You are on page 1of 27

АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

САДРЖАЈ

1. Лична карта школе………………………………………………………….3

2. Кључне информације о ресурсима школе………………………………...4

3. Анализа стања у школи…………………………………………………….6

4. Мисија, визија, стратегија………………………………………………...10

5. Приоритетне области промена, развојни циљеви и задаци …………....12

6. План праћења……………………………………………………………....18

7. Евалуација …………………………………………………………………19

8. Динамика активности у изради развојног и акционог плана школе…...20

9. Одлука Школског одбора………………………………………………….22

10. Запажања, коментари, предлози... ……………………………………….23

2
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

3
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

КЉУЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕСУРСИМА ШКОЛЕ

ЉУДСКИ 2006. ОДЕЉЕЊА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
РЕСУРСИ УКУПНО
-пословни администратор
- правни техничар
УЧЕНИЦИ 708 25 - биротехничар
- техничар заштите од пожара
СТРУЧНА СПРЕМА
НАСТАВНИЦИ 63 62 VII степен
1 VIII степен
7 I степен
НЕНАСТАВНИ 19 1 III степен
КАДАР 2 IV степен
9 VII степен

4
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

МАТЕРИЈАЛНО – РЕСУРСИ ФИНАНСИЈСКИ
- ТЕХНИЧКИ ЛОКАЛНЕ РЕСУРСИ
РЕСУРСИ СРЕДИНЕ

постоји број постоји постоји

учионица √ 11 културне институције
(Народно позориште, √ БУЏЕТ √
1 Дом ВЈ, НКЦ )
библиотека √
научне институције
кабинет за (факултети, Центар за
√ 2 таленте...) √
информатику
двориште - 0 САМОСТАЛНИ
здравствене ИЗВОРИ
институције (Дом √
фискултурна ПРИХОДА
здравља,Саветовалиште за √
сала - 0 младе...)

биро спортске организације
(СОФК-а, спортски
за учење √ 2 клубови...)

рачунар √ 49 спортски објекти √
(базен, терени...)
ДОНАЦИЈЕ √
фотокопир-

апарат 2 предузећа √

касетофон √ 1 НВО (Центар за девојке,
Јазас...) √
видео- бим √ 1 судови √
телевизор √ 1 банке √ ПОМОЋ
графоскоп √ 1 Привредна комора √ ЛОКАЛНЕ

видео ЗАЈЕДНИЦЕ
рекордер √ 1 МУП √
дигитални
фото Центар за социјални
апарат рад √
√ 2

јединица УЧЕШЋЕ
противпожарне У
√ √
заштите ПРОЈЕКТИМА

Привредна комора √

5
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

6
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

7
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ

• Локација школе - налази се у самом центру града (сви путеви воде у АБШ)

• '' И БЕЗ САЛЕ ИДЕМО У ФИНАЛЕ '', слоган је који нас годинама прати у освајању
пехара, медаља и похвалница (недостатак фискултурне сале нас не спречава да будемо
успешни на спортским такмичењима, али се још увек надамо да ће они који о томе
одлучују имати слуха и разумевања за нас, сходно нашим резултатима и успесима.)

• Сваке године све више негујемо и развијамо ВАННАСТАВНЕ активности, а признања
и награде које добијају наши ученици сведоче о томе ( математичари, историчари,
информатичари, рецитатори, беседници, симулација суђења, драмска секција,
новинарска секција и др.)
'' КАД СЕ РАДИ , КАД СЕ ДАЈЕ, НИ УСПЕХ НЕ ИЗОСТАЈЕ !''

• Нови образовни профил у школи - ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР који привлачи
пажњу и ученика и родитеља и који уписују одликаши Нишавског округа

• Рад ВИРТУЕЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА у школи (“MULTIMEDIA”, “SKAY PEN”)

• Учешће на националном и међународном сајму виртуелних предузећа

• Школа је остварила сарадњу са одговарајућим школама у иностранству

• Школа је добила СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ (једна од осам средњих школа у Србији,
2006.)

• Једина смо школа у региону која школује техничаре заштите од пожарa

• Ове године смо организовали X Републичко такмичење у беседништву, и били добри
домаћини беседницима из Врања, Лапљег села, Зрењанина, Београда, Земуна,
Крушевца, Шапца и Сремске Митровице ( мај 2006.)

