You are on page 1of 2

thi gm 2 phn, nm 2 trang.

PHN I :

Photoshop

Da vo d liu t trong th mc DuLieu Thc hin sp xp v xy dng hiu ng cho tc phm Lu tp tin: vi tn tp tin <s bo danh>.PSD Kch thc tp tin : 400 x 400 pixel phn gii (Resolution) : 72 ppi Mode : RGB.

THANG IM PHN PHOTOSHOP Yu cu im 4.0 4.0 2.0 10.0

a d liu vo to i tng pucca v garu To nn to ng vin ln cong To mt trng


Tng cng:

HT PHN I

Trang 1

PHN II : CorelDraw Lu tp tin: vi tn tp tin <s bo danh>.CDR S dng chng trnh CorelDraw xy dng sp xp cc i tng nh hnh bn di.

THANG IM PHN COREL DRAW Yu cu im 3.0 3.0 3.0 1.0 10.0

To nn To i tng pucca (phn u)

To i tng pucca (phn thn mnh v tay chn) To bng Tng cng:

HT PHN II

Trang 2