You are on page 1of 2

Caáp ngaønh quaûn lyù: COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Teân ñôn vò SD LÑ: Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Ñòa chæ: ------
DANH SAÙCH LAO ÑOÄNG QUYÕ TIEÀN LÖÔNG ÑIEÀU CHÆNH
Thaùng naêm
Tieàn löông, tieàn coâng
Naêm sinh
ñoùng BHXH
Chöùc Möùc cuõ
Soá soå danh, Nôi ñaêng
STT HOÏ VAØ TEÂN Ñòa chæ
BHXH ngheà kyù KCB Toång
Nam Nöõ nghieäp Löông
soá

phuï
baûn
caáp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3
4
Coäng - -
Toång hôïp tình hình lao ñoäng, quyõ löông tieàn löông trích noäp BHXH
Soá lao ñoäng: Trong ñoù: soá ngöôøi ñeà nghò caáp phieáu KCB:
Toång quyõ löông: ñoàng Soá phieáu thu hoài: Laäp bieåu
BHXH phaûi noäp: ñoàng

Phaàn xeùt duyeät cuûa Cô quan BHXH
Toång soá ngöôøi caáp phieáu KCB: ngöôøi
Duyeät caáp ñôït naøy: phieáu KCB
Caùn boä thu Giaùm ñoác BHXH Huyeän Tröôûng phoøng

. .Haïnh phuùc Maõ Ñôn vò: Ñieän thoaïi: EÀN LÖÔNG ÑIEÀU CHÆNH MÖÙC NOÂÄP BHXH Taïi: Ngaân haøng aùng naêm Tieàn löông. .CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Maãu soá: C47 .BH do . - Ngaøy thaùng naêm Laäp bieåu Thuû tröôûng ñôn vò söû duïng lao ñoäng Ngaøy thaùng naêm Tröôûng phoøng thu Gíam Ñoác BHXH . . tieàn coâng Toång soâ ñoùng BHXH Cheânh Thôøi gian tieàn cheânh leäch Möùc môùi leäch Ghi chuù Toång Löông TS soá Taên Giaû Töø Ñeán Giaû cô thaùn Taêng phuï g m thaùng thaùng m baûn g caáp 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .