You are on page 1of 1

Trng THCS Ninh Hip K HOCH DY GIO N IN T MN LCH S V MN GDCD

NM HC: 2011 2012


STT H V TN 1 TN CHUYN THI GIAN THC HIN GHI CH

V Th Hng Giang

T1: xy dng tnh bn trong sng, lnh mnh T2: nng ng, sng to T3: lm vic c nng sut cht lng hiu qu T1: cuc khng chin chng Tng T2: nc M T3: Nc i Vit thi L S T4:Cuc khng chin chng thc dn Php Phong tro c lp dn tc Chu Yu thin nhin, sng ha hp vi thin nhin Tn s trng o

Thng 9 Thng 11 Thng 11 Thng 10 Thng 11 Thng 2 Thng 3 Thng 11 Thng 10 Thng 10

L Duy Ton

3 4 5

Nguyn Thanh Mai Nguyn Th Xun Nguyn Thu Hng