You are on page 1of 26

{165}{225}piper, nie mog� si� dzi� sp�ni� do biura.

{229}{285}mam wywiad w radiu z tymi facetami, pip i skeeter.
{289}{330}to skip i peter.
{336}{408}czy cho� na chwil� mog�aby� zapomnie� o swojej kolumnie z poradami?
{412}{454}cho� zobaczy� gdzie umie�cimy pokoik dziecinny.
{455}{513}wsadzisz j� do swojego gabineciku.|widzia�am go.
{517}{545}jest tam du�o but�w, kochanie.
{549}{580}nie, ju� nie.
{584}{638}zobacz, jest doskona�e.
{642}{689}troch� ciasne, nie s�dzisz?
{698}{722}dlatego dodaj� okno.
{726}{793}aby wnie�� �wiat�o i stworzy� poczucie przestrzeni.
{831}{914}jeste�cie s�odcy,|ale dlaczego robicie to w tej chwili?
{918}{954}do porodu zosta�o jeszcze par� miesi�cy.
{958}{1046}aktywno�� demon�w by�a niewielka,|wi�c to dobry czas, �eby to zrobi�.
{1050}{1084}m�wi�c o tym,
{1088}{1178}nie mog� uwierzy�, �e nie zauwa�y�y�cie moich billboard�w na mie�cie.
{1182}{1235}oczywi�cie, �e je zauwa�yli�my.
{1239}{1325}mo�na je zobaczy� przechodz�c przez 747.
{1329}{1373}powiedzieliby�my ci, �e jeste�my z ciebie dumni,
{1374}{1430}ale ci�gle si� spieszysz|i nie da�a� nam szansy.
{1438}{1539}nic tak nie przyspiesza kariery dziewczyny,|jak wys�anie m�a prosto do
piek�a.
{1548}{1609}widzia�am pokoik dziecinny,|jest cudowny,
{1613}{1657}ale naprawd� musz� i�� na ten wywiad.
{1661}{1758}wiem, �e twoja praca jest dla ciebie bardzo wa�na, ale wiesz co?
{1762}{1789}b�d� mia�a dziecko.
{1793}{1824}wiem.
{1828}{1895}to mo�e po�wi�cisz kilka minut na bycie cioci� phoebe?
{1899}{1943}masz ca�kowit� racj�.
{1947}{1970}tak mi przykro.
{1974}{2014}czego potrzebujesz?
{2025}{2055}opinii.
{2098}{2125}my�l�...
{2171}{2179}pozycje!
{2183}{2209}zmora na trzy...
{2213}{2231}...dwa... jeden!
{2465}{2548}no to tyle z teorii, �e demony z borneo|s� odporne na magiczne moce.
{2552}{2592}musz� powiedzie� o tym lokalnemu szamanowi.
{2596}{2677}czy mogliby�my si� powstrzyma�|od wysadzania demon�w w pokoju
dziecinnym?
{2681}{2725}to by� tylko jeden.
{2742}{2763}b�dziesz mam�.
{2767}{2834}powinna� zacz�� my�le� o bezpiecze�stwie swojej c�rki.
{2878}{2928}a ty, jeste� tak zagoniona|z t� swoj� magiczn� energi�.
{2929}{2950}sp�jrz na swoje w�osy.
{2954}{3007}s� czerwone po eliksirze,|kt�ry wysadzi�a� wczoraj w nocy.
{3008}{3090}czy masz poj�cie ile kosztowa�o by to u fryzjera?
{3107}{3179}uwielbiam twoje nowe ja,|uwa�am, �e wygl�dasz przepi�knie.
{3183}{3200}cze��!
{3214}{3234}dzi�kuj�.
{3245}{3285}kochanie... s�onko... kotku,
{3289}{3362}doceniam, �e si� martwisz,|ale ci�gle jestem czarownic�,
{3366}{3469}i ci�gle musimy chroni� niewinnych i walczy� z demonami.
{3473}{3512}nie mog� po prostu sta� z boku.
{3672}{3703}to bardzo �le, mylie.
{3707}{3746}tw�j czas si� sko�czy�.
{3750}{3882}masz 30 dni, �eby znale�� mi�o��,|albo kar� b�dzie �mier�.

{3922}{3984}ale on mnie kocha, wiem, �e tak.
{3988}{4062}naprawd�? powiedzia� ci to?
{4066}{4118}nie musi mi m�wi�, �e mnie kocha.
{4123}{4169}c�, w�a�ciwie to musi.
{4198}{4267}ale nigdy nie powie, �e ci� kocha,|dop�ki ci nie zaufa.
{4271}{4402}a nigdy ci nie zaufa,|je�li nie powiesz mu kim naprawd� jeste�.
{4406}{4479}ju� wiesz, czemu zawsze wygrywam,|gdy si� targuj�.
{4493}{4630}jako nie�miertelna istota, obawiam si� tylko tego,|�e zrezygnujesz z
�ycia.
{4634}{4719}umie�� t� muszl� Augera na sercu.
{4723}{4840}wyci�gnie twoj� nie�miertelno��
{4904}{4932}a je�li tego nie zrobi�?
{4936}{5051}to mo�esz gni� tu przez wieczno��.
{5381}{5457}mylisz si�. on mnie kocha.
{5461}{5495}i zamierzam to udowodni�.
{5641}{5696}{c:$aaccff}.:: grupa hatak - hatak. pl::.
{5700}{5765}{c:$aaccff}charmed [5x01-5x02] a witch tail|ogon czarownicy
{5769}{5845}{c:$aaccff}t�umaczenie i napisy: siarenka|korekta: spirozea
{6661}{6750}nie mog� uwierzy�, �e znalaz�e� wszystkie|nasze rzeczy dziecinne.
{6754}{6797}babcia troch� kolekcjonowa�a.
{6844}{6915}ksi��eczka dziecka. moja ksi��eczka dziecka!
{6950}{6990}zobacz jaka by�am s�odka!
{7022}{7065}by�a� taka cudowna.
{7089}{7125}nie widzisz nawet zdj�cia.
{7139}{7171}jestem twoim duchem �wiat�o�ci.
{7175}{7259}obserwuj� ci� odk�d by�a� dzieckiem.
{7274}{7323}to zbyt dziwne, �eby o tym my�le�.
{7352}{7415}nie przypuszcza�am, �e mama zachowa�a moj� ksi��eczk� Dziecka.
{7419}{7499}dlaczego nie? ty zacz�a� tak� dla naszej c�rki.
{7503}{7588}zawsze uwa�a�em, �e ty i twoja mama by�y�cie bardzo podobne.
{7659}{7753}to dziwne my�le�, �e ona przechodzi�a to samo co ja w tej chwili.
{7757}{7891}nie mo�na zrozumie� jak bardzo matka kocha swoje dziecko,|zanim nie
b�dzie si� mie� w�asnego dziecka.
{8023}{8049}jeste� ca�y?
{8160}{8196}dlaczego nie pozwolisz mi sobie pom�c?
{8197}{8212}to ci�kie.
{8275}{8324}w�a�nie dlatego chcia�am ci z tym pom�c.
{8342}{8399}kiedy zaakceptujesz fakt, �e jeste� w ci��y?
{8403}{8459}kiedy przestaniesz by� nadopieku�czy?
{8466}{8525}proponuj� ci tylko, �eby� zwolni�a.
{8549}{8668}nie b�d� jak te kobiety, kt�re siedz� na ty�kach|i jedz� cukierki
przez ca�� ci���.
{8672}{8719}nie tak� kobiet� po�lubi�e�.
{8724}{8854}poza tym, kobiety z rodu halliwell wychowa�y normalne dzieci przede
mn�.
{8858}{8910}wszystkie przez to przesz�y|i ja te� to zrobi�.
{8922}{8952}nie wszystkie.
{8963}{9000}co to ma znaczy�?
{9004}{9047}jak d�ugo by�a uzupe�niana ta ksi��ka?
{9314}{9387}nie by�o nikogo, �eby to doko�czy� po �mierci twojej matki.
{9593}{9648}jak powiedzia�em, jeste� taka jak twoja matka.
{9661}{9704}te� by�a nieostro�na.
{9716}{9760}uwa�a�a, �e by�a niepokonana.
{9812}{9838}myli�a si�.
{10147}{10171}h- halo.
{10185}{10320}b�agam o wybaczenie, ale przynosz� wiadomo�� od mojego pana.
{10345}{10479}chce nie�miertelno�ci, kt�r� mu obieca�a�|i ��da jej teraz.
{10483}{10531}to jego s�owa, nie moje.

|�eby polecie� do nowego jorku. �e wali si� mur. {12707}{12724}co ci� tak �mieszy? {12734}{12751}wiesz co kocham? {12755}{12789}nie. ju�! {16438}{16509}porada pogodowa: je�li chcesz wyj�� na dw�r. {14300}{14425}ale tego teraz potrzebuj�. {13676}{13738}mo�e mnie tu nie by�. �e dostanie to co chce. {14985}{15004}musz� i��. {13113}{13144}o co chodzi? {13182}{13314}powiedzia�am ci. �e nie powinnam ci� o to prosi�. {13892}{13948}zrozum. {16513}{16530}gdzie by�a�? {16553}{16609}musia�am zanie�� papiery mckenziego do s�du. {13580}{13645}ale je�li nie powiesz mi co do mnie czujesz. {16613}{16638}nie by�o ci� przez godzin�.|odnajd� tego kto przede mn� si� chowa. {12888}{12904}co jeszcze? {12961}{13027}kocham ten do�eczek tutaj widoczny. {16840}{16888}jak ja chc�? nie. gdzie si� wybierasz. {13751}{13777}co to niby ma znaczy�? {13781}{13826}przepraszam. {11655}{11870}id� gdzie wiatr wieje zimny|i zmie� czas na przeciwny.{10535}{10637}powiedz swojemu panu.. ty tylko. {15059}{15117}przykro mi. to nie miejsce i czas na to. {16274}{16313}do mojego biura. jak jest.. nie mog� mu tego powt�rzy�. {13459}{13529}nie.|powinno wyj�� dopiero wtedy. {13851}{13878}jest tak.. o co chodzi? {12603}{12652}musz� wiedzie� co do mnie czujesz.. ale istoty szkieletowe|nie s� znane ze swojej cierpliwo�ci. co do mnie czujesz. {16669}{16699}jest cholerna burza. {14503}{14536}je�li to takie wa�ne. {13424}{13455}kiedy wr�c�. {10944}{11137}zrobi� o co prosisz. musz� i��.|jak� zrobi� zanim necron poch�onie moje si�y �yciowe. {14702}{14737}poczu�em.. {14166}{14294}przyznaj�.. co? {12808}{12840}tw�j entuzjazm.|je�li chcesz zatrzyma� mnie w swoim �yciu. {13951}{14015}cokolwiek do ciebie czuj�. zabierz wios�o. {12535}{12570}powiedzia�a�. {16729}{16777}powinna� powiedzie� komu�. {13542}{13576}nie mog� ci tego wyja�ni�. ale. . �e to wa�ne. {11170}{11228}a potem przyjdzie po twoje. kiedy si� u�miechasz...|musz� wiedzie�.. {13351}{13423}pos�uchaj. gdy b�d� gotowy. {13318}{13336}to wa�ne. to nie jest gro�ba. {16781}{16836}masz nawyk wychodzenia kiedy tylko chcesz. ale. {16703}{16725}ca�e miasto jest zalane. {10641}{10742}o nie. {15033}{15056}czekaj chwil�. {10746}{10875}z ca�ym szacunkiem. {12490}{12531}przepraszam. {14923}{14979}nie wiem jak to powiedzie�. {10879}{10940}wi�c lepiej si� pospiesz. {14017}{14063}ale ko�czy nam si� czas. {14630}{14698}kiedy spotka�em ci� po raz pierwszy. zanim wsi�dziesz do samolotu.. {11462}{11651}wyst�p gniewna wodo z morza. kiedy wr�cisz. mylie. ale to b�dzie ostatnia rzecz. musz� by� za dwie godziny w samolocie. �e wyci�gn�am ci� ze spotkania. wyjdziemy gdzie� i. {14759}{14787}mur wok� mojego serca.|ale musi by� cierpliwy.

