Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

Ikatlong Markahan: Dula

Aralin 5: A. Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan B. Aspekto ng Pandiwa Antas 1

Bilang ng araw/sesyon: 10

Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa dulang pangtanghalan gamit ang mga angkop na gramatika/ retorika A. Panitikan: 1. Kaligirang Pangkasaysayan, Kahulugan at Katangian ng Dulang Pantanghalan 2. Mga Uri ng Dulang Pantanghalan a. Senakulo b. Tibag c. Panuluyan d. Moro-moro o Komedya e. Sarsuwela 3. Mga Uri ng Dula Ayon sa Anyo a. Trahedya b. Melodrama c. Parsa d. Komedya e. Saynete 4. Mga Elemento ng Dulang Pantanghalan a. Tauhan b. Tagpuan c. Banghay d. Diyalogo e. Epektong Pantunog,at iba pa 5. Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan a. Yugto (act) b. Tanghal-Eksena (scene) c. Tagpo (frame) B.Gramatika/ Retorika 1. Katagang Pang-abay o Ingklitik 2. Mga Pangatnig 3. Pagpapahayag ng Iba’t Ibang Damdamin o Layunin Gamit ang Tono o Intonasyon 4. Mga Uri ng Panghalip a. Panao b. Pamatlig c. Pasaklaw d. Pananong

Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ay akikibahagi sa pagtatanghal ng dula mula sa orihinal na iskrip na naglalarawan ng ilang pangyayari sa buhay ng isang tao/mga tao sa kasulukuyan

Imperpektibo d. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang dulang pantanghalan ay itinatanghal sa entablado na kung magkaroon ng pagkakamali sa mga bahagi at elemento nito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanghal at hindi na ito maiwawasto. pampelikula. Aspekto ng Pandiwa a. Yugto (act) b. at sa bawat pangungusap ay dapat isaalang-alang ang wastong gamit ng mga salita. dahil bawat elemento nito ay dapat mabuo nang may kasiningan upang maging buhay na buhay at makatotohanan ang paksang inilalarawan na karaniwa’y batay sa mga karanasan at pangyayari sa buhay ng mga tao. Perpektibo b. Tanghal-Eksena (scene) c. pasulat man o pasalita? Ang mag-aaral ay: • nakapanonood ng isang bahagi ng dulang pantanghalan sa Youtube “Paglilitis Kay Mang Serapio • nakikibahagi sa pag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng Mga Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan (pangkatang gawain) gamit ang alinman sa History Data Bank. pantelebisyon at panradyo? Bakit kailangan ang paggamit ng mga aspekto ng pandiwa sa pakikipagtalastasan. Concept Map. Binubuo ng mga pangungusap ang bawat diyalogo sa isang dula na ipinahahayag ng mga tauhan. Perpektibong Katatapos c. Imperpektibo d. mahalagang alam natin ang panahon kung kailan nangyari ang aksyon o galaw. Aspekto ng Pandiwa a. Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan a. at iba pa. at telebisyon sapagkat binubuo ito ng mga yugto na itinatanghal sa entablado at aktuwal na napapanood ng mga tao.) • nakabubuo ng isang konsepto batay sa mga salita/mga salita sa loob ng kahon • nagagamit sa pangungusap ang sumusunod na salita sa dula: • nakapagbabasa/nakapanonood ng isang bahagi mula sa dulang “Paglilitis Kay Mang Serapio” ni Paul Dumol • nakapagbibigay ng feedback sa isinagawa ng bawat pangkat (Symposium .Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II 5. Tagpo (frame) B. Perpektibo b. Naiiba ang dulang pantanghalan sa mga dulang panradyo. Magiging malikhain at mapanuri ang isang tao kung mabibigyan siya ng pagkakataong makibahagi sa pagtatanghal nito. Skit . Panitikan 1. Kontemplatibo Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano nakatutulong ang dulang pantanghalan sa pagiging malikhain. pampelikula at pantelebisyon? Paano nakatutulong ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng angkop na gramatika at retorika sa pag-aaral ng dulang pantanghalan? Mga Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Paano naiiba ang dulang pantanghalan sa mga kauri nito tulad ng dulang pampelikula. pangyayari o proseso at karanasan upang makatugon tayo ng wasto at batay sa hinihingi ng sitwasyon. Listing. intonasyon at hinto at gamit ng mga bantas upang maipahayag ang mga ito nang may damdamin at maunawaan ng mga manonood. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Gramatika/Retorika 1. Sa pakikipagtalastasan. anoman ang maging papel niya. Kontemplatibo Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Isang sining ang dula. Perpektibong Katatapos c. Video Clip. mapanuri at pagkakaroon ng kamalayang panlipunan ng tao? Paano naiiba ang dulang pantanghalan sa mga dulang panradyo. Memory Bubbles at iba pa • nakapaglalahad ng mahahalagang tala/pangyayari/impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Fact-Finding Strands.

