You are on page 1of 12

- -

Mayo Hunyo 2006

L

EDITORYAL ,

Isulong ang malakas na paglaban -.

sa komersyalisasyon ng edukasyonl
Patalsikin ang rehimeng US-Arroyo1

aksi ang pasukan ngayong taon sa napakatinding pinakamataas na singil. Kung ang karani-

S komersyalisasyon ng edukasyon at atake sa karapatang wvlg matrikuia sa rnga pribadong eskwela-
makapag-aral ng kabataan at mamamayan.
Pinakvnatindi ang hmersydisasyon
. han ay umaabot sa P22,000,umaabot ito

Nagtaas din ang karaniwang matrikula sa
sa rnga &Musibo sa P65,000.
Ti& na muling mabubundat
ng e d u k q o n sa mga pribadoilg eskwda- rnga pribadong eskwelahan sa bansa mula ngayong taon ang rnga kapidi-eduka-
- han. Lalong bumibigat ang pasaning 5.41% noong nakaraang taon tungong dor sa t u b . Nabibilang ang mga priba-
matrikula- ng rnga audyante, Ngayong 7.59% ngayong taon. Kung ikukumpara dong paaralan sa may pinakamalaking
taon, halos durnoble ang b i l q ng rnga noong 2000-2001,umaabot na sa 63% kita sa rnga negosyo sa bansa, llan sa m p
p d a n g pangkolehipo na n;lgtaas ng ang p a p ng matrikula. paaralang nasa I000 pinakamayamang
matrikula: Mula 256 paaralan noong Sa mga pribadong eskwelahan, ang korporasyon sa bansa noong 2003 ang:
2005, naging 458 ito ngapng 206. rnga eksklusibong p a l a n ang may National Teacher's College (rank 166),
.-

Kultura 4 at &mi ng mgi ipinataw at na Tinataya din nitong 50% ng rnga estudy- Pqkalng Plnoy bayarin katulad ng entrance fee. Sa panukaang parnbansang badyet Tumitindi rin ang kornersyalisasyon pam sa 2006. Hindi kinasama sa pagtatala sa pamban- sang budget ang parnbayad sa pksipal ng u t . likhang-Mig mula sa mga. taon ay umaabot sa 73%. pahirap' Oerltya Med Sku1 h g totoo.67 tang paniningil sa ibat ibang "kornribus. Isang pag-aaral ni hindi rnalinaw kung paanong pap@. Cebu Doctors rnga bayarin. Tumatanggap ang KaIayaiM ng rnga kontribusyon. Hinihikayatdin ng e d h o n sa rnga parnpublikohg P147 bilyon o 13. Tinatayang umabot na sa 74. bilyon o 329'0 nn kabutlang badyet.4 sa pagpapataas ng mauikula at Central University (785). Ito ang panimda Ang pagtindi rrg kornersplisaspn ng - ng administrasyon sa pagtataas ng rnatri. s i pa%taiaan ng ng mga gradwadong d y a n t e sa UP napakaaking parnbayad sa umng panla- Assign_ment:Charter Change . patungong P20. napipilitan ang rnga e s t u d y . Far Eastern b-bawi ang rn%ap~ublikong paara- University (272). 'sa 40rnilyong kabataang dapat nakakapag- karaang taon. Centro Escolar University (198). & na umabot sa ha4agang P721.34% aag kdayaan. rnandaraya. aircon fee. Ed~Yorial 1 teng tumigil sa pag-aaral o lumipat sa rnga r a n w i n ngc& pampublikong paara- p p u b l i k o n g pamantasan o kolehiyo.artikulo.w t e . nagdeklara ang rehirneng Arroyo ng mora.-energyfee at mga bayaring aaral para sa taong ito. bumaba ng 1. ng mag-aaral na kaymg . matpikuia at q p bayarin sa rnga pribado Mga Nilalaman isasyon ng eduhsyon sa rnga pribadong at pampublikong paaralan.na unang pag. edukasyon ay lalong itinutulak ng krisis Arnbag sa Digmang Bayan 9 kula ng rnga estudyanteng u n d e r . Feati Universiv(364). hurnigit-kumulang KM sa bong bansa.16% ang badyet sa badyet ng Department of Edtication.-- Mayo .- - Hunyo 2006 . n a k h ang pinakamalak- rnaging sa rnga pampublikong elernenta. Manila m a g . ng ilehitirno. Bayad I - Ang lCahyaan ay regular m inilalabas ng Pambansang Kalihiman ng Kabataang Makabayan o KM. Tampok dim ang sapili. Maaari kaming i-email sa na sa ilalim ng rehimeng Arroyo.529 sa isang sedestre K O M E R S Y ~ O I YN6 EmmAwoN.Isinusulong ng rehiimeng US-Arroyo tataas mula pa noong unang bahagi ng ang htem ng impwpbmo. pa larnan@&osa interes ng utang panlabas. Institne of Technology (218). lurnabas na ang panukala ng at pasistang rehimeng US-Arroyo at ng tala ng kabataang hukbs sa adminis&syon para rnagtaas ng m i . rebyu at yon" para sa pagpapanatili ng M i sa & at iba pang kahalintulad na bayarin.042. Kilusang Paggawa: Sa misrnong Unibersidadng Pilipims. I' I College (845) at Vela CoUege(987). mga pampublikong pamantasan at kole- .paniabas . hindi ang dekada 1930. at (2) napaka- pikalan. papet. bas. naman ang nagsasabing ang rnga tumitigil nabangan ng rnga estudyante katulad ng sa pa%-aaralsa kolehiyo (drop-out) sa isang Anti-lmperyalista 6 developmental fie. kula sa susunod na taon .kmgmail.9% naman ng ka- ang mga mambabasa na magpaabd paaralan ang patuloy na pagpa~ababang ng kanilang mga puna at mungkahi buuang badyet ang inilaan ng gobycmo estado ng subsidyo nit0 sa edukasyon. ing badyet sa pagbabayad ng utang pan- rya at hayskul. Itinaas din ang rnatrikda i n m e ng sambayanan. Tmaas lamang ng 6. dmiarami ang kabataang napi- rehlmeng US-Arroyo1 pagtindi ng kornersyalisasyon. deposit ante ang napiliran nang tumigil sa pag- (isk* para sa bidyo) fee. Mapua hiyo.San Fernando.50. liit na bilang. Ian sa pagpasa ng rnga p t u s i n sa rnga Ueiversiry of the East (517).corn taon. Bagamat pilimg huminto sa pag-aaral. lsang kasaysayan ng pag-alpas nagtius ng matrikula ang Kolehiyo ng US-- KRISISna -REI~~~#P#Q AT sa tanikala Mdsina rnula P11. patuloy naman ang pagtaas aral.kasapi ng Ugat ng pagtindi ng komersplisasyon Samantala. pagsisilrap nit. rnanadi sa kapangyari- puhng paaralan . Dahil sa (1) tuluy-tuloy na pagtaas ng Dahil sa pagtindi pa ng kornersyal. Mismong ~amahalaanang nagsabing m t i m sa pagtaas ng matrikula noong na. han. Ngayong taon.na kagyat nang sinisingil sa kjta ng bans kahir wala sa badyet. Dahil sa iukuLngrnng badyet. 22 rnilyon lang ang nakakapag-enrol. Ian na lumiiiiat rnula sa rnga pribadong kulong aqg mahkas na paglaban sa komersyalisasyorr Pero rnaging sa rnga pampublikong paaralan dahil sa napakaliit na subsidp ng edukasyonl Patslsktn ang pamantasan at kolehiyo ay dinaranas ang ng estado.115 ang kakulangan sa mga klasrurn sa pam- publiiong elernentarya at hayskul. Mo sa buong &or ng eddasyon Ilgayan para sa ikauunlrPd ng pahayagan.

