You are on page 1of 12

-

Espebyal na Isyu Kababalhan (2006)
I I

OPISYAL N A PAHAYAGAN N G KABATAANG MAKABAYAN

Pukawin, organisahin at pakilusin ang
pinakamaraming bilang ng kababaihan
para sa armadong pakikibaka!

kung darating ng gabi sa babasehang bahay ang rnga kasamang hukbo. tulad hallmbawa ng demokratisasyon ng pamilya. Una sa lahat. mababang pasahod ang nagbubukas ng empleyo sa kababaihan para aapl dahll sa mababang katayuan mas madallng mailusot ang kanllang pagsasamantala sa produksyon ng babae sa Ilpunan. Pangunahlng nagsisilbi ang kilusang Kay Anton. Dahll pangunahing makauri ang pagsasamantala at pang- Mga Nllalaman aaplng dinatanas ng kababaihang anakpawls. dito sila sinasanay Kallhlman ng Kabataang na pamahalaan ang sariii. Maramlng rnga pabrlkang nagblblgay ng lubhang anakpawis ng dagdag na pang. sila ang buhay na halimbawa ng rebyu at Ilkhang-sinlng rnula kababaihang lumalaban para sa interes ng nakararami at ng sa rnga kasapl ng KM sa buong kababaihan. sa rnga usaping may kinalaman Ang nararanasang hitap ng buong sambayanan sa pagtaas sa produksyong agrlkultural. mandlrigma ang madalas na pinauuna para hindi nerbyusin iyong may-ari ng bahay. organlsahln at pyudal at patrlyarkal. Dahil mas maraml ang kababaihang hlrap sa patuloy na naghlhirap ang rnga pagkuha ng trabaho dahll sa mababang katayuan ng babae sa kababalhang magsasaka sa lipunan. mataming Plliplno lalo na ang rnga kababaihan. Sa pamamagitan nito. Kababalhan sa Tslna 4 Kaya sa kanayunan. Sa gawalng pagpapalawak o expansion. sa lahat ng nabangglt. Na Kaya Nang Isulat kababalhan sa kanayunan sa kilusang magsasaka. mlllsya. (Halimbawa. rellhlyon bllang ng kababalhan para sa a t domlnasyon ng kalalaklhan. nagagamit natln ito sa . dapat pangunahin din ay makauri ang pakiklbakang isulong ng kababalhan. may dagdag pa sllang At dahil na tin kaunti ang oportunidad para sa hanapbuhay pasanin partikular bllang babae. Binubuo tin sila sa rnga yunit Panahon para Mag. kadalasan ay obllgado pa rin ang kababalhan na primerong magtiyak ng rnga gawain ~nlsyu-K&ebalhnn sa tahanan. ang kababaihan ay lslnasallallm sa rnga pakllusin ang plnakamaramlng sumusunod na *ma ng kapangyarihan: pulkikal. Ang Rebolusyon ng Kapag lto ay niyanlg. lupa. Nireresolba sa Ang Kanyang Pangalan 7 rnga organisasyong ito ang rnga sullranin ng masang kababalhan Ang Kwento nl Eba 8 mula sa paglahok sa produksyon hanggang sa pagpapataas sa Parangal 10 kanilang kamalayang pampulltika. mas lumalawak ang pagtanaw ng lnllalabas ng Pambansang masang kababaihan sa kanilang papel sa lipunan. artlkulo. Dahil dito. Bukod dito. llder ng prdetatyadong rebolusyon na sl Mao Zedong. pagtataguyod ng rnga day care at Ang Kalayaan ay regular na iba pa. mas madaling mambabasa na magpaabot ng makapalagayang-loob ng masa ang rnga kababaihang mandirigma. Sabl ng dakilang u . I t o ang rnga slstema ng annadong paklklbakal 1 kapangyarihang nagpapahirap sa kababalhan at sa buong masang anakpawis. marami sa kanlla ang pumapayag pumasok sa pabrtkang kanayunan gawa ng kawalan ng may mababang pasahod at kulang o walang benepisyo. pag-organlsa at pagmobillsa sa kababaihang Pagsasamantala sa anakpawls.I m ~ m BHB ang pagpukaw. Itlnatayo ng rnga platun a t sandatahang yunit Kababaihan at Buong Bayan 6 pangpropaganda (SYP) ang ganap na samahang masa (GSM) ng kababaihan at ang MAKIBAKA sa bawat barangay upang buuin ang Kuttwa kolektibong lakas ng kababalhan. ang rnga kababaihang ng pahayagan. Bukod sa maka-uring Sa hanay ng manggagawa. kung saan itinatayo ang demoktatlkong gobyerrto ng mamamayan. kababaihan dahil sa mababang pasahod a t kawalan ng rnga dumaranas din ang kababalhang beneplsyo. kadusta-dusta ang kalagayan ng pagsasamantala at pang-aapi. bahagl tin ng progtama ng GSM-kababalhan ang alay 1 2 hinggil sa pagbaka sa pyudal at burges na kultuta. dito sa bansa. Maging sa rnga pamllya kung saan naghahanap-buhay ang babae. Ang laban ng kababalhang mandidgma Tumatanggap ang Kalayaan ng May natatanglng iakas din ang kababaihang iumalahok sa rnga kontrlbusyon. kanilang rnga puna a t mungkahl p a n sa lkakaunlad la10 na ng rnga nanay. Lathakin kapangyarihan ang salalayan ng Iba pang slsterna ng kapangyarihan. Hlnlhlkayat din ang rnga kababaihang anakpawis na lumaban. bahagl ng pang araw-araw na gawain ng A n t l . ang pulltlkal na . ng presyo ng billhing gawa ng Restructured Value-Added Tax at ng Dapat sana silang nakakasall dito pagtaas ng presyo ng langis ay pabigat sa buong sambayanan lalo dahll lubog din sila sa pagsasaka. susunod din ang lba. pamilya.com dahil na fin sa pyudal na pagtlngln sa babae. Habang ng manggagawa. Subalit. arrnadong pakikibaka. Dagdag dito. mas madali nilang mayayakag . ang rnga Maaari kamlng I-emall sa b a k e rin ang kumakausap sa target na basehan. Makabayan o KM.ang bansa.km@gmall. ang Higlt na llmltado sila sa rnga handang makipagsapalatan sa ibang bansa bilang overseas contract pulltikal na gawaing magpapasya worker. sa sistemang Pukawln. Bagamat ito ay kalayaan. na sa kababaihan gayong ang pagtataguyod ng pang-araw-araw na pangangailangan ng pamllya ay iniaasa sa kanila.

babae man o laiaking kinakaharap ng masa at mandirigma. na siyang pangunahing ng kasaysayan na may kumakatawan sa naghaharing-uring kakayanang mag-ambag at nagduduiot ng pasaklt at - Espesyal na Isyu Kababaihan A - . mala-kolonyal at mala- Ipinaliliwanag din na may pyudal.) at para igllt ang iiang Ayon sa burges at saiigang reporma sa pyudal na pananaw sa ekonomya at puiltika sa kababaihan na kasalukuyang sistema. 'women hold half the ambag sa pagpapalakas ng kilusang sky'. pakikibaka- Mao Zedong. (Haiimbawa.akamaramlng ng biiang ang KM ng * ~ ~ J S Y O ' ~ W O W ldlumn nO pagsasamantaia at sa mababang kabataan at estudyante katayuan sa lipunan. kailangan ding mga hukbong walang barii ibayong palakasin ang dahii kulang ang mga amas annadong rebolusyon at itayo ang demokratikong kaya mas dapat tayong makipaglaban sa armadong gobyemo ng mamamayan sa magpursigeng magkaroon ng pakikibaka sapat na bllang 'Igit ang kababaihan' kanayunan na magblbigay ng Nararapat iamang na isanib nit0 ang lahat. mga pinakamahalagang totoo ay may kakayahan ang mga Kailangang makibaka ang pulitikal usapin. pagsasamantaia. pagtunggail sa mga Twnunggaii sa masa at mga pananaw. I t o ay habang tinutunggall Mahalagang malubos ang natln sa masa ang mga umllral na krisis para maling pananaw sa magpaiawak at kababaihan sa pamamagitan magpatatag ng ng puspusan atmatiyagang rebolusyonaryong kiiusan pagpapaiiwanag. Ang ganitong kiiusan na mapagpasyang pagtingin ay daia-dala harapin ang pang-araw- maglng ng mga kasapi ng araw na suiiranin na BHB. may kasama sa mga maling ilan sa mga kalalakihang pagtingln at pakikitungo sa taga-baryo na bagong kababaihan. Mahalaga sa pagtatagumpay masa at ituon ang lakas sa ng rebolusyon ang paglahok ng pagpapabagsak ng rehimeng US-Ar- kababaihan dito. Plnatunayan na royo. ganitong sitwasyon. HlqA na lalakas silang maldakas na armas o ang buong HPR samantalang ang mga rebolusyonaryong kilusan kababaihang mandirigma ay kung mahlgpit ang mayroon. Dahil ito sa pagkakatsa ng kalalaldhan pagtingln na mas may at kababaihan sa kakayanan ang kalalakihang pagsusulong ng gamitln ang HPR sa panahon demokratikong lnteres ng ng kagipitan. at ekonomiyang kababaihang gumamit W kababaihan kasama ng buong Kailangan . mababa Tungkulin ng KM at ng ang katayuan ng babae sa buong reboiusyonaryong iipunan.paglalapit ng BHB sa masa. at magpuna napapasampa aY a t bakahin ang mga naghlhinanakit kung wala kahlnaan. para lubusang natln ang patakaran sa malbagsak ang sistemang pagtatalaga ng armas. Sa mga sambayanan. sambayanan para makaiaya sa p u k a ~ i n ~ o r g a n i s a h i n at Ang Panawagan ng matauring PagPaPahirap at pakiiusin pi. nililinaw natin na hlndi kapgyarihan sa kababaihang dapat hhluhunlahan kanyang lnteres lnteres ang kasama maiawak ng anakpawis sa pagdedesisyon na sambayanang inaapi at ayon sa kan~angkasarianl at ang pinagsasamantaiahan. Nababaka ito kasamang kababaihan at sa pamamagltan ng iugnay ito sa kaiutasan ng puspusang pag-aarai at suliranin ng buong' bayan. kababaihan para sa annadong Sabi muli ni Tagapanguiong Tungkulin ng KM ang mag. lnilillnaw At. naghaharing-uri. pinaiaiaganap at kasama na dito ang interes pinangingibabaw ng ng kababaihan.

