You are on page 1of 9

Chng 2 : D n cc phng n v mt k thut

1. Cc phng n d kin trong mng in :

Lin tc l kp
N

Lin tc mch vng


N

1
3

3
2

6
4

N
4

6
N
6

4
5

+ S hnh tia c u im l n gin v s ni dy, b tr


thit b n gin; Cc ph ti khng lin quan n nhau, khi s c
trn mt ng dy khng nh hng n ng dy khc; Tn tht
nh hn s lin thng.
Nhc im : kho st, thit k, thi cng mt nhiu thi gian v
tn nhiu chi ph.

+ Mng vng c u im l tin cy cung cp in cao, kh nng


vn hnh li linh hot, tn tht ch bnh thng thp.
Nhc im : B tr bo v rle v t ng ha phc tp, khi sy
ra s c tn tht li cao, nht l ngun c chiu di dy cp in
ln.
T nhng c im trn ta c th chn ra c 2 phng n hp l tin hnh
phn tch v tnh ton .
2. Xt cc phng n d kin v mt k thut :
A. Phng n 1 :
N
6
1
2

Cc thng s k thut :
ng dy

N-1

N-2

Pmax (MW)
Qmax (MVAr)
L (km)

30
22,5
50

31
22,4

N-3
32
22,3

N-4
33
22,2

N-5
34
21,9

N-6
35
21,7

4-5
34
21,9

51

51

52

50

52

35

in p nh mc ca mng in c tnh theo cng thc :


Ui = 4,34 * li + 0.016 * Pi (kV)

Trong : li : Chiu di ca on th i
Pi : Cng sut tc dng ca on th i .
T cng thc trn ta c :
U1 = 4,34 *

50 + 0,016 * 30 = 30,83 (kV)

U2 = 4,34 *

51 + 0,016 * 31 = 31,14 (kV)

U3 = 4,34 *

51 + 0,016 * 32 = 31,14 (kV)

U4 = 4,34 *

52 + 0,016 * 33 = 31,45 (kV)

U5 = 4,34 *

50 + 0,016 * 34 = 30,85 (kV)

U6 = 4,34 *

52 + 0,016 * 35 = 31,46 (kV)

Ui < 110kv . Ta s chn in p nh mc cho mng in l : 110 kV

a. La chn tit din dy :


- D kin chung l dy AC (dy nhm li thp)
- Thit k mng khu vc ta chn dn dn bng phng php theo iu kin
mt kinh t ca dng in .
V Tmax= 5500 gi/nm th mt kinh t ca dng in l :
Jkt = 1,0 (A/mm2)
Tit din dy dn c tnh theo cng thc :
Fkt = I/Jkt (mm2)

Trong I l dng in lm vic trn 1 mch ca ng dy v


c tnh theo cng thc:
I=

P2 + Q 2

*103

n * 3 * Udm
Trong : P : Cng sut tc dng trn ng dy

Q : Cng sut phn khng trn ng dy


n : S ng dy trong mch
U dm : in p nh mc ca mng in

TNH TON CHI TIT CHO TNG ON :


-

Xt on N-1 ( l kp ):
302 + 22,52
I N 1 =
*103 = 98, 41( A)
2* 3 *110

Fkt = I/Jkt = 98,41/1,0 = 98,41 mm2

Chn dy AC-95 .
I N 1 = 98,41 < I cp =335 ( p ng iu kin dy nhm li thp )
-

Xt on N-2 ( mt l ):

I N 2 =

312 + 22,42
1* 3*110

*103 = 200,71 (A)

Fkt = I/Jkt = 200,71 /1,0 = 200,71 mm2

Chn dy AC-95 .
I N 2 = 200,71 < I cp =335 ( p ng iu kin dy nhm li thp )

Xt on N-3 ( mt l ):

I N 3 =

322 + 22,32
1* 3*110

*103 = 204,71 (A)

Fkt = I/Jkt = 204,71 /1,0 = 204,71 mm2

Chn dy AC-95 .
I N 3 = 204,71 < I cp =335 ( p ng iu kin dy nhm li thp )

Xt on N-4 (mch vng) :

I N 4 =

332 +22,22
2* 3*110

*103 = 104,37 (A)

Fkt = I/Jkt = 104,37 /1,0 = 104,37 mm2

Chn dy AC-95 .
I N 4 = 104,37 < I cp =335 ( p ng iu kin dy nhm li thp )

Xt on N-5 (mch vng) :

I N 5 =

342 + 21,92
1* 3*110

*103 = 212,26 (A)

Fkt = I/Jkt = 212,26 /1,0 = 212,26 mm2

Chn dy AC-95 .
I N 3 = 212,26 < I cp =335 ( p ng iu kin dy nhm li thp )

Xt on N-6 ( mt l ):

