÖt

1/8/1984

37A4

15 ph¹m thÞ hång

nhung

03.02.85

37A4

16 Lß ThÞ Mai

Ph­¬ng

05.02.85

37A4

17 NguyÔn ThÞ Thanh

T©m

12/4/1984

37A4

18 NguyÔn ThÞ

Thanh

7/10/1982

37A4

19 NguyÔn ThÞ BÝch

ThiÖn

6/22/1985

37A4

20 Lª ThÞ Nh­

Thuû

7/22/1984

37A4

21 Vò ThÞ Thanh

Thuý

1/20/1986

37A4

22 NguyÔn ThÞ Thu

Trang

6/2/1985

37A4

23 BÕ ThÞ

TuyÕt

12/3/1985

37A4

24 Lý v¨n

9/21/1982

37A4

25 Mai ThÞ BÝch

V­îng

10/29/1984

37A4

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

10/21/1984

37A5

7/1/1985

37A5

Du

10/4/1982

37A5

4 Mai H­¬ng

Duyªn

3/12/1986

37A5

5 hoµng thÞ

giang

10/16/1985

37A5

6 Vò ThÞ Minh

H¹nh

2/24/1984

37A5

7 NguyÔn ThÞ

HiÒn

10/15/1985

37A5

8 §Æng ThÞ Thanh

Hoa

8/10/1984

37A5

9 NguyÔn ThÞ

Håi

3/26/1985

37A5

1 §oµn ThÞ Ph­¬ng

Anh

2 NguyÔn ThÞ Thanh

B×nh

3 TrÞnh B¸

10 Lª Thanh

HuyÒn

12/25/1985

37A5

11 T¹ ThÞ Mai

H­¬ng

3/1/1985

37A5

12 Bïi T H¹nh

Liªn

10/27/1985

37A5

13 NguyÔn ThÞ

Loan

5/29/1984

37A5

14 ph¹m thÞ tuyÕt

mai

6/7/1985

37A5

15 §µm ThÞ

Ng©n

11/8/1984

37A5

16 NguyÔn ThÞ

NguyÖt

9/29/1983

37A5

17 L­¬ng ThÞ Minh

Ph­¬ng

5/3/1985

37A5

18 Vò Hång

T©m

12/30/1985

37A5

19 Qu¸ch ThÞ

ThiÕt

9/15/1984

37A5

20 Mai ThÞ

Thuû

3/20/1985

37A5

21 NguyÔn THÞ

Thñy

20.07.85

37A5

22 T« ThÞ HuyÒn

Th­

4/5/1983

37A5

23 NguyÔn ThÞ Thu

Trang

8/22/1985

37A5

24 §Æng ThÞ ¸nh

TuyÕt

9/21/1985

37A5

25 Lª Ngäc

Xu©n

12/15/1985

37A5

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

1 Vò ThÞ

B×nh

4/14/1984

37A6

2 Lª Mai

Dung

12/13/1985

37A6

3 NguyÔn ThÞ

Duyªn

10/19/1985

37A6

4 NguyÔn Hång

Giang

4/14/1985

37A6

5 TrÇn Thu

3/28/1985

37A6

6 L­u ThÞ HuyÒn

H¶o

9/9/1985

37A6

7 NguyÔn ThÞ

HiÒn

7/27/1983

37A6

8 §ç Ngäc

Hoa

9/25/1984

37A6

9 Bïi ThÞ Thu

Hång

12/27/1985

37A6

10 NguyÔn ThÞ Th­¬ng

HuyÒn

8/12/1985

37A6

11 Tèng ThÞ

H­¬ng

9/20/1985

37A6

12 Lª ThÞ Hång

Liªn

6/7/1985

37A6

13 Ph¹m ThÞ Thanh

Loan

3/1/1985

37A6

14 Bïi ThÞ

May

5/25/1984

37A6

15 §oµn ThÞ Thuý

Ng©n

10/1/1985

37A6

16 NguyÔn ThÞ Minh

NguyÖt

6/16/1985

37A6

17 TrÇn CÈm

Nhung

9/18/1985

37A6

18 L­u ThÞ Minh

Ph­¬ng

1/20/1985

37A6

19 Hµ ThÞ

Thanh

4/11/1984

37A6

20 §ç ThÞ

Thoa

4/8/1985

37A6

21 NguyÔn ThÞ

Thuû

9/15/1984

37A6

22 TrÇn Anh

Th­

1/25/1985

37A6

23 NguyÔn Thu

Trang

12/22/1985

37A6

24 NguyÔn §×nh

3/16/1985

37A6

25 Hoµng ThÞ H¶i

YÕn

11/26/1983

37A6

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

1 §ç Minh

Ch©u

10/2/1985

37A7

2 Lª Thuú

Dung

3/18/1986

37A7

3 Lª thÞ

Diu

10/7/1983

37A7

4 Gi¸p Thuú

D­¬ng

3/5/1985

37A7

5 ph¹m thÞ

