You are on page 1of 13

{1}{75}movie info: xvid 640x480 25.0fps 348.3 mb|/subedit b.

4056
(http://subedit.com.pl)/
{844}{909}co robisz?
{903}{937}ta dj'ka jest na prawd� dobra, co nie?
{940}{1001}tak. szkoda, �e nie jest taka dobra w p-3.
{991}{1028}racja. przepraszam.
{1025}{1091}skup si�. jeste�my tu w interesach,|nie dla przyjemno�ci.
{1080}{1187}wiem, ale czy nie s�dzisz,|�e troch� przesadzasz?
{1169}{1201}nie.
{1196}{1259}ten klub sta� si� najgor�tszym wydarzeniem w mie�cie.
{1249}{1315}i chc� si� dowiedzie�, co oni robi�, a ja nie.
{1304}{1347}p-3 ci�gle ma si� dobrze.
{1340}{1402}nie tak dobrze jak kiedy�, dzi�ki mnie.
{1395}{1450}c�, piper, b�dziesz mia�a dziecko.
{1441}{1484}twoje priorytety si� zmieni�y.
{1476}{1525}nie s�ysza�e�?
{1519}{1620}kobiety mog� mie� zar�wno kariery jak i dzieci.|pisali o tym w
gazetach.
{1602}{1679}a czy te kobiety pr�buj� te�|chroni� �wiat przed demonami?
{1689}{1760}na mi�o�� bosk�. wynajmijcie pok�j.
{1882}{1910}co ty tutaj robisz?
{1919}{1970}no wiesz, tak sie w��cz�.
{1965}{2032}nie mo�esz tego robi� w naszym klubie?
{2022}{2055}co? i przegapi� Dj'k�?
{2055}{2074}no przesta�.
{2120}{2221}moja siostra piper i jej m�� leo.|to jest dave.
{2214}{2233}mi�o mi.
{2230}{2254}mi te�.
{2257}{2295}nie wiedzia�am, �e by� "dave".
{2300}{2384}chodzili�my tylko przez jakie� trzy tygodnie.
{2375}{2400}tygodnie?
{2395}{2435}no prosz�!
{2565}{2601}sp�ni�a� si�.
{2609}{2636}co tutaj robisz?
{2641}{2664}przysz�am do was.
{2691}{2726}dave, mo�e postawi� ci drinka?
{2734}{2757}mam ju�, dzi�ki.
{2754}{2795}to nie wystarczy.
{2838}{2881}m�wi�e�, �e b�dziesz dzi� pracowa�.
{2874}{2951}w�a�ciwie to pracuj� tutaj.
{2938}{3080}pomy�la�am, �e ci faceci mog� mi pom�c|w doradzaniu innym facetom.
{3070}{3147}a ten facet z do�eczkami...
{3207}{3230}bardzo pomaga.
{3254}{3364}nie wiem co mnie bardziej wkurza: fakt, �e jeste�cie tutaj,
{3346}{3383}czy �e jeste�cie tu beze mnie.
{3398}{3465}uwa�a�y�my, �e to nie b�dzie dobre dla dziecka.
{3454}{3513}wiesz, ha�as, ludzie.
{3503}{3588}tak, wiem, ale czasami wyj�cie jest dobre dla mamusi.
{3598}{3650}wi�c posz�aby�?
{3645}{3695}nie. ale nie o to chodzi.
{3706}{3751}trudno ci� zrozumie�.
{3744}{3798}ju� dobrze. nie ma sprawy.
{3792}{3849}zobaczymy si� w domu.
{3976}{4016}ci�gle uwa�asz, �e to dobry pomys�?
{4015}{4044}c�, znasz piper.
{4040}{4104}nie zwolni, dop�ki kto� nie zrobi tego za ni�.
{4116}{4193}nie chc� robi� nic, co do�o�y jej wi�cej stresu.
{4259}{4288}wygl�dasz na zestresowanego.
{4340}{4367}nie. przestraszy�e� mnie.
{4481}{4509}co tu robisz?
{4536}{4623}drzwi s� zamkni�te, wi�c pomy�la�em,|�e po�wicz� rysowanie podczas
czekania.
{4633}{4648}dobrze.
{4677}{4701}nie bardzo.
{4719}{4805}no nie wiem, nie mog� sprawi�,|�eby to zadzia�a�o.
{4806}{4848}zrobi�em wszystko co powiedzia�a�.
{4841}{4870}stara�em si� skupi� i...
{4865}{4919}wida� nie stara�e� si� wystarczaj�co.
{5042}{5077}masz wyj�tkowy dar, kevin.
{5077}{5114}wyj�tkowy dar.
{5143}{5225}i je�li masz by� w tym mistrzem,|musisz w niego ca�kowicie uwierzy�.
{5344}{5445}rysunki s� lepsze, ale nigdy nie b�d� prawdziwe.
{5428}{5497}nie, dop�ki nie stan� si� prawdziwe w twojej g�owie.
{5537}{5573}spraw, �eby by�y prawdziwe, kevin.
{5621}{5650}spraw, by o�y�y.
{6105}{6140}zadzia�a�o!
{6281}{6327}jak sprawimy, �eby odszed�?
{6575}{6645}nadszed� czas na o�ywienie tak�e tego bohatera.
{6656}{6695}�eby zaj�� si� twoim ma�ym problemem.
{6710}{6759}a potem moim.
{6830}{6875}{c:$aaccff}.:: grupa hatak - hatak. pl::.
{6888}{6964}{c:$aaccff}charmed [5x05] witches in tights|czarownice w rajtuzach
{6964}{7068}{c:$aaccff}t�umaczenie i napisy: siarenka
{8886}{8920}co tutaj robisz, g�upcze?
{8960}{9000}pr�buj� dosta� si� do domu, kaz.
{8993}{9009}s�uchaj!
{9057}{9106}rozmawiali�my ju� o tym.
{9115}{9197}tutaj robi� swoje interesy.
{9181}{9216}i nie lubi�, kiedy mi si� przeszkadza.
{9234}{9253}obr�� si�.
{9264}{9291}to b�dzie ci� kosztowa�.
{9465}{9483}co to jest?
{9546}{9563}to ja?
{9586}{9644}jak kopiesz mi ty�ek??
{10036}{10088}dorwiemy ci� nast�pnym razem, ma�y cz�owieku.
