P. 1
Trial Pmr 2011 Bahasa Melayu Trg Kertas1

Trial Pmr 2011 Bahasa Melayu Trg Kertas1

|Views: 7|Likes:
Published by mjfavefan

More info:

Published by: mjfavefan on Oct 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2011

pdf

text

original

SULIT

JABATAN .PELAJARANNEGE_RlTERENGGANU.

PEPfRIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2011
TINGKA TAN TIGA
BAHASA MELAYU

02/1

Kertas 1
Julai 1 jam

Satu jam

JANGAN BUKA KERT AS SOALAN INI SEHINGGA DIBERIT AHU
1. 2. Kertas soalan in; mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan,

3.

Tiap-tiap soalan diikuti olen empat pilihan jawapan, iaitu A~ B, C dan D. Bag; setiap soalan; pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objekiif yang disediakan.

i liNIn
KH(A.JA.\N f)ciiK<1fJ K erjasama:

"i "fd,

l'n·J;EHII'I·:I~EN(.;(;.\ II

MI'SM Negeri Tcrcnggunu

TlERENGGANU
P"I'ITIIIAm!

NEGERI
nin'/," "kh

ANJUNG
(dJ').f>{'{,

1LMU
I/J)(,_;

"il,l"tI."fIr

him"
-"')111

1"rt'llg.:;1IIf11

,,\,111 1;1111. ..

Ic],

(,II'J.(,(,(O

s./,/I (0(,5.'

I'''~'

ur.t !

Kertas soalan iui mengandungi 12 halaman bercetak

IILibat halamao sebelah 0211 SULIT

A B C I) seiras sekata sepadan sedondon di tepi jalan masuk ke Kampung Paya.arwah Firdaus akan belajar bersunggah-sungguh orang tuanya.su. 4 Pokok paku-pakis rumbuh A B C D ()2n merata mehar rneluas menjaJar II .ihat sebelah SVI1T . miring leweh D 2 serong belok bagj menunaikan . Soalan I berdasarkan gambardi bawah. A JaDJ] B C' ikrar amanat D 3 amanah pada wajahnya untuk kelihataa lebih Rozita menyapu bedak yang berseri. B 'C Stika memakai songkok ke kanan. 1 Abang A.rr SoalaB I -7 2 02/1 Lengkapkan ayat-aya: yang berikut dengan memiiih jawapan yang paling sesuai.

dengcm A. pengunjung dapat setem dari seluruh pelosok dunia. 8 Aktiviti berselilam dan pengamoilan makanan yang beskhasiat dapat mehmcarkan A -8 ptmgedaran darah di dalam badan seseorang. B atau C ji/ca ayat iru mengandungi kesalahan dan tandakan Djika liada .ban itu telah ditallda. A B C D 021l [IJhat sebelah SUUT . C D 9 Arnirul Aiman berjaya di da. Tlada Kesalahan. A rnenjamu B C mencolok membuka D Soalan 8 . Tiada Kesalahan.SULrr 3 02/1 5 Pihak sekolah telah ____ buku-buku teks yang tidal.kesaltlhan do/am ayat berkenaan. A B membaik pulih mengemas kini C D mengawalsella menghapus kira 6 Masih ramai murid yang tidak cemerlang dalam rnata pelajaran Bahasa Melayu ------soalannya bukanlah susah sangat. C D A B 10 Baginda telah me!lgumiakan pingat kebesaran kepada pegawai tadbir negeri sempena hari keputeraan yang ke-So. kesala. Jika terdapat kesolahan.14 menceiik Ayat-ayat di bawah mlllngkio betul dan mungld!l! salab. Tiada Kesalahan. A kerana 8 C D 1 padahal tempi apabila mara melihat koleksi Di pameran setem i(U. dan C Tandakan sama ada A. lagi digunakan oleh murid.B.lam pelajaran ole~ sikapnya yang gigih beJajar dan suka bertanya kepada gum tentang apa-apa yang tidak difahaminya.

Tiada kesalahan. D 14 Anak Dato' Adib baik-baik belaka dan sentiasa ingat akant.paling sesuai. HI Pengurus muda itu bimbang akan prestasi syarikatnya yang semakin menurun. IV Pelaut itu menurun layar kapalnya tatkala menghampiri daratan. IV Sebarang pandangan mengenai sesuatu isu hendaklah dikemukakan rnelalui saluran yang betuL I I dan 11sahaja B II dan III sahaja C it II dan IV sahaja D I. C D 13 Sudah berbelas tabun Anisah berhijrah ke Kuala Lumpur setelah herselisih faham ABC dengan kakakoya.surr 11 4 OUl Kempen mempeflkasakan bahasa Melayu sering diuar-uarkan dalam usaha meningkatkan C martabatnya A dalam kalangan masyarakat B Tiada Kesalahan.ap-tiap pesanan A B beliau walau di m. U Saluran radio dan televisyen di kawasan pedalaman itu sering terganggu. Tiada kesalahan. dan TV sahaja A m 16 Peraagai budak lelaki im benar-benar memeun kelakuan bapanya. D 12 Hukuman telah dijatuhkan oleh hakim herasaskan kepada keteraagan yang A diberikan olen saksi pihak pendakwa.gan betuli dan .~Ad0·eolM. HI dan IV sahaja 0211 ILih~t.lol. suur .ten/ulan bahawa anda telah memilib cadangaR jawapan yaog . n I A B C 1 dan II sahaja I dan III sabaja D I.n sawah padi.sl. Dia menurun aDak tangga rumahnya sambil menyanyi keriangan. B Tiada kesaJahan. m Doktor akan melakukan pembedahan untuk membetulkan sa/wan pernafasannya. II dan IV sahaja II. 15 Penduduk Kampung Satin rnernbuat saiuran untuk membekalkan air ke kawasa. C 0 Soalan 15-17 Pilih ayal-ayalyang menggunalwn perkataao berhuruf £ondoDg den.ana~mana mereka berada.sebelah www.

gkia meagaadungi kesal. juga.k kepala berkali-ka.. Bahagian yang bergaris itu mu. A B C D 21 guru besar sedang berlangsung guru besar-guru besar sedang berlangsung guru-guru besar sedang dilangsungkan guru besar-guru besar sedang dilangsung Kenderaan yang laiD di lebub raya mesti mematuhi had laju yang ditetapkan. 18 . terletak antara B C D 20 di estet mini yang terletak di antara di mini estet yang terletak di antara di mini estet yang terletak antara Mesyuarat guru besar-·guru besar sedang dilang. tidak Jika anda menganggap bahowa bahosa bahagian yang bergaris isu salah dan perh« diubah. anda hendaklah menandakan.llan penggunnon bohasa atau mungkiD.21 Sebahagian daripada ayat yang berikut telai: digoriskan. A B C mengangguk-angguk kepala berkali-kali apabila mengaaggnk-anggukkan berkali-kali kepala hila menganggukkan kepala berkali-kali apabila mengangguk-anggukkan kepala berkali-kall bila hutan dengan Kampung Pinang. A~B atau C sebagai pilihan jawapan anda. IV Orang ramai berlon.ggok-Ionggok mengunjungi pesta air yang diadakan itu.SULIT 17 5 02/1 . 18 Die: mengangguk-anggu. A melalui di febuh raya melalui di lebuhraya lalu di ~ebuhraya lalu di lebuh raya B C D 02/1 [Lihat sebelah SVUT . Jika tiada kesslabaa tandakan D.sung di bdik mesyuarat. I dan II sahaja I B I dan HI sahaja C I. D 19 Ramesh bekerja di mini estet yang tedetak.lLbita ditegur eleh gurunya . Kenderaan yang rosak ditinggalkan berlonggok-longgok di bengkel itu. Beberapa orang pekerja kilang duduk berlonggok~/onggok di atas bangunan itu.antara A di estet mini yang. U dan IV sahaja D n. III dan IV sahaja SoaJan.n m A Kain baju yang belum bercuci berlonggok·longgokdi dapur .

penggunaan sistem kerosakan alam sekitar dan 02/J.ndudu'k d'i samping merapatkan jurang digital dengan peoduduk bandar. 'C 'D 24 Merapatkan jurang digital denganpenduduk kemudahan kepada penduduk antara matlamat bandar dan memberikan ~Sisa kumbaban boleh merosakkan al8m sekitar dan ooleh meoi~jaskaD kesibatan penduduk jib. 22 Baoyak. Kawasan pedalaman telah diberikan kemudahan internet tanpa wayar bagi mengurangkanjurang digital dengan penduduk bandar.dicetak tebal." kata Men1'eri Tenaga. [Lihat sebelah 9t>'M'/u\tlelilag . Penduduk bandar dan luar bandar telah diberikan kemudshan internet tanpa wayar bagi kemudahan mereka. Teknologi dan Air rnenyatakan bahawa sisa kumbahan boleh c D menjejaskan kesihatan dan memusnahkan aliam sekitar sekiranya tidak diurus dengan betul.n. Menteri Tenaga. Teknologi dan Air menyeru penduduk supaya menguruskan daripada teljejas. tidak pupus ditelan zaman. B sisa kumbahan dengan baik bagi mengelakkan alarn sekirar dan kesihatan Menten Tenaga. Dsaba telab dilakukan eleh kerajaan ontuk memastikan puisi tradisional Melayu sepern paDtuB dan syair tidak pupus ditclan zama. yang boleh merosakkan dan Air menggalakkan alam sekitar dan Teknologi ku:mbahan yang sistematik bagi rnengelakkan menjejaskan kesihetan penduduk.et taapa wayartelah diperluas ke kawasan pedalaman bagi memberikan kem. Untuk memastikan pantun dan syair tidak pupus banyak usaha dilakukan sepanjang zaman olen kerajaan. Air. A B Jurang digitalpeaduduk ban.24 Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau maksud yang paling bampir dengan ayat yang .8D.dar dan kemudahan internet tanpa wayar tela diperluas ke kawasan pedalaman. Teknologi d. tidak diarus deogan balk.SUUT 6 0211 Sealsn 22 . Kemudab. A Pantun dan syair tradisional Melayu perlu dipelihara oleh kerajaan supaya B C D kerajaan supaya usaha ini tidak ditelan zaman.udaban kepada pe. Teknologi dan Air menyarankan penduduk supaya membuang sisa kumbahan menjejaskan kesihatan kita.ao intern.com . memperluasintemet tanpa wayar ke pedalaman. A Menteri Tenaga. Kerajaan telah menjaJankan pelbagai usaha untuk memastikan puisi tradisional Melayu seperti pantun dan syair tidak bilang djtelan zaman. Puisi tradisional Melayu seperti pantun dan syalr perlu dipastikan oleh 23. Menteri Tenaga.

Setiap warganegara Malaysia perlu memupuk rasa cintakan negara. Kertas-kertas di alas meja berselerakan apabila ditiup angin kencang. Peagurus projek perumahan terbesar di paatai timnr itu siapa? 1I [II IV A B C D • dan IV sahaja n danm sabaja I. II dan IV sahaja I II III ban rv A B C D n. III dan TV sahaja 02/1 [Lihar sebelah SUL/T . Burung layang-layang yang berterbangan di udara menarik perhatian kami. Mukanya memucat setelah mendengar berita kernaJangan ngeri itu. 1 dan II sahaja B C D 27 I dan III sabaja II dan IV sahaja HI dan IV sahaja Emak menjahitkan ayah sepasang rngu Melayu untuk dipakai pada raya.27 Pilih ayot-ayat yang betal. Kereta kesayangan ayah kami telab baiki serninggu yang: lalu. Adat ketimuran sudah di ~upakan oleh sesetengah pelajar yang terlalu kebaratan. I dan IV sahaja n dan II] sahaja J. Tidak terbeli olehadik baju yang mahal itu dengan wang yang ada.SULIT 7 02/1 Soalao 2~ . III dan IV sahaja 26 I II III IV A Jamal bukan pandai sangat dalam mata pelajaran Maternatik. Peluasan kuasa empayar kerajaan Melaka memuncak pada era pemerintehan Sultan Mansor Syah. n dan IV sahaia I. Kolej penginapan siswi yang bam mendafttar ito tidak jauh daripada universiti.

