You are on page 1of 13

{237}{307}- dzi�ki, suzie.|- pewnie, phoebe.

{365}{409}nie robi�a� tego nigdy wcze�niej,|nie?


{415}{463}hej, to znaczy randka online.
{473}{525}o, nie, robi�am.|mia�am kilka.
{530}{585}to tylko... to nie jest m�j ulubiony|spos�b na poznawanie ludzi.
{596}{646}- naprawd�, dlaczego nie?|- och, nie wiem.
{651}{749}to jest takie bezosobowe,|no wiesz. zbyt zaplanowane.
{754}{839}chc� powiedzie�, �e ja... pozna�em w sieci|wiele interesuj�cych kobiet.
{874}{985}naprawd�? bardziej interesuj�cych,|ni� te poznane w realu?
{1003}{1038}co to jest?
{1043}{1113}och, pisz� artuku� o|internetowych randkach.
{1143}{1227}czekaj. w swoim profilu napisa�a�,|�e szukasz romantyczno�ci.
{1232}{1317}tak. tak, to... tak.|i ja... jestem tego cz�ci�.
{1339}{1395}to tylko...|m�j nowy szef nak�oni� mnie do tego.
{1400}{1445}tak naprawd� to nie chcia�am tego robi�.
{1478}{1548}przepraszam. jeste� z�y?
{1561}{1610}nie. nie, ani troch�.
{1649}{1704}nadal mam wielk� nadziej�|na dzisiejszy wiecz�r.
{1767}{1810}wszystko w porz�dku?
{1826}{1917}tak. to tylko czkawka.
{1937}{1979}poczekaj tutaj chwil�.
{2025}{2096}nie, nie, nie. pat benatar|nie mo�e tego odwo�a�.
{2101}{2153}nie mam jej kim zast�pi�|w ten weekend.
{2158}{2221}- piper.|- sp�jrz, wiem, �e nie zadzwoni�am, by potwierdzi�,
{2226}{2284}ale by�am zaj�ta kreowaniem swojego �ycia, okay?
{2289}{2373}pozw�l mi tylko porozmawia� z pat.|wiem, �e ona zrozumie, naprawd�.
{2378}{2457}halo? zdenerwowa� si� na mnie,|ma�y kretyn.
{2471}{2500}moja randka jest demonem.
{2542}{2583}co? ten facet?
{2597}{2684}- ale on jest taki gor�cy.|- tak, gor�cy jak ogie� piekielny.
{2689}{2742}mia�am wizj�.|on po�era swoje ofiary. ja jestem nast�pna.
{2747}{2827}- zamro� wszystko.|- moja siostra, magnes na demony.
{2949}{2985}wied�my. cholera.
{3105}{3146}dzi�kuj�.
{3198}{3252}teraz, je�li nie masz nic przeciwko,|musz� wr�ci� do bankrutowania.
{3257}{3318}skre�l to. musz� wr�ci�|do k��tni z moim m�em.
{3324}{3382}- och, nast�pna k��tnia?|- tak, wi�c, wiesz.
{3387}{3441}�wie�y rodzice, dwie kariery,|i ca�a reszta.
{3447}{3509}dojdziemy do porozumienia. a teraz,|chcesz ze mn� wr�ci� do domu,
{3514}{3589}czy spr�bowa� ocali� dzisiejszy wiecz�r?
{3593}{3673}nie. s�dz�, �e szcz�cie mnie opu�ci�o.
{4031}{4093}szcz�cie mnie opu�ci�o, sir.|m�g�by mnie pan wspom�c?
{4173}{4216}niech b�g ci� b�ogos�awi.
{5492}{5561}b�agam o wybaczenie, sir.|to nie z braku szacunku.
{5566}{5599}p�jd� swoj� drog�.
{5646}{5694}wiesz, dlaczego tak|nienawidz� kar��w?
{5700}{5784}wszyscy jeste�cie tch�rzami.|nie zas�ugujecie na ten dar.
{5792}{5899}i z wielk� przyjemno�ci� zabior� to ka�demu z was.
{6019}{6071}twarda sztuka, paddy.
{8974}{9053}jeste� najs�odszym ma�ym wikkaninem,|jakiego kiedykolwiek widzia�am.
{9058}{9098}tak, jeste�.
{9111}{9151}gor�ce, gor�ce, gor�ce.
{9170}{9249}leo! zbzikowana, bezu�yteczna starszyzna.
{9254}{9337}co zabiera im tyle czasu?
{9352}{9422}- co? co zrobi�, co przegapi�am?|- och, nie, to nie wyatt.
{9427}{9472}to wiersz, kt�ry ten facet...
{9477}{9532}przynajmniej mam nadziej�, �e to facet.|- tylko przys�a� mi maila.
{9539}{9590}my�la�am, �e nie lubisz|tych randek z sieci.
{9595}{9672}- och, uwierz mi, nie lubi�.|- jestem zdezorientowana.
{9677}{9751}okay, sp�jrz. mog� wpisa� do terminarza|pi�� minut siostrzanej
pogaw�dki,
{9756}{9792}ale potem musz� i��.
{9797}{9867}ja nie mog� wpisa� siostrzanej pogaw�dki.
{9872}{9945}m�wi� ci, masz 4 minuty i 55 sekund.
{9952}{10023}- cze��.|- doskona�a synchronizacja, tylko gaw�dzi�y�my.
{10028}{10076}- chcesz o czym� porozmawia�?|- nie, w porz�dku.
{10081}{10147}- dobra, masz wi�cej czasu. wal.|- nie, nie musz� rozmawia�.
{10152}{10224}to nie znaczy, �e chc�|si� spotka� z tym cyrano 73.
{10229}{10300}to tylko badania do tego|g�upiego artyku�u, kt�ry jason mi zleci�.
{10312}{10347}powiedzia�a� jego imi� bez przeklinania.
{10352}{10396}to znaczy, �e w pracy lepiej?
{10401}{10476}- o, nie, on wci�� doprowadza mnie do sza�u.|- nie da� ci podwy�ki?
{10481}{10547}tak, ale to by�o przekupstwo,|wi�c nie mog�abym zrezygnowa�.
{10552}{10598}kobieta z zasadami.|podziwiam to.
{10627}{10663}- musz� i��.|- o, nie.
{10668}{10728}- cholera. co si� sta�o?|- pa, male�stwo, kocham ci�.
{10746}{10823}- powiedz jej, �e masz trzy minuty.|- m�j sweter si� skurczy�.
{10836}{10886}daj spok�j,|mia�a� na sobie bardziej obcis�e rzeczy.
{10891}{10949}to nie fer.
{10954}{11006}krew demona nie spiera si�.
{11011}{11049}nie mog� wymienia� ca�ej garderoby.
{11054}{11084}moje oszcz�dno�ci s� na wyczerpaniu.
{11092}{11151}siostra, prawisz kazania.