{10723}{10777}wystarczy na dzi�.
{11030}{11063}co to jest, halloween?
{11058}{11088}kim do diab�a jeste�?
{11105}{11131}jestem agresorem.
{11151}{11177}agresorem?
{11190}{11255}kimkolwiek jeste� w�a�nie pope�ni�e� powa�n� pomy�k�.
{11302}{11322}za tob�.
{12129}{12144}dzie� dobry.
{12150}{12167}dzie� dobry.
{12205}{12232}dopiero wr�ci�a� do domu?
{12316}{12382}og�rki konserwowe z sosem czekoladowym i musztard�?
{12372}{12403}naprawd� to jesz?
{12400}{12432}taki jest plan.
{12444}{12460}czekaj chwil�.
{12471}{12524}nie by�o ci� w domu przez ca�� noc?
{12540}{12587}nie, "mamo". a co?
{12606}{12637}chyba wariuj�,
{12632}{12712}poniewa� mog�abym przysi�c,|�e widzia�am ci� kiedy mija�am tw�j
pok�j.
{12734}{12766}to by�o ko�o 2:30?
{12784}{12809}by�am w po�owie naga?
{12851}{12881}paige, co si� dzieje?
{12918}{12953}nic. nie chc� k�opota�.
{12973}{13005}nie k�opotasz mnie.
{13000}{13065}dlaczego nagle wszyscy uwa�aj�, �e sprawiaj� mi k�opot.
{13054}{13084}to nieprawda.
{13080}{13104}o co chodzi?
{13118}{13219}troch� zabawia�am si� z davem i�
{13202}{13240}"zabawia�a�"?
{13242}{13266}tak.
{13262}{13296}uprawia�am seks.
{13327}{13388}teraz rozumiesz dlaczego nie chc� z tob� o tym rozmawia�.
{13379}{13450}dziwnie jest m�wi� do ci�arnej kobiety o seksie.
{13476}{13517}a my�lisz, �e jak zasz�am w ci���?
{13539}{13584}tego te� nie chc� wiedzie�.
{13611}{13626}w ka�dym razie...
{13642}{13715}robili�my, wiesz co,
{13703}{13867}i ju� mia�am mie�, wiesz co,|i nagle teleportowa�am si� na g�r�
schod�w.
{13854}{13873}o m�j Bo�e.
{13888}{13917}nie zrobi�a� tego.
{13913}{13943}zauwa�y�?
{13938}{13970}nie, dzi�ki bogu.
{13965}{14038}teleportowa�am si� z powrotem zanim �wiat�o si� w��czy�o.
{14026}{14056}ale to �enuj�ce!
{14051}{14097}zapomnij o wstydzie, paige.
{14089}{14155}mog�a� musie� si� powa�nie t�umaczy�.
{14145}{14223}nie planowa�am si� teleportowa�, piper.
{14210}{14276}to nie by� m�j cel w tym momencie.
{14315}{14408}jak my�lisz, dlaczego tak si� sta�o.
{14399}{14487}to znaczy, wykonywa� swoj� robot�?
{14490}{14577}wykonywa� swoj� robot� dobrze.
{14589}{14733}chyba bardzo go lubi�,
{14733}{14861}i od czas�w Glenna to pierwszy facet, z kt�rym by�am,
{14792}{14834}odk�d dowiedzia�am si�, �e jestem czarownic�.
{14835}{14998}i jestem chyba tak zaj�ta ochron� tego naszego sekretu,
{14971}{15067}�e nie potrafi� opu�ci� swojej gardy.
{15100}{15134}jak ty to zrobi�a�?
{15168}{15195}po�lubi�am anio�a.
{15318}{15383}przepraszam. jeste� ca�y?
{15393}{15441}teleportacja trwa�a d�ugo, prawda?
{15446}{15493}troch� si� denerwuj�.
{15502}{15526}leo, co si� sta�o?
{15522}{15557}s�ysza�y�my ha�as.
{15554}{15583}nie trafi�.
{15632}{15656}kim jest krytyk?
{15697}{15770}to jest ramus. jest z rady starszych.
{15772}{15833}naprawd�?
{15831}{15906}wydawa�o mi si�, �e m�wi�e� nam,|�e przyjdzie dopiero jutro w nocy.
{15902}{15965}nam? nikt mi nic nie m�wi�.
{15976}{16103}nie chcieli�my ci� martwi� demonicznymi zagro�eniami,|dop�ki nie
b�dzie to absolutnie konieczne.
{16099}{16129}jakie zagro�enia?
{16132}{16197}przypuszczam, �e to powinno wystarczy�.
{16314}{16345}co wy knujecie?
{16370}{16408}to pomys� phoebe.
{16411}{16481}chcia�y�my, �eby by�o �atwiej. to wszystko.
{16469}{16512}wiesz, uwolni� ci� od stresu.
{16508}{16577}przesta�, bo mnie to wkurza.
{16566}{16610}jestem w ci��y, to nie �miertelne.
{16628}{16695}wi�c co on tutaj robi?
{16705}{16758}ramus odchodzi na emerytur�.
{16749}{16823}zszed� tu, �eby przekaza� moce nowemu starszemu.
{16814}{16841}wi�c...
{16837}{16852}wi�c?
{16869}{16937}nie ma takiego demona,|kt�ry nie chcia�by mie� jego mocy.
{16933}{17009}wi�c rada starszych chce,|�eby�cie go chroni�y na wypadek ataku.
{17005}{17056}dlaczego nie m�g�by si� po prostu teleportowa�?
{17050}{17140}poniewa� moje moce s� mentalne,|nie fizyczne, m�oda damo.
{17153}{17258}mo�na by my�le�, �e twoja podopieczna|powinna wiedzie� takie
podstawowe rzeczy.
{17334}{17374}nie ma problem�w ze s�uchem.
{17380}{17431}nie. tylko z nastawieniem.
{17436}{17451}co?
{17451}{17478}troch� szacunku.
{17480}{17552}na mi�o�� bosk�.
{17540}{17616}wi�c kim jest nowy cz�onek rady starszych i kiedy tu b�dzie?
{17614}{17651}nie wiemy kim on jest.
{17659}{17771}wiemy tylko, �e transfer musi si� odby�|podczas dzisiejszej
r�wnonocy,
{17765}{17825}albo strac� moce na zawsze.
