You are on page 1of 1

Mala Uamjlele Bal Gandharva

Pandit Kumar Gandharva

1. Nath Ha Maza - Swayamvar - Lyrics K. P. Khadilkar Composed by Bhaskarbuva


Bakhale
2. Taat Kari Duhita - Swayamvar -Lyrics K. P. Khadilkar Composed by Bhaskarbuva
Bakhale
3. Sujan Kasa Mana Chori - Swayamvar -Lyrics K. P. Khadilkar Composed by
Bhaskarbuva Bakhale
4. Mama Atma Gamala - Swayamvar -Lyrics K. P. Khadilkar Composed by
Bhaskarbuva Bakhale
5. Mala Madan Bhase - Manapman - Lyrics K. P. Khadilkar Composed by Govindrao
Tembe
6. Karin Yadu Mani - Swayamvar -Lyrics K. P. Khadilkar Composed by Bhaskarbuva
Bakhale
7. Kashi Ya Tajyu Padala - Ekach Pyala Lyrics - V C Gurjar Composed by Bai
Sundarabai
8. Nayan Lajavita - Manapman - Lyrics K. P. Khadilkar Composed by Govindrao
Tembe
9. Viraat Gyani - Draupadi - Lyrics K. P. Khadilkar Composed by Bhaskarbuva Bakhale
10. Prabhu Aji Gamala - Ekach Pyala Lyrics - V C Gurjar Composed by Bai Sundarabai