You are on page 1of 31

Alibobo Clinic Information System

v2.0
6/2010

Gii thiu Phn mm qun l phng khm Alibobo (CIS)

Hotline: 0989 359 994 Email: trungvlkt@gmail.com

1 GII THIU
1.1 Gii thiu

Alibobo CIS l phn mm qun l phng khm c thit k cc phng khm qun l d dng cc hot ng khm cha bnh, v c cc chc nng cao cp nh qun l phng khm t xa, bnh n online cho bnh nhn c th truy cp bnh n mi ni, theo di sc khe qua SMS, hi chn t xa ... Phn mm y cc chc nng, phn h, d s dng, d ty bin theo cc yu cu ring ca mi phng khm, v c bit l c min ph bn

quyn phn mm, ch thu ph bo tr. y cng l mt gii php m vi kh nng kt


ni vi cc phn mm khc (phn mm qun l my xt nghim LIS - Laboratory Information

System, phn mm my CHA PACS, RIS...).

1.2 Cc phn h
Phn mm Alibobo gm Phn h c bn (9) 1. Hnh chnh bnh nhn
Qun l thng tin hnh chnh c nhn Qun l khm sc khe cho cng ty Tip n v iu phi bnh nhn iu phi v qun l lch lm vic ca bc s Qun l lch hn khm ca bnh nhn (t lch, theo di, in phiu hn ) Qun l xuyn sut t phng khm, ngoi tr, ni tr Pht hnh v qun l th bnh nhn In s th t cho bnh nhn, in ticke cho bnh nhn dn vo cc h s giy t bc s mt cng vit thng tin bnh nhn nhiu ln. In t phn mm cc biu mu giy t khc: giy nhp vin, xut vin, chuyn vin, chng nhn phu thut , cc phiu xut thuc, lnh thuc, pht thuc, phiu ch nh dch v, t iu tr .

13 phn h sau:

2. Ti chnh

Qun l thu ph, tm ng, hon ng, hy dch v, hy phiu thu, thanh ton vi c nhn v t chc Bo co doanh thu theo tng bc s, loi dch v, theo tng phng ban, cc bo co v cng n, tin mt Export d liu ti chnh sang cc phn mm k ton Qun l mi vn bo him, export d liu ra file excel chuyn sang c quan bo him

3. Bo him 4. Xt nghim

Cho php cc phng XN lu tr tt c cc kt qu XN ( ha sinh, huyt

Lin h: trungvlkt@gmail.com 0989 359 994

2/31

trungvlkt@gmail.com

Cc bo co v thng tin bnh nhn

hc, nc tiu, vi sinh, min dch ). Lu tr dng s chi tit v trit


hon ton tt c thng tin (k c nhng xt nghim c thng tin phc tp

nh soi phn, tinh dch )


Mi kt qu xt nghim u c in t phn mm. C th in tng hp ng thi c ha sinh, huyt hc, nc tiu, vi sinh trong 1 t giy hoc in ring cc xt nghim c thng tin phc tp (soi phn, tinh dch ) Qun l theo di c cc XN ca phng ban v to cc bo co lin quan Kt ni vi phn mm

LIS

t ng nhn d liu ca cc my xt

nghim (1 chiu) hoc gi ch nh xt nghim xung my xt nghim (2

chiu) qun l tp trung v lu tr tt c kt qu xt nghim, t ng


ha hon ton khoa xt nghim. Chng ti c th cung cp c phn mm LIS i km, c kh nng kt ni vi hu ht my xt nghim ti VN.

5. CHA

Cho php cc phng CHA lu tr, in n cc kt qu CHA. Qun l theo di CHA ca phng ban v to cc bo co lin quan Kt ni vi phn mm