Sangat menyedihkan Peribahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C di mana ada gula.sm. air yang dingin juga dapat memadamkan api. hubungan diteruskan. JI Peribahasa hUang di mala.JT www.suur Soalan 28 . Pelita dipasang di atas peti. Namun keputusan jua dinanti.B C D air dicencang tidak akan putus .letl 01 g ." . di situ adajalan. 28 02n apabila pelumba Grand Prix Formula Satu Malaysia yang dikenali ramai sebagai seorang pelumba yang bersopan dan peramah ito telan mengeluarkan kata-kata kesat kepada peoganjur menyebabkan kebanyakan pelumba lain menjauhkan diri daripadanya . bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Peribahasa yang sesuai untuk menggambarkan maksud pantun di atas ialah A . 0211 [Lihat sebelah SW. Pandangan kita berbeza-beza. walaupun mata buta tetapi hati tetap terang.30 Pilih peribtlhasa maR maksud perilxlhasa yang paling sesuoi bagi pemyataan-pernyataan yang berikut. bulat air kerana pembetung.di hati jangan membawa maksud A o 8 C walau terpisah tetapi kekasih temp di hati..eo.. di situ ada semut. pecah sam pecah semuanya . di mana ada kemahuan. walaupun jauh namun kasih terns tersemat di jiwa. walaupua ridak nampsk. 29 Malam-malam memasang pelita. telur sesangkar.. bulat manusia kerana muafakat. D mana ada buluh tidak berbuku.

2/1 Soaiall 31 ~35 Baca pelikan di bawah dengan telui.rAmbiflah tuan barang yang tiada dengan sepertinya ini. dari sebab mendengar kata. Galuh Ajeng pun lalu memilih anak-anakan yang lebih baik buagkusannya. Dibawa oranglah ke istana Galuh C~i:ldera Kirana Cendera Kirana setelah metihat kiriman sisa pilihan itu.1ian j(pllab soclan-soclan yang berikumya: Sang Ratu menerima itu dengan sukacita dan telah mengetahui bahawa bingkisanitu berisianak-anakan. lalu ditu:rutnya akan perkataan Mahadewi itu.oo~ . itulah yang diambilnya. tanda Raden Iou Kertapati. lalu berkata. iaitu dari sutera dewangga. (Dipetik daripada prosa tradisional Patung Keneana dari Kuripan . antologi Anak Bumi Tercinta. Perkataan Mahadewi nu seperti perkataan yang dikatakan oleh ibunya sendiri. Yang bungkusan dan bin buruk dan sisa pilihan itu lalu dlberlkan oleh Galub Ajeng pada Galuh Cendera Kirana. Menyuruh Galoh menukarkan bingldsan yang diperoleh. kesr: . Padub Liku pun bersuka hatilah. mengenangkan ibunya yang sudah meninggal dunia.SULIT 9 0. tidak boleh memilih pemberian Raden Inu Kertapati. Dari sebab sangat takutpada orang tua dan. kerana itulah yang menjadi ganti ibl. lalu ia menundukkan kepalanya dan tiad:a berkata suatu apa.s~~aolg. Pada masa itu bertitahlah Sang Ratu kepada Galuh Ajengty~ anakku Galuh Ajeng. Janganlab anakku tolakkan. pilihlah sebuah diantara kedua enak-anakan kiriman dari negeri Kuripan. Bagaimanakah Mahadewi menenangkan hati Galuh Cendera Kirana? A B C Memberikan nasihat dengan berhemah. - Diambiinya akan bungkusan itu dan disambumya lalu dihukanya. iaitu anak-anakan kencana yang bennata berlian dan amat indah rupanya. C D 32 ayahandanya hanya menyayangi Ga~uh Ajeng. Tingkatan 3.U1yayang sudah meninggal dunia. Menunjukkan belas kasihanakan nasib Galoh Cendera Kirana D 02/1 Berlagak seperti ibu Galoh Cendera Kirana." Mahadewi pun membujuk Galuh Cendera Kirana im dengan perkataan -yang amat merdu lagi lemah lembut." Mahadewi pun belas kasihan memandang hal anakanda Cendera Kirana itu. Dewan Bahasa den Pustaka) 31 Galah Cendera Kirana menangis kerana A B tidak dijemput ke istana Paduka Liku. melainkan bertitik air matanya kerana teringat untung dan nasib dirinya serta berfikir:" Sisa pilihan bam dibawa ke man dan bungkusan dari bin yang amat bumk serta ikatannya pun dari tali kain hitam. [Uhat sebelah SULl1' www. Dilihatnya di dalam bungkusan yang amat hina dan buruk iw suam barang yang amat mulia.

