You are on page 1of 26

{165}{225}piper, nie mog� si� dzi� sp�ni� do biura.

{229}{285}mam wywiad w radiu z tymi facetami, pip i skeeter.


{289}{330}to skip i peter.
{336}{408}czy cho� na chwil� mog�aby� zapomnie� o swojej kolumnie z poradami?
{412}{454}cho� zobaczy� gdzie umie�cimy pokoik dziecinny.
{455}{513}wsadzisz j� do swojego gabineciku.|widzia�am go.
{517}{545}jest tam du�o but�w, kochanie.
{549}{580}nie, ju� nie.
{584}{638}zobacz, jest doskona�e.
{642}{689}troch� ciasne, nie s�dzisz?
{698}{722}dlatego dodaj� okno.
{726}{793}aby wnie�� �wiat�o i stworzy� poczucie przestrzeni.
{831}{914}jeste�cie s�odcy,|ale dlaczego robicie to w tej chwili?
{918}{954}do porodu zosta�o jeszcze par� miesi�cy.
{958}{1046}aktywno�� demon�w by�a niewielka,|wi�c to dobry czas, �eby to zrobi�.
{1050}{1084}m�wi�c o tym,
{1088}{1178}nie mog� uwierzy�, �e nie zauwa�y�y�cie moich billboard�w na mie�cie.
{1182}{1235}oczywi�cie, �e je zauwa�yli�my.
{1239}{1325}mo�na je zobaczy� przechodz�c przez 747.
{1329}{1373}powiedzieliby�my ci, �e jeste�my z ciebie dumni,
{1374}{1430}ale ci�gle si� spieszysz|i nie da�a� nam szansy.
{1438}{1539}nic tak nie przyspiesza kariery dziewczyny,|jak wys�anie m�a prosto do
piek�a.
{1548}{1609}widzia�am pokoik dziecinny,|jest cudowny,
{1613}{1657}ale naprawd� musz� i�� na ten wywiad.
{1661}{1758}wiem, �e twoja praca jest dla ciebie bardzo wa�na, ale wiesz co?
{1762}{1789}b�d� mia�a dziecko.
{1793}{1824}wiem.
{1828}{1895}to mo�e po�wi�cisz kilka minut na bycie cioci� phoebe?
{1899}{1943}masz ca�kowit� racj�.
{1947}{1970}tak mi przykro.
{1974}{2014}czego potrzebujesz?
{2025}{2055}opinii.
{2098}{2125}my�l�...
{2171}{2179}pozycje!
{2183}{2209}zmora na trzy...
{2213}{2231}...dwa... jeden!
{2465}{2548}no to tyle z teorii, �e demony z borneo|s� odporne na magiczne moce.
{2552}{2592}musz� powiedzie� o tym lokalnemu szamanowi.
{2596}{2677}czy mogliby�my si� powstrzyma�|od wysadzania demon�w w pokoju
dziecinnym?
{2681}{2725}to by� tylko jeden.
{2742}{2763}b�dziesz mam�.
{2767}{2834}powinna� zacz�� my�le� o bezpiecze�stwie swojej c�rki.
{2878}{2928}a ty, jeste� tak zagoniona|z t� swoj� magiczn� energi�.
{2929}{2950}sp�jrz na swoje w�osy.
{2954}{3007}s� czerwone po eliksirze,|kt�ry wysadzi�a� wczoraj w nocy.
{3008}{3090}czy masz poj�cie ile kosztowa�o by to u fryzjera?
{3107}{3179}uwielbiam twoje nowe ja,|uwa�am, �e wygl�dasz przepi�knie.
{3183}{3200}cze��!
{3214}{3234}dzi�kuj�.
{3245}{3285}kochanie... s�onko... kotku,
{3289}{3362}doceniam, �e si� martwisz,|ale ci�gle jestem czarownic�,
{3366}{3469}i ci�gle musimy chroni� niewinnych i walczy� z demonami.
{3473}{3512}nie mog� po prostu sta� z boku.
{3672}{3703}to bardzo �le, mylie.
{3707}{3746}tw�j czas si� sko�czy�.
{3750}{3882}masz 30 dni, �eby znale�� mi�o��,|albo kar� b�dzie �mier�.
{3922}{3984}ale on mnie kocha, wiem, �e tak.
{3988}{4062}naprawd�? powiedzia� ci to?
{4066}{4118}nie musi mi m�wi�, �e mnie kocha.
{4123}{4169}c�, w�a�ciwie to musi.
{4198}{4267}ale nigdy nie powie, �e ci� kocha,|dop�ki ci nie zaufa.
{4271}{4402}a nigdy ci nie zaufa,|je�li nie powiesz mu kim naprawd� jeste�.
{4406}{4479}ju� wiesz, czemu zawsze wygrywam,|gdy si� targuj�.
{4493}{4630}jako nie�miertelna istota, obawiam si� tylko tego,|�e zrezygnujesz z
�ycia.
{4634}{4719}umie�� t� muszl� Augera na sercu.
{4723}{4840}wyci�gnie twoj� nie�miertelno��
{4904}{4932}a je�li tego nie zrobi�?
{4936}{5051}to mo�esz gni� tu przez wieczno��.
{5381}{5457}mylisz si�. on mnie kocha.
{5461}{5495}i zamierzam to udowodni�.
{5641}{5696}{c:$aaccff}.:: grupa hatak - hatak. pl::.
{5700}{5765}{c:$aaccff}charmed [5x01-5x02] a witch tail|ogon czarownicy
{5769}{5845}{c:$aaccff}t�umaczenie i napisy: siarenka|korekta: spirozea
{6661}{6750}nie mog� uwierzy�, �e znalaz�e� wszystkie|nasze rzeczy dziecinne.
{6754}{6797}babcia troch� kolekcjonowa�a.
{6844}{6915}ksi��eczka dziecka. moja ksi��eczka dziecka!
{6950}{6990}zobacz jaka by�am s�odka!
{7022}{7065}by�a� taka cudowna.
{7089}{7125}nie widzisz nawet zdj�cia.
{7139}{7171}jestem twoim duchem �wiat�o�ci.
{7175}{7259}obserwuj� ci� odk�d by�a� dzieckiem.
{7274}{7323}to zbyt dziwne, �eby o tym my�le�.
{7352}{7415}nie przypuszcza�am, �e mama zachowa�a moj� ksi��eczk� Dziecka.
{7419}{7499}dlaczego nie? ty zacz�a� tak� dla naszej c�rki.
{7503}{7588}zawsze uwa�a�em, �e ty i twoja mama by�y�cie bardzo podobne.
{7659}{7753}to dziwne my�le�, �e ona przechodzi�a to samo co ja w tej chwili.
{7757}{7891}nie mo�na zrozumie� jak bardzo matka kocha swoje dziecko,|zanim nie
b�dzie si� mie� w�asnego dziecka.
{8023}{8049}jeste� ca�y?
{8160}{8196}dlaczego nie pozwolisz mi sobie pom�c?
{8197}{8212}to ci�kie.
{8275}{8324}w�a�nie dlatego chcia�am ci z tym pom�c.
{8342}{8399}kiedy zaakceptujesz fakt, �e jeste� w ci��y?
{8403}{8459}kiedy przestaniesz by� nadopieku�czy?
{8466}{8525}proponuj� ci tylko, �eby� zwolni�a.
{8549}{8668}nie b�d� jak te kobiety, kt�re siedz� na ty�kach|i jedz� cukierki
przez ca�� ci���.
{8672}{8719}nie tak� kobiet� po�lubi�e�.
{8724}{8854}poza tym, kobiety z rodu halliwell wychowa�y normalne dzieci przede
mn�.
{8858}{8910}wszystkie przez to przesz�y|i ja te� to zrobi�.
{8922}{8952}nie wszystkie.
{8963}{9000}co to ma znaczy�?
{9004}{9047}jak d�ugo by�a uzupe�niana ta ksi��ka?
{9314}{9387}nie by�o nikogo, �eby to doko�czy� po �mierci twojej matki.
{9593}{9648}jak powiedzia�em, jeste� taka jak twoja matka.
{9661}{9704}te� by�a nieostro�na.
{9716}{9760}uwa�a�a, �e by�a niepokonana.
{9812}{9838}myli�a si�.
{10147}{10171}h- halo.
{10185}{10320}b�agam o wybaczenie, ale przynosz� wiadomo�� od mojego pana.
{10345}{10479}chce nie�miertelno�ci, kt�r� mu obieca�a�|i ��da jej teraz.
{10483}{10531}to jego s�owa, nie moje.
{10535}{10637}powiedz swojemu panu, �e dostanie to co chce,|ale musi by�
cierpliwy.
{10641}{10742}o nie. nie mog� mu tego powt�rzy�.
{10746}{10875}z ca�ym szacunkiem, ale istoty szkieletowe|nie s� znane ze swojej
cierpliwo�ci.
{10879}{10940}wi�c lepiej si� pospiesz.
{10944}{11137}zrobi� o co prosisz, ale to b�dzie ostatnia rzecz,|jak� zrobi� zanim
necron poch�onie moje si�y �yciowe...
{11170}{11228}a potem przyjdzie po twoje.
{11462}{11651}wyst�p gniewna wodo z morza.|odnajd� tego kto przede mn� si� chowa.
{11655}{11870}id� gdzie wiatr wieje zimny|i zmie� czas na przeciwny.
{12490}{12531}przepraszam, �e wyci�gn�am ci� ze spotkania.
{12535}{12570}powiedzia�a�, �e to wa�ne. o co chodzi?
{12603}{12652}musz� wiedzie� co do mnie czujesz.
{12707}{12724}co ci� tak �mieszy?
{12734}{12751}wiesz co kocham?
{12755}{12789}nie. co?
{12808}{12840}tw�j entuzjazm.
{12888}{12904}co jeszcze?
{12961}{13027}kocham ten do�eczek tutaj widoczny, kiedy si� u�miechasz.
{13113}{13144}o co chodzi?
{13182}{13314}powiedzia�am ci.|musz� wiedzie�, co do mnie czujesz.
{13318}{13336}to wa�ne.
{13351}{13423}pos�uchaj, musz� by� za dwie godziny w samolocie,|�eby polecie� do
nowego jorku.
{13424}{13455}kiedy wr�c�, wyjdziemy gdzie� i...
{13459}{13529}nie. zanim wsi�dziesz do samolotu.
{13542}{13576}nie mog� ci tego wyja�ni�,
{13580}{13645}ale je�li nie powiesz mi co do mnie czujesz,
{13676}{13738}mo�e mnie tu nie by�, kiedy wr�cisz.
{13751}{13777}co to niby ma znaczy�?
{13781}{13826}przepraszam, to nie jest gro�ba.
{13851}{13878}jest tak, jak jest.
{13892}{13948}zrozum, mylie, to nie miejsce i czas na to.
{13951}{14015}cokolwiek do ciebie czuj�,|powinno wyj�� dopiero wtedy, gdy b�d�
gotowy.
{14017}{14063}ale ko�czy nam si� czas.
{14166}{14294}przyznaj�, �e nie powinnam ci� o to prosi�, ale...
{14300}{14425}ale tego teraz potrzebuj�,|je�li chcesz zatrzyma� mnie w swoim
�yciu.
{14503}{14536}je�li to takie wa�ne.
{14630}{14698}kiedy spotka�em ci� po raz pierwszy,
{14702}{14737}poczu�em, �e wali si� mur.
{14759}{14787}mur wok� mojego serca.
{14923}{14979}nie wiem jak to powiedzie�, ale...
{14985}{15004}musz� i��.
{15033}{15056}czekaj chwil�, ty tylko...
{15059}{15117}przykro mi, musz� i��.
{16274}{16313}do mojego biura. ju�!
{16438}{16509}porada pogodowa: je�li chcesz wyj�� na dw�r, zabierz wios�o.
{16513}{16530}gdzie by�a�?
{16553}{16609}musia�am zanie�� papiery mckenziego do s�du.
{16613}{16638}nie by�o ci� przez godzin�.
{16669}{16699}jest cholerna burza.
{16703}{16725}ca�e miasto jest zalane.
{16729}{16777}powinna� powiedzie� komu�, gdzie si� wybierasz.
{16781}{16836}masz nawyk wychodzenia kiedy tylko chcesz.
{16840}{16888}jak ja chc�? nie.
{16892}{16949}wychodz� jak inni ludzie chc�.
{16953}{16984}tak robi� asystentki.
{16988}{17025}za�atwiaj� zlecenia.
{17044}{17068}powiem ci ma�y sekret.
{17086}{17105}nie podoba mi si� to.
{17114}{17152}twoje zachowanie musi si� zmieni�.
{17154}{17216}mo�e to si� zmieni,|je�li awansujesz mnie na pracownika spo�ecznego.
{17217}{17234}ju� to zrobi�em.
{17274}{17300}zaczynasz jutro.
{17354}{17383}awansowa� ci�?
{17400}{17437}gratulacje!
{17441}{17464}dzi�kuj�, chyba.
{17468}{17504}jak to chyba?
{17511}{17537}tak ci�ko na to pracowa�a�.
{17538}{17566}to twoje marzenie.
{17582}{17634}cowan da� mi ju� przem�wienie o wielkiej odpowiedzialno�ci.
{17638}{17699}koniec przychodzenia p�no do pracy,|koniec d�ugich lunchy...
{17703}{17722}czekaj chwilk�.
{17726}{17770}mam producenta nancy o'dell's na telefonie.
{17771}{17820}chc� wiedzie� czy chcesz mie� zrobione w�osy i makija�.
{17821}{17865}nie. sama sobie zrobi�. dzi�ki.
{17869}{17878}cze��.
{17884}{17914}nancy o'dell?
{17928}{17984}chce przeprowadzi� ze mn� wywiad jutro w telewizji.
{17989}{18032}ale� pe�no ci� w mie�cie!
{18036}{18070}billboardy, radio, telewizja?
{18074}{18124}co nast�pne?|"phoebe: wycieczka dooko�a �wiata"
{18130}{18168}nie. nawet lepiej.
{18200}{18222}rozw�d.
{18226}{18280}nie mog� uwierzy�, �e musisz przez to wszystko przechodzi�.
{18284}{18329}znalaz�a� czas, �eby pchn�� rozw�d na drog� s�dow�.
{18333}{18370}chc� tylko swoje �ycie z powrotem.
{18393}{18429}nie chc� ca�y czas spogl�da� za siebie,
{18431}{18522}modl�c si�, �eby cole nie znalaz� drogi powrotnej z piek�a.
{18526}{18545}my�lisz, �e znajdzie?
{18549}{18596}wiesz co? nie dbam o to.
{18600}{18713}poniewa� nawet je�li znajdzie,|po dzisiejszym dniu b�d� wolna.
{19115}{19159}tak mi przykro. przepraszam.
{19163}{19195}nie chcia�am ci� przestraszy�.
{19204}{19275}po prostu rozpozna�am ci� z billboardu.
{19279}{19310}potrzebuj� twojej pomocy.
{19326}{19340}to s�odkie,
{19344}{19401}ale je�li napiszesz list, to b�d� mog�a na niego odpowiedzie�...
{19405}{19443}nie. nie rozumiesz.
{19465}{19517}rozpozna�em ci� jako czarodziejk�.
{19527}{19574}jeste� s�awna tam sk�d pochodz�.
{19586}{19622}nie jestem z�a czy co� w tym stylu.
{19633}{19665}ju� to s�ysza�am.
{19669}{19702}nie, naprawd�, jestem...
{20012}{20033}musimy i��.
{20039}{20060}c�, ok.
{20064}{20102}morska wied�ma mo�e namierzy� m�j ogon.
{20106}{20133}spraw, �eby znikn��!
{20137}{20158}nie mog�!
{20909}{20930}trzymaj si�.
{21452}{21567}wysz�am z pracy w dzie� mojego awansu,|przedar�am si� przez burz�,
�eby tu dotrze�.
{21571}{21644}co to ma by�? 9... 1... 1?
{21648}{21677}phoebe znalaz�a syren�.
{21681}{21708}w�a�ciwie, ona znalaz�a mnie.
{21713}{21785}w drodze na bardzo wa�n� rozpraw� s�dow�,|je�li mog� doda�.
{21791}{21830}cze��. jestem mylie.
{21834}{21864}ty musisz by� Paige.
{21868}{21925}jest du�e k�ko twoich wielbicieli pod wod�.
{21931}{21960}jeste� syren�?
{21969}{22026}wy naprawd� istniejecie?
{22037}{22108}przepraszam, kiedy powiedzia�a� wied�m� Morsk�,
{22112}{22189}mia�a� na my�li star� kobiet�|czy magiczn� z�� wied�m�?
{22193}{22273}poniewa� nie jestem dzi� w nastroju do walki.
{22283}{22315}i to i to.
{22341}{22400}zapomnij o tym.|jakie jest �ycie pod wod�?
{22404}{22441}czy twoja sk�ra si� marszczy?
{22453}{22519}czy s� jakie� problemy w higienie osobistej?
{22523}{22578}dajmy jej zaczerpn�� troch� powietrza.
{22580}{22595}nie, w porz�dku.
{22596}{22617}nie przeszkadza mi to.
{22618}{22663}w�a�ciwie to nie ma jak by� syren�.
{22667}{22756}p�ywasz w otwartym morzu ca�e dnie,|odkrywasz nieznane cuda, to...
{22760}{22784}czysta wolno��.
{22797}{22813}brzmi jak raj.
{22817}{22841}na pewno chcesz wr�ci�.
{22842}{22879}mog� ci� podrzuci� na pla�� w drodze do...
{22882}{22904}nie rozumiesz.
{22908}{22962}to by�o wspania�e �ycie.
{22974}{23008}przez pierwszych kilkaset lat.
{23062}{23099}syreny s� nie�miertelne.
{23103}{23143}mo�emy sp�dzi� wieczno�� w morzu.
{23156}{23264}poniewa�, jak niekt�rzy m�wi�,|nasze serca s� zimne jak woda.
{23268}{23357}ale czasami syrena staje si� samotna,|jej serce si� ociepla,
{23361}{23413}i chce czego� wi�cej.
{23419}{23458}to sta�o si� tobie?
{23465}{23552}dno oceanu jest pokryte ko��mi �miertelnik�w,|kt�rzy umarli z
mi�o�ci.
{23556}{23585}musz� wiedzie� dlaczego.
{23596}{23655}te ko�ci...
{23682}{23783}czy to mog� by� ko�ci �miertelnik�w,|kt�rych zabi�a wied�ma morska?
{23796}{23817}co?
{23821}{23857}powiedzia�a�, �e chcia�a� poczu� mi�o��.
{23859}{23893}to dlatego posz�a� do wied�my?
{23897}{23911}tak.
{23922}{24003}je�li �miertelnik wyzna mi�o�� syrenie,|ona stanie si� cz�owiekiem.
{24007}{24041}wied�ma zgodzi�a si� da� mi nogi,
{24045}{24151}ale je�li nie znajd� mi�o�ci przed podanym terminem,|b�d� musia�a
odda� jej moj� nie�miertelno��.
{24155}{24189}wszystko dla faceta?
{24207}{24249}nie�le zaszala�a�.
{24262}{24273}co?
{24277}{24321}ale znalaz�am mi�o��.
{24365}{24392}tak mi si� wydawa�o.
{24408}{24516}ale mog� umrze� zanim si� upewni�.
{24532}{24595}craig wsi�dzie wkr�tce do samolotu do nowego jorku.
{24616}{24635}to dobrze.
{24639}{24685}poniewa� musimy tylko znale�� tego rybiego kochasia,
{24689}{24715}zmusi� go do wyznania uczu�
{24719}{24778}i nie b�dziemy musia�y mierzy� si� z morsk� wied�m�.
{24782}{24791}co?
{24797}{24856}je�li mi�o�� twojego ch�opaka mo�e zamieni� ci� w cz�owieka,
{24864}{24914}dlaczego po prostu nie powiesz mu, �e jeste� syren�?
{24940}{25027}jestem genetycznym dziwakiem z rybim ogonem pokrytym mu�em?
{25031}{25063}ma troch� racji.
{25089}{25138}mo�esz by� w po�owie ryb�, ale ci�gle jeste� kobiet�,
{25139}{25233}a kobieta zwykle wie, czy m�czyzna j� kocha,|nawet zanim on zda
sobie...
{25237}{25276}oh, prosz�!
{25280}{25378}je�li napisa�abym co� takiego w mojej kolumnie,|wywie�li by mnie z
miasta.
{25388}{25407}do��.
{25411}{25453}mog� was dwie prosi� do kuchni?
{25566}{25603}co z wami?
{25608}{25664}jakby ka�da kobieta potrzebowa�a faceta jako uzupe�nienia.
{25668}{25730}takie my�lenie sprowadza nas do czas�w,|gdzie wszyscy mieli�my
ogony.
{25734}{25755}mo�e phoebe ma racj�.
{25756}{25804}mo�e po prostu wrzucimy syren� z powrotem do oceanu,
{25808}{25858}i utrzymamy stref� woln� od wied�my morskiej.
{25862}{25943}kim jeste�cie i co zrobili�cie z moimi siostrami?
{25947}{25963}zaczniemy z tob�.
{25967}{26001}co si� dzieje w twojej g��wce?
{26005}{26059}ci�gle my�l� o tym terminie w s�dzie, kt�ry opuszcz�.
{26070}{26111}wi�c chcesz porzuci� nasze niewini�tko?
{26115}{26136}nie chc�.
{26160}{26214}tak mocno walczy�am, �eby odzyska� swoje �ycie.
{26218}{26314}je�li cole si� pojawi, a ci�gle b�dziemy ma��e�stwem,|to wszystko
by�o na nic.
{26318}{26345}potrzebuj� wolno�ci.
{26351}{26361}dobrze.
{26365}{26387}id� spotka� si� z s�dzi�.
{26389}{26448}pospiesz si� tylko i we�miemy si� za mylie.
{26547}{26566}gdzie ona idzie?
{26583}{26610}wszystko w porz�dku?
{26626}{26709}piper i ja w�a�nie mia�y�my przedyskutowa�,|jak najlepiej usun��
Wied�m� Morsk�.
{26713}{26755}powiedzia�a�, �e mamy poradzi� sobie z mylie.
{26759}{26830}nie m�wi�a� nic o radzeniu sobie z wied�m�.
{26834}{26924}co z wami i tym ca�ym unikaniem spraw demon�w?
{26928}{27016}je�li mo�emy ochroni� Mylie i zarazem unikn�� starcia z wied�m�
morsk�,
{27020}{27046}to jestem za.
{27050}{27086}co z wami?
{27090}{27134}m�wimy o wied�mie morskiej.
{27138}{27174}tajemniczym potworze z morza.
{27178}{27239}kt�rej imi� sieje strach w sercach marynarzy na ca�ym �wiecie.
{27243}{27300}kto� ogl�da� zdecydowanie za du�o discovery.
{27304}{27324}pewnie masz racj�.
{27328}{27364}ale ona jest interesuj�c� pr�bk� z�a.
{27368}{27429}to przypomina mi o tym demonie wodnym,|o kt�rym czyta�am w ksi��ce.
{27433}{27482}zabija�a w fascynuj�cy spos�b.
{27519}{27528}co?
{27576}{27614}wiemy jak zabija.
{27685}{27702}co ja powiedzia�am?
{27726}{27754}to zabi�o mam�.
{27823}{27836}w porz�dku.
{27840}{27872}nie wiedzia�a�.
{27877}{28010}nie widz� po prostu sensu w wyst�powaniu|przeciwko takiemu demonowi,
je�li nie musimy.
{28046}{28122}mo�e zmusimy craiga do wyznania mi�o�ci mylie.
{28126}{28207}zapytam j� o jego lot i mo�e uda mi si�|zatrzyma� go przed wej�ciem
do samolotu.
{28211}{28282}ale je�li to nie zadzia�a,|b�dziemy musia�y u�y� planu �b�.
{28286}{28318}czyli pokonaniem wied�my morskiej.
{28323}{28391}wiem, sprawdz� Ksi�g� cieni.
{28529}{28547}w porz�dku?
{28570}{28588}tak.
{28811}{28870}b�agam o wybaczenie.
{28878}{28928}widz�, �e ci�gle �yjesz.
{29141}{29268}p� roku temu, wszed�em do tej jaskini, �eby si� tob� po�ywi�.
