You are on page 1of 38

Manažment podniku

Školy manažmentu a vybrané
metódy

Pojem manažment
Definícia: manažment je možné charakterizovať ako
sústavu princípov, metód a techník, ktoré používajú
riadiaci pracovníci – manažéri pri svojej práci.

Význam:
• praktická činnosť t. j. uplatňovanie funkcii
riadenia,
• vedná disciplína t. j. sústava poznatkov, metód
a techník k dosiahnutiu cieľa,
• osobitná skupina ľudí t. j. riadiaci pracovníci.

Hlavné prístupy – školy, koncepcie

1. Tradičná (klasická) teória manažmentu.
2. Behavioristická, resp. teória medziľudských
vzťahov.
3. Pragmatický manažment.
4. Moderná teória manažmentu.

podstata 1. 2 Procesný prístup 1. 3 Byrokratický prístup .Tradičná (klasická) teória manažmentu . 1 Vedecké riadenie 1.

neustále racionalizovanie. Normovanie spotreby práce. pásová výroba. technická normalizácia.Tradičná (klasická) teória manažmentu . výrobok a stroj. V centre pozornosti je človek. FORD – 3 druhy inovácii: hromadnosť. zlepšovanie . 1 Vedecké riadenie TAYLOR . BAŤA – autonómne hospodárske strediská.racionálne vykonávanie výrobných a obslužných procesov Pracovné štúdie.podstata 1.

2 Procesný prístup  základom je administratívne riadenie FAYOL – činnosti – technická. riadiaca Obsah riadenia – 5 činností: predvídanie. obchodná. organizovanie. koordinovanie. Riadenie podniku ako celku. ochranná. .Tradičná (klasická) teória manažmentu . finančná. kontrola. účtovná. (+ regulovanie).podstata 1. prikazovanie.

Manažérske funkcie . Účtovnícka f. predvídať organizovať prikazovať koordinovať kontrolovať I. Finančná f. Tradičná (klasická) teória manažmentu . 2 Procesný prístup Riadenie podniku Výrobná f. Funkcie podniku II.podstata 1. Obchodná f. Ochranná f. Riadiaca (administratívna) funkcia II. I.

zodpovednosti.  Efektívnosť sa dosahuje presnosťou.  Činnosť je usmerňovaná vnútornými pravidlami. 3 Byrokratický prístup WEBER Základné charakteristiky. stálosťou. resp. princípy „ideálneho typu“ organizácie – byrokratickej organizácie:  Celková činnosť sa má rozčleniť na najjednoduchšie operácie – podľa toho úlohy a povinnosti.Tradičná (klasická) teória manažmentu . .  Organizácia sa buduje na princípe hierarchie – podriadenosť. disciplínou a spoľahlivosťou.  Vedúci riadi neosobne. nestranne. právomoci.podstata 1.  Súlad kvalifikácie a požiadaviek na pracovné miesto.

stanovenie podnikových výkonových štandardov a optimalizáciu podnikových procesov. Metódy vopred určených časov – metódy nepriameho merania spotreby času na základe vopred určených časov základných pohybov.časové štúdie – snímka pracovného dňa.Tradičná (klasická) teória manažmentu – rozvojové trendy Vedecká organizácia práce – REFA (patrí k najvýznamnejším európskym organizáciám pracujúcich v oblasti organizácie práce. snímka operácie. napr. Normy obsluhy ... . Dlhodobo rozvíja metodiky pre analýzu a meranie práce. momentkové pozorovanie. MTM – ukážka Metódy štúdia práce .

symbol: G Definícia: Pomocou prstov alebo ruky získať dostatočnú kontrolu nad predmetom tak. ale bez pohybu.vybrané pohyby PUSTIŤ . .symbol: R Definícia: Ide o premiestnenie ruky alebo prstov na určité miesto alebo do všeobecnej polohy.symbol: P Definícia: Umiestnenie predmetu do polohy. PREMIESTNIŤ . TLAČIŤ . SIAHNUŤ .MTM .symbol: AP Definícia: Ak prstami alebo inou časťou tela pôsobíme na predmet silou. aby sa dal vykonať ďalší pohyb.symbol: RL Definícia: Prerušenie kontroly nad predmetom.symbol M Definícia: Premiestnenie predmetu na iné miesto. UCHOPIŤ . UMIESTNIŤ . Metódy vopred určených časov . ktorý držíme prstami alebo rukou.

