You are on page 1of 4

Bi tp phn b tn tht chung Bi 1: Trong mt hnh trnh i bin, tu gp bo.

thot bo, thuyn trng t cho tu mc cn v nm mt phn hng ha trn tu xung bin. Sau , thuyn trng tuyn b TTC. Tnh hnh tn tht nh sau: - Hng A b nm xung bin: 200.000 USD - Hng B b nc ma: 400.000 USD - Hng C b nm xung bin: 50.000 USD - Chi ph cho thy th: 50.000 USD - My tu lm vic qu sc thot cn b hng phi sa cha mt: 100.000 USD Hy phn tch v phn b TTC ni trn, bit: - Gi tr hng A: 300.000 USD - Gi tr hng B: 600.000 USD - Gi tr hng C: 50.000 USD - Gi tr cc ph cha thu: 50.000 USD - Gi tr tu bin: 1.200.000 USD Bi 2: Tu ch hng nhp khu t Australia v cng Si Gn. Dc ng, tu gp bo v b mc cn lm hng my tu, phi thu mt tu lai dt ko tu v cng gn sa cha. Mt tun sau tu li tip tc hnh trnh. V gn n cng ch, tu m phi ngm lm thng v tu. Thuyn trng phi dung hng vi trn tu tm thi bt l thng v thc my tu ht cng sut tu nhanh chng v cng ch. Tnh hnh tu nh sau: Gi tr tu ti cng ch trong trng thi hng: 1295000 USD Gi tr tu khi ri cng xut pht: 1311000 USD Chi ph sa cha my tu: 1000 USD Chi ph sa cha ni hi hng do thc my tu ht cng sut: 5000 USD Chi ph thu tu lai dt ko tu: 3720 USD Chi ph sa cha v tu:? Tnh hnh hng nh sau: Hng vi: 200 kin tr gi 500000 USD, trong 100 kin dng bt l thng hng hon ton, 20 kin ngm nc bin gim gi tr 50% Hng ng: 50 tn tr gi 50000 USD, trong 10 tn b ngm nc bin hng 60% C hai hng u tham gia BH theo k B ICC 1982 ti Bo Vit, trong STBH ca hng ng l 30000 USD Yu cu: 1. TTC trong BHHH l g? Nu cc c trng ca TTC 2. Hy xc nh chi ph sa cha v tu 3. Hy phn b TTC 4. Hy trnh by phm vi trch nhim bo him theo k B ICC 1982 5. Tnh s tin bi thng m Bo Vit phi tr cho cc ch hng

Bi tp bo him HHXNK chuyn ch bng ng bin Bi 1: Trong mt hnh trnh i bin, tu gp nn. Ti cng n, tnh hnh tn tht ca hng nh sau: Hng b st nh chy thit hi 3000 USD Hng b ngm nc ma thit hi 1000 USD 10 kin hng tr gi 2000 USD b ri xung cu cng trong qu trnh d hng ti cng n, thit hi 50% gi tr Hng b ri vi do bao b b rch, thit hi 500 USD Chi ph thay th bao b b rch l 100 USD Mc ng gp vo tn tht chung ca ch hng l 2000 USD

Hi ch hng c bi thng bao nhiu nu ch hng mua bo him theo iu kin A, B, C ICC 1982 Bi 2: Mt cng ty VN nhp khu xi mng, CIF Vng Tu, Incoterms 2000. iu khon bo him trong hp ng mua bn quy nh: iu kin B ICC 1982; tr gi bo him V = 100% CIF. Dc ng, tu gp bo, thuyn trng quyt nh vt hng xung bin tu chy thot bo. Thuyn trng tuyn b tn tht chung. Bit rng: a) Tr gi tu l 0,6 triu USD C 100.000 bao xi mng (50kg/bao), gi theo hp ng l 150 USD/MT 1000 bao b ngm nc ma gim gi tr hon ton 10.000 bao b vt xung bin my tu b hng do lm vic qu cng sut phi sa cha ht 100.000 USD Ai l ngi mua bo him cho l hng trn ? Mua nh th no ? Tnh V, I bit R = 1%

b) c)

Hy phn b tn tht chung trong chuyn i bin trn Ai l ngi c cng ty bo him cho hng bi thng ? Tnh s tin bi thng Bi 3 : Mt hp ng mua bn c ghi : Tn hng : ht iu ng bao S lng : 50.000 bao (50kg/bao) Gi c: 250 USD/MT FOB Singapore Incoterms 2000

a)

Ai l ngi mua bo him cho l hng trn? Mua nh th no? Tnh V, I bit F = 10 USD/MT, R = 2% Trong qu trnh vn chuyn, hng b tn tht nh sau: 1990? 2000 bao b tn tht hon ton do nc cun tri khi tu 2000 bao b m mc do ngm nc ma gim 50% gi tr 4000 bao b TTTB do ri xung bin trong khi xp d

b)

Hi ch hng c bi thng bao nhiu nu mua BH theo K B QTC c) Hng c em i bo him ti hai cng ty bo him vi cng iu kin A ICC 1982 v V = 100% CIF, s tin bo him ti hai cng ty tng ng l 300.000 USD v 500.000 USD. Tnh s tin bi thng ca mi cng ty cho cc tn tht trong cu b. Bi tp gii quyt bi thng trong tai nn m va Bi 1: Tu A m va vo tu B. Gi s hai tu c bo him thn tu v to n xc nh li ca hai tu nh sau: tu A li 40% v tu B li 60%. Thit hi ca tu v hng ho chuyn ch trn cc tu c xc nh nh sau: - Tu A: thn tu h hng, d tnh sa cha ht 40 triu ng. - Hng A chuyn ch trn tu A b thit hi 24 triu ng. - Tu B: thn tu h hng, d tnh sa cha ht 20 triu ng. - Hng B chuyn ch trn tu B b thit hi 15 triu ng.

Yu cu: X trch nhim bi thng ca cc cng ty bo him thn tu vi gi thit: chi ph sa cha d tnh = chi ph sa cha thc t, ch tu tham gia bo him ngang gi tr vi iu kin bo him mi ri ro Bi 2: Thit hi Tu A Tu B V tu 10.000 20.000 Kinh doanh 4.000 8.000 Hng ho 5.000 4000 T l li 1/2 1/2 Tu A v tu B m va vo nhau, thit hi nh sau:

Gi s trn cc vn n m ch tu cp cho cc ch hng u khng c K hai tu m va nhau cng c li, v trn BH quy nh gii quyt tai nn m va theo nguyn tc trch nhim cho. Hy xc nh thit hi ti chnh ca cc bn (cc ch tu v cc ch hng). Tnh s tin bi thng m cc cng ty BH phi tr cho cc ch tu v cc ch hng.