{29272}{29320}przekona�a� mnie, �eby tego nie robi�.
{29336}{29366}co wtedy powiedzia�a�?
{29370}{29431}obieca�am ci nie�mierteln� istot�,
{29441}{29516}�eby da� ci sta�e i nie�miertelne �ycie.
{29520}{29570}tak, to by�o to.
{29574}{29608}syren�, jak przypuszczam.
{29632}{29688}z�apa�a� jak�� dla mnie?
{29718}{29777}nie, jeszcze nie.
{29857}{29885}jeszcze nie jest za p�no.
{29889}{29920}mog� rzuci� nowy czar.
{29924}{30015}wyczaruj� burz�, jakiej san francisco jeszcze nie widzia�o.
{30019}{30073}pomy�l co stracisz, je�li mnie zabijesz.
{30187}{30236}to nie w porz�dku.
{30578}{30670}jestem ju� zm�czony karmieniem si� ni�szymi formami �ycia.
{30674}{30736}syrena tym razem nie ucieknie.
{30741}{30805}dla twojego dobra lepiej �eby tak by�o.
{31267}{31291}dzi�kuj�, panie wilson.
{31295}{31322}mi�ego lotu.
{31359}{31398}craig? craig wilson?
{31412}{31419}tak.
{31423}{31446}mam dla pana wiadomo��.
{31450}{31474}mylie mnie wys�a�a.
{31493}{31553}niech zgadn�, wys�a�a mi �piewaj�cy telegram.
{31561}{31577}pornotelegram.
{31581}{31676}to w stylu mylie, szokuj�ce i nieoczekiwane.
{31680}{31704}jestem przyjaci�k� mylie.
{31708}{31776}wys�a�a mnie poniewa� musi z tob� porozmawia�.
{31781}{31807}dlaczego sama nie przysz�a?
{31828}{31858}dobre pytanie.
{31862}{31884}i jest dobra odpowied�.
{31888}{31931}nie mog� ci jej po prostu poda�.
{31940}{31966}ale jest dobra.
{31970}{31987}wyja�nijmy co�.
{31991}{32015}jeste� przyjaci�k� mylie.
{32019}{32066}nigdy ci� nie spotka�em.|nigdy o tobie nie s�ysza�em,
{32070}{32117}a ty wiesz o niej wi�cej ni� ja,|czy to w porz�dku?
{32118}{32149}nie wiem o niej wi�cej ni� ty.
{32153}{32195}znam tylko jej ma�� tajemnic�...
{32199}{32237}wielk� tajemnic�.
{32250}{32283}jestem zm�czony tajemnicami mylie.
{32287}{32365}jestem zm�czony jej zbli�aniem si� do mnie,|a nast�pnie uciekaniem
i...
{32380}{32403}jestem po prostu zm�czony.
{32416}{32452}jest naprawd� na to dobry pow�d.
{32456}{32517}i pewnego dnia usi�dziecie przy obiedzie z owoc�w morza,
{32521}{32546}b�dziecie si� z tego �mia�,
{32550}{32617}ale do tego czasu musisz jej zaufa�.
{32621}{32659}w tej chwili musz� z�apa� samolot.
{32663}{32678}przepraszam.
{32693}{32735}jej �ycie jest w niebezpiecze�stwie.
{32912}{32977}wys�a�am szeryfa do jego mieszkania, do jego pracy,
{32981}{33017}nawet do jego pralni.
{33021}{33038}prosz� mi wierzy�,
{33039}{33109}powiadomienie m�a o rozwodzie|to nie by� du�y wysi�ek.
{33113}{33159}to by� wielki wysi�ek.
{33163}{33227}aby dosta� rozw�d,
{33231}{33299}s�d wymaga og�oszenia w lokalnej gazecie,
{33303}{33370}z danymi o jego ostatnim miejscu zamieszkania.
{33374}{33392}zrobi�a to pani?
{33414}{33481}da�am og�oszenie wi�ksze ni� jest to wymagane.
{33482}{33555}nawet u�y�am wyt�uszczonej czcionki,|�eby si� upewni�, �e jest
naprawd� widoczne.
{33556}{33617}wida� jak si� wyr�nia?
{33677}{33707}czego pan tu chce inspektorze?
{33720}{33800}prowadz� dochodzenie w sprawie znikni�cia pana cole turnera.
{33804}{33873}wykorzystali�my wszystkie sposoby,|�eby zlokalizowa� jego miejsce
pobytu.
{33877}{33916}i ci�gle nic nie mamy.
{33923}{33992}uwa�am, �e pan turner opu�ci� kraj.
{34003}{34069}musz� przyzna�, m�oda damo, �e w ca�ej mojej karierze,
{34073}{34146}nie widzia�em nigdy tak szybkiego rozwodu.
{34161}{34180}prosz� tu podpisa�.
{34242}{34267}nareszcie wolna.
{34271}{34291}dobrze trafi�em?
{34352}{34378}cole turner, wysoki s�dzie.
{34407}{34425}niez�e og�oszenie.
{34436}{34461}dzi�kuj� za danie mi zna�.
{34516}{34542}ty draniu!
{34546}{34589}dlaczego nie zosta�e� tam gdzie nale�ysz?
{34593}{34629}czekaj! nie jestem z�y.
{34633}{34680}masz poj�cie co mi zrobi�a�?
{34684}{34694}czekaj.
{34712}{34750}nie jestem z�y. jestem dobry.
{34754}{34814}jeste� dobry w niszczeniu moich marze�.
{34818}{34838}wynagrodz� ci to.
{34842}{34884}zrobi�e� ze mnie idiot� przed s�dzi�.
{34888}{34947}jeste� jak pitbull,|kt�ry jak si� czego� chwyci to nie chce pu�ci�.
{34951}{35001}powinienem ci� aresztowa� z zasady.
{35121}{35154}za du�o ludzi m�wi na raz.
{35159}{35180}widzisz, cole.
{35184}{35230}o tym w�a�nie m�wi�.
{35234}{35297}dobrzy ludzie nie zamieniaj� innych ludzi w dystrybutory wody.
{35301}{35322}musisz mnie wys�ucha�.
{35326}{35346}id� do piek�a!
{35351}{35370}w�a�nie tam by�em.
{35374}{35468}nie zamierza�em zosta� tam tyle czasu,|ale potrzebowa�em zebra�
wystarczaj�co du�o mocy, �eby wykona�...
{35472}{35515}wykona� co?
{35519}{35532}m�j plan.
{35547}{35578}jestem tu �eby si� wykupi�.
{35585}{35616}lepiej uwa�aj.
{35638}{35728}wst�pujesz na niebezpieczn� drog�.
{35732}{35759}ju� na niej jestem.
{35791}{35833}odzyska�em swoj� prac� w firmie prawniczej.
{35837}{35887}zamierzam u�ywa� swoich mocy, �eby pomaga� ludziom.
{35936}{35962}odpokutowa� swoj� przesz�o��.
{35966}{36023}w mi�dzyczasie zobaczysz, �e jeste�my sobie przeznaczeni.
{36028}{36094}je�li to powt�rzysz to zaczn� krzycze�.
{36111}{36179}chc� �eby� wyni�s� si� z mojego �ycia.
{36183}{36213}utrzymam dystans.
{36231}{36259}ale nie odejd�.
{36270}{36314}moja mi�o�� do ciebie si� nie zmieni�a.
{36342}{36448}trzyma�a mnie przy �yciu na tym pustkowiu|i pozwoli�a mi do ciebie
wr�ci�.
{36510}{36538}nie u�yjesz tego.
{36566}{36663}wiem, �e ci�gle mnie kochasz, gdzie� tam wewn�trz.
{36785}{36873}naprawd� si� mylisz, je�li uwa�asz, �e ci�gle ci� kocham.
{36877}{36986}nie oczekiwa�em ciep�ego przyj�cia,|ale nie uwa�asz, �e to troch�
ekstremalne?
{37177}{37190}czekaj!
{37231}{37312}trzymaj si� ode mnie z daleka, czymkolwiek jeste�.
{37545}{37645}co si� sta�o? gdzie jest phoebe?
{37657}{37678}uciek�a.
{37730}{37769}masz szcz�cie, �e tylko to zrobi�a.
{37980}{38076}ksi�ga m�wi, �e wied�my morskie maj� moc|nad swoim naturalnym
�rodowiskiem...
{38080}{38149}na przyk�ad burzami?
{38177}{38241}tak, burzami, huraganami...
{38245}{38271}huraganami?
{38278}{38309}nawet nad falami p�ywowymi.
{38325}{38354}powiedzia�a falami p�ywowymi?
{38358}{38400}jak daleko fale p�ywowe mog� si� dosta�?
{38409}{38424}przepraszam.
{38449}{38476}co w ciebie wst�pi�o?
{38500}{38508}nie wiem.
{38512}{38559}nie czuj� si� sob�.
{38572}{38610}nie mo�emy denerwowa� naszej niewinnej.
{38611}{38671}mo�esz tego nie robi�,|kiedy ja p�jd� porozmawia� ze rad� starszych?
{38672}{38715}i zobacz� czy mog� nam pom�c kontrolowa� Wied�m�?
{38719}{38727}pewnie.
{38955}{38969}przyszed�e�.
{38970}{39026}paige powiedzia�a mi,|�e twoje �ycie jest w niebezpiecze�stwie.
{39030}{39047}co si� dzieje?
{39062}{39112}naprawd� musz� wiedzie�, co do mnie czujesz.
{39116}{39150}nie mog� uwierzy�, �e do tego wracamy.
{39154}{39196}co? wy dwie te� bierzecie udzia� w tym �arcie?
{39197}{39210}to nie �art.
{39214}{39250}musisz powiedzie�, co do niej czujesz.
{39254}{39285}jej �ycie zale�y od tego.
{39289}{39301}co to jest?
{39305}{39336}klub dziewcz�t ze z�udzeniami?
{39340}{39355}dajcie spok�j!
{39394}{39420}powiedz mi, co si� dzieje.
{39437}{39456}nie mog�.
{39461}{39474}nie mo�esz.
{39526}{39563}wyci�gn�a� mnie ze spotkania biznesowego.
{39564}{39620}twoja przyjaci�ka urz�dzi�a na mnie zasadzk� na lotnisku.
{39625}{39692}uciek� mi samolot, a ty nie mo�esz mi powiedzie� dlaczego?
{39745}{39755}zrozum.
{39759}{39815}nie by�o by ci� tutaj,|gdyby ci nie zale�a�o,
{39819}{39897}wi�c mo�e po prostu powiedz jej, �e j� kochasz.
{39901}{39918}piper, uspok�j si�!
{39919}{39923}co?
{39924}{39990}je�li on tego nie zrobi,|b�dziemy musieli walczy� ze z��...
{40048}{40061}...osob�.
{40089}{40117}wiecie co?|wynosz� si� st�d.
{40126}{40137}czekaj!
{40218}{40258}chcesz wiedzie� co przed tob� ukrywam?
{40440}{40454}nie, nie chc�!
{40642}{40670}prosz�, tylko si� nie b�j.
{40711}{40745}to ci�gle ja.
{40765}{40825}czym ty jeste�? rany!
{41141}{41182}znalaz�a� zakl�cie unicestwiaj�ce?
{41273}{41294}zamro� j�!
{41358}{41371}nie mog�.
{41813}{41862}piper, pom� mi!
{42103}{42137}co ci si� sta�o?
{42519}{42558}zabra�a nasz� niewinn�?
{42571}{42600}jak mog�a� na to pozwoli�?
{42604}{42620}nie mam poj�cia.
{42632}{42687}chyba mia�am atak paniki.
{42691}{42748}nie mog�am oddycha�, ani si� ruszy�.
{42752}{42786}ale ona zabra�a nasz� niewinn�.
{42790}{42827}dajmy piper spok�j.
{42831}{42844}ona ma racj�.
{42848}{42893}zamar�am, a mylie znikn�a,
{42897}{42930}to moja wina.
{42934}{42953}to nie twoja wina.
{42957}{42987}to twoje hormony.
{43006}{43049}jej instynkt macierzy�ski wzi�� g�r�.
{43053}{43082}jakby przej�� kontrol�.
{43086}{43158}to naturalne dla matki chroni� swoje dziecko.
{43162}{43218}ale ona walczy z demonami odk�d zasz�a w ci���.
{43222}{43256}sk�d ta nag�a zmiana?
{43260}{43331}nie wiem, po prostu nie wiem.
{43363}{43401}skupmy si� na znalezieniu mylie.
{43405}{43441}co znalaz�a� na temat wied�my morskiej?
{43458}{43516}jest zakl�cie unicestwiaj�ce,|moc trzech si�str.
{43551}{43579}gdzie� go tu mia�am.
{43589}{43641}a co z miejscem jej pobytu?
{43645}{43690}czy ksi�ga m�wi co� o tym,|gdzie mo�emy j� znale��?
{43760}{43836}rada starszych m�wi, �e wied�ma ma jaskini� na odleg�ej wyspie.
{43854}{43898}ukrywa j� za pomoc� czar�w i zakl��.
{43902}{43950}znale�� mo�e j� tylko syrena.
{43961}{44016}niestety te nam si� sko�czy�y.
{44022}{44093}a ty gdzie by�a�, gdy mia�y�my k�opoty?
{44143}{44187}musia�am upora� si� z w�asnym demonem.
{44192}{44245}na szcz�cie wied�ma nie mo�e ukra�� nie�miertelno�ci mylie,
{44249}{44295}je�li ona jej sama nie b�dzie chcia�a odda�.
{44299}{44332}co mo�e sta� si� w ka�dej chwili.
{44336}{44411}to prawda, je�li straci nadziej�,|mo�e chcie� umrze�.
{44415}{44432}ja znajd� Craiga.
{44436}{44456}mo�emy go potrzebowa�.
{44460}{44508}spr�buj na lotnisku, wybiera� si� do nowego jorku.
{44587}{44634}ja spr�buj� zlokalizowa� Wied�m� Morsk�.
{44651}{44757}kochanie, tak mi przykro.
{44761}{44800}mo�e zbytnio naciska�am.
{44817}{44876}mo�e pozwolisz mi i paige martwi� si� o wied�m� Morsk�?
{44898}{44920}nie, poniewa� musz�...
{44924}{45023}odpoczywa�! je�li nie dla swojego dobra,|to przynajmniej dla mojej
siostrzenicy.
{45027}{45061}ca�y ten stres nie mo�e by� dobry.
{45078}{45102}ma racj�.
{45448}{45488}nie docenia�am ci�.
{45516}{45640}zawsze wracaj� do mnie z pustymi sercami,|b�agaj�c �eby zako�czy�
ich �ycia.
{45644}{45658}ale ty...
{45762}{45819}...ty prawie znalaz�a� mi�o��.
{45826}{45859}znalaz�am mi�o��.
{45872}{45908}mo�e on ci� kocha.
{45926}{45991}ale obawiam si�, �e to koniec, moje drogie dziecko,
{45995}{46044}teraz gdy wie, czym jeste�.
{46122}{46193}pora wype�ni� przeznaczenie.
{46352}{46419}b�l, kt�ry czujesz, nie odejdzie.
{46480}{46645}czy jako nie�miertelna istota,|dasz rad� to znosi� przez ca��
wieczno��?
{46929}{46966}funkcjonariusz 43 potrzebuje wsparcia.
{46970}{46996}trwa 216.
{47000}{47032}u�yto broni.
{47129}{47227}to ostatni raz, kiedy przyszed�em tu na lunch.
{47585}{47616}pomy�la�em, �e przyda ci si� pomoc.
{47646}{47670}dobrze pomy�la�e�.
{47704}{47761}dorwijmy tego z�oczy�c�.
{47777}{47797}co zrobi�e�?
{47809}{47841}to da nam troch� dodatkowego czasu.
{47850}{47894}widz�. dlaczego?
{47898}{47936}cos innego ni� uratowanie naszych ty�k�w?
{47940}{48018}musz� pokaza� Phoebe, �e jestem dobry.
{48022}{48078}mog� sprawi�, �e b�dziesz wygl�da� dobrze przed swoimi szefami.
{48079}{48115}i nikt tu nie przegra.
{48119}{48149}a je�li nie chc� ci pom�c?
{48173}{48231}zawsze mog� zamieni� ci� w automat do wody.
{48276}{48291}masz kajdanki?
{48396}{48403}dzi�ki!
{48431}{48456}trzymaj to.
{48520}{48542}w ka�dym b�d� razie.
{48552}{48642}je�li b�dziesz potrzebowa� pomocy w sprawach magicznych lub nie,
{48646}{48674}jestem do twoich us�ug.
{48681}{48725}udowodni� wszystkim, �e nie jestem z�y.
{48950}{48982}czy tego chc� czy nie.
{48989}{49043}zrozum, ona ci� nie chce.
{49060}{49092}dlaczego po prostu si� nie poddasz?
{49109}{49134}poniewa� jestem zakochany.
{49211}{49257}nie zapomnij powiedzie� jej co zrobi�em.
{49362}{49396}to naprawd� dobre.
{49400}{49466}dodanie wschodniego my�lenia do zachodniej kultury wikan.
{49470}{49524}co zdecydowanie wspomo�e zakl�cie ochronne.
{49528}{49565}odbierzesz telefon?
{49585}{49638}nie, to m�j szef.|nie by�o mnie ca�e popo�udnie.
{49642}{49671}mo�esz go wy��czy�?
{49681}{49750}my�lisz, �e mo�na kogo� awansowa�|i wyrzuci� tego samego dnia?
{49754}{49792}wy��cz ten telefon.
{49800}{49889}mo�e przy naszym nowym przeznaczeniu,|ta praca po prostu nie by�a mi
pisana.
{49955}{50059}interesuj�ce. phoebe?
{50114}{50141}co si� dzieje?
{50185}{50201}wr�ci�.
{50235}{50243}kto?
{50247}{50270}cole.
{50274}{50296}co?
{50405}{50444}to jego krew.
{50448}{50491}krew nie powinna si� tak zachowywa�.
{50525}{50542}d�gn�a� go.
{50568}{50578}tak.
{50599}{50609}i dobrze.
{50630}{50655}on chce mnie z powrotem.
{50678}{50849}on chce mnie z powrotem, a ja chc� tylko uciec,|tak daleko i szybko
jak tylko mog�.
{50853}{50896}je�li mia�abym twoje moce,
{50903}{50967}teleportowa�abym si� na ska�� na �rodku morza.
{50995}{51066}musia�am tyle przez niego wycierpie�
{51070}{51112}i nie chc� przez to przechodzi� ponownie.
{51122}{51167}ucieczka nie jest odpowiedzi�.
{51175}{51214}nie dawaj mu tej przewagi nad tob�.
{51218}{51277}musisz �y� swoim, cudownym �yciem.
{51281}{51311}to nie ma znaczenia.
{51341}{51384}jestem ju� zm�czona walk� z nim.
{51422}{51465}i nawet nie wiem czy ci�gle mog� z nim walczy�.
{51473}{51574}ma teraz te nowe demoniczne moce.
{51582}{51648}wiesz co?|skieruj sw�j gniew przeciwko wied�mie morskiej.
{51656}{51718}a jak si� z ni� uporamy,|przetestuj� krew cole'a,
{51722}{51792}i wymy�l� magiczny spos�b, �eby trzyma� go z dala od ciebie.
{51924}{51940}dzi�kuj�.
{51982}{52041}zobaczmy, czy zakl�cie, kt�re napisa�a� dzia�a.
{52052}{52085}poszukam piper.
{52142}{52168}martwi� si� o ni�.
{52172}{52268}to nie najlepszy moment na strach przed demonami.
{52272}{52335}my�lisz, �e da rad� walczy� z wied�m� morsk�?
{52370}{52470}w czasie ci��y jest si� pe�nym emocji,|wi�c wszystko mo�e si�
zdarzy�.
{52477}{52496}dam sobie rad�.
{52542}{52577}chod�my. mamy robot� do wykonania.
{52594}{52622}na pewno jeste� na to gotowa?
{52638}{52661}nie mam wyboru.
{52665}{52696}to moc trzech si�str, prawda?
{52700}{52722}raz, dwa, trzy.
{52723}{52782}powinny�my poczeka� na leo,|a� znajdzie craiga, zanim p�jdziemy?
{52783}{52823}nie, mylie potrzebuje nas teraz.
{52910}{52980}je�li zakl�cie zadzia�a to powinno|zaprowadzi� nas prosto do wied�my
morskiej.
{53003}{53054}kiedy wied�ma morska k�amie,
{53058}{53126}moc trzech wied�m jest tylko w stanie,
{53130}{53197}przeprowadzi� nas przez morze,
{53201}{53288}i ju� nikt jej nie pomo�e.
{54021}{54052}nie mog�am ci� utrzyma�.
{54074}{54087}co?
{54121}{54149}nie mo�esz sta�.
{54153}{54182}nie masz n�g.
{54186}{54220}dlaczego ja?
{54232}{54259}dlaczego to ja dosta�am ogon?
{54262}{54317}razem m�wi�y�my zakl�cie.
{54324}{54357}mo�e dlatego, �e najlepiej p�ywasz?
{54361}{54389}tak, na basenie.
{54393}{54421}ale to jest ocean!
{54425}{54502}jest bardzo zimny i jestem uczulona na skorupiaki.
{54506}{54530}zapomnij o tym.
{54534}{54563}wyczuwasz wied�m� Morsk�?
{54567}{54589}jest blisko?
{54593}{54622}sk�d mam wiedzie�?
{54656}{54704}mo�e je�li w�o�ysz g�ow� pod wod�.
{54708}{54736}i zmocz� w�osy?
{54758}{54775}jeste� syren�!
{54779}{54826}powinna� wyczu� Wied�m�.
{54830}{54917}moje zakl�cie zadzia�a�o, ale nie tak jak to przewidzia�am.
{55077}{55149}znalaz�em craiga, by� w samolocie do nowego jorku.
{55186}{55218}dlaczego stoj� w oceanie?
{55226}{55258}phoebe jest syren�.
{55296}{55323}to wszystko t�umaczy.
{55357}{55435}nurkowanie jest super!
{55444}{55500}wracaj tu natychmiast!
{55588}{55672}zew oceanu jest silny,|tak jak m�wi�a mylie.
{55676}{55690}zignoruj to.
{55694}{55727}znalaz�a� wied�m�?
{55735}{55796}jak ju� o tym wspomnia�a�,|pod wod� czu� smr�d.
{55800}{55839}to mog� by� �cieki z zak�ad�w przemys�owych.
{55842}{55865}zaryzykujemy.
{55869}{55888}pod��aj za smrodem.
{55892}{55904}jak?
{55908}{55927}a sk�d mam wiedzie�?
{55928}{55975}skontaktuj si� ze swoj� wewn�trzn� ryb�.
{55982}{56083}a jak znajdziesz jaskini�,|zawo�aj leo i my si� tam teleportujemy.
{56206}{56284}to w�a�ciwie najzabawniejsza rzecz,|kt�r� robi phoebe od czasu
�mierci cole'a.
{56288}{56305}kt�rej �mierci?
{56319}{56337}dobra uwaga.
{56364}{56388}jeste�cie gotowi?
{56395}{56430}odliczanie rozpocz�te.
{56434}{56481}masz przygotowane zakl�cie dla trzech si�str?
{56615}{56636}wszystko dobrze?
{56722}{56736}w porz�dku.
{56752}{56788}mam wszystko pod kontrol�.
{57022}{57090}jeste� gotowa sprawi�, �eby tw�j b�l odszed�?
{57117}{57130}tak.
{57240}{57313}necron b�dzie zadowolony.
{57349}{57438}to nie b�dzie bola�o, obiecuj�.
{57446}{57514}muszla augera przynosi spok�j.
{58311}{58346}wo�a.|chod�my.
{58366}{58391}szybciej. chod�my.
{58983}{59001}gdzie jest piper?
{59011}{59038}pu�ci�a moj� r�k�.
{59104}{59134}do�� tej wody!
{59141}{59150}muszla!
{60219}{60242}wszyscy cali?
{60249}{60262}tak.
{60280}{60298}nie.
{60315}{60332}ona umiera.
{60339}{60362}mo�esz j� uleczy�?
{60425}{60439}to na nic.
{60443}{60478}nie jest cz�owiekiem.
{60482}{60499}nie, jeszcze nie.
{60500}{60524}sprowad� craiga, szybko.
{60567}{60605}powinna zosta� w wodzie.
{60619}{60660}mog�a tego unikn��.
{60666}{60693}mo�emy my�le� pozytywnie?
{60697}{60736}zabierz ze mnie r�ce. co...?
{60771}{60788}co si� sta�o?
{60821}{60838}gdzie jestem?
{60842}{60921}na m�j gust gdzie� na p�nocnym atlantyku.
{60927}{60970}jak? co?
{60996}{61021}kim jeste�cie?
{61033}{61046}czarownica.
{61052}{61066}anio�.
{61076}{61089}syrena.
{61103}{61128}chyba czarownica?
{61189}{61226}wiem, �e to trudne do zaakceptowania.
{61249}{61308}ale teraz liczy si� tylko to, �e ona umiera,|a ty mo�esz jej pom�c.
{61309}{61332}co mog� zrobi�?
{61343}{61369}powiedz jej co czujesz.
{61421}{61456}twoja mi�o�� mo�e j� ocali�.
{61460}{61519}moja mi�o��? jak ja mog� j� kocha�...
{61523}{61549}sp�jrz na ni�.|ona ma�
{61553}{61578}...naprawd� cudowne serce?
{61640}{61667}teraz ju� wiesz czym ona jest.
{61671}{61751}ale kim ona jest, to wiedzia�e� zawsze.
{62067}{62092}kocham ci�.
{63450}{63547}dzi�kuj�. dzi�kuj� za wszystko.
{63551}{63578}nie chc� zepsu� tej chwili,
{63580}{63637}ale wyczuwam panik� Piper|i s�dz�, �e powinni�my do niej wr�ci�
{63641}{63686}i da� jej zna�, �e wszystko jest w porz�dku.
{63708}{63748}we� mnie za r�k�, teleportuj� ci� z powrotem.
{63749}{63759}nie.
{63772}{63799}zostaj� w oceanie.
{63823}{63844}spotkamy si� na pla�y,
{63846}{63905}p�ywasz tak szybko, �e prawdopodobnie i tak b�dziesz przed nami.
{63906}{63967}nie, ja zostaj� w oceanie.
{63971}{64000}nie wracam.
{64011}{64047}nie rozumiem.
{64056}{64104}jest tak jak m�wi�a mylie.
{64121}{64156}ca�kowita wolno��.
{64168}{64193}zew morza.
{64197}{64252}zamieni jej serce w l�d, je�li na to pozwoli.
{64270}{64303}phoebe, wy�a� z wody.
{64309}{64318}nie.
{64339}{64372}phoebe, we� moj� r�k�.
{64379}{64392}nie.
{64397}{64430}phoebe, walcz z tym.
{64458}{64485}nie chc� z tym walczy�.
{64499}{64537}chc� tylko by� wolna.
{65997}{66016}dywan.
{66071}{66087}znalaz�em phoebe.
{66116}{66135}tak?
{66145}{66174}dlaczego jej nie przyprowadzi�e�?
{66178}{66251}jest zbyt szybka... i �liska.
{66256}{66302}to ju� oficjalne. phoebe ucieka.
{66313}{66352}technicznie rzecz bior�c to odp�ywa.
{66361}{66404}ale od czego?
{66408}{66461}ma swoje billboardy, wywiady w telewizji.
{66465}{66491}rozw�d.
{66495}{66528}powinna kocha� �ycie.
{66549}{66587}no w�a�nie.|ty nie wiesz.
{66591}{66619}czego?
{66623}{66657}nie chcia�am ci� z�o�ci�,
{66667}{66699}�atwo wpadasz w panik�.
{66703}{66790}tak, ustalili�my ju�, �e by�am strasznym tch�rzem.
{66794}{66833}a teraz czego nie wiem?
{66876}{66894}cole wr�ci�.
{66928}{66941}co?
{66960}{66995}dlaczego o tym nie wiem?
{67000}{67041}phoebe powiedzia�a mi o tym w tajemnicy.
{67042}{67080}tak, ale jestem twoim duchem �wiat�o�ci.
{67083}{67128}masz obowi�zek informowa� mnie o takich sprawach.
{67132}{67179}wi�kszy obowi�zek mam w stosunku do mojej siostry.
{67183}{67239}ale on jest by�ym �r�d�em wszelkiego z�a.
{67243}{67302}to nie co�, co po prostu zamiatasz pod dywan.
{67424}{67447}oddech. g��boki oddech.
{67497}{67525}czy on chce mojego dziecka?
{67548}{67616}kochanie, oczywi�cie, �e nie.
{67625}{67642}on jest zakochany.
{67646}{67683}chce phoebe z powrotem.
{67709}{67720}to jest to.
{67722}{67766}skoro cole i phoebe zadeklarowali sobie mi�o��...
{67770}{67848}mi�o�� Cole'a jest problemem, nie rozwi�zaniem.
{67851}{67889}paige, wiem, �e nienawidzisz cole�a, ale...
{67893}{67914}tak, nienawidz�.
{67918}{67968}brzydz� si� i gardz� nim, ale nie o to chodzi.
{67972}{68015}mylie powiedzia�a, �e syreny maj� zimne serca.
{68019}{68106}mo�e to dlatego moje zakl�cie zamieni�o phoebe w syren�.
{68110}{68120}czekaj no.
{68124}{68161}m�wimy tutaj o phoebe.
{68165}{68229}odk�d to phoebe ma zimne serce?
{68244}{68322}mo�e odk�d cole wr�ci�.
{68334}{68372}w porz�dku, wi�c co robimy?
{68381}{68389}nie wiem.
{68393}{68447}ksi�ga cieni, biblioteka, internet.
{68451}{68500}byle by tylko pozby� si� ogona phoebe.
{68993}{69037}chc� mojej nie�miertelno�ci.
{69120}{69171}albo twojej. tw�j wyb�r.
{70018}{70034}kim jeste�?
{70049}{70105}masz co� czego chc�.
{70153}{70184}wszystko jest twoje!
{70397}{70488}bardzo mi przykro, �e nie by�o mnie w pracy panie cowan.
{70512}{70533}chodzi o moj� siostr�.
{70537}{70591}mia�a drobny wypadek z rybami.
{70614}{70683}oczywi�cie jestem wdzi�czna za awans.
{70691}{70845}i zamierzam udowodni� ci jak bardzo jestem wdzi�czna,|jak tylko tam
dotr�...
{70857}{70915}pan cowan? halo?
{70961}{70985}zgubi�em phoebe.
{71030}{71054}- zgubi�e� phoebe?|- tak.
{71055}{71084}gdzie� w zatoce meksyka�skiej.
{71085}{71122}�ledzi�em j� i�
{71131}{71166}coraz trudniej jest j� wyczu�.
{71167}{71226}chyba syrena w niej zaczyna przejmowa� kontrol�.
{71246}{71297}musz� znale�� spos�b, �eby j� odmieni�.
{71307}{71336}przejrze� te ksi��ki.
{71374}{71450}- pracowa�a� nad tym ca�� noc?|- tak.
{71462}{71497}i czego dowiedzia�a� si� do tej pory?
{71501}{71547}dowiedzia�am si�, �e syreny s� zimnokrwiste,
{71551}{71622}uwielbiaj� b�yszcz�ce b�belki,|szanty s� jedynymi piosenkami jakie
znaj�,
{71626}{71703}a w moich dokumentach adopcyjnych brakuje jednego dokumentu.
{71712}{71741}zgubi�em si� na tym ostatnim.
{71745}{71853}leo, to m�j pierwszy dzie� jako pracownika pomocy spo�ecznej|i ju�
zawali�am na ca�ej linii.
{71857}{71919}adopcja tego dziecka nie uda si� beze mnie.
{71923}{71952}nie mo�esz do tego dopu�ci�.
{71956}{71997}cieszy mnie, �e si� zgadzasz.
{72010}{72078}mo�e rzuc� zakl�cie i stworz� ten dokument...
{72082}{72118}nie o to mi chodzi�o. id� do pracy.
{72126}{72137}ale co z�
{72141}{72166}ale co z czym?
{72170}{72206}to tylko jeden skok.
{72221}{72259}jeste� pewien, �e sobie sam tym poradzisz?
{72260}{72303}nie jestem sam. mam piper.
{72393}{72412}no dobrze, leo.
{72416}{72518}nie wiem czy to dlatego, �e boi si� demon�w,|czy dlatego, �e czuje
si� winna w sprawie phoebe,
{72522}{72554}ale nie jest z ni� dobrze.
{72558}{72623}musia�am tu zej��, �eby w og�le co� zrobi�.
{72628}{72647}co masz na my�li?
{72668}{72718}wejd� na strych i sam zobacz.
{73429}{73470}kochanie, ju� w porz�dku.
{73475}{73531}nie. pu��. ju� prawie sko�czy�am.
{73540}{73577}piper, musisz odpocz��.
{73586}{73637}potrzebuj� jeszcze tylko jeden wers.
{73665}{73716}piper, to nie pomaga phoebe.
{73862}{73937}leo, boj� si�.
{73951}{74037}- wiem.|- nie, nie wiesz.
{74047}{74142}- boj� si� ca�y czas.|- piper, jeste� w ci��y.
{74148}{74204}twoje hormony i adrenalina maj� wysoki poziom.
{74208}{74270}- to normalne, �e si� boisz.|- nieprawda.
{74299}{74345}widzia�e� co sta�o si� z phoebe przez m�j strach?
{74349}{74460}powinnam by� silniejsza ni� kiedykolwiek,|teraz kiedy jestem w ci��y
i jestem z siostrami.
{74464}{74526}moim zadaniem jest dbanie o rodzin�.
{74530}{74610}czasem zadaniem rodziny jest dbanie o ciebie.
{74643}{74687}czasem to moje zadanie.
{74789}{74813}co mam robi�?
{74817}{74879}musisz odkry� co kryje si� za twoim strachem.
{74896}{74963}terapia trwa lata, a phoebe potrzebuje mnie teraz.
{74967}{75077}je�li chcesz pom�c Phoebe,|musisz usun�� sw�j strach.
{75119}{75136}co powiedzia�e�?
{75140}{75237}powiedzia�em, �e musisz usun�� sw�j strach,|a ja mog� ci w tym
pom�c.
{75269}{75310}chyba w�a�nie pomog�e�.
{75318}{75438}teraz potrzebuj� tylko troch� czasu, �eby to rozpracowa�.
{75442}{75469}sama.
{75930}{75979}nieustraszona
{76627}{76688}jak tam twoja siostra po tym wypadku na rybach?
{76692}{76734}nie jeste�my pewni.|jeszcze jej nie znale�li�my.
{76735}{76793}co? zgubi�a si� na morzu?
{76815}{76842}mo�na tak powiedzie�.
{76911}{76987}panie cowan, mo�e i jestem uparta|i cz�sto sp�niam si� do pracy,
{76990}{77048}i nie zawsze wiem kiedy trzyma� j�zyk za z�bami,|jak w tej chwili,
{77052}{77133}ale prosz� mi uwierzy�, �e nawet je�li powiedzia�abym prawd�,|to i
tak pan by nie uwierzy�.
{77137}{77211}wi�c prosz� wybaczy�, mam adopcj� do uratowania.
{77215}{77239}zapomnia�a� o zuchwa�o�ci.
{77254}{77283}jeste� bardzo zuchwa�a.
{77313}{77368}ma pan racj�. mog� ju� i��?
{77372}{77433}�ebym tylko nie �a�owa�, �e da�em ci ten awans, paige.
{77533}{77547}czekaj.
{77551}{77588}zanim co� powiesz�
{77615}{77753}nie powiem, zrobi�, poniewa� mam zamiar teleportowa�|twoje rodzinne
klejnoty daleko, daleko st�d.
{77757}{77780}tak, to by zabola�o,
{77792}{77870}ale jestem pewien, �e nie u�yjesz swoich mocy przed tymi lud�mi,
prawda?
{77891}{77912}czego chcesz?
{77917}{77999}chc� udowodni�, �e si� zmieni�em, nie tylko phoebe,
{78003}{78038}ale tobie i piper tak�e.
{78058}{78125}kopie dokument�w adopcyjnych i raport�w policyjnych.
{78129}{78164}przefaksuj je jak najszybciej.
{78170}{78214}mog� zawa�y� na decyzji agencji.