{11166}{11232}tak, ty przynajmniej masz prac�.
{11237}{11307}no wiesz, nie mog� pozwoli� sobie,|�eby przesta� za to p�aci�.
{11312}{11350}chyba �e,
{11364}{11406}magia mi to zrefunduje.
{11411}{11472}halo? osobista korzy��,|konsekwencje.
{11477}{11532}czy musz� ci przypomina�|klap� wielkich cyck�w?
{11548}{11601}nie, plecy nadal mnie bol�.
{11637}{11718}nie martw si�, nie zrobi�|niczego g�upiego.
{11723}{11799}paige, czekaj. co ty robisz?
{11804}{11866}- piper, mamy k�opoty.|- tak, wiem. jestem sp�niona,
{11871}{11946}- a teraz jest twoja kolej pilnowania dziecka.|- nie ma��e�skie
problemy.
{11951}{11992}demoniczne.
{12177}{12298}- co zajmuje mu tyle czasu?|- cierpliwo�ci, jada. b�dzie tu.
{12303}{12394}mo�e powinny�my|troch� po�wiczy�,
{12399}{12453}kiedy i tak czekamy.
{12486}{12551}doceni�bym to, je�liby�|nie zabija�a moich zwierzak�w.
{12606}{12693}- gdzie by�e�?|- zbiera�em samorodki.
{12704}{12803}moje dwa ostatnie.|chcesz je czy nie?
{12843}{12905}- podaj cen�.|- bezcenne.
{12910}{12990}wszystko, czego ��dam, to lojalno��|w przej�ciu podziemnego �wiata.
{12999}{13074}we� pod uwag� wysi�ek moich zwyk�ych ludzi|w zyskaniu poparcia.
{13080}{13145}my�lisz, �e mo�esz kupi� nasze poparcie?
{13150}{13245}poniewa� na wymian�, mam co�|o czym nawet nie �ni�a�.
{13301}{13346}umowa stoi?
{13587}{13691}- sk�d b�dziemy wiedzie�, �e to dzia�a?|- zaufaj mi. to tw�j
szcz�liwy dzie�.
{14343}{14385}w�a�nie jest.
{14397}{14436}przepraszam, nie mog�.
{14441}{14508}okay, pami�taj,|jestem tylko pos�a�cem.
{14526}{14563}dlaczego mam wra�enie, �e|zaraz padnie
{14568}{14623}-imi� Jason dean?|- on mia� kilka
{14628}{14710}przemy�le�,|odno�nie twojego randkowego artyku�u.
{14716}{14772}i chce, by to by�o przepisane|na jutro.
{14788}{14838}przepraszam.
{14930}{14985}nie ma w tym nic z�ego.
{14990}{15039}w zasadzie jest.|widzia�a� ca�� t� czerwie�?
{15044}{15069}widzisz, to by� tw�j pomys�.
{15074}{15122}ja nie chcia�am pisa� tego artyku�u|w pierwszej kolejno�ci.
{15127}{15159}zale�y kto to czyta.
{15164}{15203}okay, to �e nie chcia�am|tego pisa�,
{15209}{15245}nie znaczy,|�e nie napisa�am najlepiej jak umiem.
{15250}{15328}wi�c to jest? poniewa� to jest artyku�|o randkach online,
{15334}{15374}ty po�wi�ci�a�|cztery akapity
{15379}{15410}deszczowi meteoryt�w.
{15415}{15483}tak, my�la�am, �e to jest romantyczne, okay?
{15488}{15531}i ca�kiem szczerze,|mniej niebezpieczne.
{15537}{15575}tylko przez to, �e mia�a�|jakie� z�e do�wiadczenia,
{15581}{15645}nie znaczy, �e wszyscy s� �li.|poza tym jeste� reporterem.
{15650}{15741}- masz by� bezstronna.|- okay, ja jestem od kolumny porad.
{15747}{15810}bardzo stronnicza,|szczeg�lnie kiedy to popada w przesad�.
{15817}{15871}o, a ty wiesz wszystko o romantyczno�ci,|tak?
{15875}{15907}tak, wiem co lubi� kobiety.
{15913}{15975}- teraz te�?|- tak, lubimy kontakt wzrokowy.
{16013}{16047}halo?
{16052}{16099}tak. i konwersacj�,|gdzie w�a�ciwie widzimy
{16104}{16175}usta m�wi�cej osoby|i d�ugie nocne spacery.
{16181}{16235}i... i �wiece i r�e...
{16241}{16287}my�lisz, �e nie mo�esz tego dosta�|przez internet?
{16292}{16356}nie, nie my�l�. my�l�, �e przez internet|mo�esz dosta� p�yty cd,
{16362}{16398}ksi��ki, by� mo�e portfel,
{16403}{16447}- ale nie randk�.|- masz jakie� plany na p�niej?
{16475}{16526}zrobisz tak.|zabieram ci� na misj�.
{16531}{16594}- co? gdzie? dlaczego?|- �eby ci co� udowodni�.
{16600}{16659}punktualnie o sz�stej. przyjd� po ciebie.
{16719}{16800}nie ma �adnej innej opcji.|je�li zostaniemy, on przyjdzie po nas
wszystkich.
{16805}{16889}ale opuszczenie naszego kr�lestwa|oznacza�oby, te� opuszczenie
ca�ego �wiata.
{16894}{16930}kto rozdawa�by szcz�cie?
{16936}{16981}to jest przekl�ty problem �wiata,|je�li pytasz mnie o zdanie.
{16987}{17016}ja ratuj� nasze karki.
{17022}{17071}zagro�one tu jest wi�cej,|ni� nasze karki.
{17076}{17115}pewnie, �wietnie.
{17121}{17199}ale nie b�dziemy dla nikogo dobrem,|je�li b�dziemy martwi. prawda?
{17205}{17277}czym jeste�my, band� tch�rzy?
{17283}{17347}nie zapomnij,|m�wimy nie tylko za siebie,
{17352}{17401}- ale r�wnie� za ka�de z naszych plemion.|- tak.
{17407}{17454}a m�wi�, �e zostajemy|i walczymy z demonem.
{17459}{17512}walczy�?|ale my nie mamy szans na walk� z nim.
{17518}{17570}- przecie� wiesz, shamus.|- to nie prawda.
{17575}{17609}je�li zbierzemy ca�e nasze szcz�cie,
{17618}{17673}mogliby�my wykorzysta� je|do zwalczenia demona.
{17678}{17752}g�wno prawda! szcz�cie jest niepraktyczne.|nie mo�na przewidzie�, co
to mo�e zrobi�.
{17769}{17837}kto wie, mo�emy tylko bardziej go rozw�cieczy�.
{17843}{17879}nie mamy wyboru.
{17884}{17967}nasze miejsce w �wiecie|jest zagro�one, finnigan.
{17973}{18007}nasze ziemie s� pl�drowane.
