You are on page 1of 12

EDITORYAL r:

Paglingkurm-ang sambayaxianl
Makilahok sa pahikibaha ng mamamayan?

M
ahalaga ang papel ng kabataan sa reblusyong Pilipino. lto ay binubudng rnga kasamang
papalapit sa edad 20 hanggang gitnang 30.Tinawag ni Kasamang Jose Ma. Sison ang kabataan
bilangYspearhead"at"cuttingedgeHngmaiawak na masang Pikpino. Kapag lumalaban ang uring
protetaryado, sila ang nasa unahan trg hanay bilang pinakamasigau'g sa buong uri,
lpinakita sa kasaysayan demonstrador na nagsipagmartsa. ng US ang siyang nagpapatupad
na mayorya ang kabataan Makabuluhan ang ambag ng ng mga anti-mamamayang
sa pamunuan at kasapian ng kabataan &I mga laban na . patakaran at programang pawang
rebolusyonaryong kukbo laban sa humantong sa pagpapabagsak ng nagsisilbi s a interes ng malalaking
kolonyalismong Espanyd, laban mkimeng U S M m at rehirneng dayuhan at tokal na kapitatista, at
sa irnperyalismong US, laban US-Estrada. nagpapalubhasa noonpa ay lug&
sa pasismo ng Hapon at l a h Ngayonaynahahampangbansa na na kalagayan ng nakkaraming
sa kolaborasyong US at lokal na sa malalim na krisispamj5utitika at Pilipino. ,
rehimen sa ~ i l i ~ i n a g- - pang-ekonomya. Paqgunahin ang Ang halalim na kisis sa bansa
Sa rurok ng mga- ligal na panmagutan ng r ~ m e n gUS- a y mainam sa ~gsusulong ng
demokratikong kilusang masa, ang A m p sa Ivisk na ito. Si Arroyo, rebolusyon. Nagbibigay ito ng
kabataan din ang mayorya sa mga b i h g pinakamasugid na papet ~agkakataongsukdulang ihiwalay
+* '

ang rehimeng US-Arrow sa masa. Nagbibigay din ito ng pagkakataong


higit na maipaunawa sa masa ang ahematibo sa bulok na programa ni
Arroyo at ita ang pambama-demokratikqprmma.
Maramlng Pilipino m g gatit sa rehimerig hrroyo dahil sa kagutuman
at sa nalantad na korapsyon ng gobyemo. Nagututom ang malawak na
IMga Nilalaman I hanay ng mamamayan hindi dahil sita ay tamad, kundi dahii sa rnga
anti-mamamayan at makadayuhang programa ng gubyemo. Hindi
I~ditorial 11 nakapagtataka na nagugutom ang masang anakpawis dahil mababa ang
Paglingkuran ang smnbayananl sahod ng manggagawa at mababa ang kita ng magsasaka habang patulay
Makllahok sa pakikibaka ng naman ang pagtaas ng presyo ng mga batayapg produklo. Korap ang
mamamayan!
pamahalaan hindi dahil natural sa tao m g maging sakim kundi dahil ang
korapsyon ay taglay na katangian ng isang mala-kolonyal at malapjrudal
na lipunan. Pinahihintulutan ng imperyalistang US ang korapsyon bilang

ISrld>ortshanang H u k b ng4Uarnamayan
7 Paman ng Pagtukmg ng KM sa BHB

rWga Am1 sa Pagbubuo hg Wangay 4


I kabayaran sa pagsunod ng rnga naghaharing-uri gaya ng panginwng
maylupa at burge'sya-kumprador:
tpinakita ni Arroyo ang pangil ng kanyang gobyerrio sa paggamit ng
KM Balangay ng Leopoldo Y. batas'para supilin ang lumaiawak na kilusang anti-Arroyo. Ang pagpataw
Calixto Jr. ng Calibrated Preemptive Re3ponse at E 0 4 M hanggangpagdeklwa ng
(Hurryo 2005-Pabrero 2006) State of Emergency ay mga natitirang opsyon ng isang sukol na rehimen. ,

Mensahe s a Kasapian
~ 6 Ang panunupil ng rehimen ay.dapat iugnay sa isyu ng kagutuman at
"- korapsyon upang mabigwasan hindi lamang ang papet at pasistang
Hinggil sa matlnang panunupl ng
Rehimeng US-ARROYO
rehimeng Arroyo kundi pati na rin ang .rramamapning sistemang
malakolonyal at malapyudal.
Sa gitna ng ganitong kalagayan ng bansa at ng kasalukuyang yugto
Pandaigdlgang panunupil ng pakikibaka laban sa rehimelq US-Arroyo, nararapat na mahigpit rn
Ang imperyalistang gerang b t r a tanganan ng KM ang sumusunod na mahahalagang tungkulin:
temrismo bilang pandaigdigang
dekiarasyon 11g'state of emergency" TUNGKUUN
NGAYON NG K A B A T ~NA wl
s AN -' U#AS SA
BATAYANG MASA UPANG PATALslKlN ANG PINBKMNAAYAWAb& REHIMENG
Pagwasak sa kinungalngan RI US-ARROYO.
GMA hinggll sa Winfar-Komunistang
planqng kudeta
a. Kailangang ubos-kayang pukawin, organisahin at pakilusin ang
ni Pmf. Jose Maria Sison pinakarnarami sa pinakamabilis na panahon.
I
i. Kailangang sagpangin ang maiinit na isyung pambayan at sektoral
Kulturrr 10 para makapag-propaganda at makapagbigay ng pag-aaral & mesa.
Pasismo MkmoI ni Mark Angeles
ii. Kailangang tiyakin ang pagrerekluta sa pinakamarami sa rnga
pambansademokratikong organisasyong masa ng kabataan.
Treyning ni #a Danum iii. Kailangang maagap na konsolidahin ang mga b a g k g b p i sa
pagbibigay ng oryenfasyon sa organisasyong masa at batayang pag-
- Ang ~ a l a y & ay regutar na aaral sa lipunan at rebolusyong Pilipino.
inilalabas ng Pambansang Kalihunan
iv. Kailangang patuloy na kumuha ng rnga parnpuldikang pag-aard sa
ng KabataarqMakabayan o KM.
rnga organisasyong masa at sa KM o ~ l u s y o n a r y o n pwersa
g para
Tumatanggap ang Kabyaan ng malalim na maunawaan ang pamhnsa-demokratikong pakikibaka
mga kontribusyon, artikulo, rebyu at ng taumbayan.
likharrg-sinig mula sa mga kasapi ng
KM sa buong bansa. Hinihikayat din v. Kailangang palakasin ang kilusan lihim sa pagrerekluta sa KM .
ang rnga rnambbasa na magpaabot b. Kailangang magsikap na abutin ang pinakamaramimg alyado para sa
ng kanilang rnga puna at rnungkahi mga sama-samang pagkilos taban sa rehimen at para sa pagpapasulpot
para sa ikauunlad ng pahayagan.
- Maari kaming bemail sa ng rekurso para sa kilusarrg masa at rebalusyonaryong kiusan.
I kaiayaan.km@grnail.com
S U W SA PAHlNA 3
n Paglulong ng KM sa BHB
7 ' ~ r a a ng
Magkaroon ng masinop na plano ng
karnpanyaatprograrna sa pag Palawakin ang network na rnaaariog
ng rnga kasapi ng rebolusyo mapakilos para sa serhisyo sa BHB
kilusan ng kabataan at estudy gaya ng tr'ansportasyon, rnedikal,
BHB. ~ a a k i b a tnito ang pagm matutuluyanat iba pa.Dapat gawin ito
pag-oorganisa at pagpapakilos sa nanakaprogramaatmaykoordinasyon
kabataan sa lungsod para mag sa yunit na kinabibilangan k n g
rnapasampa sa BHB. gawain sa Nagkakaisang