giang

10/15/1985

37A7

6 Tr­¬ng ThÞ

11/2/1985

37A7

7 N«ng ThÞ

H¶o

5/8/1985

37A7

8 NguyÔn ThÞ

HiÒn

4/20/1984

37A7

9 L­u ThÞ Thanh

Hoa

12/25/1984

37A7

10 Bïi ThÞ ViÖt

Hång

11/14/1985

37A7

11 Phïng ThÞ

HuyÒn

3/10/1984

37A7

12 TrÇn Thanh

H­¬ng

5/27/1984

37A7

13 Ph¹m ThÞ Ph­¬ng

Liªn

7/1/1986

37A7

14 NguyÔn ThÞ Hång

Ly

4/8/1985

37A7

15 NguyÔn ThÞ

Nhµi

9/25/1985

37A7

16 TrÇn ThÞ Kim

Nhung

8/16/1985

37A7

17 Ng« Thu

Ph­¬ng

10/1/1985

37A7

18 Vò ThÞ Kim

Thanh

10/31/1985

37A7

19 Lª ThÞ

Th¬

5/6/1985

37A7

20 NguyÔn ThÞ Ngäc

Thuû

7/31/1984

37A7

21 §Æng Hoµi

Th­¬ng

11/14/1985

37A7

22 Ph¹m Thu

Trang

10/19/1984

37A7

23 NguyÔn ThÞ

T­¬i

1/2/1985

37A7

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

1 NguyÔn ThÞ Tó

Anh

4/3/1985

37A8

2 Lª ThÞ Hång

CHI

9/23/1985

37A8

3 NguyÔn Kim

Dung

6/15/1983

37A8

4 NguyÔn ThÞ Thuú

D­¬ng

10/11/1984

37A8

5 V¨n Ng©n

Giang

8/2/1985

37A8

6 Vò ThÞ Thu

5/4/1984

37A8

7 NguyÔn DiÖu

H»ng

11/4/1983

37A8

8 NguyÔn T Quúnh

Hoa

7/20/1985

37A8

9 §inh ThÞ

Hång

10/20/1984

37A8

10 TrÇn Thuú

H­¬ng

10/15/1984

37A8

11 Hoµng ThÞ

Kh¸nh

31.12.84

37A8

12 Tèng ThÞ Mü

Liªn

11/20/1985

37A8

13 NguyÔn ThÞ Kh¸nh

Ly

9/1/1985

37A8

14 NguyÔn ThÞ

M©y

4/11/1985

37A8

15 NguyÔn ThÞ

Ng©n

5/9/1985

37A8

16 ng« thÞ hoµI

nhi

9/20/1983

37A8

17 NguyÔn H¶i

Ninh

6/1/1984

37A8

18 NguyÔn ThÞ

Ph­¬ng

1/6/1986

37A8

19 §µo ThÞ Ch©u

Thµnh

5/15/1985

37A8

20 §ç ThÞ

Th¬m

9/25/1985

37A8

21 Lª ThÞ Ngäc

Th­¬ng

3/27/1985

37A8

22 TrÇn ThÞ Quúnh

Trang

2/6/1986

37A8

23 TrÇn ThÞ Anh

V¨n

11/15/1985

37A8

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

1 Phan ThÞ Ngäc

Anh

11/18/1982

37A9

2 vò thÞ ph­¬ng

chi

9/1/1985

37A9

3 NguyÔn ThÞ

Dung

6/17/1985

37A9

4 nnguyÔn thÞ thuú

d­¬ng

11/12/1985

37A9

5 §ç ThÞ Thu

10/30/1985

37A9

6 NguyÔn ThÞ

H¶i

7/13/1985

37A9

7 NguyÔn ThÞ Mü

H»ng

8/5/1985

37A9

8 NguyÔn ThÞ Minh

HiÒn

4/19/1985

37A9

9 TrÇn ThÞ BÝch

Hoa

5/17/1984

37A9

10 Phïng ThÞ

Huª

10/30/1985

37A9

11 TrÇn ThÞ

HuyÒn

7/12/1985

37A9

12 TriÖu ThÞ Thu

H­¬ng

4/7/1985

37A9

13 NguyÔn ThÞ Mai

Ly

8/17/1985

37A9

14 NguyÔn ThÞ

Minh

4/4/1985

37A9

15 NguyÔn ThÞ Thanh

Ng©n

5/1/1984

37A9

16 Phan ThÞ

Nhinh

11/1/1984

37A9

17 Vò ThÞ

Ninh

2/24/1985

37A9

18 NguyÔn ThÞ

Ph­¬ng

10/14/1983

37A9

19 Cao ThÞ Ph­¬ng

Th¶o

8/27/1983

37A9

20 NguyÔn ThÞ

Th¬m

10/12/1984

37A9

21 NguyÔn ThÞ Thu

Thuû

7/26/1984

37A9

22 NguyÔn Hoµi

Th­¬ng

11/1/1985

37A9

23 TrÇn ThÞ Thu

Trang

3/10/1984

37A9

24 Bïi Hång

V©n

12/2/1985

37A9

25 NguyÔn ThÞ H¶i