RIS, PACS nhn d liu hnh nh ca cc my

CHA, k c cc nh c dung lng ln nh nh CT, MRI. C th thu nhn hnh nh dng sng t mt s my in tim, in no , my lu huyt no. Lu hnh nh dng sng trn my tnh. Mi hnh nh u c lu tr tp trung trn my ch. Cho php cc bc s ngi ti phng c th xem cc hnh nh CHA trn my tnh. Bc s c th ch nh cc xt nghim, dch v. Cc thng tin ny c t ng a xung cc phng ban lin quan. Cho php bc s tng hp cc thng tin lm sng, cn lm sng, thng tin triu chng, chn on, hng dn iu tr vo mt bnh n duy nht in ra cho bnh nhn. Cc thng tin ly t ng t cc phng ban khc. Lu tr vnh vin mi thng tin bnh n ca bnh nhn. C th xem li, thng k, v cc biu Ch nh thuc, in n, lu tr cc n thuc dng in t. S dng cc n thuc mu. n thuc c t ng chuyn xung quy thuc. Cc bo co lin quan Qun l nhp, xut thuc, tr li thuc cho nh cung cp, nhp li thuc bnh nhn tr li, t ng tr tn theo n thuc v cc bo co lin quan Qun l nhp xut thuc ni b gia cc phng ban, b phn, lnh thuc, duyt thuc thuc, tng hp thuc t ch nh ca cc bc s Qun l cc loi ti sn vt t c inh, khu hao, vt t tiu hao, qun l nh mc vt t tiu hao v cc bo co lin quan Bng in t (hin th cc thng bo, danh sch bnh nhn, s ging nm

6. Bnh n in t

7. Qun l kho thuc

8. Qun l vt t 9. Cc chc nng khc

trn mn hnh LCD)


In ticke (dng dn vo cc giy t cn thng tin bnh nhn m bo

thng tin r rng, chnh xc, c m vch qun l)

Lin h: trungvlkt@gmail.com 0989 359 994

3/31

Phn h nng cao (4) 10. Bnh n online


Nu c nhu cu cc phng khm c th a cc bnh n ca bnh nhn ln internet, nh bnh nhn c th d dng xem li bnh n ca mnh bt k khi no h mun, bt k ni u, c th lu tr an ton, bo mt, c th gi cho ngi khc xem ... Bnh nhn vo website ca phng khm xem. Bnh nhn s c cung cp mt khu truy cp thng tin bnh n. Ch cn c my tnh ni mng internet, ch phng khm qun l c th xem t xa mi thng tin hot ng ca phng khm y ht nh khi ang ngi ti phng khm. VD : s lng bnh nhn khm hng ngy, cc bc s no

11. Qun l phng khm t xa, qun l chui nhiu phng khm

ang khm, nhn vin no ang lm vic, cc bo co, thng k khc.


T ng ng b d liu ca nhiu phng khm Mt s n v c mt chui cc phng khm nhiu v tr a l khc nhau c th s dng chc nng ny qun l thng nht database bnh nhn, bnh n v thng k tng hp trn ton h thng.

12. Hi chn t xa qua internet

Cho php phng khm mi cc bc s, chuyn gia gii tham gia hi chn t xa qua internet. Chuyn gia ch cn 1 laptop/my tnh c kt ni internet l c th phi hp chn on t xa, ch nh xt nghim t xa ... m khng gii hn v khong cch a l. Phng khm gi cc thng tin bnh nhn n cho bc s xa qua internet. Bc s c th xem thng tin BN, kt qu XN t xa. C th ch nh XN t xa, cho chn on, n thuc, hng dn iu tr t xa. Kt hp vi voice/video chat y l phn h cho php bc s theo di sc khe ca bnh nhn t xa qua SMS

13. SMS health

Lin h: trungvlkt@gmail.com 0989 359 994

4/31

1.3 Li ch ca phn mm Alibobo


Phn mm Alibobo em li STT i tng

15 li ch sau:

Li ch K n thuc nhanh chng, chnh xc nh tnh nng n thuc in t. Bc s c th:


S dng cc n thuc mu lu sn trong my hoc n thuc c ca bnh nhn cho thuc bnh nhn ri chnh sa cht t cho ph hp vi bnh nhn, khng cn phi g li n thuc na. Cho n thuc nhanh chng, khng mt thi gian nh trc m li hn ch c g tn thuc nhm ln. Sau khi cho thuc bnh nhn th cng c th lu n thuc va cho thnh n thuc mu v chia s cho tt c cc bc s khc cng s dng. C cnh bo thuc cng hot cht hoc d ng thuc, tng tc thuc. C chc nng Autocomplete bc s ch cn g vi k t ca tn thuc l thuc s hin th ra, khng cn phi nh tn thuc.

