You are on page 1of 10

Made by Lapduandautu’s Blog

Bé x©y dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 01/2008/Q§-BXD
Hµ Néi, ngµy 01th¸ng 02 n¨m 2008

QuyÕt ®Þnh
V/v Ban hµnh Ch­¬ng tr×nh khung ®µo t¹o, båi d­ìng
nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng
Bé tr­ëng Bé X©y dùng

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04/4/2003 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§ -CP ngµy 13/6/2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n
lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;
XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Kinh tÕ Tµi chÝnh vµ ViÖn tr­ëng ViÖn Kinh tÕ
X©y dùng.
QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Ch­¬ng tr×nh khung ®µo t¹o, båi
d­ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng. Ch­¬ng tr×nh khung nµy lµ c¬ së ®Ó biªn
so¹n tµi liÖu gi¶ng d¹y vµ tæ chøc ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y
dùng.
§iÒu 2. GiÊy chøng nhËn hoµn thµnh kho¸ ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Þnh
gi¸ x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ c¨n cø ®Ó cÊp chøng chØ kü s­
®Þnh gi¸ x©y dùng.
§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng
C«ng b¸o.
C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c
tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, Thñ tr­ëng c¸c c¬ së ®µo t¹o, båi d­ìng
nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng vµ c¸c tæ chøc, c ¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch
nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Made by Lapduandautu’s Blog

N¬i nhËn: kt. Bé tr­ëng


- V¨n phßng ChÝnh phñ; Thø tr­ëng
- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ;
- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao;
- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao;
- UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuécTrung ­¬ ng;
- Së X©y dùng c¸c tØnh, TP. trùc thuéc TW; §· ký
- Website ChÝnh phñ;
- Côc kiÓm tra v¨n b¶n Bé T­ ph¸p;
- C«ng b¸o;
- L­u VP, Vô KTTC, ViÖn KTXD, C300.
§inh TiÕn Dòng
Made by Lapduandautu’s Blog

Bé x©y dùng Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

ch­¬ng tr×nh khung ®µo t¹o, båi d­ìng


nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 01 /2008/Q§-BXD
ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2008 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng)

PhÇn i
quy ®Þnh chung

1. §èi t­îng ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng:
a) C¸c tæ chøc, c¸ nh©n trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng ®Þnh gi¸ x©y dùng;
b) C¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã nhu cÇu.
2. GiÊy chøng nhËn hoµn thµnh kho¸ ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Þnh
gi¸ x©y dùng theo quy ®Þnh cña Ch­¬ng tr×nh khung cña Bé X©y dùng lµ mét
trong c¸c c¬ së ®Ó cÊp chøng chØ kü s­ ®Þnh gi¸ x©y dùng.
3. C¸c c¬ së ®µo t¹o cã ®ñ ®iÒu kiÖn sau th× ®­îc tæ chøc ®µo t¹o, båi
d­ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng:
a) Cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn; cã chøc
n¨ng, nhiÖm vô ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô thuéc c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n liªn
quan ®Õn ®Þnh gi¸ trong ho¹t ®é ng x©y dùng.
b) Cã ch­¬ng tr×nh, tµi liÖu gi¶ng d¹y phï hîp víi ch­¬ng tr×nh khung do
Bé X©y dùng ban hµnh;
c) Cã ®éi ngò gi¶ng viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm gi¶ng
d¹y ®¸p øng yªu cÇu néi dung Ch­¬ng tr×nh khung do Bé X©y dùng ban hµnh.
Gi¶ng viªn lµ c¸c nhµ gi¸o chuyªn nghiÖp hoÆc c¸c chuyªn gia vµ c¸c nhµ qu¶n
lý cã kinh nghiÖm tõ 05 n¨m trë lªn trong lÜnh vùc ®Þnh gi¸ x©y dùng.
4. Tr­íc khi tiÕn hµnh ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng, c¸c
c¬ së ®µo t¹o göi vÒ Bé X©y dùng 01 bé hå s¬ ®Ó kiÓm tra, ®­a lªn Website cña
Bé X©y dùng. Hå s¬ bao gåm c¸c tµi liÖu sau:
Made by Lapduandautu’s Blog

