Sepet sepet ah~veri~, sepet sepet ParaP an.

CARDRNANS'm,zla
1 Nisan-15 Mayls tarihleri arasrnda qrda-market ahsverislerinizi yapm. Dorduncu 50 TL ve uzeri ahsverisinize 20, altmci 50 TL ve uzeri ahsverisinize 30 TL ParaPuan kazanm.
Sizin i~in hangisi ko/aysa: www.finansbank.com.tr/444

0 900

Tehlikeye dur demek i~in 1~lklan sondurun,

G

:2
~"'"

.c:
WWF

..

" ~
I

[J
\' III

It,ll

0
I

~l.,

1

1$lklarlnl kapatlyor. Kuresellsmma tehlikesine siz de Ounya Saatl eylemine destek venn .

flnan,bank 27 Mart Pazar Gunu 20:30·21:30aras:

kar$1

.w FiNANSBANK
~

O-Smart 30. kanal Oigiturk 42. kanal KabloS22 Teledunya 49. kanaI Tivibu 59. kanal Tur1csat 2A uydusu

cmturk.com m.cnnturk.com video.cnnturk.com
faoebook.comfcmturkcom twitter.comfcnntl.wkcom ofansif.comfcnntl.wk


cnnturk.comIandroid cnnturk.comIiphone cnnturk.comIovi cnnturk.comIbada cnnturk.comIbIackberry cnnturk.comf"apad
Radyo 92.6

TURK
bl n

Birikimlerinize
"Biz.c..e.. ~~.

doqru yolu qostermek ...

Size ozel yatmm onerileri sunacak uzman musteri temsilciniz ve birikimlerinize yuksek kazanc saqlayacak yenilikci yatmm urunleri Xclusive Bankacihk'ta.
Xclusive Hizmet www.xclusive.com.tr Hattt: 0212 318 58 58

Xc/JdiV~
BANKACILIK

Onu bir sokak kosesinde bulduk.
Onlu Fransiz sokak muzlsyenl ZAZ, canh pertormansiyla Akustikhane'de. Zafer Yrlrnaz ile Akustikhane her cumartesi OO.OO'daCNN TORK'te.

D-Smart 30. kanal Digiturk 42. kanal Kablo S22 Teledilnya 49. kana I Tivibu 59. kanal Tilrksat 2A uydusu

cnnturk.com

m.cnntur1<:.com
video.cnnturk.com facebook.com/cnnturkcom twitter.com/cnnturkcom ofansif.com/cnnturk

cnnturk.com/android cnnturk.com/iphone cnnturk.com/ovi cnnturk.comlbada cnnturk.comlblackberry cnnturk.com/ipad

Radyo 92.5

illl,13
ilk bilen Biz olun

d

n

ns

.co .,

c

Finansbank POS kullanan KOBller art.k daha da avantajh. POS FlTsat Paketi yle KOBI'ler ihtiya~lanna en uygun iiriinleri se~iyo~ kazanmaya hemen baJlryor.

ww.fi.nansbanlc.comtr

• 444 0 900

Bu yuzden hemen Finansbank'a gelin, beklenmedik durumlara karst Acil Sagllk Siqortas: yaptmn. Kendinizi ve sevdiklerinizi quvence altma aim.
AynTI III b i iyi
)lin.

Basi ruza ne ge leceqi hie belli olmaz.
a) b) c)

Bu

eni duzgun goriintulliyemiyorsanlz, lutfen tlk aYInIZ. E-bu en abone ~inizi ip aJelmek i~in liitfen IklaYInIz..

www.ftnansbank.com.tr

n 4440900

BI'
z
aT

la igi a 'la ahr. z n oder,
T

CardRnans'lI Kosi·ler. Agustos aYI boyunca (as iklerini +4 taksitle allyor. Siz de lastiginizi Brisa veya PirelWden aim. yola gu enle ~Ikln.

.cardfina

.corn, r

00

evduat oranlan daki rekabe in 01 u 9a yO se old u ir donernde o veriyle c;ah~arak hic;bir ~eyin om ansi 01 ad, rru kemtladrruz. Finans ank D etc Progr rm 1 yilda a ir o ede e 0 k ak 1 mily TL mevduata ulas I. Bu stun per 0(1 ansmuoan 'Ie ankarmzin bOyOmesine yap I 10 Z a kuarda n dolaYI esekkor ederi .

'" g

or

ak.

Finansbank Evlilik Paketi'yle, evlenen evlenene!

Finansbank EvlilikPaketi'y!e, yeni evlenecek c;iftlerinturn sorunlanm ortadan kaldmyor. TUketici Kredisi'nden Konut Kredisi'ne, BES'den Konut Ewa Plam'na kadar bircok bankacihk UrilnUnde sundugu cazip avantajlar. evlilik si.irecinin hem oncesmde hem sonrasmda ciftlerin en biiyUk destekcisi oluyor. Evlenmeyi d\.¥lnen ciftler once Finansbank'a. sonra dogru nikah masasma ...
WYIY/.firu.nsbankc.omtr

/444

0 900

,.