{18012}{18115}a nasza rasa mo�e by� unicestwiona|przez samego diab�a.
{18121}{18177}ale my jeste�my kar�ami.
{18182}{18260}w naszych �y�ach p�ynie zielona krew,|a nasze serca bij� z�otem.
{18266}{18329}i d�u�ej nie mo�emy kuli� si� w cieniu.
{18335}{18416}musimy u�y� naszego szcz�cia,|by odnale�� �wiat�o.
{18422}{18488}- jeste�cie ze mn�, panienki?|- tak!
{18494}{18576}tak! tak!
{18670}{18720}osobista strata,|niepowinna by� moja.
{18726}{18814}przywr�� ten sweter|i uczy� go pi�knym.
{18981}{19050}nie mog� si� doczeka�, by |wypr�bowa� to na moim kredycie.
{19056}{19111}jeste� pewna, �e to dobry pomys�?
{19130}{19236}wyatt, powiniene� powiedzie� tacie,|�eby nie szpiegowa� cioci paige.
{19242}{19300}jeste�my tu tylko dla tego, |bo jego mama martwi si� o ciebie.
{19305}{19347}- powinni�my?|- nie.
{19352}{19424}- ja tylko rozliczam kilka d�ug�w, to wszystko.|- u�ywaj�c magii?
{19429}{19475}nawet wyatt wie,|�e to jest �amanie zasad.
{19480}{19547}s�uchaj, wyata te� by tu nie by�o,|gdyby� nie z�ama� kilku zasad.
{19556}{19598}okay, to by�o co innego.|wiesz o tym.
{19603}{19649}to s� g�upie zasady,|jak i ta kt�ra m�wi,
{19654}{19723}�e musz� przyj�� �luby ub�stwa,|�eby by� pe�noetatow� wied�m�.
{19730}{19820}s�uchaj, ja nie pr�buj� szybko si� wzbogaci�,|tylko odzyska� to, co
straci�am.
{19824}{19849}ale, paige, prosz�.
{19854}{19897}piper i ja mamy wystarczaj�co,|aby si� z tym upora�,
{19902}{19956}bez konsekwencji|czaru, kt�ry rzuci�a�.
{19961}{20008}wi�c pos�uchaj, je�li ty i piper|nie byliby�cie tak zaj�ci
{20013}{20089}k�oceniem si� przez ca�y czas,|mo�e poczuliby�cie r�nic�.
{20094}{20126}my si� nie k��cimy. my...
{20184}{20221}niez�a pr�ba, zmieniasz temat.
{20229}{20288}paige, s� teraz o wiele wa�niejsze rzeczy|do zrobienia.
{20293}{20335}starszyzna m�wi, �e dobro|przechodzi obecnie
{20340}{20409}pechowy okres,|a demony rosn� w si��.
{20414}{20471}mo�e mog�aby� popracowa� nad tym.
{20477}{20548}mam na to doskona�e zakl�cie.
{20566}{20619}napisa�am to, �eby|wyj�� z moich w�asnych k�opot�w.
{20624}{20649}"'odnale�� Szcz�cie":
{20654}{20695}finanse uciek�y w amoku,
{20700}{20729}wierzyciele, przed kt�rymi musz� uciec.
{20734}{20766}paige, to jest osobista korzy��.
{20771}{20812}rzuci�am urok, by znale�� szcz�cie,
{20817}{20873}i mam nadziej�, �e moje �ycie przestanie mnie wysysa�.
{20952}{21017}nie m�w o tym|swojej mamie, okay?
{21218}{21289}wied�ma. to jest idealny czas,|na otrzymanie pomocy.
{21301}{21358}ju� zaczyna�em my�le�, �e nasze szcz�cie|przesta�o dzia�a�.
{21379}{21456}- kim jeste�?|- shamus fitzpatrick.
{21461}{21504}do us�ug, pani.
{21573}{21657}co ja tutaj robi�?|ja tylko szuka�am odrobiny szcz�cia.
{21662}{21730}to w�a�nie my.|nasza magia musia�a si� skrzy�owa�.
{21735}{21823}i to w ostatniej chwili, musz� doda�.|potrzebujemy twojej pomocy.
{21828}{21863}my? kim s� "my"?
{21874}{21918}no przecie�, kar�y.
{21951}{22018}kar�y. oczywi�cie. jak mog�am pomy�le�,|�e kto� inny,
{22023}{22074}ni� kar�y potrzebowa�by mojej pomocy?
{22192}{22229}mam ci�!
{22264}{22300}karze�!
{22474}{22519}czy kiedykolwiek um�wi�aby� si� z ma�� osob�?
{22561}{22621}- musimy si� st�d wydosta�.|- pozw�l.
{22795}{22828}trzymaj si� moich majtek, kochanie.
{23112}{23173}- a to jest?|- wszystko co posiadam.
{23199}{23258}szcz�ciarz z ciebie.
{23422}{23487}to nie jest tylko z�oto. to magia.
{23492}{23548}czyste szcz�cie.|to jest to, czego szukasz.
{23553}{23605}oczywi�cie, to tylko iskra,|na pocz�tek.
{23610}{23649}reszta zale�y ju� od obdarowanego.
{23654}{23730}widzisz, kar�y s� jak pszczo�y.|oni zapylaj� szcz�ciem �wiat.
{23735}{23766}czasami nasiona si� nie przyjm�,
{23771}{23828}ale innym razem rosn� do|wspania�ych gor�cych �y�.
{23833}{23868}dobrze?
{23881}{23932}ty to powiedzia�a�.
{23945}{24023}zobaczmy, czy teraz mog� dosta� troch� szcz�cia?|my�l�, �e
zas�u�y�am.
{24028}{24105}- uwa�aj. nie ka�de szcz�cie jest dobre.|- ona ma racj�.
{24110}{24185}samorodek mo�e pod��y� jedna z dr�g,|w zale�no�ci od naszych
intencji.
{24190}{24280}wi�c, przynosisz te� pecha?|czy to nie czyni�oby ci� z�ym?
{24320}{24402}uwa�aj na to co m�wisz. wolisz,|�ebym powiedzia�, �e wied�my s� z�e?
{24427}{24500}kar�y mog� oszukiwa�,|ale nie s� zdecydowanie z�e.
{24505}{24553}to lub to,|�wiat potrzebuje pecha.
{24558}{24606}to trzyma naturalny porz�dek w r�wnowadze.
{24625}{24690}na ko�cu, cz�owiek z solidn� g�ow�|na ramionach.
{24712}{24769}pech pomaga ludziom|tyle samo, co szcz�cie.
{24774}{24805}mo�e nawet jeszcze bardziej.
{24810}{24874}z powodu przeciwno�ci losu, ludzie si� ucz�.|dorastaj�.
{24931}{24987}przepraszam, to prawdopodobnie cyrano.
{25001}{25043}a to musi by� demon saleel.
{25125}{25160}tak, to ten kretyn.
{25177}{25232}tu jest napisane,|�e on jest demonem ni�szego szczebla.
{25246}{25287}mo�emy go unicestwi� eliksirem.
{25292}{25353}�wietnie, pozb�d�my si� go i|dzi�ki temu znajd� zesp�.
{25372}{25430}my�l�, �e znalezienie zespo�u,|mog�oby by� �atwiejsze, ni�
przypuszczasz, kochanie.
{25435}{25524}- tu jest napisane, �e jest on do�� ulotny.|- dobrze g��wkujesz.
{25529}{25610}inaczej, ju� by�my u�o�yli dla niego|stos pecha.
{25616}{25665}a tak, nigdy nie wiemy,|kiedy on zaatakuje.
{25675}{25724}to jest prawdopodobnie to, o co|martwi si� Starszyzna.
{25729}{25799}saleel kradnie z�oto kar��w|i daje je innym demonom.
{25804}{25901}ale mo�e przy odrobinie szcz�cia,|wy wied�my, mo�ecie to
powstrzyma�.
{25906}{25959}nie, my nie potrzebujemy szcz�cia.|musimy zrobi� to po swojemu.
{25965}{25999}wasz spos�b mo�e nie zadzia�a�.
{26073}{26104}jeste� z nami, kochanie?
{26110}{26159}czy dalej b�dziesz pisa� te|li�ciki mi�osne do swojego ch�opaka?
{26310}{26374}co to jest,|zlot czarownic czy centrum opieki?
{26379}{26449}- wezm� to.|- nie zapomnij umy� smoczka.
{26454}{26501}ludzie, nie mamy czasu.
{26506}{26589}czy musz� zacz�� p�aka� jak dziecko,|�eby dosta� tu jak�� pomoc?
{26598}{26685}przepraszam, ale m�j ma�y chopczyk|jest wa�niejszy od twoich ma�ych
ch�opc�w.
{26691}{26724}tak, wi�c, bez odrobiny szcz�cia,
{26729}{26826}moi mali przyjaciele nie zajd� daleko,|panienko. wi�c spr�bujmy po
mojemu.
{26999}{27051}co si� sta�o?|co mi zrobi�e�?
{27071}{27116}dlaczego nie dowiesz si� sama.
{27349}{27431}- jeste� pat benatar.|- o, bo�e, fanka. jaka ulga.
{27435}{27482}- to m�j m��, neil.|- przepraszam, �e przeszkadzamy.
{27488}{27541}zepsu� si� nasz samoch�d|i kom�rka pad�a.
{27546}{27597}takie nasze szcz�cie, prawda?|pos�uchaj, czy mo�emy skorzysta� z
twojego telefonu?
{27601}{27650}b�dziemy bardzo wdzi�czni.
{28106}{28171}umrzesz dla nich, co?
{28176}{28238}panie demonie. bardzo przepraszam.
{28271}{28304}w twoim kr�lestwie by�a wied�ma.
{28310}{28363}jeste� ma�ym gryzoniem,|�e biegniesz do niej po pomoc?
{28373}{28474}nie, przysi�gam. wszystko co zrobili�my,|to zebrali�my nasze
szcz�cia.
{28479}{28547}oczywi�cie. w takim razie musieli�cie mie�|szcz�cie do czarodziejek.
{28551}{28624}co oznacza, �e moc trzech|przyjdzie po mnie.
{28640}{28710}wi�c, je�li szcz�cie kar�a, do�o�y�o mnie do tego ba�aganu,
{28715}{28770}jestem ca�kiem pewny,|�e one te� mog� mnie dosta�.
{28775}{28849}tak, pozw�l mi p�j��|i pokaza� ci, gdzie m�j jest schowany.
{28854}{28928}nie trzeba,|wiem jak to znale��.
{29176}{29222}kto by pomy�la�, �e to jest zabawne?
{29226}{29301}nie, nikt nie nabierze si�|na te rzeczy.
{29306}{29363}to jest tylko takie co� dla dziecka,|do patrzenia.
{29368}{29423}do patrzenia? ludzie.
{29428}{29490}widzisz przez minut� kilka barw,|i ju� si� ekscytujesz.
{29495}{29538}t�cze nie s� do ogl�dania.
{29543}{29596}je�li by by�y,|to nie by�yby niewidzialne.
{29601}{29647}t�cze nie s� niewidzialne,|mo�emy je zobaczy�.
{29651}{29744}tak, mo�liwe, gdy pada deszcz.|ale one s� na niebie ca�y czas.
{29751}{29823}one s� wtedy gdy si� przemieszczamy.|rozja�niamy je naszymi laskami.
{29860}{29920}- wi�c tak znajdujesz swoje naczynia ze z�otem?|- a tak�e nasze
kr�lestwo,
{29925}{29972}nasz dom.
{29976}{30014}nie zostawimy tego za �adn� cen�.
{30065}{30133}pat benatar rozmawia w kuchni, ze swoim menad�erem,
{30138}{30222}przek�ada sw�j terminarz,|wi�c mo�e zagra� w p3.
{30226}{30291}przepraszam, �e zw�tpi�am w ciebie.
{30329}{30387}jak to kobieta.|musisz da� im prezent,
{30392}{30447}by dosta� co� w zamian.
{30452}{30506}okay, to nie dzia�a.|nie mog� znale�� Saleela.
{30510}{30568}poniewa� potrzebujemy co� co nale�y do niego,|wtedy zadzia�a.
{30573}{30676}to czego potrzebujesz to szcz�cie, du�o szcz�cia.|nie tylko iskr�,
kt�r� mog� ci da�.
{30681}{30748}ale cz�� tego co tworzysz.|przez podj�cie ryzyka,
{30753}{30851}- b�dziesz mia�a poka�ny zwitek.|- poka�ny zwitek, tak?
{30876}{30954}my�l�, �e wiem, gdzie mog� dosta� jeden.|dawaj.
{31223}{31253}jeste� gotowa i��?
{31276}{31310}- i�� gdzie?|- chod�, siostra.
{31316}{31355}chod�, gdzie?
{31364}{31418}hej. hej, gdzie m�j buziak?
{31448}{31473}kobiety.
{31521}{31563}a co z tob�, kochanie?
{31602}{31631}czemu nie.
{31924}{31962}to do mnie?
{32053}{32119}kto to b�dzie?|george clooney?
{32124}{32173}justin timberlake?
{32201}{32247}gotowa do drogi?
{32256}{32332}- to nie zadzia�a.|- g�wno prawda. to zawsze dzia�a.
{32473}{32559}- wi�c przychodz� po ciebie, a ty nie chcesz wyj��?|- nie, no wiesz,
to �mieszne...
{32564}{32640}nie mog�. poniewa� m�j kuzyn|przyjecha� do miasta,
{32645}{32696}o potrzebuje pomocy|przy innych jego kuzynach.
