You are on page 1of 59

Made by Lapduandautu’s Blog

Hîp phÇn II
Ph¬ng ph¸p ®o bãc
tiªn lîng c«ng tr×nh x©y dùng

Ts. §Æng V¨n Dùa


Trêng §¹i Häc X©y Dùng

I. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n


1. Kh¸i niÖm vÒ ®o bãc tiªn lîng
§o bãc tiªn lîng lµ ®o, tÝnh to¸n, bãc t¸ch, x¸c ®Þnh khèi l-
îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng cña h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh
x©y dùng tríc khi chóng ®îc thi c«ng.
2. ý nghÜa cña viÖc ®o bãc tiªn lîng
•C¬ chÕ “xin-cho” trong ®Çu t x©y dùng ®ang ®îc thay thÕ dÇn
b»ng c¬ chÕ tù h¹ch to¸n, tù chÞu tr¸ch nhiÖm. §i ®«i víi c¬ chÕ
®ã, viÖc ®o bãc tiªn lîng-dù to¸n mét c¸ch ®óng ngay tõ ®Çu
vµ chÝnh x¸c c¸c c«ng t¸c x©y l¾p trong ®Çu t x©y dùng ngµy
cµng ®ßi hái cao ®î lµm c¬ së trong qu¶n lý ®Çu t x©y dùng.
•ViÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ tiªn lîng (khèi lîng) ban ®Çu c«ng
t¸c x©y dùng lu«n lµ mèi quan t©m cña nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c
x©y dùng nãi chung vµ cña nhµ thÇu x©y dùng nãi riªng. §ã lµ
mét néi dung quan träng kh«ng thî bá qua ®èi víi bÊt kú mét dù
¸n ®Çu t x©y dùng nµo, nã lµ mét c«ng viÖc thuéc tr×nh tù ®Çu
t x©y dùng.
•Tiªn lîng lµ c¬n cø quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn gi¸ dù to¸n lµm
c¬n cø quyÕt ®Þnh ®Çu t, chän ph¬ng ¸n ®èi víi chñ ®Çu t; lµ
c¬n cø quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n dù thÇu cña nhµ thÇu.
3. Môc ®Ých cña viÖc ®o bãc tiªn lîng
§î phï hîp víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh gi¸ x©y dùng, tiªn l-
îng cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng còng ®îc x¸c ®Þnh ë ba giai
®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t vµ x©y dùng: Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu

1
Made by Lapduandautu’s Blog

t; giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t; giai ®o¹n kÕt thóc x©y dùng, ®a dù
¸n vµo khai th¸c sö dông. Tiªn lîng cña c«ng t¸c x©y dùng t¬ng
øng víi c¸c giai ®o¹n nµy ®îc tÝnh to¸n theo b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬
s¬; b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuèt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng.
•B¶n tiªn lîng lµ c¬n cø chñ yÕu ®î tÝnh ra yªu cÇu vñ kinh
phÝ, vèt t, nh©n lùc cho c«ng tr×nh.
•§o bãc Tiªn lîng lµ c«ng t¸c träng t©m cña dù to¸n, nã lµ kh©u
khã kh¬n, phøc t¹p, tèn nhiñu thêi gian vµ dÔ sai sãt nhÊt trong
c«ng t¸c dù to¸n.

II. Nh÷ng sai sãt thêng gÆp trong c«ng t¸c ®o bãc tiªn lîng vµ
nguyªn nh©n
Tiªn lîng c«ng t¸c x©y dùng tÝnh to¸n theo thiÕt kÕ kü
thuèt vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ë giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t rÊt
quan träng. ViÖc tÝnh to¸n ®óng, ®ñ tiªn lîng c«ng t¸c x©y
dùng t¹o c¬ së v÷ng ch¾c ®î x¸c ®Þnh ®ñ chi phÝ vµ qu¶n lý
chÆt chÏ, ®¶m b¶o ®é tin cèy khi ký kÕt hîp ®ång còng nh khi
thùc hiÖn hîp ®ång tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng bæ sung khèi lîng
trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. MÆt kh¸c, tÝnh to¸n ®óng, ®ñ
tiªn lîng cßn gióp cho c¸c nhµ thÇu x©y dùng x¸c ®Þnh ®îc
ph¬ng ph¸p thi c«ng, gi¸ dù thÇu hîp lý.
1. Nh÷ng sai sãt thêng gÆp khi x¸c ®Þnh khèi lîng c«ng
t¸c x©y dùng
• TÝnh thiÕu hoÆc thõa khèi lîng tÝnh tõ thiÕt kÕ.
- TÝnh trïng lÆp khèi lîng x©y dùng.
VÝ dô: TÝnh sµn riªng, khi tÝnh chiñu cao dÇm hÕt c¶ chiñu dµy
sµn kh«ng trõ chiñu cao sµn.
- Bá sãt (kh«ng tÝnh) khèi lîng x©y dùng hoÆc cã khèi lîng
cho c«ng t¸c gia c«ng, s¶n xuÊt kÕt cÊu nhng l¹i thiÕu khèi lîng
c«ng t¸c l¾p dùng.

2
Made by Lapduandautu’s Blog

VÝ dô: khi vÏ khung BTCT ®èi xøng, th«ng thêng vÏ mét nöa, b¶n
thèng kª thÐp còng tÝnh mét nöa, dÉn ®Õn dù to¸n còng dÔ tÝnh
cã mét nöa.
•Ph©n tÝch khèi lîng kh«ng phï hîp víi c«ng nghÖ thi c«ng x©y
dùng (vÝ dô: Khèi lîng ®µo ®Êt víi khèi lîng ®Êt cÇn vèn
chuyîn ra b·i th¶i vµ sè lîng ®Êt ®µo sö dông ®î ®¾p l¹i....).
•Gép chung khèi lîng c¸c lo¹i kÕt cÊu trong cïng mét lo¹i c«ng
t¸c kh«ng theo yªu cÇu kü thuèt.
2. Mét sè nguyªn nh©n chñ yÕu tÝnh sai khèi lîng x©y
dùng
•Do níc ta cha cã bé luèt ®o bãc tiªn lîng tiªu chuÈn cho viÖc
x¸c ®Þnh khèi lîng c¸c c«ng t¸c x©y l¾p, nªn c¸c tæ chøc t vÊn
thiÕt kÕ thêng tÝnh tiªn lîng (khèi lîng) c«ng t¸c x©y dùng theo
c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau.
- NÕu c¸c tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ (ngêi bãc tiªn lîng) kh¸c
nhau, th× th«ng thêng cho kÕt qu¶ kh¸c nhau.
VÝ dô: TÝnh v¸n khu«n mãng b¬ng cã c¸nh mãng: phÇn dèc c¸nh
mãng cã n¬i tÝnh, cã n¬i kh«ng.
•Do chÊt lîng hå s¬ thiÕt kÕ cha tèt, thiÕu chi tiÕt, kh«ng khíp
nhau, thèng kª sai, kh«ng ®Çy ®ñ, thiÕu râ rµng.
•Do cha cã mét quy ®Þnh chØ dÉn ®Çy ®ñ vñ tr×nh tù tÝnh to¸n
tiªn lîng c«ng t¸c x©y l¾p.
•Do sö dông c«ng thøc tÝnh kh«ng phï hîp víi h×nh d¸ng, kÝch
thíc cña c¸c kÕt cÊu, chi tiÕt.
•Do tr×nh ®é n¬ng lùc cña c¸n bé ®o bãc tiªn lîng. HiÖn nay ë
ViÖt Nam cha cã mét n¬i nµo ®µo t¹o chuyªn s©u vñ ®o bãc-dù
to¸n. Trong khi ®ã, ë Anh, Cana®a,.. Ngêi ta rÊt chó träng ®µo t¹o
Chuyªn gia cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc vñ lÜnh vùc nµy.

3
Made by Lapduandautu’s Blog

III. Mét sè ph¬ng ph¸p ®o bãc tiªn lîng c«ng t¸c x©y dùng ë ViÖt
Nam tõ tríc ®Õn nay
ë ViÖt Nam c«ng t¸c tÝnh khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p, theo
thiÕt kÕ kü thuèt (thiÕt kÕ kü thuèt thi c«ng) vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ
thi c«ng trong giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t do tæ chøc t vÊn thiÕt
kÕ ®¶m nhiÖm. Do cha cã ph¬ng ph¸p ®o tiªu chuÈn cho c«ng
t¸c tÝnh khèi lîng c¸c c«ng t¸c x©y l¾p, nªn c¸c tæ chøc t vÊn
thiÕt kÕ thêng tù chän (®Æt ra) cho m×nh mét ph¬ng ph¸p thÝch
hîp, th«ng thêng cã mét sè ph¬ng ph¸p sau:
1. Ph¬ng ph¸p 1: TÝnh theo chñng lo¹i c«ng t¸c x©y dùng
C¬n cø vµo ký hiÖu cña c¸c chi tiÕt, kÕt cÊu trong b¶n vÏ
®î tÝnh to¸n khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p.
Tr×nh tù thùc hiÖn:
•Lèp danh môc c«ng t¸c x©y dùng cÇn ph¶i tÝnh khèi lîng phï
hîp víi danh môc cña ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n. B¾t ®Çu tõ c«ng
t¸c ph¸ dì, c«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng, ®µo mãng, thi c«ng cäc,
bª t«ng cét,…, ®Õn c«ng t¸c l¾p ®Æt ®iÖn, níc.
•C¬n cø vµo h×nh d¸ng, kÝch thíc vµ ký hiÖu cña c¸c chi tiÕt kÕt
cÊu ghi trong b¶n vÏ, tiÕn hµnh ph©n chia tõng kÕt cÊu thµnh c¸c
h×nh c¬ b¶n ®î tÝnh khèi lîng.
• Tæng hîp khèi lîng cho tõng lo¹i c«ng t¸c x©y dùng phï hîp
víi ®¬n gi¸.
• Lèp b¶n tiªn lîng - dù to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng.
¦u ®iîm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ tiÖn lîi trong viÖc tra ®¬n
gi¸. Nhng cã nhîc ®iîm lµ khi tÝnh to¸n ph¶i lèt t×m nhiñu b¶n
vÏ kh¸c nhau, tèn c«ng, dÔ sãt.
2. Ph¬ng ph¸p 2: TÝnh theo thø tù b¶n vÏ

4
Made by Lapduandautu’s Blog

Theo kinh nghiÖm hoÆc “thãi quen” cña ngêi bãc tiªn lîng
tù quy ®Þnh tr×nh tù tÝnh phï hîp, th«ng thêng thùc hiÖn theo
tr×nh tù sau:
• TÝnh phÇn kÕt cÊu, tÝnh tiÕp phÇn kiÕn tróc, ®Õn phÇn ®iÖn,
níc, chèng ch¸y, chèng trém, ®iñu hoµ kh«ng khÝ….
• Trong tõng phÇn viÖc (VÝ dô phÇn kÕt cÊu) tiÕn hµnh lèp danh
môc c«ng t¸c x©y dùng cÇn ph¶i tÝnh khèi lîng phï hîp ®¬n
gi¸.
• S¾p xÕp thø tù c¸c b¶n vÏ theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh.
•C¬n cø vµo h×nh d¸ng, kÝnh thíc cña c¸c chi tiÕt kÕt cÊu trong
tõng b¶n vÏ, ngêi tÝnh tiªn lîng theo kinh nghiÖm hoÆc (thãi
quen) cña m×nh tù quy ®Þnh chiñu tÝnh cho phï hîp.
VÝ dô: Quy ®Þnh chiñu tÝnh (thî hiÖn b»ng mòi tªn ).
- Tõ tr¸i sang ph¶i vµ tÝnh tõ trªn xuèng díi.
- Tõ ph¶i sang tr¸i vµ tÝnh tõ díi lªn trªn.
- TÝnh theo thuèn chiñu kim ®ång hå hoÆc ngîc chiñu kim
®ång hå.
• Tæng hîp khèi lîng cho tõng lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p.
• Lèp b¶n tiªn lîng - dù to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng.
3. Ph¬ng ph¸p 3: Theo giai ®o¹n thi c«ng
TÝnh tiªn lîng c«ng t¸c x©y dùngtheo c¸ch ph©n chia
c«ng tr×nh theo tr×nh tù thi c«ng tõ mãng ®Õn m¸i. Th«ng thêng
mét ng«i nhµ ®îc chia thµnh c¸c giai ®o¹n phï hîp víi viÖc
nghiÖm thu theo giai ®o¹n nh sau:
+ X©y dùng phÇn ngÇm (tõ cèt ± 0,000 trë xuèng). Gåm:
-PhÇn thi c«ng cäc;
-PhÇn thi c«ng mãng.
+ PhÇn thi c«ng x©y phÇn th« (tõ cèt ± 0,000 trë lªn). Gåm:
- Thi c«ng th« tÇng 1;

5
Made by Lapduandautu’s Blog

- Thi c«ng th« tÇng 2;


- Thi c«ng th« tÇng ….;
- Thi c«ng th« tÇng… n;
+ PhÇn thi c«ng phÇn m¸i. Gåm:
- Bî m¸i;
- C¸c líp m¸i;
- Têng ch¾n m¸i;
- Hoµn thiÖn m¸i.
+ Hoµn thiÖn c«ng tr×nh. Gåm:
- Tr¸t têng, dÇm, trÇn;
- L¸t nñn, sµn;
- èp têng;
- C«ng t¸c s¬n, v«i;
- C«ng t¸c cöa c¸c lo¹i;
- C«ng t¸c cÇu thang.
+ X©y dùng kh¸c (®iÖn, níc, s©n vên,…).
4. C¸c nguyªn t¾c ¸p dông khi tÝnh (®o bãc) khèi lîng c«ng
t¸c x©y dùng
•TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng phï hîp víi
tõng giai ®o¹n thiÕt kÕ.
•Khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng ®îc ®o bãc ph¶i cã ®¬n vÞ ®o
phï hîp víi ®¬n vÞ tÝnh ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n.
•Khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng ph¶i ®îc bãc t¸ch theo ®óng
chñng lo¹i, quy c¸ch (kÝch thíc), ®iñu kiÖn kü thuèt vµ biÖn ph¸p
thi c«ng.
•Khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng ®îc ®o bãc, ph¶i thuèn lîi trong
viÖc ¸p gi¸ khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng h¹ng môc c«ng
tr×nh (c«ng tr×nh x©y dùng).

6
Made by Lapduandautu’s Blog

•Khi tÝnh khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng cÇn vèn dông c¸ch ®Æt
thõa sè chung cho c¸c bé phèn gièng nhau, hoÆc dïng ký hiÖu
®î sö dông l¹i nh»m gi¶m nhÑ khèi lîng c«ng t¸c tÝnh to¸n.

IV. HÖ thèng ®Þnh møc cã liªn quan ®Õn viÖc ®o bãc tiªn lîng c¸c
c«ng t¸c x©y l¾p

1. Vai trß cña c¸c lo¹i ®Þnh møc, ®¬n gi¸ trong ®Çu t
x©y dùng

Mét sè ®Æc ®iîm rÊt quan träng cña c«ng tr×nh x©y dùng
lµ nã ®îc h×nh thµnh tõ nhiñu thµnh phÇn cÊu t¹o vµ nhiñu kÕt
cÊu kh¸c nhau, nã cã quy m« lín vµ thêi gian x©y dùng kÐo dµi
nªn kh«ng thî ®Þnh gi¸ c«ng tr×nh toµn vÑn mét c¸ch ®¬n gi¶n
®îc mµ ph¶i ®îc tÝnh to¸n tõ nh÷ng thµnh phÇn vµ kÕt cÊu cÊu
t¹o nªn nã. V× vèy khi x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh
®ñu ph¶i dùa trªn hÖ thèng ®Þnh møc, ®¬n gi¸ cÇn thiÕt vµ
phï hîp. Mçi lo¹i ®Þnh møc, ®¬n gi¸ ®îc dïng thÝch hîp ®î
x¸c ®Þnh dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh cho tõng giai ®o¹n nhÊt
®Þnh. Cã thî xem ph¹m vi sö dông cña tõng lo¹i ®Þnh møc, ®¬n
gi¸ cho viÖc x¸c ®Þnh dù to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh ë
B¶ng IV.1
B¶ng IV.1. Ph¹m vi sö dông cña c¸c lo¹i ®Þnh møc, ®¬n gi¸
§èi tîng x¸c §Þnh møc, ®¬n gi¸ phï hîp
Giai ®o¹n ®Þnh
• §Þnh møc më réng (ChØ tiªu kh¸i to¸n)
• SuÊt vèn ®Çu t
• Gi¸ chuÈn x©y dùng
ChuÈn bÞ Tæng møc
®Çu t ®Çu t • §Þnh møc kh¶o s¸t
• §¬n gi¸ kh¶o s¸t
• §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ
• §Þnh møc chi phÝ t vÊn ®Çu t vµ x©y
dùng

7
Made by Lapduandautu’s Blog

• §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n


• §¬n gi¸ thiÕt bÞ theo th«ng b¸o cña CP
• §Þnh møc dù to¸n tæng hîp
• Gi¸ chuÈn x©y dùng
• §¬n gi¸ tæng hîp
Tæng dù
to¸n x©y • §Þnh møc kh¶o s¸t

dùng c«ng • §¬n gi¸ kh¶o s¸t


Thùc hiÖn tr×nh • §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ
®Çu t • §Þnh møc chi phÝ t vÊn ®Çu t vµ x©y
dùng
• §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n
• §¬n gi¸ thiÕt bÞ theo th«ng b¸o cña CP
hoÆc c¸c chµo hµng cña c¸c h·ng SX.
• §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n
• §¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n cña c¸c tØnh
Dù to¸n x©y
ban hµnh ( hoÆc ®¬n gi¸ c«ng tr×nh)
dùngh¹ng
• §Þnh møc chi phÝ chung
môc c«ng
• §Þnh møc thu nhèp chÞu thuÕ tÝnh tr-
tr×nh
íc
• ThuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¬ng
• B¶ng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ x©y dùng
• Th«ng b¸o gi¸ vèt liÖu do c¸c tØnh ban
hµnh
2. Mét sè lo¹i ®Þnh møc phôc vô cho viÖc lËp dù to¸n vµ
thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh x©y dùng
2.1. §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n
HiÖn nay ¸p dông §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh theo
C«ng v¬n sè 1776/BXD-VP vµ sè 1777/BXD-VP cña Bé trëng Bé
X©y dùng ngµy 16/8/2007 C«ng bè §Þnh møc dù to¸n x©y dùng
c«ng tr×nh - PhÇn X©y dùng vµ §Þnh møc dù to¸n PhÇn l¾p ®Æt
hÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh ; èng vµ phô tïng èng ; b¶o «n
®êng èng, phô tïng vµ thiÕt bÞ ; khai th¸c níc ngÇm .

