You are on page 1of 5

ΕΠΟ20 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002 - 2003

1. Ο καλλιτέχνης στη συνείδηση των κοινωνιών του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης.

2. Μπαρόκ και Ροκοκό: συγκλίσεις και αποκλίσεις (η τεκµηρίωση να γίνει µε παραδείγµατα).

3. Η επίδραση των Cézanne, van Gogh και Gauguin στην τέχνη του 20ου αιώνα.

4. Ο ροµαντισµός στην όπερα του Βέρντι και του Βάγκνερ. Η εργασία να στηριχτεί σε
συγκεκριµένα παραδείγµατα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 - 2004

1. Η Αναγέννηση είναι, όπως γνωρίζετε, µια περίοδος έντονης καλλιτεχνικής δραστηριότητας


που χαρακτηρίζεται από ζωηρό ενδιαφέρον για την πνευµατική και την καλλιτεχνική
κληρονοµιά της ελληνορωµαϊκής αρχαιότητας. Στην παρούσα εργασία θα εξετάσετε δύο
έργα ζωγραφικής από την Πρώιµη Αναγέννηση και ένα έργο γλυπτικής από την Ώριµη
Αναγέννηση.
Α. Γιάν βαν Άυκ, Η Αγία Τράπεζα της Γάνδης και Σάντρο Μποτιτσέλλι, Η Γέννηση της
Αφροδίτης.
α) Φωτίστε, κατά το δυνατόν, πτυχές σχετικές µε τις συνθήκες δηµιουργίας των δύο έργων
(παραγγελιοδότη, καλλιτέχνη), τον προορισµό και τη λειτουργία τους.
β) Περιγράψτε λεπτοµερώς τα έργα και διατυπώστε παρατηρήσεις στην εικονογραφία τους.
γ) Σχολιάστε την τεχνοτροπία των δύο έργων.
δ)Συγκρίνετε τα δύο έργα από την άποψη της τεχνοτροπίας τους και σχολιάστε τη σχέση
της ζωγραφικής της Πρώιµης Αναγέννησης στη Φλωρεντία και αυτής στις Κάτω Χώρες.
Β. Μιχαήλ Αγγέλου, ∆αβίδ.
α) Φωτίστε, κατά το δυνατόν, πτυχές σχετικές µε τις συνθήκες δηµιουργίας του έργου
(παραγγελιοδότη, καλλιτέχνη), τον προορισµό και τη λειτουργία του.
β) Αναφέρετε τη σηµερινή θέση του.
γ) Προσδιορίστε τις διαστάσεις και το υλικό κατασκευής του.
δ) Περιγράψτε και σχολιάστε το θέµα του.
ε) Εξετάστε την τεχνοτροπία του και εντοπίστε τα στοιχεία που το συνδέουν µε την
ελληνορωµαϊκή αρχαιότητα.

2. Ροµαντισµός και Νεοκλασικισµός. Εξετάστε τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ των
δύο κινηµάτων στη ζωγραφική και στην αρχιτεκτονική. Οι απόψεις σας να τεκµηριωθούν
µε συγκεκριµένα παραδείγµατα.

3. Μεγαλοπρέπεια, πολυπλοκότητα, υπερβολή. Να συσχετίσετε τις τρεις αυτές έννοιες µε την


αρχιτεκτονική του µπαρόκ στην Ευρώπη (1600 - 1730). Η ανάπτυξή σας να τεκµηριωθεί µε
παραδείγµατα
α) εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής
β) κοσµικής αρχιτεκτονικής
γ) ανοικτών δηµόσιων χώρων.

4. Ο ιµπρεσιονισµός του Ντεµπυσύ και ο εξπρεσιονισµός της Σχολής της Βιέννης:


επισηµάνατε το ιστορικό πλαίσιο των δύο κινηµάτων, τη σχέση τους µε τις εικαστικές
τέχνες, τις θεωρητικές τους αρχές και την εξέλιξη και πραγµάτωσή τους µέσα από
οργανικά, φωνητικά και ορχηστρικά έργα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 - 2005

1. Η Ζωγραφική της πρώιµης Αναγέννησης στην Ιταλία.


-Αναφερθείτε στις συνθήκες που προετοίµασαν την Αναγέννηση στην Ιταλία.
-Σχολιάστε το έργο και την τεχνοτροπία των σπουδαιότερων καλλιτεχνών στη Φλωρεντία
και στην Βενετία.
-Αναφερθείτε στις οµοιότητες και διαφορές που χαρακτηρίζουν την Ζωγραφική των δύο
πόλεων.

2. Το κίνηµα του Ιµπρεσιονισµού στην τέχνη.


