SULIT

23/1 Geografi September .I 114 jam

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKI)SM) CA WANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA .JAUATAN PELAJARAN MELAKA

.. •
2010

23/1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH

GEOGRAFI

Satu jam lima bclas minit

.JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERIT AHU Kertas soalan ini mengandungi 2 3 Jawab scmua soalan Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan and a pada 60 soalan

kertas jawapan objektif yang disediakan. 4 Fikir dcngan tcliti kctika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga yang baru, bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda

Kertas soalan ini mengandungi

22 halaman bercetak.

23/1

r Libat

sebelab SULIT

SULIT

2

23/1

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertasjawapan objektif anda. Soa/an 1 hingga soa/an 6 berdasarkan peta topo di bawah.

i
23/1

Po.t."~Ju~·
Kontur Benieng Pctempatan Paya
Bclukar

Jalan Keretupi Lombong Bijih Timah Padi Sawah Gctah Skala I: I 00,000

Jalan ray.

Jarnbatan

t

u

, Sungat Lorong

Rumput

[ Lihat sebelah SULIT

SULIT Sungai Timah mengalir ke arah A Barat Daya C Barat laut 3 23/1 B D Tenggara Selatan 2 Tujuan A B C D benteng dibina adalah untuk mengekalkan kawasan paya menghalang kemasukan air masin menakung air untuk kawasan sawah padi membekalkan sumber air ke kawasan sekitar 3 Bearing sukuan Simpang Tiga Kg. petempatanjalan kereta api dan ladang getah Jalan raya. jalan kereta api. jalan raya. ladang getah. jalan kereta api dan petempatan Hutan. petempatan dan ladang getah 5 Apakah faktor yang mempengaruhi I Tanah pamah II Sal iran baik III Tenaga buruh IV Pengangkutan A I . jalan kereta api dan jalan raya Ladang getah. III dan IV tanaman padi di peta? B D I. II dan IV II. sungai.Pinang (RG 163875) dari Simpang Tiga Kg. petempatan. II dan III C I. 1Il dan IV 6 Berapakah keluasan A 12 kilometer B 14 kilometer C 16 kilometer D 18 kilometer kawasan paya di peta? persegi persegi persegi persegi 23/1 [ Lihat sebelah SULlT . Mulia (RG 150906) ialah A U 20 0 B B U 70 0 B C S 20 0 T D S 70 0 T 4 Apakah A B C D pandangan darat yang anda lihat dari A ke B? Sungai.

• Aktif • Muka bumi kasap • 35 [uta tahun Apakah banjaran A Banjaran B Banjaran C Banjaran D Banjaran yang dikaitkan dengan ciri-ciri di atas? Titiwangsa Bintang Crocker Pantai Timur 9 Antara I III A C berikut. yang manakah merupakan kawasan tanaman padi di Malaysia? Kerteh II Tanjung Karang Hilir Perak IV Tenggara Johor I dan 11 13 r dan TV II dan HI D III dan IV 10 Antara berikut.SULIT 4 23/1 7 Apakah persamaan lokasi berikut? • Kundasang • Tanah Rata I III A C Sal iran berpaya Pelancongan T dan Il II dan III II IV B D Ketinggian Pusat pcntadbiran I dan IV III dan IV 8 Berikut merupakan ciri-ciri banjaran gunung . pernyataan yang manakah menerangkan ciri-ciri tanah tinggi di Semenanjung Malaysia? I Banjaran utama merendah ke arah selatan II Tanah tinggi mcnganjur hingga ke tepi pantai III Terdapat gunung lipat muda pad a sebahagian banjaran IV Tanah tinggi terdiri terutama daripada batu kapur dan granit A I dan II B [ dan IV C II dan III D IH dan IV 23/1 [ Lihat sebelah SULIT .

.SULIT 5 23/1 Gunung lipat I II 1 I <r----- IT IlJ IV Apakah arah proses pembentukan gunung lipat tersebut? A I dan II B I dan IV C II dan 1lI D III dan IV • Tebing Tinggi • Tombolo • Laaun t2 Bentuk muka bumi terscbut tcrdapat di kawasan A C tanah pamah pinggir laut B D tanah tinggi hulu sungai 13 Apakab pola saliran berikut? • Terbentuk pada batuan yang keras dan lembut • Di kawasan batu kapur A C jejari sepunca B D jejala reranting 14 Antara I II III IV A C bcrikut. manakah kepentingan kawasan tanah pamah di Malaysia? tapak pelabuhan tapak perindustrian tumpuan penduduk janakuasa hidroelektrik I dan IT B I dan IV II dan III D III dan IV 23/1 [ Lihat sebelah SULIT ".