Mag-ambag sa pagpapaigting ng
0rnga kilos-protesta sa lansangm.
Makisalamuha sa rnga .
Ang rnga militante at papalaking
kasarnang BHB bilang
bilang ng rnga napapadalosa rnga
dernonstrasyon ay nagpapataas integree o di kaya sa
n g rnapanlabang diwa ng pagdalosa rnga anibersaryo
rnga kasarnang hukbo habang para rnakipagpalitan ng
karanasan at kaalarnan,
nagpapababa ng moral ng kaaway.
/ Nakakatukng Bn ito sa pagbanat ng at para pahigpitin ang
ugnayan ng KM at BHB.
pwersa ng kaaway sa kanayunan.

-
Magbigay ng tulong pinansyal a ~ a n ~ a l a'ng
p propaganda
Magpasulpot ng rekurso sa at ED na materyal. Higit '
garnit gerilya, pagkain, darnit na pang- na mas rnadali para sa
gerilya, gamot at iba pa. rnga kasarna sa lungsod
a Magbiga~ ngsuportang moral. pa tub^ n a i h a ~ a g a g
suporta sa arrnadong pakikibaka sa pagpapadala
ang pagpapalirnbag o
pagpaparami ng mga itom
.
-

. ng rnga sulqt sa mgakasarna at kaibigan na hukbo.


Malaking tukng din ang patuloy na pqg-ugnay sa
rnga rnagulang o anak ng rnga sumarnpa

MULA SA PAHlNA 2
TwsGKULIN
W N G TULUY-TULUY NA SUMANtB SA BATAYAMG MASA UPANG MATUTU MULA SA K A N M KASABAY NG
PAGPUPUKAW, PAG-GORGANISA AT PAGPAPAKILOS SA KANILA.
a. Nagsasara ang klase sa rnga paaralan at unibersidad sa gitna ng humihigplt na pangangailangangpstalsikin
ang rehimeng US-Arroyo, gayundin ng paborableng kslagayan para gawin ito.
b. Tinatawagan ang lahat ng kasaping KM sa rnga paaralan na ituloy at paigtingin ang laban ng pagpapatalsik
kay Arroyosa mga kornunidad ng maralitang tagalungsod. Panawagan nating huwag munang umuwi sa rnga
proMnsya para gawin ang tungkuling ito.
~
c. Buuin ang pinakamaraming teams na pampropaganda at pangarganisa paia gawain sa komunidad.
d. Tinatawagan7dinang lahat na surnanib sa Bagong Hukbong Bayan at ipagpatuioy ang pagsuporta rito.
Ang paglahok ng kabataan sa pakikibaka n$ mamarhayan ay rnahalaga sa tuluyang pagpapabagsak og
papet, pasista at pahirap na rehirneng Arroyo.Dagdag pa dito, maliwanag ang hinaharap ng rebolusyong Pihpino
sa pagpapatuloy a t ibayong paglaki ng hanay, ng kabataang naglilingkod sa sambayanan.A

-
Marso Abril2006 . 3 /
paghubuoat pagpapagana ng balangay
programa ng pbgpapalawak ng Balangay Ma.Theresa"CherithnDayrit- ng hayag na organisasyong rnasa.
Garcia ng KM nitong ikalawang hati ng 2005, nabuo ang bagong h k a l i p a s ang tatlong buwan,
balangay ng KM. nagpasyang tumigil sa pag-aara~
para hong-panahong kurnilos bilang
tarns na represibo man ang organisa 4GP) ng KM.
aktibista ang pangalawang lider
paaralan, ibayong nagsikap sa Bitbit ang rnga payak na layunin
para sa organisasyon ng yunit ng
pagmumwlat at peg-wrganisa ng at rnaliit na kakayahan sa sirnula, KM.- ng organisasyon
masang estudyante rito. Naging rnabilis
nangahas slang mag-organisa. Mag-
at rnga kasama ang pagtangan sa
ang paghubog sa rnga kasapi biiang urnpisa ang gawain sa propaganda-
rebolusyonaryong kornitment na itow
aktibista. Nailuwal ang konsolidadmg ahitasybp at propaganda-edubsyon
bilang pradukto ng paghuhubog sa
hayag at lihirn na organisasyong tung kol' sa pandaraya ni Gloria rnga kasaplng hayaOna Mganisasyong
masa ng kabataan. May pagkakaisa at Arroyo sa halalang 2004 at sa krisis
masaatKMat kagyatna pagpapaunawa
tulungan ang rnga kasapi sa pulitika a1
pampuliitika't pangekonornya sa rnga
sa kanila ng kahalagahan ng lubos na
personal na buhay. umpukan, tarnbayan at siornayan
paglilingkod 'sa sarnbayanan.
Kasabay ng paggunita sa First sa paligid ng paaralan. Una nilang
N w n g Oktubre, sa panawagang
narekluta ang rnga napaliwanagang
Quarter Storm, inilunsad ang asernbliya
lurnubog 5a batayang masa para '
ng pagtatatag ng balangay ng KM. kaibigan at kakilala. ,
paigtingm ang karnpanya sa '
lpinangalan ito kay kasamang teopoldo Sa panahong ito, surnati din sa
pagpslpafabik lalo na. sa Mayrda,
Y. CaHxto Jr., isang martirng rebolusyon
hayag na organisasyong rnasa ang
sintmulan ang gawaing propaganda at
mula sa paaralang ito. Jtinuturing siyang
isang kala~it
psg-oorganisa sa kalapit na maralitang
inspirasyon ng kasapian ng balangay na kOlehi~o' pagtanggap n i ~ a
komunidad. Nakita ang hirap, ngunit
sa pag-aalay ng lakas, talino at buhay irnbitas~on ng pagJali KMl
gpyundin halaga, sa tungkuling
para sa pakkibaka ng mamarnayan. naipuwesto ang pagdorganisa
ito. Minsaxy dinahas at h i n d rnga
kanyang kokhiyo. Sa maraming
W m a s a kornunidadngunitnagpatuloy
P A G P U P UNG ~ RLAMS AT MGA pagkilos para sa pagpapata'* k a ~,fig gaw& hanggang nakapagbuo
kanmhan !-
NAKAUT NA TAGWPAY ng hayag na organi~a~yong ma= ng
kasapian ng hayag na
Nag-urnpisa ang pag-oorganisa sa demokratikong organisasyong psmbanoa- ksbataan dito at nakapagtayo ang isa
m a w at
dalawangkasapinghayagnapambansa- doon narekluta sa KM. pang GP ng KM.
. Noong Nobyembre, napalaki ang
demokratikong organisaspng masa. Mabilis ang konsdidasyon ". lpwOS sa mga mOsbalsyon,
Kapwa sila narekluta sa rnga pagkilos
para sa laban ng batayang maw. Sila kasapiarat ng hayag na organi*m gayundin anp organisasyon. lnilunsad
ay rnabilis narndat, sumapi sa KM pamamaOihlfl W'ariiu- ang pangkalahatang asernbliya ng
at nagtayo ng unang Grupong Pang- ta'akayan ng mga sa pgkakatatag ng balangay ng hayag
I

MGAARALSA PAGBUBUO
NG BALANGA

na organisasyong masa sa paarah. kung kailan din ginugunita ang at tekmlohiyaat rnga supnayan. Higit
Ang imng'GP sa kabilang kalehiyo ay anibersaryo ng dating protesta ng rnga ding rnagtataguyod ng protetaryong
nakapagrekluta q~ rnga bagong kasapi mag-aarai dito. Mabilis na nakelikorn ng 'ideotohiya ng Marxismo-Leninisrno-
- at nakapagpanirnula sa gawa!n sa rnga daan-daang pirma sa toob larnang ng Maoisrno ang balangay.
ligal-tradisyunal na organisasyon. unang tinggo na nailabas ang pahayag Sa ilang buwan pa, papararni
Naitayo ang Kamiteng Pang- ng pagkakaisa laban sa pahirap ang rnakikipag-arilan sa rnga sonang
organisa (KP) mula sa 3 GP at naabot na prograrna ng adrninistrasyon ng gerilya sa rnaikli o rnahabang panahon
ang sapat na lakas para itindig ang paaralan. Naging tuntungan ito sa at inaasahahg sasapi sa Bagong
balangay. Nakibahagi din ito sa gawaing pag-oorganisa sa rnga LTO at Hukbong Ba9n.A
pagdiriiang ng ika-41 Anibersaryo ng konseho ng mag-aaral. lkinawing ang
KM sa inilunsad na lightning raw at sa lokal na isyusa pambansang karnpanya
cultural night na nagpakilala sa rnga at nakatulong sa pagrerekluta at
pinakabagong KMngrebo[usyonaryong pagpapakilos. Nagbudyong din ito
kultura. ng. pagdarni ng rnga
Sa huling buwanng taon, lurnahok edukador sa rnga kasapi. Higit pa,
ang rnga kasarna sa serebrasyon ng sabayang nakapag-oorganisa na
anibersaryo ng Partido Kornunjsta ng rin sa kalapit na haysku! at state
Pilipinas sa isang sonang gerilya. Sa university.
rnaiklingkaranasangite,misakongkreto Ang mas rnatinding pasismong
ang armadong pakikibaka at higit ipinanunupil sa rnga rnarnarnayan
pang nagpataas ng kagustuhan nilang ni Arroyo ngayon ay talo pang
tanganan ito sa hinaharap. nagpapatapang sa rnga kasapi a
Sa pagsasara ng 2005, kinilala ng nagpapadali sa gawaing p
RKKE arig mga tagurnpay na inabot pag-oorganisa
- lab na sa hanay ng pag-omganisa sa pagpapakilos ng balangay.
pribadong paaralan. Kinilala ang hataga Papatsas
ng pag-oorganisa g paaralang ito. paninindigan ng rnga
Sa unang buwan ng bagong taon, kasapi para sa parnbansa-
turnangan ito ng mas rnabigat na demokratikong adhikain.
gawain na may tunguhing papalawak Maramid sa kanila ang
at papalalim kasabay ng urniigting na tumatanaw na ng habambuhay n
kalagayangparnbansaatpangpaaralan. pagsisilbi sa rnarnamayan.
Para tugunan ito batay sa layunin ng
Partido, isinaayos -aog istnrktura ng MGATMATkNAWNA bYAT
organisasyon.
ltinayo ang tatlong bagong KM NA PAGSULONO
Cdtectives o KMC. Kabilarig dito ang Sa rnga susunod na linggo,
grupo na may kagyat na tungkulin inaasahang rnaitatayo n
na buuin ang i a n g kubral na bagong balanga~at 'Iawak
organisasyon na lapat sa interes ng ang rnga hayag na organisasyon
rnararning estudyante dito. Ang GP sa paa*lang 'sentro
sa kornunidad naman ay may bagong batangay, sa iba pang
tungkuling ekspansyon sa kalapit' na paaralanat kornunidad.
state university. - Kasabay sa karnpanya para sa
pagpapatalsik kay Arroyo, paiigtingin
Sa punahan at pagpupunh sa sarili
ng rnga lider ng babngay, qararning ang lokal na laban, da
magagandang punto sa' ##a mg tindi ng kornersyalisasyon
rnga kahinaan ang rrapagtalakayan. edukasyon sa paaralan at rnga
Pinakatarnpok dito Bng mabilis na anti-estudyanteng patakaran ng
pag-unlad ng rnga kasarna at pinuna rehimeng US-Arroyo.
n a m n nang husto ang rnga burgis na Sa gawaing edukasyon,
tendensiya at bisyo. rnapanunladangrnga pag-aaralsa
Nitong Pebrero nag-urnpisa sa ilalim ng PADEPA sa pagpapalaganap
pagtataguyod ng l o w na karnpanya ng rnga araling nagtataguyOdng agham

-
Marso Abrit 2006 A
- 5
ehimeng US-ARROY X:

kanyang rngamaka-irnperyalistaat anti- .'


ahaharap ang rehimeng Arroyo sa mas malubhang krisis
pampulitika sa buong panahon ng kanyang panunungkuian. rnarnarnayang prograrna at patakaran,
at ng lurnalakas na kilusang anti-
Nung nakaraahg taon, nakapagmaniobra pa sa pulitika Arroyo. Ang pinakamalaking bahagi
sj A~royosa tulong ng rnga alipores sa gabinete a t kongreso, a t sa ng kilusang ito ay rnga na-arganisa
paggamit ng rnga batas para pighn ang pagsiwalat ng katotohandng at napakilos ng rnga parnbansa-
siya ay nagnakaw ng pera ng taumbayan a t nandaya sa eleksyon dernokratikong organisasyon.
Ipinapakib ng deklarasyon ni
para manatiling nakaupo sa kapangyarihan. Subalit, hindi napigitan Arroyo ang pagiging garapal at bukong
.ng rehimng Arroyo ang paglakas a t paglawak ng kilusan para sa n g rehirnen. Matapo's ang pandaraya ,

pagpapatalsik. nito sa halalan noong 2004 at


pagbasura nito sa kasong impeachment
Ang pagdektara ni Arroyo ng Pero hindi larnang ang rnga hayag na rnaglalantad ng katotohanan,
State of National Emergency ay hindi na demokratikong kilusan ang target ng ngayon ay ginagarnit nito ang rnga
nagpapapakita ng paglakas ng pangulo panunupil ng estado. Nagpapatuloy pa armadong pwersa para rnakapanatili
kundi ng ibayong paghina ng kanyang- rin ang rnilitarisasyon sa kanayunan. sa kapangyarihan - kahit rnalinaw sa
rehirnen na desperado na sa pananhtili Bahagi djto ang pananakot, pagdakip, taurnbayan na wala itong lehitimo at
sa kapangyarihan. Ito ay hudyat ng pagtortyur at pagpatay sa rnga kasapi pulitikal na batayan para rnarnuno. Lalo
mas matinding panunupil rnula sa ng rnga progresibong organisasyon. ding pinalala ni Arroyo ang banggaan sa
reaksyunaryong gobyerno. Nung Bagamat binawi na ni Arroyo ang p a g a n ng &a p& pga naghaharing-
Pebrero 24,2006, ipinagbawal ni Arroyo Proclamation 1017, hindi turnitigil uri. Patunay dito ang pa&atras n g
angpaglulunsadngrngadernonstrasyon ang rehipeng Arroyo sa malawakang suporta ng iba pang irnpluwensyal na
sa buong bansa. Nagpahayag na rin panunupil sa karapatang pulitikal at pulitiko.
ang gobyerno na parurusahan ang rnga pantao ng taumbayan. Hindi man lpinakikii ng rehimeng US-Arroyo
kasabwat sa nasabing porrnal na idineklara ang Batas Militar, na hindinanitokayangitagdangkanyang
on$destabilisasyon. ginagamit ni Arroyo ang kanyang pasistang katangian bagarnat paulit-
antaan din ng kapangyarihan upang+ rnarahas na ulit nitong sinasabi na pinoprotektahan
lang niya ang dernokrasya sa bansa sa
nasahingdeklarasyon. Angkatotohanan,
magpapalabas ng rnga ginagamit ng rehirnen ang kanyang
kapangyarihqng pampulitika para
banggain ang inbres ng nakarararni
Ang pagtungo ng rehimen sa na naghahangad na rnaibsan ang
hayag na pasistang paghahari kahirapan dala ng krisis pang-ekomiya.
- na nahahawig sa Batas Militar og Ang tinatawag na demokrasya ng
pangulo ay walang iba kundi ang
pananag ng lilang naghaharing-uri. Aslg
tanging nagpapalaganap ng terorisrno
ay si Arroyo. Siya ang nanawagan
ng aksyong mititar at paggamit ng
k u m b i n a s y o n karabasbn para supilin ang lehitirnong
ng lurnulubhang paglaban ng rnalawk na hanay ng
rnamarnayan.
Malinaw nating nasasaksihan ang
gawa rnismo ng istruktural na katangian ng lipunang
mala-kolonyal at mala-pyudal brig, tao, at maaari rin itong magpatawag TUMGKULN SA PAGPAPAK~LOS
saan madaling furnufungo ng patitipon sa 10ob ng p a a ~ Mo Tungkulin ng hayag na
naghaharing rehimen sa ;&Rbd na komunidad para kondenahin ang demokratikong kitusan ng masang
pasistang paghahari m a g , nagigipit mga nasabing sitwasyon. Pakilusin estudyante at kabataan na pagkaisahin
sa paghawak sa - kapangyarihan. ang rnga hayag na progresibong ang mamamayan sa mabilis na
lpinapakita nito na hmdi sapat ang organisasyon ng kabataan at hayag pagpapatakik kay Arroya. lpaliwandg
pagpapalit ng pangulo o rehimen. na demokratikong kilusan ng masang sa kanila na natatanging lakas
Kung kaya, ang kailangan ng bayan ay estudyante at kabataan Para mariing ng o r d i n a ~ n g mamamayan para
ang pagbabago sa sistema ng lipunan tutuIan ang presensya ng pu1i.Sat militaC mapigilan ang matinding panunupil ni
mismo = na humihingi ng armadong sa mga paaralan at komunidad. Arroyo ay nakasalalay sa pagkilos ng
pakikibaka para maitayo. Hinggil sa banta ng biglang pihit malawak na hanay ng mamamayan'.
Gayunpamarr, ang kilusang ng sitwasyon. Mahigpit na subaybayan - pumaloobsa rnga tigal na organisasyon
masa ang susi sa pagpapatabik ng ang takbo ng sitwasyon at maging na magsisdbing lunsawn ng mga
kasalukuyang pangulo. matalas sa ~agbabagong laban- Buuin propaganda at mobilisasyon. Magbuo
ang mabilis na linya ng komunikas~~n..ng rnga alyansa. Aktibong lumahok
MGATUNGKU KM
ffi lhanda ang isip ng Pwersa at n~asa at mamuno sa mga walk-out. Higit sa
Ang KM ay may natatanging para sa kinakailangang biglaang tahat, patuloy na manawagan sa sama-
papel sa yugtong ito. Ang tihim na mobilisasyon. samang pagkilos.
ubod o rebolusyonaryong bag-as HinggiJ propaganda. Sa Ang tumitinding panunupil ni Arroyo
sa mga balangay nito, at sa mga kabila ng banta ng pasistang stake, ay bunga ng desperasyon na manatili
napamumunuang organisasyon- mapangahas at ma~anlikhang bilang naghaharing-uri at ipagtanggol
bagamat target ng mas matinding magsagawa ng propaganda para sa ang interes ng imperyalistang am0
pariunupil- ay dapat mas epektibong ~~~~~~~~g demOkras~aat sa i s ~ u nit0. Lalo ~amangllrmawak ang hmay
makapagmaniobra sa mga tangkang ng panunupil. Kaifangang mabilis na ng ant]-Arroyo sa rnga ginawang
padurog ng Maway. Dapat higit pang pamanapin ang pinakamaraming hakbang ng rehimen. Bagaman binawi
maging matiyaga at mapangahas sa propaganda sa mga susunod ang PP1017, hinlli titigil ang rehimeng
pag-porganica ng pinakamaraming Kaugna~nito$hika~atinangiba'tibangArroyosapanunupildahilpatuloyniyang
estudyante at kabataan sa komunidad Or~anisas~Ong kOnsehO~ sanggunian tinatamasa ang proteksyon ng among
sa pinakamajkling panahon. At, anma"g grupong kabataan sa loob ng USat ng pasistang sandatahang lakas. .
ding m a g r e k ~ t ng .mas &laiaming paaralan at komunidad na ng Ang tanging sandata ng mamamayan
kasapi ng KM. ~ a h a ~ angg pagkmdena panunupi1 ay ang lakas ng sama-samang pagkilos
Hinggil sa usaping seguridad, ni Arroyo kahit binawi na arrg PP1017 ng kilusang mass.
&pat ay wastong umangkop ang at manawagan ng pagpapatalsik bago Sa gitna ng masmatinding pan-
rebolusyonaryong kilusan sa umiiiral na lalo pang umindi ang pambubusabos ~ n ~ p pabasin
il, ang rebOhJ~y0nary0ng
partikular na sitwasyon. Dapat higpitan Sa mamamayan. . diwa at kakayahan ng KM. lbagsak
ang seguridad ng rnga kasapi ng KM.
Mqgtukoy ng rnga lihim na bahay
- pulungan, at lunsaran ng pag-aaral at
gawaing produksyon. Kasabay nito,
kailangan ding maging mapagbantay

pormasyong

organisasyon
at indibidwal na
magsisilbing tanggulan

anumang paglabag sa karapatang

-
Marso A b r i l 2 h 6 LA- 7
andaigdigang panunupil
A ng imperyalistang gerang kontra terorismo bilang
pandaigdigang deklarasyon ng "state of emergency"

Batayang sangkap ng pasismo ng Geneva Convention. Ang ganitong ilang probisyon sa Geneva Convention
parnamalakad ay nag-aanyaya pa sa sa paghawaksa "bagong tipo ng digrna,
ang pagsupil sa karapatarrg a1 bagsng tipo ng kaaway." Patunay ito
higit na pang-aabuso sa rnga detenido.
pantao ng rnga mamamayan. Dumarami ang bilang ng rnga napaulat na kinakasangkapan ng gubyernong
Hindi na bag0 ang nasaksihang na mga pantotoryur sa p m a g i t a n US ang 9/11 hysteria upang bigyang
paglabag ng rehimeng 'Arroyo sa ng pangunguryente at pambubugbog. katuwiran ang pangmamalupit sa mga
karapatang pantao matapos ideklara
'
Hang kaso na rin ng rnga namatay na inaakusahang terorista.
ang state of national emergency bilanggo na nagtataglay ng rnga bakas
naong Pebrero 24.- Ang nagaganap ng pananakit.
na panunupil sa batayang karapatan
PANUNUP~L
NA WALANG HANGGANAN
Ngunit mas lubhang nakababahala
ng mamamayan ay hindi lamang nag-
iisang nilatabag ng reaksyunarong PANGMAMALUPIT
SA GUANTANAMO
ang pagpapatagal ng bisa ng Patriot
Maihahalintulad ang karanasang Act ng senado at kangreso ng US isang
gubyerno ng Pilipinas, sa hak'p, bahagi
larnang ng mas malawpk na pakanang ito ng mga Iraqi sa mga bilanggo sa linggo bago mawalan ng bisa ang mga
panunupil sa bisa ng pandaigdigang Guantanamo Bay sa Cuba. ltinayo sa probisyon nito. Agad na naisabatas
gera kontra "terorismo" na inilulunsad base militar ng Amerika sa Guatanamo noong 2001 ang Patriot Act ilang linggo
ng imperyalistang US. . Bay ang -isang detention camp para larnang ang nakalilipas matapos ang
sa rnga bilanggo ng digma (prisoners - pag-atake sa World Trade Center.
of wa;) noon_g2002 sa kasagsagan ng Sa kabild ng labis na pagtutol
PANUNUPIL SA Aeu GHRAIB-' pananalakdy ng US sa Afghanistan. ng ilang kasapi ng senado, 14 sa
Ayon sa mga ulat na lumabas Maging. ang United Nations at ilang probisyon sa Patriot Act ay ginawa-
ngayong simula ng buwan, umaabot na pinuno rrg mga alyadong bansa ay nang permanente. llan sa mga
sa 14,000 katao na ang nabilanggo sa nagpahajmg na nais nilang ipasara kwestiyonableng , probisyon nit0 ay
- Abu Ghraib at iba pang bilangguan sa ng US ang detention camp sa ang pagbibigay ng kapangyarihan
- Iraq ng walang sinusunod na proseso. Guantanamo. sa mga federal agents na kumalap
Ika-tatlong taon na ng pananakop ng Nitong taon lananang matagumpay ng mga ebidensya tulad ng mga
US sa lraq matams nitong saiakayin na naipalabas ng Associated Press business records para sa paniniktik sa
ang Baghdad noong Marso 18,2003. ang listahan. ng tinatayang 500 rnga dayuhang indibidwal at grupung
Taong 2004 nang surnambuht sa biianggo matapos tnagsampa ng kaso inaakusahang terorista. lkinatatakot ng.
internasyunal na midya ang mga kqso gamit ang Freedom of Information ilang mga mambabatas sa US na higit
ng pantotortyur at hinii makataong Act laban sa Pentagon. Natuktasan pang makasusupil sa blayaan hindi
pagtrato sf rnga bilanggo ng digma sa din na karamihan sa mga ito ay wala lamang ng marnamayan ng US ngunit
Iraq. Hindi pa fin nawawaia ang balitang pang kasong naisasampa magmula pa maging ng mundo.
patuby ang paggamit ng dahas sa mga noong 2002. Bukod s a mga bilanggo Hindi katakatakang iniluluto na rin
bilangguan. Ayon sa rnga panibagong mula sa labanan sa Afghanistan, may sa Kongreso at Senado ng Piupinas
ulat, tinatayang 3,800ang nakapiit na sa rnga bilanggong nanggaling pa mula ang bersyon nito ng Patriot Act sa
loob ng isang taon at 200 pang bilanggo sa Silangang Europa at Aprika. pamamagitan ng Anti-Terrorism Bill.
sa loob ng dalawang taon nang walang Marami na rin m g mga Wigit pang mas maban'gis ito kaysa
kasong pormal na isinampa. nadokumentong kaso ng pagtortyur, Proclamation 1017 na tuwirmg
lpinagbabawal din ng rnga tropang sapilitang pagpapakain sa rnga nagha- surnusupi~sa demokratikong karapatan
militar na madalaw artg mga bilanggo hunger strike, at pagsasalaula sa Koran ng mamamayan. At, maigting na
ng kanilang mga kamag-anakan at na nagbunsod ng rnga malawakang paglaban lang ang katapat ng
abugado nang higit sa 60 araw na protesta sa iba't bang panig ng mundo. pasisrno ng estado upang ganap na
itinatakda ng mga internasyunal na- Ayon pa kay US Attorney, General 'naipagtanggol ng mamamayan ang
makataong batas sa pamamagitan Atberto Gonzales, hindi raw akma ang kanilang demokratikong karapatan.A

A
- Marso - Abril 2Q06
Pagwasak sa kasinungalingan ni 6MA hinggil
%I PROP.JOSE MAWASISON si dating Sen. Gringo Honasan at ilan
NDFP CHIEFPOL~TICAL
CONSULTANT pang retirado at aktibong miyernbro
ng armadong pwersa, na inaakusahan