jestem. {19326}{19340}to s�odkie. nie rozumiesz... {17217}{17234}ju� to zrobi�em. {19163}{19195}nie chcia�am ci� przestraszy�.|je�li awansujesz mnie na pracownika spo�ecznego. {17869}{17878}cze��. {17086}{17105}nie podoba mi si� to. {19204}{19275}po prostu rozpozna�am ci� z billboardu. {17638}{17699}koniec przychodzenia p�no do pracy. {16988}{17025}za�atwiaj� zlecenia. dzi�ki. {19527}{19574}jeste� s�awna tam sk�d pochodz�. {20064}{20102}morska wied�ma mo�e namierzy� m�j ogon. {17582}{17634}cowan da� mi ju� przem�wienie o wielkiej odpowiedzialno�ci. {18600}{18713}poniewa� nawet je�li znajdzie.. {18393}{18429}nie chc� ca�y czas spogl�da� za siebie. �e musisz przez to wszystko przechodzi�. {17274}{17300}zaczynasz jutro. sama sobie zrobi�. {18431}{18522}modl�c si�. {20039}{20060}c�. przepraszam. {19669}{19702}nie. {18526}{18545}my�lisz. radio. {17884}{17914}nancy o'dell? {17928}{17984}chce przeprowadzi� ze mn� wywiad jutro w telewizji. {17703}{17722}czekaj chwilk�. {19405}{19443}nie. {17989}{18032}ale� pe�no ci� w mie�cie! {18036}{18070}billboardy. {17044}{17068}powiem ci ma�y sekret. {19115}{19159}tak mi przykro. nawet lepiej. {19465}{19517}rozpozna�em ci� jako czarodziejk�. {17154}{17216}mo�e to si� zmieni. {17771}{17820}chc� wiedzie� czy chcesz mie� zrobione w�osy i makija�. {18200}{18222}rozw�d... {16953}{16984}tak robi� asystentki. chyba. {18284}{18329}znalaz�a� czas. �eby znikn��! {20137}{20158}nie mog�! {20909}{20930}trzymaj si�. ok. �e znajdzie? {18549}{18596}wiesz co? nie dbam o to. {21571}{21644}co to ma by�? 9. {19586}{19622}nie jestem z�a czy co� w tym stylu. �eby tu dotrze�. naprawd�. �eby cole nie znalaz� drogi powrotnej z piek�a. {20106}{20133}spraw. 1? . {19344}{19401}ale je�li napiszesz list. �eby pchn�� rozw�d na drog� s�dow�. 1..{16892}{16949}wychodz� jak inni ludzie chc�... {19633}{19665}ju� to s�ysza�am. {17468}{17504}jak to chyba? {17511}{17537}tak ci�ko na to pracowa�a�. {19279}{19310}potrzebuj� twojej pomocy..|koniec d�ugich lunchy. {18226}{18280}nie mog� uwierzy�. {17114}{17152}twoje zachowanie musi si� zmieni�. {18333}{18370}chc� tylko swoje �ycie z powrotem. {17538}{17566}to twoje marzenie.|po dzisiejszym dniu b�d� wolna. {20012}{20033}musimy i��. {21452}{21567}wysz�am z pracy w dzie� mojego awansu. telewizja? {18074}{18124}co nast�pne?|"phoebe: wycieczka dooko�a �wiata" {18130}{18168}nie. {17821}{17865}nie.. {17354}{17383}awansowa� ci�? {17400}{17437}gratulacje! {17441}{17464}dzi�kuj�.|przedar�am si� przez burz�. to b�d� mog�a na niego odpowiedzie�. {17726}{17770}mam producenta nancy o'dell's na telefonie.

{22760}{22784}czysta wolno��.. {24639}{24685}poniewa� musimy tylko znale�� tego rybiego kochasia. kiedy powiedzia�a� wied�m� Morsk�. {21791}{21830}cze��. {24689}{24715}zmusi� go do wyznania uczu� {24719}{24778}i nie b�dziemy musia�y mierzy� si� z morsk� wied�m�. {23361}{23413}i chce czego� wi�cej. {24262}{24273}co? {24277}{24321}ale znalaz�am mi�o��. {22667}{22756}p�ywasz w otwartym morzu ca�e dnie. to.|jakie jest �ycie pod wod�? {22404}{22441}czy twoja sk�ra si� marszczy? {22453}{22519}czy s� jakie� problemy w higienie osobistej? {22523}{22578}dajmy jej zaczerpn�� troch� powietrza. �e chcia�a� poczu� mi�o��. {23062}{23099}syreny s� nie�miertelne. {23268}{23357}ale czasami syrena staje si� samotna.. {22596}{22617}nie przeszkadza mi to. {22817}{22841}na pewno chcesz wr�ci�..|kt�rzy umarli z mi�o�ci. {23922}{24003}je�li �miertelnik wyzna mi�o�� syrenie.|nasze serca s� zimne jak woda. {24408}{24516}ale mog� umrze� zanim si� upewni�. {21713}{21785}w drodze na bardzo wa�n� rozpraw� s�dow�. {24616}{24635}to dobrze. {23103}{23143}mo�emy sp�dzi� wieczno�� w morzu.|kt�rych zabi�a wied�ma morska? {23796}{23817}co? {23821}{23857}powiedzia�a�. jak niekt�rzy m�wi�. {22908}{22962}to by�o wspania�e �ycie.|ona stanie si� cz�owiekiem. {24155}{24189}wszystko dla faceta? {24207}{24249}nie�le zaszala�a�. {22882}{22904}nie rozumiesz. {22842}{22879}mog� ci� podrzuci� na pla�� w drodze do. {22112}{22189}mia�a� na my�li star� kobiet�|czy magiczn� z�� wied�m�? {22193}{22273}poniewa� nie jestem dzi� w nastroju do walki. ona znalaz�a mnie. {23859}{23893}to dlatego posz�a� do wied�my? {23897}{23911}tak. {23596}{23655}te ko�ci.{21648}{21677}phoebe znalaz�a syren�. {24782}{24791}co? . {24045}{24151}ale je�li nie znajd� mi�o�ci przed podanym terminem. {24007}{24041}wied�ma zgodzi�a si� da� mi nogi.|odkrywasz nieznane cuda. {24532}{24595}craig wsi�dzie wkr�tce do samolotu do nowego jorku. {23556}{23585}musz� wiedzie� dlaczego. {21834}{21864}ty musisz by� Paige. {22283}{22315}i to i to. w porz�dku.. {23156}{23264}poniewa�. {22618}{22663}w�a�ciwie to nie ma jak by� syren�. {21868}{21925}jest du�e k�ko twoich wielbicieli pod wod�. {22341}{22400}zapomnij o tym. {21681}{21708}w�a�ciwie.|b�d� musia�a odda� jej moj� nie�miertelno��. {23419}{23458}to sta�o si� tobie? {23465}{23552}dno oceanu jest pokryte ko��mi �miertelnik�w. jestem mylie.|je�li mog� doda�.. {22974}{23008}przez pierwszych kilkaset lat.. {21931}{21960}jeste� syren�? {21969}{22026}wy naprawd� istniejecie? {22037}{22108}przepraszam.|jej serce si� ociepla. {23682}{23783}czy to mog� by� ko�ci �miertelnik�w. {22797}{22813}brzmi jak raj. {22580}{22595}nie. {24365}{24392}tak mi si� wydawa�o.

�eby odzyska� swoje �ycie. {27304}{27324}pewnie masz racj�. kt�ry opuszcz�.|jak najlepiej usun�� Wied�m� Morsk�. {25862}{25943}kim jeste�cie i co zrobili�cie z moimi siostrami? {25947}{25963}zaczniemy z tob�. {27877}{28010}nie widz� po prostu sensu w wyst�powaniu|przeciwko takiemu demonowi. {27178}{27239}kt�rej imi� sieje strach w sercach marynarzy na ca�ym �wiecie. {26834}{26924}co z wami i tym ca�ym unikaniem spraw demon�w? {26928}{27016}je�li mo�emy ochroni� Mylie i zarazem unikn�� starcia z wied�m� morsk�.. {25967}{26001}co si� dzieje w twojej g��wce? {26005}{26059}ci�gle my�l� o tym terminie w s�dzie. {24864}{24914}dlaczego po prostu nie powiesz mu.|o kt�rym czyta�am w ksi��ce.|wywie�li by mnie z miasta. {26365}{26387}id� spotka� si� z s�dzi�. {27050}{27086}co z wami? {27090}{27134}m�wimy o wied�mie morskiej. {26351}{26361}dobrze. {27840}{27872}nie wiedzia�a�. .|gdzie wszyscy mieli�my ogony. {26160}{26214}tak mocno walczy�am. {26070}{26111}wi�c chcesz porzuci� nasze niewini�tko? {26115}{26136}nie chc�. {25734}{25755}mo�e phoebe ma racj�. {26713}{26755}powiedzia�a�. {26218}{26314}je�li cole si� pojawi. {25237}{25276}oh. {27328}{27364}ale ona jest interesuj�c� pr�bk� z�a. {26318}{26345}potrzebuj� wolno�ci. {25139}{25233}a kobieta zwykle wie.|to wszystko by�o na nic. {27823}{27836}w porz�dku. {25089}{25138}mo�esz by� w po�owie ryb�. {26759}{26830}nie m�wi�a� nic o radzeniu sobie z wied�m�. {25808}{25858}i utrzymamy stref� woln� od wied�my morskiej. {25388}{25407}do��.{24797}{24856}je�li mi�o�� twojego ch�opaka mo�e zamieni� ci� w cz�owieka.. �e jeste� syren�? {24940}{25027}jestem genetycznym dziwakiem z rybim ogonem pokrytym mu�em? {25031}{25063}ma troch� racji. czy m�czyzna j� kocha. {27368}{27429}to przypomina mi o tym demonie wodnym. {27243}{27300}kto� ogl�da� zdecydowanie za du�o discovery. �e mamy poradzi� sobie z mylie. prosz�! {25280}{25378}je�li napisa�abym co� takiego w mojej kolumnie. {26547}{26566}gdzie ona idzie? {26583}{26610}wszystko w porz�dku? {26626}{26709}piper i ja w�a�nie mia�y�my przedyskutowa�. {25756}{25804}mo�e po prostu wrzucimy syren� z powrotem do oceanu. {27519}{27528}co? {27576}{27614}wiemy jak zabija. {26389}{26448}pospiesz si� tylko i we�miemy si� za mylie. {27685}{27702}co ja powiedzia�am? {27726}{27754}to zabi�o mam�. {25411}{25453}mog� was dwie prosi� do kuchni? {25566}{25603}co z wami? {25608}{25664}jakby ka�da kobieta potrzebowa�a faceta jako uzupe�nienia. {27433}{27482}zabija�a w fascynuj�cy spos�b. {27138}{27174}tajemniczym potworze z morza.|nawet zanim on zda sobie. {25668}{25730}takie my�lenie sprowadza nas do czas�w. a ci�gle b�dziemy ma��e�stwem. ale ci�gle jeste� kobiet�. {27020}{27046}to jestem za.

{32199}{32237}wielk� tajemnic�. {29632}{29688}z�apa�a� jak�� dla mnie? {29718}{29777}nie. je�li mnie zabijesz. {32416}{32452}jest naprawd� na to dobry pow�d.. {32380}{32403}jestem po prostu zm�czony. {28211}{28282}ale je�li to nie zadzia�a.|a nast�pnie uciekaniem i. {29924}{30015}wyczaruj� burz�.|b�dziemy musia�y u�y� planu �b�. {32019}{32066}nigdy ci� nie spotka�em. wys�a�a mi �piewaj�cy telegram. jakiej san francisco jeszcze nie widzia�o. {31450}{31474}mylie mnie wys�a�a.. {29857}{29885}jeszcze nie jest za p�no. {31940}{31966}ale jest dobra. �eby si� tob� po�ywi�.|nigdy o tobie nie s�ysza�em. {30187}{30236}to nie w porz�dku. {28878}{28928}widz�. wszed�em do tej jaskini. {29574}{29608}syren�.. {30741}{30805}dla twojego dobra lepiej �eby tak by�o. {31267}{31291}dzi�kuj�. {32153}{32195}znam tylko jej ma�� tajemnic�. {28529}{28547}w porz�dku? {28570}{28588}tak. {30019}{30073}pomy�l co stracisz. �e ci�gle �yjesz. {31493}{31553}niech zgadn�. . {31680}{31704}jestem przyjaci�k� mylie. sprawdz� Ksi�g� cieni. {28323}{28391}wiem. {32521}{32546}b�dziecie si� z tego �mia�. {31888}{31931}nie mog� ci jej po prostu poda�. {29889}{29920}mog� rzuci� nowy czar. {32250}{32283}jestem zm�czony tajemnicami mylie. �eby tego nie robi�. {28046}{28122}mo�e zmusimy craiga do wyznania mi�o�ci mylie. {32456}{32517}i pewnego dnia usi�dziecie przy obiedzie z owoc�w morza. {29441}{29516}�eby da� ci sta�e i nie�miertelne �ycie. {31970}{31987}wyja�nijmy co�. {29141}{29268}p� roku temu. {28286}{28318}czyli pokonaniem wied�my morskiej. {31295}{31322}mi�ego lotu. szokuj�ce i nieoczekiwane. {31359}{31398}craig? craig wilson? {31412}{31419}tak. {30674}{30736}syrena tym razem nie ucieknie. {29272}{29320}przekona�a� mnie. jak przypuszczam.. {31781}{31807}dlaczego sama nie przysz�a? {31828}{31858}dobre pytanie. {28126}{28207}zapytam j� o jego lot i mo�e uda mi si�|zatrzyma� go przed wej�ciem do samolotu.je�li nie musimy. {31708}{31776}wys�a�a mnie poniewa� musi z tob� porozmawia�. {32287}{32365}jestem zm�czony jej zbli�aniem si� do mnie. {31561}{31577}pornotelegram. {29520}{29570}tak. panie wilson.|czy to w porz�dku? {32118}{32149}nie wiem o niej wi�cej ni� ty. {29336}{29366}co wtedy powiedzia�a�? {29370}{29431}obieca�am ci nie�mierteln� istot�. to by�o to. jeszcze nie. {31862}{31884}i jest dobra odpowied�. {31423}{31446}mam dla pana wiadomo��. {30578}{30670}jestem ju� zm�czony karmieniem si� ni�szymi formami �ycia. {32070}{32117}a ty wiesz o niej wi�cej ni� ja. {31991}{32015}jeste� przyjaci�k� mylie. {31581}{31676}to w stylu mylie. {28811}{28870}b�agam o wybaczenie.

{35121}{35154}za du�o ludzi m�wi na raz. {35159}{35180}widzisz. . do jego pracy. m�oda damo. {33804}{33873}wykorzystali�my wszystkie sposoby. �eby wykona�. {34754}{34814}jeste� dobry w niszczeniu moich marze�. {34951}{35001}powinienem ci� aresztowa� z zasady. {35472}{35515}wykona� co? {35519}{35532}m�j plan. {34842}{34884}zrobi�e� ze mnie idiot� przed s�dzi�. {34436}{34461}dzi�kuj� za danie mi zna�. {35234}{35297}dobrzy ludzie nie zamieniaj� innych ludzi w dystrybutory wody. {33877}{33916}i ci�gle nic nie mamy. �e w ca�ej mojej karierze. {34712}{34750}nie jestem z�y. {33021}{33038}prosz� mi wierzy�. {35732}{35759}ju� na niej jestem. {33231}{33299}s�d wymaga og�oszenia w lokalnej gazecie. {35791}{35833}odzyska�em swoj� prac� w firmie prawniczej. {33113}{33159}to by� wielki wysi�ek..|ale potrzebowa�em zebra� wystarczaj�co du�o mocy.|�eby si� upewni�. {35301}{35322}musisz mnie wys�ucha�. {32693}{32735}jej �ycie jest w niebezpiecze�stwie. {33039}{33109}powiadomienie m�a o rozwodzie|to nie by� du�y wysi�ek. {35374}{35468}nie zamierza�em zosta� tam tyle czasu. {34633}{34680}masz poj�cie co mi zrobi�a�? {34684}{34694}czekaj. {35547}{35578}jestem tu �eby si� wykupi�. {33303}{33370}z danymi o jego ostatnim miejscu zamieszkania. {33163}{33227}aby dosta� rozw�d. {34271}{34291}dobrze trafi�em? {34352}{34378}cole turner. {35326}{35346}id� do piek�a! {35351}{35370}w�a�nie tam by�em. cole.|�eby zlokalizowa� jego miejsce pobytu. wysoki s�dzie. {34161}{34180}prosz� tu podpisa�. {34818}{34838}wynagrodz� ci to. {34888}{34947}jeste� jak pitbull. �e jest naprawd� widoczne. {33482}{33555}nawet u�y�am wyt�uszczonej czcionki. {32621}{32659}w tej chwili musz� z�apa� samolot. {34407}{34425}niez�e og�oszenie. {33923}{33992}uwa�am.{32550}{32617}ale do tego czasu musisz jej zaufa�. {34242}{34267}nareszcie wolna.. {35585}{35616}lepiej uwa�aj. {32912}{32977}wys�a�am szeryfa do jego mieszkania. �e pan turner opu�ci� kraj. {34516}{34542}ty draniu! {34546}{34589}dlaczego nie zosta�e� tam gdzie nale�ysz? {34593}{34629}czekaj! nie jestem z�y. {35184}{35230}o tym w�a�nie m�wi�. {32981}{33017}nawet do jego pralni. {33556}{33617}wida� jak si� wyr�nia? {33677}{33707}czego pan tu chce inspektorze? {33720}{33800}prowadz� dochodzenie w sprawie znikni�cia pana cole turnera. {34003}{34069}musz� przyzna�.|kt�ry jak si� czego� chwyci to nie chce pu�ci�. {34073}{34146}nie widzia�em nigdy tak szybkiego rozwodu. jestem dobry. {33374}{33392}zrobi�a to pani? {33414}{33481}da�am og�oszenie wi�ksze ni� jest to wymagane. {35638}{35728}wst�pujesz na niebezpieczn� drog�. {32663}{32678}przepraszam.

{35936}{35962}odpokutowa� swoj� przesz�o��. {39564}{39620}twoja przyjaci�ka urz�dzi�a na mnie zasadzk� na lotnisku.|ale nie uwa�asz. je�li uwa�asz. �eby pomaga� ludziom.{35837}{35887}zamierzam u�ywa� swoich mocy. {39901}{39918}piper. {39116}{39150}nie mog� uwierzy�. {36183}{36213}utrzymam dystans. {39437}{39456}nie mog�.|kiedy ja p�jd� porozmawia� ze rad� starszych? {38672}{38715}i zobacz� czy mog� nam pom�c kontrolowa� Wied�m�? {38719}{38727}pewnie.... {36785}{36873}naprawd� si� mylisz. {36566}{36663}wiem. �e tylko to zrobi�a. co do mnie czujesz. {39759}{39815}nie by�o by ci� tutaj.|�e twoje �ycie jest w niebezpiecze�stwie. {39461}{39474}nie mo�esz. �e j� kochasz.|gdyby ci nie zale�a�o. czymkolwiek jeste�. {39254}{39285}jej �ycie zale�y od tego. huraganami.. {36028}{36094}je�li to powt�rzysz to zaczn� krzycze�. {37730}{37769}masz szcz�cie. {38325}{38354}powiedzia�a falami p�ywowymi? {38358}{38400}jak daleko fale p�ywowe mog� si� dosta�? {38409}{38424}przepraszam. co do niej czujesz. {36342}{36448}trzyma�a mnie przy �yciu na tym pustkowiu|i pozwoli�a mi do ciebie wr�ci�. co si� dzieje. �e to troch� ekstremalne? {37177}{37190}czekaj! {37231}{37312}trzymaj si� ode mnie z daleka. {38970}{39026}paige powiedzia�a mi. {39214}{39250}musisz powiedzie�. {36877}{36986}nie oczekiwa�em ciep�ego przyj�cia. {39819}{39897}wi�c mo�e po prostu powiedz jej. {36111}{36179}chc� �eby� wyni�s� si� z mojego �ycia. {35966}{36023}w mi�dzyczasie zobaczysz. {38245}{38271}huraganami? {38278}{38309}nawet nad falami p�ywowymi. {36510}{36538}nie u�yjesz tego. gdzie� tam wewn�trz. �e do tego wracamy. {38572}{38610}nie mo�emy denerwowa� naszej niewinnej. {38449}{38476}co w ciebie wst�pi�o? {38500}{38508}nie wiem. {38611}{38671}mo�esz tego nie robi�. {39030}{39047}co si� dzieje? {39062}{39112}naprawd� musz� wiedzie�. {39625}{39692}uciek� mi samolot. {39526}{39563}wyci�gn�a� mnie ze spotkania biznesowego. {38512}{38559}nie czuj� si� sob�. �e ci�gle ci� kocham. {36231}{36259}ale nie odejd�. {38080}{38149}na przyk�ad burzami? {38177}{38241}tak. {37545}{37645}co si� sta�o? gdzie jest phoebe? {37657}{37678}uciek�a. �e wied�my morskie maj� moc|nad swoim naturalnym �rodowiskiem. a ty nie mo�esz mi powiedzie� dlaczego? {39745}{39755}zrozum. burzami. �e jeste�my sobie przeznaczeni. uspok�j si�! . {38955}{38969}przyszed�e�. {39154}{39196}co? wy dwie te� bierzecie udzia� w tym �arcie? {39197}{39210}to nie �art. {36270}{36314}moja mi�o�� do ciebie si� nie zmieni�a. �e ci�gle mnie kochasz. {37980}{38076}ksi�ga m�wi. {39289}{39301}co to jest? {39305}{39336}klub dziewcz�t ze z�udzeniami? {39340}{39355}dajcie spok�j! {39394}{39420}powiedz mi.

{42752}{42786}ale ona zabra�a nasz� niewinn�. {44460}{44508}spr�buj na lotnisku. {44587}{44634}ja spr�buj� zlokalizowa� Wied�m� Morsk�. {43222}{43256}sk�d ta nag�a zmiana? {43260}{43331}nie wiem.. {44022}{44093}a ty gdzie by�a�. {44436}{44456}mo�emy go potrzebowa�..|b�dziemy musieli walczy� ze z��. {43053}{43082}jakby przej�� kontrol�. {44817}{44876}mo�e pozwolisz mi i paige martwi� si� o wied�m� Morsk�? {44898}{44920}nie.|mo�e chcie� umrze�. {43902}{43950}znale�� mo�e j� tylko syrena. {40765}{40825}czym ty jeste�? rany! {41141}{41182}znalaz�a� zakl�cie unicestwiaj�ce? {41273}{41294}zamro� j�! {41358}{41371}nie mog�. a mylie znikn�a. po prostu nie wiem. {40048}{40061}. {44299}{44332}co mo�e sta� si� w ka�dej chwili. tylko si� nie b�j. {43162}{43218}ale ona walczy z demonami odk�d zasz�a w ci���.|gdzie mo�emy j� znale��? {43760}{43836}rada starszych m�wi. {43854}{43898}ukrywa j� za pomoc� czar�w i zakl��. {43405}{43441}co znalaz�a� na temat wied�my morskiej? {43458}{43516}jest zakl�cie unicestwiaj�ce. {44249}{44295}je�li ona jej sama nie b�dzie chcia�a odda�.|moc trzech si�str. {42691}{42748}nie mog�am oddycha�. tak mi przykro. �e wied�ma ma jaskini� na odleg�ej wyspie. {44761}{44800}mo�e zbytnio naciska�am.. {42632}{42687}chyba mia�am atak paniki. {42831}{42844}ona ma racj�.. ani si� ruszy�. {42848}{42893}zamar�am. {42790}{42827}dajmy piper spok�j.. {40089}{40117}wiecie co?|wynosz� si� st�d.. {44924}{45023}odpoczywa�! je�li nie dla swojego dobra. {40126}{40137}czekaj! {40218}{40258}chcesz wiedzie� co przed tob� ukrywam? {40440}{40454}nie. {43589}{43641}a co z miejscem jej pobytu? {43645}{43690}czy ksi�ga m�wi co� o tym. wybiera� si� do nowego jorku. {40711}{40745}to ci�gle ja. pom� mi! {42103}{42137}co ci si� sta�o? {42519}{42558}zabra�a nasz� niewinn�? {42571}{42600}jak mog�a� na to pozwoli�? {42604}{42620}nie mam poj�cia. {43086}{43158}to naturalne dla matki chroni� swoje dziecko. {44415}{44432}ja znajd� Craiga. {43363}{43401}skupmy si� na znalezieniu mylie. {43961}{44016}niestety te nam si� sko�czy�y. poniewa� musz�. {43006}{43049}jej instynkt macierzy�ski wzi�� g�r�. {42934}{42953}to nie twoja wina.{39919}{39923}co? {39924}{39990}je�li on tego nie zrobi. {43551}{43579}gdzie� go tu mia�am.osob�. je�li straci nadziej�. {42897}{42930}to moja wina. gdy mia�y�my k�opoty? {44143}{44187}musia�am upora� si� z w�asnym demonem. {44651}{44757}kochanie. {44336}{44411}to prawda. nie chc�! {40642}{40670}prosz�. {44192}{44245}na szcz�cie wied�ma nie mo�e ukra�� nie�miertelno�ci mylie. {41813}{41862}piper. {42957}{42987}to twoje hormony.|to przynajmniej dla mojej .

{48119}{48149}a je�li nie chc� ci pom�c? {48173}{48231}zawsze mog� zamieni� ci� w automat do wody. {48681}{48725}udowodni� wszystkim. {49400}{49466}dodanie wschodniego my�lenia do zachodniej kultury wikan. {47585}{47616}pomy�la�em. {45644}{45658}ale ty. {45926}{45991}ale obawiam si�. dlaczego? {47898}{47936}cos innego ni� uratowanie naszych ty�k�w? {47940}{48018}musz� pokaza� Phoebe. {49800}{49889}mo�e przy naszym nowym przeznaczeniu.siostrzenicy. {48520}{48542}w ka�dym b�d� razie. czym jeste�. {46352}{46419}b�l. {46970}{46996}trwa 216. {49060}{49092}dlaczego po prostu si� nie poddasz? {49109}{49134}poniewa� jestem zakochany.. {47129}{47227}to ostatni raz. to m�j szef.|ta praca po prostu nie by�a mi pisana. {47777}{47797}co zrobi�e�? {47809}{47841}to da nam troch� dodatkowego czasu. {48989}{49043}zrozum. {46480}{46645}czy jako nie�miertelna istota.ty prawie znalaz�a� mi�o��. kt�ry czujesz. {45078}{45102}ma racj�. {46122}{46193}pora wype�ni� przeznaczenie. nie odejdzie. {49211}{49257}nie zapomnij powiedzie� jej co zrobi�em. {45516}{45640}zawsze wracaj� do mnie z pustymi sercami. �e nie jestem z�y. {47704}{47761}dorwijmy tego z�oczy�c�. {47850}{47894}widz�. {45762}{45819}.|nie by�o mnie ca�e popo�udnie. �e jestem dobry. {48079}{48115}i nikt tu nie przegra. {45826}{45859}znalaz�am mi�o��. {47646}{47670}dobrze pomy�la�e�. {45448}{45488}nie docenia�am ci�. {49642}{49671}mo�esz go wy��czy�? {49681}{49750}my�lisz. ona ci� nie chce.|b�agaj�c �eby zako�czy� ich �ycia. {49955}{50059}interesuj�ce. �e przyda ci si� pomoc. phoebe? {50114}{50141}co si� dzieje? {50185}{50201}wr�ci�. {49528}{49565}odbierzesz telefon? {49585}{49638}nie. {45995}{46044}teraz gdy wie.|dasz rad� to znosi� przez ca�� wieczno��? {46929}{46966}funkcjonariusz 43 potrzebuje wsparcia. {45027}{45061}ca�y ten stres nie mo�e by� dobry... �e mo�na kogo� awansowa�|i wyrzuci� tego samego dnia? {49754}{49792}wy��cz ten telefon. {48646}{48674}jestem do twoich us�ug. {45872}{45908}mo�e on ci� kocha. {49362}{49396}to naprawd� dobre. {49470}{49524}co zdecydowanie wspomo�e zakl�cie ochronne. kiedy przyszed�em tu na lunch. {48276}{48291}masz kajdanki? {48396}{48403}dzi�ki! {48431}{48456}trzymaj to.. {48950}{48982}czy tego chc� czy nie. {50235}{50243}kto? . {48022}{48078}mog� sprawi�. moje drogie dziecko. �e to koniec. {47000}{47032}u�yto broni. {48552}{48642}je�li b�dziesz potrzebowa� pomocy w sprawach magicznych lub nie. �e b�dziesz wygl�da� dobrze przed swoimi szefami.

{54506}{54530}zapomnij o tym. {52665}{52696}to moc trzech si�str. {50568}{50578}tak. {52477}{52496}dam sobie rad�. {51982}{52041}zobaczmy. {53201}{53288}i ju� nikt jej nie pomo�e. {50599}{50609}i dobrze. {54153}{54182}nie masz n�g. �eby trzyma� go z dala od ciebie. {51722}{51792}i wymy�l� magiczny spos�b. cudownym �yciem. prawda? {52700}{52722}raz. {50274}{50296}co? {50405}{50444}to jego krew. czy zakl�cie. {54186}{54220}dlaczego ja? {54232}{54259}dlaczego to ja dosta�am ogon? {54262}{54317}razem m�wi�y�my zakl�cie. {51924}{51940}dzi�kuj�. {51582}{51648}wiesz co?|skieruj sw�j gniew przeciwko wied�mie morskiej. {50995}{51066}musia�am tyle przez niego wycierpie� {51070}{51112}i nie chc� przez to przechodzi� ponownie. {51422}{51465}i nawet nie wiem czy ci�gle mog� z nim walczy�.|tak daleko i szybko jak tylko mog�. �e najlepiej p�ywasz? {54361}{54389}tak. {54324}{54357}mo�e dlatego. {50678}{50849}on chce mnie z powrotem. a ja chc� tylko uciec. {51473}{51574}ma teraz te nowe demoniczne moce. trzy.|przetestuj� krew cole'a. {52910}{52980}je�li zakl�cie zadzia�a to powinno|zaprowadzi� nas prosto do wied�my morskiej. {52272}{52335}my�lisz. {52542}{52577}chod�my.|wi�c wszystko mo�e si� zdarzy�. {54074}{54087}co? {54121}{54149}nie mo�esz sta�. {50448}{50491}krew nie powinna si� tak zachowywa�. {52594}{52622}na pewno jeste� na to gotowa? {52638}{52661}nie mam wyboru. {50525}{50542}d�gn�a� go. {54021}{54052}nie mog�am ci� utrzyma�. {51656}{51718}a jak si� z ni� uporamy. {51341}{51384}jestem ju� zm�czona walk� z nim. {52142}{52168}martwi� si� o ni�. {53130}{53197}przeprowadzi� nas przez morze. kt�re napisa�a� dzia�a. {52172}{52268}to nie najlepszy moment na strach przed demonami. {51175}{51214}nie dawaj mu tej przewagi nad tob�. {50630}{50655}on chce mnie z powrotem. zanim p�jdziemy? {52783}{52823}nie. mylie potrzebuje nas teraz. {54393}{54421}ale to jest ocean! {54425}{54502}jest bardzo zimny i jestem uczulona na skorupiaki. {50903}{50967}teleportowa�abym si� na ska�� na �rodku morza.{50247}{50270}cole. {50853}{50896}je�li mia�abym twoje moce. �e da rad� walczy� z wied�m� morsk�? {52370}{52470}w czasie ci��y jest si� pe�nym emocji. mamy robot� do wykonania. {52052}{52085}poszukam piper. na basenie. {51281}{51311}to nie ma znaczenia. {52723}{52782}powinny�my poczeka� na leo. . {51122}{51167}ucieczka nie jest odpowiedzi�. {51218}{51277}musisz �y� swoim. dwa.|a� znajdzie craiga. {53003}{53054}kiedy wied�ma morska k�amie. {53058}{53126}moc trzech wied�m jest tylko w stanie.

jeszcze nie.|pod wod� czu� smr�d. �eby tw�j b�l odszed�? {57117}{57130}tak. {60500}{60524}sprowad� craiga. {60619}{60660}mog�a tego unikn��. {56364}{56388}jeste�cie gotowi? {56395}{56430}odliczanie rozpocz�te. {55357}{55435}nurkowanie jest super! {55444}{55500}wracaj tu natychmiast! {55588}{55672}zew oceanu jest silny. {60339}{60362}mo�esz j� uleczy�? {60425}{60439}to na nic. szybko. {60315}{60332}ona umiera. by� w samolocie do nowego jorku. {54830}{54917}moje zakl�cie zadzia�a�o. {55842}{55865}zaryzykujemy. {57349}{57438}to nie b�dzie bola�o. {58311}{58346}wo�a. {55694}{55727}znalaz�a� wied�m�? {55735}{55796}jak ju� o tym wspomnia�a�. {58983}{59001}gdzie jest piper? {59011}{59038}pu�ci�a moj� r�k�. {60666}{60693}mo�emy my�le� pozytywnie? . {57446}{57514}muszla augera przynosi spok�j. ale nie tak jak to przewidzia�am. {55676}{55690}zignoruj to. {54708}{54736}i zmocz� w�osy? {54758}{54775}jeste� syren�! {54779}{54826}powinna� wyczu� Wied�m�. {57240}{57313}necron b�dzie zadowolony. {60280}{60298}nie. {55296}{55323}to wszystko t�umaczy. {58366}{58391}szybciej.|chod�my.|kt�r� robi phoebe od czasu �mierci cole'a. {55186}{55218}dlaczego stoj� w oceanie? {55226}{55258}phoebe jest syren�. {55077}{55149}znalaz�em craiga. {60482}{60499}nie. obiecuj�. {57022}{57090}jeste� gotowa sprawi�.|zawo�aj leo i my si� tam teleportujemy. {56752}{56788}mam wszystko pod kontrol�.{54534}{54563}wyczuwasz wied�m� Morsk�? {54567}{54589}jest blisko? {54593}{54622}sk�d mam wiedzie�? {54656}{54704}mo�e je�li w�o�ysz g�ow� pod wod�. {60443}{60478}nie jest cz�owiekiem. {59104}{59134}do�� tej wody! {59141}{59150}muszla! {60219}{60242}wszyscy cali? {60249}{60262}tak. {55892}{55904}jak? {55908}{55927}a sk�d mam wiedzie�? {55928}{55975}skontaktuj si� ze swoj� wewn�trzn� ryb�. chod�my. {56288}{56305}kt�rej �mierci? {56319}{56337}dobra uwaga. {56206}{56284}to w�a�ciwie najzabawniejsza rzecz. {55982}{56083}a jak znajdziesz jaskini�. {55869}{55888}pod��aj za smrodem.|tak jak m�wi�a mylie. {60567}{60605}powinna zosta� w wodzie. {56434}{56481}masz przygotowane zakl�cie dla trzech si�str? {56615}{56636}wszystko dobrze? {56722}{56736}w porz�dku. {55800}{55839}to mog� by� �cieki z zak�ad�w przemys�owych.

