You are on page 1of 13

{663}{747}domy�lam si�, �e moje zaproszenie|zagubi�o si� na poczcie.

{759}{850}- m�wi�em, �e ci� znowu znajd�, satyrze.|- tu nic dla ciebie nie ma.
{854}{900}- opu�� to miejsce, albo ja...|- albo co?
{913}{957}zagrasz na flecie?
{1273}{1326}kim jeste�? czego chcesz?
{1336}{1401}chc�, �eby�cie mi pokaza�y|wieczne �r�d�o, to wszystko.
{1438}{1513}chyba �e, oczywi�cie, chcecie sko�czy�,|jak ten tu biedny satyr.
{1518}{1576}tylko on m�g� powiedzie� nam,|kiedy ods�oni� �r�d�o.
{1642}{1677}teraz ja wam m�wi�.
{1689}{1737}gdzie to jest?
{2116}{2167}znajd� was!
{2237}{2273}moje powt�rne gratulacje, phoebe.
{2277}{2339}- dzi�ki, s�odziutka. dobranoc.|- do zobaczenia.
{2343}{2444}gdzie jeste�?|gdzie jeste�, gdzie jeste�?
{2553}{2671}- zgubi�a� co�?|- tylko m�j m�zg i klucze.
{2675}{2743}dobra, mam na dole kilka taks�wek|czekaj�cych, �eby zabra� nas do
domu.
{2747}{2826}musz� znale�� klucze, �eby nikt nie musia� si� budzi�,|by mnie
wpu�ci�.
{2830}{2890}piper mnie zabije,|je�li obudz� jej dziecko.
{2894}{2940}wi�c, dlaczego nie zostaniesz tutaj?
{2953}{3025}to znaczy, dosta�em tu miejsce|na ca�� noc i kto� powinien to
wykorzysta�.
{3029}{3078}o, to s�odkie.
{3083}{3138}- dzi�ki, ale nie mog�.|- oczywi�cie, �e mo�esz.
{3142}{3172}nalegam.
{3176}{3258}felietonistka roku?|nie daj si� prosi�, zas�ugujesz na to.
{3267}{3332}wy�pisz si�, zjesz �niadanie,
{3336}{3406}we�miesz masa�. na m�j rachunek.
{3458}{3493}co?
{3512}{3573}jeste� naprawd� mi�ym facetem,|wiesz o tym?
{3587}{3673}- to szampan przez ciebie przemawia.|- nie, nieprawda.
{3677}{3714}okay, mo�e troszeczk�.
{3734}{3772}ale jeste�.
{3775}{3820}wynajmuj�c ten orszak
{3824}{3870}i dbaj�c o to, by ka�dy|dotar� do domu,
{3874}{3902}mowa, kt�r� wyg�osi�e�...
{3906}{3968}to wy ludzie zas�ugujecie na wszystki nagrody,|nie ja.
{3973}{4016}ja tylko kupi�em gazet�.
{4029}{4065}ciesz� si�, �e to zrobi�e�.
{4088}{4114}ja te�.
{4133}{4171}dobranoc, szefie.
{4181}{4226}dobranoc.
{4238}{4352}- wi�c, lepiej ju� p�jd�.|- tak.
{4363}{4417}- dobranoc.|- dobranoc.
{4590}{4698}- nie jestem pewna, czy powinni�my to robi�.|- tak, ani ja.
{7168}{7237}ojej, co to za zapach?|mam nadziej�, �e to nie �niadanie.
{7242}{7298}robi� zio�owy �rodek na sen.
{7318}{7383}przypomnij mi, �eby nigdy nie cierpie� na bezsenno��.
{7437}{7494}- s�odkie.|- s�odkie jest �pi�ce dziecko.
{7499}{7560}to dziecko, zesz�ej nocy budzi�o si� co 15 minut.
{7564}{7606}je�li nie zrobi� czego�,|by pom�c mu spa�,
{7610}{7669}b�dziesz mia�a na sumieniu|jedn� nawiedzon� matk�.
{7673}{7708}"b�d� mie�"?
{7718}{7769}dobra, gdzie jest suszony koperek?
{7773}{7821}nie mog� niczego tu znale��.
{7825}{7887}w �rodkowej szafce,|na dnie, po prawej.
{7923}{7962}widzisz, pozamienia�am te rzeczy.
{7968}{8007}chcia�am oddzieli� zio�a|do eliksir�w
{8011}{8043}od tych, kt�rych u�ywamy do gotowania.
{8048}{8099}ale koperku u�ywamy do tego i tego.
{8103}{8151}tak, dlatego po�o�y�am to tam
{8155}{8220}z zio�ami i przyprawami, kt�rych u�ywamy|do gotowania i magii.
{8224}{8273}to nowy system, widzisz.
{8278}{8313}prosz� bardzo, masz sw�j koperek.
{8317}{8377}okay, ale co z�ego by�o|w starym systemie?
{8381}{8453}dzia�a� idealnie przez pi�� lat.
{8457}{8519}nic z nim nie by�o z�ego, kochanie,|to mi tylko nie pasowa�o.
{8526}{8592}no wiesz, tw�j umys� jest teraz|troch� bardziej jednotorowy, to
wszystko.
{8596}{8658}wi�c ty wiesz i ja wiem, �e z wyattem|i tym wszystkim ostatnio,
{8662}{8703}�e musia�a�, no wiesz,
{8707}{8781}przyj�� wi�cej odpowiedzialno�ci|za te wika�skie sprawy.
{8785}{8868}ale, no wiesz, nie musisz
{8872}{8920}wi�cej d�wiga� tego ci�aru sama.
{8924}{8961}kochaniutka, to nie jest �aden ci�ar.
{9010}{9052}to jest to, dla czego porzuci�am swoj� prac�.
{9065}{9124}tak, ale w dalszym ci�gu uwa�am,|�e to nie jest w porz�dku wobec
ciebie.
{9128}{9207}teraz, kiedy dosta�am leo jako pana mam�,|mam troch� wi�cej czasu.
{9228}{9278}nie mam nic przeciwko dowodzeniu.
{9322}{9381}dzie� dobry. mniejsza o to, nie pytajcie.
{9487}{9547}hej, czy kto� tu jest zawstydzony.
{9551}{9590}szczeg�y, szczeg�y.
{9594}{9651}wiedzia�am, �e nie unikn� za to kary.
{9656}{9683}nie ma szans.
{9687}{9766}- wydu� to z siebie, siostra.|- okay.
{9786}{9873}my�l�, �e zrobi�am co� naprawd� z�ego.
{9890}{9927}przespa�am si� ze swoim szefem.
{9931}{9973}- jasonem?|- nie, z elise.
{9977}{10016}oczywi�cie, �e z jasonem!
{10020}{10096}ooo, to �le.
{10100}{10140}dla motywu twojego zatrudnienia w przysz�o�ci.
{10144}{10213}chyba �e, oczywi�cie... mo�e to zadzia�a,|pobierzecie si�,
{10217}{10281}b�dziecie mieli dzieci i mo�e,|b�dziesz wsp�w�a�cicielk� gazety.
{10286}{10326}- paige.|- przepraszam.
{10331}{10398}- jak to si� sta�o?|- bardzo szybko.
{10418}{10475}- �rodek uspokajaj�cy.|- nie, ta cz�� nie by�a szybka.
{10479}{10531}ta cz�� by�a...
{10634}{10710}- wi�c, to dobrze?|- tak.
{10740}{10771}nie.
{10775}{10839}nie wiem. widzisz, jestem w rozterce,|w zwi�zku z tym wszystkim,
{10843}{10899}poniewa� to nie tylko to, �e on jest moim szefem,
{10903}{10981}ja nie planowa�am,|�eby to si� wydarzy�o w moim �yciu w�a�nie teraz.
{10985}{11069}wi�c, kochanie, niestety, takie|rzeczy zdarzaj� si� w�a�nie w takim
czasie.
{11073}{11161}tak, mo�emy wr�ci� do...,|tej cz�ci?
{11226}{11277}m�wi� o "orbis interruptus."
{11282}{11321}przepraszam, ale w�a�nie dosta�em wezwanie od starszyzny.
{11326}{11386}- wiecie co� o nimfach le�nych?|- le�ne nimfy?
{11390}{11428}tak, figluj�ce ma�e le�ne duszki,
{11433}{11494}obro�cy las�w,|zawsze w towarzystwie satyra.
{11504}{11541}tak, wiem czym one s�.
{11545}{11592}to by�o pytanie retoryczne.|co z nimi?
{11608}{11669}wi�c, przypuszczam, kilka z nich|by�o widzianych w mie�cie przez
�miertelnik�w.
{11675}{11710}starszyzna obawia si� ujawnienia.
{11714}{11747}ale to nie ma najmniejszego sensu,
{11751}{11798}poniewa�, oni nigdy nie opuszczaj� lasu, chyba �e...
{11803}{11842}- zosta�y wyp�oszone.|- przez demona.
{11847}{11899}- zajm� si� tym.|- zajm� si� tym.
{11921}{11951}jeste� zm�czona, kochanie.
{11956}{12009}jestem. jak r�wnie� b�d� na strychu.
{12053}{12108}paige, wyorbujesz si� do mojego biura|i zabierzesz m�j laptop?
{12113}{12176}musz� sko�czy� ten artyku�,|a nie chc� si� widzie� z jasonem.
{12180}{12224}przepraszam, naprawd� nie mog�.
{12245}{12289}zapytaj piper.
{12327}{12396}hej, to jest oszustwo.
{12937}{12994}dlaczego on wci�� gra t� melodi�?
{13016}{13083}mo�e nas nie poznaje.
{13103}{13164}- cze��.|- on musi by� naszym nowym satyrem.
{13170}{13242}zobaczcie jak wielu ludzi|gromadzi si�, by go podziwia�.
{13340}{13419}on nie przestaje gra� tej melodii.
{13575}{13635}przepraszam. wybaczcie.
{13639}{13708}w porz�dku dziewczyny, mia�y�cie swoj� zabaw�.
{13713}{13744}idziemy.
{13768}{13794}wiem, wiem.
{13799}{13863}- co powinny�my zrobi�?|- uciec.
{14497}{14539}co robisz?
{14556}{14589}�wicz�.
{14618}{14649}w przypadku, gdyby� nie m�g� znale�� nimf,
{14653}{14739}my�la�em, �e m�g�bym spr�bowa�|zwabi� je do nas.
{14743}{14807}ile razy m�wi�em ci, tull,
{14812}{14864}tylko satyr mo�e opanowa� t� sztuk�.
{14869}{14907}nie wiem, dlaczego nie przestaniesz pr�bowa�.
{14911}{14951}- wi�c, poniewa� ojciec...|- ojciec nie �yje!
{14956}{14996}nie rozumiesz?
{15000}{15040}nigdy si� nie zem�cimy,
{15044}{15111}chyba �e, znajdziemy to cholerne �r�d�o,|a wtedy nikt nas nie
zatrzyma.
{15128}{15179}ja tylko pr�buj�|pom�c ci je znale��, xavier.
{15200}{15242}ju� pomog�e�.
{15253}{15309}one uciek�y do miasta,|dok�adnie tak jak my�la�em.
{15333}{15376}ale nie s� jego cz�ci�.
{15380}{15439}ponios� kl�sk� bez natury, pope�ni� b��d.
{15464}{15509}wi�c, jak si� dowiesz|gdzie one s�?
{15542}{15637}znalaz�y oaz�,|fontann� w �rodku miasta.
{15677}{15742}wr�c� tam w nocy,|kiedy ksi��yc b�dzie w pe�ni.
{15747}{15798}�eby si� radowa�.
{15803}{15864}xavier, mog� przyj��?|prosz�, mog� do��czy� do ciebie?
{15878}{15917}nie.
{15934}{15970}nie jeste� wystarczaj�co silny, by pomaga�.
{15997}{16039}ale nie martw si�, b�dziesz.
{16042}{16121}tylko napijesz si� ze �r�d�a.
{16161}{16210}do tego czasu...
{16225}{16262}...nie przestawaj �wiczy�.
{16472}{16536}- phoebe.|- kurcz�.
{16540}{16582}hej.
{16592}{16625}nawet nie widzia�em, kiedy przysz�a�.
{16630}{16697}przysz�am tylko po mojego laptopa.|b�d� pracowa� w domu.
{16702}{16763}- okay, pa.|- czekaj, jest spotkanie pracownik�w.
{16767}{16802}musisz na nim zosta�.
{16806}{16866}och, racja, zupe�nie zapomnia�am.
{16928}{16997}pos�uchaj, co do ostatniej nocy...
{17002}{17076}to by�o wielka pomy�ka. zgadzam si�,|to nie powinno si� nigdy
wydarzy�.
{17080}{17119}w zasadzie, nie to chcia�em powiedze�.
{17124}{17181}- nie?|- my�la�em, �e to by�o zdumiewaj�ce.
{17185}{17217}my�l�, �e ty jeste� zdumiewaj�ca.
{17234}{17274}naprawd�?
{17300}{17356}widzisz, nie w tym rzecz.
{17376}{17427}rzecz w tym, �e ty jeste� moim szefem.
{17431}{17518}a ja nie chc�, �eby moja praca|kolidowa�a z �yciem osobistym.
{17523}{17561}czy troch� nie za p�no na to?
