You are on page 1of 3

Varnam

rnam

Rā gam: Ragamaligā Aārohanam s r2 g2 p d2 s

Thā lam: Ādi Avarohanam s d2 p g2 r2 s

Composer: Patnam Subramania Iyer

Valachi vacchi

Pallavi

1 Kétharam (29J)

pa ṇi sa ; s ns r s s ṇ ṇ | s m g m p n p p m m g g r r s ṇ ||

Va la chi . . va . . cchi . . yu . . nna . . na . . . pai .


.

p ṇ s m g m p n p s n pa m m g | r sa , sn p m g n p m g r s n ||

Cha . la . . mu . . se . . ya me . . ra . sa . . mi .

AnuPallavi

2 S h a n g a r a p a r n a m (29M) s r2 g2 m1 p d2 n2 s sn2 d2 p m1 g2 r2 s

sa pa p m g r ga ma pa ; | g m p d d p m p d n sn sa ; ||

Che lu vu . . . dai . . na . . s r ee ven ka . te . . . sa

n sgrsn sr ga m grsn p | d n srsa m p d pa m g r s n ||

Ka la . . si . . me . . la . si . gou ka . . lim . . cha

3 Kalyani (65M) s r2 g2 m2 p d2 n2 s sn2 d2 p m2 g2 r2 s

dns ri g s r g ma d p m g r | ng r n r n d n s r g m pa ; ||
d m g r sa dns ri ga m p d | g m p da n p d m p d n sa ; ||

4 Békada (29J) s g2 r2 g2 m1 p d2 p s s n2 d2 p m1 g2 r2 s

n1 d p ma g r g d ma g r s nd | psa n r s g r p m d p sn rs ||

grgm gmri sn rsr n1 d p | m ma g r s sa , m g g r r s ṇ ||

5 K a mb ō j i ( 28J) s r2 g2 m1 p d2 s sn1 d2 p m1 g2 r2 s

pa da sa s n da d n pa ; | m p d n n d p n d d p d p m g m ||

Pa - da - sa - ro . . ja . . . mu . . la . n am . . . mi

pa da srgr s n da d n pa ; | mdnnd pndd pdpmgm ||

Chittai Swaras:

6 Yadukula Kambhoji ( 2 8 J )

pa , ma , ga ; ri ga ri | sa , p a , ḍa ; sa , ri m ||

pa da sa s n da - d n pa ; | m p d n n d p n d d p d p m g m ||

pa ; ; ma ga ri ga ri | sa , p a , ḍa ; sa , ri m ||

7 B i l a h a ri ( 2 9 J ) s r2 g2 p d2 s s n2 d2 p m1 g2 r2 s

p d p m g r ga d p m g r s ṇ ḍ | p ḍ s r g p m g r s r g pa ; ||

p m g ri g p d sa r g p d sa | s r g p d s ḍ s r g pa m g r g ||

pa da sa - s n da - d n pa ; | m p d n n d - p n d d- p d p m g m ||

8 Mohanam (28J) s r2 g2 p d2 s s d2 p g2 r2 s
pa d p g r ga d p g r g p g r | sa g r s r sa rsḍsrgp d ||

s d p g r s dpgrs r g p d s | r g r sd p d sd p g r s r g g ||

9 Sree (22J) s r2 m1 p n1 s s n1 p m1 r2 g2 r2 s

pa , p m r ga , g r s ṇ s g r | sa , s ṇ p ṇi , sa ri ma m ||

p m r - g r s - ṇs r m p- s r m p n- | p s n pa m - r g r sa - r m p n s ||

p n s ri r n s r ga g r s n n | g r g sa r n s r ni s p n s r ||

n ga g r s n ri r s n p d n p | m r g r sa g r s n p r s n p m ||