You are on page 1of 1

Gyaan Ka Deep 1

arÉÉlÉ MüÉ SÏmÉ

eÉÑleÉiÉÉ Wæû CMü ÌSrÉÉ, eÉÉÍsÉqÉ WûuÉÉ Måü fÉÉåZÉå xÉå
oÉÑfÉ xÉMüiÉÉ Wæû, aÉU oÉÑfÉÉrÉå eÉÉrÉå kÉÉåMåü xÉå ||

lÉÉ MüÉåD Wæû AÉxÉUÉ, lÉÉ qÉSS xÉÉjÉÏAÉåÆxÉå
AÉeÉqÉÉ UWûÉ Wæû ÌTüU pÉÏ, AÉZÉÉËU WûÉåxÉsÉåÆ xÉå
CxÉxÉå oÉRûMüU oÉSèlÉÍxÉoÉÏ lÉÉ WûÉå WûÉðÍxÉsÉ CxÉ ÌSrÉÉ MüÉå
ÂMü WûuÉÉ MüÉ lÉÉ oÉSsÉiÉÉ aÉU ZÉÑSÉð Måü UÉåMü lÉå xÉå

ÎeÉlSaÉÏ Måü eÉÇaÉ qÉå WûU LMü MüÉå sÉRûlÉÉ eÉÂUÏ
WûÉU AÉæU qÉÉrÉÑÍxÉrÉÉð pÉÏ Så eÉÉiÉÏ Wæû xÉÏZÉ mÉÑUÏ
CxÉxÉå oÉRûMüU oÉSèlÉÍxÉoÉÏ lÉÉ WûÉå WûÉðÍxÉsÉ CxÉ eÉWûÉð MüÉå
arÉÉlÉ Måü SÏmÉ MüÉå aÉU UÉåMüiÉÉ WûÉå oÉÉOèlÉåÆ xÉå

-xÉliÉaÉÑÂ

http://santhguru.blogspot.com/ Friday, June 15, 2007