You are on page 1of 2

Tn:

MSSV:
Nhm:

BI 11: LP T V KHO ST
MCH CHUYN I Y- S DNG NT NHN LIN NG
I)

Yu cu thc t - Mc ch:
- Trong bai thc hanh nay, chung ta se i vao vic ng dung 1 mach: MCH CHUYN
I Y- S DNG NT NHN LIN NG.
- Muc ich cua mach nay nhm lam giam dong khi ng qua ng c khng ng b 3 pha
II) Nguyn l hot ng:

Nguyn l hot ng :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Nhn xt & Qui trnh vn hnh:


................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Lp mch thao tc vn hnh:

Yu cu:
Sinh vin phi c hiu s mch
C kin thc v cc kh c in s dng trong s
Sau khi lp mch, sinh vin khng c vn hnh mch trc khi cn b hng dn kim
tra vic lp mch v cho php vn hnh.
CM SINH VIN LM VIC RING HOC TIP XC VI NHNG THIT B
KHNG C TRONG BI THC HNH
TUYT I CM SINH VIN KHNG MANG GIY VI KHI THAO TC V
VN HNH THIT B
III)