You are on page 1of 24

Th d v kim nghim gi thuyt

Kim nghim phn b Gauss


Th d 1. Trong sn xut ru bia, hiu sut trung bnh
l 500 n v vi lch chun l 96 n v. Trong
mt ci tin qui trnh sn xut vi 50 mu, gi tr trung
bnh ca hiu sut l 535 n v. C th kt lun qui
trnh ci tin c hiu sut cao hn hay khng?
Th d 2: Kho st trn mt nhn hiu my bm cho
thy tui th ca my bm c lch chun l 2 nm.
Ly 6 bm hiu ny kho st cho kt qu tui th nh
sau: 2.0 ; 1.3 ; 6.0 ; 1.9 ; 5.1 ; 4.0 nm
Vi mc ngha o = 0.05 c th bo rng tui th ca
nhn hiu bm ny ln hn 2 nm hay khng?
Th d 3: Mt bo co v gi trung bnh ca mt mn
hng gia dng trn th trng l 48 432 ng. Tin
hnh kho st 400 im c bn mn hng ny cho thy
gi trung bnh l 48 574 ng vi lch chun l
2000. Kt lun nh th no v bo co gi trung bnh
ca mn hng ny?
Kim nghim phn b t
Th d 4: Mt cng ty ch to xe hi cng b xe ca
cng ty chy 31 miles ch tn 1 galon xng. Kim
nghim chy th 9 xe ca cng ty ny cho thy trung
bnh 1 galon chy c 29.43 miles vi lch chun
l 3 miles. mc ngha o = 0.05 cng b ca nh
sn xut c kh tin khng?
Th d 4a: Kt qu thm d trong ton trng cho thy
chiu cao trung bnh ca n sinh vin nm th nht
trng i hc A l 162.5 cm. Mt kt qu thm d
trong 1 lp c s s sinh vin n l 25 cho thy chiu
cao trung bnh l 160.2 cm vi bin lng l 49 cm2.
Vi mc tin cy 99% c th tin rng chiu cao trung
bnh ca n sinh vin gim?
Th d 4b: Kt qu thm d trong ton trng cho thy
chiu cao trung bnh ca n sinh vin nm th nht
trng i hc A l 162.5 cm. Mt kt qu thm d
trong 1 lp c s s sinh vin n l 25 cho thy chiu
cao trung bnh l 165.2 cm vi bin lng l 49 cm2.
Vi mc tin cy 90% c th tin rng chiu cao trung
bnh ca n sinh vin thay i?
Th d 4c: Kt qu thm d trong ton trng cho thy
chiu cao trung bnh ca n sinh vin nm th nht
trng i hc A l 162.5 cm. Mt kt qu thm d
trong 1 lp c s s sinh vin n l 61 cho thy chiu
cao trung bnh l 165.2 cm vi bin lng l 49 cm2.
Vi mc tin cy 99% c th tin rng chiu cao trung
bnh ca n sinh vin thay i?
Th d 4d: Kt qu thm d trong ton trng cho thy
chiu cao trung bnh ca n sinh vin nm th nht
trng i hc A l 162.5 cm. Mt kt qu thm d
trong 1 lp c s s sinh vin n l 25 cho thy chiu
cao trung bnh l 165.2 cm vi bin lng l 16 cm2.
Vi mc tin cy 99% c th tin rng chiu cao trung
bnh ca n sinh vin thay i?
Th d 4e: Kt qu thm d trong ton trng cho thy
chiu cao trung bnh ca n sinh vin nm th nht
trng i hc A l 162.5 cm. Mt kt qu thm d
trong 1 lp c s s sinh vin n l 25 cho thy chiu
cao trung bnh l 165.2 cm vi bin lng l 16 cm2.
Vi mc tin cy 99% c th tin rng chiu cao trung
bnh ca n sinh vin thay i?
Th d 4f: Kt qu thm d trong ton trng cho thy
chiu cao trung bnh ca n sinh vin nm th nht
trng i hc A l 162.5 cm vi lch chun l 6.9
cm. Mt kt qu thm d trong 1 lp c s s sinh vin
n l 61 cho thy chiu cao trung bnh l 165.2 cm.
Vi mc tin cy 99% c th tin rng chiu cao trung
bnh ca n sinh vin thay i?
Th d 4g: Kt qu thm d trong ton trng cho thy
lch chun ca chiu cao trung bnh ca n sinh
vin nm th nht trng i hc A l 6.9 cm. Mt kt
qu thm d trong 1 lp c s s sinh vin n l 30 cho
thy bin lng chiu cao trung bnh l 49 cm2.
mc ngha 2% c th tin rng c s thay i v bin
lng ca chiu cao trung bnh ca n sinh vin
trng i hc A?
Th d 4h: Kt qu thm d trong ton trng cho thy
chiu cao trung bnh ca n sinh vin nm th nht
trng i hc A l 162.5 cm. Mt kt qu thm d
trong 1 lp c s s sinh vin n l 25 cho thy chiu
cao trung bnh l 165.5 cm vi bin lng 49 cm2. C
th tin rng c s thay i v chiu cao trung bnh ca
n sinh vin trng i hc A?
Th d 5: Thy ch nhim lp cho rng im trung
bnh ca SV trong lp ln hn 3.4 (thang im 4). Tuy
nhin kho st 9 sinh vin ca lp cho kt qu im
trung bnh nh sau:
3.4 ; 3.6 ; 3.8 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5 ; 3.7 ; 3.6 ; 3.7
Hy nh gi nhn xt ca gio vin ch nhim so vi
kt qu thm d trn.
Xc nh khong tin cy mc tin cy 95%
Gi thuyt H
0
: = 3.4 H
1
: > 3.4
T s liu thc nghim
= 3.556
s = 0.167


