You are on page 1of 10

Trading Japanese Candlesticks

by Forex Gump

2.1 Giá đỡ là gì?


Cách đây hơn 200 năm, người Nhật đã sử dụng kiểu phân tích kỹ thuật của họ trong thị
trường gạo. Kiểu phân tích này đã phát triển thành kỹ thuật giá đỡ hiện được sử dụng trên thế
giới. Biểu đồ giá đỡ là một công cụ độc lập hữu ích. Biểu đồ giá đỡ có thể được kết hợp với
các công cụ kỹ thuật khác để tạo ra một kỹ thuật khác. Sự phối hợp các giá đỡ có thể đưa ra
một chu kỳ thống nhất. Ngoài ra, các giá đỡ có thể chỉ ra một biến động gía.
Các giá đỡ được hình thành bằng cách sử dụng giá mở, giá cao, giá thấp và giá đóng.
Nếu giá đóng trên giá mở có một giá đỡ trắng. Nếu giá đóng dưới giá mở ta có một giá đỡ
đen. Phần chữ nhật trắng hoặc đen của giá đỡ được gọi là thân.
Các đường bên trên và bên dưới thân đại diện cho khoảng giá cao/giá thấp và được gọi là
bóng (cũng được xem như là tim bấc và đuôi)
Giá cao được đánh dấu bởi đỉnh của bóng trên và giá thấp là đáy bóng dưới

Điều này cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về động thái của giá và tạo thành bản chất
của giá đỡ.

2.1.1 Long versus Short Bodies (Thân dài đối lập với thân ngắn)
Thân dài hơn chỉ áp lực mua hoặc bán mạnh hơn. Ngược lại các giá đỡ ngắn hơn chỉ sự biến
động giá ít hơn và mô tả một sự do dự giữa tăng giá (đầu cơ, bulls) và giảm giá (bán tháo,
bears). Bull là người mua, bear là người bán.

Các giá đỡ trắng dài hiển thị áp lực mua mạnh. Giá đỡ trằng dài hơn, hơn nữa giá đóng bên
trên giá mở. Điều này chỉ ra rằng giá tăng đáng kể từ giá mở đến giá đóng và người mua
nhiều hơn. Nói các khác, người mua đang chống lại người bán.
Giá đỡ đen dài chỉ áp lực bán mạnh. Giá đỡ đen dài hơn, hơn nữa giá đóng bên dưới giá mở.
Điều này chỉ rằng giá giảm nhiều từ giá mở và người bán nhiều hơn. Nói cách khác, người
bán đang giành giật người mua.

2.1.2 Long versus Short Shadows


Bóng trên và bóng dưới của giá đỡ có thể cung cấp thông tin giá trị về phiên giao dịch. Bóng
trên mô tả phiên giao dịch cao và bóng dưới là phiên giao dịch thấp.
Giá đỡ với bóng ngắn chỉ rằng phần lớn hoạt động giao dịch được giới hạn gần giá mở và giá
đóng.
Giá đỡ với bóng dài chỉ rằng hoạt động giao dịch được mở rộng so với giá mở và giá đóng.
Giá đỡ với bóng trên dài và bóng dưới ngắn chỉ rằng người mua chiếm ưu thế trong kỳ giao
dịch và giá đặt mua cao hơn. Tuy nhiên, người bán sau đẩy giá xuống khỏi mức cao và giá
đóng yếu tạo ra bóng trên dài.
Trong trường hợp khác, giá đỡ với bóng dưới dài và bóng trên ngắn chỉ rằng người bán chiếm
ưu thế trong phiên giao dịch và khiến cho giá thấp hơn. Tuy nhiên, người mua sau đặt lại giá
mua cao hơn vào cuối kỳ giao dịch và giá đóng cao (mạnh) tạo ra bóng thấp dài.

2.2 Basic Patterns (Các mẫu cơ bản)


2.2.1 Marubozu
Marubozu nghĩa là không có bóng trên thân. Giá thấp và giá cao được mô tả bởi giá mở và giá
đóng

Một Marubozu trắng là một thân trắng dài không có bóng chỉ xu hướng đầu cơ (tăng giá). Nó
hình thành khi giá mở bằng giáthấp và giá đóng bằng giá cao. Điều này chỉ ra rằng người mua
điều khiển hoạt động giá từ giao dịch đầu tiên đến giao dịch cuối cùng. Nó thường trở thanh
phần đầu tiên của một thời kỳ tăng giá kéo dài hoặc một mẫu chuyển sang hướng tăng giá
Một Marubozu đen là một thân đen dài không bóng. Nó hình thành khi giá mở bằng giá cao
và giá đóng bằng giá thấp. Điều này chỉ rằng người bán điều khiển hoạt động giá từ phiên
giao dịch đầu đến cuối. Nó thường đưa đến thời kỳ giảm giá kéo dài hoặc đổi sang hướng
giảm giá.

2.2.2 Spinning Tops

Giá đỡ với một bóng trên dài, bóng dưới dài và thân nhỏ được gọi là đỉnh xoay. Màu của thân
không quan trọng lắm. Mẫu này chỉ sự giằng co giữa xu hướng tăng giá và giảm giá.

Một thân nhỏ chỉ sự biến động nhỏ giữa giá mở và giá đóng, và bóng chỉ rằng cả người mua
và người bán tích cực hoạt động trong suốt phiên giao dịch. Mặc dù phiên giao dịch mở và
đóng với một chút ít biến động, giá biến đổi đáng kể cao hơn và thấp hơn trong kỳ giao dịch.
Cả người bán cũng như người mua không thể giành được quyền kiểm soát cao hơn và kết quả
là tạm ngưng (giải lao, standoff).
Sau một giá đỡ trắng dài hoặc một giai đoạn tăng giá dài (tăng trưởng), một spinning top chỉ
sự yếu đi giữa người mua và một thay đổi tiềm năng hoặc sự gián đoạn trong xu hướng.
Sau một giá đỡ đen dài hoặc một giai đoạn suy giảm dài, một đỉnh xoay chỉ sự yếu đi giữa
người bán và một thay đổi tiềm năng hoặc sự gián đoạn trong xu hướng.

2.2.3 Doji

Đường Doji là mẫu với cùng giá mở và giá đóng.


Theo lý tưởng, giá mở và giá đóng nên bằng nhau. Một doji với giá mở và giá đóng bằng
nhau sẽ được ưu tiên, điều này quan trọng để nằm được bản chất của giá đỡ.
Doji truyền đạt một khả năng của sự giành co hoặc cuộc tranh đua giữa người bán và người
mua. Giá biến đổi trên và dưới giá mở trong suốt kỳ giao dịch, nhưng đóng tại hoặc gần giá
mở. Kết quả là sự tạm ngừng. Cả người bán và mua đều không thể giành quyền kiểm soát và
điểm chuyển đổi có thể phát sinh.
Việc xác định tầm quan trọng của Doji sẽ phụ thuộc vào giá, biến đổi gần đó, và các giá đỡ
trước đó. Liên quan đến giá đỡ trước đó, doji có một thân rất ngằn xuất hiện như một đường
mỏng. Một doji hình thành giữa các giá đỡ khác với thân nhỏ (như đỉnh xoay) sẽ không được
coi là quan trọng. Tuy nhiên, một doji hình thành giữa các giá đỡ với thân dài sẽ được cho
rằng có ý nghĩa.
Có 04 kiểu doji đặc biệt. Chiều dài của bóng trên và dưới có thể biến đổi và giá đỡ trông như
thánh giá, thánh giá đảo ngược hoặc dấu trừ. Từ “doji” ám chỉ cả dạng số ít hoặc số nhiều.
2.2.4 Doji and Trend (Doji và xu hướng)
Sự liên quan của một doji dựa trên xu hướng trước đó hoặc các giá đỡ trước đó. Sau một đợt
tăng giá, hoặc một giá đỡ trắng dài, một doji báo hiệu rằng áp lực mua bắt đầu yếu.
Sau một đợt giảm giá hoặc một giá đỡ đen dài, một doji báo hiệu rằng áp lực bán bắt đầu hạ
bớt. Doji chỉ rằng cán cân cung và cầu đang trở nên cân bằng và một biến đổi xu hướng sắp
diễn ra. Chỉ riêng Doji thì không đủ để chứng tỏ một sự đảo chiều và cần phải có thêm các
thông tin khác.

Sau một đợt tăng giá, hoặc một giá đỡ trắng dài, một một doji báo hiệu rằng áp lực mua bắt
đầu yếu và xu hướng lên có thể sắp sửa kết thúc. Giá giảm thường là từ một vị trí không có
người mua, sự duy trì áp lực mua cần thiết để giữ vững xu hướng lên. Do đó, một doji có thể
có ý nghĩa hơn sau một xu hướng lên hoặc một giá đỡ trắng dài. Kể cả sau khi một doji hình
thành, hướng xuống tiếp sau đó cần thiết cho việc xác nhận giảm giá.
Sau một đợt giảm giá hoặc một giá đỡ đen dài, một doji chỉ rằng áp lực bán có thể giảm bớt
và xu hướng xuống có thể sằp chấm dứt. Mặc dù người mua đang bắt đầu mất quyền kiểm
soát giá giảm, cần có thêm mua mạnh để xác định một đảo hướng.
Trước khi chuyển qua các mẫu giá đỡ đảo hướng, có một vài nguyên tắc chung cần tìm hiểu.

2.3 Reversal Patterns (Các mẫu đảo hướng)

2.3.1 Prior Trend (xu hướng trước đó) Đối với một mẫu đủ điều kiện coi như một mẫu đảo
hướng, cần có một xu hướng trước đó để đảo hướng. Đảo hướng tăng giá cần một hướng
xuống trước đó và đảo hướng giảm giá cần một hướng lên trước đó.

2.3.2 Long Shadow Reversals (Đảo hướng bóng dài)


Có hai cặp mẫu đảo hướng giá đỡ đơn hình thành bởi một thân nhỏ, một bóng dài và một
bóng ngắn hoặc không có. Bóng dài cần dài ít nhất bằng hai lần thân, thân có thể là trắng hoặc
đen. Vị trí của bóng dài và động thái giá trước đó quyết định sự phân loại.
Cặp đầu tiên, cái búa (hammer) và người bị treo (hanging man), với một thân nhỏ và bóng dài
bên dưới. Cặp thứ hai, sao băng (shooting star) và búa ngược (inverted hammer), với một thân
nhỏ và bóng trên dài. Động thái giá trước đó và thông tin thêm nữa quyết định bản chất tăng
giá hoặc giảm giá của giá đỡ. Cái búa và búa ngược hình thành sau một giảm giá và là mẫu
đảo hướng tăng giá, trong khi một sao băng và người bị treo hình thành sau một tăng giá và là
mẫu đảo hướng giảm giá.

2.3.3 Hammer and Hanging Man (Cái búa và người bị treo)


Chiếc búa và người bị treo hoàn toàn giống nhau, nhưng có khác nhau dựa vào động thái giá
trước đó. Cả hai có thân nhỏ (đen hoặc trắng), bóng dưới dài và bóng trên ngắn hoặc không
có. Như với hầu hết việc hình thành giá đỡ đơn hoặc đôi, chiếc búa và người bị treo cần xác
định động thái trước đó
Chiếc búa là một mẫu đảo chiều tăng giá mà nó hình thành trong một xu hướng đi xuống. Nó
được gọi như vậy vì thị trường đang bị ép xuống đáy. Sau một đợt giảm giá, chiếc búa báo
hiệu một sự hồi phục tăng giá. Mức thấp của bóng dưới dài hàm ý rằng người bán đã điều
khiển giá thấp hơn trong phiên giao dịch. Tuy nhiên, phần cuối mạnh chỉ rằng người mua
giành lại vị trí của họ tại cuối phiên giao dịch. Trong khi điều này dường như để tác động,
chiếc búa cần thêm sự xác định tăng giá. Mức thấp của chiếc búa chỉ rằng hiện còn nhiều
người bán. Có thêm áp lực mua thì cần thiết trước khi hành động. Sự xác định điều này là một
giá đỡ trắng dài.
Recognition Criteria (tiêu chuẩn nhận biết) :
• The long shadow is about two or three times of the real body. Bóng dài khoảng hai hoặc 3
lần thân.
• Little or no upper shadow. Bóng trên nhỏ hoặc không có.
• The real body is at the upper end of the trading range. Thân ở vị trí trên của cuối một kỳ giao
dịch
• The color of the real body is not important. Màu của thân không quan trọng.

Người bị treo là một mẫu đảo hướng giảm giá mà cũng có thể đánh dấu một đỉnh hoặc mức
kháng cự. Tạo thành sau một đợt tăng giá, một người bị treo báo hiệu rằng áp lực bán bắt đầu
tăng. Mức thấp của bóng dưới dài xác nhận rằng người bán đẩy giá xuống trong phiên giao
dịch. Mặc dù người mua đã giành lại vị trí (sự cân bằng) và điều khiển giá cao hơn vào lúc
cuối, sự xuất hiện áp lực bán là cần thiết cho việc đảo hứơng. Như với chiếu búa, một người
bị treo cần sự xác nhận giảm giá trước khi hành động. Sự xác định chính là một giá đỡ đen dài

Recognition Criteria:
• A long lower shadow which is about two or three times of the real body. Một bóng dưới dài
khoảng 2 hoặc 3 lần thân.
• Little or no upper shadow. Bóng trên nhỏ hoặc không có
• The real body is at the upper end of the trading range. Thân tại vị trí trên của cuối kỳ giao
dịch
• The color of the body is not important, though a black body is more bearish than a white
body. Màu của thân không quan trọng, dù vậy một thân đen thì giá giảm hơn một thân trắng.

2.3.4 Inverted Hammer and Shooting Star


Một búa ngược và sao băng giống như nhau, nhưng có khác nhau dựa vào bạn đang trong xu
hướng xuống hay xu hướng lên. Giá đỡ có thân nhỏ (trắng hoặc đen), bóng trên dài và bóng
dưới không có hoặc ngắn. Các giá đỡ này chứng tỏ tiềm năng đảo hướng, nhưng cần sự xác
định trước khi giao dịch.

Sao băng là một đảo chiều giảm giá, Nó xảy ra trong một xu hướng lên, nó chỉ rằng giá mở tại
mức thấp của nó, củng cố lại và đẩy lùi xuống đáy. Một sao băng có thể chứng tỏ một tiềm
năng đảo hướng hoặc mức kháng cự. Kết quả giá đỡ có một bóng trên dài và thân đen hoặc
trắng nhỏ. Sau một đợt tăng giá lớn (bóng trên), khả năng của người bán để đẩy giá xuống
xuất hiện. Để biểu thị một đảo hướng đáng kể, bóng tên cần dài và ít nhất bằng 2 lần thân. Sự
xác định giảm giá cần thiết sau một sao băng và có thể xác định nhờ sự hình thành một giá đỡ
đen dài.
Một búa ngược hoàn toàn giống một sao băng, nhưng xảy ra sau một xu hướng xuống. Búa
ngược chỉ khả năng của đảo hướng của hướng xuống. Sau một đợt giảm giá, bóng trên dài chỉ
áp lực mua và giá đóng tại mức cao tạo ra bóng trên dài. Bởi vì sự thất bại này, sự xác định
tăng giá cần thiết trước khi giao dịch. Một búa ngược theo sau là một giá đỡ trắng dài có thể
thực hiện vai trò sự xác định tăng giá
(Pinkrose dịch từ babypips.com)
Ví dụ:

Candlestick ứng dụng cho trường hợp AGF. Nếu tuân theo các chỉ báo này (xanh mua vào, đỏ
bán ra trong phiên cuối với giá đóng cửa) thì xác suất thành công cũng đạt đến 83.33%

Candlestick – Three white soldiers

Đây là một formation tượng trưng cho cường lực của một up trend rất mạnh. Địa vị của nó ở
nơi nào trên trend, chẵn hạn như là nếu nó xuất hiện tại điểm khởi đầu của một up trend, thì
đó càng tăng độ chính xác của nó. Thí dụ như chúng ta đang có một down trend đi xuống
mạnh. Cuối cái down trend này chúng ta gặp những candlestick formations khác thông báo
cho biết là down trend đã gần tàn. Thêm một vài ngày sau thì three-white soldier formation
xuất hiện. Ở vị thế này (vị thế của điểm khởi đầu của trend) thì sát xuất chính xác của nó rất
cao. Ngược lại, nếu nó xuất hiện ở gần điểm cao của trend thì có thể nó không còn một
formation đáng tin cậy nhiều.

Nếu nó xuất hiện trong stock, nhất là trong các stocks bị sell off quá nhiều vì một lý do
FUNDAMENTAL nào đó, và ở cuối đường đi xuống, đột nhiên stock lên thật mạnh với
formation này thì đó có nghĩa là cái fundamental background của stock đó đang thay đổi
mạnh. Điều nên lưu ý khi xài nó trong stock là số lượng volume đi cùng. Nếu thấy volume lên
mạnh chung với nó thì đó là một good news trong công ty. Bargain hunters đang nhẩy vào.
Short sellers đang bị squeeze (bóp nghẹt), và họ phải chạy ra bằng mọi giá. Và khi họ cần
phải chạy ra như thế thì họ thường xài MARKET ORDER. Xài market order càng làm giá lên
mạnh. Giá càng lên cao càng làm mấy chú short còn bị kẹt thêm nôn. Họ càng nôn thì càng
phải chạy gấp. Thành thử, nó tạo thành một chu kỳ bơm giá. Do đó mà three-white soldier
formation mới thành hình.

Ngược lại của three-white-soldiers là three-black-crow.