{17848}{17943}wi�c mamy tylko tu siedzie� i czeka�?
{17940}{18019}tak, niestety.
{18627}{18669}zaczyna�am si� o ciebie martwi�, kevin.
{18663}{18717}arnon, przestraszy�e� mnie.
{18741}{18756}przepraszam.
{18877}{18897}gdzie jest agresor?
{18989}{19005}nie ma go.
{19054}{19081}podar�em rysunki.
{19083}{19100}co zrobi�e�?
{19097}{19135}zabi� cz�owieka.
{19129}{19184}arnon, on zabi� kaza.
{19183}{19272}czy nie dlatego chcia�e� mojej pomocy w tworzeniu superbohatera?
{19258}{19314}nie! nie �eby zabi�! nigdy tego nie chcia�em.
{19305}{19344}by� z�ym cz�owiekiem, prawda?
{19372}{19400}tak jak ramus.
{19440}{19473}nie namaluj� go jeszcze raz.
{19496}{19553}arnon, przykro mi.
{19602}{19622}mieli�my umow�.
{19649}{19699}ja pomagam tobie, ty pomagasz mi, pami�tasz?
{19707}{19855}a teraz agresor ma zaj�� si� Ramusem,|�eby pozbawi� go jego mocy.
{19882}{19934}dlaczego ty nie mo�esz tego zrobi�?
{19949}{19972}m�wi�em ci to.
{19981}{20065}posiadam tylko zdolno�� wyczuwania wielkich mocy,|nie do ich
posiadania.
{20075}{20104}to tak ci� znalaz�em.
{20117}{20151}tak znajd� Ramusa.
{20202}{20254}pom� mi zrobi� dobr� rzecz, kevin.
{20325}{20370}przywr�� superbohatera do �ycia.
{20397}{20437}zanim kto� inny straci swoje.
{20597}{20636}to wszystko �ywi i martwi?
{20630}{20712}nie dos�ownie. przynajmniej nie wi�kszo�� z nich.
{20698}{20727}co ja mam niby zrobi�?
{20723}{20776}nie nad��am. ci�gle przychodz� nowe.
{20767}{20802}co mo�esz zrobi�?
{20793}{20844}odpowiedzie� dwa, trzy razy na dzie� i zignorowa� reszt�.
{20845}{20872}nie mo�esz pom�c wszystkim.
{20876}{20911}to w�a�nie jest problem.
{20954}{20993}mam. dzi�ki.
{21040}{21156}/wi�c co powiesz apodyktycznej m�odszej siostrze,
{21137}{21252}/kt�ra traktuje swoj� starsz�,|ci�arn� siostr� jak porcelanow�
lalk�?
{21252}{21269}dzi�kuj�?
{21272}{21301}a co z "odwal si�"?
{21308}{21353}to chyba lepsza rada.
{21345}{21375}jeste� na mnie z�a?
{21371}{21436}nie, je�li przyjdziesz do domu i zaopiekujesz si� Ramusem.
{21433}{21478}kochanie, nie mog�.
{21471}{21536}mam gazylion list�w, na kt�re musz� odpowiedzie�.
{21526}{21574}znudzony z berkeley nie mo�e czeka�.
{21566}{21611}musz� przes�ucha� Dj��w.
{21609}{21667}uwierz mi. to jest wa�niejsze.
{21658}{21708}i tak nie powinna� chodzi� do pracy.
{21721}{21737}przepraszam.
{21735}{21775}nie mog� martwi� si� o swoj� siostrzenic�?
{21787}{21838}a co z paige? mo�e ona przyjdzie?
{21841}{21876}najwidoczniej nie.
{21878}{21956}jest z davem, desperacko pr�buj�c si� nie teleportowa�.
{21951}{21987}na mi�o�� bosk�.
{21981}{22026}a co z...
{22127}{22169}call opiekuj�cy si� Starszym?
{22162}{22216}nie s�dz�, �e to dobry pomys�.
{22283}{22326}wr�c� do domu jak tylko b�d� mog�a, dobrze?
{22374}{22415}o cokolwiek chodzi, nie mam czasu.
{22412}{22481}nie rozumiesz, nie chodzi o nas.
{22487}{22511}potrzebuj� twojej pomocy.
{22511}{22539}a kto jej nie potrzebuje?
{22566}{22624}s�ysza�a� kiedy� o edwardzie millerze, kr�lu slums�w?
{22615}{22678}wzi�� miliony dolar�w przeznaczone na odnow� miasta,
{22668}{22736}ale zamiast naprawia� budynki, pr�buje wyrzuca� lokator�w.
{22748}{22787}w jaki spos�b jest wstanie to robi�?
{22781}{22845}nie mam poj�cia, ale dlatego pr�buj�|zdoby� nakaz, �eby go
powstrzyma�.
{22865}{22908}naprawd�? ty?
{22916}{22946}z t� ca�� biurokracj�?
{22939}{22993}dlaczego po prostu nie zamienisz go w fontann�.
{23032}{23074}uwierz mi, kusi mnie to,
{23082}{23145}ale postanowi�em nie u�ywa� swoich mocy bez wzgl�du na wszystko.
{23152}{23171}od kiedy?
{23175}{23251}odk�d pr�bowa�em ci� udusi�.
{23408}{23461}b�d� pracowa� w domu przez reszt� dnia.
{23478}{23512}pos�uchaj mnie, to s�uszna sprawa.
{23513}{23608}ci ludzie zostan� dzi� wyeksmitowani,|a ja dopiero jutro mog� zdoby�
nakaz s�dowy.
{23605}{23710}je�li mog�aby� tylko postraszy� go artyku�em w twojej gazecie,
{23692}{23739}albo nawet przeciekiem do stacji telewizyjnej.
{23732}{23833}cole, nie mam nawet wystarczaj�co czasu,|�eby pom�c moim czytelnikom
z ich problemami.
{23817}{23875}ale ja m�wi� o ca�ych rodzinach.
{23875}{23951}dzieci i niemowl�ta, |kt�re nie maj� gdzie p�j��.
{23986}{24028}to �wietnie, �e chcesz pom�c,
{24035}{24082}naprawd�, ale nie mog�.
{24084}{24137}nie mam mocy, �eby cokolwiek teraz zrobi�.
{24144}{24265}mo�e i nie masz wielu rzeczy,|ale bezsilno�� nie jest jedna z nich.
{24344}{24405}czy on m�wi� o edwardzie millerze, kr�lu slums�w?
{24415}{24486}w�a�ciwie to dosta�a� jakie� listy od jego lokator�w.
{24479}{24512}naprawd�? nie widzia�am ich.
{24526}{24567}nie dotar�a� do nich.
{24958}{24973}mia�a�?
{25028}{25044}nie.
{25100}{25124}tak s�dzi�em.
{25153}{25193}to nie twoja wina, dave.
{25194}{25235}zaufaj mi, to ja.
{25242}{25295}ci�gle to powtarzasz, paige,|ale co to oznacza?
{25326}{25359}to skomplikowane.
{25398}{25421}wi�c masz szcz�cie,
{25439}{25496}poniewa� specjalizuj� si� w komplikacjach.
{25526}{25582}no dalej, porozmawiaj ze mn�.|nie odstraszysz mnie.
{25623}{25641}przyrzekasz?
{25724}{25753}chodzi o to, �e ja�
{25804}{25872}r�ni� si� od innych dziewczyn.
{25866}{25931}wiem. to w�a�nie w tobie lubi�.
{25970}{26039}nie, naprawd� si� r�ni�.
{26028}{26086}bardziej ni� mo�esz to sobie wyobrazi�.
{26170}{26204}wi�c, pasuje ci to?
{26235}{26255}ale co?
{26294}{26311}zapomnij o tym.
{26317}{26338}zapomnie� o czym?
{26342}{26374}zrozum, nie jestem dziwakiem.
{26369}{26414}nie chodzi o to, �e mam ogon czy co� w tym stylu.
{26421}{26456}nie mam poj�cia o czym m�wisz.
{26463}{26504}po prostu zapomnij, �e co� powiedzia�am.
{26500}{26545}ale nic nie powiedzia�a�.
{26653}{26720}wydaje mi si�, �e tym razem by�am bli�ej.
{26761}{26792}chcesz spr�bowa� jeszcze raz?
{27107}{27135}co robisz?
{27137}{27162}mog�aby�...
{27178}{27260}moja medytacja wymaga ciszy i spokoju.
{27253}{27304}wi�c trafi�e� do z�ego domu, kole�.
{27306}{27337}widzia�e� mojego m�a?
{27334}{27361}jest na g�rze.
{27363}{27439}mo�esz mu powiedzie�, �e b�d� w p-3?
{27426}{27484}mo�e ci� pilnowa� dop�ki nie pojawi si� Phoebe.
{27475}{27517}nie powiem mu tego.
{27510}{27578}to ty masz mnie pilnowa�, nie on.
{27568}{27610}takie s� regu�y.
{27626}{27741}ma�a lekcja historii: nie jestem fank� waszych regu�.
{27722}{27773}w zasadzie, jestem dumna z ich �amania.
{27765}{27851}wiem. by�a� prawdziwym k�opotem przez te lata.
{27841}{27894}przez po�lubienie leo?
{27896}{27965}tak, wiem, �e rada starszych by�a temu przeciwna.
{27990}{28017}nie wszyscy.
{28026}{28109}niekt�rzy przewidzieli to wyj�tkowe dziecko, kt�re urodzisz.
{28095}{28129}to ci�gle nie�
{28150}{28179}co rozumiesz przez �wyj�tkowe�?
{28240}{28265}co masz na my�li?
{28263}{28329}nie ciesz si� tak,|nie zostan� d�ugo.
{28386}{28404}zobaczymy.
{28460}{28550}to zaszczyt spotka� Starszego.
{28549}{28586}naprawd�.
{28634}{28661}dobrze, ale musz� i��.
{28674}{28746}przepraszam, ale je�li nie powstrzymam tego|z�ego w�a�ciciela, on...
{28782}{28808}o co chodzi?
{28847}{28939}kto� idzie... po mnie!
{29012}{29039}zamro� go!
{29275}{29316}cholera, by�am tak blisko!
{29347}{29374}nie chc� ci� zrani�.
{29375}{29402}chc� tylko jego.
{29399}{29465}zapomnij o tym.
{29852}{29889}kim by� ten zamaskowany facet?
{30009}{30047}powinni�my szuka� pod...
{30046}{30100}w�a�ciwie to nie mam pomys�u pod czym szuka�.
{30105}{30177}mia� wielkie, gigantyczne �a� na piersi.
{30171}{30193}mo�e pod "a"?
{30196}{30281}m�wi� wam, nie znajdziecie go w ksi�dze cieni.
{30267}{30322}mo�e w komiksie.
{30320}{30355}i tam mo�e by� demonem.
{30355}{30398}paige, by� w rajstopach.
{30413}{30487}ramus jest na razie bezpieczny,|ale nie mo�e tam d�ugo zosta�.
{30468}{30513}w przeciwnym razie ominie punkt r�wnonocy.
{30510}{30563}nie mo�e po prostu zaczeka� na kolejny?
{30582}{30682}nie, bo straci szans� przekazania mocy swojemu nast�pcy.
{30668}{30751}ale dzi� jest jedyna szansa �ebym pomog�a rodzinom,|kt�re maj�
zosta� wyeksmitowane.
{30743}{30780}inaczej wyl�duj� na ulicy.
{30805}{30885}nikczemny kr�l slums�w.
{30911}{30941}sk�d si� teleportowa�a�?
{30957}{31008}radzi�am sobie z osobistymi problemami.
{31011}{31076}jestem twoim duchem �wiat�o�ci,|wi�c je�li chcia�aby� pogada�...
{31104}{31168}mo�emy si� skoncentrowa� na go�ciu z komiksu?
{31185}{31251}komiks nie by�by z�ym startem.
{31240}{31284}pami�tacie demona iluzji?
{31311}{31340}by� zanim si� pojawi�a�.
{31335}{31382}dos�ownie chowa� si� filmach.
{31379}{31501}wi�c ten facet mo�e chowa� si� w komiksach,|albo z nich jako�
wychodzi�.
{31484}{31530}wi�c musimy sprawdzi� sklepy z komiksami?
{31523}{31583}nie, to b�dzie trwa�o wiecznie.
{31573}{31651}w porz�dku, id� upora� si� z kr�lem slums�w,|spotkamy si� p�niej.
{31652}{31684}nie. powinni�my zrobi� to razem.
{31685}{31771}nie. je�li zobacz� jakiego� faceta w rajstopach|po prostu si�
teleportuj�.
{31762}{31819}paige, to niebezpieczne, nie powinna� robi� tego sama.
{31819}{31839}zgadnij co.
{31835}{31883}nie b�dzie musia�a. pami�tasz mnie?
{31876}{31908}niewidzialna kobieta?
{31902}{31982}musicie z sko�czy� z tymi g�upstwami|i to zaraz!
{31997}{32078}chod�my, przebierzesz si� w co� mniej wygodnego.
{32212}{32263}jak agresor m�g� zawie��?
{32255}{32321}powiedzia�e�, �e narysowa�e� go niepokonanego.
{32395}{32482}r�wnonoc przychodzi raz w ci�gu �ycia.
{32467}{32581}nie mam zamiaru sp�dzi� reszty �ycia wyczuwaj�c moc.
{32574}{32650}ja chc� mocy. mocy ramusa.
{32652}{32693}pr�bowa�em.
{32700}{32771}nie wystarczaj�co mocno.
{32837}{32905}narysujesz nowego agresora. silniejszego.
{32906}{32981}takiego, kt�ry poradzi sobie z czarownicami,|kiedy ramus wr�ci.
{33001}{33048}a co je�li obr�c� agresora przeciwko tobie?
{33060}{33112}zabij� ci� zanim zd��ysz spr�bowa�.
{33108}{33229}a potem zabij� wszystkie osoby,|na kt�rych ci�gle ci zale�y.
{33221}{33296}mog� nie mie� du�o mocy, ale na to mi wystarczy.
{33296}{33349}a teraz rysuj.
{34083}{34116}wyprowad�my st�d tych ludzi.
{34200}{34289}phoebe halliwell, bay mirror.|czy mog� zada� ci kilka pyta�?
{34292}{34333}nie. nie s�dz�.
{34357}{34431}wi�c jak czuje si� najbardziej|znienawidzony cz�owiek w mie�cie?
{34419}{34439}przepraszam?
{34441}{34567}przynajmniej od jutra, kiedy uka�e si� poranne wydanie,
{34546}{34636}i ka�dy przeczyta, �e wyrzucasz rodziny na ulic�.
{34630}{34687}wydrukujesz to, paniu�ko,|a na pewno pozw� ci� za znies�awienie.
{34705}{34772}nie jestem na bie��co z prawie,
{34761}{34829}ale jak znies�awieniem mo�e by� co�, co jest prawd�?
{34833}{34858}zejd� mi z drogi.
{34890}{34993}mo�esz uciec, ale nie mo�esz si� ukry�.
{34976}{35052}moja gazeta napisze o tym du�y artyku�.
{35058}{35095}nie ujdzie ci to na sucho.
{35092}{35116}ju� usz�o.
{35609}{35677}mamy do sprawdzenia jeszcze kilka sklep�w.
{35672}{35715}mo�e co� znajdziemy.
{35714}{35816}tak. wi�cej samotnych superbohater�w,|kt�rzy musz� ukry� swoje
prawdziwe to�samo�ci,
{35800}{35869}co nie wr�y dobrze mojemu uczuciowemu �yciu.
{35866}{35919}paige, zadam ci pytanie.
{35915}{35951}zamierzasz po�lubi� Dave�a?
{35962}{35996}nie, dopiero go pozna�am.
{35996}{36085}wi�c si� uspok�j. b�dziesz si� tym martwi�,|kiedy nadejdzie na to
czas.
{36232}{36274}co si� w�a�nie sta�o?
{36273}{36342}mia�am nadziej�, �e ty mi powiesz.
{36378}{36441}na pomoc. niech mi kto� pomo�e!
{36431}{36476}uciekaj z auta! natychmiast!
{36873}{36942}nie to dok�adnie mia�am na my�li, ale wystarczy.
{37037}{37055}jak leci?
{37199}{37220}wszystko w porz�dku?
{37235}{37270}kim wy jeste�cie?
{37274}{37313}sk�d si� wzi�y�cie?
{37328}{37372}to znakomite pytanie, prosz� pani.
{37560}{37627}nie musz� si� wyprowadza�.|mog� zosta� przez rok.
{37625}{37648}dziesi�� lat!
{37671}{37771}a co z karaluchami?|masz zamiar zrobi� co� z nimi?
{37755}{37839}zaraz z rana, tylko mnie|nie upu��! prosz�!
{37903}{37933}co ty tutaj robisz?
{37958}{38160}dosta�am telefon od jednego z lokator�w,|�e wonder woman terroryzuje
w�a�ciciela.
{38126}{38182}co ty do diab�a robisz?
{38182}{38299}ucz� mojego kumpla,|jak wa�ne jest by� lepsz� osob�.
{38296}{38338}jeste� ju� lepsz� osob�?
{38333}{38357}zsuwam si�!
{38353}{38411}nie, nie zsuwasz si�.
{38432}{38458}to jest zsuwanie.
{38491}{38530}nie nazywaj mnie wi�cej �kochanie�.
{38553}{38631}nie wiem co si� tutaj dzieje, ale to nie jeste� ty.
{38619}{38672}�artujesz? to lepsza ja.
{38663}{38724}to �nowa i ulepszona� ja.
{38714}{38819}nie tylko mog� pom�c moim czytelnikom,|ale te� ca�emu miastu.
{38805}{38854}uwa�aj, on s�yszy.
{38859}{38906}uspok�j si�.
{38899}{39003}jedyn� rzecz�, kt�r� teraz s�yszy,|jest krew sp�ywaj�ca do jego
m�zgu.
{39072}{39160}jeszcze jedno potkni�cie edwardzie,|a znajdziemy si� tu z powrotem.
{39269}{39309}phoebe, oszala�a�?
{39306}{39335}co je�li kto� ci� zobaczy?
{39349}{39388}dlatego mamy maski.
{39405}{39420}my?
{39429}{39485}superbohaterowie.
{39499}{39601}musz� i�� Cole, poniewa� mam wielu lojalnych czytelnik�w,|kt�rzy
potrzebuj� mojej pomocy.
{39825}{39905}masz dowiedzie� si� wszystkiego o �onie cole�a turnera.