Ito ang nagbigay. Isang hallmbawa ang lnaaasahan ang rnga babae na maraml. ipinatawag ang rnga sa rnga pagkilos ng samahan ng paglahok ng kababaihang Tslno pulong na lalahukan ng lahat ng kababaihan ay ang pag-unlad ng sa rnga pagkilos ng samahan ng gustong sumamang kababaihan gawaing produksyon. nagkasala pero dahil naniniwala ang marami sa Puna at pagpuna . plnakamahalagang tagumpay ng Isa rln sa Sa tulong na rin ng rnga paglahok ng kababaihang Tsino pinakamahalagang tagumpay ng samahan. Mabllls na lumaganap ang asawa. - Espesyal na Isyu Kabahihan .Lathalain Aag Eo~olr8yomng Krbrbalbrr sr Tslmr Mga Aral ng Rebolusyon sa lsang Komunidad ng Tsina Para sa mamamayan ng Tslna na lumahok sa rebolusyon. maraml sa rnga tagumpay sa pagsasanay ng rnga kababalhan na nagpatuloy sa Mga Tagurnpay ng Samahan ng kababaihan. Naglunsad kababihan ay ang pagsasanay sa sa komunidad. natuklasan ng rnga kababalhan na maraml pa sllang pamllya na prlbadong dapat Ipaglaban. Maramlng babae pagdalo sa rnga pulong ang Kababalhan ang nahikayat sumama sa blnubugbog pag-uwi sa kanilang Ang isa sa ganitong rnga gawain.nananakit sa samahan ng rnga rnga kababaihan. Dito ang samahan ng rnga pag-aaral kababaihan na pamahalaan ang nagpapallwanag ang rnga asawa sa agrikultural na produksyon kanilang sarili at ang buong at magulang ng asawa na para hlgit pang pag-aralan ng komunidad. lsang gawalng datl bahay at pagsllblhan ang kanllang asawa na slya lamang ay hlndl IblnlMgay sa kababalhan. Dlto r l n natltlpon magulang ng asawa kanllang mga sal ang anumang gawaln sa Habang blnubuo ang na pasaklt. rnga asawa at rnga magulang ng nakapagsasallta noon. bagamat lubog daan para maluklok bllang plnuno kababaihan. Dahll dlto. sa tahanan. Pag-oorganlsa ng Kababalhan sa kanllang sarlllng ututol ay mga kapakanan bllang laklhang kasama babae. na kapag slla ay nablgyan ng Bukod sa panganganak. ang kababaihan. walang lpinagkalba Ito sa paglulunsad ng rnga pag-aaral sa gumampan ng rnga gawalng husay ng kanllang rnga ama at pag-aararo. May rnga kaso na din sa gawalng agrikultural gaya ng komunidad ang rnga pinaparusahan ang rnga ng rnga kalalakihan. naunawaan nilang hindl slla manana10 kapagwaiaangtulongngkalahatlngTslna. pagkakataong magsallta sa pagsasaka. Nalaman dln nlla pagmamay-arl ang kababalhan. tahanan. -- 4 h7-V.

nagkakasala upang paliwanagan maipanalo. mahalaga ang pag. Pero. naunawaan nilang hlndl sila mananalo kapag wala ang tulong ng kalahati ng Mna. ng kababaihan. sa ng rnga kalalakihan ang hlndl Hind1 pa ganap na pagpapaunlad ng produbyon at pumayag d b . Pem hind natigil sinimulan sa panawagang itlgil Sa madallng saUta. Para sa kanlia.sa pag-aayos ng mga per- ang usapin ng diborsyo. ipon ng suporta ng masang reponna sa lupa.A Ang rnga aral na /to ay muda sa koleksyon ng rnga tala sa komunidad ng Long Bow. Shansl Province. Mlang pag-aarl o alipln (chattels). Mayor~a ng Kabebaihan sonal ng tunggallan. AW g ~ p o n g it0 ay itlnalaga ng Gobyemong Bayan at Komite ng Partido Komunista sa Lucheng County. blnigyang diin din ang kababaihan ang matlnding laban walang matugumpay na paraang pagkausap sa rnga para sa diborsyo. Para sa mamamayan ng Tsina na turnalahok sa rebolusyon. naipagtatanggol ang rnga natigii ang pambubugbog sa Klnallangan ding rnagpaliwanag komunldad sa rnga atake ng kababaihan sa loob ng tahanan. hangga't Iphrantapat sa rnga kalalakihang tumutol dito ang lakas ng suportang lplnaklta ng kababaihan sa pangkaiahatang layunln ng rebolusyon. sa sarili. China noong 1948. - EspesZCd na Isyu Kabgbalhan . Ang nasabing reporma sa lupa ay sinimulan dalawang taon na ang nakallpas mula sa panahon n9 i m m . panawagan ng pagkakapantay. Hindi simple Ang himwagan sr nlto . magsirnula ng bagong buhay ang samahan ng kababaihan ay Hlnarap din ng rnga hlwalay sa asawa at sumulong sa naglng sandata sa pagpapakilos komunidad sa pangunguna ng dating kalagayan. Ang ganltong pakikltunggall ay humantong sa pagkilala sa lakas ng kababalhan at sa mas mahigpit na pagkakalsa ng bwng hanay ng rebokwyonaryo. Isinulat ito ni WIllam HInton blrlang isang tagapag-masid ng gmpong -lagang mu-d ng imbestigasyon sa isinusulong na reporma sa lupa ng lokal na komunidad. Ang nakakatandang kababalhan lalo ng kababaihan at kalalakihan sa rnga gawaing Ito ay iniugnay sa . hangga't hindi Bagamat hlndi lubos na kababaihan ng komunidad. Lucheng County. malayong malaking tagumpay ang magsasaka sa komunldad para maisakatupakan ang nabawasan ito at ang ibayong unawain ang ganltong lehltimong pagpapaiaya sa kababaihan. hlnarap ng samahan ng panby.. Para transpormasyon ng lipunan. pagdami ng kababaihang panawagan sa diborsyo at para Batid lto ng maramlng natutong lpagtanggol ang tulungan ang rnga kababalhang kababaihang Tsino kaya naman kanilang karapatan. sa malawak pang hanay ng kaaway. ng kapangyarihan ng kababalhan samahan ng kababaihan ang sa rebolusyon sa lahat ng aspeto usapin ng diborsyo. na iyung may tunggallan sa llpunang Tsino. Maraml din sa rnga natutupad ang pagkakapantay sa annadong pagtatanggol. hangga't walang tunay na ang rnga ito. Nagpatuloy ang paklklbaka para sa babaeng asawa ng kanilang rnga pakikitunggali para sa kalayaan pagkakapantay-pantay na anak ang hlndi wmang-awn dito. marami ang ang samahan ng kababaihan sa ang pagtrato sa kababaihan hind handang magpalaya.

olepuns ells !pu!q loueqvawv 6uqepuns eu pq6ues e6ru 6ue Ae61q! e ~ e d .~~SIW qe V ~ 6uA eAe6 seu!d!l!d qe Sn 6u ueg6ed es uenpunsey 6ue u!ler!ed ered esueq es seqeq 6ue !qe. 6 q kKwdpob~ulkrsl~ elernaleqeqeu 6 ~ 0 1 1 6 u e u e l eu ueAnlnl 'sn es uenpunseq .o A w y 6uol~laAqo6es e6w 6ue eu uedesnn-bed 6u1mrq oseq 6ue esee! 6unq wljurueleq es eweq 6 u ~ ees seleq bue I~IF 6ue euldllld 6ueeleqeq 6 u e l e ~'esueq es uw!d e6w es 6u!qeseu 6u eqnqew 6uoqelew buolnq! Ae eAeq o eweq es w o q 'esueq es sejeq 6ue ~1!61u161 e6w 6u u q w e q l e UISRI bul~f2f2ew (pulq 6uoAsemj!s e s .el!ueq es Aeb!q!u!q peeseqeu qqeq opesnqe e 6 u 6ue 6u ~ea!(!w-Aeuesesbed e 6 u 6uequeA6uedq 6ue olepuns e 6 u Assequa sn 6u e6ele6ue6ued 6u qeln~6eu'WA es 6eAeund Ae 6u u!qelejuewes eu q!ue6ued es Ae6el!u eu pe6y ous!w oAauv!s 'Sn 6u sa~alules 6ue u!p u e A ! ~ e-Aeueses6ed ~ e>(!-JaUJV pouns6ed 6ueAueq 6ue o A w v !u eu pesunlnl!u! e6w es ueseqereq 6u l e seu!l!d 6u ou~aAqo66u eu ealqeuld! Ae 6uel ed u o o ~ 6u qluebued 6ue ueACteN 'ou!d!l!d u ~ l 6 e des uenpumeq 6u erne6 o u ~ W o B & r e l m & # l s u r & 1 \ 1 e6w es qeweqedbedeqeqew eseqe6e66ued 6u oseq e 6 w eu PePlq!lqe fiued eql es eq!eq Ae oueqpawy 'aVoq es seqel SoAeeu e6w 6u pesun16ew eu olepuns eu jede es ueqel oseq 6ue I!qep o eJnseq!eu Ae S n 6u ueqnel 6ulqeseu e6w 6ue eAeleu opesnqe e6w es 031 6uou~aAqo6 e6w 6u eseqe6e66ued 6u oseq 9el!ll~-Aeueses6ed e m es wed 6ue 6upn~6edeu lekadsa Aew e6w 6u ~ e q q-esueq es 61snu1 ouequawy 6uedo~l6u qosed6ed -eseqe6e66ued 6u ueAeql~ey 6ue ouldllld e6w es e ~ e s u ~od es*e1e~ueweses6ed6uoa1ue6 6ue s q e l e w je 3oq6ues e6w 6ue ueAeaeueq 6u wlnpbeu 6uawpq es ou!d!~!d 6ueAewewew uele6ued Aew 6uoAe6 deue6eu 6u ueqesnqeeu 6uoueqlJawv 6u Aeueq eu lernelew 6 u o ~ a r e6uelern 'eseqe6e66ued 6uo1epuns 6 u e 1 e ~'VAA 6ue es l e ueqleqeqeq e6w es 6ue owelqaJlew sode~ew pednaedl 6uoou ed e(nw!s seqnq6eu 6ue seu!d!!~ p Sn 6u w-WY -3oq6ues 6ue ueq6ed es uenpunseq 6uy ~ d o u o r ( s ~ ~ ~ 0 ~ eu olepuns 6ueqnAep e 6 u 6edeq uonpunseq&lol.esueq es ouey yawv 6uedo~qe6w es o~uaAqo66u yosedededbed es uewe(eu!y Aew Ae oq! 6uosey 6ue 1!qep esueq 6u o(n6ued 6ue uo6nwnq Ae qedep 'eseqe6e66ued 6u osey 6ue uesynqew 6ueu elnw!S -snBueqs!(eAadw! es oq! uwnuns -pnuns eu o A u v !u eq!yeu!d! 6uolel 'oueyuawv 6uolepuns e6w es ueqel eu!d!l!d 6ueeqeqey 6ues! 6u osey es NVAV8 ONOn8 I ' . 21 W H V d VS NVaNtlS e 6 u es edueses! 6uosea A e u salezuo9 lney heaarms aqasnr .lues! eu qolnqu!qededbed 6ueAuey es owe 6ueqnAep e6w es oln6ued 6ueue~uny-e~unyny6eu 6ue do(y!wnq 6uewel eu eqseg weq~eqeqey-emdeyqe ou!d!l!d-e~dey 6ueAuey 6ue lo66ueq6ed! eu o A u v !s oueld 6 u e l e ~ sad . o ~ e ~ u n6su e ~ n A ee~6 u 6unq eu uenpunsq es peeseqeN Aeq 6ernewna 6ue Assequa sn 6u 6u erne6eul6 eu oea 6ueaede~eq -oueq!Jauy 6uolepuns e6w 6u ows!w ueqnej e6w 6uy -oa!ue6 es 6eqe16ed 6u oseq e 6 u eseqeu!6 eu eu!d!l!d bueeaeqeq 6ue sn 6u ou~aAqo66u u ! 6 ~ ! 4 es eA!s ueanbeueued Aeu 'eAe>( 6uesl 6u oseq es ea!qeu~d! 6ue eu l e u ~ o daedep eu seaeq es 'VSlW 6u eqrude-beu l e UQeq!lW e6u eu oa! av .

masasaktan ka. Humawak ka sa aklng kamay - Limang taon ka pa lang. Mas mabutl nga kung gabi! Wala masyadong makakaklta. Nakakakaba . Kahlt dati pa. Plhadong luiubha na ang problema natin sa espasyo.pero huwag mo akong alalahanin. Hinding-hlndi ka makukuntento sa papel. Ihanda mo lalo ang iyong sarili. Slgurado. Marahil. Kallangan na talaga kitang lpakilala sa lansangan. at nanggigitata: Tamang-tama para sa iyong rnga obra maestra. pwede naman tayong gumawa sa gabi. Kaya't Ihanda mo M ang iyong mga kagamltan. si Calvin. Dahii ako naman ang nagtangay sa lyo dito . tila walang hanggan. bata.ngayong kaya mo nang isulat ang lyong pangalan. Ang langit at ang aking mukha. handa na . anak. ang tigre at ang buwan Ay lumagpas na sa sofa. Ang aalalahanln nga lang natin ay ang Init at alikabok. sa ngayon. (Aria M y t a ) . maraml kang matututunan. Ang punto lang naman kasl - Malpaklta ko sa iyo ang rnga pader. masusugatan. Kultura Kay Anton. Malalakl. hindi mo na mapagkasya dito Ang iginuhlt mong mga dragon at araw at hallmaw. Umabot na sa puting pintuan ng ating inuupahan. bugbog ang hangln sa kamao. Ang sorbetes. Ay. Sa iansangan na. Na Kaya Nang lsulat Ang Kanyang Pangalan Kllala kita.hind1 lang sa lansangan. It0 ang ating usapan: Hindi ka pa pwedeng tumawid mag-isa. Pero hindi bale. Unang mong sasaluhan ang pakiklpaglaban. o kaya'y ang baha - Baka umatake ang lyong hika. Handa ka na ba? Ako. ayon nga sa lyong nlnang. ngayong napag-aralan mo palang Kung paanong isulat ang iyong pangalan. Lalo na ngayon . handa na ako. kundi sa mundo: Itlnakda nang ang lyong tunay na pagkabuhay Ang siyang maghahatid sa akin sa hukay.dapat. Ako pa tin ang iyong ina. Pero. darating pa nga ang panahong Kakallanganin mong umalls at magpatuloy sa malayo.

Sila ay lumaban ng buong tapang. gusto kong makita kung anong mayroon sa labas ng bahay. "Ang aming rnga ninuno. Gusto nilang ariin ang tubig mula sa ilog at ulan.." Habang ang buong pamilya ay kailangang magsakasa bukid. Bibigkasin ni Eba ang mahabang kwento ng kanilang lugar.' 'Paano kung hindi ako pumayag sa kasal?" 8 A. Sila ay.--imlmAng ang palay na itinanim at inani. linggo-linggo.. Gusto nilang kunin ang lupa para tayuan ng balong darnbuhala. Sila ay masisipag na magsasaka. maghanda ka na. - Espesyal na Isyu Kababaihan . Gusto nilang kunin ang lupa ng magsasaka. Kwento ni ~6~ Pero ganito ang susunod na nangyari.nagtatrabaho - Arm-araw." 'Pero hindi ka pwedeng makita ng ibang tao bukod sa amin na pamilya mo ngayong ikaw ay musmos hanggang sa ikaw ay lumaki. mahigpit naming ipinagbabawalang lumabas ka sa bahay. linggo-linggo. araw-araw. palaging may isa na naiiwan sa bahay para magturo kay Eba ng kwento ng rnga tao sa kanilang lugar simula pa noong unang panahon." Halaw sa buhay ni EF. Pagkatapos. Sila ay maagang gumigising at buong araw nagtatrabaho." "Pero.' 'Ang aming rnga ninuno. lipunin ng balon ang tubig mula sa ilog at ulan. Sila ay maggiting na bayani.Kultura 1. ang rnga unang ama at ina ng lugar na ito ay rnga magsasaka. Sila ay lumaban Sa dayuhan Sa mayayaman Sa rnga kawal ng mayayaman Na gustong kunin ang aming sakahan. Pero. ~wan-h-h-angm. lsang katutubong kababaihan 'Darating ang dayuhan kasama ang rnga mayayaman. "Eba! Pumasok ka sa bahay!" "Hintay!" 'Anak. 'Eba.." II.. Buwan-buwandumadaloy naman ang tubig na galing sa balon Na gawa ng aking rnga ninuno para sa buong nayon. Nalalapit na ang iyong kasal.. Bibigkasin ni Eba ang kwento ng rnga tao sa kanilang lugar. Maaari ka lamang makita ng ibang tao sa araw ng iyong pagpapakasal. ang rnga unang ama at ina ng lugar na ito ay rnga bayani. bibigkasin ni Eba ang natutunan..

' 'Buong araw na tayo sa bukii. 111. Bibigkasin ni Ebaang mga dati at bagong natutunan. simula ngayon ay kanyang paghihirapan. Wala pang naitakdangkasal ang hindi natutuloy. hindi ako papayag sa sinasabing ninyong kasal." Kumalat ang balitgng pagsuway ni Eba sa magulang.' v. Tayo nang magpahinga. Eba 1898- llaw ng ating bayan Taas-kamaong Pa€?PuPugaY sa iyong pakikipagtunggali para sa lupa. palaginggumagawa si Eba ng oras para magturo ng kwento ng mgatao sa kanilang lugar simula pa n w unang panahon. 'Inay! Umuwi ka na sa bahayl" 'Hintay anak.' 'Patawad. Nalahpit na ang malakingpagkilospara pigilan ang pinaplanong dam dito sa ating lugarl" 'Paano ako makakaMongaking apo? 'Inaasahan ka ng mga tao sa ating krgar na magsalhagaya ng nakagawiantuwing may pagkibs. si Eba ay pinalayas sa katidangtahanan. Bago ang ganitong kwento sa kanilang lugar.' 'Paano kung ako ay magkwento?" Pwede rln dahil mahaba narnan ang pagkilos na gagawln. Kultura 'Hindi papayag ang mga tao sa ating lugar. IV. Bibigkasin ni Eba ang mahabang kwento ng kanilang b a r . maghanda ka. Lahat ng kakainin ni Eba." Habang siya at ang buong parnllya ay kailangang magsaka sa bukii. Lupa parasa magsasakal Libu-libonganak ang magpapatuloy ng iyong kwento ." Tatapusin ko muna ang aking pagkukwento. Sino ang babaeng ito na mmnong lumabansa mgagawi na itinuring na na parang utos ng hari. Bibigkasin ni Eba ang kwento ng mgatao sa kanilang lugar. 'Inay. Bilang kaparusahan.

kaisa ang buong rebolusyonaryong kiiusan at sam bayanan.kasapi rin magsisllbing mitsa ng makasama sa rnga pagkllos sa n g KM sa Kamaynilaan a t pagpapatalsik kay Estrada. Nanguna siya sa namatay na mandirigma ng BHB kasama na siya sa malalaking pagtangan sa panlniwalang . kasama na Iider-kabataang namuno sa rebolusyonaryong pakikibaka siya sa rnga namumuno sa ibayong paglaki ng kasapian ng nito. Isa siya sa rnga kadreng Estudyante sa hayskul si Ang unang mobilisasyong napanday sa kilusang Ka Gia noong narekluta sa sinamahan niya ay paglaban sa pagpapatalsik kay Esbada. pambansang kalayaan a t estudyante a t paglubog sa demokrasya.panimulang namulat siya sa mobilisasyon n g sektor ng kllusang masa ang susi sa pagsasamantala at kabataan-estudyante a t ng pagpapatalsik sa rehimeng pambubusabos na dinaranas ng taumbayan. Joseph Estrada. pag-oorganlsa sa kapwa. Isa siyang maningning na huwaran ng rebolusyunaryong kabataan. Maaalala demokratikong pag-aaral. at ang kanyang kamatayan ay iaio lamang nagpapaaiab sa galit ng kabataan at mamamayang Pilipino sa imperyalisma. Kasapi siya ng rebolusyonaryong kilusang kabataan-estudyante sa Kamaynilaan at namatay na kasapi ng Bagong Hukbong Bayan. a t kabataan at estudyante para sa siya ng rnga kasama bilang isang - Espesyal na Isyu Kababaihan 10 A - . gayundin sa rnga eskandalong ito. Bago a t gwardya ng paaralan na kanyang hipag na si Myra pumutok ang rnga eskandalong lumabas ng paaralan para "Mayang" Algarme . Sa pagputok ng Estrada. Isa na siyang hanay n g batayang masa. kay Kasamang Erika Salang o Ka Gia sa kanyang pagkamatay. narekluta siya sa KM. Hind1 makabayang organisasyong Viiting Forces Agreement na. malilimutan ng rnga kaklase at masa noong huiing kwarto ng nagbalik ng rnga base-militar ng kasarna niya sa hayskul noon ang 1999. Sa pagdalo niya sa US sa bansa sa llalim ni dating paggiglit nila sa administrasyon luksang parangal para sa Pang. Isa rirl siya sa rnga sambayanan. pyudalismo at burukrata-kapitallsmong naghahari sa ating lipunan. kadreng KM sa panahong ito. pag-oorganisa at rnga makabayang organisasyong pagkuha ng rnga makabayan at pagpapakilos sa masang masa sa panahong ito. lansangan. Matapos ang ilang buwang pagmumulat.Erika Salang. 1985-2006: Maninping nu HIEwaran ng Rebolusyona yong Kabataan P inakamataas na karangaian ang iginagawad ng Kabataang Makabayan.

an. kahirapan. lumahok ang daan-daan. Maniwningnahuwaranng pambansang kalayaan a t panahon sa Bagong demokrasya. PaSya at kaisahan ng kasama nila nakib ni Ka Gia ang pag-aa ral.aktibista na kahit saan Ugnayan siya Sa lahat ng mga hirap. Natitlyak para parangal ku . sa masigasig na organisa~yon. Siya Sa paglillngkod sa sambayanan wala nang ang una rito sa kanyang henerasyon ng mga at pakiklbaka kasama nila nakita nl pinakamai~mparaa an alblb1-w h a ~ h lDim at . ialay ang ating organisasyong masa.t u l ona ~ pagkuha Mapagkumbaba siya Sa mga sambayanan a t pakikibaka ng pambansa-demokratikong plan0. Ka Gia ang tunay na ligaya. Natitiyak nating P ~ ~ P U P U ~~agpapakllos ~ W . Mahal makabayan at demokratiko sa siya ng rnga inorganisa niyang hanay ng rnga estudyanteng nakakataas na saray ng uring niya ang paimbabaw na petiburgis. kasapi. Nablbiro siya ng mga lumahok ang daan-daan. sakripisyo at kamatayan magpunb ay nagrereklub ng kasama at maging sa masang para maglingkod sa bayan. inoorganisa niya. Sa paglilingkod sa S a t u l u ~ . libu-libo at sa paglilingkod sa kasama na iyakin sa mllyun-milyong kabataan sa sambayanang pinag- ng kanyang ilang pagkakataon. sam bays na n para sa 2001 na kumilos nang buong. malalim siyang ibang ninais kundi gawin it0 at ~aglubogsa batayang mass at nagbahagi ng mga karanasan. sakripisyo at kontradiksyon. Hukbong Bayan. ngunlt sa pangkalahatan pakikibaka ng sambayanan para Sa sigasig.. at pagdalaw sa Kamaynilaan galing hanggang hu 1ing sag lit ng Pag-oorganisa sa masang sa pag-00rganisa sa rnga kanyang buhay ay wala siyang kabataan at estudyante. sa magsasaka. ay matatag siya sa pamban~ang kalayaan at A harap ng mga demokrasya. - Espesyal na Isyu Kababaihan A - .. bigyan siya ng a ng ipinakita ni Ka natlng hanggang huling saglit ng patuloy na pglingkuran Gia ang mahuhusay na katangian nlya bilang kanyang buhay ay wala slyang ang SambaYanan sa abot ng ating makakaya kasapl a t kadre ng ibang ninals k ~ n dgawln l it0 at ang . May magandang suungin ang rnga kontradiksyon. taos-pus0 ang ligayang ipinang-aakit a t pagyakap niya sa buhay at lplnapantahlmik ng bulok na pakikibaka n g masang lipunan sa kabataan para anakpawis. Madalas din niyang ikwento rit0 libu-libo at mflyun-milyong mula sa lahat nang itor ang pagkainip at kagustuhang kabataan sa pakikibaka ng nagpasya siya noong Mayo bumalik na agad sa lalawigan. tallno at buhay.Sa bihira niyang hnay na ligaya. Isa siya sa rnga diwang palaban at inisyatiba sa nangunang magpunyagi sa pagtangan sa mga pagpapalakas ng kilusang rebolusyonaryong gawain. Inspirasyon siya tallno at sigaslg ng kabataan si sa rnga kasama sa mataas na Ka Gla. ~aglahoksa ~akikibakanila .

Kapag napatunayang maysala. At pinakahuli. Plnatunayan na ng kasasayan ng pagpapaalis sa base-milltar na ang maigting na kilos-protesta ang isa sa rnga pinakamahalagang sallk na mapagpasya sa pagpapalayas ng rnga mapagsamantalang sundalong Amerikano. dapat ilapat sa kanila ang mabigat na kaparusahan. Ang tanging maaasahan ng nasabing kabataang kababalhan ay ang sama-samang pagkilos ng kapwa niya Pilipino. dapat kagyat na panagutin at patalsikln si Arroyo sa pagsusulong ng rnga maka- imperyalista at anti-mamamayang kasunduan at pamamalakad. - Espesyal na Isyu Kababaihan . At. PANAHON PAM HA6-ALAY para kay Kasamang Gla rebolusyunaryong kabataan huwarang kababaihan Lahat tayo'y kailangang magpaalam Simbigat ng bundok ang iyong pag-aalay 'Di man natin gustong lumisan ng sariling buhay sa masang anakpawis Magpapakatatag para sa kailangan gawin Buhay na huwaran Lumalaban para sa kalayaan Ito ang panahong iyong pinili para magbigay Lahat tayo ay kailangang magpaalam It0 ang panahon Para mag-ala~ng b u h a ~'Di man natin gustong lumisan Magpapakatatag para sa kailangan gawin Habang nagmamahal Patuloy na mag-aalay ng lakas Ito ang panahong iyong pinili para magbigay Dahil nagmamahal Ito ang panahon para mag-alay ng buhay Patuloy na hahawak ng armas Habang nagmamahal Ikaw na puno ng pag-asa Tayo'y patuloy na mag-aalay ng lakas Ikaw na puno ng sigla Dahil nagmamahal Ikaw na pun0 ng katanungan Tayo'y patuloy na hahawak ng armas Inaaral ang mundo nang walang patid Hindi k u k u ~ a sang iyong mithiing maghatid Ito ang panahong iyong pinili para magbigay ng langit sa masang anakpawis Ito ang panahon para mag-alay ng buhay Lupa ay langit Matagal nang ipinagkakait A . Patunay ang rnga ito sa patuloy na pagtapak ng imperyalistang US sa sobemnya ng bansa. Nakasalalaysa sama-samang pagkilos ang paghahanap ng katarungan Dapat bigyan ng katarungan ang biktima ng paggahasa sa Sublc. At habang nililitis ang kaso at pinag-aamlan ang rnga kasunduan sa pagitan ng US at Pilipinas. kung hindi kikilos ang mammi kasama nlya. lalong nagpapakatuta ang gobyemo ni Arroyo sa US pam siya ay maisalba sa pagpapatalsik sa pwesto. dapat lang na palayasin sa bansa ang rnga sundalong Arnerikano. Bo ang pinakamabisang paman pam mapigilan ang kamhasan at paglapastangan sa karapatang tao ng rnga sundalong Amerikano. Dahil nahaharap sa lumalawak at lumalakas na kilusang anti-Arroyo. MLSA at iba pang makaisang-panig na kasunduan sa pagitan ng US at Pilipinas. Hindi Ito mabigat gawin kung ang gobyemo ng Pilipinas ay handang protektahan ang rnga mamamayang Pilipino at unahin ang kapakanan nito. Dapat ding ibasum ang VFA. ang malawak na hanay ng mamamayan din ay mananatiling bulnerable sa atake at pagsasarnantala ng lmperyalistang US. Wala tayong maaasahan na aksyon mula sa gobyemo sa pagpapalayas ng rnga mapagsamantalang sundalong Amerikano. Dapat ilipat ang pangangalaga ng rnga akusado sa gobyemo ng Pilipinas at huwag hayaang makaalis o makatakas sa bansa ang rnga ito.