{78227}{78256}znam prawo rodzinne.
{78260}{78308}mo�e mog� zrobi� tu co� dobrego.
{78335}{78367}czy my ciebie nie zwolnili�my?
{78374}{78405}w�a�ciwie to odszed�em.
{78409}{78459}ale teraz jestem partnerem w jackman, carter & kline.
{78487}{78508}a co tutaj robisz?
{78525}{78549}przyszed�em pom�c Paige.
{78583}{78643}kt�ra nie potrzebuje, ani nie chce jego pomocy.
{78673}{78755}dobry pracownik spo�eczny wie kiedy skorzysta� z pomocy z zewn�trz.
{78760}{78840}nie znajdziesz nic lepszego ni� jackman, carter & kline.
{78939}{78956}s�ysza�a� go.
{78960}{79026}nie znajdziesz nikogo lepszego ni� ja,|wi�c pozw�l sobie pom�c.
{79030}{79057}nie sprawi� �adnych k�opot�w.
{79058}{79111}�adnych k�opot�w? ty jeste� k�opotami.
{79115}{79190}phoebe w ko�cu by�a szcz�liwa,|a teraz ty wr�ci�e� i ona nagle...
{79194}{79215}��ty ogon?
{79253}{79310}twoje zwyk�e zam�wienie.
{79353}{79400}�adnych ryb. nie teraz. nigdy.
{79539}{79557}phoebe jest czym?
{79649}{79685}chcesz wiedzie� czym jest phoebe?
{79689}{79736}jest syren�, a chcesz wiedzie� dlaczego?
{79740}{79775}powiedzia�a� syren�?
{79779}{79819}tak. skrzela, p�etwy, �uski i ca�a reszta.
{79823}{79848}mo�esz to naprawi�, prawda?
{79852}{79945}nie, nie mo�emy tego naprawi�, poniewa� ona chce by� syren�,|
poniewa� ty z�ama�e� jej serce.
{79960}{79992}nigdy nie chcia�em jej skrzywdzi�.
{79996}{80047}nie chcia�e� zrobi� wielu rzeczy,|ale one i tak si� sta�y.
{80048}{80085}jeste� jednoosobowym szwadronem �mierci.
{80086}{80138}cia�a, krew i b�l pod��aj� za tob� gdziekolwiek p�jdziesz.
{80139}{80200}mo�e i jest w tym troch� prawdy,|ale to moja przesz�o��.
{80204}{80232}wr�ci�em, �eby zado��uczyni�...
{80236}{80254}zado��uczyni� za co?
{80258}{80298}je�li chcesz to zrobi� � jed� do tybetu.
{80302}{80375}wst�p do zakonu, m�dl si� o przebaczenie,|ale nie zwalaj tego na
nas.
{80379}{80393}nie rozumiesz.
{80397}{80408}kocham...
{80412}{80435}kochasz phoebe?
{80440}{80464}co jest z wami facetami?
{80468}{80523}jakby chodzi�o tylko o was i wasze uczucia.
{80527}{80557}a co z uczuciami phoebe?
{80560}{80581}ona ci�gle mnie kocha.
{80582}{80607}b��d. ona ci� nie kocha.
{80611}{80697}ona s�dzi, �e ci�gle jeste� dziwakiem z piek�a rodem,|z supermocami
i kwasem zamiast krwi.
{80701}{80718}ona ci� nie kocha.
{80719}{80757}ona chcia�aby �eby� zosta� martwy.
{80797}{80816}powiedzia�a ci to?
{80818}{80854}powiedzia�a? nie musia�a mi tego m�wi�.
{80855}{80877}jest syren�.
{80881}{80921}jej cia�o pokry�o si� �uskami.
{80925}{80974}musia�a zmieni� si� w ryb�,|�eby przed tob� uciec.
{80978}{81003}rozumiesz ju�?
{81009}{81163}zrozum, mo�esz nam pom�c w odzyskaniu naszej siostry,|jedynie kiedy
znikniesz na zawsze.
{81352}{81410}przez strach oddycha� nie mog�,
{81414}{81467}aby odszed� wszystko zrobi�,
{81490}{81539}rosn�ca panika jest ze mn� wsz�dzie.
{81543}{81609}usu� m�j strach, niech on odejdzie.
{82422}{82458}co do diab�a...
{82784}{82800}uwa�aj!
{82833}{82878}zabierz te �mierdz�ce r�ce ode mnie!
{82882}{82923}ale wygadana.
{82934}{82969}wszystko co mnie obchodzi to jej ogon.
{83021}{83067}my�licie, �e ile by�my dostali za takie zdj�cia?
{83071}{83151}nie wiem jak wy, ale ja nie chc� sp�dzi�|reszty swojego �ycia na tej
��dce.
{83155}{83210}mo�e powinni�my pomy�le� o czym� wi�cej|ni� tylko o zdj�ciach.
{83214}{83224}wi�cej?
{83235}{83307}je�li przywieziemy j� w takim stanie|to na pewno dostaniemy drobne
honorarium,
{83314}{83371}ale mo�liwe, �e czeka nas tylko zaszczyt za znalezienie jej.
{83375}{83500}z drugiej strony, je�li powiemy, �e znale�li�my j� martw�|to mo�emy
sprzeda� jej cia�o za niez�� fortun�.
{83583}{83650}przykro mi, jej �ycie nale�y do mnie.
{84160}{84232}syreny to takie biedne, bezbronne stworzenia.
{84236}{84270}prawie mi ich �al.
{84274}{84307}�a�uj tego!
{84504}{84550}jestem gotowa na powr�t do domu!
{84585}{84622}ciesz� si�, �e wreszcie zm�drza�a�.
{84879}{84940}znajd�cie syren�.
{85225}{85293}przykro mi. by�em lekarzem, nie weterynarzem.
{85315}{85352}masz swoj� wod�.
{85512}{85555}mog�a� doda� troch� soli.
{85578}{85616}to wszystko co mog� na to poradzi�.
{85632}{85643}wystarczy.
{85644}{85698}czy kto� z was mo�e mnie teleportowa� z powrotem do oceanu?
{85699}{85742}czy nie �ciga ci� czasem demon?
{85746}{85765}demon?
{85774}{85804}czy kto� powiedzia� demon?
{85808}{85870}tak. jeden �ciga� phoebe a� do domu.
{85874}{85936}jak mi�o. witaj w domu.
{85940}{85981}to ju� nie jest m�j dom.
{85985}{86046}a co z tym demonem?
{86061}{86078}gdzie on jest?
{86084}{86139}chcia�abym mu podzi�kowa�, a potem zabi�.
{86151}{86178}na pewno wszystko w porz�dku?
{86182}{86215}nigdy nie by�o lepiej.
{86221}{86331}jestem gotowa zmierzy� si� z moimi l�kami...|jak z tym obrazem.
{86335}{86454}powiesi�am go, bo ba�am si� powiedzie� Leo,|�e jest okropny, ale
teraz...
{86545}{86575}bez obrazy kochanie.
{86609}{86655}wi�c jak wygl�da ten demon?
{86659}{86726}wysoki, ciemny, szkieletowy.|strzela elektryczno�ci�.
{86730}{86761}paige, potrzebujemy ksi�gi cieni.
{86765}{86792}mo�esz j� tu teleportowa�?
{86796}{86867}chcesz �ebym u�y�a mocy do domowych prac?
{86871}{86928}by�am pewna, �e boisz si� u�ywa� ich przez wzgl�d na osobist�
korzy��.
{86932}{86969}a widzisz? zn�w to s�owo: strach.
{86973}{87040}to bardzo m�cz�ce.|zr�b o co prosz�.
{87064}{87081}ksi�ga cieni.
{87230}{87318}powiedzia�am wam wszystko co wiem.|mog� wr�ci� do domu?
{87322}{87421}jeste� w domu i chyba zwariowa�a�|je�li my�lisz, �e gdzie� ci�
zabior�.
{87425}{87501}uspok�j si�, paige. wszystko b�dzie dobrze.
{87506}{87640}ciesz� si�, �e jeste� spokojna.|dlaczego jeste� taka spokojna?
{87644}{87723}zrobi�am to co mi poradzi�e�,|teraz czuj� si� dobrze.
{87727}{87766}mo�emy uratowa� Phoebe?
{87770}{87838}nie potrzebuj� ratunku.
{87842}{87950}potrzebuj� tylko moich morskich przyjaci� i l�ni�cych przedmiot�w
{87954}{88035}oraz le�e� na skale i czesa� w�osy.
{88039}{88080}potrzebuj� wody.
{88092}{88107}mam go.
{88144}{88159}tak, to on.
{88163}{88265}"necron: szkieletowa istota �yj�ca mi�dzy �yciem a �mierci�.
{88269}{88351}ma moc spopielania ka�dej �ywej istoty. "
{88390}{88425}nic dziwnego, �e �ciga phoebe.
{88429}{88503}skoro syreny s� nie�miertelne,|a on utkn�� mi�dzy �yciem a �mierci�,
{88507}{88583}to nie�miertelno�� umie�ci�a by go po stronie �ycia.
{88593}{88666}c�, nie dostanie mojej nie�miertelno�ci.
{88673}{88752}czy teraz kto� mo�e mnie teleportowa�|z powrotem do oceanu zanim si�
odwodni�?
{88756}{88779}potrzebuj� wody!
{88794}{88871}chcesz wody? za�atwi� ci wod�.
{88895}{88940}trzymacie mnie jako zak�adniczk�!
{88944}{88980}na to wygl�da.
{88986}{89016}nie jestem zwyk�� z�ot� rybk�.
{89020}{89067}nie mog� zignorowa� zewu oceanu.
{89071}{89165}zew zwyk�ej wanny b�dzie ci musia� wystarczy�.
{89231}{89266}czemu sprawiasz problemy?
{89274}{89331}/prawo dotycz�ce tej sprawy jest jasne.
{89335}{89431}/nie mo�emy zaakceptowa� niczego innego|/od oryginalnych dokument�w
medycznych.
{89435}{89483}to mi nie wystarcza.
{89556}{89650}jeste� pewien, �e nie mo�esz u�y� kopii,|kt�r� wys�a�em ci faksem?
{89654}{89750}/oczywi�cie, �e mo�emy, panie turner.|/natychmiast zako�cz� adopcj�.
{89754}{89796}- dzi�kuj�.|/- zawsze do us�ug.
{89907}{89924}co to by�o?
{89973}{90026}pomog�em tylko paige upora� si� z biurokracj�.
{90038}{90128}i nie mia�a nic przeciwko temu,|�e u�ywa�e� voodoo �eby oszuka�
system?
{90132}{90240}ona nie wie, �e jej pomagam,|a to nie jest voodoo.
{90244}{90315}a jakich mocy teraz u�ywasz?
{90319}{90371}mo�e mocy do zamieniania ludzi w py�?
{90384}{90418}co to niby ma znaczy�?
{90425}{90501}trzech rybak�w znikn�o dzi� tajemniczo,
{90505}{90576}pozostawiaj�c za sob� tylko py� z ko�ci.
{90580}{90615}i s�dzisz, �e ja ich zabi�em?
{90620}{90648}masz cholern� racj�.
{90652}{90676}s�dzisz, �e ja ich zabi�em?
{90677}{90782}ja, go��, kt�ry uratowa� wczoraj przed kulami|tw�j zadziwiaj�co ma�y
m�d�ek?
{90786}{90884}nie s�dzisz chyba, �e uwierz�, �e zrobi�e� to dla mnie?
{90888}{90957}jestem tylko pionkiem na twojej drodze do odzyskania phoebe.
{90961}{91059}zdaj� sobie spraw�, �e ludzie maj� o mnie takie zdanie,|ale pomimo
popularnej opinii,
{91063}{91103}nie jestem ju� �r�d�em z�a.
{91107}{91192}naprawd� nie jestem ju� �r�d�em z�a!
{91287}{91320}chc� tylko moj� �on� z powrotem.
{91576}{91671}przypu��my przez chwil�, �e to prawda,
{91675}{91796}�e uratowa�e� mnie poniewa� jeste� moim przyjacielem.
{91800}{91902}wi�c, jako hipotetyczny przyjaciel,|mog� da� ci rad�?
{91906}{91975}- tak.|- nie r�b tego sobie.
