You are on page 1of 11

Hulyo-Agosto 2006

Ang Opisyal na Publikasyon ng Kabataang Makabayan


rnIrnRYAG

Lutong SOW:
Mga inihaing prograrna ng lumalalang papet at pasistang rehimen

Lutorlg SONA.
Ito ang inihain ni Gloria Macapagal-Arroyo sa kanyang bersyon ng State of the Nation Address: kasinungalingan at
pagpapanggap ang mapait na handa sa mamamayang Pilipino, at pasasalamatat panghihimok ang matamis na alok sa rnga
imperyalistangkorporasyon at lokal na naghaharing uri.
Upang umiwas sa rnga isyung pulitikal at sa pananagutan nito sa mamamayan, nagdiin si Arroyo sa kanyang
repormang pang-ekonomiya. Makapanindig-balahibo itong naghapag r ~ g rnga ambisyosong proyekto para sa'tinatawag na
kaunlaran upang linlangin ang mamamayang isinadlak mismo ng rehimeng ito sa kagutuman at pambubusabos.
Sa kabuuan, isang papet at pasistang gobyernong nangungunyapit sa dayuhang kapangyarihanat sumasandig sa
pasismo ang namayagpag sa kongreso noong SONA ni Arroyo.
Mga Mayor Punto ng SONA
Unang binanggit ng pekeng pangulo ang pagkakaroon heograpikal na katangian o likas na yamang matatagpuansa
ng pondo ng gobyerno para sa rnga sumusunod na rnga lugar na ito.
programa:l) pagsusulong ng panlipunang pagkakapantayat Sa balangkas ng rnga pinaghati-hating rehiyon,
paglalapit ng distansya ng mahihirap at mayayaman, 2 j nagbigay si Arroyo ng rnga grandyosong p!ano sa pagtatayo
pagsusulong ng kampanya laban sa terorismo, 3) pagsusulong ng rnga imprastraktura na tutulong sa mga proyektong
ng laban sa katiwalian, at 4) pagsusulong ng pagbabago sa pangkabuhayan. Kabilang dito ang pagtatayo ng lnga
sistema ng pulitika sa pamamagitan ng pagpapalit ng paliparm, daan, riles, tulay, pier, at pasilidad sa tubig at
konstitusyon. irigasyon.
Mula dito, tinalakay ni Arroyo ang plano ng kanyang Habang tinatalakay ang pagpapaunlad ng rnga
rehimen para sa pagpapaunlad ng bansa -ang rnga lalawigan, binanggit din ni Arroyo ang paghahatid ng rnga
proyektong naghahati sa rnga rehiyon at nagbibigay diin sa batayang serbisyo. Muli nitong ipinangako ang pagpapababa
sundan sa pahina 2
r

'A-'
ng presyo ng pagkain, ang pondo para sa serbisyo dahil ilalaan
pagpapataas ng sahod, at pagpapababa ito sa pagbabayad ng nasabing utang.
-
Hulyo Agosto 2006 ng PresYo ng kuryente at tubig. lpinakita din sa SONA na hindi na
maikaila ng rehimen ang pagsandignito sa
KritCka ng SONA lantarang panunupil para manatili sa
Mga Nilalaman
Paulit-ulit na sinabi ni Arroyo sa kapangyarihan. Tampok dito ang
kanyang bersyon ng SONA na nais niyang pagpapasalamat sa rnga opisyal ng militar
Editoryal paunlarin ang kalagayan ng mga Pilipino. gaya ni Major General Jovito Palparan.
Lutong Sona: Pero, walang ibang ipinapakita ang mga Bahagi ang ganitong pagtatanghal sa
Mga inihairlg programa ng proyektong pang-ekonomiya ni Arroyo militar ng ibayong paglaganap ng
lumalalang papet at kundi ang higit pang pagbubukas ng militarisasyon at pamamaslang maging sa
pasistang rehimen bansa sa pagpapahirap at mga aktibistang kasapi ng mga ligal na
pagsasamantala ng rnga imperyalista. organisasyon. Simula't sapul
Lathalain
Ang pangunahing makikinabang namamayagpag ang imperyalistang US at
Nakaambang Pagbabalik ng ROTC: sa rnga proyekto ni Arroyo ay ang rnga lokal na naghaharing-uri sa pamamagitan
Bahagi ng Pulitikal na Pandarahas ng multinasyunal (MNCs) at transnasyunal ng mapanupil na instrumento ng estado -
Gobyernong US-Arroyo 3 na korporasyon (TNCs) na gustong ang militar at pulisya. Ngayong ibayong
Paalarn Dok mamuhunan sa likas na yaman ng bansa. nahihiwalay ang papet na rehimen sa
Ito ay isasakatuparan ng rnga proyektong malawak na mamamayan, mabilis na
Ambag sa Digmang Bayan 6 pang-agrikultura ng Luzon at Mindanao at nawawala ang bihis nitong demokrasya.
ng proyektong turismo ng Bisayas. Ang tuqguhin ng rehimengArroyo
Ang gawaing pangkultura sa
Makikinabang din ang rnga nasabing ay ang pagtitiyak ng pananatili ng mala-
Cordillera
dayuhang korporasyon sa murang lakas kolonyal at mala-pyudal na katangian ng
paggawa ng rnga Pilipino. Ito naman ay Pilipinas. Nakasandig at sumusunod ang
Mga Kabataang Martir titiyakin ng rnga proyektong pang- rehimeng itosa interes ng n~ganaghaharing
industriyang base ng Clark at Subic uring burgesya-kompradoratpanginoong
Parangal sa Magkapatid na papuntang Metro Manila at Batangas, at maylupa, at sa dikta ng imperyalistang US.
RebolusyonaryongMartir ng pagpapalaganap ng IT sa mga mayor
Pagpapatuloy sa na siyudad ng bansa. Ang Programa ng Pambansa-
Nasimulan ni Ka Jelai Ngunit, hindi mag tatagumpay Demokrasya ang Solusyon sa Krisis
ang rehimen sa kanyang mga plano.Ang Walang totoong pag-unlad sa
pagpapaunlad ng kabuhayan, ang programa ng papet na rehimeng Arroyo
Kultura 10 pagtatayo ng rnga imprastraktura at ang dahil ipinapatupad lamang nito ang dikta
Makatarungang paghahatid ng mga batayang serbisyo ay ng imperyalistang globalisasyon na
Digma hindi maisasakatuparan dahil taliwas sa pumipigil sa repormang agraryo at
sinabi ni Arroyo sa pambungad ng industriyalisasyonng rnga bansang mala-
Pagpapasya kanyang mga programa, walang pondo kolonyal at mala-pyudal.
ang gobyerno para sa paglulunsad ng Kung ihahambing sa mga pangako ng
Anti-lmperyalista
rnga planong ito. Mismong rnga alyado rehimeng US-Arroyo, ang programa ng
Ang @rang ~gresyonng Israel ng rehimen ay hindi malaman kung saan pambansa-demokratikong kilusan ang
ay Gera ng Imperyalistang US kukunin ang pondo para sa mga nasabing nagsusulong ng kagyat na ginhawa sa
grandyosong proyekto. Ang katotohanan, mamamayan at nagbibigay ng matagalang
bangkarote ang kabang-yaman ng isang plano sa tunay na pagpapaunlad ng bansa.
neo-kolonyal na estado gaya ng Pilipinas Kailangang wakasan ang paghaharing
dahil lubog ito sa utang panlabas. imperyalismo sa ekonomiya at ipatupad
Ang Kalayaan ay regular na Dahil walang sariling pondo ang ang prog rama ng pam bansang
inila'abas 'ambansang Kalihimanrehimen, tiyak na aasa ang rnga pang- industriyalisasyon, at tiyakin ang
ng KabataangMakabayan KM. ekonomiyang programa ni Arroyo sa nagsasariling ekonomiya. Ang ganit~ng
Tumatanggap ang Kalayaan ng dayuhang pagpapautang. Sa nasabing ekonomiya ay sumasandig sa agrikultura
rnga kontribusyon, rebyu at panguqgutang,lalong pahihirapan ng rnga na sumailalim sa reporma sa lupa. Ang
likhang-Sinigmula sa mga kasapi ng imperyalistang bansa ang Pilipinas sa pambansang industriyalisasyon ang
KM sa buong bansa. Hinihikayat din pamamagitanng mas malawakang kontiol wawasak sa kasalukuyang makadayiihang
ang rnga marnbabasa na rnagpaabot sa rnga pang-ekonorniyang polisiya pangangalakal, pananalapi at produksyon.
ng kanilang rnga puna at mungkahi kapalit ng pagpapautang. Magaganap larnang ang pag-unlad sa
para sa ikauunlad ng pahayagan. Hindi rin matutupad ng gobyerno ekanorniya kung isusu!ong ang
Maaari kaming i-email sa ang pangakong paghahatid ng mga parnbansang industriyalisasyong
kalayaan. km@gmail. com batayang serbisyo. Kapag lumaki ang nakasandig sa repormang agraryo. Sa
utang panlabas, higit pang rnababawasan pagpaunlad ng agrikultura, ang malaking
sundan sa pahina 3
-

bilang ng sarplus na ngayon ay pinakikinabangan


lamang ng rnga panginoong maylupa ang gagamitin
para suportahan ang pangangilangan ng industriya.
Ang pag-usbong ng agrikultura ang magbibigay ng
pagkain at hilaw na materyales sa industriya. Bahagi
nakaa~bang
din ng parnbansang industriyalisasyon ang rnga
hakbang para suportahan ang produksyon at
distribusyon ng pagkain ng rnga Pilipino.
Kailangan ding pigilan ang rnga pinansyal na
Pagbabalik ng
istitusyon na kontrolado ng rnga imperyalistang bansa
sa pagdikta ng polisiya sa ekonomiya. Hindi na dapat
pumasok ang gobyerno sa dayuhang pautang kung
ROT6
ito ay may kundisyong taliwas sa interes ng bansa.
Kailangang ilaan ang pondo sa paghahatidng rnga Bahagi ng Pulitikal na
Pandarahas ng Rehimen
batayang serbisyo sa mamamayan. Bahagi nit0 ang
paglalaanng pinakamalakingbahagi ng pambansang
badyet para sa edukasyon.

Ambag ng KM sa Pagsusulong ng Programa ng


Pambansa-Demokrasya Pinatay si Mark Chua, estudyante ng University of Sto.
Bilang pangunahing papet ng imperyalistangUS Tomas, matapos niyang isiwalat ang nagaganap na korupsiyon at
at kinatawan ng naghaharing-uri, kailangang ituon sa iregularidad sa loob ng Reserve Officers Training Corps (ROTC).
kagyat ang pinakamatindingbigwas sa rehimeng US- Ito ang nagsilbing mitsa upang lalo pang tumindi ang matagal nang
Arroyo. Ang pananatilinit0 ang lalong nagpapahihirap pagtutol ng rnga estudyante sa ROTC. Taong 2001, ginawa na
sa mamamayang Pilipino. lamang boluntaryo ang pagkuha sa ROTC.
Malaki ang maiaambag ng kilusan ng kabataan Sa kasalukuyan, may dalawang panukalang batas na
sa malakas na kilusang masa na susi sa naglalayong ibalik ang ROTC upang di umano'y ihanda ang rnga
pagpapatalsik ng kasalukyang rehimen. Ang estudyante sa serbisyong militar at sibil, sakali mang magkaroon ng
pangunguna nit0 sa rnga kampanyang lokal at agarang pangangailangandito. Ang ROTC din diumano ang siyang
sektoral gaya ng paglaban para sa karapatan sa magtuturo sa kabataan ng patriyotismo,disiplina at pagmamahalsa
edukasyon, lalo na sa rnga pakikibaka sa rnga bayan. Pero kahungkagan ang mga ito sapagkat ang totoong dahilan
komunidad ay magsisilbi sa pangkalahatang sa likod ng pagbabalik sa ROTC ay higit pang pagsistematisa ng
kampanyang talsik. Mula sa mainam na kundisyon panunupil sa anumang lehitimong pagkilos sa loob ng rnga
ng papaigting na kilusang masa, dapat itong eskwelahan. Bahagi ito ng pagpapaigting ng pampulitikang panunupil
magrekrut ng rnga bagong kasapi kasabay ng ng rehimen sa rnga pwersa at kilusang nananawagan ng pagpapatalsik
pagkokonsolida sa kasalukuyang kasapian. sa papet at pahirap na rehimen sa buong bansa.
Kailangan din itong magpalaganap ng linya ng Bukod dito, matabang lupa ang ROTC para muling
Pambansa-Demokrasya bilang tanging sagot sa makapangurakot ang rnga opisyal ng ROTC.
kasalukuyang krisis sa pinakamalawak na masa.
Tungkulin din ng KM na isulong ang armadong Ang Panukalang Batas 5460 at 2224
pakikibaka sa pamamagitan ng paglahok sa rnga Taong 2001 nang mapalitan ang ROTC ng RepublicActNo.
kampanyang integrasyon o pagpapasampa ng 9163 o ang "National Service Training Program (NSTP) Act of 2001".
maraming KM para sa tour-of-duty sa kanayunan. Sa kasalukuyan, ipinasa sa Kongreso ang Panukalang Batas 5460
Kailangan din nitong planuhin ang programa ng o ang "Mandatory Reserve Officers' Trainirlg Corps Act of 2006" na
pagpapasampa bilang pultaym sa BHB, at ang magsasawalang-bisasa RA 9163, lpinasa ito ni Rep. Eduardo Gullas
programa ng pagbibigay at pangangalapng pinansyal ng Cebu. May bersiyon ito sa Senado- ang Panukalang Batas 2224
at rnateryal na suporta para sa kanayunan. ni Senador Alfredo Lim. Nilalayon ng rnga ito na gawing parte ng
Kailangangbiguinang rehimeng US-Arroyo sa rnga kurikulum ang ROTC sa lahat ng kurso, kasarna na ang two-year
pakana nit0 ng panlilinlang at panunupil sa masang vocationalat teknikal na kursosa lahat ng pribado at pampublikong
anakpawis. Dapat ding isulong ang pambansa- paaralan. Magiging mandatoryo ito sa rnga lalake at boluntaryo
demokratikongrebolusyon na wawasak sa sistemang naman para sa rnga babae.
mala-koionyal at rnala-pyudal na nagpapahirap sa
sarnbayanang Pilipino.Tanging sa armadong pakikibaka Walang maitutulong ang ROTC
at nagkakaisang prente ng rebolusyonaryong pwersa Kung tutuusin, walang anumang maitutulong ang ROTC.
maihihiwalay at rnasisira ang paghahari ng Wala itong kaugnayan sa edukasyon at sa halip na patriyotismo at
imperialistangUS at lokal na naghaharing-uri.A pagrnamahal sa bayan ang ikintal nito, daan ang ROTC upang
rnaitaguyod at mapalaganap ang sub-kultura ng takot, dahas at
pagkarnuhi sa hanay ng masang estudyante.
sundan sa pahina 5

3
.LATHALAIN
Banana Republic Hospital
Patient: Pin o ~

iwang naghihingalo H~
3@im muet Carse m e a s d
(Iromedyb-hd)
ng bansa sa isang lubhang nakababahalang krisis-
rnga doktor at nurse patungong ibang bans dahil sa tindi ng
W W - M D
taon, halos90.000 Pilipinongnurse na ang nangibang- No. cansed
adoktor na lumabas ng bansa bilang rnga nurse nito
<

ng deteryorasyon sa sistemang pang-kalusugan sa Pilipinas at sa


ng mga manggagawasa propesyongnledikal.
Sinabi ng PhilippineMedicalAssodation o PhMna may kasapian na 15,000 doktor, hindi malayong humantongang Pilipinassa
isang 'medical apocalypse' kung hindi ito mahahanapan ng solusyon. linawag na rin ni dating Deparbnentof Health !3euetary Dr.Jaime
Galvez Tan na hindi na hmang simpleng brain drain kundi isa nang 'brain hemohage'ang nagaganapna krisis medikalsa Pilipinas.
Sa kabihng banda, tikom namanang bibii atwalang maipresentangsolusyon ang ating pamahalaansa naka-aalatmang krisisna ito.
Bagamattanggap na ng karamihansa ating rnga kababayanna ang pangunahingdahitan ng kanihng paglikasay ang kakammpot
nilang sinasahodditosa Pilipinas, hindi pa lubos na naililinawangpapelatpananagutan ng pamahalaansa krisis medikal sa kasalukyan.
Mababang Sahod
Hindi ma'Manggi na ang pangunahing rason ng kanilangpaglisanay dahil sa higpii ng pangangailangang pangekonomya.Sa
isang pag-aaral na ginawa sa Philippine General Hosprtal, kung saan 25% na ng kabuuang 2,000 bilang ng kanilang nursing staff ay
nangibang-bansa, mayorya arlg nagsabing ang kanilang rason ay dahil sa pagaaralin nila ang kanihng rnga kapatid, ang asawa nih ay
walang trabahoo kulangang sahod, odahilsa pagnanais na bigyan ngd e k a l i i na anak.Ang iba pa ngaay tahasang
nagbanggit na'Pera lang po'.
Sa ngayon, kahitpa nagkakanda-kubasa trabaho ay umaabot lamang sa
nurse sa Pilipinas. Sa rnga probinsya, kumikii hmang sila ng napaka-liitna P2,00
naman ang kadalasang kinikii ng rnga nasa pribadongahensya. Wala pang
Di hamak na barya-barya lamang ito kung ikukumpara sa laking rnga s
tumatanggap sila ng signing bonusna di bababasa US$1,000 hanggang$7,000
Dahildb, nagkakandarapa ngayonpa6ang ating mga m, abugado
at'rebfitted' na kursong nursing sa buong bansa. Tinatagurian na sila ngayon bilang mga ' m n d

Mababang Budget Pangkalusugan


Malaking tulak din sa ating rnga doktor ang kalunos lunos na kondisyon at pasiliad sa
kakarampotna budget na inihlaan ng pamahalaanparasa &tor pangkalusugan.Ngayongtam,
budget ng pamahalaanpara sa s e w pangkalusugan.P10.48 b noong taong 2004.
lbig sabihin, kung paghahati-hatianng 85 milliong rnamamayanang kabuuangbadyet ng laan na i n i i n ngayong tam,
hindi pa ito sasapat kahiipambili lamang ng paracetamol.
ng prayoridadng pamahalaan ang paghlaanng badyetpambayd utang (P301.696)at
sa militar (P43.6B).
ka rin sa bansa ay nagMulak rin sa rnaraminating rnga doktor na mag-alsa balutan na
Iamang. Minamabuti ga doktor na lisaninang Pilipinas na batbat ng kurapsyonat katiwaliansa burukrasya habang
nagdidildilna hmang na mamamayan na arawaraw nilang nakakasalamuhasa kanihng mga pagamutan.
na bumhlot ngayon sa kasalukuyang administrasyongArmyo, hindi kataka-takang
dumarami paang nag ng dahil sa kavahn ng pag-ass

Rx
Ang pangangalakal ng la gatay patunay nawala sa plano ng gobyemo na paunwn ang ating bansa.
Ang tanging ginagaa nbayang pagtatagu bkaran naangtanging nkikinabangay ang dayuhanat i i i rnakapawrihan
sa ating ban=.
Sabi nga ng mga eksperto kit sa pag-iisip ang sinumang gubyemo na nagkakahkal sa sarili niyang
mamamayan. Walang bansa saan ok ng daigd~g
ang umunlad dahilsa pagexportng kanyang mga lakaspaggawa." A

Hulyo - Agosto 2006


mula sa pahina 3
Ang ROTC ay isang paraan din para sa malawakang Ang mga sentinel ang mata ng militar sa loob ng
korupsiyon at paglabag sa karapatang pantao. Ito ay rnga paaralan.
undemokratiko at nagtataguyod ng diskriminasyon sa Sa Polytechnic University of the Philippines, isang
kababaihan. Ito rin ay pawang dagdag gastos sa naghihirap na miyembro ng SIN ang umaming ilang beses silang pumasok
kabataan at kanilang pamilya. sa opisina ng publikasyon ng mga estudyante sa
Malinaw na hindi ang rnga estudyante kundi ang pagbabakasakaling may rnga subersibong dokumentodito.
gobyernong US-Arroyo lamang ang makikinabang sa ROTC. Maram i pang pu bli kasyon sa buong bansa ang
minamanmanan ng SIN. Kabilang dito ang The Tandem
Ang Motibo ng Gobyernong US-Arroyo (University of Northern Philippines sa Vigan City), Manila
Ang gobyemong Arroyo ay humaharap sa papatinding Collegian (University of the Philippines Manila) at Philippine
pang-ekonomiya at pampulitikang krisis. Umiigting ang Collegian (LIP Diliman).
kampanyang pagpapatalsik para dito. Ang pagbabalik ng ROTC Maging ang mga konseho at progresibong
ay magsisilbi lamang sa pagpupumilit nitong manatili sa organisasyon ay tinututukan din ng SIN. Sa Central Mindanao
kapangyarihan. University, nasa l w b mismo ng kampus ang headquarters
Una, ang pagbabalik ng ROTC at ang P1 bilyong pondo ng SIN upang mas madaling matiktikanang rnga progresibong
para sa programang kontra-insurhensiya, ay bahagi ng organisasyon tulad ng Anakbayan at League of Filipino
desperadong hakbang ng administrasyong Arroyo upang Students (LFS).
makakuha ng suporta mula sa militar, lalo na't lumalala ang Kabilang sa operasyon ng SIN ang pagtukoy sa lahat
pagkadismaya ng rnga sundalo at marines sa kaniyang ng militanteng estudyante sa loob ng kampus at pagkuha ng
rnga datos sa wga pang-masang organisasyon. Ang rnga
Ikalawa, si Gloria datos na ito ay ibinibigay sa AFP.
Macapagal-Arroyo, Ang SIN rin ang naglalantad sa mga liderestudyante
bilangcommander- para sa rnga atake ng militar. Sa katunayan, hindi lang rnga
in-chief, ang estudyante ang nire-rekrut ng rnilitar bilangintelligencekundi
siyang may pati ang rnga janitors, taxi drivers at rnga guro sa loob ng
ganansiya kam~us.
Simula nang maluklok sa pwesto siArroyo, tinatayang
ang ROTC 11 na ang kabataang pinapaslang. Kabilang dito si Cris Hugo
a n g ng LFS ng Bicol University. Pinakahuling biktima si Rie Mon
magtitiyak ng "Ambo" Guran, 21 taong gulang, ng LFS Aquinas University
mapag kukunan ng sa Sorsogon, Bicol. Kasalukuyan pa ring nawawala sina
mga rekrut na militar. Sherlyn Cadapan (Anakbayan UP Diliman) at Karen Empeflo
At ikatlo, ang (LFS UP Diliman) matapos silang dukutin ng rnga militar
agbabalik ng ROTC ang isa sa habang nagsasagawa ng pag-aaral tungkol sa rnga
rumento ng mawasaka sa Bulacan.
Kapalit ng kanilang serbisyo, ang rnga SIN ay
ang pulitikal na pandarahas. Palalakasin ng ROTC ang nakakatanggap ng Pera at hind na ~ i n a ~ a k u hnga ROTC
intelligence work sa loob ng paaralan, hahatiin ang rnga training.
estudyante at susugpuin ang anumang pagkrlos ng rnga
estudyante laban sa pamahalaan. Tutulan, labanan ang pagbabalik ng ROTC
Ang matinding kampanyang panunupil ng gobyernong Malinaw na walang makikinabang sa muling
US-Arroyoay naglalayong pigilan ang papalakas at papaigting ~agbabalikng ROTC kundi ang gob~ernongUS-Arroyo. Sa
na pagkilos ng malawak na hanay ng masa na nananawagan ~agbabalikng ROTC, iigting ang nagaganaP na malawakang
ng pagpapatalsik. Naglalayon din itong pigilan ang pambansa- pulitikal na ~andarahaslaban sa mga ~rogresibong
demokratikong kilusan sa pagsambulat ng sabwatan ng organisasyon na kumikilos Para ~atalsikinsi Arroyo sa
imperyalistang US at ng papet na gobyernong Arroyo. Ang Pwesto. Hindi dapat masaYang at maisawalang-bahala ang
pulitikal na pandarahas na ito ay ayon din sa gyera kontra ~agbubuwisng b u h a ~ni Mark Chuaatang Paglaban ng mga
terorismo ng lmperyalistang US na wala namang ibang layon estudyante sa buong bansa noong 2001. Kailangang kumilos
kundi ang supilin ang papalakasna pagkilos ng masa sa buong Para hindi na madagdagan Pa ang daan-daang biktima ng
mundo upang itaob ang pilit na pagkap~tnit0 sa kapangyarihan pulitikal na pandarahas.
bilang superpower. Napatunayan ng matagumpay na Abolish ROTC
Movement noong 2001 na sa sama-samang pagkilos,
ROTC bilang balon ng student intelligence maipagtatagurnpay ang anumang kampanya. Kung kaya,
Taong 2001 nang magsimulang mag-rekrut ang rnga kinakailangan na maging mapagbantay at manawagan ng
op~syalng kadete para sa Student Intelligent Networks (SIN). sama-samang pagkilos ang mga estudyante laban sa
Ang rnga rekrut sa student intelligence na ito o sentinel ay pagbabalik ng ROTC at ng pagpapatalsik ng gobyemong US-
direktang pinamamahalaan ng rnga elemento ng Armed Forces Arroyo na nagsusulong nib. A
of the Philippines (AFP)
Ang Cawaing Pangkultura sa Cordillera
"Hindimakasarili ang sining. Lagi't lagi itong may pinaglilingkuran. "

Mahalagang bahagi ang sining sa pagsusulong ng rebolusyon. Sa kalunsuran, maunlad


at buhay ang paggamit sa iba't ibang porma ng sining sa pagsusulong ng rnga kampanya.
Sa kasaysayan, napatunayan ang pagiging epektibo ng sining sa pagtatagumpay ng
kampanya. Nariyan ang rnga effigies ni GMA at Bush sa rnga malalaking
mobilisasyon, rnga popular na Erapjingles, rnga poster para sa mas mataas
na sahod, rnga dulang panlansangan tungkol sa mas mataas na badyet sa
edukasyon at iba pa.
Sa kanayunan, sa kabila ng maraming limitasyon, buhay na buhay din
ang paggamit sa sining sa pagsusulong ng rebolusyon, partikular na sa
gawaing ideyolohikal at propaganda. Ito ang kwento sa akin ni Kasamang
Edwani Tagumpay, isang manggagawang pangkultura sa kalunsuran bag0
nagpasyang sumampa.

Mga awitin
Gamit ang cassette recorder, regular na nagre-record ang rnga pulang mandirigma ng rnga orihinal na rebolusyonaryong
awitin at salidummay.
Ang rnga cassette tapes na ito ay ipinamamahagi sa masa at inireregalo sa rnga alyado. Madalas gamitin ang awit tuwing
educational discussions at pangkulturang pagtatanghal per0 maliban dito, mainam na porma ang awit sa paglulunsad at
pagpapatagumpay ng kampanya. Halimbawa ay ang ginawang salidummay laban sa isang dam na popondohan ng Japan Bank for
International Cooperation.
Ngunit aminado si Kasamang Edwani na isang limitasyon ang atrasadong cassette recorder. Tunguhin nilang mag-record
sa cd format sa hinaharap.
Sining Biswal
Aminado si Kasamang Edwani na hindi pa nama-maksimisa ang pormang biswal sa kampanya. Ang rnga kasama ay gumuguhit ng
rnga gmeting cards at ibinibigay sa rnga alyado o di kaya'y taga-gawa ng rnga biswal na takdang-aralin ng kabataan sa barrio. Ang
rnga dibuho ay ipinapasa sa Ulos at iba pang polyeto. Umuukit din ang rnga kasama sa kahoy ay ipinamimigay sa masa at alyado.
Bidyo
Ang bidyo ang pinakamabentang porma para sa propaganda sa Cordillera. Kapag nasa barrio ang rnga kasama, iniimbitahan
nila ang masa na manood ng rnga progresibong dokumentaryo. Ginaganap ang filmshowing sa bahay ng isang massng may vcd
player. Matapos ang palabas, nagkakaroon ng masiglang talakayan. Dito lumalawak ang pag-iisip ng masa sa nagaganap na
pagsasamantala sa iba pang lugar.
Sayaw
Bagamat bahagi ng buhay sa Cordillera ang pagsasayaw, hindi ito napopolitikahan. Kung kaya't ang rnga tradisyonal na
galaw o sayaw ay ipinapasok sa rnga dula upang magkaroon ng rebolusyonaryong laman. Maliban sa rnga tradisyonal na sayaw,
ginagamit din ng rnga pulang mandirigma ang iba pang estilo ng sayaw tulad ng flag dance, awit-galaw at at iba pa tuwing may rnga
pagtatanghal.
Tula
Bagamat maraming rnga kasama ang mahusay at madalas magsulat ng rnga tula, hindi pa nama-maksimisa ang pormang
ito sa propaganda at gawaing pang-ideolohiya sa hanay ng masa at rnga kasama sa erya. Kadalasan, ang rnga tulang ito ay
ipinapasa lamang sa rnga rehiyonal at pambansang polyeto.
Dula
Ang dula ang isa sa rnga paboritong porma ng kasama at masa. Kadalasan, ang rnga dulang ito ay tumatagal ng isang oras
at kumpleto sa props, costumes, musika at sound effects. Ang rnga dulang ito ay itinatanghal sa rnga pulong masa na umaabot sa
500 katao. lsang halimbawa ay ang tula tungkol sa pagpapatalsik sa papet at pasistang si GMA ni Bien Lumbera. .Ang daloy ng tula
ang siyang pinaghalawan ng kwento ng dula. lsinalin ito sa tatlong lengguwaheldiyalekto at itinanghal sa tatlong barrio.
Mayroon ding rnga spontanyong dula na nagsisilbing ice breaker tuwing rnga diskusyon at
pulong ltinatanghal ang rnga dula sa rnga dap-ay kung saan nagpupulong ang rnga taga-barrio. Mahusay
na porma ang rnga dula sapagkat epektibo nitong napupukaw ang atensyon ng manorlood dulot ng
nakakaaliw ang rnga elemento nito. Dagdag pa, mayroon itong comic relief. Nakapasok sa rnga dayalogo
ang rnga isyu at propaganda.

Palihan sa sining para sa rnga pulang mandirigma


Dahi! batid ng rnga kasama ang kahalagahan ng sining sa gawaing ideyolohikhl at propaganda,
naglulunsad sila fig rnga palihan upang lalong mapaunlad ang kakayahan ng rnga kasama sa sining.
Tampok dito ang inilunsad nilang isang linggong palihan para sa pulang mandirigma. Kabilang
sa rnga itinuro ang paggawa ng bidyo, dula at musika sapagkat ang rnga pormang ito ang pinakapopular
at epektibo sa erya.
Isa sa rnga instruktor ay si Kasamang Edwani. Kalahok sa palihan maging ang rnga pesanteng
hindi nakapag-aral.
Ang unang parte ng palihan ay kinapalooban ng rnga
teorya ukol sa sining tulad ng Revolutionary Aesthetics ni Mao
Tsetung. Matapos ay hinati ang grupo ayon mga grupo. Ang
ikalawang bahagi naman ay isang lektyur sa porma at paglikha
ng sining. Dito itinuro ang rnga elemento ng musika at dula at
paano ito ginagawa. Sa grupong bidyo naman, gamit ang
dalawang kamera na donasyon ng rnga alyado sa larangan,
pinag-aralan ang parte ng kamera, tamang paghawak, rnga
terrnino, paano kumuha at iba pa. ,&%. ' i
*~\
Ang sumunod na bahagi ay ang aktwal na paglikha na ng mga sining. Gumawa ng mga kanta at dula at mga @':
kuha gamit ang bidyo. Ang lahat ng ito ay ipinalabas sa barrio.
Palihan sa sining para sa masa
Plano ng rnga pulang mandirigma na maglunsad din ng

salidummay at awit-galawa sa rnga estudyante at mga ina sa erya. Ang mga ito ay itinatanghal sa paaralan.
Ambag ng sining sa rebolusyon
Pinapatunayan ng karanasan ng mga kasama sa kanayunan na epektibong pamamaraan ang
sining sa pagtataguyod ng mapagpalayang kultura at pagsusulong ng rebolusyon. Epektibo nitong
napupukaw at nahahawakan ang atensiyon ng manonood o tagapakinig. Maliban doon,
epektibo ito sa pagpapahatid ng mga rebolusyonaryong mensahe. Epektibo ito s a -
pagpapaliwanag kung kaya madalas itong gamitin sa gawaing propaganda at ideolohiya.
Sa pormang sining, namumulat ang masa sa nangyayaring pagsasamantala hindi lamang
kanila kundi sa uri sa kabuuan.

pagtatanghal na ginagawa nila.


Ambag ng rebolusyon sa lokal na sining
Sa kabilang banda, malati rin ang ambag ng rebolusyon
ang nagdala at nagpakilala ng mga pormang hindi kilala sa

salidummay sa kinikilusang masa sa gitna ng


at epektiboang rnga tradisyunal na pormang ito.
Ito ay dahil sa ang rebolusyon ang siyang nagpapanatiling makabuluhan o signipikante ang lokal na sining sa
araw-araw na buhay ng masa. Sa paglikha ng sining, any sentral na tanong lagi ajj, 'Paano ginagawang rnapaglingkod ang sining
sa paglaya ng uri?"
Pagkatok sa rnga mangcagawang pangkultura
Batid ni Kasamang Edwani na malaki pa ang kakulangan ng gawaing pangkultura sa kanayunan kung kaya't malaki ang .
pangangailangang magpasampa ng mga artista ng bayan. Dagdag niya, "Ang hanap naman ng mga artista ng bayan ay
makapagtanghal. Dito ang pinakamalawak an entabladong pagtatanghalan. Andito ang audience, andito ang isyu."
Aniya, hindi kumpleto ang proseso ng pagbubuo ng isang likhang-sining kung hindi siya naibabahagi sa iba. Ito ay dahil
hindi makasarili ang sining. Lagi't lagi itong may paglilingkuran. Kung kaya malaki ang panawagan sa rnga kabataang makabayang
ialay ang kanilang sining sa mas malawak na masang inaapi sa kanayunan.A

n ang m(
Sina Brenda "Ka Jelai", Joven "Ka Tonyo" at Jonas "Ka Allan" ...
Silang rnga tunay na anak ng bayan. lnalay rnaging ang buhay para sa pagpapalaya ng uri.
lnaalay ang rnga susunod na pahina para sa rnga naiwan nilang rnga alaala - alaalang pun0 ng
kabuluhan at pagrnarnahal sa bayan.
Nawa'y ang naging rnakabuluhang buhay ng rnga Kabataang Martir ay halawan ng inspirasyon at tatag ng
libo pang rnga Kabataang Makabayan.

Pagpupugay sa Magkapatid na Rebolusyonaryong Martir


Makipot, rnasukal at sanga-sanga ang rnga eskinita sa Tondo. Maynila. Kung
kaya hindi kataka-!akang rnaraming kabataan ang nawawala sa landas dito. At kadalasan,
kapag pumasok ka sa loob, lalamunin ka na ng kadiliman at hindi na ulit rnakakalabas
Pa.
Sa mundong ito lumaki si Jonas Heli Nucurn o Kasamang Allan (21 taong
gulang) at ang nakababatang kapatid na si Joven o Kasarnang Tonyo (19 taong gulang)
hanggang maging biktima sila ng karahasan at kawalan ng hustisya sa lipunan. Hulyo 2,
2006 nang parehong pinaslang ang rnagkapatid sa Tondo.
Si Ka Tonyo
Dalawang taon pa lamang si Ka Tonyo nang maghiwalay ang kanilang rnga rnagulang.
Dito nagkahiwalay ang rnagkapatid. Si Ka Tonyo ay napunta sa pangangalaga ng kaniyang ama
ngunit nang kalaunan ay iniwan na sa lola. Sa kabutihang palad, lumaki at nagka-isip si Ka
Tonyo sa piling ng rnga karnag-anak na hindi iba ang turing sa kaniya. Hindi man buo ang
pamilya, dama ni Ka Tonyo ang pagrnarnahal at pag-aaruga ng rnga tao sa paiigid niya. Kung
kaya, hindi siya nahila sa anurnang lurnpen na gawain maliban s2 rninsang pagkakasangkot
niya sa gulo ng rnga barkada.
Mahilig si Ka Tonyo sa pag-awit, pagtugtog ng gitara at sa dragon dance. Ito ang nagtulak
sa kaniya upang sumali sa isang progresibong pangkulturang organisasyon sa kanilang kornunidad noong I-lunyo 2005. Hindi
naging mahirap ang pag-rekrut sa kaniya sapagkat bata pa larnang si Ka Tonyo, alam na niya kung ano ang kilusan rnaging ang
gawain ng rnga New People's Army (NPA).
Naging aktibo kaagad siya sa pag-rekruta at nang lurnaon ay itinalaga siyang team leader ng chapter organizing committee ng
nasabing pangkulturang organisasyon sa kanilang erya. Sa loob lamang ng isang buwan, naging kasapi na ng Kabataang Makabayan
(KM) si Ka Tonyo. Malaki ang naging bahagi niya sa pagpapakilos sa SONA at iba pang rnobilisasyon. Oktubre 20C5 nang mag-
resign siya sa trabaho at nagdeklarang kikilos na nang full time sa kilusan. Matapos makakuha ng Batayang Kurso ng Partido noong.
buwan ding iyon, naging masikhay sa pagbibigay at pagkuha ng pag-aaral si Ka Tonyo.
Naging epektibong edukador si Ka Tonyo dahil taglay niya ang husay sa pagpapaliwanag gamit ang lenggwahe ng komunidad.
Simula noon, dire-diretso na ang naging pag-unlad niya. Hurnawak siya ng mas malalaking gawain sa kilusan. Hindi matatawaran
ang sipag at pagpupursige niya para rnapakilos ang mga kasama at ang masa. Sa katunayan, ang erya nila ang may pinakalarnalaking
napakilos noong Mayo Uno sa Liwasang Bonifacio. Sa kalagitnaan ng prograrna, hindi kakikitaan ng pagod si Ka Tonyo sa pagtuturo
ng tatsulok sa rnga bagong napadalo at narekrut.
Sa buong panahong kumikilos siya, ipinakita ni Ka Tonyo ang mapagkumbabang pagpuna at pagpuna sa sariling kahinaan.
Naging malaki ang ambag niya sa pagpapaunlad ng kilusan sa komunidad na kinikilusan.

Ang pagbabago ng landas ni Ka Allan


Kabaligtaran naman ang naging takbo ng buhay ni Ka Allan. Napunta siya sa pangangalaga ng kaniyang ina na di nagtagal ay
nagkaroon na ng sariling pamilya kung kaya iniwan siya sa pangangalaga ng kanyang lolo sa Tondo. Dito na nagsirnulang rnarnuhay
mag-isa si Ka Allan at nagpalipat-lipat ng tirahan. Sa murang edad na 11, unang nagnakaw si Ka Allan para larnang may makain.
Naging daan ito upang tulupang tahakin niya ang rnga lurnpen na gawain para lang rnabuhay nang walang inaasahan kundi
ang sarili lang. Nasarna siya sa rnga iligal na gawain tulad ng pagnanakaw, akyat-bahay at bukas-kotse. Nalulong siya sa bawal na
garnot at nasangkot sa rnga rambol.
Sa loob ng siyam na taon, ito ang daang tinahak ni Ka Allan. Bagamat ayaw niyang gurnawa ng rnga bagay na rnasama, hindi
niya ito maiwasan dala ng matinding pangangailangan. Si Ka Allan ay isang tipikal na kabataang naging biktirna ng isang malakolonyal
at rnalapyudal na lipunan.
Ngunit biglang nag-iba ang landas na tinahak ni Ka Allan. Pebrero 20, 2006 bumalik sa Tondo si Ka Allan matapos ang ilang
taong pagtatago sa Leyte dahil sa kasong pagnanakaw. Kararating pa lamang niya nang yayain siya ng kaniyang tiyuhin at ng kapatid
na si Ka Tonyo na sumama sa pagkilos sa EDSA noong Pebie:~24 upang rnapatalsik ang papet na si Arroyo. Sa rnobilisasyon na
ito nakakuha ng irnang pag-aaral si Ka Allan- ang tatsulok.
Dito narekiut sa isang progresibong organisasyon si Ka Allan. At rnula noon, naging tulily-tuloy na ang pagkilos at pagkuha niya
rig rnga pag-aaral. Naging aktibo siya sa paggarnpan ng gawaing propaganda sa hanay ng rnasa sa erya. Naging katuwang siya ng
rnga kasarna sa pagrerekrut. Sa loob ng isang buwan, narekruta siya sa KM.
Sa proseso ng kanyang pagkilos, kakikitaan si i<a Allan ng kasigasigan sa pagpapanibagong hubog. Mula sa pakikisalamuha sa
rnga kasama, pagsesentro ng ularn, pag-iwas sa rnga away at kaaway rnasasabing may pagbabago kay Ka Allan. Hindi na rin madaling
urninit ang kanyang ulo o rnabilis magalit.
Pero sa kabila ng kagustuhang rnagpanibagong-hubog, hindi Sarnantala, nakarating ang balita kay Ka Tonyo at sa iba
pa rin tuluyang nalayo sa away si Ka Allan. Ang rnga banta ng rnga pang kaibigan ang tungkol sa sinapit ni Ka Allan. Surnugod ang
naka-away niya noong hindi pa organisado ay hindi nawala. Minsan rnga ito sa pinangyarihan upang habulin ang salarin ngunit
nga ay nabanggit pa niya sa isang kasarna na ' Bakit ganun kung nagkatagpo ang dalawang grupo at nagsimula ang tumble. May
kelan rno gustong rnagbago saka ka narnan nilalapitan ng away?" nagpaputok ng baril. Palawa ang natarnaan- ang isa sa binti,
Matapos ang pagkilos noong Mayo Uno, binigla niya ang sarnantalang ang isa narnan ay tinarnaan sa dibdib at binawian
kaniyang rnga kakolektib nang rnagpahayag na nais nitong agad ng buhay. Si Ka Tonyo ang tinarnaan sa dibdib.
rnakipag-integrasyonsa kanayunan. Bagarnat batid ng kolektib na Madaling araw ng Hulyo 2,2006, natuldukan ang buhay ng
ang prirnaryang layunin niya sa integrasyon ay urniwas sa isang dalawang rnahusay na rebolusyonaryo.
gulong kinasangkutan, pinayagan pa rin siyang urnalis upang
rnakatulong sa kaniyang pagpapanibagong hubog. Sa kanayunan. Paghawan sa bagong daan
mas lurnutang ang positibong pangyayari kay Ka Allan. Maayos Bagarnat naging rnaiksi larnang ang panahon ng kanilang
siyang nakinig sa rnga pag-aaral at lurnahok sa military training. pagkilos, naging rnakabuluhan narnan ito. Hindi rnatatawaran
Natutunan niyang rnaging rnapagpasensiya sa rnga kasarna. ang ipinakitang kasikhayan at kahusayan ng rnagkapatid.
Dalawang buwan pa larnang nang burnalik rnuli ng Tondo si lpinakita nina Ka Allan at Ka Tonyo na hindi rnahirap rnagbago.
Ka Allan. Ito ay upang rnagpa-alam nang porrnal sa kaniyang Ang kinakailangan larnang ay ang kagustuhang baguhin ang
parnilya, kaibigan at rnga kasarna. Sa ikli ng panahong inilagi niya sarili, kasabay ng pagbabago ng lipunan.
sa kanayunan, buong puso niyang napagpasyahang kurnilos nang Sina Ka Allan at Ka Tonyo ay biktirna ng isang lipunang
buong panahon sa kanayunan. rnalakolonyal at rnalapyudal. Ang bulok na sisterna na ito ang
Sa kaniyang pagbalik, kagyat siyang hurningi ng pasensiya nagkait sa kanila ng rnga saligang karapatan nila tulad ng
sa kaniyang rnga karnag-anak, kaibigan at kasarna para sa nagiqg edukasyon, trabaho at rnaayos na parnilya.
pakikitungo at kahinaan niya. Batay sa rnga kasarna at kamag- At dahil lurnaki sa isang lurnpen na kornunidad, narnulat
anak, kinakitaan ng napakalaking pagbabago si Ka Allan rnula nang ang rnga kapatid na baguhin ito. Nagkaroon sila ng
rnagbalik ito sa kanayunan. deterrninisasyon baguhin ang sarili at ang paligid nila.
Makipot, rnasukal at sanga-sanga man ang rnga eskinita
Ang rnalagim na pangyayari sa Tondo, Maynila may rnga kabataan pa ring tulad nina Ka Allan
Pero hindi na nakabalik pa sa kanayunan si Ka Allan. Madaling at Ka Tonyo na handang ialay ang buhay rnaituwid at maisaayos
araw ng Hulyo 2,2006 nang rnaganap ang di inaasahang pangyayari lamang ang daang ito hindi lang para sa kanila, per0 para sa
kina Ka Tonyo at Ka Allan. Habang nanonood ng isang dance contest rnahal nila sa buhay. Nawala man sila sa landas pansamantala.
sa Tondo si Ka Allan kasarna ang isa pang kaibigan, nakita siya ng pilit pa rin nilang hinanap at tinahak ang tanging daan upang
dating nakagalitan. Bilang bahagi ng kaniyang kagustuhang rnabago at rnaituwid ang eskinita.
rnagbago, ilang beses na ring iniwasan ni Ka Allan na resbakan Bagarna't natuldukan ang buhay ng dalawang mahusay
ang nakaaway na ito upang rnakaiwas na sa gulo. na rebolusyonaryo, hindi dun natatapos ang pagbabago ng
Sa kasarnaang palad, burnawi ang taong naka-away niya. lipunan. Ang kanilang nasirnulan ay rnagpapatuloy. Mararning
Niyakap siya sa leeg saka sinaksak sa tiyan. Dinala siya sa ospital Kabataang Makabayan pa rin ang susuong hindi lang sa Tondo
per0 patay na ito. Matapos manaksak ay turnakas ang suspek at kundi sa iba pang eskinita sa buong bansa upang patuloy na
hurningi ng tulong sa rnga kabataan dahil naagrabyado daw ito. mag-organisa ng rnga kabataang naliligaw ang landas at
Surnugod ang rnga ito sa pinangyanhan upang rurnesbak. tuluyang baguhin ang rnakipot, rnasukal at sanga-sangang rnga
eskinita. A

Pagpapatuloy ea Nasimulan ni Ka Jelai


Paano rno ba iausulat ang talarnbuhay ng isang kasarnang hindi rno naman kakilala? Ito ang tarnpok na problernang
kinaharap ko nang rnaatasang gurnawa ng artikulo bilang parangal para kay Brenda 'Ka Jelai" Sison, 21 taong gulang.
Naisip ko, rnakikilala ko at rnaipapakilala rin sa iba si Kasarnang Jelai sa parnarnagitan ng rnga taong rninahal at
nagrnahal sa kaniya. Dito ko nakilala si Kasarnang Dayan. Si Ka Dayan ay rnatalik na kaibigan at kasarna ni Ka Jelai
noong organisador pa ito sa parnantasan.
lpinabasa sa akin ang rnga sulat sa kaniya ni Ka .lelai. Nakatago ito sa pitaka ni Ka Dayan. Aniya, lagi niyang data
ang rnga ito at rnaya't rnaya'y binabasa para hindi siya rnangulila kay Ka Jelai. Si Ka Jelai kasi ang isa sa rnga
pinaghuhugutan niya ng tatag at inspirasyon, lalo na sa gitna ng rnga kontradiksiyon. Malaki ang naitulong ni Ka Jelai sa
kaniya bilang isang kaibigan. Dagdag din niya na rnalaki rin ang naitulong niya sa iba pang aktibista bilang isang rnabait
na kasarna. At higit sa lahat, rnalaki ang naitulong niya sa bayan bilang isang rnahusay na aktibista at nang lumaon, bilang
isang pulang mandirigrna. ' ~ a h irnisrnong
l buhay niya ang inalay para sa pagpapalaya ng rnasang api.
Hunyo ng taong ito, kasarna ang dalawa pang hukbo, nagbuwis ng buhay si Ka Jelai. Habang nasa gitna ng
pulong rnasa sa Isabela, natiktikan sila ng informer at kinubkob ng rnga rnilitar. Bagarna't nakataas na ang kamay ni Ka
Jelai, hindi nagdalawang-isip na barilin siya sa rnukha ng kaaway.
Nangyari ang insidenteng ito isang araw matapos matanggap ni Ka Dayan ang huling sulat sa kaniya ni Ka .lelai. Sa
sulat na iyon, binanggit ni Ka Jelai ang rnalaking pangangailangan ng rnga pulang hukbo kung kaya't ang sana ay anirn na
buwang integrasyon niya sa kanayunan ay panghabarnbuhay na. Sa sulat na iyon, nagpaalarn na si Ka Jelai sa rnga kasama
niya sa parnantasan. Pero v~alapang isang buwan ng pagkakasarnpa nang binawi ang kaniyang buhay. Kung tutuusin,
naging rnabilis ang rnga pangyayari. Singbilis ng pag-unlad ni Ka Jelai sa kilusan.
Umigting ang kagustuhan niyang mamulat nang masaksihan ang ginawang piket ng rnga dyanitor sa kanilang
pamantasan. Pebrero 2004 nang ma-rekrut siya sa isang progresibong organisasyon. Sa simula pa lamang, nagpakita na siya ng
sundan sa pahina 7
PAGPAPASYA
ni Cecilio Salvador,
Camarines Sur

Makatarungang Digma
Ni Ka Jelai Pinagrnulan ay nilisa
ang iskwelaha't pabrik
nilakhang kornunidad,
Huwag rno sanang rnawari na ika'y di ko iniisip
kaibiga't rninamahal
Sa layo ng aking nilakbay di ko nais na di makabalik
at .nagisnang lunsod.
Digmaan ang nasa pagitan natin
Digmaang naghiwalay sa bawat isang piling
sa paglisa'y iniwan
Di bastito rin ang digrnaang nagbubuklod sa atin?
ang rnakalurnang ideya
Ako ay tinga sa tingin ng kaaway
nagsikap hubugin ang sarili
Mawala man ako, di sila rnalulurnbay
isinapuso ang bagong pananaw
Kung sila'y rnawatas, todo benepisyo
upang paglingkuran ang sarnbayanan
Sukat pa't may seremonyas
Kung ako masawi, rnaagnas rnuna bag0 ilibing
nagpanday ng paninindigan
0 di kaya'y ililibing rnuna nang di pa nasasawl pangahas na binagtas
lpanlilirnos pa ang aking parnasahe pauwi
ang rnga liblib na lugar,
Ang kaaway; ililibing na, nakauniporrne pa ang nakakapasonginit ng araw
Pakunway may rnga dagdang pang rnga rnedalya. at durnadaluyong na unos
Sarnantalang ako'y di na halos rnakilala.
Huwag rnarapating rnanlurnbay sa aking sasapitin
nilinang ang karanasan
Mas rnatirnbang ang gawa ko kaysa sa
sa piling ng rnasa't kasama
Halagang nakapatong sa ulo ko.
nakipagtagisansa karahasan
Ika nga; may prernyo ang pagpaslang sa taong rnakatao.
hinarnok ang kahirapan,
Mas nanaisin kong di rno malarnang ako'y wala na
sa kabigua't pagwawagi
Nang sa gayo'y di rno rnararndarnang ika'y mag-isa pinanariwa ang lupang tigang
Pisikal na basehan ang init ng larnan.
Subalit mas rnahalaga ang aking kaisipang iniwan rnatatag na urnagapay
Ninais kong rnamulat ka kasarna ko sa paghabi ng kasaysayang wawasak
Nawa sana'y ipagpatuloy rno sa bulok na sisternang panlipunan
Isa lamang akong karaniwang rnandirigrna na layo'y karntin any paglaya
Batid ko rin namang ako'y lahat say0 di ba?
ng rnarnarnayang api't pinagsasarnantalahan.
Batid rno rin sana ang landas ay pasuraysuray
Ngunit ito ay digrnaang may saysay.
Kaya't balang rnatulos di ko kinahihintakutan
Pagka't nariyan ang masang rnagtutuloy ng laban .- x

Matupok man ako sa alab ng digrnaan


Mithiin ko'y pagliyabin ang sulo ng hirnagsikan!

sulatin

., .
lumatanggap na ang KaDataang MaKaDayan
"3- manuskrito
-- r para sa koleksyon ng mga
awit, tub, kwentc

-
sans aysay, k n. lpad;
3 i l address Ra: [jtfo!jc( LUI I i

--- si Kasamang Jelai ay naging rebolusyonaryong martir sa I


Isabela, Hunyo 2006.
Nakaayon sa neokolonyal na plano ng lsrael ang pangunahing suspek sa pagpaslang ng
rehimeng Bush para sa Gitnang Silangan ang Punong Ministro ng Lebanon at sa pagpalaganap ng
paglulunsad ng gera sa rnga bansang nagigiit ng -
impormasyon na ang bansang Syria na sumusuporta
sariling pagpapasya. Ang Lebanon ay isa sa rnga Muslim sa Hezbollah, ang utak sa nasabing asasinasyon. Ang
na estadong hindi pinapatakbo ng papet ng rehimeng dalawang bansa ang may malaking ganansya kung
Bush. Mahalaga sa imperyalistang US na makontrol ang mag-aaway-away ang rnga bansang lumalaban sa
lahat ng bansa sa rehiyon para mapagpatuloy ang kanila.
pagmonopolyo nito ng langis. Mahalaga din ang
Ang pasismo ng gobyerno ng lsrael ay dapat
paglulunsad ng gera sa higanteng negosyo ng US - kundenahin ng buong mundo pati na ng sambayanang
ang industriya ng armas.
Pi!ipino. Sa lokal, dapat kundenahin ang rehimeng
Sa paghahari ng imperyalistang US sa Gitnang Arroyo sa pagsuporta nit0 sa gera ng agresyon ng
Silangan, gumagamit ito ng paraang paghahati a t imperyalistang US. Dapat din itong panagutin sa
paghahari (divide-and-rule). Nakikipagkasundo ito sa pagtutulak ng rnga Pilipino ( I .5M ang nagtatrabahosa
iba pang imperyalistang gobyerno gaya ng Britanya at Gitnang Silangan) na magtrabaho sa ibang bansa
Pransya para paghatian ang saklaw ng kontrol sa para maibsan ang kahirapang dulot ng kanyang rnga
maka-imperyalistang programa at patakaran. Dapat
rehiyon. Isa ring paraan nit0 ang paglunsad ng rnga
gera ng agresyon laban sa pag-aalsa ng rnga bansa sa din itong singilin sa kawalan ng kapasyahang
Gitnang Silangan. Ito ang pinapakita ng pag-atake ng tulungan ang rnga migranteng Pilipino sa Lebanon
gobyerno ng lsrael na gumagamit ng rnga bomba at na gustong bumalik sa bansa. !mbes na buhusan ng
armas na galing mismo sa impeyalistang US. Nakatuon pera ang pagtulong sa rnga napakamak na
ang pag-atake ng reaksyonaryong gobyerno ng lsrael manggagawa, ginagamit nito ang pondo ng bayan
sa malawak na hanay ng sibilyan na nagsisilbing sa sarili nitong pandirigmasa sambayanang Pilipino. A
baseng masa ng mandirigriang gerilya ng Lebanon na
kilala bilang Hezbollah. Isa sa rnga ginawang dahilan
sa sunud-sunod na pambobomba sa Lebanon ang pag-
atake ng Hezbollah sa rnga pasistang militar ng
gobyernong Israel.

Lumalawak ang hanay ng mamamayan mula


sa iba't ibang bansa sa Gitnang Silangan ang nagagalit
at handa nang humawak ng armas para labanan ang
imperyalistang US. Kaya naman, lahat ng paraan ay
ginagawa ng US para manatiling makapangyarihan sa
rehiyong ito. Tumutulong ito sa rnga opensibang militar
laban sa rnga ordinaryong mamamayan para maghirap
at mapilitang sumunod ang rnga ito sa US.
Pinopondohan din ng imperyalistang US ang paggawa
ng rnga propaganda at saywar. Halimbawa nit0 ang rnga
balita sa internasyunal na masmidya na lumilikha ng
opinyong publiko na pumapabor sa US. Ang US at