• Беседници наше школе учествују у ревијалном делу програма такмичења у
беседништву на Правном Факултету у
Нишу (и надаље, сада већ, као студенти
бивају успешни, похваљени и награђени
говорници

8
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

КЉУЧНА СРЕДЊА
ОБЛАСТ ОЦЕНА
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА 3,83
ПОДРШКА
3,63 Табела приказује како је колектив
УЧЕНИЦИМА
РУКОВОЂЕЊЕ, Административно - биротехничке школе
ОРГАНИЗАЦИЈА И вредновао понуђене кључне области
4,29
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА
ЕТОС 2,37
Након задате технике ''МЕТА'' и ''СВОТ '' анализе, да би
НАСТАВА И смо снимили тренутно стање у школи, као највећа слабост
УЧЕЊЕ 3,57 показао се ЕТОС. Све остале кључне области оцењене су
средњом оценом ВРЛО ДОБАР, осим ЕТОСА који је
оцењен као ДОВОЉАН ( 2,37). Кренули смо од општег циља УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО -
ВАСПИТНОГ РАДА У АБШ-у и уочили најслабију карику коју ваља поправити у
предстојећем периоду.

Кључна област: ЕТОС
Подручје вредновања: Атмосфера и међуљудски односи
Показатељи: Поштовање личности и једнакост и правичност

Одредили смо специфичне циљеве:
1. Побољшати атмосферу и међуљудске односе у колективу
2. Унапредити однос ученик - наставник
За остваривање ових циљева неопходно је да у континуитету спроводимо започети процес
стручног усавршавања наставника и низ дешавања и акција у којима би акценат био на
дружењу и зближавању, бољем упознавању наставника, али и ученика и наставника
међусобно.
Затим смо одредили активности које треба предузети и реализовати наредне школске
године (2006/2007), од којих очекујемо да ће у доброј мери допринети побољшању
свеукупних међуљудских односа унутар школе.

Желимо да мисао
''НИСУ ПРОБЛЕМ РАЗЛИКЕ, ВЕЋ ЉУДСКА НЕСПОСОБНОСТ ДА СА ЊИМА ЖИВИ''
сви освестимо и схватимо на прави начин и да у шаренилу посебности
(свако је особен на свој начин) препознамо своју снагу, а не слабост, као до сада.
Надамо се да ћемо реализацијом предвиђених активности ЕТОС подићи на виши и
квалитетнији ниво.

9
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

10
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

Из СВОТ анализе се јасно види да су чланови колектива
сарадњу са родитељима и ученицима сврстали у СНАГЕ школе.
На тај начин смо сузили проблем – СЛАБОСТИ,
на међуљудске односе у колективу (ниво наставник – наставник).

Као изворе доказа користили смо:

- упитник за наставнике и стручну службу из Приручника за самовредновање МПС РС
(анкетирано је 12.6% наставника – њихова оцена за важност понуђених тврдњи је 3.63
а за тачност исказа 3.08)
- листа снимања атмосфере у учионици, такође, из Приручника за самовредновање МПС
РС (наставници су тачност понуђених исказа оценили средњом оценом 3.02)
- упитник за оцењивање професора од стране ученика
- индивидуални разговори
- групне дискусије
- преглед документације (извештај, записници, евиденције, правилници, дневници рада,
чек листе....)
- непосредно посматрање.

У самовредновању кључне области ЕТОС на утврђеној четворостепеној скали,
препознали смо свој ниво остварености – НИВО 3.
С обзиром да су нам остале кључне области оцењене високим оценама,
настојаћемо и трудићемо се да низом мера и активности отклонимо слабости и недостатке у
оквиру ЕТОС-а, и учинимо га бољим и квалитетнијим,
како би укупан квалитет рада школе био на завидном нивоу.