Chun on v a ra phng n iu tr nhanh chng, chnh xc hn nh tnh nng bnh n in t. Bc s c th: 2 Bc s


Xem li tiu s bnh nhn, xem li triu chng, cc ch s xt nghim, n thuc trong qu kh a ra phng n iu tr thch hp nht Xem cc biu sc khe

Bc s c th hi chn t xa
Ch cn c laptop kt ni internet hoc 3G l bc s c th i cng tc, ang di chuyn trn t, ang nh, ang i ngh nhng vn c th phi hp chn on vi phng khm. Gip tng nng sut cho bc s, to ra s thoi mi cho bc s lm vic, bc s pht huy ti a kh nng ca mnh m tn t thi gian nht, t tng thu nhp ca bc s.

3
-

Chia s v hc hi, nng cao trnh chuyn mn


-

Chia s cc n thuc, phiu iu tr, tham gia hi chn gip cc bc s chia s kin thc v hc hi, nng cao trnh chuyn mn. Nh phng khm ngy cng tng uy tn, cht lng v bnh nhn ngy cng hi lng.

Bnh nhn

c hng li nh khm cha bnh nhanh hn, iu phi bnh nhn nhanh chng cng bng hn, bc s cho phng n iu tr chun xc hn cn c vo tiu s bnh

Lin h: trungvlkt@gmail.com 0989 359 994

5/31

Phiu iu tr, n thuc cng in ra nn d c, chuyn nghip, nhm ln hn bn vit tay, li c y thng tin hng dn s dng thuc, ni r cng nng tc dng ca thuc. Bnh nhn cng khng cn em theo s khm bnh, khng s mt s khm bnh v mi thng tin c lu tr ti phng khm, c th in ra bt k lc no, c th xem qua website. Bnh nhn c th hng cc dch v nng cao nh: nhn kt qu XN, phiu iu tr qua SMS, qua web. Ch phi nhp thng tin bnh nhn mt ln, cc phng ban khng phi nhp li na, ln sau bnh nhn n th cng khng phi nhp li na. Nh tit kim thi gian ca hnh chnh v hn ch nhm ln, sai st. D dng, nhanh chng iu phi bnh nhn n cc bc s. B phn hnh chnh, k ton Ph khm bnh c tnh ton nhanh chng, hon ton t ng bng my tnh, khng c s can thip ca con ngi nn minh bch, tin tng. L tn c th qun l tt c cc lch khm hn trc vi bnh nhn bng phn mm c th gi in thng bo trc cho bnh nhn hay gi in thm hi v xp lch lm vic, nh tng cht lng chm sc khch hng bnh nhn. Qun l, gim st cht ch cc hot ng trong phng khm. Tng tc khm cha bnh nh qun l iu hnh t ng cc khu n tip bnh nhn, iu phi bnh nhn cho cc bc s, kt ni vi khoa xt nghim Nh qun l, ch s hu phng khm Tng cht lng phc v bnh nhn cng l tng doanh thu, hiu qu kinh doanh ca phng khm. Chi ph phn mm Alibobo thp v s dng hiu qu v linh hot theo quy m v tin trnh u t, pht trin ca mi phng khm. Hin ti mc chi ph ny l thp nht trn th trng.

10

11

12

13

14

15

Lin h: trungvlkt@gmail.com 0989 359 994

6/31

1.4 Chi ph
Cc chi ph ca phn mm nh sau:

Ph trin khai: Min ph


Nu phng khm c th t ci t, t hc cch s dng phn mm da vo cc ti liu do chng ti cung cp th s khng mt ph trin khai. Nu phng khm mun chng ti ci t v o to nhn vin th chng ti thu khon ph t 5 10 triu vnd (ph p dng H

Ni, cc khch hng tnh xa s phi thanh ton thm ph n i li).

Ph t vn: Min ph Trong qu trnh s dng phn mm, ngi s dng khng th trnh khi nhng sai lm, khi h s cn ti dch v t vn gip h ch nhng sai lm, cch khc phc v phng trnh trong qu trnh s dng. Ngoi ra khi ng dng phn mm th quy trnh qun l, iu hnh phng khm c nhiu thay i ln, thm ch l khc hon ton so vi khi khng s dng phn mm. Chng ti s t vn v phi hp cng phng khm to ln quy trnh qun l, iu hnh hiu qu nht.