ale aj uspokojovaním sociálno-psychologických potrieb. resp. MASLOW Názory týkajúce sa ľudského správania v organizáciách:  Organizácia je technický. ktoré ovplyvňujú ich správanie  Produktivita práce je priamo úmerná spokojnosti robotníkov – zvyšovanie efektívnosti práce  Dominantné miesto – neformálne pracovné skupiny  Demokratický štýl vedenia ľudí  Vedúci – odborne a sociálne schopní /schopnosť dohodnúť sa/  Efektívne komunikačné kanály – výmena informácií na rozličných úrovniach hierarchie .Behavioristická. teória medziľudských vzťahov - podstata  zdôrazňuje psychologicko-sociálnu stránku-ĽPS MAYO. ekonomický a sociálny systém  Stimulácia pracovníkov nielen ekonomickými faktormi.

istota a bezpečnosť 5. fyziologické potreby . resp.podstata MASLOW – pyramída /hierarchia/ hodnôt: 1.Behavioristická. uspokojenie z práce 3. sociálne potreby 4. potreba sebarealizácie 2. teória medziľudských vzťahov .

7. Vyhýbajú sa práci. teória medziľudských vzťahov . Sú ochotní prijať zodpovednosť. Nie sú orientovaní na výkon. 6. resp.Behavioristická. 7. 5. 9.podstata McGregor – teória X. Dá sa na nich spoľahnúť. Y Teória X Teória Y 1. Vedia sa sami usmerňovať. 11. 1. Túžia po povzbudení. Pracujú na dosahovaní cieľov. 6. Nedá sa na nich spoľahnúť. Nezaujímajú sa o potreby 8. 2. Nie sú schopní sa zmeniť. organizácia. Vedia rozhodovať. 4. Chcú sa rozvíjať. 10. Musia sa kontrolovať. 9. Motivujú ich peniaze. 3. Motivuje ich zaujímavá a stimulujúca práca. 5. 4. Zaujímajú sa o potreby organizácie. Sú orientovaní na výkon. . Potrebujú usmerňovanie. Vyhýbajú sa zodpovednosti. Nevedia rozhodovať. 2. 10. 3.

Y.neustály vývoj nových motivačných systémov. teória medziľudských vzťahov – rozvojové smery OUCHI – teória X. .využíva kladné stránky vlastností ľudí. .všetci sú zaujímaví.správne motívy. resp. Z – obohatenie a rozšírenie McGregorovej teórie X. . Y .podporujú úctu medzi ľuďmi a spolupatričnosť s podnikom. . .Behavioristická.

ak sú aplikovateľné vo vzájomnej súčinnosti SYNERGII. .podstata Je založený na analýze. Jedná sa o zaujímavé a aplikovateľné poznatky nejedná sa však o ucelenú teóriu manažmentu. Každá z koncepcii je zaujímavá. Pragmatický manažment . zdokonaľovaní a zaevidovaní kladných i záporných skúseností manažérskej praxe.

11. Držať sa svojho kopyta. Blízko k zákazníkovi. Jednoduchá štruktúra a štíhly štáb. Produktivita prostredníctvom ľudí. Ruka na pulze podniku. 5. V centralizácii a decentralizácii to čo je rozumné. 10. 6. 9. 8.Pragmatický manažment . Sklon k akcii. Waterman Odporúčania: 4.odporúčania Thomas Peters a Robert H. . Autonómnosť v podnikaní – nezávislosť. 7. súťaživosť.

Monte Carlo Teória zásob Exaktné metódy v riadení (predstihy.Moderná teória manažmentu.) .. SYSTÉMOVÁ TEÓRIA – nasledujúca prednáška METÓDY OPERAČNEJ ANALÝZY Lineárne programovanie CPM – metóda kritickej cesty PERT – metóda kritickej cesty s pravdepodobnostnými údajmi Teória front Dopravné problémy Metódy: Delfská.. dávky.