a) Tµi liÖu vÒ ph¸p lý: QuyÕt ®Þnh thµnh lËp cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm
quyÒn vµ giao chøc n¨ng, nhiÖm vô ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô; tªn, ®Þa chØ
liªn hÖ, ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt;
b) Danh s¸ch ®éi ngò gi¶ng viªn lËp theo mÉu t¹i Phô lôc 2 kÌm theo
Ch­¬ng tr×nh nµy.
5. C¬ së ®µo t¹o ®­îc chñ ®éng tæ chøc ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Þnh
gi¸ x©y dùng nh­ng ph¶i thùc hiÖn c¸c tr¸ch nhiÖm sau:
a) Tr­íc khi tæ chøc kho¸ ®µo t¹o ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n tíi Së X©y
dùng, n¬i tæ chøc ®µo t¹o vµ Bé X©y dùng;
b) Tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¬ së vËt chÊt, gi¶ng viªn, ch­¬ng tr×nh vµ chÊt
l­îng ®µo t¹o;
c) X©y dùng quy chÕ ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng. Tæ
chøc khãa ®µo t¹o theo h×nh thøc tËp trung, liªn tôc, ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ vÒ
thêi gian ®µo t¹o, tu©n thñ néi dung Ch­¬ng tr×nh khung do Bé X©y dùng ban
hµnh; tµi liÖu ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng do B« X©y dùng
c«ng bè vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan;
d) Sö dông gi¶ng viªn theo danh s¸ch trong hå s¬ ®· göi vÒ Bé X©y dùng.
®) CÊp giÊy chøng nhËn hoµn thµnh kho¸ ®µo t¹o cho häc viªn theo mÉu
t¹i Phô lôc 1 kÌm theo Ch­¬ng tr×nh nµy;
e) §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn b¸o c¸o kÕt qu¶ ®µo t¹o vÒ Së X©y dùng ®Þa
ph­¬ng, n¬i ®Æt trô së chÝnh.
6. Bé X©y dùng, Së X©y dùng c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng
kiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ ®µo t¹o vµ cÊp giÊy
chøng nhËn ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x ©y dùng cña c¸c c¬ së ®µo
t¹o. C¬ së ®µo t¹o nµo kh«ng ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh th× ®×nh chØ
®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng. C¸c c¬ së ®µo t¹o vi ph¹m
Ch­¬ng tr×nh khung nµy th× kh«ng ®­îc c«ng nhËn kÕt qu¶ vµ ph¶i thu håi giÊy
chøng nhËn (nÕu ®· cÊp) hoÆc bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
7. Së X©y dùng lµ c¬ quan qu¶n lý ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸
x©y dùng t¹i ®Þa ph­¬ng.Së X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé X©y dùng ®Þnh
Made by Lapduandautu’s Blog

kú 06 th¸ng mét lÇn (hoÆc b¸o c¸o ®ét xuÊ t nÕu cã yªu cÇu) vÒ t×nh h×nh qu¶n lý
®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng cña ®Þa ph­¬ng.
8. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®µo t¹o vµ qu¶n lý theo Ch­¬ng tr×nh khung
nµy, c¸c c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp, c¸ nh©n nÕu cã v­íng m¾c hoÆc cã ®Ò
xuÊt nh÷ng néi dung cÇn thay ®æi cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ th× ph¶n ¸nh
vÒ Bé X©y dùng ®Ó ®­îc gi¶i quyÕt.

PhÇn II
Ch­¬ng tr×nh khung ®µo t¹o, båi d­ìng
nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng
(Ch­¬ng tr×nh khung ®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng
bao gåm 10 chuyªn ®Ò víi thêi l­îng lµ 84 tiÕt )

1. Chuyªn ®Ò 1: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn
hµnh (12 tiÕt) bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:
1.1 Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña hÖ thèng ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ®Çu t­
x©y dùng c«ng tr×nh: LuËt X©y dùng, LuËt §Çu t­, LuËt §Êu thÇu, LuËt
§Êt ®ai;
1.2 Tr×nh tù lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;
1.3 §iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;
1.4 Tæ chøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;
1.5 §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña c¸c chñ thÓ tham gia trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y
dùng c«ng tr×nh.
2. Chuyªn ®Ò 2: Tæng quan vÒ c«ng t¸c ®Þnh gi¸ x©y dùng (4 tiÕt) bao gåm c¸c
néi dung chñ yÕu sau:
2.1 Kh¸i niÖm vÒ ®Þnh gi¸ x©y dùng;
2.2 Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng x©y dùng , cña s¶n phÈm x©y dùng vµ
c«ng nghÖ x©y dùng ®Õn c«ng t¸c ®Þnh gi¸ x©y dùng;
2.3 Néi dung, nhiÖm vô ®Þnh gi¸ x©y dùng;
Made by Lapduandautu’s Blog

2.4 ChÕ ®é hµnh nghÒ kü s­ ®Þnh gi¸ x©y dùng, t­ vÊn qu¶n lý chi phÝ;
2.5 Mèi quan hÖ gi÷a gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh víi ®é dµi thêi gi an x©y
dùng, chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng;
2.6 Qu¶n lý c«ng t¸c ®Þnh gi¸ x©y dùng.
3. Chuyªn ®Ò 3: Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ dù
¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (12 tiÕt) bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:
3.1 LËp kÕ ho¹ch chi phÝ chuÈn bÞ dù ¸n dù ¸n;
3.2 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ cña dù ¸n;
3.3 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh suÊt vèn ®Çu t­;
3.4 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ sè gi¸;
3.5 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña dù ¸n;
3.6 Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ rñi ro vµ hiÖu q u¶ cña dù ¸n.
4. Chuyªn ®Ò 4: Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®Þnh møc, ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh
(16 tiÕt) bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:
4.1 Ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc x©y dùng;
4.2 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh;
4.3 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y, gi¸ thuª m¸y;
4.4 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é dµi thêi gian x©y dùng;
4.5 C¸ch sö dông c¸c chØ tiªu kinh tÕ -kü thuËt trong ®Þnh gi¸ x©y dùng.
5. Chuyªn ®Ò 5: Ph­¬ng ph¸p ®o bãc khèi l­îng vµ kiÓm so¸t chi phÝ (8 tiÕt)
bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:
5.1 Nguyªn t¾c, c¨n cø, tr×nh tù ®o bãc khèi l­îng:
5.2 Ph­¬ng ph¸p ®o bãc khèi l­îng vµ sö dông kÕt qña ®o bãc khèi l­îng
trong c«ng t¸c ®Þnh gi¸ x©y dùng.
5.3 KiÓm so¸t khèng chÕ chi phÝ theo c¸c giai ®o¹n ®Çu t­ x©y dùng c«ng
tr×nh.
6. Chuyªn ®Ò 6: Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (4 tiÕt) bao
gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:
6.1 Sù h×nh thµnh c¸c kho¶n môc chi phÝ c«ng tr×nh vµ c¸ch x¸c ®Þnh;
6.2 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh;
Made by Lapduandautu’s Blog

