You are on page 1of 2

Mẫu số : 04-TBH

DANH SÁCH TRUY ĐÓNG BHXH, BHYT BẮT BUỘC


Mã đơn vị :

Đơn vị chủ quản:

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Số tài khoản: Tại:

Mức lương cũ Thời gian tính truy đóng Phần do cơ quan BHXH ghi

Số
Họ và Tên Mã số Ghi chú
TT Tiền lương, Tổng số Tiền lãi ( lãi
Phụ cấp Từ tháng đến tháng BHXH BHYT
tiền công tháng suất_____%)
CV TNVK TN nghề KV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng cộng
( Nhận hồ sơ ngày:_______/________/________)
Ngày________tháng_______năm____ Ngày ______tháng______năm________
Cán bộ thu BHXH Phụ trách thu BHXH Người lập biểu Người sử dụng lao động

Ghi chú: Mẫu số 04-TBH do đơn vị sdlđ lập khi có truy đóng BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động trong các trường hợp ( không đóng đủ số phải tham gia
BHXH, BHYT trong đơn vị, đóng không đúng thời gian, đóng không đúng mức mức quy định.
Mẫu số : 04-TBH

Mã đơn vị :

Ghi chú: Mẫu số 04-TBH do đơn vị sdlđ lập khi có truy đóng BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động trong các trường hợp ( không đóng đủ số phải tham gia
BHXH, BHYT trong đơn vị, đóng không đúng thời gian, đóng không đúng mức mức quy định.