{32701}{32766}och, nie przejmuj si� mn�.
{32771}{32815}wy dwoje id�cie|i bawcie si� dobrze.
{32820}{32892}ale ja naprawd� chc� tu zosta�|i ci pom�c.
{32900}{32999}- wy dwoje jeste�cie kuzynami?|- tak, jeste�my bardzo dalekimi
kuzynami.
{33004}{33047}i to sprawi, �e b�dziemy|jeszcze bardziej dalszymi,
{33052}{33098}je�li nie pozwolisz mi|zaradzi� tej sytuacji.
{33103}{33183}dobra, pozwoli�bym ci zaradzi� temu,|gdyby� nie robi�a tego �le.
{33188}{33258}musisz wyj��, podj�� ryzyko,|a reszt� pozostawi� szcz�ciu.
{33263}{33321}sp�jrz, nie chc�|wtr�ca� si� w rodzinne sprawy,
{33326}{33404}ale wida�, �e tw�j kuzyn|ma wszystko pod kontrol�.
{33409}{33474}- wi�c, chod�my.|- och, dobry pomys�.
{33591}{33624}gdzie jest piper?
{33629}{33695}o, ona musia�a wyj��.|ale wr�ci.
{33700}{33772}hej, co u ciebie, shamus?|sporo czasu min�o.
{33777}{33867}nawet tego nie pr�buj, neil.|ju� da�em ci m�j nalepszy strza�.
{33872}{33917}to wszystko, co mo�esz dosta�.
{33986}{34066}si�demka. wygrywa si�demka.|dalej, wygra, si�demka.
{34298}{34357}paige, tam musi by� 50,000 dolar�w.
{34367}{34433}sze��dziesi�t by�oby lepiej.|ale shamus powiedzia�, �eby ryzykowa�.
{34438}{34480}tutaj mamy g�wniany st�,
{34485}{34534}mamy otw�r,|musimy poci�gn�� za ten du�y wihajster.
{34539}{34593}- nie mo�emy przegra�.|- okay, mo�e powinny�my pomy�le�
{34598}{34646}- o zrezygnowaniu, p�ki jeste�my jeszcze sob�.|- zrezygnowa�?
{34651}{34706}wy dziewczyny, nie mo�ecie zrezygnowa�.|jeste�my w �rodku passy.
{34711}{34774}o tak, szcz�liwy strzelec.|szcz�liwy strzelec.
{34804}{34847}piper, nie mog� zignorowa� kowboja.
{34852}{34905}poza tym, czuj�, �e stanie si�|co� naprawd� wielkiego.
{34910}{34965}musimy tylko wstrzyma� si�|i poczeka�.
{34977}{35048}w porz�dku, idziemy w tej chwili,|dziecko potrzebuje nowej pary
but�w.
{35053}{35098}oczywi�cie "dziecko," to znaczy ja.
{35170}{35195}kto� pali.
{35249}{35336}wyjdziesz za mnie? poniewa�,|tak bardzo ci� kocham.
{35341}{35368}uspok�j si�, kowboju.
{35374}{35448}sp�jrz, musz� wr�ci�|do mojego prawdziwego dziecka.
{35453}{35515}i musimy u�y�|tej wyj�tkowej passy, �eby znale�� Saleela.
{35520}{35550}jeszcze tylko jedna rundka.
{35562}{35600}okay, dobrze. ale nie b�dziemy|stawia� wszystkiego,
{35605}{35673}poniewa� z tym mog� wys�a� Wyatta|do koled�u.
{35678}{35776}pos�uchaj, im wi�ksze ryzyko,|tym wi�cej mamy szcz�cia.
{35781}{35839}patrz tylko na to.
{35971}{36042}dw�jka. cholera, dw�jka. oczy w�a.|nast�pna kolejka.
{36151}{36181}gdzie si� podzia�o nasze szcz�cie?
{36200}{36274}oczy w�a, to jest to.|to jest to na co czekamy.
{36279}{36353}- nie, poniewa� straci�y�my wszystko.|- nie, nie straci�y�my.
{36358}{36407}ja tylko zgodzi�am si� na spos�b|znalezienia demona...
{36436}{36489}- stracja. demonstracja.
{36494}{36549}ona wie co my�l�. chod�.
{36749}{36836}okay, co my tutaj robimy?|poniewa� ja naprawd� musz� by� w domu.
{36841}{36881}to nie powinno d�ugo potrwa�.
{36886}{36966}ale zn�w jeste� uparta,|wi�c to mo�e potrwa�.
{36971}{37051}o, chwila moment. ja jestem uparta?|ja jestem uparta?
{37056}{37114}- to jaki ty jeste�?|- uparty.
{37119}{37196}i dziwak pod wzgl�dem zwierzchnictwa.|i czasami wielki arogant.
{37201}{37272}naprawd� wiesz, jak zmieni� zabaw�|w k��tni�, nieprawda�?
{37277}{37304}rozejrzyj si�.|powiedz mi co widzisz.
{37309}{37377}dlaczego nie powiesz,| co chcesz, �ebym zobaczy�a?
{37391}{37427}okay, dobra.
{37432}{37495}widz� du�o par,
{37500}{37609}kt�re ca�uj� si�, pij�|i ta�cz�.
{37614}{37653}to czego nie widz�, to cel.
{37658}{37720}o, hej, bierz pok�j.
{37726}{37773}widzisz, to jest dok�adnie m�j cel.
{37778}{37837}mi�o�� nie kwitnie|dzi�ki modemom i dyskom twardym.
{37842}{37875}i to nie jest eufemizm.
{37880}{37945}a co je�li ci powiem, �e ci wszyscy ludzie|poznali si� przez
internet?
{37950}{38011}oczywi�cie, ciekawe, sk�d mia�by� to wiedzie�.
{38016}{38062}powiedzia�bym, �e|rozpocz��em i sprzeda�em
{38067}{38118}internetowy serwis randkowy|kilka lat temu.
{38129}{38179}by� mo�e w ustalony wiecz�r,|w jedn� noc w tygodniu,
{38184}{38270}w ten spos�b ludzie zbieraj� si�,|by spotka� si� bezpiecznym
miejscu.
{38290}{38373}czekaj. wi�c, twierdzisz, �e ty po��czy�e�|razem te pary?
{38378}{38419}oni sami si� po��czyli.
{38424}{38480}moje przedsi�biorstwo tylko|im to troch� u�atwi�o.
{38522}{38571}to skomplikowany �wiat, phoebe.
{38583}{38647}ludziom ci�ko si� w tym odnale��.
{38652}{38680}a nawet je�li to zrobi�,
{38701}{38747}nie kieruj� si� uczuciami,
{38752}{38805}poniewa� za bardzo si� boj�.
{38824}{38860}tak, opowiedz mi o tym.