Αναφέρετε τους σηµαντικότερους εκπροσώπους του και τα έργα τους.
Σχολιάστε τις τεχνοτροπικές καινοτοµίες τους.
Εξετάστε την επίδραση του κινήµατος αυτού στη γλυπτική.
Τέλος, εντοπίστε τα χαρακτηριστικά αυτά που συνέβαλαν στη διαµόρφωση των νεότερων
καλλιτεχνικών τάσεων.
3. Το πέρασµα από τον 19ο στον 20ο αιώνα χαρακτηρίζεται από µεγάλες αλλαγές στην
κοινωνία της Ευρώπης. Αυτές αποτυπώνονται και στην αρχιτεκτονική. Η Αρ Νουβό και η
µοντέρνα αρχιτεκτονική έδωσαν διαφορετικά αποτελέσµατα αλλά είχαν και αρκετά κοινά
σηµεία µεταξύ τους. Προσπαθώντας να κατανοήσετε την µετάβαση από το ένα κίνηµα στο
άλλο, εξετάστε ένα αρχιτεκτονικό έργο της Αρ Νουβό και ένα της µοντέρνας
αρχιτεκτονικής και µέσα από την σύγκρισή τους αναφερθείτε:
1. στα κοινά σηµεία του προβληµατισµού που τα γέννησε,
2. στις διαφορετικές προσεγγίσεις των αρχιτεκτόνων που εκφράζονται στα συγκεκριµένα
έργα
3. και στις σχέσεις τους µε τις άλλες µορφές εφαρµοσµένων τεχνών.

4. Έχοντας υπόψη ότι η παγκόσµια µουσική γλώσσα αποκτάει ιδιαίτερους δεσµούς µε εθνικά
µουσικά ιδιώµατα κατά τον δέκατο ένατο αιώνα, κυρίως κάτω από την επιρροή του
ροµαντικού κινήµατος, αναπτύξτε τα εξής ζητήµατα:
1. Τις κοινωνικές συνθήκες µέσα στις οποίες δηµιουργήθηκαν οι εθνικές σχολές και το
ρόλο του ροµαντικού κινήµατος στην εµφάνισή τους.
2. Χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα παραδείγµατα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που
θέλουν να εκφράσουν οι ροµαντικοί συνθέτες µέσα από τον εξωτισµό (τοπικό ιδίωµα)
και τον εθνικισµό στη µουσική.
3. Τις σηµαντικότερες Εθνικές Σχολές και τους εκπροσώπους τους.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005 - 2006

1. Η εποχή του Μπαρόκ. Να εξετάσετε δύο έργα ζωγραφικής εκπροσώπων του Μπαρόκ στην
Ολλανδία και δύο έργα εκπροσώπων άλλων περιοχών της Ευρώπης (Φλάνδρα, Ισπανία,
Ιταλία).
1. Να αναλύσετε την τεχνοτροπία και τη θεµατολογία τους.
2. Να αναφερθείτε στις κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές, θρησκευτικές και
καλλιτεχνικές παραµέτρους µέσα στις οποίες έδρασαν οι εκάστοτε δηµιουργοί.
3. Να σχολιάσετε τις οµοιότητες και τις διαφορές τους.
4. Να συνοψίσετε τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση
ενός έργου τέχνης.

2. Α) Ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι του Φουτουρισµού και ποια τα κυριότερα έργα
τους;
Β) Αναπτύξετε τις τεκµηριωµένες απόψεις σας σχετικά µε την ιδεολογία των
φουτουριστών. Ποια είναι κατά την γνώµη σας τα ιστορικο-κοινωνικά στοιχεία που
οδήγησαν στην εµφάνιση του Φουτουρισµού.
Γ) Ποιες είναι οι οµοιότητες και ποιες οι διαφορές ανάµεσα στο Κυβισµό και τον
Φουτουρισµό;
∆) Ποιες είναι οι οµοιότητες και ποιες οι διαφορές ανάµεσα στο Φουτουρισµό και το
Νταντά;

3. Η ιδεολογία του ∆ιαφωτισµού και η επίδραση του στην Αρχιτεκτονική: ο Νεοκλασικισµός


του 2ου µισού του 18ου και του 1ου µισού του 19ου αιώνα. Αναφερθείτε:
1) στις θεωρητικές αρχές του ∆ιαφωτισµού,
2) στην επίδραση που αυτές είχαν στην οργάνωση των νέων κοινωνικών και πολιτικών
αντιλήψεων,
3) στα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του δεύτερου µισού του 18ου αιώνα και του 1ου
µισού του 19ου σε σχέση µε τα προηγούµενα (1 και 2 υποερωτήµατα),
4) αναφέρετε, περιγράψτε και συγκρίνεται δύο αντιπροσωπευτικά κτήρια από την Γαλλία
και δύο από τη Γερµανία,
5) Αναφέρετε ένα αρχιτεκτονικό παράδειγµα του 1ου µισού του 20ου αιώνα όπου η
«κλασικότητα» επιµένει να διατηρείται ως αρχιτεκτονική έκφραση.

