You are on page 1of 3

I m m a n u e l

K a n t

K r i t i k a

č i s t é h o

r o z u m u

Jeho excelenci královskému státnímu ministrovi svobodnému pánu von Zedlitz

Milostivý pane! Podporovat podle svých sil rozkvět věd znamená pracovat v nejvlastnějším zájmu Vaší excelence, neboť jste s ním spjat nejen vznešeným postavením ochránce, nýbrž také mnohem důvěrnějším vztahem milovníka a pronikavého znalce. Proto také k vyjádření své vděčnosti za milostivou důvěru, jíž mě Vaše excelence poctila, užívám jediného způsobu, který je do jisté míry v mých silách, nakolik bych tomuto záměru mohl nějak přispět. Koho spekulativní život blaží, tomu je podle skromného přání pochvala osvíceného, dobrotivého soudce mocnou pobídkou v úsilí, jehož přínos je veliký, i když vzdálený, a proto obyčejným očím docela skrytý. Jednomu takovému a jeho milostivé pozornosti věnuji nyní tento spis, jeho ochraně pak všechny ostatní okolnosti své literární dráhy, a jsem v nejhlubší úctě Vaší excelence nejponíženěji poslušný služebník

Königsberg, 29. března 1781

Immanuel Kant

Podle 1. vydání (Riga: Hartknoch, 1781) přeložil Josef Moural v Praze 1991 (revize a dodatky1994, 2009)

O b s a h

Předmluva

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.1

Úvod

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3

I. Idea transcendentální filosofie

 

3

II. Rozčlenění transcendentální filosofie

 

4

 
 

I. Transcendentální nauka o prvcích

 

1. Transcendentální estetika

díl.

 

5

 

1. O prostoru

 

.

.

.

6

2. O čase

 

.

.

.

7

2. Transcendentální logika

díl.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

Úvod. Idea transcendentální logiky

 

9

 

1. oddíl.

Transcendentální analytika

 

11

 

1. kniha. Analytika pojmů

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

 

1. O vodítku k odkrytí všech čistých rozvažovacích pojmů

 

.12

 

1. O logickém užívání rozvažování vůbec

 

12

 

2. O logické funkci rozvažování v soudech

 

12

 

3. O čistých rozvažovacích pojmech neboli kategoriích

 

13

 
 

2. O dedukci čistých

 

rozvažovacích

pojmů

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.14

 

1. O principech transcendentální dedukce vůbec

 

14

 

2. O základech a priori možnosti zkušenosti

 

16

 

3. O vztahu rozvažování k předmětům vůbec a možnosti poznávat je a priori

 

19

 
 

2. kniha. Analytika zásad (transcendentální nauka soudnosti)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

 

1. O schematismu čistých rozvažovacích pojmů

 

22

2. Systém

 

všech zásad čistého rozvažování

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

23

1. O nejvyšší zásadě všech analytických soudů

2. O nejvyšší zásadě všech syntetických soudů

3. Systematické představení všech syntetických zásad čistého rozvažování

(Axiomy nazírání; Anticipace vnímání; Analogie zkušenosti; Postuláty empirického myšlení vůbec)

3. O důvodu rozlišení všech předmětů vůbec na phaenomena a noumena

Dodatek. O amfibolii reflexivních pojmů záměnou empirického užití rozvažování s transcendentálním

2. oddíl. Transcendentální dialektika

Úvod. I. O transcendentálním zdání II. O čistém rozumu jako sídle transcendentálního zdání

1. kniha. O pojmech čistého rozumu

1. O idejích vůbec

2. O transcendentálních idejích

3. O čistém užívání rozumu

2. kniha. O dialektických úsudcích čistého rozumu

1. O paralogismech čistého rozumu

(Paralogismus substanciality; Paralogismus jednoduchosti; Paralogismus personality; Paralogismus ideality; Úvaha o celku čisté nauky o duši s ohledem na tyto paralogismy)

2. Antinomie čistého rozumu

1. Systém kosmologických idejí

2. Antitetika čistého rozumu

(První spor; Druhý spor; Třetí spor; Čtvrtý spor)

3. O zájmu rozumu v těchto jeho rozporech

4. O transcendentálních úkolech čistého rozumu, nakolik prostě musí moci být vyřešeny

5. Skeptické představení kosmologických otázek pomocí všech čtyř transcendentálních idejí

6. Transcendentální idealismus jako klíč k vyřešení kosmologické dialektiky

7. Kritické rozhodnutí kosmologického sporu rozumu se sebou samým

8. Regulativní princip čistého rozumu vzhledem ke kosmologickým idejím

9. O empirickém užití regulativního principu rozumu vzhledem ke všem kosmologickým idejím

3. Ideál čistého rozumu

1. O ideálu vůbec

2. O transcendentálním ideálu

3. O podkladech spekulativního rozumu usuzovat na jsoucnost nejvyšší bytosti

4. O nemožnosti ontologického důkazu jsoucnosti boží

5. O nemožnosti kosmologického důkazu jsoucnosti nutné bytosti

6. O nemožnosti fyziko-theologického důkazu

7. Kritika veškeré theologie ze spekulativních principů rozumu

Dodatek. O regulativním užívání idejí čistého rozumu O konečném cíli přirozené dialektiky lidského rozumu

II. Transcendentální nauka o metodě

1. Disciplína čistého rozumu

1. Disciplína čistého rozumu v dogmatickém užívání

2. Disciplína čistého rozumu vzhledem k jeho polemickému užívání

3. Disciplína čistého rozumu vzhledem k hypotézám

4. Disciplína čistého rozumu vzhledem k důkazům

2. Kánon čistého rozumu

1. O posledním cíli čistého užívání našeho rozumu

2. O ideálu nejvyššího dobra jako základu určení posledního cíle čistého rozumu

3. O mínění, vědění a víře

3. Architektonika čistého rozumu

4. Dějiny čistého rozumu