You are on page 1of 1

ut naxxsAx nAx cONcHoAxA UQIcsti xcHin v$r NAM

xA cno THUONG DQcl0p - TU do - Hanh phtic
So:J!./BC-UBND Cao Thuong,ngdy.l[...thdngJ0..ndm2008

BAO CAO
Kdt qui c6ngvi€cngiry15th6ng10nam 2008

Thuc hiOnc6ng van sd: 387/LIBND-NCngAy 04 thdng 8 n5m 2008 ctra Chtr tich
UBND huy0nTOnYOnv/v thuc hi0n chd d0 b5o c6o hdngngey vdi Chir tich UBND huyOn
bilo c6o kdt qui c6ng vi€c ngiy 15 th6ng 10 nam 2008
TAnYOn.UBND x6 Cao Thu-o.ng
nhu sau:
1. Tinh hinh an ninh, chinh tri trAt tu an tohn x5 h6i trOndia bdn x5 trong ngby dn
dinh, khOngphdt sinh r,u viOcgi.
2. Thgc hiOnc6c nhiOmvu duocgiao theokd hoach:
- Chi dao nhAndAntAptrung chim s6ccAyvg dOngnlm 2008.
- Tryc gi6i quydt c6c c6ng viOctheoquy dinh.
- Budi chiduhop Ban quin lf xay dUngcOngtrinh Nhi chfc nangtrudngTHCS x5.
3. Nhi0m vU,kd hoachcdngt6c ti€p theo:
- Truc giii quy€t c6c thtr tuc hhnhchinhtheoquy dinh.
- Budi s6nghgp giao ban UBND x6.
TrAn ddy Id bdo cdo cdng viAcngdy 15 thdng I0 ndm 2008.

Noi nhAn: KT. CHIJ;IICH
- UBNDhuydn(b.c); PHO TICH
- LuuVP.UBNDx6.

Van Chi6n