You are on page 1of 4

STT Fi (mm) ChiÒu dµi Sè thanh Tæng chiÒu dµi (m) Khèi l­îng thÐp (kg/m

)
1 6 0 0.22
2 6 0 0.22
3 6 0 0.22
4 6 0 0.22
STT Fi (mm) ChiÒu dµi Sè thanh Tæng chiÒu dµi (m) Khèi l­îng thÐp (kg/m)
1 8 0 0.39
2 8 0 0.39
3 8 0 0.39
4 8 0 0.39
STT Fi (mm) ChiÒu dµi Sè thanh Tæng chiÒu dµi (m) Khèi l­îng thÐp (kg/m)
1 10 0 0.62
2 10 0 0.62
3 10 0 0.62
4 10 0 0.62
STT Fi (mm) ChiÒu dµi Sè thanh Tæng chiÒu dµi (m) Khèi l­îng thÐp (kg/m)
1 12 0 0.89
2 12 0 0.89
3 12 0 0.89
4 12 0 0.89
STT Fi (mm) ChiÒu dµi Sè thanh Tæng chiÒu dµi (m) Khèi l­îng thÐp (kg/m)
1 16 0 1.58
2 16 0 1.58
3 16 0 1.58
4 16 0 1.58
STT Fi (mm) ChiÒu dµi Sè thanh Tæng chiÒu dµi (m) Khèi l­îng thÐp (kg/m)
1 18 0 2
2 18 0 2
3 18 0 2

98 3 22 0 2.47 4 20 0 2.47 2 20 0 2.98 4 22 0 2. 4 18 0 2 STT Fi (mm) ChiÒu dµi Sè thanh Tæng chiÒu dµi (m) Khèi l­îng thÐp (kg/m) 1 20 0 2.73 ChiÒu dµi x STT ThÐp kh¸c ChiÒu réng ChiÒu dµy Sè cÊu kiÖn Khèi l­îng thÐp (kg/m3) 1 785 2 785 3 785 4 785 Tæng khèi l­îng thÐp .98 STT Fi (mm) ChiÒu dµi Sè thanh Tæng chiÒu dµi (m) Khèi l­îng thÐp (kg/m) 1 25 0 3.47 STT Fi (mm) ChiÒu dµi Sè thanh Tæng chiÒu dµi (m) Khèi l­îng thÐp (kg/m) 1 22 0 2.73 2 25 0 3.98 2 22 0 2.47 3 20 0 2.73 4 25 0 3.73 3 25 0 3.

Khèi l­îng (kg) 0 0 0 0 Khèi l­îng (kg) 0 0 0 0 Khèi l­îng (kg) 0 0 0 0 Khèi l­îng (kg) 0 0 0 0 Khèi l­îng (kg) 0 0 0 0 Khèi l­îng (kg) 0 0 0 .

73 25 3. 0 Khèi l­îng (kg) 0 0 0 0 Khèi l­îng (kg) 2.39 0 0 0 Khèi l­îng (kg) 0 0 0 0 Khèi l­îng (kg) 0 0 0 0 - .98 22 0 3.