YÕn

11/5/1985

37A9

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

1 TrÇn ThÞ Mai

Anh

2/23/1986

37A10

2 Ng« ThÞ

Chóc

3/10/1984

37A10

3 NguyÔn ThÞ Thanh

Dung

6/30/1985

37A10

4 Phan Thuú

D­¬ng

6/8/1985

37A10

5 §ç Thu

4/22/1985

37A10

6 §µo Thuý

H¹nh

2/23/1984

37A10

7 Ph¹m ThÞ

H»ng

11/5/1984

37A10

8 NguyÔn ThÞ Thu

HiÒn

9/24/1985

37A10

9 TrÞnh ThÞ Quúnh

Hoa

4/26/1985

37A10

10 Ph¹m ThÞ

HuÕ

3/17/1985

37A10

11 TrÇn ThÞ Thanh

HuyÒn

12/6/1985

37A10

12 vò thÞ

h­¬ng

2/9/1985

37A10

13 §inh ThÞ Thuú Linh

h­¬ng

4/3/1986

37A10

14 Bïi ThÞ

8/10/1984

37A10

15 TrÇn NguyÖt

Minh

4/16/1984

37A10

16 Ph¹m ThÞ

NghÞ

9/24/1985

37A10

17 §inh ThÞ TuyÕt

Nhung

3/28/1985

37A10

18 §oµn ThÞ Kim

Oanh

5/19/1985

37A10

19 Ph¹m ThÞ Mai

Ph­¬ng

9/29/1985

37A10

20 Hoµng Ph­¬ng

Th¶o

3/8/1985

37A10

21 NguyÔn HiÒn

Thu

22 NguyÔn Vò Thu

Thuû

8/21/1985

37A10

23 Phan ThÞ

Th­¬ng

10/6/1983

37A10

24 TrÞnh HuyÒn

Trang

6/4/1985

37A10

25 Hoµng Thanh

V©n

7/15/1985

37A10

26 Vò ThÞ Hång

V©n

6/22/1985

37A10

Gi¸o viªn

11/12/1985 37A10

Tæ tr­ëng bé m«n

1 TrÇn ThÞ Thuú

Anh

7/12/1984

37A11

2 Hoµng ThÞ

Chung

1/30/1985

37A11

3 NguyÔn ThÞ Thuú

Dung

11/4/1985

37A11

4 Chu NhÊt

§¹i

6/22/1984

37A11

5 Hµ ThÞ Thu

6/15/1985

37A11

6 §Æng ThÞ

H¹nh

10/3/1985

37A11

7 Ph¹m ThÞ

H»ng

11/30/1984 37A11

8 NguyÔn ThÞ Thu

HiÒn

12/13/1984 37A11

9 Bïi ThÞ

Hoµ

12/23/1983 37A11

10 Hoµng ThÞ BÝch

HuÖ

11/20/1985 37A11

11 TrÞnh ThÞ Thu

HuyÒn

2/14/1985

37A11

12 Vò Thu

H­¬ng

1/12/1986

37A11

13 D­ ThÞ Minh

Ngäc

8/20/1985

37A11

14 Lª ThÞ

6/4/1983

37A11

15 lª thÞ trµ

my

1/12/1985

37A11

16 Hµ Trang

Nhung

4/20/1985

37A11

17 NguyÔn ThÞ Tó

Oanh

9/2/1984

37A11

18 §ç ThÞ Thu

Ph­îng

1/6/1985

37A11

19 Hå Ph­¬ng

Th¶o

10/14/1985 37A11

20 NguyÔn ThÞ

Thu

11/20/1985 37A11

21 Th¸i Hµ Lam

Thuû

2/20/1985

37A11

22 TrÇn ThÞ Thu

Th­¬ng

1/26/1982

37A11

23 NguyÔn ThÞ

V©n

3/18/1985

37A11

24 Nghiªm Hoµng

Ng©n

9/14/1985

37A11

25 NguyÔn ThÞ Minh

YÕn

9/1/1985

37A11

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

9/7/1985

37A12

B×nh

9/16/1982

37A12

3 Phan ThÞ Kim

Chung

8/28/1985

37A12

4 NguyÔn Thuú

Dung

9/13/1983

37A12

5 §ç ThÞ

§µo

1/19/1985

37A12

6 Hoµng ThÞ Thu

7 Lª §øc

H¹nh

2/27/1985

37A12

8 Ph¹m ThÞ Thu

H»ng

9/21/1985

37A12

9 Ph¹m ThÞ Thanh

HiÒn

3/15/1985

37A12

10 Hoµng ThÞ Thanh

Hoµ

5/30/1985

37A12

11 L­¬ng ThÞ BÝch

HuÖ

2/20/1985

37A12

12 Vò ThÞ Thanh

HuyÒn

6/13/1985

37A12

13 NguyÔn thÞ thu

h­êng

12.11.83

37A12

14 NguyÔn ThÞ Thuú

Linh

15 NguyÔn ThÞ Trµ

My

8/14/1984

37A12

16 Lª ThÞ

Ngäc

4/29/1985

37A12

17 nguyÔn ph­¬ng

nhung

1/27/1985

37A12

18 Ph¹m Ph­¬ng

Oanh

4/14/1985

37A12

19 Lª ThÞ Ph­¬ng

Th¶o

20 NguyÔn ThÞ

Thu

21 Tr­¬ng ThÞ Thu

Thuû

22 NguyÔn N÷ Ngäc

Tr©m

1/31/1985

37A12

23 NguyÔn ThÞ

V©n

5/23/1984

37A12

1 Vò ThÞ Ngäc

Anh

2 L¹i Thanh

Gi¸o viªn

12/19/1985 37A12

10/14/1983 37A12

10/25/1985 37A12
6/25/1985

37A12

10/28/1984 37A12

Tæ tr­ëng bé m«n

10/25/1985 37A13

1 Ph¹m Thu

YÕn

2 Hoµng Thu

Ba

3/31/1985

37A13

3 D­¬ng Hång

Chuyªn

2/6/1982

37A13

4 Bïi H÷u

Dòng

7/9/1984

37A13

5 §inh Thµnh

§¹t

2/17/1984

37A13

6 Ng« ThÞ

H¹nh

1/7/1985

37A13

7 Vi ThÞ Thu

H»ng

4/7/1984

37A13

8 Hoµng Mþ

H»ng

9 TrÇn ThÞ

HiÒn

8/27/1982

37A13

10 NguyÔn ThÞ

Hoµ

7/16/1984

37A13

11 NguyÔn ThÞ Kim

HuÖ

1/15/1985

37A13

12 CÊn ThÞ

H­¬ng

7/26/1985

37A13

13 TrÇn ThÞ

Kiªn

6/6/1985

37A13

14 NguyÔn ThÞ Thuú

Linh

9/16/1985

37A13

15 NguyÔn ThÞ

16 Tr­¬ng ThÞ

17 NguyÔn ThÞ BÝch

Ngäc

18 NguyÔn ThÞ

Nhung

19 Bïi ThÞ Hång

Ph­¬ng

20 Ph¹m ThÞ

Ph­îng

10/15/1984 37A13

21 nguyÔn ph­¬ng

th¶o

10/29/1985 37A13

22 Tr­¬ng ThÞ

Thu

23 Vò BÝch

Thuû

10/17/1984 37A13

24 §Æng Thu

Trang

10/20/1985 37A13

25 Vò Quang

Trung

8/16/1983

37A13

26 Ph¹m Hång

V©n

11/9/1985

37A13

Gi¸o viªn

10/26/1985 37A13

10/23/1985 37A13
5/28/1985

37A13

9/8/1985

37A13

4/20/1985

37A13

7/18/1985

37A13

4/14/1984

37A13

Tæ tr­ëng bé m«n

1 th©n thÞ quúnh

yÕn

20/9/1985

37A14

2 NguyÔn

B¾c

2/24/1984

37A14

3 Vò Thµnh

C«ng

2/21/1985

37A14

4 bïi tuÊn

dòng

5 Bïi ThÕ

§Þnh

6 L­u §×nh

7 NguyÔn Hång

H¹nh

8 Chö ThÞ Thuý

Hiªn

1/13/1985

37A14

9 TrÇn ThÞ Thu

HiÒn

7/7/1985

37A14

10 NguyÔn ThÞ

Hoµ

3/17/1985

37A14

11 §ç Thanh

Hoa

15.01.85

37A14

12 TrÇn Quang

Huy

13 lª Hoµng

H­¬ng

6/20/1985

37A14

14 Mai ThÞ H­¬ng

Lan

6/12/1985

37A14

15 NguyÔn Thuú

Linh

10/7/1985

37A14

16 §inh ThÞ Ph­¬ng

Mai

9/21/1984

37A14

17 §ç ThÞ

Nga

3/12/1985

37A14

18 NguyÔn ThÞ BÝch

Ngäc

19 NguyÔn ThÞ

Nhung

2/27/1983

37A14

20 §µo Thu

Ph­¬ng

2/1/1985

37A14

21 §inh ThÞ Vinh

Quy

9/5/1985

37A14

22 CÇm B¸

Thô

29.02.85

37A14

23 NguyÔn THÞ Thu

Th¶o

27.11.83

37A14

24 NguyÔn ThÞ

Thuý

2/2/1984

37A14

25 Hoµng ThÞ Mai

Trang

5/1/1985

37A14

26 NguyÔn ThÞ Ngäc

4/3/1985

37A14

Gi¸o viªn

11/12/1984 37A14
2/8/1984

37A14

7/17/1983

37A14

12/22/1983 37A14

11/13/1984 37A14

12/13/1985 37A14

Tæ tr­ëng bé m«n

1/19/1985

37A15

B¾c

3/5/1984

37A15

cóc

9/19/1983

37A15

4 NguyÔn V¨n

Dòng

6/19/1985

37A15

5 NguyÔn Thµnh

§ång

1/27/1984

37A15

6 NguyÔn ThÞ

8/10/1984

37A15

7 NguyÔn Lª Thuý

H¹nh

12/1/1985

37A15

8 nguyÔn thÞ hoa

hiªn

8/27/1985

37A15

9 TrÇn ThÞ Thu

HiÒn

3/12/1985

37A15

10 Vò Thanh

Hoµ

11/2/1985

37A15

11 NguyÔn ThÞ

Huyªn

5/7/1984

37A15

12 NguyÔn ThÞ QuÕ

H­¬ng

7/22/1985

37A15

13 NguyÔn ThÞ Ngäc

Lan

9/10/1984

37A15

14 Ph¹m Thu

Linh

7/5/1985

37A15

15 NguyÔn Quúnh

Mai

3/16/1986

37A15

16 Lª ThÞ

Nga

8/12/1984

37A15

17 NguyÔn ThÞ Nh­

Ngäc

7/2/1985

37A15

18 NguyÔn ThÞ

Nhung

3/7/1984

37A15

19 §ç ThÞ Quúnh

Ph­¬ng

7/26/1983

37A15

20 NguyÔn Ngäc

Quý

12/12/1984 37A15

21 Cao ThÞ

Th¾m

10/30/1985 37A15

22 Chu ThÞ

ThuËn

23 TrÇn ThÞ

Thuý

24 Hå KiÒu

Trang

2/24/1984

37A15

25 Hoµng V¨n

TuÊn

9/29/1984

37A15

1 TrÞnh D­¬ng

V©n

2 Phan ThÞ
3 chu thÞ thu

Gi¸o viªn

12/3/1984

37A15

12/22/1984 37A15

Tæ tr­ëng bé m«n

1 Ph¹m ThÞ Lan

Anh

11/26/1985 37A16

2 Mai ThÞ Ph­¬ng

Chung

11/15/1984 37A16

3 NguyÔn Thuú

D­¬ng

3/10/1985

37A16

4 NguyÔn Ph­¬ng

Dung

1/18/1986

37A16

5 Bïi ThÞ Thóy

H»ng

9/8/1984

37A16

6 TrÇn ThÞ Mai

H­¬ng

7 Ninh ThÞ

H¹nh

8 Ph¹m V¨n

Hïng

9 NguyÔn ThÞ

HiÓn

2/17/1984

37A16

10 NguyÔn Huy

Hoµng

1/12/1985

37A16

11 §ç ThÞ H¹nh

Liªn

5/16/1985

37A16

12 §oµn §Æng Anh

Linh

10/1/1985

37A16

13 Hoµng ThÞ Ph­¬ng

Loan

14 NguyÔn Kh¸nh

Ly

9/25/1985

37A16

15 §µo ThÞ

MÕn

5/13/1984

37A16

16 TrÇn ThÞ Hoµng

Ng©n

11/13/1985 37A16

17 NguyÔn Minh

Ngäc

12/22/1984 37A16

18 Phan ThÞ

Nhµn

19 Ph¹m ThÞ Lan

Ph­¬ng

12/22/1984 37A16

20 L­u V¨n

Ph­íc

11/17/1984 37A16

21 Hoµng ThÞ

Th¶o

22 §inh ThÞ Ph­¬ng

Thanh

23 Lª Kh¸nh
24 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng
25 Ng« CÈm

26 Bïi ThÞ HuyÒn

Trang

27 Hµ ThÞ CÈm

V©n

10/2/1985

37A16

28 Th¸i ThÞ

Vinh

1/6/1984

37A16

Gi¸o viªn

11/10/1985 37A16
8/19/1985

37A16

12/28/1983 37A16

12/15/1985 37A16

5/24/1984

37A16

12/8/1982

37A16

4/4/1985

37A16

Thñy

5/6/1985

37A16

Thóy

11/5/1985

37A16

8/27/1985

37A16

11/23/1985 37A16

Tæ tr­ëng bé m«n

7/23/1985

37A17

9/7/1984

37A17

1 §ç ThÞ

B¸u

2 NguyÔn ThÞ

Chung

3 NguyÔn ThÞ Kim

Dung

11/29/1985 37A17

4 L­¬ng Hoµng

Gi¸p

11/13/1984 37A17

5 Bïi ThÞ

H»ng

11/22/1984 37A17

6 NguyÔn THÞ Thu

H»ng

7 NguyÔn ThÞ

Hîi

8 Ph¹m ThÞ Thanh

Hoa

9 Cao thu

HuyÒn

7/13/1983

37A17

11/8/1983

37A17

11/23/1984 37A17
8/10/1982

37A17

11/24/1985 37A17

10 CÊn Hµ

Kh¸nh

11 Ng« ThÞ Ngäc

Liªn

12 NguyÔn ThÞ CÈm

Linh

13 Ph¹m ThÞ

Loan

14 Ph¹m ThÞ CÈm

Ly

15 T« ThÞ

MÕn

16 Ph¹m ThÞ

N­¬ng

11/21/1985 37A17

17 Lª ThÞ BÝch

Ngäc

12/10/1984 37A17

18 NguyÔn Hång

Ph­îng

7/6/1984

37A17

19 Ph¹m ThÞ Ngäc

Ph­îng

7/2/1984

37A17

20 NguyÔn ThÞ

Th­¬ng

6/12/1983

37A17