{39897}{39942}jego �onie? czemu?
{39935}{39954}po prostu to zr�b.
{40123}{40186}powt�rzmy to!
{40176}{40222}nie! co je�li kto� nas zobaczy?
{40219}{40260}zobaczy? jeste�my zamazani.
{40263}{40300}poza tym, kogo to obchodzi?
{40354}{40415}dajcie mi chwil� �eby moje organy nadgoni�y.
{40414}{40451}niez�y str�j!
{40453}{40485}tw�j te� siostrzyczko!
{40481}{40527}ale sk�d je mamy?
{40519}{40557}nie wiem i nie dbam o to.
{40551}{40594}wiem, �e jestem na fali.
{40589}{40675}pomog�am dzi� tylu czytelnikom.
{40699}{40714}co?
{40723}{40788}nie wiem, ale nagle nie czuj� si� z tym dobrze.
{40811}{40944}jakby maska t�umi�a nasze os�dy,|sprawia�a, �e czujemy si�
niepokonane.
{40990}{41013}rozumiesz?
{41017}{41057}niestety.
{41098}{41139}nie podoba mi si� to. wk�adam j� z powrotem.
{41140}{41244}nie, paige, musimy my�le� jasno,|�eby dowiedzie� si�, kto nam to
zrobi�.
{42133}{42156}dzi�kuj�.
{42565}{42593}na co czekasz?
{42592}{42673}sk�d wiemy, �e jak go uleczymy|to nie b�dzie pr�bowa� nas zn�w
zabi�?
{42667}{42695}leo, to dzieciak.
{42709}{42782}poza tym zab�jcy zwykle nie dzi�kuj� za ich zabicie.
{42778}{42799}podzi�kowa� ci?
{42816}{42839}po prostu si� po�piesz.
{43112}{43141}co si� sta�o?
{43137}{43239}przed czy po tym jak twoje alter ego pr�bowa�o nas zabi�?
{43278}{43293}chod�.
{43336}{43361}jak masz na imi�?
{43408}{43469}c�, kevin, musisz nam du�o wyt�umaczy�.
{43472}{43529}ty jeste� odpowiedzialny za te stroje?
{43554}{43608}mia�em nadziej�, �e b�dziecie|wstanie powstrzyma� Agresora.
{43623}{43672}agresora? nie mia�e� na my�li siebie?
{43703}{43749}mia�y�my zamiar ci� zabi�.|prawie to zrobi�y�my.
{43755}{43776}tego chcia�e�?
{43819}{43876}nie wiedzia�em co innego zrobi�.
{43866}{43912}nie chcia�em skrzywdzi� nikogo innego.
{43912}{44008}a potem po naszej pierwszej walce,|pomy�la�em, ze mo�e je�li
narysuj� was z wi�kszymi mocami...
{44000}{44047}czekaj no.
{44039}{44085}co znaczy, �e nas �narysowa�e��?
{44101}{44253}zawsze by�em wstanie wyobra�a� sobie rzeczy,|a potem o�ywia� je
moimi rysunkami.
{44236}{44277}jak was, obro�c�w.
{44289}{44345}nigdy nie powiedzia�em nikomu co potrafi� robi�.
{44343}{44430}wiedzia�em, �e to przerazi ludzi.|w ko�cu mnie te� pocz�tkowo
przerazi�o.
{44435}{44506}projekcja to bardzo rzadka moc.|to znaczy, �e on r�wnie� jest
czarownikiem.
{44523}{44568}dlaczego zrobi�e� z siebie superbohatera?
{44564}{44624}poniewa� by�em zm�czony ci�g�ym poni�aniem mnie.
{44635}{44724}i wtedy pojawi� si� Arnon i powiedzia�,|�e nauczy mnie jak skupia�
moj� moc.
{44719}{44749}arnon? kto to?
{44762}{44804}kto�, kogo �a�uj� �e spotka�em.
{44817}{44860}wykorzysta� mnie, �eby dosta� Ramusa.
{44863}{44928}powiedzia�, �e by� z�ym cz�owiekiem|i �e musi go powstrzyma�.
{44949}{44999}ale arnon chcia� tylko jego mocy.
{45071}{45138}rada starszych chce,|�ebym sprowadzi� ramusa z powrotem na d�.
{45133}{45213}nie mo�esz. nie dop�ki nie znajdziemy|sposobu na powstrzymanie
arnona.
{45200}{45232}nie mam wyboru.
{45227}{45266}r�wnonoc si� rozpoczyna.
{45264}{45294}on zabije ramusa.
{45289}{45333}nie mo�e. nie bez agresora.
{45326}{45364}nie wiemy tego na pewno.
{45365}{45398}musisz zaczeka� a� go znajdziemy.
{45412}{45428}ale jak?
{45450}{45469}ja wiem.
{45493}{45551}arnon nie wie, ze agresor zawi�d�.
{45552}{45614}wi�c wszystko co musicie zrobi�|to p�j�cie za mn� do jego kryj�wki.
{45619}{45676}nie. to zbyt niebezpieczne.
{45666}{45727}nie b�dzie w niebezpiecze�stwie. nie z wami.
{45727}{45801}z waszymi supermocami i supers�uchem.
{45799}{45875}b�dziecie mog�y z �atwo�ci� go pokona�.|zaufajcie mi.
{45886}{45944}przecie� was narysowa�em, prawda?
{46013}{46071}ale musisz robi� dok�adnie to, co powiemy...
{46081}{46099}przyrzekam.
{46393}{46409}czy to tu?
{46428}{46465}tak. przez te drzwi.
{46475}{46510}s�yszysz co� w �rodku?
{46540}{46640}szczury, kapi�c� wod�, karaluchy.
{46641}{46686}to mog�oby by� r�wnie dobrze moje stare mieszkanie.
{46694}{46734}nie s�ysz� �adnego arnona.
{46928}{47006}przynajmniej tym razem niczego nie zniszczy�e�.
{46993}{47050}w�a�ciwie to chyba b�d� bezpieczniejszy na g�rze.
{47040}{47079}nie. tu jest dobrze.
{47082}{47128}tyle tu drzwi, je�li kto� zaatakuje�
{47121}{47238}ktokolwiek zaatakuje, nie b�dzie potrzebowa� drzwi, leo.|odpr� si�.