Ph bn quyn s dng phn mm: Min ph

Ph bo tr: tnh ph theo lt bnh nhn khm bnh 1000/lt khm bnh.
Chng ti thu khon ph ny c kinh ph thc hin t xa qua internet cc nhim v sau: - H tr k thut t xa min ph 24/7, sa li phn mm t xa min ph. - T ng nng cp cc chc nng mi ca phn mm min ph. - Sao lu d liu (backup), phng chng virus min ph cho ton b h thng my tnh ca phng khm.

Cc dch v nng cao nh hi chn t xa, bnh n online, theo di sc khe qua SMS s thu thm ph lu tr, truyn d liu trn h thng my ch ca chng ti. Mc ph tha thun sau.

Thi gian bo hnh khng gii hn n chng no khch hng cn thanh ton ph bo tr. Khng hn ch s lng PC v ngi dng. Chng ti s xy dng thm min ph cc tnh nng khc lin quan n CNTT cho y t theo yu cu ca phng khm nu tnh nng hu

dng cho nhiu n v khc. Nu tnh nng chuyn dng ch dng cho phng khm th
khch hng phi tr thm tin xy dng tnh nng . Phn mm s lin tc c nng cp, b xung thm tnh nng mi theo nhu cu t nhiu khch hng khc ca chng ti. Phng khm cng c s dng min ph mi tnh nng mi ca phn mm m khng phi tr thm chi ph. V d mt s phn h sp c b xung min ph: CRM qun tr khch hng,

HRM qun tr nhn s, AF k ton

Lin h: trungvlkt@gmail.com 0989 359 994

7/31

2 M T PHN MM
2.1 Kin trc h thng
S nguyn l kin trc ca h thng Qun l phng khm nh sau:

Mng LAN ca bnh vin


L tn Bc s Nhn vin XN Thu ngn, k ton Qun l

Phn mm qun l bnh vin Alibobo

Phn mm kt ni vi my xt nghim

My ch

Website ca bnh vin

Internet

Dch v SMS Health

Bnh nhn: Nhn tin cc thng s sc khe n phng khm

Bnh nhn: Xem bnh n online t xa, t lch khm ...

Chuyn gia Hi chn t xa

Qun l t xa

2.2 Mt s hnh nh v phn mm nh sau


Lin h: trungvlkt@gmail.com 0989 359 994 8/31

Mnh hnh n tip: dnh cho l tn n tip bnh nhn. L tn thm bnh nhn mi vo database, to bnh n v iu phi bnh nhn n cc bc s. L tn c th d dng tm kim bnh nhn, xem thng tin bnh nhn, theo di lung bnh nhn

Danh sch cc bnh n ng k nhng cha c xp phng khm

Danh sch cc bnh n ang khm bnh

Danh sch cc bnh n khm xong.

Lin h: trungvlkt@gmail.com 0989 359 994

9/31

trungvlkt@gmail.com

Mn hnh in ticket, b phn hnh chnh in ticket dn vo cc h s giy t, cc vt dng, mu bnh cn thit ca bnh nhn phi vit li thng tin nhiu ln. V s dng barcode d dng qun l.

Mnh hnh chn on: dnh cho bc s chn on bnh, ch nh xt nghim v kt lun. Ch nhng bnh nhn c l tn iu phi ti bc s mi hin th trn mn hnh ny.

Thng tin khm bnh

Mnh hnh ch nh xt nghim: dnh cho bc s ch nh cc xt nghim, cc dch v s thc hin cho bnh nhn.
Bc s click chn tng xt nghim cn thit

Sau khi ch nh xt nghim xong, bc s click vo nt Yu cu chuyn yu cu xt nghim sang phng XN. Khi phng XN thc hin xong th s t ng tr cc kt qu XN v cho bc s. Sau bc s khm bnh nhn tip theo trong thi gian ch kt qu xt nghim.

Hoc click chn c nhm xt nghim

Click chn Cp nht lu li cc xt nghim ch nh hoc chn Hy b thot ra

Mn hnh lm sng:

Mn hnh kt qu xt nghim: (mu l kt qu vt ngng, mu xanh l kt qu di ngng)

Mn hnh chn on hnh nh:

Mn hnh qun l cc dch v khc:

Mn hnh chn on v iu tr:

Mn hnh hn lch khm v kt thc:

Bc s c th xem v in cc biu sc khe gm mt hay nhiu thng s lm sng v cn lm sng gip bnh nhn thy c tiu s v din bin ca bnh t qu kh ti hin ti.

Mnh hnh qun l xt nghim:dnh cho nhn vin xt nghim xem danh sch XN cn thc hin cho mi bnh nhn, nhp kt qu xt nghim v tr kt qu v cho bc s. Trong trng hp phng khm c s dng LIS th cc kt qu XN c t ng a vo phn mm.

Mnh hnh in kt qu xt nghim

Mnh hnh qun l CD Hnh nh:dnh cho nhn vin CHA xem danh sch yu cu CHA cn thc hin cho mi bnh nhn, nhp kt CHA v tr kt qu v cho bc s, in kt qu CHA.

Mnh hnh in kt qu CHA. Mi loi dch v s c thit k mu in ring. C th lu tr, in mt hoc nhiu nh vi kch thc ty .

Mnh hnh qun l cc dch v khc: dng qun l cc yu cu thc hin cc dch v khc do bc s ch nh

Mn hnh Ti chnh: gip l tn hoc thu ngn qun l s tin thu ca mi bnh nhn, in phiu thu cho bnh nhn, qun l tng s tin, in cc bo co ti chnh

Mnh hnh in phiu thu

Mnh hnh in bnh n:dnh cho bc s in phiu iu tr/phiu kt lun cho bnh nhn. Phiu ny gm mi thng tin bnh nhn, thng tin lm sng, cn lm sng, chn on ca bc s, n thuc, hn lch khm, biu . Bc s in xong s k tn v tr phiu cho bnh nhn.

Trong phiu iu tr bc s c th in ra cc biu cc ch s sc khe, ch s xt nghim da trn cc gi tr hin ti v qu kh. Nh gip bnh nhn hiu c din bin bnh, bc s cng da vo biu chn on chnh xc hn, thuyt phc bnh nhn tt hn.

Mn hnh qun l dc gip qun l mi nghip v nhp xut thuc vi cc nh cung cp, vi bnh nhn, nhp xut ni b, nhp tr, xut tr . cc phiu thuc do bc s k t phng bc s s t ng xut hin ti quy dc. Quy dc ch vic in phiu xut thuc v thu tin.

Mn hnh qun l lch khm, dng iu phi bnh nhn, t lch khm cho bnh nhn, ti u vic sp xp th t BN khm v gim st qu trnh khm cha bnh cc phng. Vic sp th t gip bnh nhn nm r th t, thi gian ti lt khm ca mnh

Mn hnh bng in t: phn mm kt ni vi mn hnh LCD hin th cc thng tin bnh nhn, thng bo cn thit. Mi khoa c th c mt LCD ring. Bng in t c nhiu dng (layout) c th chuyn lin tc gia cc dng , hoc c th hin th cc video, powerpoint qung co. Bng in t hin th thng tin cn thit gim vic bnh nhn thng xuyn hi thng tin, lm phin cc y bc s.

xem bnh n online v s dng chc nng qun l sc khoe t xa qua internet (SMS Health), hy vo trang web ca phng khm hoc vo trang web http://ehc.vn. Sau : Nhp tn ng nhp: chnh l m bnh nhn ca bn, gm ch BN v 10 ch s theo sau. V d: BN0123456789 Mt khu: (mc nh l 123456)

Sau khi ng nhp, mn hnh bnh n online sau s hin ra: bnh nhn c th xem mi thng tin lm sng, xt nghim, CHA, chn

on v hng dn iu tr ca bc s, n thuc trn website ca phng khm

Mn hnh dch v SMS Health


Chn thng s mun xem ti y, click Xem biu xem

Nhn xt ca bc s v cc thng s sc khe ny

th ca thng s sc khe, bao gm c ng gi tr chun trn/di bnh nhn tin so snh

Danh sch chi tit cc thng s sc khe, thi gian nhn c tin nhn SMS cha cc thng s