21 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng

Thanh

22 NguyÔn ThÞ

Thñy

23 Gi¸p THÞ

Thóy

24 bïi thÞ

thu

25 Ph¹m Quúnh
26 Ph¹m ThÞ Ngäc
27 Hoµng ThÞ Thanh
28 TrÇn Th¸i

Gi¸o viªn

6/17/1985

37A17

12/20/1985 37A17
8/25/1985

37A17

10/17/1984 37A17
5/27/1983

37A17

10/22/1985 37A17
6/12/1986

37A17

9/3/1983

37A17

8/20/1985

37A17

Trang

6/2/1985

37A17

TuyÕn

9/2/1984

37A17

V©n

2/23/1985

37A17

Vinh

9/1/1985

37A17

Tæ tr­ëng bé m«n

1 NguyÔn THÞ NGäc

¸nh

1/22/1985

37A18

2 Vò Thuý

B¾c

9/5/1985

37A18

3 §ç Xu©n

Ch­ëng

8/14/1984

37A18

4 TrÇn ThÞ

Dung

5 Vò ThÞ Thuú

Giang

6 Bïi ThÞ Minh

H»ng

7 §Æng ThÞ Kh¸nh

8 D­¬ng ThÞ

Hoµ

9 NguyÔn ThÞ

HuÖ

9/20/1985

37A18

HuyÒn

8/24/1985

37A18

10 Bïi ThÞ Thu

10/17/1984 37A18
8/17/1981

37A18

10/29/1985 37A18
3/26/1985

37A18

10/20/1984 37A18

11/21/1985 37A18

11 NguyÔn Thuú

Liªn

12 Ph¹m ThÞ Ph­¬ng

Liªn

1/28/1983

37A18

13 Ph¹m ThÞ DiÖu

Linh

7/30/1985

37A18

14 TrÇn ThÞ Thïy

Linh

05.12.85

37A18

15 §inh V¨n

Long

8/26/1982

37A18

16 §Æng ThÞ

Mai

1/13/1985

37A18

17 Mai QuÕ

Minh

4/1/1985

37A18

18 Hoµng ThÞ TuÊn

NguyÔn

2/22/1983

37A18

19 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng

Oanh

20 NguyÔn thÞ thuý

Quúnh

7/1/1983

37A18

21 Tr­¬ng ThÞ

Thanh

3/20/1985

37A18

10/29/1984 37A18

10/15/1985 37A18

22 NguyÔn ThÞ Quúnh

thu

23 Ph¹m ThÞ

Trµ

1/2/1985

37A18

24 Lª ThÞ

TuyÕt

10/4/1984

37A18

25 Lª BÝch

V©n

1/22/1984

37A18

26 §µo ThÞ BÝch

Xuyªn

4/17/1985

37A18

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

1 NguyÔn ThÞ Minh

Ch©u

5/22/1984

37A19

2 §inh ThÞ Th¸i Thïy

D­¬ng

10/9/1984

37A19

3 Vò ThÞ BÝch

DiÖp

6/28/1985

37A19

4 NguyÔn ThÞ

H»ng

8/9/1985

37A19

5 NguyÔn Thu

6 NguyÔn Hång

h¹nh

9/4/1985

37A19

7 §inh V¨n

Hïng

3/3/1984

37A19

8 TrÇn ThÞ

H­ng

3/20/1985

37A19

9 T­ëng Thu

Hoµi

3/29/1985

37A19

12/11/1985 37A19

10/28/1982 37A19

10 NguyÔn Ngäc

Lan

11 Chu ThÞ

Liªn

3/6/1984

37A19

12 Tr­¬ng ThÞ Thuú

Linh

4/22/1985

37A19

13 Nghiªm Xu©n

Long

9/19/1981

37A19

14 NguyÔn thÞ hång

15 Ph¹m ThÞ NguyÖt

Mai

5/12/1984

37A19

16 NguyÔn ThÞ Hµ

Ng©n

10/4/1985

37A19

17 Hoµng ThÞ ¸nh

NguyÖt

2/20/1985

37A19

18 Hoµng Hµ

Ph­¬ng

12/30/1985 37A19

19 NguyÔn ThÞ

Quúnh

10/20/1985 37A19

20 Cao Ph­¬ng

Th¶o

2/3/1985

37A19

21 D­¬ng Thanh

Th¶o

12.04.84

37A19

22 NguyÔn ThÞ Thanh

Thñy

1/12/1985

37A19

23 Bïi THÞ DiÖu

Thu

10/18/1982 37A19

24 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng

Thuú

11/26/1985 37A19

25 Bïi HuyÒn

Trang

6/17/1985

37A19

26 Lª Quang

Trung

5/22/1983

37A19

27 Bïi THÞ Thanh

V©n

7/14/1982