Kasih sayang ibu bapa rcrhadapsnak-anak. d. terlaII1 rnudah membuat sesuatu pillihan. Kebijaksanaan dalam rneleraikan masalah dalam keluarga.SliE . y~ pengajaran berdasarkan petikan prosa ~ganlah Janganlah Janganlah Janganlab mudah menyerah kalah untuk mendapat hak kita.tirinya. kecuafi A B penyabar mendengar nasihat C D mudah tersentuh mu. manakah bubo tradisional di ata=? A.3~ Antara yang berixut. 1 [Lihat sebelah SUUT . Perbuatan pilih kasih seorang ibu tiri terhadap anak.dah berpusus asa .IT 10 02/] 3. bersikap dengki dan iri hati terhadap orang lain. n ~.itunjukkan oleh Raden Galuh Cendera Kirana berdasarkan petikan. berlaka tidak adil terhadap orang yang lemah.3 Berikut ialah sikap yang. e n J5 Apakah terna prosa tradisional Patung Kencana dan Kuripan? A c J) Berrlmbang rasa terhadap orang-orang yang teraniaya.

orang yang lama. Mengurnpulken tenaga sejati untuk mencapai cita-cita.40 II 02/1' Baca sajak di hawaII dengan teliu. 38 Nada sajak Seunta. ilmu pengetahuan yang lama tidak digunakan. (Dipetik daripada sajak Seuntai Kata untuk Dirasa. antologi Seuntai Kaia Untuk Dirosa. rnenetap di suatu tempat. Apakah seruan penyajak dalam rangkap pertama kepada pernbaca? B A C D Bersuara dengan lantang menegakkan kebenaran.safah ubi diam berisi mengapa tidak kita turuti? Sekarang singkirkan semua bicara sekarang kumpulkan tenaga raksasa tiba saat berbunga merah serentak mara kita bersama. Tingkatan 2. Berusaha dengan gigih untuk mencapai cita-cita yang tinggi. 37 F'alsofah uhidiam berisi bermaksud A B C D diam orang yang pandai sebeaamya berilrnu.SUUT Soalan 36 . Seuutai Kata untuk Dirasa A. kemudtan jawab soalan-soalan yang berikumya. Memupuk semangat bersaing dalam mencapai cita-cita.i Kata Untuk Dirasa ialah A patriotik protes B C D 02/1 sinis romantis I Lihat sehelah Sl}UT . Dewan Bahasa dan Pustaka) 36. orang yang pendiam sebenarnya berani. Samad Said Panas US8!h membakar dada suara usah menggegar sahaja kalau benar membawa cita di dalam senyap kumpulkan tenaga. Ayam bertelur sekampung tahu mengapa mesti kita begitu? fa.

lT 12 02/1 39 Sekarang singkirkan semua bicara sekarang kumpulkan tenaga raksasa UnSUIf bahasa dalam bans di alas ialah A epifora B C D 40 anafora aliterasi asonansi Apakah nilai yang terdapat dalam sajak.SUI. in)? A .B C Keikhlasan Bertanggungjawab Kesyukuran D Berfikiran positif KERTASSOALANTAMAT 02/1 SULJ1' .

I I . 33. 22.9 30.- KOn MATA PELAJARAN: MATA PELAJARAN: KERTAS: I 02/1 I I BAHASA MELA YU -- SATU No. 8. 31. 23 I A D I I I I C A C A C B C I I D D B -I 24. c B A D B B I I 4- C D A D D i 5. 18. 37.sml<eaag. Jaw. 36. 39. 9.- C -- 16. 25. Soalan No.20U JAWAPAN KERTAS OBJE:KTIF . 2·6 . . 12.SUUT 02/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR . -- 2. 32. 17. 10. 13. I A . Sca/an 1. I . 34. 40.27 28. 7. II 10. B A 38. 3.-_. 14.Jawspan D B B Jawapan B I I 1.eom .pao A No. Soalan IS.. I .- C D I D I O-lIl SULrr www. I : 6. U.. D B A : 19. C _ n . 35. 21.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->