Mga kraytirya: makatotohanan. orihinal. naglalahad ng sariling kongklusyon. pagbabahagi kung paano inunawa ang naging damdamin ng isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa naging damdamin ng ilang tauhan sa alinmang napanood/nabasang dulang pantanghalan. nakapagsasalaysay ng buod ng dulang itatanghal naitatanghal ang dula batay sa iskrip na naisulat. naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng iba. Orihinal Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. B. paglalahad ng pananaw ng iba at ng sarili tungkol sa pagiging makatotohanan/ di-makatotohanan ng ilang tagpo sa alinmang dulang pantanghalan. masining. pagbabago at pagtatanghal ng ginawang pagbabago sa ilang tagpo ng alinmang dulang pantanghalan kung iuugnay sa kasalukuyan. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na iskrip batay sa mga kraytirya: A. napapanahon. Angkop ang pagkakagamit ng aspekto ng pandiwa . Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpaliwanag ng kahalagahan nang pagsulat ng iskrip bago ang pagtatanghal. napapanahon. Taglay ang mga bahagi ng iskrip ng dulang pantanghalan D. paliligo. Napapanahon C. pagsasalaysay ng ilang pangfyayari sa kasalukuyan na may kaugnayan sa ilang tagpo sa alinmang dulang pantanghalan. paghuhugas at iba pa) natutukoy ang mga salitang nagsasaad ng kilos sa napanood na mga patalastas nakapagbabasa ng lathalain. (Maaaring ipapanood ang mga patalastas na nagsasaad ng iba’t ibang aspekto ng pandiwa halimbawa. napaninindigan ang sariling pananaw. pagbabahagi ng ilang karanasan o natutuhan na may kaugnayan sa ilang tagpo sa alinmang dulang pantanghalan. naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. Mga kraytirya: tapat. sanaysay at artikulo kaugnay ng wikang tatalakayin (Aspekto ng Pandiwa) nakatutukoy ang mga salitang nagsasaad ng kilos na nabasa mula sa lathalain. Mga kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. sanaysay at artikulo at nasasagutan ang hinihingi ng talahanayan. may batayan ang nabuong sariling pananaw. paglalaba. makatotohanan.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II • • • • • • • Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagsulat ng iskrip ng dulang pantanghalan na naglalarawan ng ilang pangyayari sa buhay ng isang tao/mga tao sa kasulukuyan o Open Forum) nakabubuo ng konsepto batay sa mga simbolo/larawan kaugnay ng paksang aralin. Mga kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Mga kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng mga patunay. napapanahon. patalastas ng pagsisipilyo. kaangkupan. nakapanood ng isang patalastas sa telebisyon at nakasusulat ng bagong iskrip mula rito. May kaugnayan sa paksa D. Mga kraytirya: makatototohanan.