37A19

28 §oµn ThÞ

V©n

8/9/1985

37A19

29 TriÖu Thanh

V©n

6/30/1984

37A19

Gi¸o viªn

11/14/1984 37A19

Tæ tr­ëng bé m«n

1 quµng v¨n

dòng

08.08.82

37 T

2 vâ v¨n

dòng

23.11.82

37 T

3 L­u ThÞ

27.10.83

37 T

4 Hå thÞ

h­¬ng

05.04.81

37 T

5 n«ng v¨n

h¶i

12.08.84

37 T

6 hoµng thÞ bÝch

h¹nh

18.10.83

37 T

7 trÇn thÞ

h­êng

04.10.83

37 T

8 Lý V¨n

H­êng

20.11.82

37 T

9 hoµng v¨n

h­ng

01.12.81

37 T

10 lôc thÞ

hoµ

14.04.83

37 T

11 vi thÞ

hoa

26.12.81

37 T

12 høa thÞ

huyªn

21.01.84

37 T

13 bïi thÞ

kim

12.05.84

37 T

14 hoµng thÞ ngäc

loan

20.02.85

37 T

15 hå v¨n

luËt

30.10.78

37 T

16 la thÞ thuý

mai

18.10.84

37 T

17 trÇn quang

nh©m

20.07.84

37 T

18 ®inh thÞ thu

ph­¬ng

20.01.84

37 T

19 ph¹m quèc

phßng

17.06.83

37 T

20 ph¹m thÞ

quÕ

10.05.83

37 T

21 lß thÞ

quyÕt

26.03.82

37 T

22 ®Æng ph­¬ng

thuû

22.11.84

37 T

23 ®inh thÞ

thuý

19.01.84

37 T

24 d­¬ng thÞ

v­ng

20.10.81

37 T

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Danh s¸ch sinh viªn häc hai khoa ®¨ng ký häc cïng k37
1 §ç THÞ

H»ng

37A19

2 Lª ThÞ Thu

H»ng

37A18

3 NguyÔn THÞ Thu

H»ng

37A17

4 NguyÔn ThÞ Thu

HiÒn

37A17

5 Lª Minh

HiÕu

37A18

6 NguyÔn THÞ Kh¸nh

Hßa

37A18

7 Cao thu

HuyÒn

37A17

8 NguyÔn Ngäc

Lan

37A19

9 NguyÔn THÞ Ph­¬ng

Loan

37A19

10 NguyÔn Thanh

Mai

37A17

11 NguyÔn ThÞ

Th¶o

37A18

12 Bïi THÞ Thanh

V©n

37A19

13 Gi¸p THÞ

Thóy

37A17

14 Tr­¬ng THÞ

Thóy

37A18

15 Bïi THÞ DiÖu

Thu

37A19

bít
10/12/1984 37A16 nghØ

1 Vò ThÞ Thanh

Mai

2 §Æng Thu

Thñy

1/26/1983

37A16 nghØ

3 Ng« thÞ minh

thu

9/22/1984

37A16 nghØ

4 NguyÔn ThÞ Thu

HiÒn

7/21/1982

37A17 nghØ

5 Tr­¬ng THÞ

Thóy

1/17/1984

37A18 BL Q§ 753 ngµy28.9.04

6 NguyÔn ThÞ

Th¶o

3/15/1983

37A18 BL Q§ 754 ngµy28.9.04

7 NguyÔn ThÞ

Th¶o

5/9/1985

8 TrÇn ThÞ

HuyÒn

3 Lª ThÞ Th¸i

4 §ç THÞ

H»ng

10 NguyÔn THÞ Kh¸nh

Hßa

13 NguyÔn xu©n

kh¸nh

Gi¸o viªn

37A19 BL Q§ 828 ngµy28.10.04

3/1/1985

37A8 bá häc

11/11/1983

37A1 bá häc

4/2/1982

37A19 BL (líp b¸o)

chua nép HP kú 3

2/17/1982

37A18 BL (líp b¸o)

chua nép HP kú 3

37A18 Kh«ng häc

Tæ tr­ëng bé m«n

23 Hoµng ThÞ LÖ

Quyªn

4/9/1985

37A18 BL (líp b¸o)

1 NguyÔn ThÞ Lan

Anh

10/23/1985

37A7

17 NguyÔn ThÞ Hång

mËn

3/8/1983

37A7

13 NguyÔn THÞ Ph­¬ng

Loan

3/31/1981

21 NguyÔn ThÞ Thu

Thuû

8/15/1985

HiÕu

7/23/1984

9 Lª Minh
15 NguyÔn Thanh
6 Lª ThÞ Thu

Mai
H»ng

Thªm Tªn

7/24/1982

Ngµy sinh

9/21/1982

18 NguyÔn ThÞ

Thanh

7/10/1982

21 NguyÔn thÞ thuý

Quúnh

7/1/1983

Giang

8/17/1981

Gi¸o viªn

37A19 l¬p tr­ëng b¸o nghØ ngµy 21.02.05
37A8 l¬p tr­ëng b¸o nghØ ngµy 23.02.06
37A18

