You are on page 1of 10

สิงคโปร์ ประเทศเล็กๆ ประชากร นิดเดียวทำาไมมีศักยภาพในการพัฒนาทุกด้าน

อย่างรวดเร็วทัง้ทางด้านเศรษฐกิจท่ีกา้ วหน้าในระดับโลก ทัง้นีก ้ ารพัฒนาทุกด้านอย่าง


รวดเร็วนัน
้ มาจากการท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ทุ่มเทอย่างมากมายในการพัฒนาระบบการศึกษา
ภายในประเทศของเขาอย่างมาก เพราะสิงคโปร์ มีแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติน้อยมากหาก
เทียบกับประเทศเพ่ ือนบ้านเช่น ไทย หรือ มาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย สินค้าอุปโภค บริโภค
ภายในประเทศแทบจะทุกอย่างถูกนำาเข้ามาภายในสิงคโปร์ ดังนัน ้ รัฐบาลจึงหาจุดแข็งของ
ประเทศด้วยการพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็ นเลิศ เพ่ ือพัฒนาทรัพยากรหลักท่ีมีอยู่ให้ดท ี ่ีสุด
นัน
่ คือ ทรัพยากรมนุษย์ Human Power
คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษจำานวน 32
คน พร้อมอาจารย์ท่ีปรึกษา ทัง้ 2 ท่านคือ ดร.พรศักดิ ์.........
และดร.สุพรรณริการ์ วัฒน์บุณย์ได้เดินทางไปศึกษาดงานการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ ตัง้แต่ วันท่ี 29 ตุลาคม 2550 -31 ตุลาคม 2550 เป็ นเวลา 3
วัน 2 คืน ซ่ึงพอสรุปสาระการดูงานได้คร่าวๆดังนี้
- ภาษาท่ีใช้ประจำาในชีวิตประจำาวัน คือ มาเลเซีย จีน อังกฤษ และภาษาทมิฬ แต่
ภาษากลางคือภาษาอังกฤษ
-สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเป็ นท่ียอมรับของทัง้ในและต่าง
ประเทศคือ
NUS National University of Singapore
NTU Nanyang Technology University
SMU Singapore Management University และนอกจากนีย ้ ังมี
NIE National Institute of Education ซ่ึงเป็ นสถาบันผลิตครูของ
ประเทศ
นอกจากนัน ้ ยังมีศูนย์พัฒนาการศึกษาด้านภาษาของ SEAMEO ซึงทาง สพฐ. ได้มีการ สอบ
คัดเลือกบุคลากร เพ่ ือเข้าร่วมรับการพัฒนาเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม
วันท่ี 30 ตุลาคม 2550 คณะได้เข้าศึกษาดูงานท่ี MDIS หรือ Unicampus of
Management Development Institute of Singapore ซ่ ึงเป็ นสถาบันการศึกษาของ
เอกชนท่รี ัฐบาลสนับสนุนให้ดำาเนินจัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก และ
เป็ นท่ียอมรับของชาติตา่ งๆในเอเชียในการส่งนักเรียนมารับการศึกษาท่น
ี ่ี ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีน่ี
คือ
- Presentation on MDIS and its Programmes
- Brief on Multiple Intelligence by Ms Patricia Lai
- Orientation Campus Tour around campus
- Certificate Presentation
จากการศึกษาดูงานท่ีน่ีและจากการได้เข้าร่วมสังเกตการณ์เรียนการสอน ผู้ร่วมเดินทางได้รับ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงบางอย่างคงต้องนำาไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้และ
ให้การต้อนรับ คือ
Miss Carolyn Wong ( Senior manager )
Miss Rahimah Rahmat ( Manager )
Miss Nina Sianaturi
Miss Patricia Lai ( Master Trainer for the Cambridge Diploma for Teachers and
Trainers)

วันท่ี 31 ตุลาคม 2550 คณะได้เข้าศึกษาดูงานท่ี San Yu Adventist School ซ่ึง


เป็ นโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซ่ึงได้รับการต้อนรับอย่างดีย่ิงจากครูใหญ่
และบุคลากรของทางโรงเรียน คุณครูใหญ่ได้บรรยายสรุปความเป็ นมาของประเทศ และระบบ
การศึกษาซ่ึงแตกต่างจากของประเทศไทยมาก เพราะดังได้กล่าวแล้ว ว่าจัดการศึกษาใน
ประเทศสิงคโปร์ เป็ นการจัดตามระบบการศึกษาท่ีดีและเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศโดย
มุ่งเน้นเพ่ ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นหลัก
นอกจากนัน ้ ยังมีกิจกรรมดังนี้
- Presentation
- Education System of Singapore
- SYAS Programmes and Activities
- Curriculum Education management
- School Campus Tour
จากการท่ีคณะได้ศึกษาดูงานจากสถานศึกษาทัง้ 2 แห่งซ่ึงเป็ นการจัดการศึกษา
ทัง้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาแล้วทำาให้ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆมากมายในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะเป็ นแนวคิดในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเองและอาจเป็ นแนวคิดในการจัดทำาพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนต่อไป ทัง้นีท ้ งั้ นัน
้ คงต้องขึ้นอยู่กบ
ั วิสัยทัศน์ของผู้นำา ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาว่าจะ
นำาพาเราไป ท่ีใด มีการวางแผนพัฒนาการล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไร?
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี องค์การบริหาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีได้ริเร่ิมโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระต่างๆ เพ่ ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิ ดโลกทัศน์ และโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ต่อไป
ภาพและเอกสารประกอบ

GOOD MORNING SINGAPORE LAH……

AT LAST ….CHANGI AIRPORT


CHANGI ROAD

CITY IN THE PARK


SINGAPORE NATIONAL LIBRARY

SINGAPORE NATIONAL LIBRARY


MERLION

CRUISE ALONG THE SINGPORE RIVER BY NIGHT


Miss Carolyn Wong ( Senior manager ) MDIS

Miss Patricia Lai

( Master Trainer for the Cambridge Diploma for Teachers and Trainers)
MDIS CAMPUS TOUR

CERTIFICATE PRESENTATION
SYAS PRESENTATION

WARM – WELCOME
“WE ARE PROUD OF OUR THAI STUDENT”
AYAS PRINCIPAL

Vanda Miss Joaquim ‘Agnes’