= 2.80
mc ngha o = 0.05 v t do (9-1)
Gi tr t
tab
l 1.860

x
/
stat
x
t
s n

=
t
stat
> t
tab
Loi b gi thit H
0
iu ny c ngha l cng b ca gio vin ch nhim
lp l ng tin cy
Khong tin cy
- t
0.025
(s/\n) s s + t
0.025
(s/\n)
t
0.025
= 2.306
3.427 s s 3.684
Khong tin cy khng cha gi tr 3.4 . Vy vic loi
b gi thuyt H
0
: = 3.4 l ph hp

x x
So snh gi tr trung bnh ca 2 mu th nghim
Gi thuyt H
0
: (
1
-
2
) = D
0
Gi thuyt ngc H
1
: (
1
-
2
) < D
0
(1 hng)
H
1
: (
1
-
2
) = D
0
(2 hng)
Tiu ch nh gi
hay
( )
1 2 0
2 2
1 2
1 2
stat
x x D
Z
n n
o o

=
+
( )
1 2
2 2
1 2
1 2
stat
x x
Z
n n
o o

=
+
Th d 6. Kt qu kho st tnh cht khng ko 2 mu
vt liu cho kt qu nh sau:

Vi mc ngha o = 0.05, bn ca 2 loi vt liu
ny c khc nhau khng?
Vt liu
bn ko
trung bnh
lch chun S mu kho st
A 20.75 2.25 40
B 19.80 1.90 45
i vi mu nh
i vi mu nh phi dng c lng S
p
gp (pooled)
thay cho lch chun o


Tiu ch nh git do df = n
1
+ n
2
2
( ) ( )
( ) ( )
2 2
1 1 2 2 2
1 2
1 1
1 1
p
n s n s
s
n n
+
=
+
1 2
1 2
1 1
stat
p
x x
t
s
n n

=
+
Th d 7. Tnh cht bn ko ca mt loi vt liu c
tin hnh o bi hai phng th nghim cho kt qu nh
sauPhn tch kt qu thu c ca 2 PTN ny mc
ngha o = 0.05
Phng th nghim bn ko (Mpa)
A 22.5 25.0 30.0 27.5 20.0
B 21.0 17.5 17.0 20.0 -
i cp mu tng ng (paired-sample)
Gi thuyt H
0
: (
1
-
2
) =
d
= D
0
= 0
Gi thuyt ngc H
1
:
d
> 0 (mt hng)
H
1
:
d
= 0 (hai hng)
Tiu ch nh gi/
d d
stat
d
x
t
s n

=
Th d 8: Kt qu o dn t ca 14 mu cao su
trc v sau khi lo ha cho bi bng sau. Phn tch
kt qu v nh hng ca s lo ha trn tnh cht dn
t ca mu cao su mc ngha o = 0.05
Mu
dn dt (%)
Trc lo ha Sau lo ha Sai bit
1 620 590 30
2 620 600 20
3 650 630 20
4 880 780 100
5 760 750 10
6 570 580 -10
7 600 600 00
8 590 520 70
9 540 520 20
10 680 650 30
11 650 660 -10
12 630 590 40
13 600 580 20
14 560 550 10