4. Α. ∆ώστε το γενικότερο πνευµατικό και πολιτικό κλίµα του 2ου µισού του 18ου αιώνα στην
Ευρώπη.
Β. Αναπτύξτε τα χαρακτηριστικά των Συνθετών του Κλασικού ύφους της Βιέννης και
αναφέρετε τις βασικές µορφές της κλασικής µουσικής (σονάτα, συµφωνία κλπ).
Γ. Να αναφερθείτε στο έργο και την προσωπικότητα του Μότσαρτ.
∆. Επιλέξτε ένα έργο του Μότσαρτ και περιγράψτε το.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 – 2007

1. Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι ο Μεσαίωνας και η Αναγέννηση αντιπροσωπεύουν δύο


διαφορετικές αντιλήψεις για τον κόσµο και αντίστοιχα διαµορφώνουν διαφορετικές
προσεγγίσεις στην τέχνη. Αναφερθείτε στις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που
διαµορφώνουν τις διαφορές αυτές και:
Α. Συγκρίνετε 2 ζωγραφικά έργα, ένα από κάθε περίοδο. Σχολιάστε τις διαφορές και τις
οµοιότητες τους όσον αφορά τη θεµατολογία και την απεικόνιση του χώρου.
Β. Παρατηρήστε µία γοτθική εκκλησία και την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Μάντοβα,
έργο του Αλµπέρτι και αναφερθείτε στις οµοιότητες και τις διαφορές τους. Αιτιολογείστε τις
παρατηρήσεις σας.
Γ. Αναφερθείτε στην πολυφωνία και συσχετίστε την εµφάνιση της µε το πέρασµα από τον
µεσαιωνικό κόσµο στην εποχή της Αναγέννησης.
Εµπλουτίστε την περιγραφή σας µε αναπαραστάσεις και εικαστικό υλικό που µπορείτε να
βρείτε στη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο.

2. Η ζωή και οι Τέχνες στην αυλή των Λουδοβίκων.


Οι τέχνες συνδέονται άµεσα µε την µοναρχία και τη ζωή στην αυλή των βασιλέων.
Επιλέξτε συγκεκριµένα παραδείγµατα ζωγραφικής, γλυπτικής, αρχιτεκτονικής και µουσικής
και σχολιάστε σε συνδυασµό µε τα κοινωνικά δεδοµένα, την εξέλιξη τους την εποχή που
βασίλευαν στη Γαλλία οι Λουδοβίκος 13ος (1610-43), Λουδοβίκος 14ος (1643-1715),
Λουδοβίκος 15ος (1715-74) και Λουδοβίκος 16ος (1774-89).
Εµπλουτίστε την περιγραφή σας µε αναπαραστάσεις και εικαστικό υλικό που µπορείτε να
βρείτε στη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο.

3. Ιδέες και βασικές τάσεις του Ροµαντισµού αποτυπώνονται στις τέχνες του δέκατου ένατου
αιώνα. Πως επηρεάζει ο ροµαντισµός την ανάπτυξη των τεχνών, ποιο αισθητικό και
ιδεολογικό αίτηµα θέτει;
Προκειµένου να στηρίξετε τις απαντήσεις σας επιλέξτε χαρακτηριστικά παραδείγµατα από
την ευρωπαϊκή ζωγραφική, αρχιτεκτονική και µουσική και αναδείξτε τις ιδιαιτερότητες της
ροµαντικής έκφρασης.

4. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι δηµιουργοί προσπάθησαν να σπάσουν τις ακαδηµαϊκές
κανονικές νόρµες της καλλιτεχνικής πρακτικής και αναζήτησαν νέους τρόπους έκφρασης.
1) Παρουσιάστε και σχολιάστε «την ανακάλυψη της τέχνης των λαών της Αφρικής» στο
έργο του Πικάσο. Αναφέρατε και άλλα παραδείγµατα καλλιτεχνών των πρώτων δεκαετιών
του 20ου αιώνα οι οποίοι επηρεάστηκαν από στοιχεία «πρωτόγονων» πολιτισµών.
2) Μελετήστε το έργο «Ιεροτελεστία της ‘Άνοιξης» του Στραβίνσκι και σχολιάστε τους
νεωτερισµούς που εισάγονται από τον καλλιτέχνη.