Moderná teória manažmentu. ŠTATISTICKÉ METÓDY Štatistické prebierky SPC – štatistická regulácia procesu QFD – domček kvality FMEA – analýza príčin a následkov vád DOE – experimenty Paretov princíp ANALYTICKÉ METÓDY SWOT analýza Brainstorming Benchmarking CCC analýza Hodnotová analýza (stupeň funkčnosti oE =oF/N ) .

rozvojové smery ROZVOJOVÉ SMERY Rozvoj a aplikácie IT MRP.analýza podľa nákladov BSC – vízia a stratégia do riadenia podniku EVA – ekonomická pridaná hodnota JIT – Just in Time (JIT II) . OPT Projektový manažment Reinžiniering Procesné riadenie a podporné metódy ABC .Moderná teória manažmentu .

rozvojové smery Japonské myslenie KAIZEN KANBAN Koncept AMBEMY – aktivita ĽPV Lean produktion – štíhla výroba TPM – Totálne produktívna údržba SMED – krátke časy na pretypovanie ARIS – systém riadenia OUTSOURCING .Moderná teória manažmentu .

rozvojové smery Metódy tvorivého myslenia Heuristické metódy Expertné metódy Prognostické metódy Simulačné metódy Metódy tvorivého skúmania Systémová teória Dedukcia Indukcia Spoločný menovateľ: Abstrakcia poskytnúť objektívny dôkaz Analógia Ekonometria .Moderná teória manažmentu .

rozvojové smery Jednoduché nástroje Histogramy Vývojové diagramy Diagram závislosti – korelačný diagram Paretov princíp Ishikowov diagram Grafy Frekvenčná tabuľka Stratifikácia .Moderná teória manažmentu .

Prístupy k riadeniu podniku .

Celky sa skladajú nie z izolovaných. opisu. procesy ako systém k ich štúdiu.“ .“ Chápanie systémového prístupu podľa Jassingera: „Systémový prístup je celistvý spôsob myslenia. predikcii.Systémový prístup a systém Chápanie systémového prístupu podľa Porvazníka: „Systémový prístup je spôsob myslenia – spôsob poznávania. konštruovaniu a pod. ale spolu súvisiacich a vzájomne sa ovplyvňujúcich častí. resp. vysvetľovaniu. pri ktorom chápeme javy komplexne v ich vnútorných a vonkajších súvislostiach. vonkajších súvislostiach. pri ktorom sa javy chápu komplexne v ich vnútorných. riešenia problémov alebo spôsob konania. realizáciou ktorej možno na základe istých procedúr znázorňovať objekty.“ Chápanie systémového prístupu podľa Liptáka: „Systémový prístup je koncepcia.

Systém teda vytvárame na objekte tým. Je to spôsob myslenia o objekte. ktorý konkrétne existuje.Chápanie systému podľa Porvazníka: „Systém je sám o sebe abstraktným pojmom. že napriek zložitosti dokážeme vidieť základné štruktúry. ktoré pôsobia v pozadí. vzájomné interakcie medzi nimi (štruktúru) a správanie sa (fungovanie) objektu. ktoré sú schopné spôsobiť zmenu. že definujeme jeho prvky (časti).“ . Podstata systémového myslenia spočíva v tom.

nepriame). označovanú ako väzbu (usporiadanie prechodov medzi prvkami systému – priame.  prvky systému sú elementárne jednotky. ktoré ďalej nedelíme. j. jedná sa o prejav aktivity systému. .  interakcie alebo vzájomné pôsobenie medzi prvkami systému a okolím systému majú • kvantitatívnu stránku . prvky systému a interakcie medzi nimi. • kvalitatívnu stránku – obsahovú. ktorú označujeme ako vzťah. Systémové charakteristiky • systém má svoju štruktúru t.formálnu.

čo má systém dosahovať svojim fungovaním.j. t. aj zmeny v štruktúre systému.j. vstupov a svojej štruktúry výsledkom čoho sú výstupy. t. Impulzy. Funkcií. vstupy spúšťajú fungovanie systému – systém je schopný svojím fungovaním transformovať vstupy na výstupy. • fungovanie systému predstavuje premeny v systéme a v jeho nadsystéme. podnety. .Systémové charakteristiky • ciele systému sú vymedzené. ktoré systém pri fungovaní plní môže byť viacero. podnetov. Charakterizuje prejavy systému v celistvosti. Pri plnení cieľov sa systém správať podľa impulzov. Systém teda svojim fungovaním plní stanovené ciele. ciele sú pri tomto chápaní potenciálne. Jedná sa teda o dynamickú stránku prejavu systému.

pričom môže mať toto riadenie aj povahu autoriadenia. • riadenie – systém je riadený. ktoré najväčšou bezprostrednosťou pôsobí na jeho fungovanie. čo patrí do systému a čo patrí do jeho okolia. • organizácia – ozrejmuje spôsob priestorového.vymedzíme. • prostredie – ozrejmuje vlastnosti vnútorného prostredia systému po stránke hmotnej i nehmotnej. . • podsystém – označuje relatívne autonómnu časť systému. časového a funkčného usporiadania štruktúry systému.Ďalšie systémové charakteristiky sú: • ohraničenie systému. • nadsystém – reprezentuje špecifickú časť okolia systému. • okolie – združuje všetky komponenty a interakcie ležiace mimo systém. .

“ podľa STN EN ISO 8402: „Sústava vzájomne súvisiacich zdrojov a činností. ktorá sa riadi tak.“ . ako aj ich manažérstvo. ktoré transformujú vstupy na výstupy.“ Tieto definície procesu sa žiada doplniť ešte ako vysvetľuje STN EN ISO 9004/2001 procesný prístup: „Aplikáciou systému procesov v rámci organizácie spolu s identifikáciou procesov a ich interakciou. aby umožnila transformáciu vstupov na výstupy možno chápať ako proces. možno chápať ako procesný prístup.Proces podľa STN EN ISO 180 9004/2001: „Činnosť využívajúca zdroje.

efektívnosť materiál produkty vstupy energie Výrobný proces odpadové vedľajšie výstupy produkty informácie informácie spätná väzba . ktoré vchádzajú do výrobného procesu na výstupy. Pri zabezpečovaní transformačného procesu vstupov na výstupy uskutočňuje podnik rôznorodé činnosti a aktivity. ktoré sú zamerané na realizáciu a plnenie cieľov. Transformačný proces podniku Transformačný proces podniku je komplex všetkých podnikových činností zameraných na premenu vstupov.

pričom jednotlivé činnosti integruje do ucelených procesov (riadia sa ako systém. vytvárajú si vlastnú infraštruktúru.j. riadia sa aj ich vzájomné interakcie) .Procesný prístup Zavádza horizontálne riadenie t. prechádza rôznymi funkčnými útvarmi.

/aj keď pri ich vymedzovaní uvedenom vyššie.Z uvedeného vyplýva. že procesný prístup sa svojou podstatou neodlišuje od systémového prístupu a že aj na procesy chápané podľa uvedeného je možné zaviesť systém. . priamo nie je kladený dôraz na štruktúru procesu (implicitne vyjadrená je) ale skôr na proces transformácie/.

Ďakujem za pozornosť .

• na ich odbornej zdatnosti vyplývajúcej u ich odborných (teoretických) znalostí (ponímanie manažmentu ako teórie či vednej disciplíny). .Predmet manažmentu ako uvádza Porvazník* je postavený na troch základných pilieroch – dimenziách subjektov manažmentu: • na sociálnej zrelosti subjektov manažmentu vyplývajúcej z ich osobných vlastností (u mnohých autorov korešponduje s ponímaním manažmentu ako osobitnej skupiny ľudí). • na ich praktických zručnostiach vyplývajúcich z ich praktických schopností (ponímanie manažmentu ako praktickej činnosti).

.

Obsah riadenia .4. Prednáška .

2 – vzťahy funkcie organizovania. ZAMESTNANCI R 1 G A N I 2 3 Z Á C I Objekt manažmentu A Prebiehajúce pracovné procesy v organizácii 1 – vzťahy funkcie plánovania. VLASTNÍCI.Grafické zobrazenie riadiacich vzťahov – všeobecný model riadenia Subjekty manažmentu O MANAŽÉRI. 3 – vzťahy funkcie kontrolovania .