nakapag-uugnay ng iba pang salita mula sa salitang paglilitis bilang paghahanda sa bahaging Linangin . Muling balikan sa bahaging Ilapat. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng hinuha/sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa mga paksang tatalakayin (Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan at Mga Aspekto ng Pandiwa). at “Paano nakatutulong ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng angkop na gramatika at retorika sa pag-aaral ng dulang pantanghalan?” Ang mga mag-aaral ay : nakapanonood at nakapagsasagawa ng pagsusuri sa mga bahagi nito at sa ilang bahagi ng dulang pantanghalan sa Youtube “Paglilitis Kay Mang Serapio” (Ito ay mungkahi lamang. ang InaasahangProdukto/ Pagganap ( pagsulat ng iskrip ng itatanghal na dula). Itanong ng guro ang Mahaha lagang Tanong para sa aralin:”Paano naiiba ang dulang pantanghalan sa mga kauri nito tulad ng dulang pampelikula. Kung walang access sa internet. nakabubuo ng isang konsepto batay sa mga salita/mga salita sa loob ng kahon Ang pagsulat ng iskrip dulang pantanghalan ang mga bahagi ay nahahati sa yugto. Tuklasin : Sa bahaging ito. maaaring gamitin ang mga video clip na may kaugnayan sa dula o magpabasa ng isang tagpo mula sa isang dula) nakabubuo ng hinuha sa Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin (Ipasulat sa kapat ¼ na bahagi ng papel ang hinuha ng mga mag-aaral.) nakapagmumungkahi ng mga kraytirya sa pagtataya ng inaasahang produkto/pagganap (Ipasulat ito sa manila paper at ipaskil sa isang bahagi ng silid-aralan. matiyak na magiging matagumpay tanghal-eksena at tagpo ay dapat isaalang-alang ang gagawing pagtatanghal. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng kanilang hinuha Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. maaaring palitan kung nanaisin.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Antas 3 A. pantelebisyon at panradyo?”.

Mahirap nga kayang kumalas sa pederasyong kinaaaniban ni Mang Serapio? Bakit? Nagaganap kaya sa kasalukuyan ang mga panggigipit sa mga pulubi tulad ng ipinahihiwatig sa dula? May magagawa kaya ang lipunan at pamahalaan upang matulungan ang mga pulubi nang hindi na mamamalimos sa daan? Paano? nakapagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa sumusunod na gawain: (Hatiin sa apat na pangkat ang klase. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa ang isang bahagi sa dulang “Paglilitis Kay Mang Serapio” ni Paul Dumol bilang paghahanda sa pagtalakay sa mga bahagi ng dulang pantanghalan. ipasaliksik na ang gawaing ito bago pa ang talakayan) Pangkat 1: Bigyan ng reaksiyon ang tema ng akda at ang kakintalang inihatid ng awtor sa mga mambabasa Pangkat 2: Isadula ang mga piling bahagi ng akda na nagdudulot ng katatawanan o kaya’y kalungkutan Pangkat 3: Sumulat ng sariling saloobin tungkol sa mga bata at matatandang pulubi na nagkalat sa mga palengke.) nagagamit sa pangungusap ang sumusunod na salita sa mula sa dula peligroso pumapailanglang nawawasiwas nakapagbabasa ng ilang bahagi mula sa dulang “Paglilitis Kay Mang Serapio” ni Paul Dumol natatalakay ang nilalaman ng dula sa pamamagitan ng UTS (Ugnayang Tanong Sagot) Mga gabay na tanong: Bakit nilitis ng hukuman ng pederasyon si Mang Serapio? Ipaliwanag ang mga klasipikasyon ng mga pulubi. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral. Inaasahan ding sisimulan nang linangin ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. simbahan at lansangan Pangkat 4: Magsaliksik sa mga hakbang na ginagawa ng mga ahensiya ng pamahalaan sa pagsugpo sa pamamalimos ng mga pulubi sa lansangan nakapagbibigay ng feedback sa isinagawa ng bawat pangkat (Symposium o Open Forum) . inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. plasa. Ang mga mag-aaral ay: (Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang pagtalakay. Kinakailangang masuri/mataya kung ang mga nabuong hinuha ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Sa bahaging ito.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II B.

Video Clip. paglalahad. Memory Bubbles at iba pa. at iba pa). (Ibigay na ng guro ang input para sa araling pangwika sa bahaging ito: Aspekto ng Pandiwa) nakapagbabasa ng isang tula: “Manggagawa Akong Walang-wala” ni Makata Lacaden-Cruz (Hatiin sa apat na pangkat ang klase at ipahanay ayon sa hinihingi ng tsart ang mga salita) . Listing. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mga mag-aaral. at iba pa. Skit . Palalimin: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II nakabubuo ng konsepto batay sa mga simbolo/larawan kaugnay ng paksang aralin nakikibahagi sa pag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng Mga Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan (pangkatang gawain) gamit ang alinman sa History Data Bank. paglalaba. magbigay ng mga sitwasyon sa mga piling mag-aaral at ipasadula ito upang makasunod sa susunod na mga gawain) natutukoy ang mga salitang nagsasaad ng kilos sa napanood na mga patalastas (Ipasulat sa pisara ang mga salitang nagsasaad ng kilos na natukoy ng mga mag-aaral sa nabasang tula. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. nakapaglalahad ng mahahalagang tala/ pangyayari/ impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Fact-Finding Strands. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. patalastas ng pagsisipilyo. Ang mga mag-aaral ay: nakapanood ng isang patalastas sa telebisyon at nakasusulat ng bagong iskrip mula rito. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na matasa nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. Kung walang materyales na video. (Maaaring ipapanood ang mga patalastas na nagsasaad ng iba’t ibang aspekto ng pandiwa halimbawa. Maaaring palitan ang gawain na kahawig pa rin sa nais na palabasin sa Teaching Guide na ito. muling balikan ang mga natutuhan na. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaysay. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa bahaging Paglalapat. ang kanilang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. paghuhugas at iba pa) ( Ito ay mungkahi lamang. (Magbigay ng feedback sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat.)] C. paglalarawan. Concept Map. paliligo. pangangatuwiran. Muling balikan ang mga salitang ito matapos maibigay ang input para sa araling pangwika. pagpapaliwanag.

) naitatanghal ang iskrip na naisulat. Kalakip na babasahin: „ Manggagawa Akong Walang-wala“ ni Makata Lacaden. Ang mga mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) nakapagsasalaysay ng buod ng dulang itatanghal (Ipabasa muna sa harap ang buod ng dulang itatanghal ng bawat pangkat bago ito itanghal sa klase. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. aklat. mga babasahin. hukuman at iba pang biswal na kagamitan Mga kraytirya sa pagtataya ng produkto ng pagganap Internet. (Maaaring gawing palabunutan kung sinong pangkat ang mauunang magsagawa ng inaasahang produkto ng pagganap. Ilapat: Sa bahaging ito.Cruz . (Pangkatang Pagtatanghal) nakapagbibigay ng feedback ang bawat pangkat hinggil sa isinagawang produkto ng pagganap at nakapagmamarka ang bawat lider ng pangkat batay sa kraytiryang inilahad sa klase. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin ( pagsulat ng iskrip ng itatanghal na dula ) bilang patunay na naunawaan nila ang aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Mga Salitang Nagsasaad ng Kilos o Galaw 1 2 3 4 5 Salitang-ugat Pangnagdaan Pangkasalukuyan Panghinaharap nakapagbibigay ng feedback ang bawat isa/pangkat mula sa mga salitang nabuo mula sa tsart nakasasagot sa maikling pagsasanay pangwika na inihanda ng guro (Maghanda ng lima hanggang pitong aytem na pagsasanay pangwika upang mataya kung natutuhan ng mga mag-aaral ang aralin D. Ipadama/ Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Ang lider ng susunod na pangkat ang magmamarka sa isinagawa ng naunang pangkat.) nababalikan ang mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang produkto ng pagganap (Ipabasa ang lahat ng kraytirya sa harap ng klase.) (Itanong muli ang mahahalagang tanong para sa kabuuan ng markahan upang mataya kung talagang naunawaan ng mga mag-aaral ang aralin sa Dulang Pantanghalan) Mga Kakailanganing Kagamitan Sipi ng dulang ”Paglilitis Kay Mang Serapio” ni Paul Dumol Larawan ng mga tauhan sa dulang aglilitis Kay Mang Serapio. Muli. pahayagan at iba pa.