{38884}{38961}przyznaj�, umawianie si� przez internet nie jest doskona�e.
{38975}{39062}s� ludzie, kt�rzy wykorzystuj�|to ze z�ych powod�w.
{39071}{39121}ale wi�kszo�� ludzi szuka tylko mi�o�ci.
{39126}{39155}tak jak reszta z nas.
{39205}{39242}jak reszta z nas?
{39312}{39353}musisz napisa� to od pocz�tku.
{39582}{39664}oczy w�a? wi�c co? nie rozumiem tego.
{39669}{39779}wi�c, saleel jest pe�zaj�cym demonem,|wi�c mo�emy go z nich wywr�y�.
{39784}{39854}widzisz, m�wi�am ci, �e to by�o szcz�cie.
{39901}{39973}przypuszczam, �e nie mog�abym wygra� te� oczu w�a?
{39978}{40035}naprawd� chcesz to wszystko, tak?
{40040}{40101}nawet szcz�cie nie przynosi ci wszystkiego|na srebrnym talerzu.
{40121}{40190}musi dzia�a� tak�e z innymi rzeczami.
{40196}{40252}- hej, znalaz�a� demona?|- wi�c,
{40257}{40336}eliksir unicestwiaj�cy jest sko�czony,|wi�c jeste�my krok do przodu.
{40341}{40398}- gdzie jest leo?|- pad� razem z dzieckiem, biedny facet.
{40403}{40445}on jest bardziej wyczerpany, ni� ja.
{40450}{40481}wi�c, jak ci posz�o?
{40486}{40546}musia�a� mie� ca�kiem dobr� pass�.
{40551}{40599}tak, wygra�a� na loterii?
{40604}{40648}ed mcmahon pokaza� si� w twoim domu|z wielkim rachunkiem?
{40660}{40749}- w zasadzie nie. nic si� nie wydarzy�o.|- co? to niemo�liwe.
{40754}{40821}zaryzykowa�a�?|poszcz�ci�o ci si� z tym facetem?
{40826}{40899}- jakim facetem?|- my�l�, �e on m�wi o jasonie.
{40918}{41000}nie, nie mia�am szcz�cia.|poza tym nie chcia�abym.
{41026}{41094}spa�one dziecko boi si� ognia, co?
{41099}{41145}nie.
{41155}{41232}ludzie, my tylko przynosimy szcz�cie.
{41362}{41420}mo�e to zabra�y "oczy w�a"|troch� zbyt dos�ownie.
{41425}{41503}- to m�g� by� pech, prawda?|- nie.
{41508}{41551}ale to tak.
{41649}{41747}o, nie, on zakwasi� wasze szcz�cie.|szybko, rzu� eliksir!
{41869}{41972}- teraz, jakie mamy szanse?|- nie martw si�. naprawi� to.
{42051}{42085}nie tak szybko, ma�y cz�owieczku.
{42090}{42129}to teraz moja t�cza.
{42587}{42621}czarodziejki, do dupy.
{42626}{42693}nie mog�y�my uratowa� nawet jednego kar�a,|zostawi�y�my go z nim
samego.
{42698}{42746}dobra, ale to nie znaczy,|�e nie pr�bowa�y�my, paige.
{42751}{42818}tak. wi�c, saleel nadal jest demonem ni�szego szczebla.
{42823}{42921}wiesz, mia�y�my szcz�cie po naszej stronie,|mia�y�my magi�,
powinny�my...
{42975}{43001}- dobrze si� czujesz?|- w porz�dku?
{43006}{43066}nie, nie czuj� si� dobrze.
{43071}{43130}mia�am pom�c Shamusowi,|a w zamian za to, zabito go.
{43135}{43217}paige, zosta�y�my zaatakowane przez b�yskawic�.|nie spodziewa�y�my
si� tego.
{43222}{43272}jak mam im pom�c,|kiedy nawet matka natura
{43277}{43345}- jest przeciwko nam?|- okay, dobra, nie mog� si� tam teraz dosta�,
{43350}{43440}wi�c musisz sama sobie poradzi�.|dzwo� po elektryka.
{43445}{43521}w klubie jest awaria zasilania.|jeste�my tu zamkni�ci przez noc.
{43526}{43596}masz poj�cie, jak du�o|przez to stracimy pieni�dzy?
{43646}{43675}co do diab�a si� sta�o?
{43680}{43756}wygl�da to na pech,|i to poch�ania energi�.
{43761}{43821}wi�c, to nie mo�e by� du�o gorsze,|ni� uderzenie przez b�yskawic�.
{43826}{43887}och, nie?|a co powiesz o uderzeniu przez meteor?
{43933}{43962}zabierz st�d wyatta.
{43967}{44021}- ale ja...|- nie. nie dyskutuj. tylko si� orbuj, okay?
{44026}{44081}jeste� jedynym, kt�rego|nie dosi�gn�� pech.
{44086}{44121}- on jest z tob� bezpieczny.|- w porz�dku.
{44126}{44194}dobrze, zabior� go do wujka ze starszyzny,|tam b�dzie bezpieczny.
{44199}{44287}- czy oni nie prosili ci�, �eby� tego nie robi�?|- tak. ale...
{44296}{44335}...chrzani� to.
{44381}{44449}dobra, musimy szybko|odwr�ci� nasze szcz�cie.
{44454}{44516}paige, mo�esz u�y� tego zakl�cia,|�eby znale�� wi�cej kar��w?
{44521}{44596}nie, oni z�o�yli swoje szcz�cie,|�eby to zadzia�a�o.
{44601}{44666}chcia�abym, aby�my wiedzia�y jak jak wykorzysta� t� rzecz,|do
robienia t�czy.
{44671}{44707}okay, wi�c, je�eli nie mo�emy tego tak zrobi�,
{44712}{44774}musimy odwr�ci� nasze szcz�cie,|starym sposobem.
{44779}{44882}troch� determinacji, troch� pozytywnego my�lenia,|troch� wiary,
troch�...
{44979}{45024}co m�wi�a�?
{45227}{45313}co robisz?|jak �miesz nas wzywa�.
{45318}{45359}to czas na sp�at� d�ugu.
{45370}{45409}potrzebuj� was, by zabi� Czarodziejki,
{45414}{45482}�ledz� mnie,|nie mog� chodzi� za kar�ami.
{45487}{45514}jeste� szalony.
{45519}{45629}- czekaj. wys�uchajmy go.|- przekl��em wied�my pechem.
{45634}{45669}co znaczy, �e s� teraz s�abe.
{45674}{45722}powinny by� dla ciebie �atw� zdobycz�.
{45727}{45816}je�li tak to wygl�da, dlaczego sam si� nimi nie zajmiesz?
{45823}{45876}poniewa� one b�d� na mnie przygotowane.
{45881}{45924}ale nie b�d� gotowe na was.
{45932}{45958}plus...
{46008}{46081}...mog� zagwarantowa�, �e|szcz�cie b�dzie po waszej stronie.
{46176}{46243}mam to. mam to. mam to...
{46282}{46325}okay.
{46598}{46673}- sko�czy�a� unicestwiaj�cy eliksir?|- tak.
{46678}{46740}- co si� sta�o?|- wielki ogie�.
{46745}{46775}znalaz�a� co�?
{46780}{46818}tak, przetrz�sn�am rzeczy,
{46823}{46890}i znalaz�am kr�licz� �apk�,|kostk� kurczaka,
{46895}{46953}podkow�, czterolistn� koniczyn�.
{46958}{47019}tu jest troch� soli do|tych-tam-rzeczy.
{47024}{47088}i "coup de grace":
{47093}{47123}czarodziejska bransoletka.
{47139}{47175}szcz�liwe uroki, paige?
{47180}{47249}nie jestem cudotw�rc�,|ale to najlepsze co mog�am zrobi�.
{47254}{47298}a co o...?
{47347}{47384}phoebe.
{47462}{47522}och, co si� sta�o?
{47527}{47607}- nic ci nie jest?|- och, moje siniaki maj� siniaki.
{47623}{47691}potkn�am si�, poniewa� pr�bowa�am|przeczyta� moj� wiadomo��.
{47696}{47787}- sko�cz to, sko�cz to.|- spos�b na przyj�cie, cyrano 73.
{47817}{47918}"my�l�, �e zn�w bym spr�bowa�.|co powiesz na sobotni� noc?"
{47926}{47968}on znowu mnie zaprasza.
{47973}{48015}je�li ty to mo�esz zrobi�,|ja te� p�jd� w sobot�,
{48020}{48070}poniewa� przwdopodobnie do tego czasu|nie b�dziemy ju� �y�.
{48081}{48138}czekaj chwilk�.|mo�e powinnam powiedzie� tak.
{48143}{48205}och, phoebe,|to nie czas na randk�.
{48210}{48252}to mo�e by� dok�adnie ten czas.
{48265}{48323}mo�e to jest to ryzyko,|o kt�rym m�wi� shamus.
{48328}{48394}zgoda na randk�|z tym go�ciem,
{48399}{48451}to nie koniecznie wielkie ryzyko.
{48467}{48506}tak, dla mnie jest.
{48511}{48570}sk�d mo�esz wiedzie�,|�e to nie kolejny demon?
{48575}{48652}nie wiem. w tym tkwi ryzyko.
{48678}{48824}okay. t-a-k. i zatwierd�.
{48849}{48901}o, tak. ju� czuj� si� szcz�liwa.
{48950}{48975}albo nie.
{49285}{49310}kula energii!
{49388}{49430}nie!
{49600}{49633}piper.
{49802}{49874}jedna wied�ma. szybki quiz,|jak du�o powinienem mie�?
{49879}{49930}- trzy.|- zero!
{49947}{50014}one wszystkie powinny by� martwe.|nigdy nie prosi�em o wi�ni�w.
{50025}{50067}przeliczy�e� si�.
{50072}{50122}pozosta�e znajd� spos�b,|by odwr�ci� ich szcz�cie.
{50127}{50180}i jenna zgin�a z tego powodu.
{50185}{50232}mam si� tym martwi�?
{50252}{50300}u�yjemy wied�my,|by skusi� pozosta�e.
{50309}{50349}nadal masz wi�cej z�ota.
{50354}{50414}mo�emy zrobi� sobie|o wiele wi�cej z�ota, co sprawi, �e zap�ac�
{50419}{50444}za to co zrobi�y.
{50462}{50500}mam lepszy pomys�.
{50515}{50567}tylko zrobi� to sam.
{50855}{50925}ona jest w jego legowisku.|dzi�ki bogu, nadal �ywa.
{50930}{50955}okay, powinny�my wezwa� Leo.
{50960}{50998}nie, musimy trzyma� dziecko|z dala od niebezpiecze�stwa.
{51003}{51081}ale saleel ma szcz�cie po swojej stronie,|my nie mamy nic.
{51092}{51149}nie, to nie prawda.|my�l�, �e odwr�ci�y�my nurt.
{51160}{51220}- zgadzasz si�?|- paige, je�li mog�y�my odwr�ci� nasze szcz�cie,
{51225}{51267}to te� mo�emy zrobi�.
{51272}{51305}okay. mamy kilka urok�w,
{51310}{51361}a kto wie, ile on mo�e mie� z�ota.
{51373}{51422}tylko jak to przerwa�.
{51471}{51540}chyba, �e po��czymy z tym nasz� w�asn� magi�.
{51548}{51586}- bierzemy to.|- okay.
{51650}{51684}co robisz?
{51740}{51795}chc� ci pom�c,|�eby to dzia�a�o,
{51800}{51889}wi�c mo�e mog�aby� dosta� jak�� wizj�.|by� mo�e, mog�aby� zobaczy�
jak shamus tego u�ywa�.
{51899}{51928}ja nie mam wizji na zawo�anie.
{51933}{52009}- czasami to jest tylko...|- tak, wiem, szcz�cie. tylko spr�buj.
{52014}{52051}okay.
{52184}{52221}no dalej.
{52239}{52287}mog� go zobaczy�.
{52299}{52378}-mog� go zobaczy�.|- no dalej.
{52614}{52649}doskonale, pani.
{52702}{52793}ka�dy z nas teraz odejdzie|i spr�buje uratowa� pozosta�ych,
{52798}{52928}- albo zostaniemy i umrzemy jak reszta.|- taki jest wyb�r.
{52974}{53049}powiedz swoim ludziom,|�eby wzi�li czego potrzebuj�.
{53053}{53128}- odchodzimy o zmierzchu.|- tak.
{53268}{53296}to dzia�a.
{53312}{53375}wied�my. co tu robicie?
{53384}{53446}jeste�my tu, poniewa� potrzebujemy|waszej pomocy do uratowania
siostry.
{53451}{53521}- i do uratowania was.|- racja, pewnie.
{53527}{53558}tak jak uratowa�y�cie shamusa.
{53563}{53598}- szybciej panienki.|- nie, zaczekajcie.
{53603}{53691}prosz�, jeste�cie silniejsi, ni� to.|shamus to wiedzia�, wi�c i ja.
{53696}{53753}shamus fitzpatrick by� g�upcem.|i zobaczcie jak sko�czy�.
{53766}{53816}- tak.|- on nie by� g�upcem.
{53826}{53873}odda� swoje �ycie,|poniewa� wierzy�, �e ocalenie was
{53878}{53949}by�o ostateczn� cen�.|shamus by� bohaterem.
{53953}{54046}on nie widzia� kar��w,|widzia� gigant�w.
{54052}{54125}i nie widzia� szcz�cia,|widzia� pot�g�.
{54152}{54209}prosz�, zgromadzili�cie ju� raz swoje szcz�cie.
{54214}{54249}zr�bcie to znowu.
{54254}{54321}nie dla nas, ale dla niego.
{54326}{54358}dla shamusa.
{54380}{54405}dla shamusa.
{54448}{54506}- dla shamusa!|- dla shamusa!
{54528}{54602}- dla shamusa! dla shamusa!|- dobra robota.
{54607}{54648}- dla shamus!|- tak!
{54653}{54681}tak shamus!
{54721}{54817}cze��. okay, cze��. szu. odejd�.|widzisz, ja nie lubi� w�y.
{54824}{54899}to wszystko. odejd�. szu.
{54948}{54993}- co robisz? to pu�apka.|- wiemy.
{54998}{55036}piper.
{55071}{55114}- id�. spadaj.|- czarodziejki.
{55119}{55153}najwy�szy czas.
{55158}{55233}tak, wi�c, musia�y�my zrobi� ma�� dziurk�,|gdzie� w dole ponad
t�cz�.
{55238}{55274}co to ma znaczy�?
{55383}{55451}karze�. prosz�.
{55582}{55613}teraz, panienki!
{55984}{56031}nie!
{56426}{56498}meteor.|to prawdziwy pech.
{56515}{56567}jestem ci�gle zwi�zana, ludzie.
{56702}{56788}tutaj, my�l� �e to nale�y do ciebie.
{56793}{56875}w zasadzie, kochanie, my�l�, �e|shamus chcia�by, �eby� to
zatrzyma�a.
{56886}{56937}za to wszystko co dla nas zrobi�a�,|za uratowanie naszego gatunku.
{56942}{56983}och, ale wy sami si� uratowali�cie.
{56988}{57052}- to by�o ca�e wasze szcz�cie.|- tak.
{57057}{57112}ale to tw�j duch walki da� iskr�.
{57117}{57159}takiego samego ducha mia� shamus.
{57190}{57264}chcia�abym m�c zaakceptowa� ten komplement,
{57269}{57356}ale musz� powiedzie� ci prawd�.
{57361}{57399}czu�am si� tak, jakby
{57403}{57477}- magia by�a mi co� winna.|- i nadal to czujesz?
{57503}{57550}nie, ju� nie.
{57577}{57673}nie wa�ne co osoba przynosi,|wa�ne z czym odchodzi.
{58277}{58307}hej.
{58313}{58370}leo, co ty tutaj robisz?|kto pilnuje wyatta?
{58375}{58405}poprosi�em paige. pomy�la�em, �e
{58409}{58482}mogliby�my sp�dzi� troch� czasu|razem, sami.
{58487}{58535}brzmi wspaniale,|ale tutaj to troch� zwariowane.
{58540}{58579}widz�.
{58584}{58629}pat benatar zdecydowanie przyci�ga|t�umy, nie?
{58634}{58692}tak, przynajmniej wyjd� z hukiem.
{58705}{58750}co masz na my�li?
{58790}{58858}wi�c, my�la�am,
{58863}{58924}i zdecydowa�am, �e chc� sprzeda� klub.
{58928}{58996}nie dlatego, �e chc� tego,|ale czuj�, �e tak powinnam.
{59002}{59065}to znaczy, bycie matk�/czarodziejk�/|bizneswoman
{59070}{59150}jest tylko jednym z wielu powod�w.|co� musz� da�.
{59156}{59252}ale ten klub to te� twoje dziecko, piper.|nie mo�esz si� podda�.
{59257}{59296}ja naprawd� nie czuj� si� tak, jakbym mia� wyb�r.
{59301}{59346}to znaczy czuj� jakbym ostatnio by�a rozdarta,
{59352}{59400}i my�l�, �e oboje czujemy to napi�cie.
{59415}{59490}tak. wiem. to jest...
{59496}{59550}to dlatego spyta�em starszyzn�,|czy mog� wzi�� urlop.
{59586}{59679}to si� nigdy przedtem nie zdarzy�o.|ale oni sp�dzili troch� czasu z
wyattem
{59684}{59726}i przekonali si� jakie to jest wa�ne,
{59743}{59796}i zdecydowali si� z�ama� dla niego zasady.
{59801}{59859}to jest dziwne. to znaczy, co stanie si�|z twoimi innymi
podopiecznymi?
{59864}{59897}ty te� masz karier�.
{59902}{60009}oni dostan� nowych opiekun�w.|z wyj�tkiem was.
{60014}{60101}a je�li chodzi o moj� karier�,|to nie jest dla mnie wa�ne, gdy
jeste�my razem.
{60132}{60174}kochanie, my�l�, �e nie mog� ci na to powoli�.
{60178}{60303}piper, to jedyna rzecz|o kt�rej nie b�d� dyskutowa�, okay?
{60393}{60480}panie i panowie,|prosz� Pat benatar zaprasza.
{62098}{62149}jeste� tu w interesach?
{62164}{62203}w zasadzie nie, nie jestem.
{62216}{62269}- co tutaj robisz?|- spotykam si� z kim�.
{62275}{62348}- naprawd�? dziwne, ja tak�e.|- wiem.
{62354}{62398}spotykasz si� ze mn�.
{62528}{62602}- nie rozumiem.|- ja jestem cyrano 73.
{62624}{62678}z krwi i ko�ci.
{62733}{62776}czekaj. phoebe, pozw�l mi wyt�umaczy�.
{62794}{62864}okay. pewnie, no dalej.|daj z siebie wszystko.
{62869}{62952}ja tylko wiedzia�em, �e nigdy nie wysz�aby� ze mn�,|gdybym ci�
poprostu spyta�, prawda?
{62977}{63018}prawda?
{63026}{63084}- prawda.|- wi�c musia�em znale�� spos�b,
{63089}{63164}by zobaczy�, czy zainteresowa�aby� si� mn�|bez jakiegokolwiek
nacisku.
{63205}{63238}lubi� ci�, phoebe.
{63250}{63300}lubi� ci� od momentu, kiedy pierwszy raz ci� ujrza�em.
{63305}{63331}i wiem, �e ty lubisz mnie.
{63336}{63424}albo przynajmniej cz�� mnie,|kt�ra ci� tu przywiod�a.
{63468}{63515}inaczej by� tu nie przysz�a.
{63536}{63601}- jason, nie wiem.|- nie prosz� ci�, �eby� za mnie wysz�a.
{63636}{63677}ja tylko chc� postawi� ci drinka.
{63682}{63721}chod�,|co masz do stracenia?
{63726}{63800}- o, nie wiem, mo�e moj� prac�?|- to si� nigdy nie stanie.
{63834}{63909}hej, chcesz, by cyrano znikn��,|to odejdzie.
{63915}{63990}przyrzekam. powiedz tylko s�owo.
{64074}{64126}martini.
{64126}{64436}
{64484}{64556}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|napisy24.pl

Related Interests