8
Made by Lapduandautu’s Blog

QuyÕt ®Þnh sè 24/2005/Q§-BXD ngµy 29/07/2005 vµ sè


1242/1998/Q§-BXD ngµy 25/11/1998; QuyÕt ®Þnh sè
31/2002/Q§-BXD ngµy 12/11/2002; C«ng t¸c khoan t¹o lç cäc
khoan nhåi trong QuyÕt ®Þnh sè 17/2004/Q§-BXD ngµy
05/7/2004; QuyÕt ®Þnh sè 05/2005/Q§-BXD ngµy 24/01/2005
cña Bé trëng Bé x©y dùng vµ mét sè ®Þnh møc ®· ®îc Bé X©y
dùng tho¶ thuèn ®î c¸c Bé, Ngµnh, ®Þa ph¬ng ban hµnh ®· hÕt
hiÖu lùc theo QuyÕt ®Þnh sè 26/2007 ngµy /8/2007, nhng
nh÷ng c«ng viÖc ®· ký hîp ®ång, ®ang, ®· thùc hiÖn cha thanh
to¸n th× vÉn ®îc sö dông.
Thùc tÕ c¸c Häc viªn cÇn n¾m v÷ng c¸ch sö dông c¶ Bé ®Þnh
møc cò vµ míi ®î lµm tèt c«ng t¸c nghiÖp vô hiÖn t¹i vµ trong t-
¬ng lai .
a/ Kh¸i niÖm
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n lµ ®Þnh møc kinh tÕ - kü
thuèt x¸c ®Þnh møc hao phÝ cÇn thiÕt vñ vèt liÖu, lao ®éng vµ
m¸y thi c«ng ®î hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y
dùng tÝnh theo b¶n vÏ thi c«ng nh 1 m3 têng g¹ch, 1 m3 bª t«ng, 1
m2 m¸i nhµ… tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc c«ng t¸c
x©y l¾p.
b/ Néi dung:
+ Møc hao phÝ vèt liÖu: lµ sè lîng vèt liÖu chÝnh, vèt liÖu phô,
c¸c cÊu kiÖn hoÆc bé phèn rêi lë, vèt liÖu lu©n chuyîn cÇn cho
viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p.
+ Møc hao phÝ lao ®éng: lµ sè ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng
nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c x©y dùngvµ c«ng
nh©n phôc vô x©y l¾p. Sè lîng ngµy c«ng lao ®éng ®· bao gåm
c¶ lao ®éng chÝnh, phô kî c¶ c«ng t¸c chuÈn bÞ, kÕt thóc, thu
dän hiÖn trêng.

9
Made by Lapduandautu’s Blog

+ Møc hao phÝ m¸y thi c«ng: lµ sè ca sö dông m¸y thi c«ng trùc
tiÕp phôc vô x©y dùngc«ng tr×nh.
c/ Ph¹m vi ¸p dông:
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n ®îc dïng ®î lèp ®¬n gi¸
x©y dùng c¬ b¶n, lµm c¬ së ®î lèp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh
x©y dùng thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t.
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n ®îc dïng ®î lèp ®¬n gi¸
x©y dùng c¬ b¶n, lµm c¬ së ®î lèp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh
x©y dùng thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t.
Mét sè ®iîm cÇn chó ý khi sö dông bé §Þnh møc dù to¸n sè
1242:

Chiñu cao ghi trong c¸c c«ng t¸c x©y dùnglµ cao ®é so víi cao ®é
± 0,000 cña c«ng tr×nh
• C¸c møc ghi trong ®Þnh møc cã chiñu cao > 4 m chØ øng víi
chiñu cao c«ng tr×nh tèi ®a lµ 16 m (t¬ng ®¬ng víi nhµ cao 5
tÇng). §èi víi c¸c c«ng t¸c x©y dùngthi c«ng ë ®é cao > 16 m th×
cø mçi mét ®é cao t¬ng thªm ≤ 4 m (t¬ng ®¬ng 1 tÇng nhµ) th×
hao phÝ nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng trong ®Þnh møc ®îc nh©n
víi hÖ sè 1,05.
• Víi nh÷ng c«ng t¸c x©y dùngtrong ®Þnh møc kh«ng ghi giíi h¹n
chiñu cao nhng khi thi c«ng ë ®é cao > 16 m th× còng ®îc
®iñu chØnh ®Þnh møc theo nguyªn t¾c trªn.
• Nh÷ng c«ng t¸c x©y dùngcã yªu cÇu kü thuèt vµ ®iñu kiÖn thi
c«ng kh¸c víi quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n th× Chñ ®Çu t,
T vÊn thiÕt kÕ vµ nhµ thÇu ph¶i c¬n cø vµo tµi liÖu thiÕt kÕ,
®iñu kiÖn thi c«ng cô thî, c¸c quy chuÈn vµ tiªu chuÈn kü
thuèt x©y dùng ®î lèp ®Þnh møc vµ tr×nh c¬ quan cã thÈm
quyñn ban hµnh ¸p dông cho viÖc lèp dù to¸n x©y dùng c«ng
tr×nh.
VÝ dô ®Þnh møc c«ng t¸c x©y g¹ch chØ:
GD.2000 X©y têng th¼ng
§¬n vÞ tÝnh: 1 m3
C Chiñu dµy (cm)
«ng
M· t¸c Thµnh phÇn §¬n ≤ 11 ≤ 33 > 33

10
Made by Lapduandautu’s Blog

h x©y hao phÝ vÞ Chiñu cao (m)


iÖu
l¾p ≤4 >4 ≤4 >4 ≤4 >4
G X©y Vèt liÖu
D.2 têng v 643 643 550 550 539 539
th¼ G¹ch iªn 0,23
ng V÷a 0,23 0,29 0,29 0,3 0,30
m3 0,5 1,62 0,5 1,62 0,4 1,16
C©y chèng
c© 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
Gç v¸n y 3 0,46 3 0,46 24 8
D©y buéc m3 0,23 2,43 0,23 1,97 0,20 0,35
Nh©n c«ng kg
3,5/7 2,41 1,92 1,66 1,8
c
M¸y thi c«ng «ng 0,03 0,03
0,03 6 0,03 6 0,03 0,03
M¸y trén 80l 6 6 6 6
M¸y vèn ca
th¬ng 0,8t 0,04 0,04
0,04
ca
110 120 210 220 310 320

Mét sè ®iîm cÇn chó ý khi sö dông bé §Þnh møc dù to¸n


sè 24 vµ C«ng v¬n sè 1776 vµ 1777:
- §Þnh møc dù to¸n ®îc ¸p dông ®î lèp ®¬n gi¸ x©y dùng,
lµm c¬ së ®î lèp dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh x©y
dùng thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.
- Ngoµi thuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông nãi ë trªn, trong
mçi ch¬ng c«ng t¸c cña §Þnh møc dù to¸n ®ñu cã phÇn thuyÕt
minh vµ quy ®Þnh ¸p dông cô thî ®èi víi tõng nhãm, lo¹i c«ng t¸c
x©y dùng phï hîp víi yªu cÇu kü thuèt, ®iñu kiÖn thi c«ng vµ
biÖn ph¸p thi c«ng.
- Chiñu cao ghi trong ®Þnh møc dù to¸n lµ chiñu cao tÝnh tõ
cèt ±0.000 theo thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®Õn cèt <=4m; <=16m;
,=50m vµ cèt >50m. C¸c lo¹i c«ng t¸c x©y dùng trong ®Þnh møc
kh«ng quy ®Þnh ®é cao nh c«ng t¸c tr¸t, l¸ng, èp, v.v… nhng khi
thi c«ng ë ®é cao <=16m; <= 50m vµ >50m ®îc ¸p dông ®Þnh
møc bèc xÕp vèn chuyîn vèt liÖu lªn cao.

d/ KÕt cÊu tèp ®Þnh møc dù to¸n 1242 ; 24; 1776

11
Made by Lapduandautu’s Blog

- §Þnh møc dù to¸n ®îc tr×nh bµy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c
hoÆc kÕt cÊu x©y dùng vµ ®îc m· hãa thèng nhÊt. C¸c ch-
¬ng ®îc b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i Latinh in hoa.
Mçi lo¹i ®Þnh møc ®îc tr×nh bµy tãm t¾t thµnh phÇn c«ng
viÖc, ®iñu kiÖn kÜ thuèt thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng, ®îc
x¸c ®Þnh theo ®¬n vÞ tÝnh phï hîp ®î thùc hiÖn c«ng t¸c
x©y dùng ®ã.
- C¸c thµnh phÇn trong ®Þnh møc dù to¸n ®îc x¸c ®Þnh theo
nguyªn t¾c sau:
+ Møc hao phÝ vèt liÖu chÝnh ®îc tÝnh b»ng sè lîng theo
®¬n vÞ tÝnh thèng nhÊt cña nhµ níc.
+ Møc hao phÝ vèt liÖu phô kh¸c ®îc tÝnh theo tØ lÖ phÇn
tr¬m trªn chi phÝ vèt liÖu chÝnh.
+ Møc hao phÝ lao ®éng chÝnh vµ phô ®îc tÝnh b»ng sè ngµy
c«ng theo cÊp bèc cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y dùng b×nh
qu©n.
+ Møc hao phÝ m¸y thi c«ng chÝnh ®îc tÝnh b»ng sè ca m¸y
sö dông.
Møc hao phÝ m¸y thi c«ng phô kh¸c ®îc tÝnh b»ng tØ lÖ phÇn
tr¬m trªn chi phÝ sö dông m¸y chÝnh.
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n hiÖn hµnh gåm 2 phÇn:
PhÇn I: C¸c c«ng t¸c x©y l¾p
PhÇn nµy ®îc bè côc trong 11 ch¬ng, thø tù c¸c ch¬ng ®îc
s¾p xÕp theo tr×nh tù thi c«ng.
Ch¬ng I: C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng
Ch¬ng III: C«ng t¸c ®ãng cäc, cõ
Ch¬ng IV: C«ng t¸c lµm ®êng
Ch¬ng V: C«ng t¸c x©y g¹ch, ®¸
Ch¬ng VI: C«ng t¸c bª t«ng

12
Made by Lapduandautu’s Blog

Ch¬ng VIII: C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt cÊu kiÖn gç
Ch¬ng X: C«ng t¸c m¸i, tr¸t, èp, l¸t, lµm trÇn vµ hoµn thiÖn
kh¸c
Ch¬ng XI: C«ng t¸c kh¸c
PhÇn II : C¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt (§M 24& 1777)

§Þnh møc dù to¸n tr×nh bÇy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc
kÕt cÊu l¾p ®Æt vµ ®îc m· ho¸ thèng nhÊt bao gåm 4 ch¬ng:
Ch¬ng I : L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh
Ch¬ng II : L¾p ®Æt c¸c lo¹i èng vµ phô tïng
Ch¬ng III : B¶o «n ®êng èng, phô tïng vµ thiÕt bÞ
Ch¬ng IV : Khai th¸c níc ngÇm
Giíi thiÖu c¸c ch¬ng §MDT sè 24 ; 1776
M· hiÖu Néi dung trang

1 2 3
ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông 03
B¶ng ph©n lo¹i 05
ch¬ng I: c«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng 12
AA.11100 Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng thñ c«ng 12
AA.11200 Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi 12
AA.12000 ChÆt c©y, ®µo gèc c©y, bôi c©y 13
aa.20000 C«ng t¸c ph¸ dì c«ng tr×nh 15
AA.21000 Ph¸ dì b»ng thñ c«ng 15
AA.22000 Ph¸ dì b»ng m¸y 18
AA.23000 Vèn chuyîn phÕ th¶i tiÕp 1000m b»ng « t« 7 tÊn 20
AA.30000 Th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu 21
AA.31000 Th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu b»ng thñ c«ng 21
AA.32000 Th¸o dì kÕt cÊu b»ng m¸y 23
ch¬ng II: c«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t 25
ab.10000 §µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng thñ c«ng 27
AB.11000 §µo ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng 27
AB.12000 Ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng 32
AB.13000 §¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng 33
ab.20000 §µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y 35
AB.21000 §µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ®µo 35

13
Made by Lapduandautu’s Blog

AB.22000 §µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ñi 36


AB.23000 §µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y c¹p 38
§µo xóc ®Êt ®î ®¾p hoÆc ®æ ra b·i th¶i, b·i tèp
AB.24000 39
kÕt b»ng m¸y ®µo
AB.25000 §µo mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y 40
§µo mãng c«ng tr×nh trªn nñn ®Êt mñm, yÕu b»ng
AB.26100 44
ph¬ng ph¸p ®µo chuyîn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®µo
AB.27000 §µo kªnh m¬ng b»ng m¸y ®µo 45
AB.2810 §µo kªnh m¬ng nñn ®êng trªn nñn ®Êt mñm, yÕu
48
0 b»ng ph¬ng ph¸p ®µo chuyîn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®µo
AB.2820 N¹o vÐt hoÆc më réng kªnh m¬ng trªn nñn ®Êt mñm,
49
0 yÕu b»ng tæ hîp m¸y x¸ng c¹p vµ m¸y ®µo
AB.3000
§µo nñn ®êng 50
0
AB.3100 §µo nñn ®êng b»ng m¸y ®µo ®æ lªn ph¬ng tiÖn vèn
50
0 chuyîn
AB.3200
§µo nñn ®êng b»ng m¸y ñi 51
0
AB.3300
§µo nñn ®êng b»ng m¸y c¹p 53
0
AB.3400
San ®Êt, ®¸ b·i th¶i, b·i tr÷, b·i gia t¶i 55
0
AB.3500
§µo ®Êt trong khung v©y phßng níc c¸c trô trªn c¹n 56
0
AB.3600
Xãi hót bïn trong khung v©y phßng níc 56
0
AB.4100
Vèn chuyîn ®Êt b»ng «t« tù ®æ 57
0
AB.4200
Vèn chuyîn ®Êt tiÕp 1000m b»ng «t« tù ®æ 58
0
AB.5000 C«ng t¸c ®µo ®¸ mÆt b»ng, hè mãng, kªnh m¬ng, nñn
59
0 ®êng b»ng khoan næ
AB.5110
Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh 59
0
AB.5120
Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh 62
0
AB.5130
Ph¸ ®¸ kªnh m¬ng, nñn ®êng 65
0
AB.5141 Khoan ph¸ ®¸ næ m×n buång trªn giÕng ®iñu ¸p tõ
68
0 trªn xuèng ®êng kÝnh ≥ 20m
AB.5151
Ph¸ ®¸ ®êng viñn 69
0

14
Made by Lapduandautu’s Blog

AB.5161
§µo ph¸ ®¸ b»ng bóa c¬n 70
0
AB.5210
Xóc ®¸ sau næ m×n ®æ lªn ph¬ng tiÖn vèn chuyîn 71
0
AB.5300
Vèn chuyîn ®¸ b»ng « t« tù ®æ 72
0
AB.5400 Vèn chuyîn ®¸ sau næ m×n 1000m tiÕp theo b»ng «
73
0 t« tù ®æ
AB.5500
ñi ®¸ sau næ m×n b»ng m¸y ñi 74
0
AB.5530 Xóc ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng ë b·i tr÷, côc bª t«ng lªn ph-
75
0 ¬ng tiÖn b»ng m¸y ®µo
AB.5600 Vèn chuyîn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng lÊp
76
0 s«ng b»ng « t« tù ®æ
AB.5700 Vèn chuyîn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng 1000m
76
0 tiÕp theo b»ng « t« tù ®æ
AB.5800
C«ng t¸c ph¸ ®¸ ®µo hÇm b»ng khoan næ 77
0
AB.5900
C«ng t¸c bèc xóc, vèn chuyîn ®¸ næ m×n trong hÇm 88
0
ab.6000
§¾p ®Êt, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y 89
0
AB.6100
§¾p ®Êt, c¸t mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng tµu hót 90
0
AB.6200
San ®Çm ®Êt mÆt b»ng 90
0

AB.6300
§¾p ®ª ®èp, kªnh m¬ng 91
0
AB.6400
§¾p nñn ®êng 92
0
AB.6510
§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc 93
0
AB.6600
§¾p c¸t c«ng tr×nh 94
0
AB.6700
§¾p ®¸ c«ng tr×nh 95
0
AB.6810
§¾p ®¸ ®èp bª t«ng b¶n mÆt 96
0
AB.6820
§¾p th©n ®èp b»ng ®¸ 97
0
AB.6830
§¾p líp gia cè m¸i ®èp b»ng ®¸ t¶ng 98
0

15
Made by Lapduandautu’s Blog

AB.6840
§¾p ®¸ nót hÇm 98
0
ab.7000
C«ng t¸c n¹o vÐt c¸c c«ng tr×nh thuû 99
0
AB.7100
N¹o vÐt b»ng tµu hót 100
0
AB.7200
N¹o vÐt b»ng tµu cuèc biîn, cuèc s«ng 103
0
AB.7300
N¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh 105
0
AB.7410 N¹o vÐt b»ng tµu hót phun, hót bông tù hµnh, ®æ ®Êt
107
0 b»ng hÖ thèng thuû lùc x¶ ®¸y
AB.7510
Xãi hót ®Êt tõ tµu hót bông, phun lªn bê 108
0
AB.8110
N¹o vÐt kªnh m¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y 109
0
AB.8120
N¹o vÐt díi níc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y 111
0
AB.8130
N¹o vÐt b»ng tµu ®µo 112
0
AB.8200
§µo ph¸ ®¸, bèc xóc ®¸ díi níc b»ng tµu ®µo 113
0
ab.9000 Vèn chuyîn ®Êt, c¸t b»ng tµu kÐo, xµ lan vµ tµu hót
114
0 bông tù hµnh
AB.9100
Vèn chuyîn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo, xµ lan 114
0
AB.9200 Vèn chuyîn ®Êt, c¸t ®æ ®i 1km tiÕp theo ngoµi 6km
115
0 ®Çu b»ng tµu hót bông tù hµnh
Ch¬ng III: c«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan
116
t¹o lç cäc khoan nhåi
AC.1000
C«ng t¸c ®ãng cäc 116
0
AC.1100
§ãng cäc b»ng thñ c«ng 117
0
AC.1200
§ãng cäc b»ng m¸y 121
0
AC.1300
§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp 124
0
AC.2100
§ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp 131
0
AC.2200
§ãng cäc v¸n thÐp, cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh 133
0
AC.2310 Nhæ cäc 137

16
Made by Lapduandautu’s Blog

0
AC.2400
Lµm cäc c¸t 139
0
AC.2500
Ðp tríc, Ðp sau cäc, nhæ cäc cõ 140
0
AC.2900
C«ng t¸c nèi cäc 144
0
AC.3000
C«ng t¸c khoan cäc nhåi 146
0
ch¬ng IV: c«ng t¸c lµm ®êng 182
AD.1100
Lµm mãng ®êng 182
0
AD.2000
Lµm mÆt ®êng 186
0
ad.3000
Cäc tiªu, biîn b¸o hiÖu ®êng bé 199
0
Phô lôc c«ng t¸c lµm ®êng (®Þnh møc dù to¸n cÊp
205
phèi vËt liÖu)
ad.4000
C«ng t¸c lµm mÆt ®êng s¾t 208
0
ad.5000
L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn ®êng s¾t 217
0
ad.6000
Lµm nñn ®¸ ba l¸t 220
0
ad.7000
L¾p ®Æt hÖ thèng th«ng tin, tÝn hiÖu 223
0
AD.8000 S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biîn b¸o
232
0 hiÖu ®êng s«ng
ch¬ng V: c«ng t¸c x©y g¹ch ®¸ 237
ae.1000
X©y ®¸ 237
0
ae.2000
X©y g¹ch chØ 245
0
AE.3000
X©y g¹ch thë 5x10x20 251
0
AE.4000
X©y g¹ch thë 4,5x9x19 254
0
AE.5000
X©y g¹ch thë 4x8x19 257
0
ae.6000
X©y g¹ch èng 260
0
AE.7000 X©y g¹ch rçng 267