{17607}{17721}nie. mo�emy zako�czy� to tu i teraz,|zanim to stanie si� o wiele
trudniejsze.
{17725}{17767}zanim co stanie si� trudniejsze?
{17772}{17826}phoebe, nie mamy czego si� wstydzi�.
{17831}{17907}jeste�my dwojgiem doros�ych, inteligentnych ludzi,|kt�rym zdarzy�o
si� wzajemne przyci�ganie.
{17911}{17943}co w tym z�ego?
{17974}{18010}przepraszam, �e przerywam, panie dean,
{18014}{18081}ale wygl�dana to, �e te dziewczyny zn�w si� pojawi�y.
{18114}{18150}o, nie.
{18213}{18263}- czy kto� wie kim one s�?|- jeszcze nie,
{18267}{18341}- ale wszyscy chc� si� dowiedzie�.|- w takim razie b�d�my pierwsi.
{18345}{18398}oderwij bila i jean od metra,|we� francesca na lini�.
{18402}{18451}nie chc� ogl�da� tej historii,|chc� jej przewodzi�.
{18455}{18503}- zrozumia�em.|- phoebe?
{18663}{18748}co ty w�a�ciwie tam robisz,|piszesz rozpraw�?
{18752}{18799}nie. w�a�ciwie, od le�nych nimf|postrzega si�
{18804}{18853}personifikacj� natury,
{18857}{18956}wymy�lam zakl�cie, wykorzystuj�c cztery elementy,|by spr�bowa�
wys�a� je do domu.
{18960}{18991}wi�c, co dobrego to przyniesie?
{18995}{19045}starszyzna powiedzia�a, �e nimfy|zagubi�y si� w mie�cie.
{19049}{19107}ale my�l�, �e |je�li mo�emy dowiedzie� si�, gdzie one �y�y,
{19112}{19169}mo�emy te� dowiedzie� si�, co je przep�oszy�o,
{19173}{19253}- i zobaczy� jaki demon za tym stoi.|- m�wisz o swoich rozwlek�ych
metodach.
{19257}{19299}nie, w�a�ciwie, to jest jak stereotyp,
{19304}{19354}"zewn�trzne my�lenie."|to rodzaj obowi�zuj�cy tutaj.
{19359}{19463}dobra, ja wol� trzyma� si� dobrego,|staromodnego wr�enia, �eby je
znale��.
{19495}{19530}i jak ci idzie?
{19566}{19649}powiedzmy, �e to b�dzie pracowity dzie�|dla z�a w tym mie�cie.
{19654}{19765}zastanawiam si�, czy nimfy maj� jakich� naturalnych wrog�w.
{19769}{19856}co to ma by�?
{19860}{19936}zindeksowa�am ksi�g� cieni,|�eby poszukiwania by�y bardziej
skuteczne.
{19940}{20010}barwny kod|ksi�gi cieni?
{20034}{20078}- kiedy?|- wczoraj.
{20082}{20163}teraz widzisz, demony i czarownicy|b�d� pod czerwonym,
{20167}{20206}anio�y i istoty �wiat�a|pod bia�ym,
{20210}{20284}a le�ne nimfy, poniewa� s� duchami natury,|b�d� pod zielonym,
{20288}{20356}- poniewa� zielony reprezentuje...|- wiem, co reprezentuje zielony.
{20360}{20409}�wietnie. pokochasz to.
{20413}{20469}nie s�dz�.
{20517}{20574}- wyatt ci� nie wzywa?|- niez�a pr�ba. leo jest z nim.
{20578}{20615}nie pozb�dziesz si� mnie tak �atwo.
{20619}{20686}nie pr�buj� si� ciebie pozby�, w porz�dku.
{20690}{20751}ja tylko pr�buj� odnale�� cel,|poniewa� twoje �ycie jest teraz takie
zapracowane,
{20755}{20811}�e pomy�la�am, �e spr�bowa�abym ci troszeczk� pom�c.
{20815}{20858}zrozumia�am twoje wymy�lne rzeczy tutaj, kobieto.
{21005}{21059}- halo?|- hej, to ja.
{21063}{21122}ugrz�z�am w pracy.|zapomnia�am o spotkaniu pracownik�w.
{21126}{21171}- widzia�y�cie ju� wiadomo�ci?|- nie.
{21175}{21234}jeste�my zbyt zaj�te,|znalezieniem sposobu na odszukanie nimf.
{21238}{21284}okay, wi�c w tej chwili przesta�cie
{21288}{21340}i w��czcie tv,|poniewa� one tam s�.
{21344}{21402}- co? co masz na my�li?|- co ona m�wi?
{21406}{21457}nikt jeszcze nie wie, kim one s�,|ale uwierzcie mi,
{21462}{21509}�e demon nie jest jedynym,|kt�ry w�a�nie na nie patrzy.
{21513}{21618}- gdzie je ostatnio widziano?|- w centrum, city plaza.
{21622}{21663}mo�e one tam wr�c�.
{21667}{21747}tak ale, je�li to zrobi�,|demon b�dzie na nie czeka�.
{21841}{21930}okay, ile czasu zaj�o ci|zrozumienie tego, �e to nie dzia�a?
{21934}{21997}hej, phoebe powiedzia�a,|�e one tu by�y, nie ja.
{22002}{22067}nie, wybacz. to ty powiedzia�a�,|�e demon tu b�dzie czeka�.
{22072}{22143}ja powiedzia�am, �e|by�yby g�upie, gdyby tu wr�ci�y.
{22147}{22231}a ty my�lisz, �e nie s�? po�owa|san francisco je zauwa�y�a.
{22390}{22451}tak, ale przynajmnie to wygl�da�o,|jakby si� dobrze bawi�y.
{22464}{22534}cicho b�d�. czy to nie wygl�da|na atak demona?
{22540}{22571}panie.
{22652}{22690}koniec zabawy.
{22694}{22733}ostatnia szansa.
{22737}{22826}- gdzie jest �r�d�o?|- och, prosz�, prosz�.
{22830}{22882}prosz�, pom� nam.
{22958}{23003}dlaczego on nie wybuch�?
{23007}{23104}- wyno�my si� st�d.|- pierwsza rzecz, dzisiejszego dnia, w jakiej
si� zgadzamy.
{23265}{23324}nie, nie, nie.
{23328}{23397}ale my musimy by� na zewn�trz,|�eby znale�� naszego nowego satyra.
{23401}{23484}nie. nie, nie musicie. nie, kiedy|jest tam demon.
{23488}{23541}paige, ma�� pomoc, prosz�.
{23582}{23619}przepraszam, panno nimfo, utkn�a� tutaj.
{23623}{23684}ale... ale ty nas dusisz.
{23688}{23729}ale my musimy by� na zewn�trz.
{23733}{23770}urodzi�y�my si�, by by� dzikie.
{23775}{23808}s�ysz� co m�wisz.
{23812}{23862}natura jest cz�ci� nas.
{23906}{23984}to znaczy, my j� ochraniamy,|karmimy j�.
{23988}{24083}tak, to jest naprawd� wspania�e, kochanie,|ale naszym zadaniem jest
ochronienie was, okay?
{24087}{24150}w porz�dku, do �rodka, do �rodka, do �rodka.
{24155}{24200}co tu si� dzieje?
{24204}{24280}- kim one s�?|- nimfy, leo. najwyra�niej nimfy.
{24372}{24444}cze�� wam. nic dziwnego, �e starszyzna|obawia�a si� ujawnienia.
{24459}{24496}kim jest ta seksowna bestia?
{24500}{24564}ta bestia ma �on�, mnie.
{24568}{24617}a wi�c, nie chc� nikomu wchodzi� w parad�,
{24621}{24690}ale czy wy nie straci�y�cie siostry?|nie powinny�cie by�,
{24694}{24722}no nie wiem, zasmucone?
{24726}{24779}och, my nie op�akujemy �mierci,|my j� �wi�tujemy.
{24793}{24858}to naturalne.|wieczne �r�d�o, kt�re ochraniamy
{24862}{24927}zapewnia odnowienie �ycia w lesie.
{24931}{24990}wi�c ona si� odrodzi czy co� takiego?
{25010}{25054}je�li nie w ro�linach i drzewach,
{25058}{25108}to w wietrze i w deszczu,|to ma warto�� od�ywcz�.
{25112}{25160}czy to nie budzi strachu?
{25165}{25226}nadal, bez niej,|mo�emy nie znale�� naszego nowego satyra.
{25230}{25330}potrzebujemy trzech, by wykona� taniec,|albo mo�emy nie us�ysze�
jego wo�ania.
{25335}{25365}jestem troch� zmieszana.
{25369}{25458}wi�c, je�li wy ochraniacie �r�d�o,|do czego potrzebujecie satyra?
{25495}{25548}poniewa� taki jest spos�b post�powania,|tak by�o od zawsze.
{25552}{25622}- och, okay.|- wi�c wiecie, kim jest ten demon?
{25626}{25732}nie, tylko, zak�adamy, �e on chce, �eby�my|zaprowadzi�y go do
wiecznego �r�d�a,
{25735}{25779}�eby m�g� si� z niego napi�.
{25783}{25851}co uczyni�oby go nie�miertelnym.|niezniszczalnym.
{25870}{25915}potrzebujemy phoebe.
{25919}{26009}- halo? czy kto� jest w domu?|- popro�, a b�dzie ci dane.
{26013}{26048}postaraj si� mie� na nie oko.
{26185}{26220}cze��. gdzie by�a�?
{26224}{26301}stara�am si� unika� Jason.|najwidoczniej to nie dzia�a.
{26305}{26368}tak. wi�c, co� znalaz�y�my.
{26372}{26416}wystarczy, przesta�cie.
{26481}{26573}- my�la�am, �e by�y trzy.|- tak, demon dopad� jedn�.
{26576}{26642}tak, ale plusem jest,|�e dosta�a� naprawd� pi�kne kwiaty.
{26646}{26697}tak, widzisz, nie chc� o tym m�wi�.
{26702}{26746}powiedzcie mi o demonie.
{26750}{26784}wi�c, piper pozwoli�a mu uciec.
{26788}{26849}daj spok�j, wysadzi�am jego r�k�,|nie?
{26853}{26904}tak, reszta jego uciek�a.
{26908}{26954}tak, wi�c, okay,|demony nie zawsze robi� puf,
{26958}{26990}kiedy tego chcesz, no wiesz.
{26995}{27035}co jest do diab�a z wami dwiema?
{27044}{27117}wydaje si�, �e paige my�li, �e|sta�a si� nagle czo�ow� wied�m�.
{27121}{27162}o to w�a�nie chodzi.
{27167}{27252}nie my�l�, �e jestem czo�ow� wied�m�, ja tylko|musia�am ni� by�
przez ostatnie kilka miesi�cy.
{27257}{27292}to wszystko, co robi�.
{27296}{27361}mo�e, kiedy by�am na urlopie macierzy�skim.
{27365}{27446}ale to jest jak w sporcie, nie mo�esz straci�|swojego startu z
powodu kontuzji.
{27451}{27513}unicestwianie demon�w|to nie sport, piper.
{27517}{27552}tak, je�li jeste� w tym dobra.
{27571}{27617}w porz�dku, idziemy.
{27625}{27664}- gdzie ty idziesz?|- wyatt p�acze.
{27668}{27704}one wszystkie s� wasze.
{27720}{27800}musimy figlowa�.|musimy odnale�� swojego satyra.
{27804}{27892}okay, ja te� chcia�abym pofiglowa�,|ale aktualnie mamy robot�.
{27910}{27967}zawsze jeste� taka nerwowa?
{27971}{28063}widziecie, musimy znale�� tego demona,|zanim ten demon znajdzie je.
{28067}{28105}dobra,|p�jd� sprawdzi� w ksi�dze.
{28110}{28147}- ja p�jd�.|- nie, czekaj.
{28151}{28210}- pozw�l siostrze i��.|- dzi�ki.
{28227}{28269}dlaczego?
{28285}{28325}zobaczysz.
{28329}{28376}co� nie tak?
{28445}{28490}ju� nie.
{28660}{28721}b�d� mie� twoj� zemst�, xavier,|przysi�gam.
{28725}{28781}nie unikn� za to kary.
{28804}{28885}to nie o nimfy musisz si� martwi�,|tylko o wied�my.
{28916}{28989}nie jeste� wystarczaj�co silny,|by stawi� im czo�o.
{28993}{29056}ale b�d�,|jak napij� si� ze �r�d�a.
{29060}{29142}a wtedy u�yj� wody nie�miertelno�ci,|�eby ci� uzdrowi�.
{29165}{29214}zawsze marzyciel.
{29218}{29292}nigdy ich nie naci�gniesz na t� gadk�,|�e jeste� ich nowym satyrem.
{29326}{29363}nie.
{29384}{29435}obserwuj mnie, bracie.
{29440}{29473}obserwuj.
{29482}{29564}demony i czarownicy s� na czerwono,|istoty �wiat�a na bia�o.
{29568}{29654}ach, tak? wi�c, w czym problem?|poniewa� to nie jest ani dobre, ani
z�e.
{29660}{29721}wi�c, co do diab�a oznacza ten kolor?
{29760}{29806}no dobra, to jest zagmatwane.
{29810}{29875}- wszystko w porz�dku?|- tak, pewnie, super,
{29879}{29950}je�li powiesz paige, �e oszpeci�a|ksi�g� cieni "w porz�dku."
{29955}{29985}oszpeci�a ksi�g�?
{29989}{30045}niezale�nie od intencji i celu.|popatrz na to.
{30049}{30134}to �wi�ta ksi�ga.|wygl�da �miesznie.
{30138}{30251}popatrz na to,|to schodzi. widzisz?
{30256}{30301}nie o to chodzi.
{30305}{30348}- nie o to?|- nie.
{30376}{30465}ona du�o ostatnio zrobi�a,|i nie tylko tutaj. w kuchni.
{30470}{30550}niemniej mog�aby to zrobi�,|ale przedtem powinna to z nami
przedyskutowa�.
{30555}{30624}masz racj�, powinna|powinna to przedyskutowa� z tob�.
{30635}{30691}ale nie to ci� rozgniewa�o.
{30701}{30748}co tak naprawd� czujesz?
{30771}{30829}okay, no wiesz,|tylko dla tego, �e nie mog�y�my si� porozumie�,
{30832}{30885}nie znaczy, �e|mo�esz to cofn��.
{30890}{30949}ja tylko m�wi�, �e to wszystko|mi�dzy wami oparte jest na
wsp�zawodnictwie...
{30954}{31006}ja si� nie �cigam, tylko ona.
{31010}{31048}wy obie,|i obie musicie przesta�.
{31052}{31110}inaczej nigdy nie pomo�ecie|nimfom wr�ci� do lasu.
{31114}{31145}wiem, wiem.
{31149}{31214}ja tylko nie mog� pom�c, bo czuj� si�|odepchni�ta na bok.
{31218}{31263}ona ci� nie odpycha.
{31267}{31313}ona tylko krytykuje.
{31343}{31390}okay, tylko �eby� wiedzia� na przysz�o��,
{31394}{31467}w takich sprawach masz by� po mojej stronie.
{31471}{31518}to powstrzyma nas od doradzania.
{31523}{31603}jestem po twojej stronie, kochanie. zawsze.
{31622}{31672}ja tylko m�wi�, �e mo�e
{31676}{31742}powinna� popatrze� na to|jak na mo�liwo��.
{31746}{31801}wi�c, nie m�wi�,|to si� cofnie.
{31806}{31837}ty zawsze si� uskar�asz
{31841}{31913}na to, �e nie mo�esz mie�|normalnego �ycia przez czary,
{31917}{31985}wi�c mo�e je�li pozwolisz czasem paige|poprowadzi� to przez chwil�,
{31989}{32040}a poczujesz si� jakby� je mia�a.
{32044}{32116}to dobra, cho� pokr�tna psychologia.
{32120}{32176}- pomy�l� o tym.|- okay.
{32321}{32364}wi�c, jak my�lisz, czy ten eliksir|zadzia�a?
{32368}{32420}powinny�my poczeka� na piper,|czy najpierw znajdziesz demona?
{32424}{32475}ona nie. to dlatego posz�am naprz�d
{32479}{32573}i zrobi�am ten ogr�d-rozmaito�ci,|kopi�cy ty�ek, eliksir
unicestwiaj�cy.
{32576}{32620}powinny�cie przesta� skaka� sobie do oczu.
{32624}{32675}pracujemy najlepiej,|kiedy robimy to razem.
{32679}{32734}wi�c, jej to powiedz. mnie nie musisz m�wi�.
{32742}{32788}jeste� pewna, �e to ona?
{32793}{32834}ona potrzebuje nas tak samo bardzo,|jak my jej.
{32891}{32946}to wygl�da pi�knie.|powinny�cie by� florystkami.
{32957}{33012}jeste�my. to w�a�nie robimy.
{33016}{33082}- mam na my�li, w lesie.|- racja, oczywi�cie. przepraszam.
{33086}{33149}nic nie szkodzi.|wielu ludzi nawet nie wie, �e istniejemy.
{33153}{33228}oni uwa�aj� nas za oczywisto��.|oni uwa�aj� las za oczywisto��,
{33232}{33294}jakby zawsze mia� tam by�.
{33298}{33387}- dlatego musimy wam pom�c.|- pomagaj�c nam, pomagacie sobie.
{33391}{33490}mimo wszystko, wszystko jest splecione z natur�:|lasy, kwiaty,
{33494}{33533}- mi�o��.|- mi�o��.
{33537}{33579}to jest w powietrzu.
{33583}{33638}nie, tam gdzie stoj�, nie jest.
{33642}{33707}- za�atwi� to.|- dobrze.
{33799}{33839}wiesz, paige,|my�limy, �e musisz wr�ci�
{33843}{33902}- do swojej dzikiej strony.|- dzikiej strony.
{33906}{33989}- dziewcz�ta, mog�yby�cie mie� racj�.|- masz racj�, ona jest t�
jedn�.
{34018}{34054}jedn� do czego?
{34211}{34280}t� jedn�, kt�ra znajdzie nowego satyra.
{34396}{34425}cze��.
{34429}{34466}jason.
{34470}{34554}- hej, co ty tutaj robisz?|- wi�c, nie doko�czyli�my naszej rozmowy.
{34558}{34651}tak. ale teraz to jednak nie jest dobry czas.|zadzwoni� do ciebie.
{34655}{34719}- dosta�a� kwiaty, kt�re ci wys�a�em?|- tak. s� pi�kne.
{34723}{34754}to by�o bardzo s�odkie.
{34758}{34861}widzisz, wiem, �e to niezr�czne dla ciebie,|z powodu pracy i
wszystkiego,
{34865}{34928}ale my�l�, �e mo�emy|nad tym popracowa�.
{34932}{35021}to jest o wiele bardziej skomplikowane,|uwierz mi.
{35033}{35089}phoebe, musimy porozmawia�.
{35093}{35165}wiem, porozmawiamy, wkr�tce, przyrzekam.
{35169}{35203}phoebe, co� nie tak?
{35207}{35270}czy tu dzieje si� co�,|o czym nie chcesz mi powiedzie�?
{35274}{35323}nie, oczywi�cie, �e nie.
{35361}{35428}- co to by�o?|- co to by�o?
{35432}{35498}- co to by�o?|- och, to?
{35685}{35726}o, m�j Bo�e, paige.
{35788}{35848}taki przystojny.
{35852}{35904}znalaz�a� je.
{35976}{36011}czy to nie twoja siostra?
{36016}{36055}tak. paige.
{36066}{36121}czy ona jest jedn� dziewcz�t godivy?
{36161}{36199}nie, nie jest.
{36203}{36245}paige, wracaj tu w tej chwili.
{36253}{36301}co tu si� dzieje?
