You are on page 1of 2

BHXH Vieät Nam Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam

Caáp ngaønh quaûn lyù: Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc


Teân ñôn vò: ------
Ñòa chæ:

DANH SAÙCH LAO ÑOÄNG VAØ QUÕY TIEÀN LÖÔNG TR


NAÊM
Naêm sinh Chöùc
Soá soå danh
STT HOÏ VAØ TEÂN Ñòa chæ
BHXH Ngheà
Nam Nöõ
nghieäp
1 2 3 4

Coäng

Laäp bieåu

Phaàn xeùt duyeät cuûa CQ BHXH


Toång soá ngöôøi caáp phieáu KCB ngöôøi Trong ñoù Caáp
: môùi: ngöôøi
Duyeät caáp ñôït naøy phieáu Caáp laïi: ngöôøi

Caùn boä thu Tröôûng phoøng CNTT Tröôûng phoøng thu


û nghóa Vieät Nam Maãu soá: C45- BH
Haïnh phuùc Maõ Ñôn vò:
Ñieän thoaïi:
Taøi khoûan soá:
Taïi: Ngaân haøng
TIEÀN LÖÔNG TRÍCH NOÄPTæ
BHXH
leä trích noäp: 23%

Tieàn löông
ñoùng Toång soá
Nôi ñaêng kyù
Toång tieàn noäp Ghi chuù
Löông KCB
soá phuï BHXH
CB
caáp
5 6 7 11 12

- - -
Ngaøy thaùng naêm
Thuû tröôûng ñôn vò

Ngaøy thaùng naêm


Giaùm ñoác BHXH