17
Made by Lapduandautu’s Blog

0
AE.8100
X©y g¹ch bª t«ng rçng 270
0
AE.8200
X©y têng g¹ch silic¸t 270
0
AE.8300
X©y têng th«ng giã 271
0
ae.9000
X©y g¹ch chÞu löa 272
0
Phô lôc ®Þnh møc cÊp phèi v÷a x©y 274
Ch¬ng VI: c«ng t¸c bª t«ng t¹i chç 279
Bª t«ng ®¸ d¬m s¶n xuÊt b»ng m¸y trén vµ ®æ b»ng
af.10000 280
thñ c«ng
Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyñn tr¹m trén t¹i hiÖn tr-
af.20000 290
êng hoÆc th¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu

Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyñn tr¹m trén t¹i hiÖn tr-
af.30000 êng hoÆc th¬ng phÈm, ®æ b»ng m¸y b¬m bª t«ng tù 298
hµnh
AF.4000
Bª t«ng thuû c«ng 310
0
AF.5110
S¶n xuÊt v÷a bª t«ng b»ng tr¹m trén t¹i hiÖn trêng 337
0
AF.5200
Vèn chuyîn v÷a bª t«ng 338
0
AF.6000
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp 340
0
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû
af.70000 360
c«ng
AF.8000
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n 379
0
Phô lôc c«ng t¸c bª t«ng ®Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu) 403
Ch¬ng VII: c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cÊu kiÖn bª
419
t«ng ®óc s½n
ag.1000
S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n 419
0
AG.2000
L¾p dùng tÊm têng, tÊm sµn, m¸i 3D-SG 428
0
ag.3000
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n 431
0
ag.4000 L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n 433

18
Made by Lapduandautu’s Blog

0
ag.5000
Lao l¾p dÇm cÇu 437
0
Ch¬ng VIII: s¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç 441
ah.1000
S¶n xuÊt v× kÌo 441
0
ah.2000
C«ng t¸c lµm cÇu gç 445
0
Ah.3000
L¾p dùng khu«n cöa, cöa c¸c lo¹i 446
0
Ch¬ng IX: s¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp 447
AI.1000
S¶n xuÊt cÊu kiÖn s¾t thÐp 447
0
AI.2000
S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn dÇm cÇu thÐp 456
0
Ai.3100
S¶n xuÊt, l¾p dùng v× thÐp gia cè hÇm 463
0
AI.3200
S¶n xuÊt, l¾p ®Æt chi tiÕt ®Æt s½n trong bª t«ng hÇm 464
0
AI.5100
S¶n xuÊt cöa van 461
0
AI.5200
S¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp 465
0
AI.5300
S¶n xuÊt mÆt bÝch 469
0
AI.6000
L¾p dùng cÊu kiÖn thÐp 470
0
Ch¬ng X: c«ng t¸c lµm m¸I, lµm trÇn vµ c¸c c«ng t¸c
483
hoµn thiÖn kh¸c
ak.1000
C«ng t¸c lµm m¸i 483
0
ak.2000
C«ng t¸c tr¸t 486
0
ak.3000
C«ng t¸c èp g¹ch, ®¸ 492
0
ak.4000
C«ng t¸c l¸ng 495
0
ak.5000
C«ng t¸c l¸t g¹ch, ®¸ 497
0
ak.6000
C«ng t¸c lµm trÇn 502
0
ak.7000 C«ng t¸c lµm méc trang trÝ 506

19
Made by Lapduandautu’s Blog

0
ak.8000
C«ng t¸c quÐt v«i, níc xi m¬ng, s¬n, b¶, …. 512
0
Ch¬ng XI: c¸c c«ng t¸c kh¸c 530
AL.1100
TÈy rØ kÕt cÊu thÐp b»ng phun c¸t 530
0
AL.1200
KiÕn tróc c¸c líp mãng díi níc 531
0
AL.1300
Lµm mãng cÇu bÕn ngèp níc 532
0
AL.1400
Lµm líp lãt mãng trong khung v©y 533
0
AL.1510
Lµm vµ th¶ rä ®¸ 534
0
AL.1520
Lµm vµ th¶ rång ®¸ 534
0
AL.1530
Th¶ ®¸ héc vµo th©n kÌ 535
0
AL.1610
Gia cè nñn ®Êt yÕu b»ng bÊc thÊm, v¶i ®Þa kü thuèt 535
0
AL.1700 Trång vÇng cá m¸i kªnh m¬ng, ®ª, ®èp, m¸i taluy
536
0 nñn ®êng
AL.1810
Trång cá Vetiver gia cè m¸i taluy 536
0
AL.2110 S¶n xuÊt, l¾p ®Æt khe co, khe gi·n, khe ngµm liªn
537
0 kÕt, khe t¬ng cêng ®êng l¬n, s©n ®ç
AL.2210
C¾t khe ®êng l¬n, s©n ®ç 537
0
AL.2310
Tr¸m khe ®êng l¬n, s©n ®ç b»ng mastic 538
0
AL.2410 Lµm khe co, khe gi·n, khe däc s©n, b·i, mÆt ®êng bª
538
0 t«ng
AL.2510
L¾p ®Æt gèi cÇu, khe co gi·n cÇu b»ng cao su 539
0
AL.3100 Lµm cÇu m¸ng, kªnh m¸ng vá máng b»ng v÷a xi m¬ng
540
0 c¸t vµng vµ líi thÐp
AL.4000
C«ng t¸c lµm khíp nèi 541
0
Khoan lç ®î phun xi m¬ng gia cè nñn ®èp, mµng
AL.5110
chèng thÊm vµ khoan lç kiîm tra nñn ®èp, mµng 543
0
chèng thÊm
AL.5120
Gia cè nñn ®èp, mµng chèng thÊm b»ng phun xi m¬ng 544
0

20
Made by Lapduandautu’s Blog

AL.5130
Khoan gi¶m ¸p 544
0
AL.5140
Khoan c¾m nÐo anke 545
0
AL.5210
Khoan t¹o lç neo ®î c¾m neo gia cè m¸i taluy ®êng 549
0
AL.5220 S¶n xuÊt, l¾p ®Æt thÐp nÐo anke nñn ®¸, m¸i ®¸ vµ
550
0 b¬m v÷a
AL.5230 S¶n xuÊt, l¾p ®Æt thÐp nÐo anke trong hÇm vµ b¬m
551
0 v÷a
AL.5240 S¶n xuÊt, l¾p ®Æt kÐo c¬ng c¸p neo gia cè m¸i taluy
552
0 ®êng
AL.5250
L¾p dùng líi thÐp gia cè m¸i ®¸ 553
0
AL.5260
Gia cè m¸i ta luy b»ng phun vÈy v÷a xim¬ng 553
0
AL.5270
B¹t m¸i ®¸ ®µo b»ng m¸y 554
0
AL.5280
S¶n xuÊt, l¾p dùng líi thÐp gia cè hÇm 555
0
AL.5310
Phun vÈy gia cè hÇm 556
0
AL.5320
Phun vÈy xi m¬ng lÊp ®Çy hÇm ngang 557
0
AL.5330 B¬m v÷a chÌn c¸p neo, cÇn neo thÐp φ32mm gia cè
557
0 m¸i taluy ®êng
AL.5340
Khoan, phun v÷a xi m¬ng gia cè vá hÇm ngang 558
0
AL.5400 C«ng t¸c hoµn thiÖn nñn hÇm, nñn ®¸ tríc khi ®æ bª
559
0 t«ng
AL.5500
Khoan kiîm tra, xö lý ®¸y cäc khoan nhåi 560
0
AL.5600 C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì ®êng trît hÇm
561
0 ®øng, hÇm nghiªng
al.60000 L¾p dùng dµn gi¸o thÐp c«ng cô 564
al.70000 C«ng t¸c bèc xÕp vµ vèn chuyîn lªn cao 565

e/ C¸ch tra cøu ®Þnh møc dù to¸n


I. §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh
PhÇn x©y dùng
C«ng bè kÌm theo v¬n b¶n sè 1776/BXD – VP ngµy 16/8/2007 cña Bé X©y
dùng

21
Made by Lapduandautu’s Blog

1. KÕt cÊu tËp ®Þnh møc dù to¸n


Tèp ®Þnh møc dù to¸n ®îc tr×nh bµy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu
x©y dùng vµ ®îc m· hãa thèng nhÊt bao gåm 11 ch¬ng.
Ch¬ng 1: C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng.
Ch¬ng 2: C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t.
Ch¬ng 3: C«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan nhåi.
Ch¬ng 4: C«ng t¸c lµm ®êng.
Ch¬ng 5: C«ng t¸c x©y g¹ch ®¸.
Ch¬ng 6: C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç.
Ch¬ng 7: C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n.
Ch¬ng 8: S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç.
Ch¬ng 9: S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp.
Ch¬ng 10: C«ng t¸c lµm m¸i, lµm trÇn vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c.
Ch¬ng 11: C«ng t¸c kh¸c.
- Mçi lo¹i ®Þnh møc ®îc tr×nh bµy tãm t¾t thµnh phÇn c«ng viÖc, ®iñu
kiÖn kü thuèt, ®iñu kiÖn thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng vµ ®îc x¸c
®Þnh theo ®¬n vÞ tÝnh phï hîp ®î thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng ®ã.
- C¸c thµnh phÇn hao phÝ trong ®Þnh møc dù to¸n ®îc x¸c ®Þnh theo
nguyªn t¾c:
+ Møc hao phÝ vèt liÖu chÝnh ®îc tÝnh b»ng sè lîng phï hîp víi ®¬n vÞ
tÝnh cña vèt liÖu
+ Møc hao phÝ vèt liÖu kh¸c nh vèt liÖu lµm dµn gi¸o x©y, vèt liÖu phô
kh¸c ®îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¬m tÝnh trªn chi phÝ vèt liÖu chÝnh
+ Møc hao phÝ lao ®éng chÝnh vµ phô ®îc tÝnh b»ng sè ngµy c«ng theo
cÊp bèc b×nh qu©n cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y dùng
+ Møc hao phÝ m¸y thi c«ng chÝnh ®îc tÝnh b»ng sè lîng ca m¸y sö
dông
+ Møc hao phÝ m¸y thi c«ng kh¸c ®îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¬m trªn chi
phÝ sö dông m¸y chÝnh
2. Híng dÉn ¸p dông
- §Þnh møc dù to¸n ®îc ¸p dông ®î lèp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh,
lµm c¬ së x¸c ®Þnh dù to¸n chi phÝ x©y dùng, tæng møc ®Çu t dù ¸n
®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng
tr×nh.
- Ngoµi thuyÕt minh vµ híng dÉn ¸p dông nªu tren, trong mét sè ch¬ng
c«ng t¸c cña ®Þnh møc dù to¸n cßn cã phÇn thuyÕt minh vµ híng dÉn
cô thî ®èi víi tõng nhãm, lo¹i c«ng t¸c x©y dùng phï hîp víi yªu cÇu
kü thuèt, ®iñu kiÖn thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng.
- Chiñu cao ghi trong ®Þnh møc dù to¸n lµ chiñu cao tÝnh tõ cèt ±0.00
theo thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®Õn cèt ≤4m; ≤16; ≤50m vµ tõ cèt ±0.00 ®Õn
cèt >50m. C¸c lo¹i c«ng t¸c x©y dùng trong ®Þnh møc kh«ng ghi ®é
cao nh c«ng t¸c tr¸t, èp… nhng khi thi c«ng ë ®é cao >16m th× sö
dông ®Þnh møc bèc xÕp vèn chuyîn vèt liÖu lªn cao.
II. §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh
PhÇn l¾p ®Æt m¸y thiÕt bÞ c«ng nghÖ
C«ng bè kÌm theo v¬n b¶n sè 1782/ BXD – VP ngµy 16/8/2007 cña Bé X©y
dùng
1. KÕt cÊu tËp ®Þnh møc dù to¸n l¾p ®Æt m¸y.
§Þnh møc l¾t ®Æt m¸y ®îc kÕt cÊu 3 phÇn
PhÇn I: §Þnh møc dù to¸n l¾p ®Æt m¸y vµ thiÕt bÞ.
PhÇn II: Ph©n lo¹i c¸ch l¾p ®Æt m¸y, thiÕt bÞ theo nhãm, lo¹i m¸y, thiÕt bÞ

22
Made by Lapduandautu’s Blog

PhÇn III: Phô lôc.


Tèp ®Þnh møc dù to¸n l¾p ®Æt m¸y ®îc tr×nh bµy theo nhãm, lo¹i m¸y,
thiÕt bÞ cÇn l¾p ®Æt ®îc m· hãa theo hÖ m· thèng nhÊt.
2. Híng dÉn ¸p dông ®Þnh møc dù to¸n l¾p ®Æt m¸y
§Þnh møc dù to¸n ®îc ¸p dông ®î lèp ®¬n gi¸ c«ng t¸c l¾p ®Æt m¸y, thiÕt
bÞ c«ng tr×nh, lµm c¬ së x¸c ®Þnh dù to¸n chi phÝ x©y dùng, tæng m¸y mãc
®Çu t cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y
dùng c«ng tr×nh
2.1.C«ng t¸c l¾p ®Æt m¸y, thiÕt bÞ ®îc ®Þnh møc bao gåm néi dung c¸c
c«ng viÖc nh sau:
- Më hßm, kiîm tra tríc khi l¾p ®Æt t¹i hiÖn trêng
- Gia c«ng c¸c tÊm c¬n kü m¸y.
- Vèn chuyîn m¸y trong ph¹m vi 30m.
- V¹ch dÊu ®Þnh vÞ, lÊy tim cè theo thiÕt kÕ.
- L¬n chïi thay dÇu mì b¶o qu¶n.
- L¾p r¸p, tæ hîp, l¾p c¸c côm, c¸c bé phèn tæ thµnh ( tïy theo nhãm
m¸y), l¾p toµn bé cç m¸y, ®a m¸y lªn vÞ trÝ, ®iñu chØnh c©n b»ng.
- Ch¹y thö m¸y ®î kiîm tra chÊt lîng l¾p ®Æt.
2.2.Tèp ®Þnh møc dù to¸n l¾p ®Æt m¸y ®îc quy ®Þnh theo nhãm m¸y
cÇn l¾p vµ c¸ch l¾p ®Æt m¸y
2.3.§Þnh møc l¾p dÆt m¸y ®îc x¸c ®Þnh trong ®iñu kiÖn l¾p ®Æt ë ®é
cao vµ ®é s©u ≤1m. Trêng hîp l¾p ®Æt m¸y ë c¸c ®iñu kiÖn kh¸c víi
quy ®Þnh trªn th× møc hao phÝ nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc ®iñu
chØnh theo hÖ sè quy ®Þnh trong b¼ng sè 1 phÇn III trong ®Þnh møc
dù to¸n nµy.
2.4.Møc hao phÝ nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng ®· ®îc ®Þnh møc cho l¾p
®Æt 1 tÊn m¸y b»ng biÖn ph¸p thi c«ng thñ c«ng kÕt hîp c¬ giíi. Trêng
hîp l¾p ®Æt hoµn toµn b»ng thñ c«ng th× møc hao phÝ nh©n c«ng
®îc ®Þnh møc ®îc nh©n víi hÖ sè km quy ®Þnh díi ®©y vµ kh«ng
tÝnh hao phÝ m¸y thi c«ng l¾p ®¹t
- L¾p ®Æt lo¹i A: Km = 1,3
- L¾p ®Æt lo¹i B: Km = 1,34
- L¾p ®Æt lo¹i C: Km = 1,4
- L¾p ®Æt lo¹i D: Km = 1,45
2.5.M¸y gåm nhiñu khèi, nhiñu bé phèn cã träng lîng nh nhau, cã c¸c chi
tiÕt yªu cÇu kü thuèt l¾p ®¹t gièng nhau, th× cã thî tÝnh ®Þnh møc
l¾p ®Æt cho tõng khèi, tõng bé phèn, tõng côm chi tiÕt theo c¸ch l¾p
®Æt.
III. §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh
PhÇn L¾p ®Æt
C«ng bè kÌm theo v¬n b¶n sè 1777/ BXD – VP ngµy 16/8/2007 cña Bé x©y
dùng
1. KÕt cÊu ®Þnh møc dù to¸n
§Þnh møc dù to¸n tr×nh bµy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu l¾p ®Æt
vµ ®îc m· hãa thèng nhÊt bao gåm 4 ch¬ng:
Ch¬ng 1: L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh
Ch¬ng 2: L¾p ®Æt c¸c lo¹i èng vµ phô tïng
Ch¬ng 3: B¶o «n ®êng èng, phô tïng vµ thiÕt bÞ
Ch¬ng 4: Khai th¸c níc ngÇm

23
Made by Lapduandautu’s Blog

- Mçi lo¹i ®Þnh møc ®îc tr×nh bµy tãm t¾t thµnh phÇn c«ng viÖc,
®iñu kiÖn kü thuèt, ®iñu kiÖn thi c«ng vµ biªn ph¸p thi c«ng vµ ®îc
x¸c ®Þnh theo ®¬n vÞ tÝnh phï hîp ®î thùc hiÖn c«ng t¸c l¾p ®Æt.
2. Híng dÉn ¸p dông
- §Þnh møc dù to¸n ®îc ¸p dông ®î lèp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh,
lµm c¬ së x¸c ®Þnh dù to¸n chi phÝ x©y dùng, Tæng møc ®Çu t dù ¸n
®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng.
- Ngoµi thuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông nãi ë trªn, trong mçi ch¬ng
c«ng t¸c cña ®Þnh møc dù to¸n ®ñu cã phÇn thuyÕt minh vµ quy
®Þnh ¸p dông cô thî so víi tõng nhãm, lo¹i c«ng t¸c l¾p ®Æt phï hîp
víi yªu cÇu kü thuèt, ®iñu kiÖn vµ biÖn ph¸p thi c«ng.
- §èi víi c«ng t¸c l¾p ®Æt ®iÖn, ®êng èng vµ phô tïng èng cÊp tho¸t n-
íc, b¶o oon, ®iñu hßa kh«ng khÝ, phô kiÖn phôc vô sinh ho¹t vµ vñ
sinh trong c«ng tr×nh ph¶i dïng dµn gi¸o thÐp ®î thi c«ng th× ®îc
¸p dông ®Þnh møc l¾p dùng, th¸o dì dµn gi¸o thÐp c«ng cô trong tèp
®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh – phÇn x©y dùng.

e1) §Þnh møc dù to¸n sè 1242


Khi tra cøu ®Þnh møc dù to¸n cho mét lo¹i c«ng t¸c x©y dùnghoÆc kÕt
cÊu cô thî, ta tra theo ch¬ng, mçi ch¬ng gåm mét sè tiÕt ®Þnh møc.
Trong mçi tiÕt ®Þnh møc ®ñu cã 2 phÇn:
- Thµnh phÇn c«ng viÖc.
- B¶ng thµnh phÇn hao phÝ vµ c¸c trÞ sè ®Þnh møc.
Thµnh phÇn c«ng viÖc quy ®Þnh râ, ®Çy ®ñ néi dung c¸c bíc c«ng viÖc
theo thø tù tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc, hoµn thµnh c«ng t¸c
hoÆc kÕt cÊu x©y l¾p.
B¶ng thµnh phÇn hao phÝ m« t¶ tªn, chñng lo¹i, quy c¸ch vèt liÖu
chÝnh cÇn thiÕt cÊu t¹o vµ c«ng t¸c, kÕt cÊu x©y dùng vµ c¸c vèt liÖu
phô kh¸c: lo¹i thî, cÊp bèc c«ng nh©n b×nh qu©n; tªn, lo¹i, c«ng suÊt
cña m¸y mãc thiÕt bÞ chñ ®¹o vµ mét sè m¸y, thiÕt bÞ kh¸c trong d©y
chuyñn c«ng nghÖ thi c«ng ®î thùc hiÖn hoµn chØnh c«ng t¸c, kÕt cÊu
x©y l¾p.
C¸c tiÕt ®Þnh møc ®îc tèp hîp theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt
cÊu x©y dùngvµ ®îc ®Æt m· thèng nhÊt trong ngµnh x©y dùng. Mçi tiÕt
®Þnh møc lµ mét tæ hîp gåm nhiñu danh môc c«ng t¸c cô thî, mçi danh
môc ®ñu cã mét m· hiÖu riªng cho nã, thî hiÖn mét c¸ch cô thî tªn
gäi, yªu cÇu kÜ thuèt cô thî, ®iñu kiÖn thi c«ng cô thî, biÖn ph¸p thi
c«ng phæ biÕn. Cô thî lµ: Mçi møc gåm 6 ký tù, hai ký tù ®Çu lµ 2 ch÷ c¸i
Latinh in hoa ®î chØ lo¹i c«ng t¸c XL; 2 sè gi÷a chØ lo¹i cÊu kiÖn; 2 sè
cuèi chØ ®iñu kiÖn kü thuèt thi c«ng. §î thuèn tiªn cho ngêi lèp dù to¸n,
tµi liÖu nµy dÉn ra mét sè m· hiÖu hay dïng ®Õn.
Ch¬ng I: C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng
Ch¬ng nµy ®îc ký hiÖu ch÷ A; trong ®ã chia ra:
• AA…. ph¸ rõng b»ng thñ c«ng;
• AE….c«ng t¸c chÆt c©y, ®µo gèc c©y, bôi c©y;
• AG …. c«ng t¸c ph¸ dì c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng;
• AG … c«ng t¸c ph¸ dì c«ng tr×nh b»ng m¸y;
• AI … c«ng t¸c th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu b»ng thñ c«ng;
Ch¬ng II: C«ng t¸c ®µo ®Êt

24
Made by Lapduandautu’s Blog

Ch¬ng nµy ®îc ký hiÖu ch÷ B; trong ®ã chia ra:


• BA…. ®µo ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng;
• BB….. ®¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng;
• BC …. ®µo ®Êt c«ng tr×nh b»ng m¸y;
• BD …. ®µo xóc ®Êt c«ng tr×nh ®î ®¾p hoÆc ®æ ®i b»ng m¸y;
• BE …. ®µo mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y;
• BK …. ®¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng m¸y;
• BL…. ®µo ph¸ ®¸.
Ch¬ng III: C«ng t¸c ®ãng cäc, cõ
Ch¬ng nµy ®îc ký hiÖu ch÷ C cho c«ng t¸c thi c«ng cäc vµ ký hiÖu ch÷ D
cho c«ng t¸c khoan t¹o lç ®êng kÝnh lín ®æ bª t«ng cäc khoan nhåi; trong
®ã chia ra:
• CA…. ®ãng cäc b»ng thñ c«ng;
• CB…. ®ãng cäc b»ng m¸y;
• CE ….thi c«ng cäc b»ng ph¬ng ph¸p Ðp rung;
• CF…. Ðp cäc BTCT;
• DA….Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan cã èng v¸ch;
• DB….. Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan ph¶n tuÇn hoµn.
•DC….b¬m dung dÞch Bentonit chèng sôt thµnh lç khoan.
Ch¬ng IV: C«ng t¸c lµm ®êng
Ch¬ng nµy ®îc ký hiÖu ch÷ E; trong ®ã chia ra:
• EA….lµm r·nh x¬ng c¸;
• EB….lµm mãng ®êng;
• EC….lµm mÆt ®êng;
• ED….r¶i th¶m mÆt ®êng ®¸ d¬m vµ bª t«ng nhùa;
• EE….s¶n xuÊt ®¸ d¬m vµ bª t«ng nhùa;
•EG… cäc tiªu, biîn b¸o hiÖu ®êng bé.
Ch¬ng V: C«ng t¸c x©y g¹ch, ®¸
Ch¬ng nµy ®îc ký hiÖu ch÷ G; trong ®ã chia ra:
• GA…x©y ®¸ héc;
• GB…x©y ®¸ xanh miÕng (10*20*30);
• GC…x©y ®¸ chë;
• GD…x©y g¹ch chØ (6.5*10.5*22);
GD.1….x©y mãng;
GD.2….x©y têng th¼ng;
………………………….
GD.6….x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p.
• GE….x©y g¹ch thë (5*10*20);
• GG….X©y g¹ch thë (4*8*19);
• GH….X©y g¹ch èng (10*10*20);
• GI….X©y g¹ch èng (8*8*19);
• GJ….X©y g¹ch rçng 6 lç (10*15*22);

25
Made by Lapduandautu’s Blog

• GK….X©y g¹ch rçng 6 lç (10*13.5*22);


Ch¬ng VI: C«ng t¸c bª t«ng
Ch¬ng nµy ®îc ký hiÖu ch÷ H; I vµ K lÇn lît cho c«ng t¸c bª t«ng; c«ng t¸c
cèt thÐp vµ c«ng t¸c v¸n khu«n; trong ®ã chia ra:
• HA…v÷a bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén vµ ®æ b»ng thñ c«ng;
• HB…v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyñn tr¹m trén t¹i hiÖn trêng
hoÆc bª t«ng th¬ng phÈm tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt tèp trung vµ ®æ b»ng
cÈu;
• HC…v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyñn tr¹m trén t¹i hiÖn trêng
hoÆc bª t«ng th¬ng phÈm tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt tèp trung vµ ®æ b»ng
b¬m;
• HE….bª t«ng g¹ch vì;
• IA….c«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng c«t thÐp;
• KA…v¸n khu«n gç cho bª t«ng t¹i chç;
• KB…v¸n khu«n kim lo¹i cho bª t«ng t¹i chç;
Ch¬ng VII: C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s·n
Ch¬ng nµy ®îc ký hiÖu ch÷ HG; IB; KP; KQ vµ LA lÇn lît cho c«ng t¸c bª
t«ng; c«ng t¸c cèt thÐp; c«ng t¸c v¸n khu«n vµ c«ng t¸c l¾p dùng cÊu kiÖn
bª t«ng ®óc s½n; trong ®ã chia ra:
• HG…s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n;
• IB… c«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng c«t thÐp bª t«ng ®óc s½n;
• KP…. v¸n khu«n gç cho bª t«ng ®óc s½n;
• KQ…v¸n khu«n kim lo¹i cho bª t«ng ®óc s½n;

LA…l¾p dùng c¸c kÕt cÊu bª t«ng ®óc s½n.
Ch¬ng VIII: C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt cÊu kiÖn gç
Ch¬ng nµy ®îc ký hiÖu ch÷ M; trong ®ã chia ra:
• MA…s¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu m¸i: v× kÌo, xµ gå,…;
• MB…c«ng t¸c l¾p dùng khu«n cöa gç vµ cöa kim lo¹i.
Ch¬ng IX: C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt cÊu kiÖn thÐp
Ch¬ng nµy ®îc ký hiÖu ch÷ N; trong ®ã chia ra:
• NA…s¶n xuÊt cÊu kiÖn s¾t thÐp;
• NB…l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp.
Ch¬ng X: C«ng t¸c m¸i, tr¸t, èp, l¸t, lµm trÇn vµ hoµn thiÖn kh¸c
Ch¬ng nµy ®îc ký hiÖu ch÷ O, P, Q, R, S, T, U; trong ®ã chia ra:
OA…C«ng t¸c lîp m¸i ngãi;
OB…Lîp m¸i phibr« xi m¬ng, t«n tr¸ng kÏm, tÊm nhùa;
OE…D¸n ngãi mòi hµi nghiªng bª t«ng;
OG…lµm m¸i b»ng;
PA…c«ng t¸c tr¸t;
PD…tr¸t granit«;
PE…tr¸t ®¸ röa;
QA…c«ng t¸c èp g¹ch ®¸;
QB…èp g¹ch men sø;
QC…èp g¹ch ®Êt sÐt nung, g¹ch XM 6x20cm;
QD…èp g¹ch gèm tr¸ng men;
QE…èp g¹ch vØ vµo c¸c kÕt cÊu

26
Made by Lapduandautu’s Blog

QP… èp ®¸ cÈm th¹c, ®¸ hoa c¬ng;


RA…c«ng t¸c l¸ng v÷a kh«ng ®¸nh mÇu;
RB…c«ng t¸c l¸ng nñn sµn cã ®¸nh mÇu;
RC…l¸ng granit« nñn, sµn, cÇu thang;
SA…c«ng t¸c l¸t g¹ch ®¸;
SB…l¸t ®¸ cÈm th¹ch, ®¸ hoa c¬ng;
SC…lµm sµn g¹ch béng;
TA…C«ng t¸c lµm trÇn;
TB…c«ng t¸c lµm méc trang trÝ th«ng dông;
UA…c«ng t¸c quÐt v«i, níc xi m¬ng, quay v«i gai vµo c¸c kÕt cÊu;
UB…c«ng t¸c b¶ vµo c¸c kÕt cÊu;
UC…c«ng t¸c s¬n;
UD…tÈy rØ kÕt cÊu thÐp b»ng phun c¸t, ®¸nh vecni kÕt cÊu gç, quÐt
nhùa, bitum…
Ch¬ng XI: C«ng t¸c kh¸c
Ch¬ng nµy ®îc ký hiÖu ch÷ V, trong ®ã chia ra:
VA…kiÕn tróc c¸c líp mãng díi níc;
VB…lµm líp lãt mãng trong khung v©y.
Mét sè ®iîm cÇn chó ý khi sö dông bé §MDT sè 1242 PhÇn II
PhÇn II: C¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt ®iÖn, níc trong nhµ vµ phôc vô sinh
ho¹t. Gåm 6 ch¬ng, tõ ch¬ng XII ®Õn ch¬ng XVII.
• C¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt ®iÖn ®îc tÝnh tõ cÇu dao
tæng hoÆc tr¹m biÕn ¸p cña c«ng tr×nh. C¸c c«ng t¸c
l¾p ®Æt níc ®îc tÝnh tõ ®ång hå tæng hoÆc èng
tho¸t chÝnh cña c«ng tr×nh.
• §Þnh møc ®îc lèp víi c¸c c«ng t¸c XL ®iÖn níc cã ®é
cao H<=4 m vµ cã ®é s©u <= 2m. khi H > 4m hoÆc
s©u > 2m:
- §é cao tõ tÇng 2-5, nh©n c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1.03 so víi
tÇng liñn kñ;
- §é cao tõ tÇng 6 trë lªn, nh©n c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1.05
so víi tÇng liñn kñ;
- §é s©u cø 2m, nh©n c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1.03;
- Khi tÝnh vèn chuyîn b»ng thang m¸y, cÈu th× kh«ng ¸p
dông hÖ sè trªn.

Sau khi x¸c ®Þnh ®îc sè hiÖu ®Þnh møc dù to¸n ta tiÕn
hµnh tra tõng phÇn hao phÝ:

27
Made by Lapduandautu’s Blog

- Vèt liÖu: gåm nh÷ng lo¹i nµo, ®¬n vÞ ®o vµ møc tiªu hao
tõng lo¹i vèt liÖu cho tõng ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c hoÆc
kÕt cÊu x©y l¾p.
- Nh©n c«ng: X¸c ®Þnh lo¹i thî, cÊp bèc c«ng nh©n b×nh
qu©n vµ møc tiªu hao lao ®éng theo ngµy c«ng.
- M¸y thi c«ng: x¸c ®Þnh ®îc tªn, lo¹i, c«ng suÊt cña m¸y
mãc thiÕt bÞ chñ ®¹o vµ mét sè m¸y, thiÕt bÞ kh¸c trong d©y
chuyñn thi c«ng; møc tiªu hao thêi gian cña
2.3. §Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng
Theo C«ng v¬n Sè: 1751 /BXD-VP C«ng bè §Þnh møc chi phÝ qu¶n
lý dù ¸n vµ t vÊn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.
QuyÕt ®Þnh sè11/2005/Q§_BXD ngµy 25/4/2005 cña Bé trëng Bé
X©y dùng Vñ viÖc ban hµnh §Þnh møc chi phÝ lèp dù ¸n vµ thiÕt
kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®· bÞ hÕt hiÖu lùc nhng vÉn ®îc dïng
thanh to¸n nh÷ng hîp ®ång ®· ký, ®ang thùc hiÖn.
§Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng ®îc quy
®Þnh theo møc tû lÖ % so víi gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng cha cã
thuÕ gi¸ trÞ gia t¬ng trong tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n ®îc duyÖt
vµ thay ®æi theo nhãm c«ng tr×nh (5 nhãm) vµ theo quy m«
®Çu t.
2.4. §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng
Theo C«ng v¬n Sè: 1751 /BXD-VP C«ng bè §Þnh møc chi phÝ qu¶n
lý dù ¸n vµ t vÊn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.
QuyÕt ®Þnh sè10/2005/Q§_BXD ngµy 25/4/2005 cña Bé trëng Bé
X©y dùng Vñ viÖc ban hµnh §Þnh møc chi phÝ lèp dù ¸n vµ thiÕt
kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®· bÞ hÕt hiÖu lùc nhng vÉn ®îc dïng
thanh to¸n nh÷ng hîp ®ång ®· ký, ®ang thùc hiÖn.
§Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng ®îc quy
®Þnh theo møc tû lÖ % so víi gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng cha cã
thuÕ gi¸ trÞ gia t¬ng trong tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n ®îc duyÖt

28
Made by Lapduandautu’s Blog

vµ thay ®æi theo nhãm c«ng tr×nh (5 nhãm) vµ theo quy m«


®Çu t.
2.6. §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c söa ch÷a trong x©y dùng c¬ b¶n
HiÖn nay ¸p dông theo C«ng v¬n sè 1778/BXD-VP cña Bé trëng Bé
X©y dùng ngµy 16/8/2007 C«ng bè C«ng bè §Þnh møc dù to¸n
söa ch÷a c«ng tr×nh x©y dùng
§Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c söa ch÷a trong x©y dùng c¬ b¶n hiÖn
hµnh ®îc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 29/2000/Q§-BXD
ngµy 25 th¸ng 12 n¬m 2000 cña Bé trëng Bé X©y dùng ®· hÕt
hiÖu lùc nhng vÉn dïng ®î thanh to¸n..
a/ Kh¸i niÖm: §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c söa ch÷a trong x©y
dùng c¬ b¶n lµ ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuèt x¸c ®Þnh møc hao
phÝ vñ vèt liÖu, lao ®éng vµ m¸y thi c«ng ®î hoµn thµnh mét
®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùngsöa ch÷a.
b/Ph¹m vi ¸p dông: §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c söa ch÷a trong
x©y dùng c¬ b¶n lµ c¬n cø ®î lèp ®¬n gi¸, lèp dù to¸n x©y
dùngc«ng t¸c söa ch÷a vµ thanh to¸n c¸c khèi lîng x©y dùngsöa
ch÷a hoµn thµnh trong x©y dùng.
c/ Nh÷ng ®iîm cÇn chó ý khi sö dông:
• Kh«ng ¸p dông ®Þnh møc söa ch÷a nµy cho c¸c c«ng tr×nh
söa ch÷a víi quy m« lín.
• Møc hao phÝ quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n söa ch÷a
nhµ cöa, vèt kiÕn tróc ®îc tÝnh víi ®iñu kiÖn thi c«ng ë
®é cao ≤ 4 m so víi cao ®é ± 0,000 cña c«ng tr×nh. Nh÷ng
c«ng t¸c x©y dùng söa ch÷a thi c«ng ë ®é cao > 4 m th×
mçi ®é cao t¬ng thªm ≤ 4 m th× hao phÝ nh©n c«ng ®îc
nh©n víi hÖ sè 1,15 víi møc liñn kñ tríc ®ã.
V. Tr×nh tù thùc hiÖn ®o bãc khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p
1. C¸c bíc thùc hiÖn ®o bãc khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng

29
Made by Lapduandautu’s Blog

Khi tÝnh tiªn lîng cña mét c«ng tr×nh x©y dùng ta cÇn thùc
hiÖn theo tr×nh tù sau:
 Bíc1/ Nghiªn cøu hå s¬ thiÕt kÕ:
Nghiªn cøu HSTK tõ toµn thî, ®Õn b« phèn råi ®Õn chi
tiÕt ®î hiîu râ bé phèn cÇn tÝnh. Sù liªn hÖ gi÷a c¸c bé phèn víi
nhau, ®iñu nµy gióp ta quyÕt ®Þnh c¸ch ph©n tÝch khèi lîng
hîp lý, ®óng ®¾n. Ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt, m©u thuÉn cña
HSTK.
 Bíc2/ LiÖt kª c¸c c«ng viÖc ph¶i tÝnh:
§î tr¸nh bá sãt khèi lîng ta nªn tiÕn hµnh liÖt kª c¸c c«ng
viÖc ph¶i tÝnh trong mçi bé phèn c«ng tr×nh nh sau (nh mét dµn
bµi):
A- PhÇn ngÇm:
1 1) C«ng t¸c xö lý nñn: s¶n xuÊt cäc, thi c«ng cäc, ®Öm
c¸t,…
2 2) C«ng t¸c ®Êt: ®µo ®Êt mãng, bî níc, bî phèt…
3 3) C«ng t¸c bª t«ng mãng: lãt, BT mãng, bî níc, bî
phèt…
4 4) C«ng t¸c bª t«ng cæ cét
5 5) C«ng t¸c x©y cæ mãng.
6 6) C«ng t¸c tr¸t l¸ng: têng mãng, bî …
7 7) C«ng t¸c s¬n v«i cæ mãng
8 8) LÊp mãng, san nñn...
9 9) Vèn chuyîn ®Êt ®i xa (nÕu cã).
B- PhÇn hÌ r·nh:
10 1.C«ng t¸c ®Êt.
11 2.C«ng t¸c bª t«ng.
12 3.C«ng t¸c x©y.
13 4.C«ng t¸c tr¸t, l¸ng.
14 5.C«ng t¸c quÐt v«i, s¬n trang trÝ c¸c bån hoa, tam cÊp.
15 6.Vèn chuyîn ®Êt ®i xa (nÕu cã).

30
Made by Lapduandautu’s Blog

C- PhÇn th©n nhµ


16 1.C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç
17 2.C«ng t¸c l¾p ghÐp kÕt cÊu
18 3.C«ng t¸c x©y.
19 4.C«ng t¸c tr¸t, l¸ng, l¸t, èp.
20 5.C«ng t¸c cöa
21 6.QuÐt s¬n, v«i,...
22 7.C«ng t¸c lµm trÇn, d¸n èp trang trÝ...
D-PhÇn m¸i
•Lµm m¸i b»ng: kiîu d¹ng
- Thi c«ng c¸c líp m¸i.
- X©y têng ch¾n m¸i.
- Tr¸t èp, quÐt v«i.
- Chèng nãng ngoµi quy c¸ch nªu trong c¸c kkiîu m¸i (nÕu
cã).
- Bî níc m¸i
- Tum thang.
•Lµm m¸i dèc
- KÕt cÊu m¸i: v× kÌo, xµ gå, cÇu phong.
- Lîp m¸i, x©y bê.
- S¬n, quÐt v«i.
PhÇn C vµ phÇn D th«ng thêng ngêi ta chia thµnh phÇn KiÕn
tróc vµ phÇn KÕt cÊu cho phï hîp víi c¸c tèp hå s¬ thiÕt kÕ.
E.PhÇn ®iÖn, níc, chèng sÐt
• PhÇn nµy ®îc tÝnh to¸n riªng phï hîp víi c¸c tèp hå s¬ thiÕt
kÕ.
Tuú tõng c«ng tr×nh cô thî mµ mét vµi c«ng t¸c nªu trªn
cã thî v¾ng mÆt trong tõng phÇn cña c«ng tr×nh. Tríc khi tÝnh
ta cÇn liÖt kª ®Çy ®ñ tõng c«ng viÖc vµ s¾p xÕp theo tr×nh tù
nh trªn.

31
Made by Lapduandautu’s Blog

NÕu lèp dù to¸n thi c«ng th× ta nªn tÝnh theo tr×nh tù thi
c«ng, ®î t¹o ®iñu kiÖn dÔ dµng cho viÖc nhÆt khèi lîng lèp kÕ
hoÆc thi c«ng, giao kho¸n khèi lîng.
 Bíc3/ Ph©n tÝch khèi lîng:
Lµ ph©n tÝch c¸c lo¹i c«ng t¸c thµnh tõng khèi lîng ®î tÝnh
to¸n vµ cÇn chó ý:
-Ph©n tÝch khèi lîng ph¶i phï hîp víi quy c¸ch ®· ®îc ph©n
biÖt trong ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ dù to¸n. Cïng mét lo¹i c«ng t¸c
nhng quy c¸ch kh¸c nhau th× khèi lîng ph¶i t¸ch riªng.
-Khèi lîng ph©n tÝch ph¶i gän, ®î tÝnh ®¬n gi¶n. V× vèy cÇn
ph¶i hiîu râ tõng bé phèn, quan hÖ gi÷a c¸c bé phèn (h×nh
khèi, cÊu t¹o).
 Bíc 4/ T×m kÝch thíc tÝnh to¸n:
Khi ph©n tÝch thµnh khèi lîng nhá, ta cÇn ph¶i t×m ra c¸c
kÝch thíc ®î tÝnh to¸n. C¸c kÝch thíc nµy thêng kh«ng ph¶i lµ
“kÝch thíc ghi trong h×nh vÏ”. V× vèy, ph¶i n¾m v÷ng cÊu t¹o cña
bé phèn cÇn tÝnh, quy ®Þnh vñ kÝch thíc ®î x¸c ®Þnh cho
chÝnh x¸c. Ch¼ng h¹n, ®î x¸c ®Þnh chiñu dµi mÆt ngoµi cña t-
êng (®î tÝnh tr¸t ngoµi) mµ trong b¶n vÏ chØ ghi kÝch thíc tõ tim
têng, v× vèy nÕu lµ têng 220 th× kÝch thíc cÇn t×m ph¶i lµ kÝch
thíc ghi trong b¶n vÏ céng thªm víi bñ dµy cña têng (220).
 Bíc 5/ TÝnh to¸n vµ tr×nh bµy kÕt qu¶:
Sau khi ®· ph©n tÝch khèi lîng hîp lý vµ ®· t×m ®îc kÝch
thíc ta tiÕn hµnh tÝnh to¸n, vµ tr×nh bµy kÕt qu¶. Víi yªu cÇu
tÝnh to¸n ph¶i ®¬n gi¶n (kÕt qu¶ tÝnh ®îc ph¶i tr×nh bµy sao
cho dÔ kiîm tra).
CÇn chó ý nh÷ng ®iÓm sau:

32
Made by Lapduandautu’s Blog

-Khi tÝnh ph¶i triÖt ®î lîi dông c¸ch ®Æt thõa sè chung cho
c¸c bé phèn gièng nhau ®î gi¶m bít khèi lîng tÝnh to¸n. VÝ dô:
N × (D × R × C)
Trong ®ã: N lµ sè bé phèn gièng nhau.
D, R, C lÇn lît lµ chiñu dµi, chiñu réng, chiñu cao.
-Ph¶i chó ý ®Õn c¸c sè liÖu cã liªn quan dïng ®î tÝnh cho
phÇn sau.
VÝ dô: khi tÝnh c«p pha sµn nªn tÝnh c¶ c«p pha ®¸y dÇm, nhng
trõ diÖn tÝch cét chiÕm chç ®î lîi dông tÝnh diÖn tÝch tr¸t trÇn.
•Khi t×m kÝch thíc vµ lèp c¸c phÐp tÝnh cÇn chó ý: Mçi phÐp tÝnh
lèp ra lµ mét dßng ghi vµo b¶n tiªn lîng. Chó ý khi ghi vµo b¶ng
tiªn lîng:
-Vñ quy c¸ch: CÇn ghi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c quy c¸ch cña tõng
lo¹i c«ng t¸c, kh«ng h¹n chÕ sè dßng.
øng víi mét quy c¸ch cña mét khèi lîng c«ng t¸c ta ghi
mét sè thø tù, øng víi mét sè thø tù ta cã mét kÕt qu¶.
PhÇn diÔn gi¶i c¸ch ph©n tÝch khèi lîng tÝnh to¸n cÇn ghi
râ ®î dÔ kiîm tra theo dâi.
- C¸c kÝch thíc ghi trong b¶ng tiªn lîng lµ kÝch thíc tÝnh to¸n ®·
tÝnh ®îc, kh«ng cÇn tr×nh bµy c¸ch tÝnh c¸c kÝch thíc ®ã trong
b¶ng.
2. Mét sè ®iÓm lu ý khi ®o bãc x¸c ®Þnh khèi lîng c«ng t¸c
x©y dùng
•§¬n vÞ tÝnh: §¬n vÞ tÝnh khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng ph¶i phï
hîp (thèng nhÊt) víi ®¬n vÞ tÝnh ®Þnh møc dù to¸n vµ ®¬n gi¸
x©y dùng c¬ b¶n.
VÝ dô: §Þnh møc dù to¸n cho c«ng t¸c x©y têng ≤ 33cm (®é cao ≤
4m; > 4m) ®îc x¸c ®Þnh cho 1m3 x©y têng, v× vèy khi tÝnh

33
Made by Lapduandautu’s Blog

tiªn lîng c«ng t¸c x©y têng ≤ 33cm ta ph¶i tÝnh theo ®¬n vÞ lµ
m3.
•Quy c¸ch: Quy c¸ch cña mçi lo¹i c«ng t¸c lµ bao gåm nh÷ng yÕu
tè cã ¶nh hëng tíi sù hao phÝ vñ vèt t, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng vµ
¶nh hëng tíi gi¸ c¶ cña tõng lo¹i c«ng t¸c ®ã, ch¼ng h¹n nh:
-Bé phèn c«ng tr×nh: Mãng, m¸i, têng, cét, sµn, dÇm....
-VÞ trÝ: TÇng 1, tÇng 2.... (møc ®é cao thÊp)
-H×nh khèi, cÊu t¹o: §¬n gi¶n, phøc t¹p (khã, dÔ).
-Yªu cÇu kü thuèt.
-Vèt liÖu x©y dùng.
-BiÖn ph¸p thi c«ng.
Nh÷ng khèi lîng cã mét trong c¸c yÕu tè trªn kh¸c nhau lµ
nh÷ng khèi lîng cã quy c¸ch kh¸c nhau. Cïng mét lo¹i c«ng t¸c
nhng c¸c khèi lîng cã quy c¸ch kh¸c nhau ph¶i tÝnh riªng. VÝ dô:
Cïng khèi lîng bª t«ng nhng bª t«ng lãt mãng kh¸c víi bª t«ng
mãng, bª t«ng nñn, bª t«ng bÖ m¸y, bª t«ng têng, bª t«ng cét,
bª t«ng lanh t«, « v¬ng, m¸ng níc...
Vi. Tr×nh tù ®o bãc c¸c c«ng t¸c x©y dùngtheo ph¬ng ph¸p th«ng dông vµ
kü n¨ng ®o bãc tõng c«ng t¸c

1. PhÇn kÕt cÊu:

1.1. C«ng t¸c cét

Lµ kÕt cÊu chÞu lùc th¼ng ®øng, lµ mét phÇn cña kÕt cÊu
khung. Bao gåm c¸c cét bªn trong vµ bªn ngoµi tÝnh tõ ®Ønh
®Õn mãng. Gåm c¶ cét tÇng hÇm.

C«ng t¸c cét ®îc chia theo chiñu cao (<=4m vµ >4m ®èi víi
§M 1242) vµ tÝnh theo ®é cao tèi ®a c«ng tr×nh; chia theo tiÕt
diÖn cét (<=0.1m2 vµ >0.1 m2) vµ cã 3 c«ng t¸c thµnh phÇn:

- C«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp cét: c«ng t¸c nµy ®îc
bãc theo kÝch thíc h×nh vÏ triîn khai cña tõng lo¹i cét. CÇn chó ý
tíi chiñu dµi thÐp cho biÖn ph¸p thi c«ng (mèi nèi thi c«ng thÐp
chñ c¸c tÇng).

34
Made by Lapduandautu’s Blog

- C«ng t¸c ®æ bª t«ng cét; Chia lµm 3 trêng hîp:

• Trêng hîp cét cã tiÕt diÖn lín h¬n dÇm (c¸c cét khung), th×
bª t«ng cét tÝnh tríc, BT dÇm tÝnh sau. Chiñu dµi cét tÝnh
suèt, chiñu dµi dÇm trõ c¹nh cét.

• Trêng hîp cét cã tiÕt diÖn b»ng dÇm, th× bª t«ng cét hay
BT dÇm tÝnh tríc ®ñu ®îc. Nhng nªn tÝnh bª t«ng dÇm tr-
íc th× phï hîp h¬n víi qu¸ tr×nh thi c«ng h¬n.

• Trêng hîp cét cã tiÕt diÖn nhá h¬n dÇm (c¸c cét t¬ng cøng
cho têng), th× BT dÇm tÝnh tríc, tÝnh bª t«ng cét sau.Chiñu
dµi dÇm trõ tÝnh suèt, chiñu dµi cét trõ chiñu cao dÇm.

- C«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p ®Æt v¸n khu«n: vñ tr×nh tù thi c«ng
th× c«ng t¸c nµy lµm tríc c«ng t¸c ®æ bª t«ng, nhng viÖc bãc
tiªn lîng nªn bãc sau ®î lîi dông kÕt qu¶ bãc khèi lîng bª
t«ng. Khèi lîng v¸n khu«n ®îc tÝnh theo diªn tÝch mÆt ngoµi
bª t«ng cét, b»ng c¸ch lÊy chu vi cét nh©n víi chiñu cao cét.

- C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp cét: Ph¬ng ph¸p bãc, c¬n
cø vµo c¸c b¶ng thèng kª cèt thÐp cét tõng trong HSTK. CÇn
kiîm tra ®èi chiÕu b¶ng thèng kª víi tõng b¶n vÏ chi tiÕt.

1.2. C«ng t¸c bª t«ng sµn, m¸i

C«ng t¸c bª t«ng sµn, m¸i trong ®Þnh møc, ®¬n gi¸ ®· tÝnh
b×nh qu©n cho ®é cao cho tõng kho¶ng ®é cao, cã 3 c«ng t¸c
thµnh phÇn:

-C«ng t¸c ®æ bª t«ng sµn, m¸i: Ph¬ng ph¸p bãc tiªn lîng bª
t«ng sµn, m¸i b»ng c¸ch bãc tõng sµn, m¸i. Trong tõng sµn ta
chia sµn thµnh c¸c h×nh ®¬n gi¶n cïng mét phÐp tÝnh. DiÖn
tÝch sµn, m¸i nªn tÝnh c¶ diÖn tÝch dÇm, trõ diÖn tÝch cét,
sau ®ã trõ diÖn tÝch c¸c lç rçng nh cÇu thang thêng, cÇu thang
m¸y, lç th«ng giã,…. DiÖn tÝch nµy ®î lîi dông tÝnh mét sè
khèi lîng c«ng t¸c kh¸c.

-C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o v¸n khu«n sµn, m¸i: Ph¬ng
ph¸p bãc, c¬n cø vµo diªn tÝch ®æ bª t«ng ë trªn trõ diÖn
tÝch ®¸y dÇm. Chó ý tÝnh diÖn tÝch v¸n khu«n thµnh sµn, m¸i
c¸c tÇng.

-C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp sµn, m¸i: Ph¬ng ph¸p bãc,
c¬n cø vµo c¸c b¶ng thèng kª cèt thÐp sµn c¸c tÇng trong

35
Made by Lapduandautu’s Blog

HSTK. CÇn kiîm tra ®èi chiÕu b¶ng thèng kª víi tõng b¶n vÏ
chi tiÕt.

1.3. C«ng t¸c bª t«ng xµ, dÇm, gi»ng nhµ

C«ng t¸c bª t«ng xµ, dÇm, gi»ng nhµ trong ®Þnh møc, ®¬n gi¸
®· tÝnh b×nh qu©n cho tõng kháng ®é cao so víi cèt 0,000, cã 3
c«ng t¸c thµnh phÇn.

C«ng t¸c ®æ bª t«ng xµ, dÇm, gi»ng nhµ: Ph¬ng ph¸p bãc tiªn l-
îng bª t«ng xµ, dÇm, gi»ng nhµ b»ng c¸ch bãc theo tõng lo¹i cÊu
kiÖn; bãc theo nguyªn t¾c dÇm nµo cã tiÕt diÖn lín tÝnh tríc.
Khi t×m chiñu dµi tõng dÇm ph¶i t×m trªn mÆt b»ng kÕt cÊu vµ
h×nh vÏ triîn khai cña dÇm ®ã ®î trõ giao cho chÝnh x¸c.

-C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o v¸n khu«n xµ, dÇm, gi»ng
nhµ: Ph¬ng ph¸p bãc, c¬n cø vµo diªn tÝch ®æ bª t«ng ë trªn.
Chó ý liªn hÖ víi v¸n khu«n sµn, m¸i ®î tr¸nh trïng lÆp hoÆc
bá sãt.

-C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp xµ, dÇm, gi»ng: Ph¬ng
ph¸p bãc, c¬n cø vµo c¸c b¶ng thèng kª cèt thÐp xµ, dÇm,
gi»ng c¸c tÇng trong HSTK. CÇn kiîm tra ®èi chiÕu b¶ng thèng
kª víi tõng b¶n vÏ chi tiÕt.

1.4. C«ng t¸c lanh t«, « v¬ng

1.5. C«ng t¸c bª t«ng cÇu thang bé

1.6. C«ng t¸c bî níc m¸i

1.7. C«ng t¸c bª t«ng ®óc s·n

Cã thî bãc c¸c c«ng t¸c trªn theo mét thø tù nh bãc c«ng t¸c
bª t«ng, bãc c«ng t¸c c«p pha, bãc c«ng t¸c c«t thÐp, c«ng t¸c l¾p
dùng. HoÆc tõng c«ng t¸c trªn ta bãc tÊt c¶ c¸c c«ng t¸c thµnh
phÇn, råi míi chuyîn qua c«ng t¸c kh¸c.

Trong c¸c c«ng t¸c bª t«ng nÕu chóng cã giao nhau th× ta
bãc kÕt cÊu nµo cã tiÕt diÖn lín h¬n tríc, chiñu dµi cña CK lín ®-
îc tÝnh suèt, cßn CK bÐ ph¶i trõ ®i phÇn giao.

Còng cã thî tÝnh hÕt c¸c c«ng t¸c, kî c¶ c«ng t¸c hoµn thiÖn
cho c«ng t¸c bî níc m¸i cho ®ì quªn.

2. PhÇn kiÕn tróc:

36
Made by Lapduandautu’s Blog

2.1. C«ng t¸c x©y têng th¼ng <= 33cm; g¹ch chØ ®Æc (hoÆc
rçng); v÷a…

TÝnh theo khèi tÝch x©y têng theo mÆt b»ng c¸c tÇng, t×m
chiñu dµi têng theo nguyªn t¾c tÝnh tõng trôc tõ tr¸i qua ph¶i
råi tõ trªn xuèng díi. Chiñu cao têng chó ý trõ dÇm. Sau ®ã tÝnh
trõ ®i c¸c lç rçng.

2.2. C«ng t¸c x©y têng th¼ng <= 11 cm; g¹ch chØ ®Æc; v÷a XM
m¸c…

Gåm c¸c têng ng¬n c¸c khu vÖ sinh tõng tÇng, x©y c¸c hép
kü thuèt tÇng,…

2.3. C«ng t¸c x©y Trô g¹ch; g¹ch chØ ®Æc; v÷a XM m¸c…

Gåm c¸c trô ®éc lèp hoÆc c¸c trô bï cét bª t«ng tÇng1 nh»m
t¹o h×nh khèi kiÕn tróc,…

2.4. C«ng t¸c x©y têng cong nghiªng, vÆn vá ®ç; g¹ch chØ ®Æc
(hoÆc rçng); v÷a…

2.5. C«ng t¸c tr¸t têng dµy…cm, v÷a XM (HoÆc tam hîp) m¸c…

-Tr¸t têng x©y g¹ch rçng cÇn chó ý t¬ng ®¬n gi¸ v÷a lªn 10%;
khèi lîng tr¸t cè g¾ng lîi dông tiªn lîng phÇn th«, cã tÝnh
thªm phÇn m¸ cöa.