{36335}{36410}nie s�dz�, �e mo�esz zapomnie�|o wszystkim co tutaj widzia�e�,
prawda?
{36414}{36457}prywatnie czy s�u�bowo?
{36469}{36508}- tak i tak?|- phoebe.
{36512}{36560}okay, sp�jrz, musisz mi przyrzec,|�e nic nie zrobisz
{36564}{36627}- dop�ki nie porozmawiamy, okay? dla mnie.|- porozmawiamy?
{36631}{36687}- porozmawiamy kiedy?|- porozmawiamy p�niej.
{36691}{36735}okay, dzi�kuj� za kwiaty.
{36739}{36789}podoba mi si� twoja marynarka. okay, pa.
{36807}{36849}piper! leo!
{37714}{37793}my naprawd� musimy odszuka�|naszego nowego satyra, paige.
{37797}{37860}przemy�la�am wszystko, musimy ta�czy�,|by us�ysze� jego wo�anie.
{37864}{37933}to jej pierwsza noc jako nimfa,|mirando.
{37937}{37975}zobaczmy, co ona potrafi robi�.
{37979}{38035}dobra, dlaczego nie?
{38039}{38082}za mn�, dziewcz�ta.
{38317}{38404}nie wyczuwam jej. prawdopodobnie dlatego,|�e nie jest ju� wied�m�.
{38408}{38447}nie, oczywi�cie, �e nie.
{38451}{38511}poniewa�, dzi�ki mnie,|jest teraz nimf�.
{38515}{38555}dzi�ki tobie? co zrobi�a�?
{38559}{38600}musia�am mie� kontrol�.
{38604}{38659}musia�am znale��|tego g�upiego demona,
{38664}{38732}kt�rego prawd� m�wi�c,|jeszcze nie znalaz�am.
{38736}{38815}tak, dzi�ki mnie, moja gazeta|dostanie na ni� wy��czno��,
{38819}{38852}poniewa� przespa�am si� z jasonem.
{38856}{38924}o, bo�e, wi�c to wszystko,|to tw�j wina? doskonale.
{38928}{38969}zapomnijmy o tym,|czyja to wina, okay?
{38974}{39035}niewa�ne, musimy znale�� spos�b,|by odszuka� Paige zanim demon to
zrobi.
{39039}{39143}nie mamy wyj�cia, chyba �e|we�miemy zwyci�aj�cy eliksir.
{39150}{39198}- paige ju� go zrobi�a.|- zrobi�a?
{39202}{39236}tak.
{39354}{39388}halo.
{39510}{39543}my�l�, �e znale�li�my paige.
{40375}{40426}nie widz� jej.
{40430}{40469}bo nie chcesz.
{40482}{40529}o, ten kociak wyszed� z pude�ka.
{40533}{40567}chod�.
{40615}{40654}paige, co ty robisz?
{40658}{40726}ta�cz�, leo.|chcesz ze mn� zata�czy�?
{40730}{40816}nie, paige. zejd� tutaj,|zanim kto� ci� rozpozna.
{40820}{40899}- dobra, paige, wygl�dasz �wietnie!|- bardzo dzi�kuj�.
{40903}{40942}chod�, paige,|musimy ci� st�d zabra�.
{40947}{40997}nie mog�.|nie mog� odej��, zanim nie znajd� mojego satyra.
{41002}{41056}jej satyra? zabieraj...
{41066}{41137}- m�w do niej.|- paige, kochanie, pos�uchaj, potrzebujemy ci�.
{41142}{41214}nie mo�emy ocali� twoich kumpelek nimf|bez ciebie.
{41218}{41298}- nie potrzebujecie mnie, piper.|- do diab�a, nie. paige, pos�uchaj
mnie.
{41302}{41401}nie jeste� nimf�. jeste� wied�m�,|i to diabelnie dobr�.
{41405}{41442}to twoja prawdziwa natura.
{41446}{41528}hej, piper, musisz zabra� te fanki ze sceny.
{41532}{41618}- one rozpraszaj� m�j zesp�.|- wiem, wiem. pracuj� nad tym.
{41641}{41666}piper.
{41730}{41767}paige! czekaj.
{41772}{41840}- gdzie idziesz?|- do naszego nowego satyra.
{41844}{41894}s�yszysz jego wo�anie?
{42633}{42686}witam, moje ma�e nimfy.
{42690}{42731}witam.
{43111}{43156}nie wiem do diab�a, jak j� znale��.
{43160}{43212}wi�c, mo�e gdyby�my wiedzieli,|dlaczego zmieni�y j�
{43216}{43277}w nimf� w pierwszej kolejno�ci,|to mog�oby pom�c.
{43281}{43332}potrzebowa�y trzech si�str, prawda?
{43336}{43424}tak, wi�c, ksi�ga m�wi r�wnie�, �e|tylko pewien rodzaj magicznych
stworze�
{43429}{43518}mo�e by� zmienionych w nimf�.|wi�c, jakim typem ona jest?
{43522}{43564}typem, kt�ry potrzebowa� zmian, mo�e.
{43568}{43637}od bycia wied�m�? to �mieszne.|paige uwielbia by� wied�m�.
{43649}{43719}dop�ki nie wlaz�am jej na plecy.|i nie odepchn�am jej na bok,
{43723}{43767}w�a�ciwie popchn�am j� do tego.
{43771}{43802}zn�w wracami do obwiniania si�?
{43806}{43837}- tak.|- tylko sprawdzam.
{43841}{43889}mo�e one wyczu�y, �e|ona ma w sobie jakie� niewykorzystane pok�ady
zabawy.
{43894}{43939}ona ostatnio pracuje wed�ug zegarka.
{43944}{44026}dobra, wczoraj w nocy mia�a mn�stwo zabawy w p3.
{44030}{44079}film o 11.
{44109}{44174}zajm� si� tym.|wy tu zosta�cie.
{44211}{44260}okay, czego jeszcze nie pr�bowa�y�my?
{44264}{44330}my�l�, �e pr�bowa�y�my ju� wszystkiego.
{44338}{44412}dobra. wi�c, czas zacz��|my�le� szerzej.
{44416}{44445}zaczynamy?
{44449}{44552}to by�a teoria paige.|to dzia�a�o diabelnie dobrze w jej wydaniu.
{44617}{44685}paige pracowa�a nad zakl�ciem|do lokalizacji nimf,
{44689}{44734}z u�yciem czterech element�w natury.
{44738}{44804}- ooo, to nowatorska koncepcja.|- tak, a ja z tego kpi�am.
{44809}{44889}ale je�li ona ma racj�,to mog�oby doprowadzi� nas|do miejsca, gdzie
mieszkaj� nimfy,
{44893}{44925}a zatem do paige.
{44961}{45004}tu jest ogie� i woda.
{45008}{45053}troch� wiatru.
