You are on page 1of 1

Đơn vị: Công ty ………… COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Mẫu số

02 /SBH
Địa chỉ: Đoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
Điện thoại: -----------------------------------
Maõ soâ: ………………………………………

DANH SAÙCH LAO ÑOÄNG ÑEÀ NGHÒ CAÁP SOÅ BHXH

Naêm sinh Chöùng minh thö Chöùc Duyeät thôøi Soá soå Ghi
ST Hoï vaø teân Nam Nöõ Soá Nôi danh, gian coù BHXH chuù
T caáp ngheà ñoùng BHXH
nghieäp, N Thaùn
caáp baäc aêm g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BHXH tænh KHAÙNH HOAØ


+ Duyeät caáp ñôït naøy:………………….soå Ngaøy thaùng
naêm
+ Soá soå töø:……………ñeán……………. Thuû tröôûng
ñôn vò
Ngaøy thaùng naêm
Giaùm ñoác BHXH