"ClubFinans Doctors Arkada In! G tir Kazan Kampanyasl b··yOk blr surpnzre gellyor. Arkadaslanru ·Club mans Doctors" uyesi yapan ina s an 'lrlar, bu senenin ge i 'si en yOkse yatir m araci clan al rnla ocuue dl ihyor

I

. . c b na sdoc ors com

• • 021 522 9 59

Fi

ClubFinans In yeni iPhone uygulamaslyla hi~bir f.rsatl kactrmayacaksrruz. En g neel kampanyalar, isiye ozet hizmet e ayncahklar hari a bilgileriyle birli e b uyg lamada.

\

u p
UCU

ayr ca
v

a

a

ct b

s co

••

02 6 S22 959

Tek SMS'le, . para KOBI'lerin cebinde,

7646 KOBi'lere Para Cepte Finansbank KOBi Bankacthqi'ndan
Hemen TC kimlik numararuzi anmda karsilaym. a ihtiyacrmzi

tek SMS'le ihtiyac; kredisi. 7646'ya mesaj atm,

KOBiBankactilgl
• FiNANSBANK
13~~~

www.finansbank.com.tr/444

900

ClubFinans ailesi olarak tum ClubFinans Doc ors uyesi coktortanrmzm Ramazan Bayrarm'ru ve 30 AOustos izle kutJanz. Zafer Bavramrru en icten dilekleri

l

B E

w.club1l.naT'c9doctoT5.Com

• 021652249 59 •

ly

1

,

y
r
I •

n ns'ular ih iyac duy uklan Kartmda ye erti b klyesi olmayan C r hr dil i I ( ar v n P r P n al ilir, 1 y onr 3 aksitle odemey
I

a~layabilir.

ta

In Z

.card nans .com r

090

,

nl

AYfln II bl/gi i

on tlklaylnlz.

Bugun tum babalann gunu!
CNN TURK tum babalann 8abalar Gunu'nu kutlar.

TeIeWnya 49. kanal ~rt 30. kanal Digiturk 42. kanal KabIoS22 Tr.ksat 2A uydusu

ilYibu 69.

kana)

cnnturk.com m.cnntur1<..com video.cnnturk.com facebook.comlcnnturkcom twitter.com/cnnturkcom ofansif.com/cnnturk

cnnturk.comlandroid cnnturk.comliphone cnnturk.comlovi cnnturk.comlbada cnnturk.com/blackberry cnnturk.comlipad

Radyo 02.5

TURK
Ilk i e

oIun

.c ref n ns.corn tr

4

0900

Bir c;agn merkezinde cahsan herkesin kendini cok ozel hissetmesi...
~~.:.u....

Cunktl cahsanlanrmzm. i~ yerinde ev rahathqtm yasadiklan Dinlenme Odast var.
Aynca stresten uzaklasmak isteyenlere Sessiz ada. formuna ozen gosterenlere Spor Odasi, .. YIIboyu suren surpriz etkinlikler, eglenceler, oduller ... Tum bunlar Finansbank <;:agnMerkezi cahsanlan icin, Cunku bizce mutlu cahsan, mutlu musteri demektir.
WYIY/.firu.nsbankc.omtr

*

FiNANSBANK

!3i.u:.e. ....w.1Mk.:<.. .....

/444

0 900

Kisiye ozel bir
<;agrl merkezi. ..

"B~~~.

Yeni1enen Finansbank

~aon Merkezl

arnk TTlI1$terisini

te1efon numarasmdan tamyor. Ostelik ~ye 6ze1 mel"liisi.i. ile turn i$lemierinizi cok daha hlZh ve kolay qe~eldestirmenizi S<!OltYOT.

NANSBANK
~~

Sandlk gorevlisi degiliz ama en dogru ve en luzh sonuclan size iletmekle gorevliyiz.

D-Smart 30. kanal Digiturk 42. kanal Kablo S22 Telediinya 49. kanal Tivibu 59. kanal Turksat 2A uydusu

cnnturk.com m.cnnturk.com video.cnnturk.corn facebook.comfcnnturkcom twitter.com/cnnturkcom ofansif.com/cnnturk

cnnturk.com/android cnnturk.com/iphone cnnturk.com/ovi cnnturk.com/bada cnnturk.com/blackberry cnnturk.com/ipad

Radyo 92.5

Hafta i~i herqun, gun boyu yaYlnlanan programlarla en dogru ve en guvenilir .. sonuclar, en once CNN TU RK'te.

TURK
ilk bilen siz olun

at da d" ~..k m sra

urn ttc a Ya i ihtiyact lZ ola mana veya tzme len a ik daha
la aksi l n t erek ya d vadelendire ek
'rruzt Ua In. care e kazam .

" taiz 0

1 n ve .~le

btteceksimz. VadeKa

.c ref n ns.corn tr

4

0900

CardFinans g~tigimiz }'IIda olrnaz, yapilamaz denilen bircok yeniligi sunarak ahsveris hacmini en fazla buyuten kredi karti oldu. CardFinans Nakit ise %245 buyumeyle onernli bir basanya irnza atti, Bu hlzh yUkley~ Finansbank'a; Visa 2010 Basan Odulleri'nde 2 buyuk ooul kazandirdi, Bizi bu basanya tasiyan tum CardFinanshlara tesekkurler ...
www.finansbankocm.tr/444 0 900

.RNA

~.:u.e.~~

SBANK