You are on page 1of 7

Nhãm thµnh viªn ngµnh x©y dùng

Civil engineering member Group

CCEM

KÕ ho¹ch ph¸t triÓn


Development plan

N¨m 2008
4

CCEM
2. Construction (X©y dùng)
3. Commerce (Th­¬ng m¹i)
4. Economy (Kinh tÕ)
5. Management (Qu¶n lý)

§Þnh h­íng ph¸t triÓn:


- X©y dùng thµnh mét tæ chøc v÷ng m¹nh, liªn kÕt ®­îc
c¸c anh em.
- T¹o lËp ®­îc mét c«ng ty do c¸c thµnh viªn nhiÖt huyÕt
s¸ng lËp nªn. Ho¹t ®éng ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc.
+ X©y dùng ®éi ngò anh em trong ngµnh x©y dùng,
®ång thêi víi ®ã n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n tèt.
+ X©y dùng ®éi ngò anh em chÝ cèt thuéc nhiÒu
ngµnh nghÒ kh¸c nhau, nh­ng cã ®ång chÝ h­íng
muèn lµm giµu, muèn thµnh c«ng trong cuéc sèng.
+ Song song víi ®ã lµ t¹o lËp c¸c mèi quan hÖ c«ng
3

Construction

Nhãm kinh tÕ dù Nhãm


¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh

Nhãm quy ho¹ch Nhãm lËp dù to¸n


Nhãm thiÕt kÕ c«ng tr×nh

Phô tr¸ch: NguyÔn Kh¾c ChÝ Nh©n


Chøc n¨ng & NhiÖm vô:
- ThiÕt kÕ c¬ së
- ThiÕt kÕ kü thuËt
- ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh.
+ ThiÕt kÕ kiÕn tróc
+ ThiÕt kÕ kÕt cÊu
+ ThiÕt kÕ h¹ tÇng
+ LËp c¸c b¶n vÏ phèi c¶nh c«ng tr×nh
- T­ vÊn thiÕt kÕ kÕt cÊu kiÕn tróc c«ng tr×nh víi c¸c ®èi t¸c
Nhãm quy ho¹ch

Phô tr¸ch:
Chøc n¨ng & NhiÖm vô:
LËp quy ho¹ch c¸c dù ¸n
ThiÕt kÕ c¸c b¶n vÏ phèi c¶nh quy ho¹ch dù ¸n
T­ vÊn thiÕt kÕ quy ho¹ch dù ¸n víi c¸c ®èi t¸c
Nhãm kinh tÕ dù ¸n

Phô tr¸ch: NguyÔn H÷u QuyÕt


Chøc n¨ng & NhiÖm vô:
- LËp thuyÕt minh dù ¸n:
+ LËp thuyÕt minh thiÕt kÕ c¬ së
+ LËp thuyÕt minh c«ng nghÖ.
+ LËp thuyÕt minh: Sù cÇn thiÕt, ph­¬ng ¸n kinh doanh,
hiÖu qu¶ dù ¸n
- TÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ dù ¸n:
+ TÝnh to¸n tæng møc ®Çu t­ dù ¸n.
+ TÝnh to¸n c¸c chi phÝ cè ®Þnh, chi phÝ l­u ®éng trong
giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­, thùc hiÖn ®Çu t­, vËn hµnh dù ¸n
+ Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cña dù ¸n.
- T­ vÊn víi ®èi t¸c vÒ ph­¬ng ¸n kinh doanh, ph­¬ng ¸n tµi chÝnh,
tr×nh tù thùc hiÖn trong giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ dù ¸n.
Nhãm dù to¸n c«ng tr×nh

Phô tr¸ch: TrÇn Danh Trung


Chøc n¨ng & NhiÖm vô:
- LËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.
- LËp tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.
- TÝnh to¸n tæng møc ®Çu t­ dù ¸n.
- CËp nhËt c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ:
+ §¬n gi¸.
+ §Þnh møc.
+ V¨n b¶n ph¸p luËt cña ®Þa ph­¬ng quy ®Þnh vÒ lËp dù
to¸n XDCT.
+ Th«ng b¸o gi¸ cña Liªn së tµi chÝnh x©y dùng ®Þa ph­¬ng.
+ CËp nhËt gi¸ c¸c chñng lo¹i vËt liÖu trªn thÞ tr­êng.
- T­ vÊn ph­¬ng ¸n lùa chän vËt liÖu x©y dùng sö dông trong c«ng
tr×nh ®Ó ®¹t hiÓu qu¶ vÒ mÆt chÊt l­îng còng nh­ hiÖu qu¶
kinh tÕ