I N 6 =

352 + 21,72
1* 3*110

*103 = 216,14 (A)

Fkt = I/Jkt = 216,14 /1,0 = 216,14 mm2

Chn dy AC-95 .
I N 3 = 216,14 < I cp =335 ( p ng iu kin dy nhm li thp )
-

Xt on 4-5 (mch vng):

I N 6 =

342 + 21,92
1* 3*110

*103 = 212,26 (A)

Fkt = I/Jkt = 212,26/1,0 = 212,26 mm2

Chn dy AC-95 .
I N 3 = 212,26 < I cp =335 ( p ng iu kin dy nhm li thp )

b. Tnh ton s c c th xy ra :

Khi s c xy ra i vi on N-1 :
I N 1 = 196,82 < I cp =335
I N 1 vn p ng iu kin khi xy ra s c .

Khi s c xy ra i vi on 4-5 :
I N 2 = 208,74 < I cp =335
I N 2 vn p ng iu kin khi xy ra s c .

c. b tr vn hnh ng dy l kp :
ng dy AC-95 :

in tr tng ng : r0 = 0,33/2 = 0.165 ( /km)

Cm khng :
-

Bn knh t dn thn ca mt dy : r = 0,768r = 0.768*15,9/2 = 6,1 (mm)


(r = 15,9/2)

Ct thp m hiu

C_110_4 c cc khong cch :

+ h0 = 3 m ; H = 13,5 m ; h1 = 3 m ; h2 = 2,7 m ; a1 = b1 = 2 m ; a2 = b2 = 3,5 m ; a3


= b3 = 2 m .

Cc khong cch :
+ Dab = Dbc = Dab = Dbc =

32 +1,52

= 3,35 m

+ Dac = Dac = 6 m
+ Daa = Dcc =

6 2 +42

= 7,21 m

+ Dbb = 7 m
+ Dab = Dab = Dbc = Dbc =
-

32 +5,52

= 6,26 m

Bn kinh trung bnh hnh hc ca ng dy l kp c hon v :


Ds = 3 DsA * DsB * DsC = 3 0, 217 *0, 214*0, 217 = 0,216 m
Gi nhm dy pha A v nhm dy pha B :
DAB = 3 Dab * Dab ' * Da 'b * Da 'b ' = 3 3,35*6, 62 = 4,579 m
Gi nhm dy pha C v nhm dy pha C :
DBC = DAB = 4,579 m
Gi nhm dy pha C v nhm dy pha A :
DCA = 4 Dca * Dca ' * Dc 'a * Dc 'a ' =

hon v :

4*6

= 4,899 m

Khong cch trung bnh hnh hc gi cc pha ca ng dy l kp c


DM = 3 DAB * DBC * DCA = 3 4,597 * 4,597 * 4,899 = 4,683 m

Khong cch trung bnh hnh hc :


Gi cc dy thuc pha A :
DsA =

r '*D aa '

3
6,1*10 *7,21

Gi cc dy thuc pha B :
DsB =

r '*D bb '

= 0,20 m

Gi cc dy thuc pha C :

= 0.21 m

DsC = DsA = 0,21 m


-

Cm khng ca ng dy :
Dm

x0 = 2*104 *2 f*ln D = 2*104 *2 *50*ln


s

4, 683
= 0,1933 ( /km)
0, 216

Dung dn :
Bn knh trung bnh hnh hc :
- Gia cc dy thuc pha A :
'
DsA
=

r *D aa '

3
7,95*10 *7,21

= 0,24 m

- Gia cc dy thuc pha B :


'
DsB
=

r *D bb '

3
7,95*10 *7

= 0,236 m

- Gia cc dy thuc pha C :


'
DsC
= DsA' = 0,24 m

Bn knh trung bnh hnh hc ca ng dy l kp c hon v :


Ds' =

= 3 0, 24*0, 236*0, 24 = 0,24 m

'
'
'
DsA
*DsB
*DsC

Dung dn ca
dy l kp c hon v :
2 ng
f
b0 = 18*10 6*ln Dm = 5,87*106 (1/ km)
'
Ds

d. B tr vn hnh vi ng dy mt l :
ng dy AC-95 :

in tr tng ng : r0 = 0,33 ( /km)

Cm khng :
-

Bn knh t dn thn ca mt dy : r = 0,768r = 0.768*15,9 = 12,21 mm

Khong cch trung bnh gi cc pha :


DM = 3 Dab * Dbc * Dca = 3 3,35*3,35*6 = 4,068 m

x0 = 2 f*2* 104 *ln

Dm
r'

Dung dn :
b0 =

2 f
6

18*10 *ln

Dm
r

4,068

= 2 *50*2*104 *ln 12,21*10

= 1,28*105 (1/ km)

= 0,3649 ( /km)

e. Tnh ton tn tht s b cho khu vc l kp :