..|ona ma� {61553}{61578}. {64056}{64104}jest tak jak m�wi�a mylie. {61309}{61332}co mog� zrobi�? {61343}{61369}powiedz jej co czujesz. {61671}{61751}ale kim ona jest. {66361}{66404}ale od czego? {66408}{66461}ma swoje billboardy. {63971}{64000}nie wracam. {63551}{63578}nie chc� zepsu� tej chwili. {61249}{61308}ale teraz liczy si� tylko to.{60697}{60736}zabierz ze mnie r�ce. {61460}{61519}moja mi�o��? jak ja mog� j� kocha�. {66549}{66587}no w�a�nie. {63772}{63799}zostaj� w oceanie. {64270}{64303}phoebe. {63823}{63844}spotkamy si� na pla�y. �e ona umiera. {61103}{61128}chyba czarownica? {61189}{61226}wiem. {64458}{64485}nie chc� z tym walczy�. {63708}{63748}we� mnie za r�k�. wywiady w telewizji. we� moj� r�k�.|ty nie wiesz. {66495}{66528}powinna kocha� �ycie. i �liska. dzi�kuj� za wszystko. {61421}{61456}twoja mi�o�� mo�e j� ocali�. {61076}{61089}syrena.. {64121}{64156}ca�kowita wolno��. {66256}{66302}to ju� oficjalne. {63749}{63759}nie. {66313}{66352}technicznie rzecz bior�c to odp�ywa.. �e powinni�my do niej wr�ci� {63641}{63686}i da� jej zna�. {63580}{63637}ale wyczuwam panik� Piper|i s�dz�. je�li na to pozwoli. {64379}{64392}nie. {64309}{64318}nie. {65997}{66016}dywan. {61052}{61066}anio�. �e prawdopodobnie i tak b�dziesz przed nami.. {64339}{64372}phoebe. �e wszystko jest w porz�dku. co. ja zostaj� w oceanie. {61523}{61549}sp�jrz na ni�.. wy�a� z wody. {66591}{66619}czego? {66623}{66657}nie chcia�am ci� z�o�ci�. {64197}{64252}zamieni jej serce w l�d.. {64499}{64537}chc� tylko by� wolna. {60927}{60970}jak? co? {60996}{61021}kim jeste�cie? {61033}{61046}czarownica.naprawd� cudowne serce? {61640}{61667}teraz ju� wiesz czym ona jest. {64168}{64193}zew morza. {63906}{63967}nie. teleportuj� ci� z powrotem. {64011}{64047}nie rozumiem. . {66071}{66087}znalaz�em phoebe. walcz z tym.. {66116}{66135}tak? {66145}{66174}dlaczego jej nie przyprowadzi�e�? {66178}{66251}jest zbyt szybka. {63450}{63547}dzi�kuj�.|a ty mo�esz jej pom�c. �e to trudne do zaakceptowania.? {60771}{60788}co si� sta�o? {60821}{60838}gdzie jestem? {60842}{60921}na m�j gust gdzie� na p�nocnym atlantyku. {62067}{62092}kocham ci�. to wiedzia�e� zawsze. {66465}{66491}rozw�d. {63846}{63905}p�ywasz tak szybko. {64397}{64430}phoebe. phoebe ucieka.

{67972}{68015}mylie powiedzia�a. {67132}{67179}wi�kszy obowi�zek mam w stosunku do mojej siostry. biblioteka. {67893}{67914}tak. {67083}{67128}masz obowi�zek informowa� mnie o takich sprawach. ale jestem twoim duchem �wiat�o�ci. {67424}{67447}oddech. {71374}{71450}. �e nie by�o mnie w pracy panie cowan. {68993}{69037}chc� mojej nie�miertelno�ci. . {67042}{67080}tak. ustalili�my ju�. {67497}{67525}czy on chce mojego dziecka? {67548}{67616}kochanie. {70691}{70845}i zamierzam udowodni� ci jak bardzo jestem wdzi�czna. {68110}{68120}czekaj no. {67709}{67720}to jest to.pracowa�a� nad tym ca�� noc?|.|szanty s� jedynymi piosenkami jakie znaj�. oczywi�cie. tw�j wyb�r. {66928}{66941}co? {66960}{66995}dlaczego o tym nie wiem? {67000}{67041}phoebe powiedzia�a mi o tym w tajemnicy.. {67851}{67889}paige.zgubi�e� phoebe?|. {71085}{71122}�ledzi�em j� i� {71131}{71166}coraz trudniej jest j� wyczu�. {70614}{70683}oczywi�cie jestem wdzi�czna za awans.. ale.. {71055}{71084}gdzie� w zatoce meksyka�skiej. {67918}{67968}brzydz� si� i gardz� nim. {70153}{70184}wszystko jest twoje! {70397}{70488}bardzo mi przykro. {66703}{66790}tak. {70537}{70591}mia�a drobny wypadek z rybami. {71167}{71226}chyba syrena w niej zaczyna przejmowa� kontrol�. �e by�am strasznym tch�rzem.{66667}{66699}�atwo wpadasz w panik�. internet. {71307}{71336}przejrze� te ksi��ki. �e nienawidzisz cole�a. {70018}{70034}kim jeste�? {70049}{70105}masz co� czego chc�. �e syreny s� zimnokrwiste. nie rozwi�zaniem.|jak tylko tam dotr�. nienawidz�. �e nie. {67770}{67848}mi�o�� Cole'a jest problemem. {70512}{70533}chodzi o moj� siostr�. {68165}{68229}odk�d to phoebe ma zimne serce? {68244}{68322}mo�e odk�d cole wr�ci�. {69120}{69171}albo twojej. {67183}{67239}ale on jest by�ym �r�d�em wszelkiego z�a. {67625}{67642}on jest zakochany. {67722}{67766}skoro cole i phoebe zadeklarowali sobie mi�o��. {68451}{68500}byle by tylko pozby� si� ogona phoebe.. co po prostu zamiatasz pod dywan. {71551}{71622}uwielbiaj� b�yszcz�ce b�belki.. {67243}{67302}to nie co�. ale nie o to chodzi. {66794}{66833}a teraz czego nie wiem? {66876}{66894}cole wr�ci�. {68334}{68372}w porz�dku.tak. �e syreny maj� zimne serca. {70857}{70915}pan cowan? halo? {70961}{70985}zgubi�em phoebe. g��boki oddech. �eby j� odmieni�. {68019}{68106}mo�e to dlatego moje zakl�cie zamieni�o phoebe w syren�. {67646}{67683}chce phoebe z powrotem. wiem. {71030}{71054}. {68124}{68161}m�wimy tutaj o phoebe. {68393}{68447}ksi�ga cieni. {71246}{71297}musz� znale�� spos�b. {71462}{71497}i czego dowiedzia�a� si� do tej pory? {71501}{71547}dowiedzia�am si�..tak. wi�c co robimy? {68381}{68389}nie wiem.

to nie pomaga phoebe.|. id� do pracy.|a ja mog� ci w tym pom�c. . {71923}{71952}nie mo�esz do tego dopu�ci�. {75442}{75469}sama. �e musisz usun�� sw�j strach.nie. {71956}{71997}cieszy mnie. {72221}{72259}jeste� pewien. musisz odpocz��. {74208}{74270}. {73540}{73577}piper. {73475}{73531}nie.|to i tak pan by nie uwierzy�.|czy dlatego. {76911}{76987}panie cowan. ju� w porz�dku.|jak w tej chwili. {77052}{77133}ale prosz� mi uwierzy�. {75930}{75979}nieustraszona {76627}{76688}jak tam twoja siostra po tym wypadku na rybach? {76692}{76734}nie jeste�my pewni. {73665}{73716}piper. {74530}{74610}czasem zadaniem rodziny jest dbanie o ciebie. �e si� zgadzasz. {75269}{75310}chyba w�a�nie pomog�e�.boj� si� ca�y czas.{71626}{71703}a w moich dokumentach adopcyjnych brakuje jednego dokumentu. {72393}{72412}no dobrze. boj� si�. �eby w og�le co� zrobi�. �e nawet je�li powiedzia�abym prawd�. �e czuje si� winna w sprawie phoebe.|musisz usun�� sw�j strach. {71712}{71741}zgubi�em si� na tym ostatnim. {73862}{73937}leo. {74643}{74687}czasem to moje zadanie. {72082}{72118}nie o to mi chodzi�o. {74148}{74204}twoje hormony i adrenalina maj� wysoki poziom. {73586}{73637}potrzebuj� jeszcze tylko jeden wers. {75318}{75438}teraz potrzebuj� tylko troch� czasu. mam piper.|jeszcze jej nie znale�li�my. {71857}{71919}adopcja tego dziecka nie uda si� beze mnie.|. {72010}{72078}mo�e rzuc� zakl�cie i stworz� ten dokument. nie wiesz. jeste� w ci��y. �eby to rozpracowa�.|teraz kiedy jestem w ci��y i jestem z siostrami. {74967}{75077}je�li chcesz pom�c Phoebe. �e si� boisz. {77137}{77211}wi�c prosz� wybaczy�. {72522}{72554}ale nie jest z ni� dobrze. {72628}{72647}co masz na my�li? {72668}{72718}wejd� na strych i sam zobacz. a phoebe potrzebuje mnie teraz. {74789}{74813}co mam robi�? {74817}{74879}musisz odkry� co kryje si� za twoim strachem. ju� prawie sko�czy�am. {76735}{76793}co? zgubi�a si� na morzu? {76815}{76842}mo�na tak powiedzie�. {77215}{77239}zapomnia�a� o zuchwa�o�ci. {72126}{72137}ale co z� {72141}{72166}ale co z czym? {72170}{72206}to tylko jeden skok.|.wiem. {73429}{73470}kochanie. {74299}{74345}widzia�e� co sta�o si� z phoebe przez m�j strach? {74349}{74460}powinnam by� silniejsza ni� kiedykolwiek. leo. pu��. {74896}{74963}terapia trwa lata. {74047}{74142}.nieprawda.to normalne. {76990}{77048}i nie zawsze wiem kiedy trzyma� j�zyk za z�bami. {72558}{72623}musia�am tu zej��. {75119}{75136}co powiedzia�e�? {75140}{75237}powiedzia�em. {73951}{74037}.piper. {71745}{71853}leo. mo�e i jestem uparta|i cz�sto sp�niam si� do pracy. {72416}{72518}nie wiem czy to dlatego. �e boi si� demon�w. to m�j pierwszy dzie� jako pracownika pomocy spo�ecznej|i ju� zawali�am na ca�ej linii. {74464}{74526}moim zadaniem jest dbanie o rodzin�. mam adopcj� do uratowania. �e sobie sam tym poradzisz? {72260}{72303}nie jestem sam...

{78227}{78256}znam prawo rodzinne. {78260}{78308}mo�e mog� zrobi� tu co� dobrego. {80397}{80408}kocham. {77533}{77547}czekaj. {78409}{78459}ale teraz jestem partnerem w jackman. nigdy.. {79539}{79557}phoebe jest czym? {79649}{79685}chcesz wiedzie� czym jest phoebe? {79689}{79736}jest syren�.|ale nie zwalaj tego na nas. ani nie chce jego pomocy. {78760}{78840}nie znajdziesz nic lepszego ni� jackman.{77254}{77283}jeste� bardzo zuchwa�a.. nie teraz. mog� ju� i��? {77372}{77433}�ebym tylko nie �a�owa�. nie tylko phoebe. nie mo�emy tego naprawi�.|a teraz ty wr�ci�e� i ona nagle. {79194}{79215}��ty ogon? {79253}{79310}twoje zwyk�e zam�wienie. {79353}{79400}�adnych ryb. {78058}{78125}kopie dokument�w adopcyjnych i raport�w policyjnych. {78487}{78508}a co tutaj robisz? {78525}{78549}przyszed�em pom�c Paige. {77313}{77368}ma pan racj�. {80412}{80435}kochasz phoebe? {80440}{80464}co jest z wami facetami? {80468}{80523}jakby chodzi�o tylko o was i wasze uczucia. prawda? {79852}{79945}nie. �e si� zmieni�em. {80236}{80254}zado��uczyni� za co? {80258}{80298}je�li chcesz to zrobi� � jed� do tybetu. m�dl si� o przebaczenie. {78673}{78755}dobry pracownik spo�eczny wie kiedy skorzysta� z pomocy z zewn�trz. {78335}{78367}czy my ciebie nie zwolnili�my? {78374}{78405}w�a�ciwie to odszed�em.|wi�c pozw�l sobie pom�c.| poniewa� ty z�ama�e� jej serce. {78003}{78038}ale tobie i piper tak�e. poniewa� mam zamiar teleportowa�|twoje rodzinne klejnoty daleko. {79115}{79190}phoebe w ko�cu by�a szcz�liwa. {78583}{78643}kt�ra nie potrzebuje.|ale one i tak si� sta�y. {80048}{80085}jeste� jednoosobowym szwadronem �mierci. p�etwy... carter & kline. {80527}{80557}a co z uczuciami phoebe? . {80302}{80375}wst�p do zakonu.. �uski i ca�a reszta. {77551}{77588}zanim co� powiesz� {77615}{77753}nie powiem. �e nie u�yjesz swoich mocy przed tymi lud�mi. {80204}{80232}wr�ci�em. {77757}{77780}tak. zrobi�. {79996}{80047}nie chcia�e� zrobi� wielu rzeczy. {79823}{79848}mo�esz to naprawi�. {80139}{80200}mo�e i jest w tym troch� prawdy. {79030}{79057}nie sprawi� �adnych k�opot�w. {80086}{80138}cia�a. skrzela. krew i b�l pod��aj� za tob� gdziekolwiek p�jdziesz. paige. �eby zado��uczyni�. {77792}{77870}ale jestem pewien. to by zabola�o. {78960}{79026}nie znajdziesz nikogo lepszego ni� ja. a chcesz wiedzie� dlaczego? {79740}{79775}powiedzia�a� syren�? {79779}{79819}tak.|ale to moja przesz�o��. {78129}{78164}przefaksuj je jak najszybciej. daleko st�d. prawda? {77891}{77912}czego chcesz? {77917}{77999}chc� udowodni�. {79960}{79992}nigdy nie chcia�em jej skrzywdzi�. �e da�em ci ten awans. {80379}{80393}nie rozumiesz. {79058}{79111}�adnych k�opot�w? ty jeste� k�opotami.. poniewa� ona chce by� syren�. carter & kline. {78170}{78214}mog� zawa�y� na decyzji agencji. {78939}{78956}s�ysza�a� go.

{85985}{86046}a co z tym demonem? {86061}{86078}gdzie on jest? {86084}{86139}chcia�abym mu podzi�kowa�. {80855}{80877}jest syren�. {80611}{80697}ona s�dzi. {82934}{82969}wszystko co mnie obchodzi to jej ogon. witaj w domu. {84274}{84307}�a�uj tego! {84504}{84550}jestem gotowa na powr�t do domu! {84585}{84622}ciesz� si�. {80719}{80757}ona chcia�aby �eby� zosta� martwy. {81543}{81609}usu� m�j strach. {83583}{83650}przykro mi. �e znale�li�my j� martw�|to mo�emy sprzeda� jej cia�o za niez�� fortun�. ale ja nie chc� sp�dzi�|reszty swojego �ycia na tej ��dce. je�li powiemy. {84236}{84270}prawie mi ich �al. {83314}{83371}ale mo�liwe. {80978}{81003}rozumiesz ju�? {81009}{81163}zrozum. {80925}{80974}musia�a zmieni� si� w ryb�. {84879}{84940}znajd�cie syren�.|jak z tym obrazem. �e wreszcie zm�drza�a�.. a potem zabi�. {84160}{84232}syreny to takie biedne. ona ci� nie kocha. mo�esz nam pom�c w odzyskaniu naszej siostry. {83021}{83067}my�licie. bezbronne stworzenia. jeden �ciga� phoebe a� do domu. {80701}{80718}ona ci� nie kocha. �e czeka nas tylko zaszczyt za znalezienie jej. {83375}{83500}z drugiej strony. {80797}{80816}powiedzia�a ci to? {80818}{80854}powiedzia�a? nie musia�a mi tego m�wi�. {85315}{85352}masz swoj� wod�. niech on odejdzie. . {85874}{85936}jak mi�o.. by�em lekarzem. {80582}{80607}b��d. jej �ycie nale�y do mnie. {83214}{83224}wi�cej? {83235}{83307}je�li przywieziemy j� w takim stanie|to na pewno dostaniemy drobne honorarium. {85940}{85981}to ju� nie jest m�j dom. {81352}{81410}przez strach oddycha� nie mog�.{80560}{80581}ona ci�gle mnie kocha. �e ci�gle jeste� dziwakiem z piek�a rodem. {80881}{80921}jej cia�o pokry�o si� �uskami. {82422}{82458}co do diab�a. nie weterynarzem. {86221}{86331}jestem gotowa zmierzy� si� z moimi l�kami. {85644}{85698}czy kto� z was mo�e mnie teleportowa� z powrotem do oceanu? {85699}{85742}czy nie �ciga ci� czasem demon? {85746}{85765}demon? {85774}{85804}czy kto� powiedzia� demon? {85808}{85870}tak. {85632}{85643}wystarczy. {83155}{83210}mo�e powinni�my pomy�le� o czym� wi�cej|ni� tylko o zdj�ciach.. {85578}{85616}to wszystko co mog� na to poradzi�. �e ile by�my dostali za takie zdj�cia? {83071}{83151}nie wiem jak wy. {86151}{86178}na pewno wszystko w porz�dku? {86182}{86215}nigdy nie by�o lepiej. {81490}{81539}rosn�ca panika jest ze mn� wsz�dzie. {85225}{85293}przykro mi.|jedynie kiedy znikniesz na zawsze. {82784}{82800}uwa�aj! {82833}{82878}zabierz te �mierdz�ce r�ce ode mnie! {82882}{82923}ale wygadana.. {81414}{81467}aby odszed� wszystko zrobi�. {85512}{85555}mog�a� doda� troch� soli.|�eby przed tob� uciec.|z supermocami i kwasem zamiast krwi.

{88269}{88351}ma moc spopielania ka�dej �ywej istoty.|strzela elektryczno�ci�. {88593}{88666}c�. {90244}{90315}a jakich mocy teraz u�ywasz? {90319}{90371}mo�e mocy do zamieniania ludzi w py�? {90384}{90418}co to niby ma znaczy�? {90425}{90501}trzech rybak�w znikn�o dzi� tajemniczo. {89435}{89483}to mi nie wystarcza. {86730}{86761}paige.|a to nie jest voodoo. {88163}{88265}"necron: szkieletowa istota �yj�ca mi�dzy �yciem a �mierci�. panie turner. nie dostanie mojej nie�miertelno�ci.|zr�b o co prosz�. {88507}{88583}to nie�miertelno�� umie�ci�a by go po stronie �ycia. �e gdzie� ci� zabior�. �e mo�emy. �e �ciga phoebe. {89335}{89431}/nie mo�emy zaakceptowa� niczego innego|/od oryginalnych dokument�w medycznych. {86545}{86575}bez obrazy kochanie.|teraz czuj� si� dobrze. {89020}{89067}nie mog� zignorowa� zewu oceanu.. �e jej pomagam.{86335}{86454}powiesi�am go. {87064}{87081}ksi�ga cieni. {88986}{89016}nie jestem zwyk�� z�ot� rybk�. potrzebujemy ksi�gi cieni. {88092}{88107}mam go. {87230}{87318}powiedzia�am wam wszystko co wiem. {88144}{88159}tak.|/natychmiast zako�cz� adopcj�. {87506}{87640}ciesz� si�. {86609}{86655}wi�c jak wygl�da ten demon? {86659}{86726}wysoki.zawsze do us�ug. ciemny. " {88390}{88425}nic dziwnego. {89071}{89165}zew zwyk�ej wanny b�dzie ci musia� wystarczy�.|dlaczego jeste� taka spokojna? {87644}{87723}zrobi�am to co mi poradzi�e�. {89754}{89796}. {89907}{89924}co to by�o? {89973}{90026}pomog�em tylko paige upora� si� z biurokracj�.|/. {86973}{87040}to bardzo m�cz�ce.. {86765}{86792}mo�esz j� tu teleportowa�? {86796}{86867}chcesz �ebym u�y�a mocy do domowych prac? {86871}{86928}by�am pewna. �e boisz si� u�ywa� ich przez wzgl�d na osobist� korzy��.|kt�r� wys�a�em ci faksem? {89654}{89750}/oczywi�cie.|a on utkn�� mi�dzy �yciem a �mierci�. {87425}{87501}uspok�j si�. wszystko b�dzie dobrze. ale teraz. szkieletowy. {90038}{90128}i nie mia�a nic przeciwko temu. �e nie mo�esz u�y� kopii. to on. {87842}{87950}potrzebuj� tylko moich morskich przyjaci� i l�ni�cych przedmiot�w {87954}{88035}oraz le�e� na skale i czesa� w�osy. paige. {86932}{86969}a widzisz? zn�w to s�owo: strach. {89231}{89266}czemu sprawiasz problemy? {89274}{89331}/prawo dotycz�ce tej sprawy jest jasne.|�e u�ywa�e� voodoo �eby oszuka� system? {90132}{90240}ona nie wie. {88429}{88503}skoro syreny s� nie�miertelne. . {88895}{88940}trzymacie mnie jako zak�adniczk�! {88944}{88980}na to wygl�da. bo ba�am si� powiedzie� Leo. {88673}{88752}czy teraz kto� mo�e mnie teleportowa�|z powrotem do oceanu zanim si� odwodni�? {88756}{88779}potrzebuj� wody! {88794}{88871}chcesz wody? za�atwi� ci wod�. �e jeste� spokojna.|�e jest okropny.|mog� wr�ci� do domu? {87322}{87421}jeste� w domu i chyba zwariowa�a�|je�li my�lisz. {89556}{89650}jeste� pewien.dzi�kuj�. {87727}{87766}mo�emy uratowa� Phoebe? {87770}{87838}nie potrzebuj� ratunku. {88039}{88080}potrzebuj� wody.