{47280}{47376}�adne z nas nie mo�e zmieni� tego,|co powinno si� sta�.
{47381}{47413}co to ma znaczy�?
{47444}{47474}czego mi nie m�wisz?
{47495}{47543}w�a�ciwie to wielu rzeczy.
{47600}{47747}zrozum, leo, wiesz tak samo dobrze jak ja,|�e wszystko dzieje si� z
jakiego� powodu.
{47726}{47833}co znaczy, �e jest pow�d na tutaj i teraz.
{47828}{47928}jak do diab�a mam ci� chroni�,|je�li nie wiem co do cholery si�
dzieje?
{47954}{47971}przepraszam...
{47971}{48015}nie, nie. podoba�o mi si� to.
{48021}{48096}mo�esz czasami by� twardszy.
{48087}{48192}to, �e jeste� anio�em, nie znaczy,|�e nie mo�esz czasem skopa� kilku
ty�k�w.
{48272}{48387}leo, m�j los jest zapisany.|wygrany czy przegrany.
{48379}{48433}jestem tu gdzie powinienem by�.
{48443}{48562}co znaczy, �e �aden z nas nie mo�e zrobi� nic, �eby to zmieni�.
{48588}{48717}jednak�e jest co�, co ja mo�e mog� zrobi� dla ciebie.
{48723}{48739}co masz na my�li?
{48745}{48853}jestem starszym i mog� przewidzie� przysz�o��.
{48835}{48985}wystarczaj�co tyle, �eby pozwoli� ci|zerkn�� na to, co ci�
interesuje.
{48926}{48960}je�li jeste� zainteresowany.
{49035}{49077}czy to nie przeciwko zasadom?
{49076}{49125}jestem na emeryturze. co mnie to obchodzi?
{49126}{49263}mo�esz mi zada� pytanie, tylko jedno.
{49414}{49451}czy nasze dziecko b�dzie zdrowe?
{49489}{49532}tak. bardzo zdrowe.
{49562}{49637}i pot�niejsze ni� mo�esz to sobie wyobrazi�.
{49702}{49768}pos�uchaj. wejdziesz tam.
{49766}{49803}przywo�aj go, dobrze?
{49797}{49878}ale kiedy przyjdzie, zawo�aj nas|i wyci�gniemy ci� w mgnieniu oka.
{49865}{49905}us�ysz� najcichszy d�wi�k.
{49962}{50002}wiesz, �e nie musisz tego robi�?
{50048}{50096}ale chc�.
{50238}{50263}w porz�dku?
{50741}{50810}arnon? arnon, to ja, k...
{50843}{50871}zdradzi�e� mnie.
{51014}{51141}teraz kiedy wiem, �e mo�esz narysowa� moce innym,|mo�esz narysowa�
je mnie.
{51193}{51262}g�upie plany. wszystko co s�ysz� to d�wi�czenie w uszach.
{51261}{51310}dobrze. zapomnij o tym.|musimy go stamt�d wyci�gn��.
{51452}{51513}kevin, obud� si�. dalej.
{51567}{51591}co to jest?
{51625}{51649}kolejny agresor?
{51664}{51689}zgadza si�.
{52396}{52427}wszyscy cali?
{52434}{52466}nie jestem jeszcze pewna.
{52510}{52537}bez narzekania.
{52533}{52597}to ty nie chcia�a� by� rozpieszczana, pami�tasz?
{52586}{52628}odwo�uj� to! odwo�uj� to!
{52640}{52696}przynajmniej masz dziecko, kt�re mo�e ci� wyleczy�.
{52701}{52803}otwarte rany tak, ale najwyra�niej nie b�le g�owy i inne.
{52813}{52871}bo�e, o bo�e! przepraszam za to!
{52878}{52918}w porz�dku. to nie twoja wina.
{52918}{52946}nie mia�em wyboru.
{52960}{53009}arnon zagrozi�, �e mnie zabije je�li tego nie zrobi�.
{53022}{53057}niewa�ne. liczy si� to, �e jeste� ca�y.
{53077}{53158}na razie, dop�ki nie b�dzie chcia�,|�eby narysowa� mu wi�cej mocy.
{53155}{53236}nie b�dzie potrzebowa� ich wi�cej,|je�li dotrze do ramusa przed
nami.
{53272}{53309}jak go zatrzymamy?
{53307}{53344}nie jeste�my ju� superbohaterami.
{53357}{53406}mog� was znowu nimi stworzy�.
{53398}{53440}nie, to potrwa za d�ugo.
{53433}{53470}do tej pory b�dzie mia� ramusa.
{53472}{53505}jak go zatrzymamy?
{53510}{53543}jako super-czarownice.
{53550}{53615}ale nie mo�ecie zatrzyma� mojego superbohatera jako czarownice.
{53617}{53660}jak zamierzasz powstrzyma� Arnona?
{53669}{53792}no to podrzemy jego obrazek i zmienimy go|z powrotem w s�abego
demona, kt�rym jest.
{53801}{53875}nie mo�ecie. zabra� obrazek ze sob�.
{53939}{54012}uspokoisz si�? denerwuj� si� przez ciebie.
{54003}{54068}co� jest nie w porz�dku. wyczuwam to.
{54061}{54125}leo, powiedzia�em ci, �e wykona�e� ju� swoja robot�.
{54115}{54185}teraz musisz pozwoli� swoim podopiecznym|zrobi� co do nich nale�y..
{54176}{54236}po prostu nie rozumiem czemu to trwa tak d�ugo.
{54226}{54260}powinny by� ju� w domu.
{54254}{54344}b�d�. tylko b�d� za p�no.
{54330}{54376}wiesz co, zabieram ci� st�d.
{54447}{54492}obawiam si�, �e to b�dzie bola�o.
{54717}{54791}wygl�da na to, �e odebranie ci mocy,|b�dzie prostsze ni� my�la�em.
{54808}{54862}ciesz si� tym p�ki to trwa.
{55151}{55224}sp�ni�y�cie si�. ramus nie �yje.
{55293}{55310}paige, teraz!
{55322}{55336}but!
{55395}{55444}lewy! mia�em na my�li lewy but!
{55436}{55493}na mi�o�� bosk�! lewy but!
{55731}{55793}czy po prostu nie nienawidzisz kiedy tak si� dzieje?