K
atulad noong Edsa 1 a t Edsa 2, ang rnga opisyal atyunit ng militar nit0 ng p & ~ o ng kasunduan ng
at pulisya ng reaksyunaryonggobyerno ay maaaring mag-atras ~ a m ~ u l i t i k a nal~ansa
g at "~akanang
ng suporta mula sa rehimeng Arroyo per0 hindi maglunsad kudetansa mga kornunista.
Ang rehimeng Arroyo ay dapBt
ng kudeta dahil hindi cila susunggaban ang kapangyarihan para sa ng buong teksto ng
kanilang sarili a t hindi nila latabagin ang prinsipyo ng pamumunong inilalarawan nitong lirnang-puntong
sibilyan. Maaari nilang gampanan ang makabayang papel na ito na kasunduan ng parnpulitikang al~ansa
sa pagitan ng Partido Komunista ng
kailangan at sinasaiubong ng'malapad na nagkakaisang prenteng Pilipinas at ng Katipunan ng rnga
anti-Arroyo at ng malawak na masa ng sambayanan. Anak ng Bayan, na batay sa ulat
Si Gloria M. Arroyo ay naki'nabang ay asosasyon ng rnga sibityan at
ng kudeta kung siya ay gagarnit sa rnga retirado at aktibong opisyal ng
sa Edsa 2, noong ang rnilitar at pulisya
arrnadong pwersa para rnaghatid ng militar. Kung rnayroon mang ganopng
ay nag-atras ng suporta mula kay
bigwas sa estado sa layuning agawin kasunduan, ang rnga partido rnismo
Estrada at lurnahok sa pag-aalsa ng
ang awtoridad ng ibang kapantay na ang dapat rnaglabas ng buong teksto
taurnbayan per0 hindi sinunggaban
sangay ng gobyerno at iluklok ang at hindi ang rehirneng Arroyo. Ito ay
ang kapangyarihan para sa kanilang
sarili bilang diktatoryal na awtoridad. makakapagbigay-liwanag sa publiko
sarili Rang labag sa prinsipyo ng
pmufiunong sibilyan. Pero ang rnga at sa lahat ng rnilitar at pulis.
propagandista ng rehimeng Arroyo Kungmayroon mang Hayaang ang
magpasya kung ang sinasabing
publiko ang
ay nagpapatabas ngayon na lang
simpleng pag-atras ng suporta ng ganoong kasunduan, kasunduan ay naglalarnan ng anurnang
punto tungkol sa paglulunsad ng
m i t i i r at pulisya ngayon ay isa nang
hakbang ng KWta. ang mga partido ,
kudeta upang iluklok ang isang rnilitar
-
na diktadof o junta na kontrolado
Sa depinisyon, ang kudeta ay
isang mabilis at mapagpasyang mismb ang dapat ng rnilitar na labag sa prinsipyo ng
parnumunong sibilyan. Ang taurnbayan
"bigwas sa estado", isang pagsunggab
sa pang-gabyernong kapangyarihan maglabas ng buong ay nagdududang ang rehirneng Arroyo
ay nagpapakita ng mga kaduda-du@
ng isang matakas na grupong rnilitar
o pampulitika garnit ang pwefsa ng teksto at hindi ang o dinoktor na rnga dokurnento (katulad
ng madaling-manipulahing rnga file
armas. Taliwas sa isang rebolusyon,
ito ay hindi kinakaitangang lahukan rehirneng Arroyo. sa computer) upang suportahan
ang gawa-gawa nitong. "sabwatang
ng pag-aalsang masa. Ang kudetg ng
isang grupong rnilitar ay kadalasahg kudeta".
nagsisikap na #uklok ang awtoridad Wala sa kalikasan at gawi ng rnga
Malinaw na halirnbawa ng rnga pinuno .kornunista ria suportahan ang isang
ng isang rnilitar na diktador o junta
ng estado na naging rnga pasistang kudeta kahitsa l w b ng reaksyunaryong
na dinodomina ng rnilitar. Hindi natin
diktador sa parnamagitan ng kudeta ay naghaharing sistema. Sa sarili nitong
nakita noong Pebrero 24 ang anurnang
sina Hitler at Marcos, ang rnga modelo pagpapasya, anurnang grupo sa\loob
matinaw na patunay o seflyales ng
ni Arroyo. ng reaksyunaryong arrnadong pwersa
ganoong kudeta o pagtatangka ng Kung nauunawaan natin ang
kudeta:Pem nakita natin ang p g - ay rnaaaring magpasyang ibagsak
depinisyon ng kudeta, walang kudeta ang naghaharing pangkating Arroyo
agaw niAnqyo sa rnga kapangyarih~ng
ang rnaaaring i-akusa sa anurnang sa pamamagitan ng armadong pwersa
pang-martial taw at ang rnga atakeng
grupong rnilitar noong Pebrero 24. at sunggaban ang kapangyarihan.
pisikaf sa mga tao sa Edsa.
Hanggang ngayon, ang rehimeng Walang anurdang rnagagawa ang
Ang pinunuo ng ehekutibong
Arroyoay hindi naghahabla kay Heneral rnga komunista hinggil dito, bukod sa
sangay, bilang punong komander Danilo Lim at iba pa ng kasong kudeta.
(commander-in-chief) ng arrnadong obserbahan ang rnarahas na katangian
Pinipili nitong magpokus kay at habtllin ng rnga kontradiksyon sa loob ng
pwena, ay maaaring maglunsad
naghaharing sistema at manawagan at pulis na magsikap na magbuo ng suportang militar at pulisya katulad
ng pagpapa-igting ng paglaban ng alyansa sa Partido Komunista noong Edsa 1 at Edsa 2, at lumalawak
ng mamamayan at ng armadong ng Pilipinas. Kahit ang buong ang sentimyento sa hanay ng rnga
rebolusyon. reaksyunaryong gobyerno, kasama na anti-Arroyo na opisyal na militar at
ang rehimeng Arroyo, ay nakapaloob pulis para maglunsad ng kudeta. Sa
sa negosasyong pangkapayapaan labas ng naghaharing sistema, ang
sa PKP at Bagong Hukbong Bayan armadong rebolusyunaryong kilusan
Ang rehimeng Arroyo sa pamamagitan ng Pambansa- ng taumbayan ay mabilis na lumalawak
Demokratikong Prente ng Pilipinas sa at tumitindi.
ay gumagawa ng loob na ng maraming taon. Ang rehimeng Arroyo ay
Binawi ni Arroyoang Proklamasyon gumagawa ng rnga kwento tungkol
rnga kwento tungkol 1017 dahil sa galit ng taumbayan sa sabwatang militar-at-komunista
laban dito. Pero may inaasahan sa bigong pagtatangka na siraan ang
sa sabwatang militar- siyang dalawang bagay mula sa rnga anti-Arroyong opisyal at tauhan
Korte Suprema na dinodomina ng ng militar at pulisya at kasabay na
at-komunista sa kanyang rnga itinalaga (appointees). ihatid ang pinaka-matinding atake
Isa ay ang minimum: ibasura ng sa ligal na demokratikong kilusang
bigong pagtatangka korte ang rnga reklamo laban sa masa. ltinutulak nito ang rnga ligal
proklamasyon bilang mapagtatalunan na lider at aktibistang masa ng
na siraan ang rnga at akademiko (moot and academic) pambansa-demokratikong kilusan na
at siya ay pwedeng maglabas at pag-aralan ang pagsapi sa armadong
anti-Arroyong opisyal muling maglabas ng katulad na rebolusyunaryong kilusan sa harap ng
proklamasyon sa hinaharap. Ang isa patakaran ng panunupil ng rehimen
at tauhan ng militar pa ay ang maksimum: magpasya ang at rnga banta ng pagpaslang, pag-
korte na patatagin at i-endorso ang arestong walang warrant, at tortyur
at pulisya ... Proklamasyon 1017 o maglabas ng laban sa kanila.
bagong proklamasyon para gumamit Ang rnga rebolusyunaryong
ng rnga kapangyarihang pang-martial pwersa ay nag-anunsyo na sa
Sa halalang pampangulo noong law nang hindi ipinapailalim sa pag- kanilang rnga publikasyon na
2004, si Arroyo mismo ay naglunsad urirat at pag-apruba ng kongreso. handa nilang tanggapin ang rnga
ng kudeta laban sa reaksyunaryong Minamanipula ng rehimeng Arroyo ginigipit ng rehimen at bigyan sila ng
sistema ng estado sa paggamit ng rnga ang buong naghaharing sistema at kaligtasan at pagkakataong lumahok
yunit ng militar sa ilalim ng rnga opisyal ginagamit ang pwersang militar at sa rebolusyunaryong armadong
ng militar na matapat sa kanya upang pulis para matupad ang kanyang pakikibaka. Habang ang rehimeng
magsagawa ng pandaraya sa halalan. makasariling balak sa loob at labas Arroyo ay mas matagal na naggigiit
Muli, noong Pebrero 24 ang hindi- ng pormal na rnga balangkas ng sa kapangyarihan at nagiging mas
lehitimong pangulo ang naglunsad ng reaksyunaryong sistemang ligal. Sa mapanupil, ang krisis ng naghaharing
kudeta sa paglabas ng Proklamasyon kabila ng pagbawi sa Proklamasyon sistema ay lalong sasahol, ang rnga
1017 at paggamit ng militar at pulisya 1017, patuloy nitong sinusupil ang kontradiksyon sa hanay ng rnga
para lampasan ang awtoridad ng rnga taumbayan at rnga kalaban nito sa reaksyunaryong pwersa ay lalong
kapantay na sangay ng pamahalaan, napakaraming paraan. Pero ang magiging marahas, at ang arrnadong
angkinin ang rnga kapangyarihang rehimen ay patuloyna nagiging hiwalay rebolusyon ay lalawak at iigting nang
militar, at supilin ang demokratikong sa malapad na nagkakaisang prente mas mabilis higit sa naka1ipas.A
karapatan. ng makabayan, progresibo at iba pang @- % % -- - *- % ," - --F % *a" 7- 7 "- P
. --T+*m&
,-

Hindi mali para sa anumang grupo pwersa at sa malapad na masa ng +>


Ang Kalayaan ay
ng militar at pulis ng reaksyunaryong sambayanan na gustong palayain ang
estado ang magsikap na magkaroon sarili mula sa labis na pagkabusabos nag-aanyaya s a lahat
ng alyansa sa lahat o anumang at pagsasamantala. rebolusyonaryong liabataan
organisadong pwersa sa loob ng Ang rnga sumusunod na presyur na magpasa ng rnga
malapad na nagkakaisang prente sa loob ng naghaharing sistema ay komento, munghahi,
laban sa rehimeng Arroyo, basta sumisira sa rehimeng Arroyo: iginigiit
lathalin, tula, awit at sining
ang rnga pwersang militar at pulis ay ng anti-Arroyong konserbatibong
mananatilisa hangganan ng paggalang oposisyon ang kanyang pagbibitiw, biswal. lpadala na lamang s a
sa demokratikong karapatan at iginigiit ng malapad na nagkakaisang email address na ito:
pagtataguyod ng pamumunong prente ang pagpapatalsik sa kanya halapan.km@gmai'I. corn
sibilyan. Sa ganitong konteksto, hindi sa pamamagitan ng pag-aalsa ng
mzli para sa anumang grupo ng militar taumbayan na ka-sanib ang pag-atras

Marso - Abril 2006


May panganib daw sa bansa, Umaasa sa himalang
kaliol ni Kulnander ' r ~ ~ t a . siya'y mapawalang-sala
Bigla niyang ibinaba sa ginalvang pandaraya't
proklamasayong nagbabanta. pangungulimbat sa madla.

Demokrasya'y balcwala. Isang libo mang batuta


Maging mga bali ta'y sa bayan ay nakaamba;
lnahigpit na isasala. hindi niapapatirapa.
'Ijlaga ngang walanghiya! Rigwas hanggang sa paglaya.

'1017, dyes-disisyete, Sa diyes-disisyete na siya pumuptista:


anak ng weteng, bumibinggo! Sa huli niyang haraha,
Atig ibig sabiliin 11g rnga numerong ito, Sya rnisrno a& Reyna
sa madaling salita, ay Na nagdurugo ang ulo
BAWAI. PATAISIT<IN ANG PANCULO Sa pangungulyapit sa korona.
Parang ltarak~lasa kanto Pangil ang nakaumang
hP Na ang multa ay aresto, dispersal, Upang harangan ang hindi npa niaiiwasan:
z
Reyd, pananakot at panibubusal! RAM7AT, ANG RATIKOS
3
Z
0
BAWAL ANG PROTESTA
r Dyes-disisyete ang proklamasyong numero, RAWAT, KUMTZ,OS
W

I 2 Pero alam natin ang katumbas sa batas ng kanto. RAWAT, MAGKAISA


Ang sinumang luniabag ay inuumbag ng siga: RAWAT, SUMIKAT ANC ARAW RUKAS NG UMAGA
Kin~ikwclyuhanat binabraso,
Sinisingahan ng hiningang
arnoy-serbesa, at sinesbrrnunan
Ng putak ng may mantilta sa nguso i
Sumusunod ang niasunurin
Dahil sapilitan. Di ba?
May siga banz sinsero

-
Marso Abril 2006 A z w 11