-Tr¸t têng, cét, dÇm, trÇn bª t«ng cÇn bæ sung líp b¸m dÝnh;
khèi lîng tr¸t cè g¾ng lîi dông tiªn lîng phÇn th«.

2.6. C«ng t¸c b¶ ma tit, l¬n s¬n, quÐt v«i, chó ý:

-PhÇn l¬n s¬n vµo têng ®· b¶ hay têng cha b¶; têng trong(hay
ngoµi) nhµ

- PhÇn b¶, s¬n chia kÕt cÊu ra: têng vµ cét, dÇm, trÇn;

-PhÇn quÐt v«i ,quÐt 3 tr¾ng hoÆc 1 tr¾ng 2 mÇu.

2.7. C«ng t¸c l¸t nñn, chó ý:

2.8 C«ng t¸c èp ®¸ hoÆc g¹ch, chó ý:

2.9. C«ng t¸c lµm trÇn th¹ch cao hoÆc trÇn nhùa, chó ý:

2.10. C«ng t¸c tr¸t gê, phµo, chØ, trang trÝ néi thÊt

37
Made by Lapduandautu’s Blog

2.11. C«ng t¸c cÇu thang:

-X©y bèc cÇu thang g¹ch ®Æc, VXM M…,

-Tr¸t, l¸ng bèc cÇu thang

-èp bèc cÇu thang

-Tr¸t ®an, cèn, dÇm thang

-B¶ matit, s¬n cÇu thang

-tay vÞn cÇu thang

-Lan can cÇu thang

2.12. C«ng t¸c cöa

-S¶n xuÊt cöa; khu«n cöa c¸c lo¹i

-L¾p dùng cöa; khu«n cöa c¸c lo¹i

-C¸c phô tïng cöa: Ke, kho¸, b¶n lñ, chèt,…

2.13. C«ng t¸c bèc tam cÊp

2.14. C«ng t¸c X©y dùng néi thÊt

-BÖ bÕp, ch©n ch©u röa,…

-QuÇy bar, s©n khÊu, bôc gi¶ng,…


viI. §o bãc khèi lîng mét sè lo¹i c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu
1. Nñn mãng
-Kh¸i niÖm

-Ph©n lo¹i

-a/ Nñn mãng tù nhiªn

-b/ Nñn mãng nh©n t¹o

-Nñn ®Êt

-Nñn cäc

- Trong x©y dùng cäc ®î gia cè nñn vµ mãng. C¸c c«ng


tr×nh d©n dông th«ng thêng dïng c¸c lo¹i

38
Made by Lapduandautu’s Blog

Cäc tre t¬i Φ ≥ 80


Cäc gç.
Cäc bª t«ng cèt thÐp.
Cäc c¸t
1.1Kü n¬ng ®o bãc c«ng t¸c s¶n xuÊt cäc BTCT
1.1.1§o bãc c«ng t¸c ®æ bª t«ng ®óc s·n cäc
a/ §¬n vÞ tÝnh: m3.
b/ Quy c¸ch: CÇn ph©n biÖt
- Kiîm tra b¶n vÏ thiÕt kÕ chi tiÕt cäc vµ b¶n thèng kª cèt
thÐp cäc, kÝch thíc h×nh häc, kÝch thíc b¶n èp ®Çu cäc, sè
®µi, líp líi c¸c ®Çu,…
- M¸c bª t«ng ®äc trong phÇn ghi chó cña b¶n vÏ chi tiÕt
- §¸ 1*2 hay 2*4;… ®äc trong phÇn ghi chó cña b¶n vÏ chi
tiÕt.
c/ ph¬ng ph¸p ®o bãc
TÝnh khèi lîng BT b»ng c¸ch chia cäc theo c¸c h×nh häc thÝch
hîp
VD: §o¹n C1 chia thµnh th©n cäc h×nh lèp ph¬ng, mò cäc h×nh
chãp côt,… ®î tÝnh
§o¹n th©n C1= S* L*B^2
§o¹n mòi C1= S*h*(B^2)*1/2
§o¹n C2= S2*L2*B^2

1.1.2§o bãc c«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p ®Æt v¸n khu«n cäc bª
t«ng ®óc s·n
§o¹n th©n C1= S* L*B*2/100
§o¹n mòi C1= S*3*h*(B*B)*1/2/100
§o¹n C2= S2*L2*B*2/100

C¸c ®Çu cäc = (S*L+2* S2*L2)*B^2/100

1.1.3§o bãc c«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp cäc bª t«ng
®óc s·n

39
Made by Lapduandautu’s Blog

ThÐp D<= 10mm


ThÐp D<= 18mm
ThÐp D> 18mm
ThÐp b¶n m· ®Çu cäc
C«ng thøc chung: (Sè CK)*(Céng Sè liÖu thèng kª tõng
dßng cho tõng CK)/1000
1.5 Kü n¬ng ®o bãc c«ng t¸c Ðp (hoÆc ®ãng) cäc
a/ §¬n vÞ tÝnh: TÝnh theo m dµi cäc.
b/ Quy c¸ch: CÇn ph©n biÖt
ac.10000 c«ng t¸c ®ãng cäc

Quy ®Þnh ¸p dông:

- §Þnh møc ®ãng cäc b»ng m¸y tÝnh cho 100m cäc ngèp ®Êt, ®o¹n
cäc kh«ng ngèp ®Êt hao phÝ nh©n c«ng, m¸y thi c«ng nh©n hÖ sè 0,75 so
víi ®Þnh møc ®ãng cäc t¬ng øng. Hao phÝ vèt liÖu cäc tÝnh theo thiÕt kÕ.
- Khi ®ãng, Ðp cäc xiªn th× ®Þnh møc nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc
nh©n hÖ sè 1,22 so ®Þnh møc ®ãng cäc t¬ng øng.
- Trêng hîp ph¶i dïng cäc dÉn ®î ®ãng cäc ©m th× ®Þnh møc
nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng ®ãng, Ðp cäc dÉn ®îc nh©n víi hÖ sè 1,05 so
víi ®Þnh møc ®ãng, Ðp cäc t¬ng øng. Trong b¶ng ®Þnh møc cha tÝnh ®Õn
c«ng t¸c gia c«ng chÕ t¹o cäc dÉn.
- §Þnh møc ®ãng cäc b»ng m¸y ®ãng cäc trªn mÆt níc cha tÝnh ®Õn
c«ng t¸c lµm sµn ®¹o, xµ kÑp, phao næi.
- Trong hao phÝ vèt liÖu kh¸c ®· tÝnh ®Õn hao phÝ vèt liÖu ®Öm ®Çu
cäc, chôp ®Çu cäc.
-Quy ®Þnh c¸ch x¸c ®Þnh cÊp ®Êt ®î ¸p dông ®Þnh møc nh sau:
+ NÕu tæng céng ®é s©u cña líp ®Êt cÊp I > 60% chiñu dµi cäc ngèp
®Êt th× ¸p dông ®Þnh møc ®Êt cÊp I.
- NÕu tæng céng ®é s©u cña líp ®Êt cÊp I < 40% chiñu dµi cäc ngèp
®Êt thiÕt kÕ th× ¸p dông ®Þnh møc ®Êt cÊp II.
Trêng hîp ®ãng, Ðp cäc ph¶i sö dông biÖn ph¸p khoan dÉn th× ®o¹n
cäc ®ãng, Ðp qua chiñu s©u khoan dÉn tÝnh b»ng ®Þnh møc ®ãng, Ðp cäc
vµo ®Êt cÊp I (C«ng t¸c khoan dÉn cha tÝnh trong ®Þnh møc).
- C«ng t¸c ®ãng cäc èng c¸c lo¹i cha tÝnh ®Õn c¸c hao phÝ cho viÖc
xãi hót hçn hîp bïn, ®Êt trong lßng cäc.
I- C«ng t¸c ®ãng cäc v¸n thÐp (cäc larsen), cäc èng thÐp, cäc thÐp
h×nh ®îc ®Þnh møc cho 100m cäc ®ãng n»m l¹i trong c«ng tr×nh. Trêng

40
Made by Lapduandautu’s Blog

hîp cäc nhæ lªn, sö dông l¹i nhiñu lÇn th× hao phÝ vèt liÖu cäc ®îc x¸c
®Þnh nh sau:
1) Hao phÝ tÝnh theo thêi gian vµ m«i trêng
Hao phÝ vèt liÖu cäc cho 1 lÇn ®ãng nhæ øng víi thêi gian cäc n»m
trong c«ng tr×nh <1th¸ng b»ng 1,17%. Thêi gian cäc n»m l¹i trong c«ng
tr×nh tõ th¸ng thø 2 trë ®i th× cø mçi th¸ng hao phÝ vèt liÖu cäc ®îc tÝnh
thªm nh sau:
a/ NÕu cäc ®ãng trªn c¹n hoÆc ®ãng trong m«i trêng níc ngät b»ng
1,17%/th¸ng
b/ NÕu cäc ®ãng trong m«i trêng níc lî b»ng 1,22%/th¸ng
c/ NÕu cäc ®ãng trong m«i trêng níc mÆn b»ng 1,29%/th¸ng
2) Hao hôt do søt më, toÌ ®Çu cäc, mò cäc
a/ §ãng vµo ®Êt cÊp I, II hao hôt b»ng 3,5%/ 1 lÇn ®ãng nhæ
b/ §ãng vµo ®Êt, ®¸, cã øng suÊt > 5 kg/cm2 b»ng 4,5% cho mét lÇn
®ãng nhæ
Trêng hîp cäc kh«ng nhæ ®îc ph¶i c¾t th× phÇn cäc c¾t ®î l¹i c«ng
tr×nh ®îc tÝnh 100% theo khèi lîng cäc n»m trong c«ng tr×nh.

c/ Ph¬ng ph¸p tÝnh


Dùa vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ ®· ghi râ kÝch thíc khu vùc cÇn gi¸
cè, kÝch thíc cäc, mèt ®é cäc, lo¹i cäc ta sÏ ®Þnh ®îc sè cäc.
Σ chiñu dµi = diÖn tÝch gia cè × chiñu dµi cäc × mèt
®é cäc
* TÝnh tiªn lîng Ðp (hoÆc ®ãng) cäc:
- Khèi lîng mÐt dµi Ðp phôc thuéc vµo cao tr×nh thiÕt kÕ ®Ønh
cäc so víi cèt tù nhiªn (®äc mÆt c¾t ngang cäc cã thî hiÖn c¸c
líp ®Þa tÇng)
- Chó ý ®¬n vÞ tÝnh vµ cÊp ®Êt phï hîp ®¬n gi¸.
- Chó ý nÕu cã Ðp ©m ph¶i phï tÝnh riªng (vµ Ðp ©m ngoµi chi
phÝ nh©n c«ng vµ m¸y nh Ðp ®¹i trµ cßn cã vèt liÖu lµ cäc Ðp
©m ®îc ph©n bæ)
* TÝnh tiªn lîng ®èp ®Çu cäc BT:
- §èp b»ng thñ c«ng hay bóa c¬n;
- Chiñu dµi ®o¹n cäc cÇn ®èp,…

41
Made by Lapduandautu’s Blog

1.6 . Cäc khoan nhåi


C«ng t¸c khoan cäc nhåi trªn c¹n, díi níc ®îc ®Þnh møc cho
trêng hîp khoan th¼ng ®øng, kh«ng cã èng v¸ch phô, chiñu s©u
khoan <30m (tÝnh tõ mÆt ®Êt ®èi víi khoan trªn c¹n, tõ mÆt níc
®èi víi khoan díi níc øng víi ®é s©u mùc níc <4m, tèc ®é dßng
ch¶y <2m/s), mùc níc thuû triñu lªn vµ xuèng chªnh lÖch <
1,5m, chiñu s©u khoan ngµm vµo ®¸ b»ng 1 lÇn ®êng kÝnh.
NÕu khoan cäc nhåi kh¸c víi c¸c ®iñu kiÖn trªn ®îc tÝnh nh
sau:
-Trêng hîp ®é s©u khoan >30m th× tõ m thø 31 trë ®i ®Þnh
møc ®îc nh©n víi hÖ sè 1,015 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.

-Khoan ë n¬i cã dßng ch¶y >2m/s ®îc nh©n víi hÖ sè 1,1; khoan
t¹i c¸c c¶ng ®ang ho¹t ®éng, vïng cöa s«ng, cöa biîn, h¶i ®¶o ®-
îc nh©n hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.

-Trêng hîp do yªu cÇu kü thuèt ph¶i khoan xiªn vµo ®Êt, ®¸
th× khoan xiªn vµo ®Êt ®îc nh©n hÖ sè 1,2; khoan xiªn vµo
®¸ ®îc nh©n hÖ sè 1,3 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.

-Trêng hîp khoan díi níc, ë n¬i cã mùc níc s©u >4m th× cø 1m
mùc níc s©u thªm ®îc nh©n hÖ sè 1,05 so víi ®Þnh møc t¬ng
øng; khoan ë khu vùc thuû triñu m¹nh, chªnh lÖch mùc níc thuû
triñu lóc níc lªn so víi lóc níc xuèng > 1,5m th× cø 1m chªnh
lÖch mùc níc thuû triñu lªn, xuèng ®îc nh©n hÖ sè 1,05 so víi
®Þnh møc khoan t¬ng øng.

-Trêng hîp khoan cã èng v¸ch phô mµ chiñu dµi èng v¸ch phô
>30% chiñu dµi cäc ®îc nh©n hÖ sè 1,1 so víi ®Þnh møc t¬ng
øng.

-Trêng hîp chiñu s©u khoan ngµm vµo ®¸ > 1 lÇn ®êng kÝnh
cäc th× cø 1m khoan s©u thªm vµo ®¸ ®îc nh©n hÖ sè 1,2 so
víi ®Þnh møc khoan vµo ®¸ t¬ng øng.

-C«ng t¸c khoan cäc nhåi vµo ®Êt sÐt dëo, sÐt cøng ®Õn rÊt
cøng, c¸t chÆt võa ®Õn c¸t rÊt chÆt, ®Êt lÉn cuéi sái cã kÝch thíc
®Õn ≤ 10cm th× ®Þnh møc khoan vµo ®Êt nµy ®îc nh©n víi hÖ
sè 1,2 so víi ®Þnh møc khoan vµo ®Êt t¬ng øng.

42
Made by Lapduandautu’s Blog

2. C«ng t¸c ®Êt


BÊt cø mét c«ng tr×nh nµo khi x©y dùng còng cã c«ng
viÖc lµm ®Êt, thêng lµ: ®µo mãng (têng, cét), ®êng èng, m¬ng,
r·nh, ®¾p nñn, ®êng, lÊp ch©n mãng...
a- §¬n vÞ tÝnh
Khi tÝnh khèi lîng c«ng t¸c ®Êt, ta tÝnh theo ®¬n vÞ lµ m3 ®èi víi
®µo thñ c«ng; 100m3 ®èi víi ®µo b»ng m¸y.
b- Quy c¸ch
Quy c¸ch cña c«ng t¸c ®Êt cÇn ph©n biÖt bëi c¸c yÕu tè sau:
•Nhãm ®Êt: Tuú theo møc ®é khã lµm hay dÔ lµm mµ ph©n 4
cÊp, v× vèy cÇn nªu râ cÊp ®Êt.
•KÝch thíc: §èi víi c«ng t¸c ®µo mãng têng, m¬ng r·nh th×:
-Chiñu réng quy ®Þnh 2 cÊp: ≤ 3m; >3m.
-Chiñu s©u quy ®Þnh mçi cÊp b»ng 1m tíi > 3m; ≤ 1m; ≤ 2m;
≤ 3m; >3m.
- Mãng hè ®éc lèp cÇn ph©n theo: réng: ≤ 1m; > 1m;
s©u: ≤ 1m; >1m.
•§¾p ®Êt cÇn ph©n biÖt nhãm ®Êt.
c- Ph¬ng ph¸p tÝnh
KÝch thíc hè ®µo ®îc x¸c ®Þnh dùa vµo kÝch thíc mÆt b»ng vµ
mÆt c¾t chi tiÕt mãng.
• TÝnh khèi lîng ®µo ao: V= H/6((a*b+d*c+(c+a)(d+b))
• TÝnh khèi lîng ®µo mãng b¬ng cã taluy: chia mÆt c¾t thµnh
c¸c h×nh ®¬n gi¶n ®î tÝnh
•TÝnh khèi lîng ®Êt lÊp mãng:
-TÝnh chÝnh x¸c: VlÊp = V®µo - Vc«ng tr×nh bÞ ch«n lÊp
TÝnh gÇn ®óng theo kinh nghiÖm: VlÊp = 1/3V®µo
3. C«ng t¸c bª t«ng

43
Made by Lapduandautu’s Blog

Trong c«ng tr×nh x©y dùng bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp


lµ nh÷ng khèi lîng phæ biÕn hÇu hÕt ë c¸c bé phèn c«ng tr×nh
nh: mãng, bª t«ng mãng, bª t«ng lãt.
HÌ r·nh bª t«ng lãt
Bª t«ng nñn, bª t«ng bÖ m¸y
Trong têng: lanh t«, m¸i h¾t, gi»ng
Bª t«ng cét, dÇm, sµn, m¸i
Lµ khèi lîng n»m xen kÏ trong c¸c khèi lîng c«ng t¸c
kh¸c: x©y
a/ §¬n vÞ tÝnh: §¬n vÞ tÝnh cho c«ng t¸c bª t«ng lµ m3.
b/ Quy c¸ch: Trong c«ng t¸c bª t«ng quy c¸ch cÇn ®îc ph©n biÖt
bëi nh÷ng ®iîm sau:
-Lo¹i bª t«ng, g¹ch vì, ®¸ d¬m, sái, cã cèt thÐp hay kh«ng,
-Sè hiÖu bª t«ng (bª t«ng g¹ch vì, m¸c v÷a)
-Lo¹i cÊu kiÖn: dÇm, ®an, panen
-VÞ trÝ cÊu kiÖn: cÊu kiÖn cao th× khã thi c«ng
Ph¬ng thøc thi c«ng: ®æ t¹i chç b»ng thñ c«ng hay b»ng b¬m,
b»ng cÇn trôc.
c/ Ph¬ng ph¸p tÝnh
Trong c«ng tr×nh x©y dùng khèi lîng bª t«ng cã thî n»m
r¶i r¸c xen kÏ víi c¸c khèi lîng kh¸c hoÆc n»m thµnh hÖ thèng
cïng mét cÊu kiÖn:
-Lanh t«, m¸i h¾t.
-CÇu thang, sµn...
Khi tÝnh cÇn nghiªn cøu kü b¶n vÏ ®î t¸ch riªng c¸c
khèi lîng cã quy c¸ch kh¸c nhau, mµ ë ®©y chñ yÕu lµ bé phèn
dÇm, sµn.