6.3 Qu¶n lý dù to¸n x©y dùng c«n g tr×nh.


7. Chuyªn ®Ò 7: Lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng (8 tiÕt) bao gåm
c¸c néi dung chñ yÕu sau:
7.1 Nh÷ng quy ®Þnh chñ yÕu liªn quan ®Õn lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t
®éng x©y dùng;
7.2 LËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu vµ x¸c ®Þnh gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu
thÇu;
7.3 X¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn ®Ò xuÊt tµi chÝnh vµ gÝa dù thÇu;
7.4 LËp hå s¬ ®Ò xuÊt tµi chÝnh vµ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu;
7.5 §¸nh gi¸ ®Ò xuÊt tµi chÝnh vµ gÝa dù thÇu.
8. Chuyªn ®Ò 8: Qu¶n lý hîp ®ång trong ho¹t ®éng x© y dùng (8 tiÕt) bao gåm
c¸c néi dung chñ yÕu sau:
8.1 C¸c lo¹i hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng;
8.2 Nguyªn t¾c ký kÕt hîp ®ång x©y dùng;
8.3 Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång x©y dùng;
8.4 X¸c ®Þnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng;
8.5 §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång;
8.6 Thanh to¸n, quyÕt to¸n hîp ®ång;
8.6 Qu¶n lý hîp ®ång x©y dùng.
9. Chuyªn ®Ò 9: Thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (4 tiÕt)
bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:
9.1 LËp hå s¬ thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t­;
9.2 Quy ®æi vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;
9.3 X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n bµn giao ®­a vµo sö dông.
10. Chuyªn ®Ò 10: Th¶o luËn vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o (8 tiÕt) bao
gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:
10.1 Th¶o luËn nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn chuyªn ®Ò 3+4+5+6 (sau khi
kÕt thóc chuyªn ®Ò 6). Thêi gian th¶o luËn 04 tiÕt;
10.2 Th¶o luËn nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn chuyªn ®Ò 7+8+9 (sau khi
kÕt thóc chuyªn ®Ò 9). Thêi gian th¶o luËn 04 tiÕt;
Made by Lapduandautu’s Blog

10.3 KiÓm tra tr¾c nghiÖm tuú theo néi dung cña tõng chuyªn ®Ò hoÆc bµi
tËp t×nh huèng. Thêi gian kiÓm tra 30 phót;
10.4 KiÓm tra tr¾c nghiÖm toµn bé ch­¬ng tr×nh (cuèi kho¸ häc). Thêi gian
kiÓm tra 120 phót.
Made by Lapduandautu’s Blog

Phô lôc 1
MÉu giÊy chøng nhËn ®· hoµn thµnh khãa
®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè /2008/Q§-BXD
ngµy th¸ng 01 n¨m 2008 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng)

Tªn c¬ së ®µo t¹o céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
----------
¶nh 3x4
(®ãng dÊu GiÊy Chøng nhËn ®· hoµn thµnh
næi cña c¬ së khãa ®µo t¹o, båi d­ìng
®µo t¹o)
nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng

CÊp cho «ng/bµ: ..........................................................


Sinh ngµy: ............th¸ng............n¨m...........................
Quª qu¸n: ....................................... ............................

§· hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp


Sè:.........../§TBDKT
vô ®Þnh gi¸ x©y dùng do (tªn c¬ së ®µo t¹o)..................
.............................................
................................................................. .........................
..........................................................................................
…………………………………………………………..
tæ chøc tõ ngµy...th¸ng...n¨m...®Õn
ngµy...th¸ng...n¨m...t¹i......(n¬i tæ chøc ®µo t¹o)
XÕp lo¹i: .......................................................................

........., ngµy ...... th¸ng ...... n¨m ........


Thñ tr­ëng c¬ së ®µo t¹o
(Ký, hä vµ tªn, ®ãng dÊu)

Ghi chó: Chøng nhËn cã 2 mÆt kÝch th­íc 210mmx150mm.


Made by Lapduandautu’s Blog

Phô lôc 2
MÉu danh s¸ch vµ th«ng tin vÒ ®éi ngò gi¶ng viªn
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: /2008/Q§ -BXD
ngµy th¸ng 01 n¨m 2008 cña Bé tr­ ëng Bé X©y dùng)

(Tªn c¬ së ®µo t¹o)

Danh s¸ch vµ th«ng tin vÒ ®éi ngò gi¶ng viªn

Stt Hä vµ N¨m sinh Quèc tÞch Chøc vô Tr×nh ®é Kinh §Þa chØ Gi¶ng c¸c
tªn chuyªn nghiÖm liªn hÖ chuyªn ®Ò
m«n nghÒ
nghiÖp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Related Interests