{91979}{92005}nie mog� nic na to poradzi�.
{92022}{92075}kochasz j�. rozumiem to.
{92079}{92123}i twoja mi�o�� jest... jest epicka.
{92173}{92211}zobacz co ona ci robi.
{92325}{92366}paige m�wi, �e ona mnie nienawidzi.
{92385}{92441}m�wi, �e powinienem zostawi� j� na dobre.
{92462}{92494}znasz j� od d�u�szego czasu, darryl.
{92495}{92589}jak uwa�asz? powinienem odej��?
{92702}{92736}wiem, �e nie chcesz.
{92800}{92847}ale to czego chcesz naprawd� nie ma znaczenia.
{92851}{92998}- zgadzasz si�?|- tak.
{93002}{93061}no to masz.
{93623}{93657}co si� dzieje? wszystko w porz�dku?
{93661}{93707}drobny b��d. jest w porz�dku.
{93822}{93904}drobny? pok�j si� pali.
{93908}{93993}masz odkry� jak unicestwi� Necrona, a nie siebie.
{93997}{94010}daj spok�j.
{94014}{94059}i tak nie u�ywa�y�my ju� tych �mieci.
{94063}{94090}gdzie rybia panna?
{94101}{94154}na dole, moczy si� w wannie.
{94158}{94206}co tu w og�le mieszasz?
{94210}{94304}troch� li�ci �opianu i oko traszki.
{94308}{94397}co? nigdy, przenigdy nie powinno si�|miesza� tych dw�ch rzeczy
razem.
{94401}{94456}to niebezpieczna kombinacja.
{94460}{94537}necron jest powa�nym zagro�eniem.|potrzebujemy powa�nego eliksiru.
{94541}{94628}wiesz, �e w ksi�dze przy istotach szkieletowych|jest ostrze�enie dla
wied�m?
{94632}{94746}ostatnie dwie, kt�re go unicestwi�y, a w�a�ciwie jedyne dwie,|zgin�y
przy tym.
{94750}{94797}wspaniale. wi�c zamierzasz by� numerem trzecim.
{94801}{94866}powinna� by� bardziej ostro�na.
{94870}{95008}"dobry plan szybko wykonany w tym tygodniu,|jest lepszy od idealnego
planu wykonanego w przysz�ym"
{95012}{95035}to patton.
{95063}{95091}dlaczego cytujesz patton?
{95095}{95190}odkry�am, �e je�li podwoj� ilo�� li�ci �opianu...
{95236}{95372}nie dotykaj. nie chc� tutaj ciebie,|ani mojej nienarodzonej
siostrzenicy.
{95431}{95499}nie powinna� oddycha� tym dymem, kiedy jeste� w ci��y.
{95504}{95558}paige, jeste� tak� pesymistk�!
{95568}{95587}co si� sta�o?
{95613}{95657}przygotowywa�y�my si�, �eby skopa� ty�ek demonowi.
{95658}{95686}to w�a�nie robi�y�my, prawda?
{95707}{95750}otworz�. to prawdopodobnie na wywiad z phoebe.
{95754}{95786}ode�lij ich!
{95858}{95896}nie patrz tak na mnie. to twoja �ona.
{95929}{95991}czy nie wydaje ci si�, �e jej strach troch� za szybko znikn��?
{96000}{96117}nie wiem. to chyba lepiej ni� jej|za�amanie nerwowe, jak dzisiaj
rano.
{96121}{96147}nie jestem tego pewien.
{96247}{96272}czego szukasz?
{96283}{96319}sprawdzam, czy nie mia�a jakiej� pomocy.
{96331}{96402}magicznej pomocy? piper nigdy by tego nie zrobi�a.
{96495}{96630}to zakl�cie przeciw strachowi.|piper je napisa�a.
{96690}{96723}przepraszam bardzo.
{96727}{96783}twoja siostra powiedzia�a, �e przeprowadzamy wywiad w �azience.
{96787}{96879}to powinna by� dla ciebie wskaz�wka,|�e moja siostra zwariowa�a.
{96883}{96943}daj spok�j, phoebe. chcia�a� s�awy.
{96947}{96991}wi�c j� z�ap. carpe diem.
{96992}{97029}nie wspominaj przy mnie karpii, prosz�.
{97030}{97074}wy�wiadczam ci przys�ug�.
{97078}{97128}ludzie pomy�l�, �e jeste� �mia�a i odwa�na.
{97132}{97194}co jest lepszego od gwiazdy, kt�ra chce by� nago podczas wywiadu?
{97198}{97294}mog� by� r�wnie fascynuj�ca w moich ubraniach w studio
telewizyjnym.|dzi�kuj� ci bardzo.
{97298}{97322}w�a�ciwie nie mo�esz.
{97326}{97406}m�j program nazywa si� W domu z nancy o'dell.
{97410}{97496}widzisz? cudownie. zaczynajcie.
{97632}{97678}co si� dzieje? s�yszeli�my krzyk phoebe...
{97696}{97736}jest w trakcie wywiadu.
{97755}{97772}w wannie?
{97776}{97826}nie martwcie si�. nie pokazuje ogona.
{97833}{97898}ta nancy o'dell ma idealne z�by.
{97902}{97974}nie m�wisz powa�nie.|ryzykujesz, �e si� o nas dowiedz�.
{97978}{98065}i zn�w wychodzi twoja awersja do ryzyka.
{98069}{98121}piper, wiemy, �e rzuci�a� zakl�cie przeciw strachowi.
{98125}{98186}nie zakl�cie przeciw strachowi.|ale zakl�cie uwolnienia.
{98190}{98251}powiedzia�e�, �ebym pozby�a si� mojego strachu,|wi�c to zrobi�am.
{98255}{98309}ale nie pozby�a� si� go. tylko go st�umi�a�.
{98313}{98342}a co za r�nica?
{98346}{98432}mog� by� sob� i pomaga� innym.
{98436}{98483}ale phoebe jest syren�,
{98487}{98584}i zostanie to wyemitowane w wiadomo�ciach o 6:00,|je�li tego nie
powstrzymamy.
{98588}{98632}widzisz tylko z�� stron�.
{98636}{98659}a jaka jest dobra strona?
{98663}{98741}dobr� stron� jest to, �e phoebe kocha|swoj� prac� najbardziej na
�wiecie,
{98745}{98890}i ten wywiad przypomni jej o tym|i pomo�e w jej powrocie do
normalno�ci.
{98922}{98999}ludzie zjadaj� ca�e gatunki ryb, kt�re wymieraj�.
{99003}{99066}na przyk�ad chilijskie morskie okonie.|jeszcze �adnego nie
spotka�am.
{99070}{99194}i na przyk�ad mieczniki,|to tak jakby zje�� or�a bielika.
{99209}{99296}nie wiedzia�am, �e tak pasjonujesz si�... rybami.
{99300}{99328}tak.
{99355}{99421}musimy to ju� ko�czy�.
{99425}{99463}w porz�dku. jeszcze jedno pytanie.
{99486}{99523}wr��my wi�c do twoich rad dla zakochanych.
{99524}{99604}s� takie rzeczywiste, chwytaj�ce za serce, szczeg�lnie ostatnio.
{99608}{99702}jest jaki� szcz�ciarz w twoim �yciu,|od kt�rego bierzesz inspiracje?
{99720}{99737}nie, nie ma.
{99747}{99824}naprawd�? wi�c jak jest z t� kolumn� dla zakochanych?
{99866}{99883}nie wiem.
{99921}{99958}ja chyba wiem.
{99967}{99988}w porz�dku. przykro mi.
{99989}{100045}naprawd� musimy ju� to zwin��.
{100052}{100084}chod�cie. sprowadz� was na d�.
{100088}{100116}ale jeszcze nie sko�czyli�my.
{100117}{100136}chyba jednak tak.
{100153}{100189}prze�o�ymy to na kiedy indziej.
{100182}{100210}zadzwoni� do ciebie moi ludzie.
{100214}{100240}dzi�ki.
{100244}{100288}- w porz�dku. pa pa.|- pa, nance.
{100374}{100396}wi�c, jak si� czujesz?
{100400}{100453}w�a�ciwie, dzi�ki tobie, czuj� si� wolna...
{100465}{100558}wolna od p�ytkiej gonitwy za bogactwem i s�aw�.
{100562}{100629}pragn� teraz tylko spokoju morza.
{100658}{100696}dobra robota z zakl�ciem przeciw strachowi.
{100713}{100742}jakie zakl�cie?
{100798}{100835}a co do diab�a jest z nimi?
{100889}{100917}teleportuj phoebe na poddasze.
{100918}{100939}a co z tob�?
{101007}{101036}zr�b to!
{101199}{101261}no dobrze, elektryczny cz�owieku. bardzo imponuj�ce.
{101543}{101576}jak d�ugo zajmie ci to zakl�cie?
{101580}{101608}nie wiem. jest bardzo zawi�e.
{101612}{101657}jest tu du�o r�nych czynnik�w.
{101685}{101728}a dlaczego nie mo�emy teleportowa� si� do necrona
{101729}{101796}i spr�bowa� tego unicestwiaj�cego eliksiru,|nad kt�rym pracowa�a
piper.
{101800}{101866}poniewa� piper by�a pod wp�ywem, kiedy miesza�a eliksir,
{101870}{101972}co mo�na pozna� po cudownych szcz�tkach|naszego nadpalonego
poddasza.
{101976}{102035}wi�c co si� sta�o?
{102065}{102100}dzi�ki jej zakl�ciu przeciw strachowi,
{102104}{102182}zbytnio nastawi�a si� na ofensyw� ze swoim wybuchowym eliksirem,
{102186}{102236}i nie s�dz�, �eby chodzi�o o taki efekt.
{102240}{102273}dlaczego? jak dla mnie brzmi dobrze.
{102274}{102382}poniewa� ostatnie dwie wied�my, kt�re unicestwia�y szkieletow�
istot�,|wyparowa�y podczas tego procesu.
{102386}{102492}uwa�am, �e moc trzech si�str jest nasz� najlepsz� szans�|na
zabicie necrona i pozostanie przy �yciu.
{102529}{102549}mo�esz ja wyczu�?
{102553}{102568}tak.
{102574}{102589}jest ranna?
{102593}{102632}kt� to wie. mog� wyczu� tylko jej odwag�.
{102636}{102686}wiele odwagi.
{102690}{102705}nie przejmuj si�.
{102709}{102735}on jej nie zabije.
{102739}{102799}potrzebuje jej �ywej,|je�li chce dosta� mnie.
{102833}{102959}i tak musimy si� pospieszy�, zanim piper zrobi co� g�upiego,|jak
danie nancy o'dell wy��czno�ci na necrona.
{102963}{103050}zaczynam si� zastanawia� czy ta ca�a|moc trzech si�str jest tego
warta.
{103054}{103071}co masz na my�li?
{103075}{103119}tak naprawd� to nie jest moc trzech.
{103123}{103251}bardziej jakby moc 2 i 1/2,|bior�c pod uwag�, �e jeste� w po�owie
czarownic�.
{103255}{103373}po drugie, martwi� si�, �e moja nieustraszona �ona|nie pozwoli nam
si� wtr�ci� w unicestwienie necrona.
{103377}{103437}ma obecnie problemy z w�a�ciw� ocen� sytuacji.
{103441}{103499}nawet nie wiem, czemu rzuci�a to zakl�cie.
{103503}{103541}m�g�bym pom�c jej przez to przej��.
{103545}{103581}spr�buj zrozumie� przez co przechodzi.
{103582}{103615}ledwo by�a wstanie funkcjonowa�,
{103619}{103726}obwinia si� o to co sta�o si� z phoebe.
{103744}{103753}czekaj no.
{103754}{103798}co masz na my�li m�wi�c "co sta�o si� z phoebe?"
{103802}{103867}to co mi si� przytrafi�o to najlepsza rzecz,|jak mi si�
przytrafi�a.
{103871}{103900}p�ywam teraz z delfinami.
{103904}{103968}wygrzewam si� z bia�ymi waleniami.
{103994}{104080}chyba co� znalaz�am,|ale musz� porozmawia� z tob� na osobno�ci.
{104085}{104151}rozumiecie teraz? w�a�nie dlatego kocham by� syren�.
{104155}{104208}pod wod� nie ma �adnych sekret�w.