44
Made by Lapduandautu’s Blog

-C¸c cÊu kiÖn ®óc s½n ®iîn h×nh (panen, ®an) tÝnh ra cÊu
kiÖn råi tÝnh ra khèi lîng toµn bé b»ng c¸ch nh©n sè cÊu kiÖn
víi khèi lîng mét cÊu kiÖn.
-Khi tÝnh khèi lîng bª t«ng cña mçi bé phèn ta t¸ch thµnh hai
khèi lîng. trong têng, ngoµi têng ®î khi ta tÝnh têng ta céng
tÊt c¶ khèi lîng bª t«ng trong têng ®î trõ ®i khèi lîng bª
t«ng chiÕm chç trong têng ®ã.
-§èi víi c¸c bé phèn cã liªn quan vñ kÝch thíc vµ cÊu t¹o víi c¸c
bé phèn kh¸c nh lãt mãng nñn nhµ, gi»ng têng khi tÝnh cÇn chó
ý ®¸nh dÊu ®î sö dông cho phÇn tÝnh sau:
DiÖn tÝch ®µo mãng = diÖn tÝch bª t«ng lãt
mãng
DiÖn tÝch ®¾p nñn = diÖn tÝch bª t«ng lãt
nñn
DiÖn tÝch gi»ng têng = chiñu dµi mãng
TÝnh khèi lîng bª t«ng kh«ng ph¶i trõ khèi lîng cèt thÐp n»m
trong bª t«ng.
4 C«ng t¸c thÐp
Trong x©y dùng thÐp thêng ®îc dïng ë d¹ng:
-KÕt cÊu thÐp: cét, dµn, v× kÌo, dÇm thÐp... Nh÷ng kÕt cÊu
nµy thêng dïng thÐp h×nh, thÐp b¶n, ®«i khi dïng thÐp trßn.
-Cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp thêng dïng thÐp
trßn.
a/ §¬n vÞ tÝnh: TÝnh c«ng t¸c thÐp ®¬n vÞ lµ tÊn.
b/ Quy c¸ch: CÇn ph©n biÖt theo c¸c kiîu sau.
-Lo¹i thÐp: CT3, CT5... (tr¬n hay gai).
-KÝch thíc: ®èi víi thÐp h×nh.
-§êng kÝnh: ®èi víi thÐp trßn.
-Lo¹i cÊu kiÖn, vÞ trÝ cÊu kiÖn.

45
Made by Lapduandautu’s Blog

-Ph¬ng ph¸p thi c«ng.


c/ Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n
•TÝnh khèi lîng thÐp cho kÕt cÊu
-TÝnh chiñu dµi cña tõng lo¹i thanh thÐp h×nh.
-TÝnh ra diÖn tÝch cho tõng tÊm thÐp b¶n cña cÊu kiÖn: Dïng
b¶ng träng lîng ®¬n vÞ cã s½n (trong sæ tay tÝnh to¸n kÕt cÊu
thÐp) ®î tÝnh ra träng lîng cña tõng lo¹i råi tÝnh ®îc träng l-
îng tæng céng.
•TÝnh thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp
TÝnh tiªn lîng cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp
ta cã thî bãc khèi lîng tÝnh s½n trong b¶ng thèng kª cèt thÐp ë
b¶n vÏ kÕt cÊu.
- Träng lîng ®¬n vÞ cña tõng lo¹i ®êng kÝnh cã trong kÕt cÊu bª
t«ng cèt thÐp.
- MÉu b¶n vÏ thèng kª cèt thÐp
Tªn Sè H×nh Φ ChiÒ 1 cÊu kiÖn Toµn bé
CK hiÖ d¸ng vµ (mm u dµi Sè ChiÒ Sè ChiÒu Träng
u kÝch ) 1 than u dµi than dµi lîng
th thíc than h (m) h (m)
Ðp h
(m)
1 2 3 4 5 6 7 8=6* 9=5*1 10=9*
p
1

5. C«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp cét


Lµ kÕt cÊu chÞu lùc th¼ng ®øng, lµ mét phÇn cña kÕt cÊu
khung. Bao gåm c¸c cét bªn trong vµ bªn ngoµi tÝnh tõ ®Ønh
®Õn mãng. Gåm c¶ cét tÇng hÇm.

46
Made by Lapduandautu’s Blog

Theo ®Þnh møc 1242 : C«ng t¸c cét ®îc chia theo chiñu cao
(<=4m vµ >4m); chia theo tiÕt diÖn cét (<=0.1m2 vµ >0.1 m2)
vµ h×nh d¸ng tiÕt diÖn.

Theo ®Þnh møc 24, c«ng v¬n 1776 : C«ng t¸c cét ®îc chia theo
chiñu cao (<=4m ; <=16m ; <=50m vµ >50m); chia theo tiÕt
diÖn cét (<=0.1m2 vµ >0.1 m2)

Cã 3 c«ng t¸c thµnh phÇn:

- C«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp cét: c«ng t¸c nµy ®îc
bãc theo kÝch thíc h×nh vÏ triîn khai cña tõng lo¹i cét. CÇn chó ý
tíi chiñu dµi thÐp cho biÖn ph¸p thi c«ng (mèi nèi thi c«ng thÐp
chñ c¸c tÇng).

- C«ng t¸c ®æ bª t«ng cét; Chia lµm 3 trêng hîp:

• Trêng hîp cét cã tiÕt diÖn lín h¬n dÇm (c¸c cét khung), th×
bª t«ng cét tÝnh tríc, BT dÇm tÝnh sau. Chiñu dµi cét tÝnh
suèt, chiñu dµi dÇm trõ c¹nh cét.

• Trêng hîp cét cã tiÕt diÖn b»ng dÇm, th× bª t«ng cét hay
BT dÇm tÝnh tríc ®ñu ®îc. Nhng nªn tÝnh bª t«ng dÇm tr-
íc th× phï hîp h¬n víi qu¸ tr×nh thi c«ng h¬n.

• Trêng hîp cét cã tiÕt diÖn nhá h¬n dÇm (c¸c cét t¬ng cøng
cho têng), th× BT dÇm tÝnh tríc, tÝnh bª t«ng cét sau.Chiñu
dµi dÇm trõ tÝnh suèt, chiñu dµi cét trõ chiñu cao dÇm.

- C«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p ®Æt v¸n khu«n: vñ tr×nh tù thi c«ng
th× c«ng t¸c nµy lµm tríc c«ng t¸c ®æ bª t«ng, nhng viÖc bãc
tiªn lîng nªn bãc sau ®î lîi dông kÕt qu¶ bãc khèi lîng bª
t«ng. Khèi lîng v¸n khu«n ®îc tÝnh theo diªn tÝch mÆt ngoµi
bª t«ng cét, b»ng c¸ch lÊy chu vi cét nh©n víi chiñu cao cét.

- C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp cét: Ph¬ng ph¸p bãc, c¬n
cø vµo c¸c b¶ng thèng kª cèt thÐp cét tõng trong HSTK. CÇn
kiîm tra ®èi chiÕu b¶ng thèng kª víi tõng b¶n vÏ chi tiÕt.

6. C«ng t¸c bª t«ng sµn, m¸i

Cã 3 c«ng t¸c thµnh phÇn:

• C«ng t¸c ®æ bª t«ng sµn, m¸i:

+ §¬n vÞ tÝnh:

47
Made by Lapduandautu’s Blog

+ Quy c¸ch:

+ Ph¬ng ph¸p bãc tiªn lîng

* Theo §INH M¦C 1242 : C«ng t¸c bª t«ng sµn, m¸i trong ®Þnh
møc, ®¬n gi¸ ®· tÝnh b×nh qu©n cho ®é cao <= 16m (t¬ng ®-
¬ng nhµ 5 tÇng),

* Theo §INH M¦C 24, c«ng v¬n 1776 : C«ng t¸c bª t«ng sµn

+ Dïng c«ng nghÖ trén t¹i chç, ®· tÝnh b×nh qu©n cho ®é cao
<= 16m;

+ H >16m dïng c«ng nghÖ b¬m hoÆc cÈu ®î ®æ bª t«ng.

Bª t«ng sµn, m¸i b»ng c¸ch bãc tõng sµn, m¸i. Trong tõng
sµn ta chia sµn thµnh c¸c h×nh ®¬n gi¶n cïng mét phÐp
tÝnh. DiÖn tÝch sµn, m¸i nªn tÝnh c¶ diÖn tÝch dÇm, trõ
diÖn tÝch cét, sau ®ã trõ diÖn tÝch c¸c lç rçng nh cÇu thang
thêng, cÇu thang m¸y, lç th«ng giã,…. DiÖn tÝch nµy ®î lîi
dông tÝnh mét sè khèi lîng c«ng t¸c kh¸c.

• C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o v¸n khu«n sµn, m¸i:

+ §¬n vÞ tÝnh:

+ Quy c¸ch:

+ Ph¬ng ph¸p bãc tiªn lîng

Ph¬ng ph¸p bãc, c¬n cø vµo diªn tÝch ®æ bª t«ng ë trªn trõ
diÖn tÝch ®¸y dÇm. Chó ý tÝnh diÖn tÝch v¸n khu«n thµnh
sµn, m¸i c¸c tÇng.

• C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp sµn, m¸i:

+ §¬n vÞ tÝnh:

+ Quy c¸ch:

+ Ph¬ng ph¸p bãc tiªn lîng

Ph¬ng ph¸p bãc, c¬n cø vµo c¸c b¶ng thèng kª cèt thÐp sµn
c¸c tÇng trong HSTK. CÇn kiîm tra ®èi chiÕu b¶ng thèng kª
víi tõng b¶n vÏ chi tiÕt.

1.3. C«ng t¸c bª t«ng xµ, dÇm, gi»ng nhµ

48
Made by Lapduandautu’s Blog

C«ng t¸c bª t«ng xµ, dÇm, gi»ng nhµ trong ®Þnh møc, ®¬n gi¸
®· tÝnh b×nh qu©n cho ®é cao <= 16m (t¬ng ®¬ng nhµ 5 tÇng),
cã 3 c«ng t¸c thµnh phÇn, riªng c«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt
thÐp ph¶i chia 2 nhãm: cao <=4m vµ >4m. §èi víi nhµ nhiñu
tÇng, cã thî coi xµ, dÇm, gi»ng tÇng 2 trë lªn thuéc nhãm >4m.

-C«ng t¸c ®æ bª t«ng xµ, dÇm, gi»ng nhµ: Ph¬ng ph¸p bãc
tiªn lîng bª t«ng xµ, dÇm, gi»ng nhµ b»ng c¸ch bãc theo tõng
lo¹i cÊu kiÖn; bãc theo nguyªn t¾c dÇm nµo cã tiÕt diÖn lín
tÝnh tríc. Khi t×m chiñu dµi tõng dÇm ph¶i t×m trªn mÆt b»ng
kÕt cÊu vµ h×nh vÏ triîn khai cña dÇm ®ã ®î trõ giao cho
chÝnh x¸c.

-C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o v¸n khu«n xµ, dÇm, gi»ng
nhµ: Ph¬ng ph¸p bãc, c¬n cø vµo diªn tÝch ®æ bª t«ng ë trªn.
Chó ý liªn hÖ víi v¸n khu«n sµn, m¸i ®î tr¸nh trïng lÆp hoÆc
bá sãt.

-C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp xµ, dÇm, gi»ng: Ph¬ng
ph¸p bãc, c¬n cø vµo c¸c b¶ng thèng kª cèt thÐp xµ, dÇm,
gi»ng c¸c tÇng trong HSTK. CÇn kiîm tra ®èi chiÕu b¶ng thèng
kª víi tõng b¶n vÏ chi tiÕt.
C«ng t¸c hoµn thiÖn

1. C«ng t¸c nÒ
Nh÷ng c«ng viÖc thuéc vñ nñ trong mét c«ng tr×nh x©y
dùng trêng lµ:
-X©y, tr¸t, l¸ng.
-L¸t èp.
-Lîp m¸i, x©y bê.
a/ C«ng t¸c x©y
•§¬n vÞ tÝnh: §¬n vÞ tÝnh lµ m3.
•Quy c¸ch: CÇn ph©n theo c¸c yÕu tè:
-Bé phèn x©y, vÞ trÝ cña bé phèn: X©y têng, mãng... tÇng 1
hay tÇng 2.
-Vèt liÖu x©y: g¹ch, ®¸.
-M¸c v÷a, lo¹i v÷a.

49
Made by Lapduandautu’s Blog

-Chiñu dµi mãng: cæ mãng: ≤ 335, >335 ; dÇm têng: ≤ 11, ≤


33, > 33
-Chiñu cao
•Ph¬ng ph¸p tÝnh:
TÝnh têng thµnh mét hÖ thèng cÇn chó ý:
-¸p dông c¸ch ®Æt thõa sè chung cho chiñu cao vµ chiñu dµy t-
êng.
-LÊy toµn bé chiñu dµi têng nhµ (theo chiñu dµi gi»ng têng ®·
tÝnh ë phÇn bª t«ng) nh©n víi chiñu cao ra ®îc diÖn tÝch toµn
bé.
-Trõ ®i lç cöa vµ « trèng ®îc diÖn tÝch mÆt têng.
-Nh©n víi bñ dµy têng ta ®îc khèi lîng toµn bé.
-Trõ ®i khèi lîng c¸c kÕt cÊu kh¸c ta ®îc khèi lîng x©y têng
cÇn t×m.
b/ C«ng t¸c tr¸t, l¸ng
Lµ c«ng viÖc thuéc vñ c«ng t¸c hoµn thiÖn
•§¬n vÞ tÝnh: TÝnh khèi lîng cho c«ng t¸c tr¸t, l¸ng theo m2 mÆt
tr¸t (nÕu tr¸t gê, phµo, chØ, hÌm cöa: tÝnh theo m dµi)
•Quy c¸ch: CÇn ph¶i theo c¸c yÕu tè sau:
-CÊu kiÖn ®îc tr¸t, l¸ng, vÞ trÝ.
-Lo¹i v÷a, sè hiÖu v÷a.
-Chiñu dµi líp tr¸t, l¸ng.
-BiÖn ph¸p tr¸t.
-Yªu cÇu kü thuèt.
•Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n:
-TÝnh theo diÖn tÝch mÆt cÊu kiÖn bé phèn ®îc tr¸t l¸ng.
-Khi tÝnh tr¸t, l¸ng cho toµn bé c«ng tr×nh chó ý t¸ch riªng c¸c
bé phèn, c¸c khu vùc tr¸t v÷a kh¸c, bñ dµy líp tr¸t kh¸c.

50
Made by Lapduandautu’s Blog

-TÝnh diÖn tÝch mÆt têng toµn bé råi trõ ®i diÖn tÝch cöa, «
trèng vµ diÖn tÝch tr¸t v÷a kh¸c quy ®Þnh hoÆc diÖn tÝch èp.
c/ C«ng t¸c èp, l¸t
•§¬n vÞ tÝnh: TÝnh theo m2 mÆt cÇn èp, l¸t.
•Quy c¸ch: CÇn ph©n biÖt theo c¸c yÕu tè sau:
-Bé phèn cÇn èp, l¸t, vÞ trÝ c¸c bé phèn ®ã.
-Vèt liÖu èp, l¸t: G¹ch lo¹i g×, ®¸...
-Lo¹i v÷a, sè hiÖu v÷a, bñ dµy...
•Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n: TÝnh theo diÖn tÝch mÆt ®îc èp, l¸t.
C«ng t¸c èp: b»ng c¸ch t×m sè mÆt èp gièng nhau lµm thõa sè
chung, t×m chiñu dµi mÆt èp ë mÆt b»ng, råi t×m chiñu cao èp ë
mÆt c¾t liªn quan. Chó ý trõ ®i c¸c lç rçng nh cña, cña sæ,….
C«ng t¸c l¸t: b»ng c¸ch t×m sè mÆt l¸t gièng nhau lµm thõa sè
chung, t×m chiñu dµi, chiñu réng mÆt l¸t ë mÆt b»ng. Chó ý tÝnh
diÖn tÝch l¸t bèu cöa ®i, kho¶ng trèng,….
Chó ý: DiÖn tÝch l¸t nñn b»ng diÖn tÝch tr¸t trÇn + diÖn tÝch qua
cöa ®i.
d/ C«ng t¸c lîp m¸i, x©y bê
•§¬n vÞ tÝnh:
-Lîp m¸i tÝnh theo m2 m¸i.
-X©y bê tÝnh theo m bê.
•Quy c¸ch: CÇn ph©n biÖt:
-Vèt liÖu lîp
-TÇng nhµ, ph¬ng ph¸p thi c«ng.
-Lo¹i bê, vèt liÖu, lo¹i v÷a.
•Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n:
TÝnh diÖn tÝch lîp m¸i, x©y bê c¬n cø vµo gãc nghiªng cña m¸i.
2. C«ng t¸c méc

51
Made by Lapduandautu’s Blog

Trong x©y dùng d©n dông th«ng thêng c¸c c«ng t¸c thuéc
vñ méc gåm cã: lµm cöa, trÇn, m¸i, v¸n khu«n, èp trang trÝ.
a/ C«ng t¸c lµm cöa:
-DiÖn tÝch cöa cÇn mua.
-C«ng l¾p ®Æt.
ChØ tÝnh khèi lîng cöa ®î ®i mua chø kh«ng tÝnh nh©n c«ng
gia c«ng cöa.
•§¬n vÞ tÝnh: m2 cho c¸nh cöa, m dµi cho khu«n cöa.
•Quy c¸ch: CÇn ph©n biÖt.
Lo¹i c¸nh cöa: Cöa ®i; sè, lèt, ®¬n, kÐp, kÝnh, gç, s¾t, nh«m cã
khu«n, kh«ng khu«n.
-Lo¹i gç: Lim, hång, s¾c.
§iñu kiÖn kü thuèt: méng, ®è, cÊu t¹o mÆt cöa: huúnh, tr¸m.
•Ph¬ng ph¸p tÝnh:
Dùa theo kÝch thíc mÆt b»ng vµ mÆt c¾t (hay b¶ng thèng
kª cöa) ta tÝnh ®îc khèi lîng cña tõng lo¹i theo quy c¸ch cña
chóng. Chi phÝ cho c«ng t¸c s¶n xuÊt cöa c¸c lo¹i tÝnh theo b¶ng
gi¸ th«ng b¸o hµng th¸ng cña ®Þa ph¬ng ®î tÝnh, kî c¶ phô
tõng mµ kh«ng tÝnh c«ng s¶n xuÊt.
b/ C«ng t¸c lµm trÇn m¸i
•§¬n vÞ
-§èi víi dÇm trÇn, xµ gå, cÇu phong, v× kÌo tÝnh theo ®¬n vÞ
m3 cÊu kiÖn.
-La ti, li t« tÝnh theo m2 diÖn tÝch trÇn m¸i.
•Quy c¸ch:
-Nhãm gç.
-TÇng nhµ.
-KÝch thíc, tiÕt diÖn thanh.
-Lo¹i kÌo: Cã trÇn, kh«ng trÇn, khÈu ®é.

52
Made by Lapduandautu’s Blog

-Vèt liÖu m¸i: ngãi, phi br«, gç, hçn hîp.


