You are on page 1of 4

Fase 2 Observaci i detecci de necessitats OBSERVACI A LAULA PAUTA PER A ENREGISTRAR LES DADES DE LOBSERVACI DIRECTA A LAULA

CONTEXT Institucional
Centre (pblic, privat, concertat) Etapa educativa (infantil, primria, secundria) Curs rea Fsic Lloc on es desenvolupa lactivitat Croquis (cal tenir en compte la distribuci de lalumnat, del mestre i la ubicaci dels materials)

Temporal
Trimestre Dia Hora

TASCA A DESENVOLUPAR Inici/presentaci de la tasca


Es vincula amb una activitat anterior (coneixements previs) Motivaci de lalumnat Sespecifica la finalitat de la tasca Els continguts sn funcionals (significativitat dels aprenentatges) Tipus de consigna (oral, escrita) Tipus de tasca (pautada, exigncia, definici del producte final...) Comprovaci de comprensi de la consigna

Desenvolupament de lactivitat
Distribuci (individual, classe...) de lalumnat parelles, grup-

Fase 2 Observaci i detecci de necessitats


Tipus de material (material nic, diversificat, adaptat...) Potenciaci destratgies de collaboraci i ajut entre alumnes Possibilitat dintervencions per part de lalumnat Actitud general del grup (inters per la tasca, seguiment de la tasca, implicaci, participaci, expressi de dubtes...) Interaccions entre alumnes (sollicitud dajuda...) Interaccions mestre/alumnes (sollicitud dajuda, revisi, nim, explicaci, ordre...)

Finalitzaci de lactivitat
Tipus de correcci (collectiva, individual...) Tractament de lerror Reflexi sobre la tasca realitzada Foment de la creativitat (recerca daltres solucions o procediments per arribar-hi) Tasques per a realitzar a casa (quantitat, orientacions per a fer-les...)

ALTRES OBSERVACIONS

Fase 2 Observaci i detecci de necessitats BUIDATGE DE DADES DE LOBSERVACI DIRECTA A LAULA

Observat a les dues aules institucional Centre concertat Etapa primria Curs 3r rea Matemtiques fisic La taula del mestre es situa en una cantonada de laula, al costat de la pissarra. Durant la sessi, per, el mestre no hi seu, es passeja entre les taules dels alumnes. Els alumnes guarden el material de matemtiques a la seva taula. temporal 1r trimestre 11 doctubre Inici/presentaci No hi ha vinculaci amb de la tasca una activitat anterior. No sespecifica la finalitat de la tasca. Els continguts no sn funcionals. Consigna oral (per part del mestre) i escrita (enunciats al llibre). La tasca s pautada, es repeteix en diverses ocasions la consigna i es defineix quin ser el producte final. Sinsisteix en la presentaci de la llibreta (enunciat en boligraf, soluci en llapis). Desenvolupament Sutilitza un nic material de la tasca unificat (llibre de text i llibreta). Lalumnat interv sovint. Lactitud general del grup : mostren inters i atenci al principi de la tasca pero a mesura que passa el temps es van esverant. Els alumnes sajuden

Observat 3r A

Observat a 3r B

CONTEXT

La distribuci de La distribuci de lalumnat es fa en tres lalumnat es fa en grups fileres horitzontals de 10, de 4 o 5 taules. 10 i 7 alumnes.

15-16h Es comprova la comprensi de la consigna fent una activitat de manera conjunta. Sinsisteix en la necessitat descriure loperaci i en la lectura repetida de lenunciat per a una millor comprensi. Sinsisteix en la calligrafia dels escrits.

16-17h Es motiva lalumnat al presentar la tasca (sabeu qu farem? Qu diu a dalt de la pgina?qu vol dir aix?)

TASCA A DESENVOLUPAR

Distribuci de lalumnat : primer problema grupclasse, resta de problemes individuals. Durant el desenvolupament de la tasca sanima constantment als alumnes a arriscar-se (tha passat mai res per

Distribuci de lalumnat : lectura dels enunciats grup-classe, desenvolupament de la tasca individual. Es motiva lalumnat durant el desenvolupament de la tasca (ho ests fent molt b, segueix aix...)

Fase 2 Observaci i detecci de necessitats


entre ells, explicant al company all que no ha ents (interacci entre alumnes). Les interaccions entre mestre i alumnes sn dordre, explicaci, revisi, nim i sollicitud dajuda. Tractament de lerror: no Finalitzaci de la s punitiu. Quan hi ha tasca errors entre tots reflexionen perqu sha equivocat el company i busquen la soluci a lerror. Sobre torn de paraules on tothom pot expressar si ha arribat a la mateixa soluci amb un procediment diferent. No hi ha deures. haver-te equivocat? / no tingueu vergonya, si us equivoqueu no passa res)

Correcci collectiva Correcci collectiva de (primer problema) i tots els problemes. individual (la resta de problemes). El segon problema s corregit de manera individual i es finalitza amb una correcci collectiva. Insisteix molt en les diferents opcions derror. Sexpliquen una a una a la pissarra per detectar lerror i explicar perqu sha donat.