SULIT 15 Kawasan 6 paling kering lerdapat di Peta 1 bertanda 23/1 PETA 1: MALAYSIA 16 Hidupan liar berikut terdapat di kawasan iklim • Karibu • Walrus • Reindeer A B C D Gurun Tundra Khatulistiwa Mediterranean 17 Berikut merupakan hutan semulajadi di dunia • Hutan Khatulistiwa • Hutan Mediterranean • Hutan Siberia Apakah ciri persamaan tumbuhan semulajadi tersebut? A Malar hijau B Berakar banir C Berlapis-lapis D Berdaun besar 23/1 [ Lihat sebelah SULIT .

SULIT 18 7 23/1 Kawasan manakah yang akan menerima hujan lebat Timurlaut? I Mersing II HI Batu Pahat IV A I dan II B C II dan III D daripada tiupan angin monsun Rornpin Sabak Bernam I dan IV III dan IV 19 Pernyataan manakah benar tentang iklim di Malaysia? A Musim kering yang nyata B Hujan tahunan 2000 mm C Min suhu tahunan 30· C D Julat suhu kurang daripada 2° C 20 Apakah proses yang menyebabkan kejadian hujan terse but? RAJAH 2 I III A C Pcnyerapan Pcnyejatan I dan II II dan III II IV B D Pemhekuan Pemeluwapan I dan TV III dan TV 23/1 [ Lihat sebclah SULIT .

SULIT 21 8 23/1 Kawasan bertanda manakah dalam Rajah 3 berlaku pada 22 Disember? RAJAH 3 22 Gambar tumbuhan semulajadi RAJAH 4 Di kawasan manakah tumbuhan di atas didapati? A Mediterranean B Khatulistiwa C Monsun 'fropika D Gurun panas 23/1 l Lihat sebclah SULIT .

SULlT 9 23/1 t PET A 3 : DUNIA 23 A C Mengapakah tumbuhan semulajadi di Kawasan X dan Kawasan Y berbeza? iklim B ketinggian tiupan angin D jarak dari laut 24 Mengapakah sumber dari kawasan berlorek di Pcta 4 perlu dipelihara? u t u PETA 4: MALAYSIA Keseimbangan ekosistem Mengekalkan kawasan tadahan I dan lJ n dan 1lI II 111 A C IV B o MenggaJakan perindustrian Mengelakkan hakisan pantai I dan IV III dan IV 23/1 r Lihat sebelah SULIT .

Pulau Pinang • Johor Bahru. Sabah A C Penduduk padat Jarang penduduk B Penduduk sekata Penduduk sederhana o padat 26 Rajah 5 menunjukkan faktor peningkatan kernatian Kadar Kernatian meningkat I Bencana alam y Kekurangan rnakanan RAJAH 5 Apakah A B C D faktor Y? Arnalan perancang keluarga Taraf kesihatan tinggi Perkahwinan lewat Wabak penyakit • Empangan • Empangan Kenyir Satang Ai 27 Apakah I II 1II IV A C kesan pembinaan ernpangan berikut terhadap alam sekitar? Mengurangkan hakisan air Kernusnahan sumber hutan Kepupusan flora dan fauna Kesuburan tanih meningkat I dan II B I dan TV II dan II 0 IfI dan TV 23/1 [ Lihat sebelah SULIT .SULIT 25 Apakah persamaan antara ketiga-tiga 10 kawasan di bawah ? 23/1 • Bayan Lepas. Johor • Kota Kinabalu.

SULIT 28 II 23/1 Peta 5 menunjukkan sebuah bandar di Semenanjung Malaysia PETA 5 : SEMENANJUNG MALAYSIA Apakah faktor yang menggalakkan perpindahan penduduk ke bandar X? I Banyak peluang pekerjaan Il Kadar upah yang tinggi III Kawasan tanah yang luas IV Kos hidup tinggi I dan IV B A I dan II III dan IV D C lldanlU 29 Apakah rnasalah yang mungkin akan dihadapi oleh negara berikut pada masa hadapan? • India • Bangladesh • Ethiopia A B C D Tidak cukup pekerja Kadar pengangguran tinggi Mernerlukan khidmat pekcrja asing Sumber semulajadi tidak dapat diterokai J 23/1 [ Lihat sebelah SULIT .

SULIT 12 23/1 30 Pinggir laut ditambak untuk mengatasi masalah kekurangan tanah • Petempatan • Pembinaan kedai PET A 6 : MALAYSIA Kawasan bertanda manakah di Peta 6 merujuk kepada kenyataan tersebut? A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 31 Antara berikut. yang manakah faktor mempengaruhi petempatan awal di lembangan sungai? I Jalan pengangkutan utama II Bekalan air dornestik III Bebas dari bencana alam IV Kaya dengan sumber mineral A I dan II B I dan IV C II dan III 0 III dan IV 23/1 [ Lihat sebelah SULIT .