-Lo¹i m¸i.
-Gi»ng, v× kÌo.
-Lo¹i v× kÌo.
•Ph¬ng ph¸p tÝnh:
-TÝnh ra khèi lîng tõng thanh theo b¶ng thèng kª cña v× kÌo
råi céng l¹i ta ®îc khèi lîng v× kÌo.
-§èi víi xµ gå: ®Õm ra sè thanh råi nh©n víi khèi lîng mét
thanh.
c/ C«ng t¸c v¸n khu«n:
TÝnh tiªn lîng v¸n khu«n lµ ®î tÝnh chi phÝ v¸n khu«n
tuú lo¹i cÊu kiÖn vµ dù trï thuª bao v¸n khu«n hoÆc thuª kho¸n
c«ng viÖc th¸o l¾p v¸n khu«n riªng cho c«ng nh©n méc.
C¸ch tÝnh: TÝnh theo diÖn tÝch c¸c mÆt cÇn ghÐp v¸n
khu«n.
3. C«ng t¸c s¬n v«i, b¶ ma tÝt
a/ C«ng t¸c quÐt v«i
•§¬n vÞ tÝnh: m2
•Quy c¸ch: Ph¬ng ph¸p thi c«ng: quÐt, phun, quÐt v«i tr¾ng hay
mµu, mÊy níc, bé phèn ®îc quÐt, tÇng nhµ.
•Ph¬ng ph¸p tÝnh: Khèi lîng c«ng t¸c quÐt v«i c¬n cø vµo diÖn
tÝch tr¸t.
b/ C«ng t¸c s¬n
•§¬n vÞ tÝnh: m2
•Quy c¸ch: S¬n mÊy níc, bé phèn ®îc s¬n. Vèt liÖu cña vèt s¬n:
gç, thÐp, têng quÐt hay phun. S¬n vµo têng ®· b¶ hoÆc têng
kh«ng b¶
•Ph¬ng ph¸p tÝnh: TÝnh theo diÖn tÝch bñ mÆt toµn bé cña vèt
s¬n.

53
Made by Lapduandautu’s Blog

c/ c«ng t¸c b¶ ma tÝt:


•§¬n vÞ tÝnh: m2
•Quy c¸ch:
B¶ líp xi m¬ng nguyªn chÊt b¸m dÝnh vµo kÕt cÊu bª t«ng
tríc khi tr¸t.
Chiñu cao:
Viii. ph¬ng ph¸p tÝnh khèi lîng c«ng t¸c x©y dùngphï hîp víi th«ng lÖ quèc
tÕ vµ khu vùc
1. Giíi thiÖu chung
1.1. Tãm t¾t lÞch sö cña nghÒ chuyªn gia ®o bãc tiªn lîng
• T¹i Anh:
-ThÕ kû 17: C¸c kiÕn tróc s chÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ vµ x©y
dùng c«ng tr×nh ®ång thêi trùc tiÕp thuª c¸c thî lµnh nghñ ®î
thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng. Sau ®ã nh÷ng ngêi thî l¹i thuª
nh÷ng chuyªn gia kiîm tra, ®o ®¹c x¸c ®Þnh khèi lîng ®î ®Ö
tr×nh c¸c thanh to¸n vñ nh©n c«ng vµ vèt liÖu ®· sö dông lªn
cho kiÕn tróc s sau khi c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh.
-N¬m 1785, c«ng ty t vÊn vñ tÝnh tiªn lîng, lèp dù to¸n vµ qu¶n
lý chi phÝ x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t (quantity surveyor-viÕt t¾t
lµ QS) ®Çu tiªn ®îc thµnh lèp t¹i Anh.
-N¬m 1802, lÇn ®Çu tiªn nhãm c¸c chuyªn gia lèp tiªn lîng
cña Anh xuÊt b¶n
c¸c ph¬ng ph¸p ®o bãc cho c¸c bé phèn c«ng tr×nh.
- §Çu thÕ kû 19, ngµnh x©y dùng ë Anh ph¸t triîn kh¸ m¹nh,
trong giai ®o¹n nµy ®Êu thÇu c¹nh tranh ®î x©y dùng c«ng
tr×nh ®· trë nªn phæ biÕn, chñ ®Çu t ph¶i thuª c¸c chuyªn gia
QS lèp ra b¶n tiªn lîng, ®î trªn c¬ së ®ã nh÷ng ngêi tham gia
dù thÇu tÝnh to¸n gi¸ dù thÇu cña hä.
- N¬m 1922, xuÊt b¶n ph¬ng ph¸p ®o bãc tiªu chuÈn ®Çu tiªn
trªn toµn níc Anh vµ nã còng lµ ph¬ng ph¸p ®o bãc tiªu chuÈn
®Çu tiªn trªn toµn thÕ giíi.
• ë §«ng Nam ¸:

54
Made by Lapduandautu’s Blog

-§Çu thÕ kû 20: Nghñ ®o bãc tiªn lîng, lèp dù to¸n vµ qu¶n lý chi
phÝ x©y dùng ®· ®îc thµnh lèp ë §«ng Nam ¸.
-Gi÷a thÕ kû 20: Ph¬ng ph¸p ®o bãc tiªu chuÈn c¸c bé phèn c«ng
tr×nh (Sö dông cho liªn bang Malaixia, Xingapo, vµ Brun©y)
xuÊt b¶n n¬m 1960.
Ph¬ng ph¸p ®o bãc tiªu chuÈn c¸c bé phèn c«ng tr×nh cña Hång
K«ng xuÊt b¶n n¬m 1962.
-Cuèi thÕ kû 20: Ph¬ng ph¸p ®o bãc tiªu chuÈn c¸c bé phèn c«ng
tr×nh cña Philippin, xuÊt b¶n th¸ng 3 n¬m 1997.
1.2. Vai trß cña chuyªn gia ®o bãc tiªn lîng
- Theo th«ng lÖ quèc tÕ vµ khu vùc “nghiÖp vô t vÊn tÝnh
tiªn lîng, lèp dù to¸n vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng” c¸c dù ¸n
®Çu t (Quantity surveyor viÕt t¾t lµ: QS) thêng do c¸c tæ chøc t
vÊn thùc hiÖn. Qua qu¸ tr×nh ph¸t triîn nghiÖp vô t vÊn nµy
nhiñu níc ®· t¸ch khái tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ kiÕn tróc vµ trë
thµnh mét lo¹i h×nh t vÊn ®éc lèp, nhng trong qu¸ tr×nh tån t¹i
nã l¹i g¾n bã chÆt chÏ víi c¸c nhµ t vÊn thiÕt kÕ kiÕn tróc vµ ®îc
c¸c kh¸ch hµng lµ chñ ®Çu t hÕt søc a chuéng nh: ë Anh, c¸c níc
b¾c Mü, Malaixia, Xingapo, Brun©y, Philippin,.... C¸c nhµ t vÊn
QS thêng tham gia ngay tõ giai ®o¹n khëi th¶o dù ¸n, nghiªn cøu
kh¶ thi ®î x¸c ®Þnh ng©n quü dïng cho dù ¸n (t¬ng ®¬ng tæng
møc ®Çu t cña ViÖt Nam), chÝnh x¸c ho¸ tõng bíc c¸c chi phÝ
tÝnh theo bé phèn kÕt cÊu c«ng tr×nh theo giai ®o¹n thiÕt kÕ,
x¸c ®Þnh dù to¸n tríc khi ®Êu thÇu ë giai ®o¹n hå s¬ chØ dÉn kü
thuèt vµ b¶n vÏ thi c«ng chi tiÕt.lèp hå s¬ mêi thÇu vµ tiÕp theo
lµm t vÊn qu¶n lý chi phÝ sau hîp ®ång.
- Nh vèy c¸c nhµ t vÊn QS vñ nguyªn t¾c sÏ chÞu tr¸ch
nhiÖm trong suèt qóa tr×nh thi c«ng, chÞu tr¸ch nhiÖm c¶ viÖc
theo dâi x¸c nhèn chi phÝ cho nh÷ng khèi lîng ph¸t sinh (cã ®iñu
kiÖn) vµ xö lý nh÷ng khiÕu n¹i cña c¸c nhµ thÇu (nÕu cã). Víi c¸ch
qu¶n lý trªn hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh ®ñu ®¶m b¶o trong ph¹m vi
ng©n quü ®· ®Þnh (tøc tæng møc ®Çu t dù ¸n) hiÕm cã trêng
hîp vît chi phÝ nµy.
-Vai trß truyñn thèng cña chuyªn gia ®o bãc tiªn lîng trong
qu¸ tr×nh x©y dùng, ®îc tãm t¾t trong b¶ng V-1.

55
Made by Lapduandautu’s Blog

Tãm t¾t c¸c c«ng viÖc mµ c¸c chuyªn gia ®o bãc tiªn lîng
thêng tham gia thùc hiÖn

B¶ng V-1

G§TK KiÕn tróc s / kü s Chuyªn gia ®o bãc tiªn l-


îng

B¾t X¸c ®Þnh yªu cÇu - §a ra lêi khuyªn cô thî vñ chi


®Çu cña kh¸ch hµng vµ phÝ x©y dùng vµ thiÕt kÕ cã
mét dù kh¶o s¸t mÆt b»ng. §a hiÖu qu¶.
¸n vµ ra c¸c gi¶i ph¸p thiÕt
nghiªn kÕ cïng víi ph¸c th¶o - Lèp ra ng©n s¸ch chi phÝ theo
cøu kh¶ s¬ bé. thiÕt kÕ ph¸c th¶o ban ®Çu.
thi (®ñ
xuÊt (®a ra thiÕt kÕ ph¸c
ph¸c th¶o díi h×nh thøc c¸c
th¶o) b¶n thiÕt kÕ ph¸c
th¶o)

ThiÕt ThiÕt kÕ ®Çy ®ñ cña -Lèp dù to¸n chi phÝ (kÕ ho¹ch
kÕ s¬ dù ¸n theo h×nh thøc chi phÝ)
ph¸c ph¸c th¶o
-Cèp nhèt kÕ ho¹ch chi phÝ theo
qu¸ tr×nh thiÕt kÕ.

-§a ra chi phÝ cña c¸c thiÕt kÕ


söa ®æi.

-T vÊn vñ c¸c kho¶n cã thî tiÕt


kiÖm ®îc.

ThiÕt ThiÕt kÕ chi tiÕt cña -Kiîm tra chi phÝ cña c¸c gi¶i
kÕ chi tÊt c¶ c¸c bé phèn vµ ph¸p thiÕt kÕ theo qu¸ tr×nh
tiÕt h¹ng môc cña c«ng thiÕt kÕ dùa trªn kÕ ho¹ch chi
tr×nh. phÝ.

Tµi liÖu Lèp tµi liÖu ®Êu thÇu -Lèp b¶n tiªn lîng vµ c¸c mÉu
thÇu cuèi cïng, c¸c b¶n vÏ, cña tµi liÖu thÇu.
tiÕn ®é vµ thuyÕt
minh kü thuèt. -¸p gi¸ vµo b¶n tiªn lîng (dù
to¸n tríc ®Êu thÇu) vµ kiîm tra
theo kÕ ho¹ch chi phÝ.

56
Made by Lapduandautu’s Blog

§Êu -B¸o c¸o vñ c¸c ®¬n thÇu vµ t


thÇu vÊn vñ lùa chän nhµ thÇu.

Sau khi Híng dÉn vµ gi¸m s¸t -Qu¶n lý chi phÝ sau khi ký kÕt
ký kÕt viÖc x©y dùng hîp ®ång
hîp
®ång -Lèp b¶n thanh to¸n t¹m thêi cho
nhµ thÇu...

1.3.Tãm t¾t néi dung cña mét b¶n tiªn lîng phï hîp víi
th«ng lÖ quèc tÕ vµ khu vùc
B¶n tiªn lîng lµ mét danh môc c¸c bé phèn, c¸c c«ng t¸c
mµ khi thùc hiÖn x©y dùng c¸c c«ng t¸c ®ã sÏ t¹o nªn c«ng
tr×nh.
1.3.1. Yªu cÇu cña b¶n tiªn lîng
-C¬ së ®î ®o bãc ph¶i râ rµng.
-B¶n tiªn lîng ®îc lèp trªn c¬ së biîu mÉu thèng nhÊt vµ ®Çy
®ñ néi dung.
-C¸c c«ng t¸c ph¶i ®îc m« t¶ râ rµng thuèn tiÖn khi ¸p gi¸.
-B¶n tiªn lîng ph¶i ®îc lèp mét c¸ch kh¸ch quan.
-§î ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu nãi trªn, ®ßi hái c¸c chuyªn
gia QS ph¶i cã nh÷ng kü n¬ng vµ kiÕn thøc ®î lèp b¶n tiªn lîng.
-C¸c kiÕn thøc vñ c«ng nghÖ x©y dùng.
-Kh¶ n¬ng hiîu biÕt vñ c¸c th«ng tin trong thiÕt kÕ.
-Kü n¬ng vñ kü thuèt ®o bãc.
-Hiîu biÕt vñ c¸c ph¬ng ph¸p ®o c¸c bé phèn c«ng tr×nh.
1.3.2. Lîi Ých cña b¶n tiªn lîng
-§î c¸c nhµ thÇu ¸p gi¸ trªn cïng mét c¬ së.
-C¸c khèi lîng chØ ph¶i tÝnh to¸n 1 lÇn.
-KhuyÕn khÝch viÖc thiÕt kÕ ®Çy ®ñ tríc khi ®Êu thÇu.
-Cung cÊp c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ c¸c ®¬n thÇu.
-Cung cÊp c¬ së ®î tÝnh to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n t¹m tÝnh cho
c¸c nhµ thÇu.
-Cung cÊp c¬ së ®î ®¸nh gi¸ c¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh x©y
dùng.

57
Made by Lapduandautu’s Blog

-Cã thî trî gióp nhµ thÇu trong viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu c¸c
nguån lùc theo hîp ®ång.
-C¸c b¶n tiªn lîng sau khi ®îc ¸p gi¸ sÏ cung cÊp mét nguån d÷
liÖu chi phÝ cã gi¸ trÞ ®î cã thî sö dông khi lèp ng©n quü cho
c¸c dù ¸n kh¸c.
-Cã thî dù tÝnh tríc ®îc dßng tiñn tÖ khi ®îc ph©n tÝch cïng
víi tiÕn ®é x©y dùng cña nhµ thÇu.
1.3.3. TiÕn tr×nh lËp b¶n tiªn lîng
Theo ph¬ng ph¸p truyñn thèng ®î lèp b¶n tiªn lîng ®îc
chia ra lµm 2 giai ®o¹n:
• Giai ®o¹n 1: §o bãc.
Giai ®o¹n nµy tiÕn hµnh ®o kÝch thíc tõ c¸c b¶n vÏ vµ
®iñn vµo c¸c tê ghi kÝch thíc dùa vµo c¸c m« t¶ c«ng viÖc. C¸c
kÝch thíc cã thî ®îc ®äc hoÆc ®o tõ c¸c b¶n vÏ.
• Giai ®o¹n 2: LËp b¶n tiªn lîng
TiÕn hµnh ®èi chiÕu c¸c kÝch thíc, s¾p xÕp c¸c danh môc
vµ lèp b¶n danh môc c¸c c«ng t¸c x©y l¾p, ®iñn khèi lîng vµo
c¸c danh môc c«ng viÖc cho ®óng.

1.3.4. Nh÷ng néi dung chÝnh cña mét b¶n tiªn lîng phï hîp
víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ khu vùc bao gåm:
-C«ng t¸c chuÈn bÞ s¬ bé (Preliminaries): Gåm cã c¸c chi phÝ
chung cã liªn quan ®Õn bÊt kú khèi lîng cô thî nµo cña c«ng
tr×nh nh chi phÝ lèp biîn b¸o c«ng trêng, b¶o dìng, chèng STID,
HIV/AIDS, nhµ t¹m trªn c«ng trêng, n¬ng lîng,....
-Lêi giíi thiÖu vµ híng dÉn ¸p dông (Preambles): CÇn cã chØ dÉn
cô thî khi ph¬ng ph¸p ®o tiªu chuÈn (SMM) kh«ng cã c¸c quy
t¾c cho c¸c c«ng t¸c hoÆc c¸c lo¹i c«ng tr×nh ®Æc biÖt.
-C«ng t¸c ®o (Measured work): C¸c khèi lîng cña c¸c bé phèn
c«ng tr×nh ®îc ®o theo ph¬ng ph¸p ®o tiªu chuÈn.
-Tæng chi phÝ c¬ b¶n (Price Cost Sums): Tæng chi phÝ (cña nh÷ng
khèi lîng ®· cã gi¸) ®îc cung cÊp cho c«ng tr×nh hoÆc c¸c dÞch

58
Made by Lapduandautu’s Blog

vô do nhµ thÇu phô ®îc chØ ®Þnh thùc hiÖn hoÆc c¸c vèt liÖu,
hµng ho¸ ®îc mua tõ c¸c nhµ cung cÊp ®îc chØ ®Þnh.
-Tæng chi phÝ t¹m thêi (Provisional Sums): Gåm chi phÝ cña
nh÷ng khèi lîng c«ng t¸c cha x¸c ®Þnh râ khèi lîng hoÆc cha cã
gi¸, ®îc cung cÊp cho c«ng tr×nh hoÆc c¸c chi phÝ mµ kh«ng thî
dù ®o¸n hay kh«ng tÝnh ®îc mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt vµo
thêi gian ph¸t hµnh c¸c tµi liÖu ®Êu thÇu.

2. Ph¬ng ph¸p ®o bãc c¸c bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng


phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ khu vùc cña h·ng Davis
Langdon & Seah international

- Ph¬ng ph¸p nµy hiÖn nay ®ang ph¸t triîn m¹nh, ®· ®îc nhiñu
níc trªn thÕ gi¬Ý sö dông nh ë Anh, Cana®a,... ®Æc biÖt lµ c¸c níc
thuéc khu vùc Ch©u ¸ nh Malaixia, Hång K«ng, Xinhgapo, Brun©y,
Philippin.
-Ph¬ng ph¸p ®îc x©y dùng dùa trªn c¸c kü thuèt (c«ng nghÖ)
x©y dùng míi nhÊt, ®Æc biÖt lµ nh÷ng c«ng nghÖ x©y dùng ®ang
®îc sö dông ë Ch©u ¸.
-Dùa trªn c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh dù to¸n phæ biÕn hiÖn nay cña
c¸c níc trªn thÕ giíi vµ nh÷ng kinh nghiÖm l©u n¬m cña c¸c
chuyªn gia lµm nghñ ®o bãc tiªn lîng, lèp dù to¸n vµ qu¶n lý
chi phÝ x©y dùng.
-Ph¬ng ph¸p ®o bãc nµy tu©n theo hÖ thèng m· ®îc sö dông ë
B¾c Mü ®î x¸c ®Þnh vµ m· ho¸ c¸c bé phèn c«ng tr×nh.
-Ph¬ng ph¸p nµy ®îc viÕt theo h×nh thøc lèp b¶ng, c¬ së ®o bãc
râ rµng thuèn tiÖn cho ngêi sö dông.

59