{45057}{45122}okay, wi�c to czego brakuje to ziemia.
{45127}{45178}p�jd� po troch� ziemi|z podw�rza.
{45264}{45291}cze��. halo.
{45295}{45342}- hej, to jason.|- hej.
{45347}{45405}- naprawd� nie mog� teraz rozmawia�.|- to nie dotyczy nas, phoebe.
{45409}{45449}- to chodzi o twoj� siostr�.|- co z ni�?
{45453}{45524}nie jestem jedynym, kt�ry j� widzia�.|by� fotograf
{45528}{45599}w klubie twojej siostry zesz�ej nocy,|z powodu zespo�u.
{45607}{45642}mam zdj�cia.
{45646}{45702}i co zrobisz z tymi zdj�ciami?
{45706}{45732}wi�c, je�li ich nie wydrukuj�,
{45737}{45785}b�d� jedyn� gazet�, kt�ra tego nie zrobi.
{45789}{45855}- wiesz co, tylko je wydrukuj.|- phoebe...
{45859}{45897}widzisz, je�liby�my nie spali ze sob�,|jason,
{45902}{45948}nawet by� nie wiedzia�,|�e ona jest jedn� z nich.
{45952}{46050}je�li nie spaliby�my ze sob�,|nie zawaha�bym si� ich wydrukowa�.
{46054}{46111}phoebe, prosz�, powiedz mi|co tutaj si� dzieje?
{46115}{46153}bez komentarza.
{46447}{46522}nie. nie, nie chc� �adnych wie�c�w.
{46526}{46603}nie, �adnych jag�d.|ja chc� tylko �r�d�o.
{46607}{46680}o co chodzi?|dlaczego nie ta�czysz?
{46692}{46745}nie czuj� si� dobrze.
{46749}{46794}- to co� o wiele wi�cej?|- nie.
{46798}{46857}- prawie tam jeste�my.|- dobrze.
{46861}{46908}skad wiedzia�e�,|�e potrzebujemy nowego satyra?
{46912}{46965}przywo�a�y�cie mnie swoim ma�ym ta�cem,|nieprawda�?
{46969}{47005}wybacz jej, jest nowa.
{47009}{47076}to powinna by� cicho,|nie?
{47080}{47143}nie powinny�my si� martwi�|o demona, kt�ry zabi� poprzedniego
satyra?
{47147}{47178}- ja si� b�d� o niego martwi�.|- jak?
{47182}{47243}dosy� pyta�, nimfo!
{47284}{47369}to nie nasze zadanie, by go przes�uchiwa�.|my tylko mamy si�
podoba�.
{47373}{47416}ale go nie znacie.
{47420}{47487}my chronimy i �ywimy las,|troszcz�c si� o naszego satyra.
{47491}{47572}- to wszystko, co musimy wiedzie�.|- to nasza natura.
{47577}{47616}to twoja natura.
{47620}{47674}to nasza natura.|jeste� jedn� z nas.
{47706}{47782}- jeste�my na miejscu.|- gdzie? gdzie to jest? poka�cie mi.
{48249}{48295}jakie pi�kne.
{48795}{48820}ty.
{48825}{48900}cze��. bez obrazy, ale szukamy|kilku le�nych nimf.
{48905}{48938}czekaj, wy si� znacie?
{48942}{48981}tak, by�am t�,|kt�ra wysadzi�a jego rami�.
{48985}{49047}- o, wygl�da jakby bola�o.|- bo boli.
{49051}{49085}jeste� pewna, �e jeszcze tego potrzebujemy?
{49089}{49135}dobra, ciekawe ile cz�ci|musz� wysadzi�,
{49140}{49185}zanim powie nam, gdzie s� nimfy.
{49189}{49245}sp�ni�y�cie si�.|m�j brat ju� je znalaz�.
{49250}{49310}och, tw�j brat. gdzie on jest?
{49379}{49452}wiesz, mo�emy przesta� to robi�,|ale on nigdy nam nie powie.
{49456}{49493}a wtedy mo�e nas jeszcze spr�bowa� usma�y�.
{49497}{49545}b�dziemy musia�y uskoczy� z drogi,|ubrudzimy si�,
{49549}{49599}poza tym przysz�y�my tu, �eby go unicestwi�.
{49603}{49662}- wi�c powinny�my ograniczy� si� tylko do polowania?|- dlaczego nie.
{49666}{49725}nie, czekaj. powiem wam.
{49935}{50000}- m�wi�am ci.|- och, m�czy�ni.
{50004}{50052}jak teraz znajdziemy paige?
{50056}{50130}wi�c, musimy tylko usi��� i poczeka�,|a� wr�ci jego brat.
{50324}{50393}my�la�am, �e nikt nie powinien pi� z tego �r�d�a.
{50405}{50452}on nie.
{50505}{50536}nareszcie.
{50558}{50620}satyrze, powinni�my teraz odej��.
{50653}{50714}wasz satyr nie �yje, nimfo.
{50740}{50790}nazywam si� Tull,
{50795}{50835}brat xaviera,
{50840}{50886}syn nades.
{50890}{50972}i b�d� mie� nasz� zemst�.
{50976}{51014}racja nimfy, b�jcie si�.
{51018}{51078}teraz nie ma tu wied�m,|�eby was ochroni�y.
{51082}{51126}och, nie?
{51213}{51258}- szybko, zamknijcie �r�d�o.|- nie!
{51831}{51876}nie. nie!
{52242}{52323}xavier. xavier, gdzie jeste�?
{52327}{52380}nadepn��e� na niego.
{52384}{52422}co?
{52539}{52607}- nie. nie.|- teraz, powinienie� nam powiedzie�,
{52611}{52709}gdzie jest nasza siostra, chyba �e, oczywi�cie,|chcesz do��czy� do
swojego brata.
{52868}{52903}rzu� to!
{53018}{53063}paige nazywa to eliksirem?
{53215}{53264}je�li go zabijemy,|to jak znajdziemy paige?
{53268}{53307}uwierzy�aby�, w ci�gu tych kilku minut,
{53312}{53353}�e b�dziemy mog�y go zabi�?
{53357}{53424}- tylko spr�buj.|- trzymaj si�..
{53549}{53610}twoje moce nie dzia�aj� na mnie.
{53614}{53644}teraz jestem nie�miertelny.
{53648}{53683}arogant.
{53909}{53960}okay, biegnij.
{54100}{54131}paige!
{54134}{54194}- o, bo�e, co, je�li ona...|- nie ko�cz.
{54198}{54230}paige!
{54234}{54305}wiesz, mo�e powinny�my j� zawo�a�.|mo�e powinny�my...
{54310}{54354}- tak.|- daisy?
{54358}{54420}- miranda?|- nie b�jcie si�.
