You are on page 1of 3

ตอนที่ 2 ใหตอบคําถามตามความเขาใจโดยเขียนลงในกระดาษเขียนตอบ มีทั้งสิ้น 11 ขอใหเลือกทํา

เพียง 10 ขอเทานั้นมิฉะนั้นจะเลือกขอที่คะแนนสูงสุดออก (30 คะแนน)


1. มณตรีเปดรานกลวยแขกโดยอยูในตลาดแขงขันสมบูรณราคากลวยแขกที่ขายไดเทากับ ถุงละ 12
บาท โดยขอมูลที่รวมรวมไดเปนดังตารางดานลาง
ปริมาณ TR MR TC MC AC VC FC
(ถุง)
0 - - 5 - - - 5
1 10
2 8
3 8
4 31
5 50
6 16

จงทําตารางใหสมบูรณและลอกตารางลงในกระดาษคําตอบ และถานิสิตเปนมณตรี นิสิตจะทํา


การผลิตและขายกลวยแขกทีป่ ริมาณเทาไร เพราะอะไรปริมาณดังกลาวจึงเปนปริมาณที่เหมาะสม
2. จากตารางในขอ 2 ถาจาวปอปซึ่งอยูในตําบลดักดาลทําการขอสูตรทํากลวยแขกไปทําขายในตําบล
ของตัวเอง ซึ่งมีจาวปอปเปนผูขายเพียงเจาเดียวในตลาด โดยมีราคาและปริมาณที่ขายไดตามตาราง
นิสิตคิดวาจาวปอปควรจะขายราคาเทาไหรดีจึงจะไดกําไรสูงสุด และกําไรที่ไดเปนเทาไหรถา
ปริมาณและราคาที่ขายเปนไปตามตาราง
ปริมาณ ราคา
0 40
1 36
2 32
3 28
4 24
5 20
6 16
3. ผูขายสินคารายหนึ่งไดมาขอคําปรึกษาจากทานวา ตนมีความคิดที่จะปรับราคาสินคาใหเหมาะสม
แตไมแนใจวาราคาที่เปนอยูเปนราคาที่สูงเกินไปหรือไม จึงไมรูวาควรจะปรับราคาใหสูงขึ้นหรือ
ต่ําลงจึงจะเปนผลดี โดยราคาที่ขายอยูคือ 20 บาทตอหนวยตามภาพ

ราคา

20
0 ปริมาณสินคา
ทานจะใหคําแนะนําผูขายสินคาอยางไร และทําไมการแนะนําเชนนัน้ จึงทําใหเกิดผลดีตามที่นิสติ
คาดการณไว
4. สมมุติเสนอุปสงคและเสนอุปทานของตลาดตอสินคา A เปนดังเสน DD และ SS ดังรูป

P
S

D
D

S
0 Q
ใหใชรูปตอบคําถามตอไปนี้
ก) ถาผูผ ลิตสินคา A ตองจายภาษีใหกับรัฐเทากับ 1 บาทตอหนวย จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเสนอุปสงค ,อุปทานหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด
ข) ถาผูซื้อสินคา A ตองจายภาษีใหกับรัฐเทากับ 1 บาทตอหนวย จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เสนอุปสงค , อุปทานหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด
ค) การเก็บภาษีตอ หนวยของรัฐจะกระทบตอราคาและปริมาณดุลยภาพหรือไม อยางไร
ง) ภาระภาษีจะถูกแบงระหวางผูซื้อและผูผ ลิตอยางไร อะไรเปนตัวกําหนดภาระภาษีที่แตละฝาย
รับภาระ
5. ใหใชกราฟแสดงการวิเคราะหวาการเก็บภาษีตอหนวยจากเครื่องสําอาง จะทําใหรัฐบาลไดรับเงิน
ภาษีในจํานวนที่ต่ําหรือสูงกวาการเก็บภาษีตอหนวยจากน้ํามันพืช พรอมทั้งอธิบาย
6. ดุลยภาพในระยะยาวของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดผูกขาดเปนอยางไร มีความ
แตกตางกันอยางไร
7. การควบคุมราคาของรัฐบาลมีอยู 2 แบบใหญๆ ในประเทศไทย ใหนักศึกษาอธิบายวิธีการควบคุม
ราคา และสงผลตอผูผ ลิตและผูบริโภคอยางไร ยกตัวอยางพรอมทั้งวาดภาพอธิบาย
8. ถาราคาของขาวเหนียวสูงขึ้น จะสงผลอยางไรตออุปทาน (supply) ของขาวจาว อยางไร ให
อธิบายพรอมวาดรูปประกอบ
9. ถาหากทานจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรไปแลว และมีโอกาสทํางานในตําแหนง CEO
ระดับบริหารของบริษัทผลิตรถยนตแหงหนึ่ง หากทานตองการผลิตรถยนตรนุ ใหมของป 2003
ออกวางจําหนายในตลาด ทานคิดวาขอมูลเกี่ยวกับ คาความยืดหยุน (price elasticity of demand,
income elasticity, cross price elasticity of demand) ตอสินคารถยนต จะชวยใหทานสามารถวาง
แผนการผลิตและการตลาดไดหรือไม อยางไร อธิบายพรอมยกตัวอยาง
10. จงบอกสาเหตุของการเกิด Natural Monopoly และนิสิตเห็นดวยหรือไมที่รัฐสนับสนุนใหเกิดการ
ผูกขาดในธุรกิจดังกลาว ทําไมจึงคิดเชนนั้นจงอภิปราย
11. สายชลและหมิวไดทําการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการผลิตของยาสีฟนสอาดที่ตนเปนผูถ า ยโฆษณาให
ทําใหเกิดขอสงสัยวา ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย(แสดงโดยเสน AC) ทําไมมีลักษณะลดลงในชวงแรกแลว
กลับเพิ่มขึ้นในภายหลัง(มีลกั ษณะเปนรูปตัว U) นิสิตจะอธิบายอยางไรเพื่อไขขอของใจใหกับสาว
สายชลและสาวหมิว