ં ે બાધી

ં રાખવા વી 
વન ગે ગાઠ
ે છો” કહવાની

ે દર વખતે આપણે જ કરવી જોઇએ.
૦૧. “કમ
પહલ
ે પ%ષકો૦૨. "#ઠ
ખરીદવાની ટેવ રાખો પછી ભલે તે વચાય
કે ન વચાય
.

ે (દો%તીનો) હાથ /ારય
ે તરછોડવો નહ1.
૦૩. કોઇએ લબાવલો
ુ બનો અથવા તવો
ે દખાવ

૦૪. બહાદર
કરો.
૦૫. આનંદમાં આવો 6યારે 7હીસલ વગાડતાં શીખો.
ે પહેલાં બે વખત િવચાર કરો.
૦૬. કોઇને પણ આપણી વાત કહતા
ે ુ ં /ારય
ે ન મારો.
૦૭. મહણ
ે ભાષા શીખી લવી
ે સારી.
૦૮. એક િવદશી
૦૯. કોઇપણ આશાવાદીની વાતને તોડી પાડશો નહ1, શ/ છે કે એની પાસે મા@ એક જ આશા હોય.

૧૦. Aિડટ
કાડC સગવડ સાચવવા માટે છે , ઉધારી કરવા માટે નહ1.
ં રાખો.
૧૧. રા@ે જમતી વખતે ટી.વી બધ

૧૨. નકારા6મક EFિતના
માણસોને મળવાનુ ં ટાળો.
ુ .
ે રાજકારણીને શકાની

૧૩. દરક
નજરે જઓ
ે 7યિકતને બી તક આપો, @ી નહ1.
૧૪. દરક

ે વાપયાC પછી ઢાંકણુ અવNય બધ
ં કરો.
૧૫. ટથપ%ટ

ે જ તમન
ે ે પૈસાની િકંમત અને બચતનુ ં મહ6વ સમQવી દવ
ે .ુ ં
૧૬. સતાનો
નાના હોય 6યારથી
ં છોડી શકાય એવી હોય તન
ે ે કાપશો નહ1.
૧૭.  ગાઠ
ે ે ચાહતા હોય તની
ે સતત કાળ લતા
ે રહો.
૧૮. ને તમ
ુ ું

૧૯. તમને ન પોષાય તો પણ વારવાર
કટબના
સTયો સાથે િપકિનક પર જવાનુ ં ગોઠવો.
ૂ રહો.

૨૦. કોઇપણ કોટC કસથી
હQરો જોજન દર

ૂ રહો.
૨૧. ગોિસપ, િનંદા, જગાર
અને કોઇના પગારની ચચાથી
C દર
ં ે Wયાય મળશે જ એવુ ં માનીને ચાલવુ ં નહ1.
૨૨. િજંદગીમાં તમોને હમશા
૨૩. રિવવારે પણ થોડું કામ કરવાનુ ં રાખો.

૨૪. પYા રમીને સમય વડફો
નહ1.
૨૫. રસોડામાં ધોયા િવનાના વાસણો મ ૂકીને રા@ે \ધી જવુ ં નહ1.
૨૬. લોકોને તમારી સમ%યાઓમાં રસ નથી હોતો એટલું યાદ રાખો.
૨૭. અફસોસ કયાC િવનાનુ ં વન વો.
ે હારવાની પણ તૈયારી રાખો પણ તવા માટે હમશા
ે Eયાસ કરો.
૨૮. /ારક

૨૯. મા-બાપ,પિત-પ6ની કે સતાનો
ની ટીકા કરવાનુ ં મન થાય 6યારે ભ પર કાબ ૂ રાખો.

૩૦. ફોનની ધટડી
વાગે 6યારે િરિસવર ઉપાડીને %_િત`ભયાC અવા વાત કરો.

૪૫. ધરડાં માણસો સાથે ખ ૂબ સૌhWયતાથી અને ધીરજથી વતન C કરો. ૩૭. ે . બચત કરવાની િશ%ત પાળો. ુ ે નહ1. ૩૬.  માણસ પગાર ચ ૂકવે છે તની ે ૪૨.૩૧. શaદો વાપરતી વખતે કાળ રાખો. ધરમાં એક સારો જોડણીકોશ વસાવો. ે ૪૭. I am the BEST 2. વરસાદ પડતો હોય 6યારે ગાડીની હડલાઇટ ચાલુ રાખો. પાણી ને ખબજ કરકસરથી વાપરો. કોઇને બોલાવવા ચપટી વગાડવી નહ1. ં ુ ં એકાદ વાિજં@ વગાડતા આવડવુ ં જ જોઇએ. બ ૂટ હમશા ે મpો ુ આપણે જ મારવાનો અને જોરદાર મારવાનો. ુ ૫૫. ૫૦. GOD is always with me 4. ૪૪. શારીિરક ચ%તી કોઇપણ િહસાબે Qળવો. તમારી ઓિફસે કે ધરે કોઇ આવે તો એને ઊભા થઇ આવકારો. ૂ ૩૨. ે /ારય ે ટીકા ના કરો. ં ે કડક િશ%ત પાઠ ભણા7યા પછી તમન ે ે ે ઉ#માપ ૂણ ભટવા ે ૪૩. સતાનોન નુ ં ભ ૂલશો નહ1.(વાિજં@મા 7હીસલનો સમાવશ ે થતો નથી). ૪૯. મત તો આપવો જ. ૫૧. િદવસની શરઆત કરો 6યારે હમેશા નીચના 1. મોટી સમ%યાઓથી દર ં ૩૮. ઘર પોષાય એટલી િકંમતનુ ં જ લવ ં ે પોિલNડ રાખવા. I am a WINNER 5. બીQની બિdધનો યશ તમે લઇ લશો ુ ે ૫ વા/ો બોલો ૩૪. I can do it 3. Today is my DAY. મોટી તક એમાં જ હોઇ શકે છે . \ચી િકંમતવાળી વ%તઓની ગુણવYા પણ \ચી જ હશે એમ માની લવ ૪૬. ૩૩. સગીતન ૫૪. ૫૩. ુ ે ું નહ1. ગભીર િબમારીમાં ઓછામાં ઓછા @ણ મોટા ડોકટરોનો અિભEાય લો. જqયા પછી ઇrરનો આભાર અવNય માનવો. ભાષણ આપતાં પહલા ૫૨. ૂ ભાગો નહ1. બાળકોના %કલના કાયbમ C મા અવNય હાજરી આપો.. ૪૧.ુ ં ૪૮. ઉ6સાહી અને િવધયા6મક િવચારો ધરાવતી 7યિકત બનાવાનો Eય6ન ે 7યિકતને તની ે સારી બાજુ સાભળવી ં કરો. મારામારી થાય તો પહલો ે ં ભોજન કરવુ ં નહ1. ૩૫. ુ ૩૯. ૪૦. પાણી અમ ૂsય છે . યાદ રાખો કે દરક ગમે છે . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful