You are on page 1of 4

SULIT*

946/2

Bahagian A (50 markah) Jawab semua soalan 1 a) Jelaskan maksud kreatif dan inovatif. b) Senaraikan tiga sumber pembiayaan perniagaan jangka pendek. c) Senaraikan enam pengguna rancangan perniagaan. d) (3) (3) (3)

Berikan empat faktor yang perlu dipenuhi oleh Ali apabila beliau ingin mengambilalih perniagaan butik orang lain. (4) Terangkan tiga bantuan yang disediakan oleh kerajaan dalam usaha untuk membantu usahawan menjalankan perniagaan. (3) Terangkan tiga pihak berikut: i. ii. iii. Usahawan Peniaga Pengurus

e)

f)

(3) (2) (2) (2)

g) h) i)

Berikan dua cara perniagaan mendapatkan modal tanpa berhutang. Berikan dua contoh organisasi koperasi. Nyatakan empat fungsi koperasi.

2 a) Seseorang usahawan boleh menggunakan strategi francais atau perikatan strategic untuk memulakan perniagaan. Perihalkan tiga keburukan francais berbanding perikatan strategic. (6) b) Usahawan mungkin boleh dilahirkan ataupun dilatih. Huraikan tiga faktor yang mampu melahirkan seorang usahawan. (9) Proses merealisasikan idea melibatkan lima tahap. Berikan empat tahap selain dari tahap konsep. Seterusnya, jelaskan dengan terperinci mengenai tahap konsep. (10)

c)

1 946/2 Kertas ini SULIT sehingga pepepriksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

946/2

Bahagian B (50 markah) Jawab dua soalan sahaja 3 a) Terangkan lima faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil alih sesebuah perniagaan yang sedia ada. (10) b) Berikan format rancangan perniagaan. c) Huraikan sumber-sumber idea yang boleh diperolehi oleh seorang usahawan. (10) (5)

4. a) Puan Ayu berhasrat untuk menceburi bidang perniagaan butik. Sebelum memulakan perniagaan, beliau perlu mempunyai pengetahuan tentang perniagaan itu. a) Huraikan tiga cara Puan Ayu boleh mendapat pengetahuan tentang perniagaannya. (6) b) Jika beliau ingin mengambil alih perniagaan butik orang lain, berikan empat faktor yang perlu dipenuhi olehnya. (8) c) Jika beliau ingin menyertai perniagaan francais, berikan empat manfaat yang akan diperolehnya. ( 5) d) Terangkan tiga bantuan yang disediakan oleh kerajaan dalam usaha untuk membantu usahawan seperti Puan Ayu. (6 )

4. a) Jelaskan prinsip-prinsip yang diamalkan oleh sebuah organisasi koperasi. b) Berikan dua contoh organisasi koperasi. c) Bezakan organisasi bermotifkan untung dengan koperasi.

(8) (3) (14)

2 946/2 Kertas ini SULIT sehingga pepepriksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

946/2

5 a) kegawatan ekonomi yang berlaku menyebabkan Encik Zafran diberhentikann kerja. Beliau dibayar wang pampas an oleh majikannya berjumlah RM50 ribu dan bercadang menggunakan wang tersebut sebagai modal untuk memulakan perniagaannya. Huraikan faktor-faktor yang perlu beliau pertimbangkan sebelum memulakan perniagaannya. b) Jelaskan jenis-jenis modal yng berikut: i. ii. iii. c) Modal tetap Modal kerja Modal tumbuh

(6)

(6)

Huraikan kepentingan rancangan perniagaan dan empat pihak yang memerlukaon rancangan perniagaan. (13)

6. a)

Teori dan model keusahawan secara umumnya boleh dilihat daripada pendekatan ekonomi, sosiologi dan psikologi. Bincangkan teori dan model keusahawanan mengikut pendekatan ekonomi. (5)

b)

Huraikan lima jenis kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA) mengikut kaedah islam. (10) Terangkan maksud rumusan eksekutif yang terdapat dalam rancanga perniagaan. Terangkan elemen yang perlu ada dalam rumusan eksekutif. (10)

c)

7 a) Huraikan tiga peringkat koperasi.

(9)

b) Jelaskan cara pengagihan untung bersih dan saham bonus kepada ahli-ahli koperasi. (4) c) Terangkan perbezaan antara organisasi bukan bermotifkan untung dengan organisasi bermotifkan untung dari aspek berikut: i. ii. iii. Kawalan Pengurusan kewangan Pengurusan pemasaran.

(12)

3 946/2 Kertas ini SULIT sehingga pepepriksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

946/2

8 a)

Gerakan koperasi merupakan organisasi perniagaan atau perusahaan yang ditubuh, dimodali dan diuruskan oleh ahli-ahlinya untuk menyediakan perkhidmatan yang diperlukan kearah meningkatkan dan memajukan taraf sosioekonomi mereka dan masyarakat amnya. Bincangkan lima ciri keistimewaan koperasi berbanding dengan syarikat. (15)

b)

Berikan maksud organisasi bermotifkan untung dan terangkan empat prinsip bagi organisasi tersebut. (10)

Disediakan oleh,

Disahkan oleh

__________________________ Cik Siti Hadijah Hamzah

__________________

4 946/2 Kertas ini SULIT sehingga pepepriksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*