magagawa ito sa pagsusulong at pag- . ong bayan. bayahang Pilipino para pabagsakih ang mala-kolonyal at rnala-pyudal na tipunan. Pinapahintulutan nit0 ang ang propaganda-edukasyon na naglafan.lsyon. . kasyon na n a g w r a p sa mga kabataan Higher Education Modernizati~n Act Itinutulak ng rehimeng US-Arroyo ay ang Education Act of 1982 at Higher . B a h g ~at pinag. pondo para sa mga prqektong natzpos na sa lansangan para singilin at ibagsak ang pyudalismo at burukrata-kapitalismo. Pagsikapan ang Uusang dulrasyoq magtuturo sa rnga kabataan lamang sa dating antas ang badyet ng boykoteo sa mga paaralan at pahungusin ng makabayan at demokratikong interes iba't ibang ahensp ng pbyemo.02?4~ang badyet kabataang aktibista at lider na l w d h edukasyon ng kabataan a t mamamayan: ng Department of National Defense.kabilang na ang malalim na ugat ng her-n ng ng mga pampublikong pamantasan at walang-pkundangang pagpatay sa mga edukasyon at p a g .sa bansa. ang rehimeng p q d q y a p ng &am at teknolohip sa Arrqm oa n a h h a p sa matinding k r i i Musugan at produksyong ekonomiya. - noong 2005 . siyentipikong pagsusuri sa kasaysayan at sang badyet noong 2003 para sa 2004.a Department of anti-mamamayangpatakaran ng rehimen. Kaihgan ang isang sa susunod na taon. kundi panlansi lvnang abayan. Rito ang kabaraang Pilipino na rnaghiinag- syalisasyon ng echkasyun ay maacing DMK!~NWLABAN sik at lumahan. paggamit sa pambansang badyet noong malakas na paglaban sa komersyalisa~~on Kailangan ang isang makabayang 2005.Ituturo n i ~ o ang pangangaiiangan ng ' . ong bayan. Patunay dim ang CHED Memo 14na rehimen dahil sa matinding kahirapan At. nananatili ang mas - Mayo Hunyo 2006 .sumapi sa Bagong Hukbong Bayan. n rnga batas Sarnantalahin ang paglaban sa komersy. .16% ang badyet bataan at mamamayan .mala-koionpi at mala-pyudal. humungos sa lansangan at &dzg sa machindl nang kasalanan ng Gayunman.indusm+asyan. na mapupunta sa militar at pulisya. Itinutulak h g ibayong pgiindi ng korner. himeng US-Arroyo. habang bumaba pa ng 1.ay masesenmng lahat sa cahvrthncrry sisilbi natin ang laban na ito ng kabataan tunay na reporma sa lupa at pambansang find ni Arroyo mismo. inutil sa harap ng pagtaas ng mauiMa sa Makakarnit larnang ang isang mak- rnga paafaang ito. mas masahol na posibiidad ahg Change. rehimeng Arroyo sa mga estudyante. pagrnumulat at mapanupi1 na katangian ng edukasyon d k u l a at iba pang rnga hyarin sa loob at pag-oorganisa ng pinakamararning ka.at irnperydktang dimyo sa eduk. Bahagi nito ang p g - kapitalista-edukador. mala-pr~dal. sa komeqdisasyon ng edukasyon at mga ang blok na iipunang mala-kolonyal at at 3. ka. Dito lamag magkakaroon ng paptaas ng matrikula at pagdadagdag ng Kailangang masikhay na ilurtsad maaliwalas na kin&ukasan ang kabataang rnga bayarin. Tumaas ng 1. kasyong libre at bukas sa lahat ng gustong Ipinakita ng rehirnen na hindi lamang ito mag-aral. katdad ng pa. inilabas ng pamahalaan na panunman sa ng at pambubusabos sa mamafnayang q m p a y ng dernokratikong rebolusy- mga institusyon ng rnataas na p a d m sa Pilipino.Kabaraang &bayan na patuloy na walang konsdtasyon sa mga studyante. A . kasyon sa mga patakaran ng gobyemo magbigay ng supom sa hukbo at sumapi Ang pangkabuuang p a b sa edu.distang US para makapanatili sa poder. Kapag natuloy ito.katulad ng Education Act of 1982 at sa digmang hyan. mananatili ng edukasyon.na aabot sa mahigit P40 rehimeng US-Arroyo. Kaya naman. ng gobyernong g u m w i t nito. tipunan. sa mahigit P92 bilyon ang budget ng mga mga estudyante at kabataan na k u m h s Sa gitna ng nunitindig kemersyal- ito.91% nvnan ang . para sa isang makabayan.B . mapatalsik man ang re. ginagaya ng rehitnen siyentipikong edukwpng magtuturo ng ang ginawa nitong paggamit sa pamban. kundi sa kabdukan ng lipunang ng mga paaralan at pantasan. kasarna ang taumbayan para patalsikn isasyon sa edukasyon at pagiging sunud- Bukod pa rito ang rnga in~aigmcjitndr ito at biguin ang mga pakana nito pam sunuran ng rehimeng Arroyo sa impery- na n e k sa badyet ng hwat ahensya manatili $a kapangyarihan. ang kabataan at taumbayan na marnulat Education M o c l e m ~ o Act. siyentipilzo at pang-masang edu- ang rnga hakbang at pahayag nit0 pabor *on sa pamamagitan ng pagwasak sa sa pagtataas. siyentipiko at ipinapatanaw ng +men: ang muling Kailangang ilunsad at isulong ang pang-masang edukasyon. ay mgsisilbing kasapakat st &taas ng Kaikngan ang isang pang-masang edu- mga b a y a ~ sa rnga prihdong paadan. Umaabot Lao lamang itinutulak ng rehimen 4 kobnyat. bataatl para sa demokratikong rebolusy. Pero ang ang libu-libong kabataan at estudyante ng sambayanan laban sa irnperyalismo.d e sa karapatan sa kukliiio. komersyalisado at mapaxmpil. at Babaka SR mga a d o .Pitipino. at Sa pagsisikap na kabigin ang mga pyudal na kaiiipan. nukala nitong anti-taumbayang Charter lalong dapaCpalakasin ang panawagan sa Pen. ninanawdgan ang dagdag na matrikula at rnga bayarin nang tad sa ugat ng kornersyalisasyon ng edu.Ito ang ugat ng edukasyong Interior and b q l Gowmment. Dahil elcksyon sa pangkabuuang panawagan ng sam.hindi lamang sa kolonyal. komersyalisado na tuwirang nagdderegulisasa pagtaas ng alisasyon sa pagpupukaw.

Katulad ng tigang niyang kalagayan . Ang mahalaga. Pagkatapos ng lahat ng ginastos at pinagpaguran. . 'yun ang kanyang lulutuin."(hedlayn ng balita) "(Sa panahon ng matinding krisis pang-ekonorniya pit ng sinturon ang bawat Pilipino. Masakit. at ng rnga programa't patakaran ng gobyerno kurnain para rnakapagsaka rnuli. . ito ang kanyang porrnula: kanin at muling makapaghanapb~iha~. rnga ito.pagtaas ng sarili sa pagkaing naiiba. nilalagakan nito. At 4 A . " (panayam sa isang manggagawa) "Ngayong taon. pag- at nag-ani. Kahawig ng lupang matagal na niyang sinusuyod at sinusuyo. at hindi niya kayang ihanda Ang ma. at rnalanghap.Hunyo 2006 . per0 totoo: Binibili niya ang rnga noodles o Ito ang kanyangporrnula: kanin at katiting na ularn. tatlo ang malupit na kalaban mo. makakatanggap siya ng mayoon sa paligid. Malapit siya sa sakit dahil sa karaniwang kundisyon per0 totoo: Binibili niya ang bigas na siya misrno ang nagtanim ng paggawa sa rnga pabrika: rnainit at kulob na pagawaan. walang laman na sikmura. presyo ng langis. Bitak-bitak ang kanyang talarnpakan.ad niyang I!.hinablot ang produkto ng malaking tubo ng kapi- pusang bigat ng trabaho. katiting na ularn. hindi na siya gumagastos sa pagltain rnaliban na lang sa rngi Hindi niya matitikrnan ng libre ang pagkaing kanyang pri- pampalasa gaya ng asin.Pero kasi ang ulim. Mula sa rnga kamay niyang sa hinihinging enerhiya upang bunuin ang halos walang kata. Hawak garnit ng nakapipinsalang kemikal na delikadong rnahawakan niya ang binhi ng palay per0 karnote Iang ang kanilang abot. at Tulad ng magsasaka.Hangga't maaari ~ ~ rnababang pasahod. MANGGAGAWA. - Wala siyang luhong mamili ng putahe. walang tulong rnula sa gobyerno. Nakaasa lamang sa sariling laltas at sa alagang kalabaw . At kailangan niya ng mas rnararning kanin para kadalasa't kahit parnbli ay wala siya. m a k a ~ a ~ t r a b a hpara o kurnain at mabuhay.na tul. kam ay.Bigas pa lang kasi ay rnabigat na sa bulsa. PAGKAIN NG MANGGAGAWA halos rnakuba sa bigat ng dala-dala. daliri dahil sa araw-araw na pagpo-proseso't pagpapakete ng Makakapagtabi ng ilang sako ng bigas pero kulang ito ." (pahayag ni Pangulong Arroyo) I. PAGKAIN NG MAGSASAKA MAGSASAKA. Masakit. tanghalian a t hapunan. halaga ngayon. Pagkaing Pi (iskrip para sa bidyo) NI S R AT AM "D i bale nang maghanapbuhay sa ibang bansang na may gyera. Sa kabila ng kanyang pagod sa paulit-ulit na gawain at . talistang may-ari nit0 at rnaliit na patong rnula sa tindahang Walang Itonsepto ng rnasarap o rnalasa. Mahal delata . Sa Pilipinas. . Nakakuyom ang mga ng mura ang kanyang produkto. gumagawa. Mayo . noseso. almusal. bibilin Ugatin ang kanyang mga karnao. Kung ano ang pagtitiis sa kundisyon ng paggawa.mabigat na gastos sa pagsasaka.kahit pa ito'y nanggaling kahit papaano sa kanya. tinatayang tatlo sa bawat lirnang Pilipino ang nagugutom. Pero kadalasa't kahit parnbli ay wala siya. Hindi na niya ipupusta ang tulad ng dagdag na buwis o ltawalan ng kontrol sa. ~ a ~ k a sa i npabrika para mas tumagal at mapakinabangan ang kahit para larnang sa kakainin ng kanyang pamilya.

- Mayo Hunyo 2006 A - .

Kasvna ang. gremio sa ni isabelo de 10s Regos ldlalang lumala- ay pdihim nunu. ang unyonismo sa mga manggagawa. kasmg si ulg *pwatag ng sy- nio de la ay nag-mb% entipikong sosyalkmo bilang sandam ng uring manggagawa sa pangka~aysa~ang misyon nit0 na pawiin ang pagsasaman- hpeqdisrnoag US ~ ~ tala ngdtao sa tao. ibayong sigla.ang mga Dalawang maituturng na QCR - sins ~rancisco del a izCk g ivimisrno. dyer* bahay k a l d at iba bubukid. demoluatikong mio pwersa.ban lab. i Demmtica WOD). Sa pag-uwi " Ma=-za. unang organisasyong mang. 6 Kilusang /sang Paguawa: sa kasaysayan ng pag-alpas tanikala 'pagdadama$mn. ang makabayang paglaban ay nag- ( g ~ ~ l dang ) .sa kolonyllistang Espana. mula brig sa I%-lnprmrr '% ayssa pagkahbilanggo sa Erpana.hanggang sa ngayon at sa hinaharap na sama-sama at at si. Sa imprenta ng lakas pggawa noohg 1872. ang kauna-unahang . k a b h g p p w a . pwersa ang mga manggagawa at mag- imprenta. Si Marx. naipaki- md p A p ng LL sa mangaggawang Pilipino. Ang m a q unyon.

Iniluwal noong 1923. n&ulong ang mga pag-oorganisa sa linya fig industriya. ang FQS noong 1370 nang magdemon- isasyon at 155 mga d. pdpbl. Marcos.pasok ng Batas Militar. magasaka at iba pang de- rnga mamamayan. Lalong itinulak noong 1917 na ang u n p n ay dapat iu- 1935. n&a ang nararapat ng mga manggaga. Naging makabu- luhan ito sa p q p p b a k ng kilu'sang mismo.aagdong ng anti--+ at ponna.eteg2do. maniobra ng US at &tan sa pagiun nito 1802. Dito naman muling itinatag ang gagawa. paglaban.sa panlilinlang at abuso ng rehimeng C h t e EvangdhPta. sa ng dahas ng p a m a h k . Hindi na ispontanyo kundi or- pinalaya ng US ang Pilipinas nang mai- d u r n a g d o n g ang sigaw na malakas pa ganisado ang bawat paglulos na ginawa taboy ang Elapones. Sa kabila ng rrabuong l m a t sa pagkn ng m p mang. 2. organhasyon at paglulos..US noong 1981. Ito ang n a g l d mga bnseptb ng c o k t & tbpining. meng US-Mams ang Pilipinas sa krisis sa tungo sa mga isymg d a d ng shod. panonupi1 ng kolonyali~tan~ Amerikano. Higit 100.l%ki-bolusyonaryong alyansa fig mqgagawa lantad na lider-manggagawa. ibagsak!" Dito unang welga.isindong ni Evangelism *. M lalo lamang "g sama-mang pa%pupunyagi ng m e pamamagitan ng iba't i b q porrna tulad ng pagsmghd sa team. Sa ilalim nito. nagsindi ng apoy ng pakiki&ban ng manggagawa. na binubuo ng 35 organ. Hindi "Imperydismo. hangang sa itinaqang Congreso Obrero de Filipinas ng mga manggagawa. Pandaigdigamg p & q d m a . isang sama-samang pagk~losng Pilipinas (1930). unahang paggunita sa Pilipinas ng Maye na hindi napigilan sa paglawak. strasyon ang mga m&aF laban b b a y naman ang pagsiklab ng pag. l%gUan sa pasismong Hapones.g i n a y g daan ng administrasyon na aalsa sa i n s u r h n g Sakdalista noong ibagsak ang Batas Militar.ng ito sa "pagtatag ng Union Obrera siya ng k g a manggagawa. Napalap ang rnga Hapones bunga Drmocratica de Filipinas noong 1903. eko- pa%gawa. reporma sa lupa. Sa . inabutan ang rnga naka- U%na~ng~UCMPWLatP.. pyo ng rnga sosyaiscing tulad nina Engels sa k i l e welga na itinutok ng pin&." Partido Komunista ng Pilipinas at ang Bagong Hukbong Bayan sa gabay ng Marxismo-Leninism@-Maoismo. mokratikong pwersa. manggagawa pang-ekonomiya sa kumpas ng IMF at WB. Sinamahan ito ng daan-daang ng lantalang pasistang p g h h a r i ng tehi- marnpas sa simpleng pagdadamayan mamamayan sa 18 rnga bayan sa Luzoo.W It0 epkto ng mgp&daigdigang pa%babaga klusang manggagawa at magbubukbi sa ang saging sigaw ng m q p g a w a sa pag- at &anap rrg m p s o + q ard ng pakikbaka sa parnbansang kalayaan. Uno biiang Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Sa buong dekada 'GO. Pero lalong 10s p a r a s a ~ n g b o y Nai.saS d k a i a y a a f l ng bansa. p i t nasa ilalim ang ating mga patakarang nabuong kil&ang unyon. m i n d i ang pang-ekonomi- p p v a . oras Pero a+$ na naampat ito ng gobyerno industriydisasyon. mariin sa mga kompanyang Amerikano. M v P. y~ at magsasaka. wa sa dinaos na rnga welga sa industriya.p e d e q m n sa Pilipinas. hanggang sa pagtatag rin hanggang ngayon. ng rnga papet na. Sa pag-igting ang militan. binalikan ito masa. Lumakas ang kilusang unyon ng ~mkokny& Mahaii. Gumamit ng dalawahang taktika ang US igd i th at panliblang kaban sa ay nasa ya at parnpulitikang krisis sa badsa. Unang. nabuo ang US at ~imbahangIGttdhhGy sa prinsi. hang- at Malatesta. Unaq >Amw ng Map 1903. unyon hanggang noong 1912. binatikos nit0 ang irnperyalismong ng Pilipino mula sa sinaunang kaiiipan. aalsang mag&. Isang buong araw. binuo ang partido sa band& Sa pag-arake ng Japan sa base militar ng ng Mnrismo-Leninismo at batay sa re. Nagpatalo~ang sigmi na siyang Nagamp ang pinakamalawak na pag. Magayan sa paggawa at &- dahii sa instireksiyunistang katangian ng nornip. at armadong pakikipa&ban ng ban para . Nagtagumpay at Sigwa ng Unang Kwarto. Bandang 192& hangang 1930s n&ta ang JGmthdm at h g . at naghaharing-uri sa bansa.000 lalong ~ahirapsa mamamayan at sa mat- manggagawac ang dumalo sa kauna- inding panunupil sa rnilitanteng kilusan. Sa pg-unlad ng kama- rnga rnangpgawa laban sa pmimilit at l a y a ~ng rnga manggagawa at m h b a y .lumawak ang armadong paglaban . Lalo lamang itong nagbigay-daan sa pagtutol ng gobyemo. ang kilusan. Manrismo-LeninTbo ng rnga manggap . cight hdur labor law minimum wage. Itimpg noeng wa sa pagkakahulagpos ng manggqpwa. Bagong-tipong pambama-de- Pagfiahati sa hanay ng mga mang- manggagawa nxohatbng p.rkllribaka. 1902. lalo . += Humigpit ang pagkapit-karnay ng i b q p k ang d b d u v l g . mamamayan kabilang ang mga Moro.republika ng i m p e d - ng pagdiiiwang ang iiiinaos sa kabita ng ista. gang sa r n d i g pagpayag ng Pangdong Unang koo-ng* Agosto Pagbuo ng Partido K o m d a a ng Manuel Quaon noong 1937 na kumilos muli ng 1 4ang mga Komunist.

deregu- ang dduyong ng prot& sa hanay ng lasyon at pribatisasyon. 2001. dito rin lumihis sa krisis paq-ekonomiya at pampuiitikP. Noong 1998. at zing Mendiota h a e na naganap sa mismong mgkahan ng Malacanang.A pBrliiWfnap 2000 at psy-war m Ramos. na w d binatikos ng #MU. h g takot murnuno ng militanteng kilusa. Sa kanyang Presidential 1986.tt uiarian ng ban& Inayudahan mga manggagawa. mahwakang mga protesta hanggang dong labanan sa &dim ng total war na sa nunurok ito sa "Edsa Dm" noong idineklara ni Aquino. I&& ito ilg pamunuang ito nagamp ang p i n a b .naging l i d ang paghaba ng oras ng ipinatupad ni Rarnos ang mga patakarang tulad ng kon&aiisasyon sa makggxgawa W w a . Wda na ring kgaI na k i h . kii~sansa rnm jlahs ang mga hinaing. umapaw ang mga pagdtipon. Sa iiaim rin ng Enero 16-20. higit na umigting ang arma. abtmyag ng sailing katiwalian ni Erap. hang monopolyo at kanyang mga kroni. para sa pakikibakang pang-ekonomiya Esuwh ang mga pagkilos ng mamarnayan kundi pati sa pakikibakang pampulitika at inengganyo sa pagtubo ang mga dapu- ng mga manggagaw. Ramos noong 1997.tkampnya sa sahod at dilisaspong anti-Chacha ni dekada 70. pagbaba lalo ng kita ni Ramos ang karnpanyang paghahati kasabwat ang datingmga lider n at mga bertepisyo. gawaing masa ng unyon at sa organisasyon. Nagnttok ito iusang welga at protesta sa pgkztqos ng s. ng mamamayan & EDSA At tulad ng unang sinabi ni Jose Maria Rehhcng US-Aqdao.ur at pagpatay sa wakasan ang rehimen. Itinatag ang purok ng & i s pinansiya sa Asya na burnigwas sa libu- d i t m t e n g sentrong imyori na KMU libong mga manggagawa. naipaghban ng mga mang- noong 1980 sa pagtitipon ng rnay 30. Sa kabila ng pandadus ng pasis. sa pagpursige-ng mga man%gagawa sa Atanera Coliseum. ndutas ng pagpapatalsik kay Marcos pinathik pg mamarnayan ang tiwa- ang llgat ng krisis pambansa. baka ng mga manggagawa tungo sa parnbansang huscisya at komunidad. striae ng KMU noong Pebrero 25. ng pambamademokratikong kilusan na gagawa tulad ng torrp. ang utang panlabas. Naupo si Gloria Macqagnl-Arropo sa pog-igting ng Ang masaldap. Mula 1983 hanggang US-RP VFA. Tinodo ang pqppadikta sa IMF-Wb- tang diktadura. ipinasa ang at kilos-protesta.-ik kaayaan. Hindi Sison naqhindi siya tatagal sa pwesto. 1986. /militantq dpm. m u g i d na . pem nabigo siya nang p u s p w g magwak & m i l i w n g P u m g *g mWi%'wwa u r n . at walang kapaguran . weiga Task Force on Labor Policy. QV. nagpatuloy mg Program. pgputd sa o m ng pahhga ng at mas mdawak na pag-aari ng dq&m sa . Lalong umiging ang nagkal>ungaangI.n. Atinsmod sa General Apxxtxnt 'Tinipon mula $a Manggagwa: ~oof?etN g a p on Tariff and Trade at W O .nagpapatdoy ang militanteng pak2ki- napinsala ng maranling unyon at baseng. Kaya't nagpadoy PasF==-* sila sa pagiulos sa pamamagitan ng litrim sa w-at-kamatayang pagsubok sa na pag-oorganisa. Lumobo ing &men ni Etap.Nagsilbi ang KMU hindi lamang Ishtdung rehimen ni Erap. sumulong ang ki. lalong humi&t ang Sa kabila ng panunupil ng rehirneng monopolyong pag-aari sa lupa sa ilalim US-Estrada sa militanteng kilusan sa pama- ng Comprehensive agrarian Reform magitan ng "all-out war". mapanlinlang at peke niyang pamumum. Niratipika ang rnga manggagawa. stn'ke ban at mga rsciaf accord sa antas- na inabutan ng m h y s a y a n g pag-dsa pabrika.ilusangpagwawasto his-pangekonomiya. pil. na humanrong sa general mga panulmlang batas ukol sa wagefieme.kamalian. sa kabila ng pag- ~ii* Map Urn. na iki.000 gagawa ang kanilang mga karapatan. Sa gitna ng mapanu- pambansademokratlkong linya ang pa. tuluy-tuloy na &kibaka at panawagan sasahol na p a m a r n h g sa mga mang. lalo lamang umigting WTO hi&l sa IiberaIisasyon. at ng mismong pgk- lider manggapwang si Ka Lando Olali.

filagitnaan na ng treyningpara sa gawaing medikal ng ~ n g awmatangan ng tungktrlin bihng medikal opFtn. pan%angahas na matuto batay sa praktika ng higit na kabuluhan ang pag-aaral. kabilang na rim. A#~P~~A#~HUIU~AYPUUR~~P. Sa hanay ng Hukbo n a g b o o n iling pagkukusa.magpacahusay sa teorya at praktika.&b naman ay laging handang rnatuto at pursigidong lahat ng larangan ng g a M n . ahdaga. ay atig gawaing panglmiusugan.yaL Kalakhan oa rnga ito ay b u n g pa nga ng sar." It6 ang Bungad "Hindi kailanman naging balakid ang matatarik na bundok ." Pansin ang masigasig digmaan rayong ipinagtatqumpay" na aktitud ni Ka Ivy bilang isang instruktor. ang buhay ng ismg gerilya ay buhay ng tuluy-tuloy na sa kasal&. Rinuksan ni f i Ivy ang kabon at binuhat mulsra Iwb ang isang mimoKope. ng kamyang lktura'at pagkatapos ay isusulat sa kanyang note. estudyante ay natututo sa instruktor at kapwa estudyante at . o ang kakuIangan o kawalan ng mga kagamitan para %apakayaman ng p r a k t h ng mga kadua sa gawaing sa pag-ad at pagpapakahusay ng Hukbo.i\kz@yat si filuy upang bumabk na sa srgwzn ang mga Agad namang turmtlima ung U u t at nagiupo na szz itinakahng m p p t Rada ~ ishad. Inrrabangan ng mgu kaduu aeg draw na ito. figabi kasi. kahit noon-pa mang p i a h o n ng IDKP* hanggang nga. na i s i n a b a y ng ating Partido at fig Bagong Hukbong Bayan Tungkulin natin ito b h g rnga rebolusyonavo at Marxism. mula . ni Ka Ivy hinggil sa ~~~~~~~d na treyning ng -a MO sa . Kung tutuusin pa mcdifral. at ang pagpapataas ng halaman at kasanayan ng rnga kadua'sa ang H. . dahil nagliling- at sa ggbay ng mga kadua na natuto rin mula sa ~r. Sa panahon ng breyk sa panangh'alian ay binabalikan niya ang naging daloy DEMO~RASYA SA PAG-MRAI. "Kailangang itaas ang kaalaman sa teorya ng mga kadua para "Papaigting na kasi ang digmang-bayan at angkop lamang lalo pang payamanin ang ating praktii sa gawaing medikal. dito sa Kordilyera o ang mahigpit na kalagayang-militar sa rehiyon. matapos ang muiklimgpagtarna ay ipinaalam' n i f i 19 tj.iktika kod tayo sa malawak na hanay ng masang anakpawis at may at bahagyang kaalamang teoretikal.sa rnga pangunahg instwktor sa trtiyning. Daban-ahbang binuhat nina k2 Danum at k2 Lay-us ang kabon at banagcdd na inilapag sa mesang - yari ss runo. P EERILY A HEDSKUL . Ilokos. Sentral na prinsipyo ng H u h $ pagaara! h a ang bawat book ang inihapag na mga tanong ng mga kadua.&mu~ng&Am.I ibat ibang mga larangang gerilya ng Bngong Hukbong Bayan sa rehyong llokos-~ordilyera. na bubuksan na a ~ makzking g kahon na dumting noong i~angm a r Buong maibapon itong naka-display 3a isktilhaws at sabik na ang mga kadw na makita kung ano ang nara hob nito. ar isa oa fiapak. ~diwanagmuli ni Ka Ivy. Naglapitun agad ang rnga kadw upang makita ang.pag-aual at pagpapn&y. Mapisimula na ang k k e . Inihaanda nila ang kanilang mga notebook atpanulat. Syempre. N kupag-almusal nu ang labat ng mga kaduu * ~ u l sa tatlong iskwad medya oras a tala ng kabataang hukbo sa pulang paaralan bago-Pa mun ibaba ang budyat ngpagsisiimuh ng sesyon. rnm kilala bilang mga MO.

rnasa. ngayon ay nagsasanay na gumabay sa paggugupo sa mga ltaranasan ng mga kadua na siya tipang maging isang ganap na duktor ng sambayanan. Dito ay natutultoy kung anong rnga paksa ang nahirapan na unawain. Matapos ang pagtatasa." gawaing alyansa sa hanay ng mga midwzfe at nars sa erya. &+. iplinang bakal ng Hukbo sa panahong tulad nit0 na konsentra- Regular na bahagi ng treyning ang mga kolektibong ta. mater- tulad ng ~aglalarong volleyball. pantay-pantay ang karapatan ng bawat jects namin dati. Hindi pa mamumrublema ang ma- herbal na gamot. naming mga instruktor na silipin halirnbawa kung nasunod ba Dito sa Hukbo. Kaya kahit kaming rnga instruktor ay natututo rin talaga mula sa mga kadua. Sa kabila nito. pag-aaral at pagsasanay-medikal sa masa.??Z2 $ Pinasisimple ang rnga teoretiltal na lektyur at ?6slg4. at iba pa. ibinabahagi ng bawat iskwad ang mga guPgoP na mga aral sa Paraan ng mga kultural na ~agtatanghal Ibinahagi ni Ka Ivy na kolektibong pinaunlad ng mga tulad ng mga salidummay*. Lalo pa ngang dapat umiral ang dis- upang m a p a h s a y pa ang kaalaman at kasanayan ng bawat isa. pagpapraktis ng mga bagong kasanayan. Kung dati'y pagkuha Iang ng bloodpressure at vital signs ng "Ang papel ng mga instruktor ay nagiging facilitator upang pasyente ang natutunan ni Ka Heidi." paglalahad sa mga sentrong-bayan. maging ang instruktor ay natututo rin mula sa mga estudyante. Masaklaw kasi ang karanasan ng mga kadua mula sa "Mas rnarami pa akong natututunan dito sa Hukbo akupangtura. maraming ginagamit na tulong biswal tulad ng rnga drowing at modelo para higit na madaling mau- nawaan ng mga kadua lalo't marami ang hindi kailan- I man n a h t aI ~ a ksa burgis na I~aaralan. May iilang nagmula naman sa uring petiburgis mula nagpultaym na organisador sa selrtor ng kabataan. unang lunas. Sa ganitong mga makamit sa maikling takdang panahon. akupangtura.Hunyo 2006 . at iba pa." nakangitincg pagmamalaki ni Ka Heidi. ni Ka Heidi. I Sa tuwing katapusan ng bawat paksa ay naglu- lunsad ng rnaikling pagtatasa ang mga kadua at ang mga instruktor. naging wasto ba ang diagnosis. paano reresolbahin ang rnga limitasyon at kahinaan sa gawain. mula uring petiburgis sa pagsa- salin ng mga termi nong :dikal sa salitang madaling maunawaan. sayaw at dula.do ang malaking bilang at may mga kagyat na layuning dapat lakayan. rin ang mga kadua. kadua at pagpapalakas ng team work. mga pamamaraang naging angkop sa pagtalakay sa paksa at ang aktitud ng mga kadua habang nasa treyning. T u m u t u l o n"~ '7 . paglulunsad ng mga Lahat naman ito ay bahagi sa disiplina ng Hukbo kahit na nasa kampanyang pangkalusugan at maging sa pag-oorganisa at gawaing masa.WALANG TUITION FEEINCREASE mga kadua sa treyning. paggamit ng mga kumpara sa unibersidad. M O . Iba't iba man ang uring pinagmulan. at pisyolohiya. paganggal ng mga cyst at iba pa." kadua na matuto at lumahok sa mga pagsasanay.. Kabilang sa unang antas ay ang mga paksang anatomiya at mga kadua ang ipinapakita. Hindi rin m a ~ a w a l a kadua ang kurikulum para sa 2 antas na pagsasanay ng mga ang k o m e d ~ alalo na k a ~ a gmga bloopers na ng mga instruktor M O . Kalakhan din sa kanila ay pambansang "Nursing ang kurso ko dati sa sentrong bayan bago ako minorya. F. Tungkulin p l a n g ko taun-taon dahil sa pagtaas ng matrikula at lab fees." paliwanag ni Ka Ivy. panggagamot sa GSW*. sanitasyon at nutrisyon. magbigay ng teoretikal na gabay. moxabustion at bentoza. pagbibigay ng mga pagbabasa. group activities at mga case studies. "pero ngayon ko lang na-appreciate ang mga sub- katutubo man o hindi. Mayo . tinitiyak Bagamat nagtukoy ng mga instruktor para sa treyning upang pa rin ng mga kadua ang mataas na disiplina mg Hukbo. Nagmula sa uring pobreng magsasaka ang karamihan sa WALANG LAB FEES. Una ring tinatalakay ang n~abalanseang bigat ng mental at ~ i s i k a lna @wain ng mga Revolutionary Code of Medical Ethics kung saan pinalalalifi 10 A .Nakakatulong din kasi it0 Para nal and child care at mental heakh. para kaming rnga iskolar ng Partido at ng ang tamang aseptic procedure*. kalagayang-militar at sa panahon ng pag-aaral. Susi rito ang inisyatiba paraan ay nagkakaroon ng pagkakataon na magpalitan ang ng rnga yunit at bawat kadua upang rnanatiling handa at alerto rnga kadua ng kani-kanilang mga ltaranasan at makahalaw ng at makamit ang target sa treyning kabilang na ang kusang rnga mahahalagang aral sa panggagamot. herbal Regular na bahagi rin ng t r e ~ n i n gang ehersis~oat isports na mga gamot. nagsisilbing makapal na libro "Mahigpit pa ring sinusunod ang regulasyong militar sa rin ang mayamang praktika ng rnga kadua sa gawaing medikal panahon ng treyning.

.

a t pampuhlikong . "6 .* ". siyentipiko a t makamasang edukasyon. Signed by: Bush Administration.<i.-&----. Napukahigat ny kusulanan ng rehimeng A r r o y o sa taumhayan. kontrol a t superhisyon ng guhyerno sa f . lalong trtindi ang pagsupil ng kalayaan so pamamahayag a t kulayuun '? -f sa pay-oorganisa so mga paoralan. I . Nilulaman ng 1 I nr ChaCha ang diktadurang kapangyarihan a t pagsupil sa kalayaang sihil a t demokratikong karapatan ng 4 :I mamumayan Nakapadron i t o sa pandaigdigang ' g y e r a laban sa terorismo' nu may layong inyutralisa any t -. 2. ASSIGNMENT: CHARTER CHANGE Name Gloria Mucupuyul-Arroyo (and politicul allies) A n g d a p a t y u w i n p a r a hindi mapatalsik so kapangyurihan.-8 maka-dayuhang a t mapanupil nu edukasyon Gagawing lehitimo ng ChaCha any nangyayari para lalong 3 mapags ilhihan any imperyalistang US. pananaliksik a t pagsasanay ng rnga paaralan. "* Kahataang Filipino a t mamamayany nagpupaural dito nang puhintulutan nrto ang pagtaas ng matrikula BF. I t o any may ponanagutun sa malawak nu kagutuman a t pamhuhusahos su masung anakpawis.. Sumunod su d i k f a ny imperyulisfa. i -rg 6 gumawa ang rehimeng A r r o y o ng pakanang maniobra nu C h a r t e r Chanye / t o ang natatanging magsasalha 1 sa rehirnen sa pagpapatalsik sa pwesto a t pagpaparusa ng hatas. Kupag naipatupad ang ChaCha. ng paytalima sa rmperyalisfang glohulisasyon. g f l '+"*RRy @ v~k--A% -~~~~ -2 . Duhuksan ng ChaCha ang malayang pagtaas ng hayarin ng rnga prihadong paaralan a t 3 I tuluyang pagtulikod ng gohyerno sa pugpopondo ng pampuhlikony paaralan. Kabilang d i t o ang paymamay-ari ng mga institusyon sa edukasyon.9 1 \ QI 2.r panukulang pug-ails ng proteksyon sa lokal nu industriya a t negosyo. i " W > 5: istang amo. lalong t i t i n d i uny kasalukuyang komersyulisado a t makadayuhang edu. a t hayarin sa prihado a t pampuhlikong paaralan. negosyo.-+-. So tindi ng y a l i t ng mamamayon pati ng mga kahataan. Kapag naipatupad ang ChuCha. ~-.% s aaja . 32 muhunan any kurikulum a t mya pananaliksik ng paaralan paru magsilhi sa interes nila gayu ng p a y t u t u r o $ --. " 3& .-. * 2 mga makatwiran a t maka-taony pag-aalsa su iha't ihang hansa lahan sa pagsosamantala ng imperyalistong . - i. - iAng ChaCha aq naniabrang panpuli~skaug aaghihimqalomg rehlneu. I yutilidad. ! kasyon sa hansa.C * .)upat lumang t u t u l a n ng kahataan a t mamamayang Filipino any ChuCha ng rehimeng US-Arroyo a t . t . Dahaguhin ng ChaCha ang kurikulum.1 m t-J+%!r> -. 't:j unlad.ang higit na komersyalisado. Tiyak no ihahalangkas ng mga dayuhang mamu.' .Trtiyakin ng ChaCha nu tuluy-tuloy any pagsasanay ng mga I 1 kahataan hatay so pangangailangan ng rnga dayuhang korporusyon nu nakabase so Filipinas a t hatay sa 1 I pangangailanyon ng pandaiydigang pamilihan o any pugsuplay ng murang lakas paggawa so huong mundo. US. II --. lnteres din ng imperyalistang US any mga panukalang mapanupil nu hatas ng ChaCha. I) "f Gunito nu ang tunguhin ng kasalukuyang sistema ng edukasyon sa hansa. mga pang-ekonomyang aktihidad. I t o din any naghiguy ny dagdug nu pusanin so . Lumikha ny maniohruny pampulitika. Ang C h a r t e r Change. ay interes ny irnperyalistang US I t o ang makikinahang so R 27g. pangunohin. I. a t paghahawal so 100% paymumay-ari ny lupa. US S c h o o l o f lmperiolism . I 1 A 8 ipagiarwn any makahayan.\ * Calong nagpapakatuta any rehimeng A r r o y o paru patuloy itong suportahan ng kanyang lmperyal. ? . Ililihis ng ChaCha any edukasyong Pilipino su direksyon ng pa>. . Aug ChdChd i\q pdngwu~\h~~gl ndqsisllb'dsL\ iuteres ng inperqdllstdag US.