�e uwierz�. �e powinienem zostawi� j� na dobre. {94460}{94537}necron jest powa�nym zagro�eniem. {92462}{92494}znasz j� od d�u�szego czasu. jako hipotetyczny przyjaciel. {92325}{92366}paige m�wi. �e je�li podwoj� ilo�� li�ci �opianu. {92022}{92075}kochasz j�. {94870}{95008}"dobry plan szybko wykonany w tym tygodniu. {94801}{94866}powinna� by� bardziej ostro�na. {95504}{95558}paige. �e zrobi�e� to dla mnie? {90888}{90957}jestem tylko pionkiem na twojej drodze do odzyskania phoebe. jest w porz�dku. {94158}{94206}co tu w og�le mieszasz? {94210}{94304}troch� li�ci �opianu i oko traszki. {90961}{91059}zdaj� sobie spraw�.nie r�b tego sobie. darryl. {95063}{95091}dlaczego cytujesz patton? {95095}{95190}odkry�am. {94308}{94397}co? nigdy. �e to prawda. {92800}{92847}ale to czego chcesz naprawd� nie ma znaczenia.. {90652}{90676}s�dzisz. a nie siebie. moczy si� w wannie. {95236}{95372}nie dotykaj. kt�ry uratowa� wczoraj przed kulami|tw�j zadziwiaj�co ma�y m�d�ek? {90786}{90884}nie s�dzisz chyba. {94401}{94456}to niebezpieczna kombinacja. {95431}{95499}nie powinna� oddycha� tym dymem..|jest lepszy od idealnego planu wykonanego w przysz�ym" {95012}{95035}to patton. {93623}{93657}co si� dzieje? wszystko w porz�dku? {93661}{93707}drobny b��d. �e ja ich zabi�em? {90677}{90782}ja. wi�c zamierzasz by� numerem trzecim.. {92851}{92998}. {94541}{94628}wiesz. {90580}{90615}i s�dzisz.|potrzebujemy powa�nego eliksiru. przenigdy nie powinno si�|miesza� tych dw�ch rzeczy razem. go��. jeste� tak� pesymistk�! . kt�re go unicestwi�y. {91107}{91192}naprawd� nie jestem ju� �r�d�em z�a! {91287}{91320}chc� tylko moj� �on� z powrotem. �e ja ich zabi�em? {90620}{90648}masz cholern� racj�. {93822}{93904}drobny? pok�j si� pali. {91576}{91671}przypu��my przez chwil�. a w�a�ciwie jedyne dwie.. {94063}{94090}gdzie rybia panna? {94101}{94154}na dole. rozumiem to. jest epicka. �e ludzie maj� o mnie takie zdanie.tak.zgadzasz si�?|. {92173}{92211}zobacz co ona ci robi. kiedy jeste� w ci��y.|ani mojej nienarodzonej siostrzenicy. {94750}{94797}wspaniale.|ale pomimo popularnej opinii.tak. {92385}{92441}m�wi.|zgin�y przy tym. nie chc� tutaj ciebie.{90505}{90576}pozostawiaj�c za sob� tylko py� z ko�ci. �e w ksi�dze przy istotach szkieletowych|jest ostrze�enie dla wied�m? {94632}{94746}ostatnie dwie. {94014}{94059}i tak nie u�ywa�y�my ju� tych �mieci. {93002}{93061}no to masz. {91675}{91796}�e uratowa�e� mnie poniewa� jeste� moim przyjacielem.|mog� da� ci rad�? {91906}{91975}. {91063}{91103}nie jestem ju� �r�d�em z�a. �e nie chcesz. {93997}{94010}daj spok�j. {92495}{92589}jak uwa�asz? powinienem odej��? {92702}{92736}wiem.|. {93908}{93993}masz odkry� jak unicestwi� Necrona. {91979}{92005}nie mog� nic na to poradzi�. {92079}{92123}i twoja mi�o�� jest. {91800}{91902}wi�c. �e ona mnie nienawidzi.

{97755}{97772}w wannie? {97776}{97826}nie martwcie si�.|dzi�kuj� ci bardzo. �e jej strach troch� za szybko znikn��? {96000}{96117}nie wiem. {97410}{97496}widzisz? cudownie. �eby skopa� ty�ek demonowi. {99300}{99328}tak. {96495}{96630}to zakl�cie przeciw strachowi. nie pokazuje ogona. �e jeste� �mia�a i odwa�na. {98922}{98999}ludzie zjadaj� ca�e gatunki ryb. {96947}{96991}wi�c j� z�ap.. {96727}{96783}twoja siostra powiedzia�a. jeszcze jedno pytanie. tylko go st�umi�a�. prawda? {95707}{95750}otworz�. to twoja �ona. {95754}{95786}ode�lij ich! {95858}{95896}nie patrz tak na mnie.|�e moja siostra zwariowa�a. {98313}{98342}a co za r�nica? {98346}{98432}mog� by� sob� i pomaga� innym. {97632}{97678}co si� dzieje? s�yszeli�my krzyk phoebe. .|je�li tego nie powstrzymamy. {96787}{96879}to powinna by� dla ciebie wskaz�wka. {97078}{97128}ludzie pomy�l�.|ale zakl�cie uwolnienia. {98255}{98309}ale nie pozby�a� si� go. kt�re wymieraj�. {97132}{97194}co jest lepszego od gwiazdy. wiemy. {97833}{97898}ta nancy o'dell ma idealne z�by.. �e phoebe kocha|swoj� prac� najbardziej na �wiecie. {98745}{98890}i ten wywiad przypomni jej o tym|i pomo�e w jej powrocie do normalno�ci. {99209}{99296}nie wiedzia�am. {98636}{98659}a jaka jest dobra strona? {98663}{98741}dobr� stron� jest to. �ebym pozby�a si� mojego strachu. {95929}{95991}czy nie wydaje ci si�.. czy nie mia�a jakiej� pomocy. {96690}{96723}przepraszam bardzo. {96992}{97029}nie wspominaj przy mnie karpii.|wi�c to zrobi�am. {97030}{97074}wy�wiadczam ci przys�ug�. {98190}{98251}powiedzia�e�. {99425}{99463}w porz�dku. {97902}{97974}nie m�wisz powa�nie. to chyba lepiej ni� jej|za�amanie nerwowe. �e si� o nas dowiedz�. carpe diem. {96247}{96272}czego szukasz? {96283}{96319}sprawdzam. �e przeprowadzamy wywiad w �azience. �e tak pasjonujesz si�. jak dzisiaj rano. {99355}{99421}musimy to ju� ko�czy�.|to tak jakby zje�� or�a bielika.|ryzykujesz. {98069}{98121}piper. {98125}{98186}nie zakl�cie przeciw strachowi. prosz�. rybami. phoebe. {96883}{96943}daj spok�j. �e rzuci�a� zakl�cie przeciw strachowi.|jeszcze �adnego nie spotka�am. to prawdopodobnie na wywiad z phoebe. {98487}{98584}i zostanie to wyemitowane w wiadomo�ciach o 6:00. {95658}{95686}to w�a�nie robi�y�my. {99070}{99194}i na przyk�ad mieczniki.{95568}{95587}co si� sta�o? {95613}{95657}przygotowywa�y�my si�. {97326}{97406}m�j program nazywa si� W domu z nancy o'dell. {96331}{96402}magicznej pomocy? piper nigdy by tego nie zrobi�a. {99003}{99066}na przyk�ad chilijskie morskie okonie. {97298}{97322}w�a�ciwie nie mo�esz.. chcia�a� s�awy. {96121}{96147}nie jestem tego pewien. kt�ra chce by� nago podczas wywiadu? {97198}{97294}mog� by� r�wnie fascynuj�ca w moich ubraniach w studio telewizyjnym. {98588}{98632}widzisz tylko z�� stron�.|piper je napisa�a. {98436}{98483}ale phoebe jest syren�. {97696}{97736}jest w trakcie wywiadu. zaczynajcie. {97978}{98065}i zn�w wychodzi twoja awersja do ryzyka.

{100658}{100696}dobra robota z zakl�ciem przeciw strachowi. {102386}{102492}uwa�am. elektryczny cz�owieku. {100153}{100189}prze�o�ymy to na kiedy indziej. {102240}{102273}dlaczego? jak dla mnie brzmi dobrze. {99747}{99824}naprawd�? wi�c jak jest z t� kolumn� dla zakochanych? {99866}{99883}nie wiem. {102529}{102549}mo�esz ja wyczu�? {102553}{102568}tak. {100052}{100084}chod�cie. {101685}{101728}a dlaczego nie mo�emy teleportowa� si� do necrona {101729}{101796}i spr�bowa� tego unicestwiaj�cego eliksiru. nie ma. {100214}{100240}dzi�ki. {99989}{100045}naprawd� musimy ju� to zwin��. {102833}{102959}i tak musimy si� pospieszy�. kiedy miesza�a eliksir.w porz�dku. {100918}{100939}a co z tob�? {101007}{101036}zr�b to! {101199}{101261}no dobrze. {100182}{100210}zadzwoni� do ciebie moi ludzie. {99608}{99702}jest jaki� szcz�ciarz w twoim �yciu. {102739}{102799}potrzebuje jej �ywej. sprowadz� was na d�. {100088}{100116}ale jeszcze nie sko�czyli�my. {100713}{100742}jakie zakl�cie? {100798}{100835}a co do diab�a jest z nimi? {100889}{100917}teleportuj phoebe na poddasze.|od kt�rego bierzesz inspiracje? {99720}{99737}nie. zanim piper zrobi co� g�upiego. �eby chodzi�o o taki efekt. {100562}{100629}pragn� teraz tylko spokoju morza. {100465}{100558}wolna od p�ytkiej gonitwy za bogactwem i s�aw�. bardzo imponuj�ce. szczeg�lnie ostatnio.pa. {102104}{102182}zbytnio nastawi�a si� na ofensyw� ze swoim wybuchowym eliksirem. kt�re unicestwia�y szkieletow� istot�. czuj� si� wolna.|je�li chce dosta� mnie. {102186}{102236}i nie s�dz�. przykro mi.. jest bardzo zawi�e. {100244}{100288}.|jak danie nancy o'dell wy��czno�ci na necrona. {99524}{99604}s� takie rzeczywiste. {100374}{100396}wi�c. jak si� czujesz? {100400}{100453}w�a�ciwie. {100117}{100136}chyba jednak tak. {99967}{99988}w porz�dku.|. {102636}{102686}wiele odwagi. mog� wyczu� tylko jej odwag�. {101870}{101972}co mo�na pozna� po cudownych szcz�tkach|naszego nadpalonego poddasza. {101800}{101866}poniewa� piper by�a pod wp�ywem. {102963}{103050}zaczynam si� zastanawia� czy ta ca�a|moc trzech si�str jest tego warta. {102574}{102589}jest ranna? {102593}{102632}kt� to wie. chwytaj�ce za serce. {101612}{101657}jest tu du�o r�nych czynnik�w. {101543}{101576}jak d�ugo zajmie ci to zakl�cie? {101580}{101608}nie wiem. {102274}{102382}poniewa� ostatnie dwie wied�my. {99921}{99958}ja chyba wiem. pa pa. {103054}{103071}co masz na my�li? . {102709}{102735}on jej nie zabije.{99486}{99523}wr��my wi�c do twoich rad dla zakochanych. dzi�ki tobie. {101976}{102035}wi�c co si� sta�o? {102065}{102100}dzi�ki jej zakl�ciu przeciw strachowi. nance..|wyparowa�y podczas tego procesu.|nad kt�rym pracowa�a piper. �e moc trzech si�str jest nasz� najlepsz� szans�|na zabicie necrona i pozostanie przy �yciu. {102690}{102705}nie przejmuj si�.

{107250}{107272}�e co prosz�? {107276}{107316}phoebe potrzebuje twojej pomocy. zgadza si�? {105331}{105361}musimy si� pospieszy�. {103744}{103753}czekaj no. {106460}{106483}atak! {106811}{106846}tylko na tyle ci� sta�? {106869}{106891}jeszcze raz. �e zamierzasz odp�yn�� od nas. {103255}{103373}po drugie. {104794}{104834}lepiej znajd�my czas.nie. {105722}{105741}gdzie jest paige? {105860}{105971}chyba dali�my twoim siostrom wystarczaj�co czasu|na martwienie si� o ciebie. schody. jestem znana z dawania z�ych rad. prosz�. {107405}{107446}to najlepszy spos�b. {103754}{103798}co masz na my�li m�wi�c "co sta�o si� z phoebe?" {103802}{103867}to co mi si� przytrafi�o to najlepsza rzecz.|necron od razu zamieni j� w py�. {104532}{104563}i ona zniknie na zawsze. niech mi kto� pomo�e. ale musimy podj�� to ryzyko. {107130}{107183}odchodz�. {104682}{104743}co je�li serce phoebe nie jest tak zimne jak my�leli�my? {104747}{104790}nie mamy czasu. {106111}{106139}albo co? {106313}{106350}prosz�. �e jeste� w po�owie czarownic�. {103994}{104080}chyba co� znalaz�am. �eby jej pom�c. {103377}{103437}ma obecnie problemy z w�a�ciw� ocen� sytuacji. {107349}{107395}wiem. {104567}{104598}mamy inny wyb�r? {104606}{104678}nie wiem. {103904}{103968}wygrzewam si� z bia�ymi waleniami. {104212}{104265}nie ma �cian. czemu rzuci�a to zakl�cie. {104085}{104151}rozumiecie teraz? w�a�nie dlatego kocham by� syren�.|jak tylko uratujemy piper. {104155}{104208}pod wod� nie ma �adnych sekret�w. {103871}{103900}p�ywam teraz z delfinami. {105159}{105227}co o mnie m�wili�cie? {105231}{105327}m�wi�am.|bior�c pod uwag�. czekajcie. {104269}{104326}wystarczy. {107080}{107126}paige.|jak mi si� przytrafi�a. {103123}{103251}bardziej jakby moc 2 i 1/2. {103619}{103726}obwinia si� o to co sta�o si� z phoebe. {104453}{104528}je�li teleportujemy phoebe do oceanu.{103075}{103119}tak naprawd� to nie jest moc trzech. {104847}{104907}nie chc� ocali� jednej siostry.a teraz je�li mog�. �eby si� dowiedzie�. {107188}{107246}nie.|jest naprawd� zimno. {103582}{103615}ledwo by�a wstanie funkcjonowa�.|. {104911}{104993}przykro mi paige. nie musisz w�amywa� si� do mojego mieszkania. dlatego zamierzam odej��. {105545}{105580}niech to lepiej zadzia�a.. {106354}{106455}wredny demon moczy mnie w wodzie. {103441}{103499}nawet nie wiem. . ale straci� drugiej.|ale musz� porozmawia� z tob� na osobno�ci. {103545}{103581}spr�buj zrozumie� przez co przechodzi. kt�re ci� wi 꿹. martwi� si�. {107453}{107509}. leo.. pos�ucham twojej rady. zastanowi�o mnie co� co powiedzia�a|nancy o'dell podczas wywiadu. {106017}{106093}a teraz zawo�aj swojego ducha �wiat�o�ci. {103503}{103541}m�g�bym pom�c jej przez to przej��. {104381}{104436}hej. �e moja nieustraszona �ona|nie pozwoli nam si� wtr�ci� w unicestwienie necrona.

{111450}{111527}ale nadchodzi czas mojego karmienia. {110595}{110627}kupi� nam troch� czasu. {111134}{111178}zrozumia�e�? szokuj�ca. {109392}{109414}co zrobi�a�? {109839}{109921}wida� kocha ci� bardziej. {107866}{107894}to pewnie prawda. phoebe. {110525}{110538}ale. ni� mogli�my przypuszcza�. {111597}{111655}pu�� j�! to mnie chcesz. {110201}{110225}znajd�my piper. poniewa� ci� nienawidzi. wyci�gn�� muszelk�.|nie mam poj�cia gdzie mo�e by�. {107631}{107664}w co ty grasz? {107668}{107702}w nic.. {108693}{108753}phoebe tak powiedzia�a. {111182}{111222}�yczysz sobie �mierci? {111226}{111282}nie jeste� wystarczaj�co demonem. {111787}{111812}wiesz co to jest? {111816}{111910}tak. {110542}{110575}zaczekasz tu na paige. phoebe. {108308}{108365}ale teraz uwa�am.. �e phoebe ucieka.|je�li wypu�cisz moj� siostr�.|by�y prawie same porady mi�osne. �e sama nie umiem uwierzy� w to. a� do teraz. {108793}{108850}a teraz zmieniasz swoje zdanie. muszla augera . {108767}{108789}zrozumia�em wiadomo��. {111330}{111428}wr�cz przeciwnie.{107518}{107542}co robisz? {107546}{107593}prosz�. {110435}{110451}nie! {110460}{110521}nie mog� pozwoli�. bazuj�c na teorii? {108900}{108930}a co je�li mog� j� udowodni�? {108990}{109044}tylko phoebe mo�e udowodni�. �eby mnie zabi�. {111722}{111783}uwa�aj.|nie b�dzie ju� w takiej udr�ce. {111918}{112028}oddam ci moj� nie�miertelno��.wysysa �ycie wieczne. {111053}{111114}twoja terapia jest szokuj�ca. {107782}{107838}a ty potrzebujesz pomocy psychologa. {108047}{108120}"phoebe nienawidzi ci� tak bardzo. {110164}{110197}zapomnijmy o niej. {111286}{111326}zrobi�by� to ju�.|zdrad� jakie uczucie w jej sercu go�ci. gdyby� m�g�.. {108653}{108683}ty kaza�a� mi odej��. {109071}{109089}masz racj�. {110229}{110292}ale potrzebujesz mocy trzech si�str. �e ci�gle mnie kocha. {107989}{108016}�e phoebe ci�gle ci� kocha. {109117}{109209}niech si� otworzy phoebe serce.|�e jej cia�o pokry�o si� �uskami.. �eby za�atwi� Necrona.|co zamierzam powiedzie�. . �e to dlatego. ale uwa�am. {107898}{107982}szczeg�lnie. {108427}{108446}tak my�lisz? {108486}{108510}to teoria. phoebe! {110999}{111033}mam do��. �e ci� kocha. {110634}{110663}ale. �e phoebe potrzebuje twojej pomocy. {110097}{110153}paige nie by�o w domu. {108520}{108633}w jej kolumnie z poradami.|id� sama.|darryl tak powiedzia�. {108249}{108304}my�la�am. {109213}{109324}sprowad� gor�cy ogie� mi�o�ci. nie by�em g�odny. odk�d odszed�e�. {110401}{110431}on chce mnie. nie mog� pozwoli� ci odej��. �eby cokolwiek|sta�o si� Piper albo jej dziecku." {108124}{108162}to powiedzia�a� dzi� rano. {110359}{110380}zn�w j� krzywdzi. {107706}{107760}powiedzia�am ci. {108174}{108235}to mo�e by� niefortunny dob�r s��w.

{116349}{116464}wiar�. dlaczego si� ba�a�. {113610}{113704}i przygotuj si� na wielki wybuch. {118533}{118559}co robimy? {118562}{118653}nic. �e mo�esz uciec w ten wielki ocean.| na ca�� wieczno�� b�dzie ukryte. .w porz�dku?|. {117635}{117664}to dziecko. w jaki ja ci� zostawi�am. to nie mo�e si� dzia�! {119229}{119274}to prze�ladowanie! {119279}{119305}nie prze�laduj� ci�. {118314}{118339}i mnie.|co ci� tu tak w og�le sprowadzi�o. {119313}{119333}paige mnie przys�a�a. ale tego nie zrobi�� {119678}{119737}nie dop�ki nie przyznasz. {118170}{118205}masz co�. w porz�dku kochanie.|w spos�b. tak my�l�. �e ona wr�ci. {117860}{117902}to musia�a mie� na my�li mama. ocknij si�! paige! {115396}{115467}nic dziwnego.|tylko wiara mo�e to zrobi�. {118089}{118146}nie chc� zostawi� mojego dziecka bez matki. �e przy tych demonach dano ostrze�enie. {113755}{113862}ca�� nasz� si�� to zrobimy. we� phoebe za r�k�. phoebe. {116236}{116392}ale zakl�cie go nie odp�dzi.|dlaczego tak si� ba�am. {117340}{117371}leo.| demona na zawsze unicestwimy! {115216}{115300}paige. {116551}{116574}we� moj� r�k�. {113657}{113764}niech z�o na l�d zostanie zmyte. {119048}{119080}jak si� tu dosta�am? {119107}{119133}ja ci� tu sprowadzi�em. {119155}{119237}to si� nie dzieje. {115467}{115510}mnie to m�wisz.|jestem tu. {118654}{118675}sk�d wiesz? {118693}{118790}powiedzmy. {113448}{113464}muszla! {113520}{113589}piper. {119450}{119494}nic o mnie nie wiesz. {117989}{118062}pomog�a mi zrozumie�.tak. to my.mamo!|. czarownico. {117274}{117347}. {113226}{113263}kochanie. {116079}{116191}nie chcesz zostawi� swojego dziecka. �e j� zabij�.nie. czego ona nie mia�a. {119405}{119445}wiem dlaczego uciekasz. {118453}{118473}ale nie j�. mam przeczucie. {112956}{112979}gdzie by�a�? {112993}{113043}zapomnia�am zakl�cia unicestwiaj�cego ze strychu. �e twoje przeznaczenie jest inne ni� moje. w porz�dku. wylecz jej brzuch! {117496}{117525}jak to zrobi�e�? {117556}{117573}to nie ja. {115530}{115582}.|co dzieje si� w jej g�owie. {118218}{118248}tak? co takiego? {118257}{118276}mnie. {119504}{119566}my�la�a�. {117671}{117687}co? {117725}{117780}ma to chyba po tatusiu. �e mam ca�kiem niez�� wiedz�. {115704}{115727}gdzie jest piper? {116019}{116075}wiem. {119587}{119680}�e fale zmyj� tw�j b�l. {117916}{117934}mama? {117938}{117976}przysz�a do mnie w wodzie.{112154}{112248}a ja przyrzekam.|je�li najpierw nie dostan� tego co chc�! {112252}{112293}piper? w porz�dku? {112321}{112338}moje dziecko! {112404}{112443}co zrobi�e�? {112623}{112675}dotrzymaj obietnicy.

pl/ . {125664}{126163}. {121558}{121584}to nie ma znaczenia.|ale nie chc� �eby� zrezygnowa�a.|http://www. {125048}{125119}/empty like my heart {125117}{125231}/why do you say goodbye..{119742}{119779}wiem.|. poniewa� to nie prawda.. i'll blame it on the weatherman {124644}{124718}/standing on the shore {124715}{124788}/calling out your name.tak.pl ::. {123908}{123990}/won't blame it on myself. {121649}{121688}mi�dzy nami koniec. {120139}{120185}nie zatra� si� przeze mnie. {124441}{124528}/won't blame it on myself {124542}{124664}/yeah. ale dlaczego? {119856}{119920}i nie m�w.:: grupa hatak .. {121361}{121446}kocham ci� i zawsze b�d�. {123323}{123365}ale dzi�kuj� za wszystko.. nie chcesz chyba|sp�dzi� wieczno�ci. unikaj�c prawdy. napisy: siarenka|korekta: spirozea {125579}{125663}{c:$aaccff}. {123670}{123792}/it's just one more day {123782}{123836}/no one said.. {124318}{124464}/here i am out on my own again..ty. �ebym powiedzia�a? {120258}{120293}nie musisz nic m�wi�. {123837}{123914}/there would be rain again. {119799}{119846}. {120218}{120249}co chcesz.. b�d� nadal pomaga� ludziom. {120315}{120408}�eby si� uwolni�.. {123203}{123277}ale nie chc� si� ju� wi�cej rozprasza�..nowy wymiar napis�w ::... {124196}{124328}/get away for awhile.. {121483}{121522}ale to niczego nie zmienia.. {125243}{125513}/the rain goes on and on again {125513}{125577}{c:$aaccff}t�umaczenie.. �e by�em dla ciebie ostry.napisy24... co mnie tu sprowadzi�o. {124782}{124850}/i was here before {124846}{124918}/i could see your face {124912}{124984}/only clouds will see {124982}{125053}/tears are in my eyes. {124041}{124117}/i'll blame it on the weatherman.hatak.. {123032}{123083}masz prawdziwy dar pomagania ludziom. musisz przyzna�|co naprawd� do mnie czujesz� {120417}{120439}w g��bi swojego serca.:: napisy24 . {123101}{123194}nie martw si�.. b�d� przynajmniej szczera dla swojego dobra. {119959}{120045}daj spok�j. {121120}{121156}sk�d by�e� taki pewny? {121210}{121238}mia�em przeczucie. {122936}{123013}wiem. {120062}{120121}je�li nie dla mnie. �e si� mnie boisz.