{55798}{55836}na szcz�cie, odk�d masz moce ramusa,
{55837}{55905}powiniene� by� w stanie przewidzie�,|co zdarzy si� za chwil�.
{55935}{55966}b�dzie bola�o, prawda?
{56120}{56147}co to do diab�a jest?
{56295}{56319}co si� sta�o?
{56345}{56451}wygl�da na to, �e ramusowi uda�o si�,|mimo wszystko, przekaza� moce
nowemu starszemu.
{56442}{56500}starszy ma tylko trzyna�cie lat!
{56494}{56563}starsi s� jak kr�lowie.|mog� by� w ka�dym wieku.
{56602}{56674}nie rozumiem. co to oznacza?
{56683}{56805}to znaczy, �e nikt nie b�dzie ci ju� dokucza�.
{57050}{57070}ty jeste� turner?
{57101}{57122}tak, a ty kim jeste�?
{57131}{57197}edward miller. mo�esz m�wi� mi ed.
{57227}{57261}nie mam ci nic do powiedzenia.
{57265}{57370}tak? a ja mam ci co� do powiedzenia,|tak samo jak ma�a pani.
{57425}{57535}wiesz, jest taki bardzo pewny, specjalny spos�b,|dzi�ki kt�remu m��
i �ona rozmawiaj� ze sob�.
{57527}{57571}bardzo charakterystyczny dla ucha.
{57573}{57616}nawet je�li wisi si� g�ow� w d�.
{57669}{57735}nie mam poj�cia o czym m�wisz.
{57725}{57740}naprawd�?
{57786}{57822}mo�e to od�wie�y twoj� pami��.
{57887}{57946}mo�e powinni�my porozmawia� w bardziej prywatnym miejscu.
{58443}{58500}wygl�da na to, �e kto� potrzebuje znale�� sobie pok�j!
{58565}{58619}mi�o, bardzo mi�o.
{58629}{58646}jak leci, dave?
{58661}{58715}nigdy nie by�o lepiej, kole�.
{58760}{58781}naprawd�?
{58809}{58871}a mo�e by�cie tak poszli|i przynie�li dziewczynom drinki?
{58870}{58896}z b�belkami czy bez?
{58905}{58946}z b�belkami oczywi�cie.
{58951}{59024}spoko. przy okazji � gratuluj� klubu.
{59012}{59060}jest �wietny, a d.j. zakr�cony!
{59063}{59081}dzi�ki.
{59159}{59242}widzisz? mi�o wiedzie�, �e ci�gle to w sobie masz.
{59255}{59406}ale zaczynam rozumie�, �e bycie numerem jeden w mie�cie|nie jest tak
wa�ne jak by�o kiedy�.
{59399}{59461}walka z demonami te�.
{59470}{59523}co? nie podoba�o ci si� bycie superbohaterk�?
{59515}{59574}�artujesz? to by�o �wietne!
{59571}{59620}bycie czarownic� te� ci�gle jest �wietne.
{59640}{59701}tylko, �e jest nowy numer jeden w mie�cie.
{59715}{59744}i dobrze!
{59742}{59827}tak. najwidoczniej dobrze dla ciebie.
{59834}{59931}jak widz� rozpracowa�a� swoje sprawy z davem.
{59917}{59984}tak, dzi�ki bogu.
{59973}{60028}mia�am w�a�nie do��czy� do konwentu.
{60043}{60102}pewnie r�owa sk�ra mia�a na to wp�yw.
{60096}{60161}nie �miej si�, ale to mog�o by� to.
{60151}{60233}jest co� w skakaniu nad wysokimi budynkami.
{60224}{60273}to chyba uwalnia ka�d� dziewczyn�.
{60290}{60316}i opu�ci�o twoj� gard�.
{60321}{60401}zamierzam ci� pos�ucha� i odpocz��.
{60388}{60516}je�li to pan w porz�dku, powiedz mu,|�e latam w okolicy na miotle.
{60533}{60571}mo�e si� sam dowiedzie�.
{60591}{60606}co?
{60605}{60626}cole w�a�nie dzwoni�.
{60627}{60708}powiedzia�, �e ten g�upi lord slums�w|chce spotka� si� teraz ze mna
i colem.
{60709}{60726}dlaczego?
{60727}{60746}nie mam poj�cia.
{60743}{60881}co� z posiadaniem nagrania|superbohaterskiej ex-�ony cola.
{61099}{61117}czego chcesz?
{61142}{61236}na pocz�tek �eby twoja �ona si� ode mnie odczepi�a.
{61238}{61311}a potem, mo�e pi��dziesi�t kawa�k�w co miesi�c.
{61312}{61332}pi��dziesi�t kawa�k�w.
{61333}{61434}je�li tego nie maj�, na pewno mog� zdoby�.
{61437}{61511}wystarczy �e si� ubior� w te milutkie wdzianka.
{61609}{61635}nie maj� ju� ich.
{61671}{61700}niech lepiej je znajd�.
{61754}{61801}nie pr�bowa�bym niczego, gdybym by� tob�.
{61800}{61832}w porz�dku? to tylko kopia.
{61854}{61882}mog� znale�� orygina�.
{61885}{61920}ciekawe jak.
{61938}{62005}ja te� posiadam pewne moce.
{62021}{62094}ale bardzo si� staram, �eby ich nie u�ywa�.
{62090}{62168}bardzo. nie lubi� jaki maj� na mnie wp�yw.
{62188}{62239}pewnie, cokolwiek kole�.
{62259}{62317}chyba po prostu sprzedam to temu kto da najwi�cej.
{62309}{62340}nie pozwol� ci tego zrobi�.
{62340}{62363}spr�buj mnie powstrzyma�.
{62608}{62624}jest tutaj?
{62642}{62657}kto?
{62668}{62734}miller. edward miller. powiedzia�e�, �e idzie.
{62829}{62847}zaj��em si� tym.
{62902}{62918}co masz na my�li?
{62948}{62970}co to znaczy?
{62983}{63020}phoebe, mia� zamiar ci� ujawni�
{63043}{63073}co mia�em zrobi�?
{63111}{63127}phoebe, czekaj...
{63333}{63423}{c:$aaccff}t�umaczenie, napisy: siarenka
{63416}{63516}{c:$aaccff}.:: grupa hatak - hatak.pl ::.