{104212}{104265}nie ma �cian, kt�re ci� wi 꿹.
{104269}{104326}wystarczy. leo, schody.
{104381}{104436}hej, czekajcie...
{104453}{104528}je�li teleportujemy phoebe do oceanu,|necron od razu zamieni j� w
py�,
{104532}{104563}i ona zniknie na zawsze.
{104567}{104598}mamy inny wyb�r?
{104606}{104678}nie wiem. zastanowi�o mnie co� co powiedzia�a|nancy o'dell podczas
wywiadu.
{104682}{104743}co je�li serce phoebe nie jest tak zimne jak my�leli�my?
{104747}{104790}nie mamy czasu, �eby si� dowiedzie�.
{104794}{104834}lepiej znajd�my czas.
{104847}{104907}nie chc� ocali� jednej siostry, ale straci� drugiej.
{104911}{104993}przykro mi paige, ale musimy podj�� to ryzyko.
{105159}{105227}co o mnie m�wili�cie?
{105231}{105327}m�wi�am, �e zamierzasz odp�yn�� od nas,|jak tylko uratujemy piper,
zgadza si�?
{105331}{105361}musimy si� pospieszy�.
{105545}{105580}niech to lepiej zadzia�a.
{105722}{105741}gdzie jest paige?
{105860}{105971}chyba dali�my twoim siostrom wystarczaj�co czasu|na martwienie si�
o ciebie.
{106017}{106093}a teraz zawo�aj swojego ducha �wiat�o�ci.
{106111}{106139}albo co?
{106313}{106350}prosz�, prosz�. niech mi kto� pomo�e.
{106354}{106455}wredny demon moczy mnie w wodzie,|jest naprawd� zimno.
{106460}{106483}atak!
{106811}{106846}tylko na tyle ci� sta�?
{106869}{106891}jeszcze raz.
{107080}{107126}paige, nie musisz w�amywa� si� do mojego mieszkania.
{107130}{107183}odchodz�. pos�ucham twojej rady.
{107188}{107246}nie. jestem znana z dawania z�ych rad.
{107250}{107272}�e co prosz�?
{107276}{107316}phoebe potrzebuje twojej pomocy.
{107349}{107395}wiem. dlatego zamierzam odej��.
{107405}{107446}to najlepszy spos�b, �eby jej pom�c.
{107453}{107509}- a teraz je�li mog�.|- nie.
{107518}{107542}co robisz?
{107546}{107593}prosz�, nie mog� pozwoli� ci odej��.
{107631}{107664}w co ty grasz?
{107668}{107702}w nic.
{107706}{107760}powiedzia�am ci, �e phoebe potrzebuje twojej pomocy.
{107782}{107838}a ty potrzebujesz pomocy psychologa.
{107866}{107894}to pewnie prawda,
{107898}{107982}szczeg�lnie, �e sama nie umiem uwierzy� w to,|co zamierzam
powiedzie�, ale uwa�am...
{107989}{108016}�e phoebe ci�gle ci� kocha.
{108047}{108120}"phoebe nienawidzi ci� tak bardzo,|�e jej cia�o pokry�o si�
�uskami."
{108124}{108162}to powiedzia�a� dzi� rano.
{108174}{108235}to mo�e by� niefortunny dob�r s��w.
{108249}{108304}my�la�am, �e phoebe ucieka, poniewa� ci� nienawidzi,
{108308}{108365}ale teraz uwa�am, �e to dlatego, �e ci� kocha.
{108427}{108446}tak my�lisz?
{108486}{108510}to teoria.
{108520}{108633}w jej kolumnie z poradami, odk�d odszed�e�,|by�y prawie same
porady mi�osne.
{108653}{108683}ty kaza�a� mi odej��.
{108693}{108753}phoebe tak powiedzia�a.|darryl tak powiedzia�.
{108767}{108789}zrozumia�em wiadomo��.
{108793}{108850}a teraz zmieniasz swoje zdanie, bazuj�c na teorii?
{108900}{108930}a co je�li mog� j� udowodni�?
{108990}{109044}tylko phoebe mo�e udowodni�, �e ci�gle mnie kocha.
{109071}{109089}masz racj�.
{109117}{109209}niech si� otworzy phoebe serce,|nie b�dzie ju� w takiej udr�ce.
{109213}{109324}sprowad� gor�cy ogie� mi�o�ci,|zdrad� jakie uczucie w jej sercu
go�ci.
{109392}{109414}co zrobi�a�?
{109839}{109921}wida� kocha ci� bardziej, ni� mogli�my przypuszcza�.
{110097}{110153}paige nie by�o w domu.|nie mam poj�cia gdzie mo�e by�.
{110164}{110197}zapomnijmy o niej.
{110201}{110225}znajd�my piper.
{110229}{110292}ale potrzebujesz mocy trzech si�str, �eby za�atwi� Necrona.
{110359}{110380}zn�w j� krzywdzi.
{110401}{110431}on chce mnie.|id� sama.
{110435}{110451}nie!
{110460}{110521}nie mog� pozwoli�, �eby cokolwiek|sta�o si� Piper albo jej
dziecku.
{110525}{110538}ale, phoebe...
{110542}{110575}zaczekasz tu na paige.
{110595}{110627}kupi� nam troch� czasu.
{110634}{110663}ale, phoebe!
{110999}{111033}mam do��.
{111053}{111114}twoja terapia jest szokuj�ca.
{111134}{111178}zrozumia�e�? szokuj�ca.
{111182}{111222}�yczysz sobie �mierci?
{111226}{111282}nie jeste� wystarczaj�co demonem, �eby mnie zabi�.
{111286}{111326}zrobi�by� to ju�, gdyby� m�g�.
{111330}{111428}wr�cz przeciwnie. nie by�em g�odny, a� do teraz.
{111450}{111527}ale nadchodzi czas mojego karmienia.
{111597}{111655}pu�� j�! to mnie chcesz.
{111722}{111783}uwa�aj, phoebe. wyci�gn�� muszelk�.
{111787}{111812}wiesz co to jest?
{111816}{111910}tak. muszla augera - wysysa �ycie wieczne.
{111918}{112028}oddam ci moj� nie�miertelno��,|je�li wypu�cisz moj� siostr�.
{112154}{112248}a ja przyrzekam, �e j� zabij�,|je�li najpierw nie dostan� tego co
chc�!
{112252}{112293}piper? w porz�dku?
{112321}{112338}moje dziecko!
{112404}{112443}co zrobi�e�?
{112623}{112675}dotrzymaj obietnicy, czarownico.
{112956}{112979}gdzie by�a�?
{112993}{113043}zapomnia�am zakl�cia unicestwiaj�cego ze strychu.
{113226}{113263}kochanie, w porz�dku.|jestem tu.
{113448}{113464}muszla!
{113520}{113589}piper, we� phoebe za r�k�.
{113610}{113704}i przygotuj si� na wielki wybuch.
{113657}{113764}niech z�o na l�d zostanie zmyte,| na ca�� wieczno�� b�dzie ukryte.
{113755}{113862}ca�� nasz� si�� to zrobimy.| demona na zawsze unicestwimy!
{115216}{115300}paige, ocknij si�! paige!
{115396}{115467}nic dziwnego, �e przy tych demonach dano ostrze�enie.
{115467}{115510}mnie to m�wisz.
{115530}{115582}- w porz�dku?|- tak, tak my�l�.
{115704}{115727}gdzie jest piper?
{116019}{116075}wiem, dlaczego si� ba�a�.
{116079}{116191}nie chcesz zostawi� swojego dziecka,|w spos�b, w jaki ja ci�
zostawi�am.
{116236}{116392}ale zakl�cie go nie odp�dzi,|tylko wiara mo�e to zrobi�.
{116349}{116464}wiar�, �e twoje przeznaczenie jest inne ni� moje.
{116551}{116574}we� moj� r�k�.
{117274}{117347}- mamo!|- nie, w porz�dku kochanie. to my.
{117340}{117371}leo, wylecz jej brzuch!
{117496}{117525}jak to zrobi�e�?
{117556}{117573}to nie ja.
{117635}{117664}to dziecko.
{117671}{117687}co?
{117725}{117780}ma to chyba po tatusiu.
{117860}{117902}to musia�a mie� na my�li mama.
{117916}{117934}mama?
{117938}{117976}przysz�a do mnie w wodzie.
{117989}{118062}pomog�a mi zrozumie�,|dlaczego tak si� ba�am.
{118089}{118146}nie chc� zostawi� mojego dziecka bez matki.
{118170}{118205}masz co�, czego ona nie mia�a.
{118218}{118248}tak? co takiego?
{118257}{118276}mnie.
{118314}{118339}i mnie.
{118453}{118473}ale nie j�.
{118533}{118559}co robimy?
{118562}{118653}nic. mam przeczucie, �e ona wr�ci.
{118654}{118675}sk�d wiesz?
{118693}{118790}powiedzmy, �e mam ca�kiem niez�� wiedz�,|co dzieje si� w jej
g�owie.
{119048}{119080}jak si� tu dosta�am?
{119107}{119133}ja ci� tu sprowadzi�em.
{119155}{119237}to si� nie dzieje. to nie mo�e si� dzia�!
{119229}{119274}to prze�ladowanie!
{119279}{119305}nie prze�laduj� ci�.
{119313}{119333}paige mnie przys�a�a.
{119405}{119445}wiem dlaczego uciekasz, phoebe.
{119450}{119494}nic o mnie nie wiesz.
{119504}{119566}my�la�a�, �e mo�esz uciec w ten wielki ocean,
{119587}{119680}�e fale zmyj� tw�j b�l, ale tego nie zrobi��
{119678}{119737}nie dop�ki nie przyznasz,|co ci� tu tak w og�le sprowadzi�o.
{119742}{119779}wiem, co mnie tu sprowadzi�o.
{119799}{119846}- ty.|- tak, ale dlaczego?
{119856}{119920}i nie m�w, �e si� mnie boisz, poniewa� to nie prawda.
{119959}{120045}daj spok�j. nie chcesz chyba|sp�dzi� wieczno�ci, unikaj�c prawdy.
{120062}{120121}je�li nie dla mnie, b�d� przynajmniej szczera dla swojego dobra.
{120139}{120185}nie zatra� si� przeze mnie.
{120218}{120249}co chcesz, �ebym powiedzia�a?
{120258}{120293}nie musisz nic m�wi�.
{120315}{120408}�eby si� uwolni�, musisz przyzna�|co naprawd� do mnie czujesz�
{120417}{120439}w g��bi swojego serca.
{121120}{121156}sk�d by�e� taki pewny?
{121210}{121238}mia�em przeczucie.
{121361}{121446}kocham ci� i zawsze b�d�.
{121483}{121522}ale to niczego nie zmienia.
{121558}{121584}to nie ma znaczenia.
{121649}{121688}mi�dzy nami koniec.
{122936}{123013}wiem, �e by�em dla ciebie ostry,|ale nie chc� �eby� zrezygnowa�a.
{123032}{123083}masz prawdziwy dar pomagania ludziom.
{123101}{123194}nie martw si�. b�d� nadal pomaga� ludziom.
{123203}{123277}ale nie chc� si� ju� wi�cej rozprasza�.
{123323}{123365}ale dzi�kuj� za wszystko.
{123670}{123792}/it's just one more day
{123782}{123836}/no one said...
{123837}{123914}/there would be rain again...
{123908}{123990}/won't blame it on myself...
{124041}{124117}/i'll blame it on the weatherman...
{124196}{124328}/get away for awhile...
{124318}{124464}/here i am out on my own again...
{124441}{124528}/won't blame it on myself
{124542}{124664}/yeah, i'll blame it on the weatherman
{124644}{124718}/standing on the shore
{124715}{124788}/calling out your name...
{124782}{124850}/i was here before
{124846}{124918}/i could see your face
{124912}{124984}/only clouds will see
{124982}{125053}/tears are in my eyes...
{125048}{125119}/empty like my heart
{125117}{125231}/why do you say goodbye...
{125243}{125513}/the rain goes on and on again
{125513}{125577}{c:$aaccff}t�umaczenie, napisy: siarenka|korekta: spirozea
{125579}{125663}{c:$aaccff}.:: grupa hatak - hatak.pl ::.
{125664}{126163}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|http://www.napisy24.pl/

Related Interests