11
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

12
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

13
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

14
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

15
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

16
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

17
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

ПЛАН ПРАЋЕЊА

ОСОБА
ОБЛАСТ НАЧИН И ВРЕМЕ КОГА
ОДГОВОРНА ЗА
ПРАЋЕЊА ПРАЋЕЊА ИНФОРМИШЕМО
ПРАЋЕЊЕ
Милорад Гавриловић,
шестомесечни Наставничко веће,
ВРЕМЕНСКИ директор
извештај Школски одбор,
ПЛАН Миланка Јовановић,
(чек листа) Савет родитеља
професор
Татјана Стојадиновић,
директор,
ЉУДСКИ секретар школе шестомесечни
Наставничко веће,
РЕСУРСИ Надежда Арсова, извештај
Школски одбор
професор
Јелена Ђурић,
директор,
помоћник директора
Наставничко веће,
УЧЕШЋЕ ЛОКАЛНЕ Милица Станковић,
шестомесечни Школски одбор, Савет
ЗАЈЕДНИЦЕ ,професор
извештај родитеља
Бранислава Пешут,
професор
Гордана Николић,
шеф рачуноводства
ФИНАНСИЈСКИ Милорад Гавриловић, шестомесечни Школски одбор
ПЛАН директор извештај Савет родитеља
Зора Миловић,
професор

18
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

ЕВАЛУАЦИЈА

ОЧЕКИВАНИ
ИНДИКАТОРИ ИНСТРУМЕНТИ
РЕЗУЛТАТИ

- број наставника у
колективу који се
стручно усавршавају
- већа мотивација - број реализованих
наставника часова у оквиру којих
се примењују
- квалитетнија
савремене методе
комуникација
рада - чек листе
(наставник-
- број похваљених и - анегдотске белешке
наставник, ученик-
награђених ученика и - анкете
наставник)
наставника - упитници
- успешнија сарадња
- број ученика у - разговори
наставника
ваннаставним - скале процене
- успешнија сарадња
активностима - школска
између ученика и
- резултати са документација
наставника
такмичења (дневници рада,
- виши ниво
- задовољство ученика, записници, извештаји,
међусобног
наставника, родитеља евиденције,
уважавања
- заступљеност школе у правилници,
- већи степен медијима сертификати...)
одговорности и - донације школи
ученика и наставника - учешће локалне
- виши ниво заједнице у акцијама
професионализма школе
- пријатна атмосфера у - учешће школе у
школи заједничким
пројектима са
субјектима из
окружења

19
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ
РАЗВОЈНОГ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ

ВРЕМЕ НОСИОЦИ
АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ
Јасмина Гејо, МПС
Представници школе:
Предавање о изради
Јелена Ђурић
Развојног плана школе 24.03.2006.
Надежда Арсова
Јелена Младеновић
Представници МПС
презентују члановима
Бисерка Светозаревић,
Наставничког већа
30.03.2006. МПС
школско развојно
планирање
Члановима Наставничког
већа подељене: МЕТА,
СВОТ анализа, предлог Јелена Ђурић
30.03.2006.
визије и стратегије Јелена Младеновић
школе
Повратна информација
члановима наставничког
већа
(анализа добијених 14.04.2006. Јелена Младеновић
података о тренутном
стању у школи)
Душица Младеновић

Обука о самовредновању Тим школе у саставу:
Јелена Младеновић
Примена приручника за 10.05.2006. Надежда Арсова
самовредновање Горица Планић
Милица Станковић
Слободан Павловић
Попуњавање упитника о
25.05.2006. Јелена Младеновић
самовредновању
На седници
Наставничког већа
подељени су
наставницима упитници Јелена Ђурић
за процену међуљудских 22.06.2006. Јелена Младеновић
односа и атмосфере у
учионици из приручника

20
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

Тим за развојно
планирање:
Милорад Гавриловић
директор,
март Јелена Ђурић
април помоћник директора,
Израда Развојног плана мај Јелена Младеновић
школе јун психолог,
јул НадеждаАрсова
август професор,
2006. Горица Планић
професор,
Драган Огњановић
представник локалне
заједнице
Тим за
самовредновање:
Милорад Гавриловић
директор,
Јелена Ђурић
помоћник директора,
Израда
Јелена Младеновић
Акционог плана
мај – јул психолог,
и
2006. Надежда Арсова
Извештаја
професор,
о самовредновању
Горица Планић
професор,
Ана Станојевић
представник ученика,
Јаворка Савић
представник родитеља

21
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

22
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

23
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

24
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

25
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

26
АДМИНИСТРАТИВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2006. - 2009.

27