BL

11/15/1983 37A17 BL Q§647 05/05/2005

24 Lý v¨n

5 Vò ThÞ Thuú

chua nép HP kú 3

37A18 l¬p tr­ëng b¸o nghØ .05

Vµo líp

Lý do

37A4 bao l­u tõ K36A15
37A4 BAo l­u tï 36A8
37A18 BL tõ 36A20
37A18 BL tõ K36A16

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Thêi gian ®¨ng ký
Kú 2
Ngµy 28.12.04
ngµy 13.01.05
ngµy23.02.05

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

37A4

37A11
37A12

37A12
37A2

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

BAo l­u tï 36A8

bao l­u tõ K36A15

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

2Khoa

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

2Khoa

2Khoa

2Khoa

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

2Khoa

A20cs

Nga

A20cs

Trung

2Khoa

2Khoa

A20cs

Nga

2Khoa

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

BL tõ K36A16

Nga

BL tõ 36A20

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

2Khoa
2Khoa

2Khoa
2Khoa

A20cs

Nga
2Khoa

2Khoa

2Khoa

Gi¸o viªn

A20cs

Nga

A20cs

Nga
2Khoa

Tæ tr­ëng bé m«n

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

A20cs

Nga

A20cs

Ph¸p

A20cs

Nga

A20cs

Ph¸p

A20cs

P.§«ng

A20cs

Ph¸p

A20cs

Trung

A20cs

Nga

A20cs

Hµn

A20cs

Nga

A20cs

Ph¸p

A20cs

Nga

A20cs

Nga

A20cs

Ph¸p

A20cs

Nga

Nga
Nga
Nga
A20cs
A20cs
A20cs
A20cs

Ph¸p
Líp tr­ëng b¸o
Ph¸p
Ph¸p
khong thay ten danh trong ds lop

A20cs
A20cs

Nga
Ph¸p

K34 Nga

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

A20cs

Hµn

A20cs
A20cs
A20cs

P.§«ng
Nga
Ph¸p

Thêi gian ®¨ng ký

Ngµy 28.12.04

Kú 4

ngµy 13.01.05

Kú 4

ngµy23.02.05

Kú 4

Gi¸o viªn

Tæ tr­ëng bé m«n

Tr­êng §¹i häc NGo¹i ng÷
Khoa NN& VH Anh Mü

DAnh s¸ch §iÓm líp k37CT
Häc kú II
STT

Hä vµ tªn
1 quµng v¨n
2 vâ v¨n
3 L­u ThÞ
4 Hå thÞ
5 n«ng v¨n
6 hoµng thÞ bÝch
7 trÇn thÞ
8 Lý V¨n
9 hoµng v¨n
10 lôc thÞ
11 vi thÞ
12 høa thÞ
13 bïi thÞ
14 hoµng thÞ ngäc
15 hå v¨n
16 la thÞ thuý
17 trÇn quang
18 ®inh thÞ thu
19 ph¹m quèc
20 ph¹m thÞ
21 lß thÞ
22 ®Æng ph­¬ng
23 ®inh thÞ
24 d­¬ng thÞ

dòng
dòng

h­¬ng
h¶i
h¹nh
h­êng
H­êng
h­ng
hoµ
hoa
huyªn
kim
loan
luËt
mai
nh©m
ph­¬ng
phßng
quÕ
quyÕt
thuû
thuý
v­ng

n¨m häc 2003-2004
Ngµy sinh
08.08.82
23.11.82
27.10.83
05.04.81
12.08.84
18.10.83
04.10.83
20.11.82
01.12.81
14.04.83
26.12.81
21.01.84
12.05.84
20.02.85
30.10.78
18.10.84
20.07.84
20.01.84
17.06.83
10.05.83
26.03.82
22.11.84
19.01.84
20.10.81

Líp

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

§iÓm

19 ph¹m thÞ quÕ
20 lß thÞ quyÕt
21 ®Æng ph­¬ng thuû
22 ®inh thÞ thuý
23 d­¬ng thÞ v­ng
24 Lý V¨n H­êng

10.05.83
26.03.82
22.11.84
19.01.84
20.10.81
20.11.82

M­êng
Sinhmun
Dao
Nïng
Tµy
Th¸i

Th¹ch lËp - Ngäc lÆc - Thanh ho¸
Tó nang - yªn ch©u - S¬n la
§ång l©m - Hoµnh bå -Qu¶ng ninh
Hång nam - Hoµ an - Cao b»ng
NhÊt tiÕn - B¾c s¬n - L¹ng s¬n
Bum n­a - M­êng tÌ- Lai ch©u

Æc - Thanh ho¸
©u - S¬n la
h bå -Qu¶ng ninh
n - Cao b»ng
¬n - L¹ng s¬n
Ì- Lai ch©u