You are on page 1of 2

Bảng phân công công việc

Tên Công việc Thời gian Ghi chú


Tiếp tục làm form đang làm dở Hôm bữa Nhung
thấy Hoàng
CRS_Seperator đang làm mấy
cái form này.
CRS_Seperator_AdvanceMode
Nhung thấy nó
CRS_SEperator_Column cũng khá phức
tạp, để ý đến nó
CRS_Seperator_LoadSample nhiều hơn nha.
CRS_Seperator_Modify
Hoàng 16/9/2008
CRS_New

CRS_Report

CRS_NewReport

CRS_ExportDirectory

CRS_ExportCDR

CRS_CommunicationSetting

Vũ Tiếp tục làm form đang làm dở 16/9/2008 Vũ đang làm


phần charge rule
CRS_ChargeRule nên Nhung
muốn Vũ tiếp
CRS_ChargeRule_RuleWizard
tục những form
CRS_ChargeRule_RuleWizard_Call liên quan đến
charge rule.
CRS_ChargeRule_RuleWizard_Charge_Group Trong quá trình
làm nếu thấy
CRS_ChargeRule_RuleWizard_Monthly_Group
phần nào rắc rối
CRS_ChargeRule_RuleWizard_PinFree quá ko thể sửa
được vui lòng
CRS_Search liên hệ anh Hải
để nhờ anh
CRS_Option
support, hoặc
CRS_OnlineCapture lên mạng mò,
còn ko thì bó
CRS_ImportDirectory tay. :D

CRS_ImportCDR
CRS_CurrencyExchange

CRS_CommandLine

CRS_ModifierCDR

CRS_TelTariff

CRS_TelTariff_Trunk

CRS_UnvalidCalls
16/9/2008
CRS_UpgradeTelTariff
Phần kiểm tra tổng
Nhung CRS_SettingEmailAccount thể sẽ được làm
trong ngày 17/9 rùi
CRS_License sau đó sẽ submit
cho anh Hải
CRS_Exit

CRS_AutoAchive

CRS_CallTester

Kiểm tra tổng thể CRS

Ghi chú:

Trong quá trình làm, nếu cái form mà Nhung giao cho các bạn đã được làm bởi người khác
rùi thì cũng đừng có hét lên nha, trước hết test lại coi còn lỗi ko, rùi làm tiếp. Còn cái form đó
người khác đang làm thì tạm thời bỏ qua, làm cái khác, chờ người kia làm xong thì mình test
lại, còn lỗi thì sửa.