{54425}{54508}nie b�jcie si�. nie potrzebujecie wi�cej satyra,|�eby wam m�wi� co
macie robi�.
{54512}{54588}- chod�cie.|- potrzebujemy was.
{54592}{54657}pomagaj�c nam, pomagacie sobie,|pami�tacie?
{54713}{54783}- chod�cie z nami.|- gdzie idziemy?
{54878}{54927}paige.
{55020}{55084}- ona krwawi.|- musimy wezwa� Leo.
{55089}{55161}tutaj, my�l�, �e to pomo�e.
{55311}{55384}- co to jest?|- woda z wiecznego �r�d�a.
{55388}{55459}nimfy le�ne maj� przy sobie kropelk�,|�eby przypomina�a nam, co
ochraniamy.
{55515}{55545}dobrze si� czujesz?
{55550}{55627}tak, b�d� si� dobrze czu�a,|kiedy powiecie mi, gdzie jest ten
b�kart.
{55631}{55680}nie!
{55692}{55732}och, zgaduj�, �e to on.
{55745}{55804}- on napi� si� ze �r�d�a.|- tak, zauwa�y�y�my.
{55808}{55855}my�lisz, �e mo�esz nas st�d orbowa�?
{55860}{55903}nie, ale mo�e nie b�dziemy musia�y.
{55907}{55983}je�li nie mo�emy go unicestwi�, mo�e|mo�emy go zmieni�
{55987}{56045}w co� r�wnie nie�miertelnego, jak drzewo.
{56051}{56115}tak, nawet je�li one umieraj�,|odradzaj� si� do nowego �ycia i
nowego wzrostu.
{56120}{56200}zemsta b�dzie moja!
{56204}{56260}piper, masz poj�cie|o czym one m�wi�?
{56264}{56297}- tak przypuszczam.|- bo�e.
{56302}{56378}pomszcz� swojego brata, xavier!
{56394}{56543}zmieniaj�c pory roku,|ca�e �ycie odnawia si� w procesie tworzenia.
{56546}{56598}nic nie jest odporne.|wszystko si� przemienia.
{56602}{56646}wi�c we� tego demona|i niech si� zakorzenia.
{57292}{57362}- to musia�o bole�.|- dobra robota, siostro.
{57365}{57399}nie jeste� dla siebie za ostra.
{57407}{57471}no wiesz, wy dwie robicie|wielkie raz-dwa- �up.
{57475}{57570}- tak, wi�c, kto jest numerem jeden?|- p�niej o tym pogadamy.
{57596}{57653}dzi�kujemy wam za pomoc.
{57657}{57712}m�wi�am wam, nie potrzebujecie satyra.
{57748}{57831}wiemy. ale nie mo�emy wyobrazi�|sobie ochrony lasu bez niego.
{57834}{57893}nigdy nie by�o takiej sytuacji.
{57897}{57949}dobrze, zmiany s� dobre
{57954}{57998}dla nas wszystkich.
{58853}{58896}on jest taki...
{58902}{58941}...niewinny.
{58945}{59073}je�li on by wiedzia�, co|mama i ciocia paige dzisiaj robi�y.
{59077}{59174}one zamieni�y bardzo z�ego cz�owieka,|w bardzo du�e drzewo.
{59270}{59343}on ma wystarczaj�co du�o problem�w,|dorastaj�c przy nas.
{59346}{59428}�artujesz?|on jest szcz�ciarzem, �e ma ciebie.
{59432}{59495}tak, wi�c, szcz�ciarz czy nie, ma mnie.
{59499}{59549}i tyle straci�am,|nie b�d�c przy nim dzisiaj.
{59581}{59622}halo?
{59626}{59694}przepraszam. ludzie, chc� tylko da� wam zna�,
{59698}{59763}�e wychodz�.
{59767}{59812}�piewa� dla satyra, co?
{59817}{59877}nie, nie b�d� �piewa�.
{59881}{59940}wychodz� z jednym go�ciem z zespo�u.
{59950}{59976}o, naprawd�?
{59980}{60042}nie my�lisz chyba, �e|on oczekuje dzikiego dziecka?
{60046}{60133}nigdy nie wiadomo, musia�abym mu tylko|da� troch� tego i tamtego.
{60143}{60228}paige i ja zdecydowa�y�my, �e|zrezygnuj� z cz�ci odpowiedzialno�ci
za sprawy wied�m,
{60233}{60296}�ebym mog�a wi�cej czasu sp�dzi� z wyattem,
{60300}{60351}- i ona mo�e...|- dalej pl�sa�.
{60388}{60436}dobranoc, ludzie.
{60440}{60513}- racja, pl�sa�.|- nie r�b tak.
{60517}{60549}- dalej pl�sa�.|- przesta�.
{60553}{60584}-co?|- przesta�.
{60588}{60619}ja ci poka��, przesta�.
{60623}{60682}co ci m�wi�, przesta�.|W tej chwili!
{60881}{60939}twoja ro�lina mo�e potrzebowa� troch� wody.
{60950}{60990}dam jej.
{61021}{61089}widzia�am kopi� jutrzejszego wydania.
{61107}{61155}zauwa�y�am, �e zacz��e� artyku�.
{61159}{61188}tak, zacz��em.
{61192}{61269}i zauwa�y�am, �e nie ma tam imienia paige.
{61301}{61369}nie, nie ma.
{61387}{61415}dzi�kuj�.
{61465}{61514}wiesz, to ironiczne.
{61565}{61648}by�a� jedyn�, kt�ra marwi�a si�|o spanie z szefem,
{61652}{61705}tak jakby to mog�o wp�yn�� na twoj� prac�.
{61719}{61764}ale to wy��cznie wp�ynie na moj�.
{61779}{61854}- jak to?|- wi�c, nie kupi�em tej gazety,
{61858}{61932}�eby ukrywa� takie historie jak ta,|phoebe.
{61936}{62002}ale zasadniczo to w�a�nie zrobi�em.
{62025}{62084}nie wiem, jak twoja siostra si� w to wmiesza�a,
{62089}{62140}ale prawd� jest, ja...
{62180}{62236}bardzo si� o ciebie troszcz�,|�eby� nie czu�a si� zraniona.
{62282}{62365}- to nie jest zbyt profesjonalne z twojej strony.|- wiem.
{62369}{62436}- mo�e powiniene� wyla� si� z pracy.|- mo�e.
{62482}{62602}ale nadal jestem troszeczk� ciekawy,|co wiesz o tych dziewczynach
godivy.
{62606}{62661}sk�d przyby�y.
{62665}{62717}co si� z nimi sta�o.
{62759}{62799}nie powiesz mi, prawda?
{62839}{62900}nie s�dz�.
{62948}{63020}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|napisy24.pl