SULIT 32 Apakah I II III IV A C 13 persarnaan ciri-ciri penduduk Negara Kanada dan Australia? Kadar kcmatian tinggi Kadar kenai huruftinggi Kemudahan asas lengkap Ramai pcnduduk tinggal di luar bandar I dan n B I dan IV II dan III 0 III dan IV 23/1 33 Apakah fungsi kawasan luar bandar berikut? • Kuala Besut. Jobor • Mukah. Sarawak A C Pusat perikanan Pusat perindustrian B o Pusat pcntadbiran Pusat perlornbongan 34 Kawasan berlorck X danY dalam Peta 8 menunjukkan kawasan tamadun awal di dunia. Terengganu • Kuala Sed iii. t PETA 8: DUNIA Apakah tamadun X dan Y tersebut? A B C u o Mesopotamia dan Indus Mesir Purba dan Mesopotamia Indus dan Hwang He Hwang He dan Mesir Purba 23/1 lLihat sebelah SULIT .

Malaysia I II III IV A C Nilai hartanah tinggi Menarik minat pembeli Menjimatkan perbelanjaan kerajaan Mengurangkan kesesakan di bandar I dan II B rr danIII D r dan IV 1Il dan IV 36 Kawasan bandar manakah di Peta 9 merujuk kepada pernyataan di bawah? • • • Pusat penapisan petroleum Pantai yang cantik Kem Tentera PETA 9: SEMENANJUNG MALAYSIA 23/1 [ Lihat scbelah SULIT . Jcpun • Rumah pangsa.SULIT 14 23/1 35 Mengapakah jenis peru mahan berikut dibina akibat proses pernbandaran yang pesat? • Danchi.

SULIT 15 23/1 37 Apakah kepentingan perkhidrnatan pengangkutan berikut kepada negara Malaysia? • Ekspres Sinaran • Ekspres Wau A 8 C D Menjimatkan kos pengangkutan Menggalakkan sektor Pertanian Memudahkan pergerakan penduduk Menggalakkan kemasukan imigran asing 38 Kawasan manakah dalam Peta 10 merujuk kepada pernyataan berikut? • Acara keagamaan • Gua batu kapur • Pelancongan PETA 10: MALAYSIA 23/1 ( Lihat sebelah SULIT .

• I • - • •• •• • B D Berkclompok Berpusat Berselerak Berjajar 40 Kawasan bertanda manakah di Peta II merujuk kepada pernyataan di bawah? • • Pelabuhan Kontena Membaiki kapal Membina Kapal Peta II Malaysia t u 23/1 [ Lihat sebelah SULIT .SULIT 39 Apakahjenis 16 pola petempatan yang ditunjukkan dalam Rajah 6 di bawah? 23/1 ••••• •• • RAJAH 6 A C • I• .

Kanada-Jalan Air St. Sarawak.Jalan Air Sungai Rajang A C Pusat perikanan B D Pusat pelabuhan Pusat perindustrian Pusat pentadbiran 43 Mengapakah pengangkutan sungai penting di Sabah dan Sarawak? Pcnduduk kurang B Mengurangkan pencemaran C Menjadi tumpuan pelancong D Bentuk muka bumi yang bergunung ganang A 44 Apakah kcpcntingan perkapalan pesisir pantai di Malaysia? A Mengangkut penumpang B Mengelakkan pencemaran laut C Menggalakan migrasi antarabangsa D Mengangkut barangan dengan cepat 45 Antara berikut. Lawrence • Sarikei.SULIT 41 Berdasarkan 17 Rajah 7. apakah kesan perubahan tersebut terhadap alam sckitar? 23/1 RAJAH 7 A C Pencemaran udara Kawasan hijau bertambah B D Iklim di bandar berubah Kelernbapan udara mcningkat 42 Bandar-bandar berikut berperanan sebagai • Montreal. sumber manakah yang boleh diperbaharui? A Gas B Petroleum C Batu gran it D Suria 23/1 [ Lihat sebelah SULIT .

Sabah I dan IV III dan IV 23/1 [ Lihat sebelah SULIT . Terengganu Pedalaman Pahang I dan II II dan III II IV B D Kuching.SULIT 46 Apakah sumber mineral yang digunakan • Cat • Baja • Plastik A 18 untuk menghasilkan barangan berikut? 23/1 B C D Kaolin Bijih timah Batu kapur Petroleum 47 Apakah jenis tanaman yang sesuai dengan pernyataan Suhu 18° C Tanih laterit Hujan mclcbihi 2000 mm A berikut? C Teh Gctah B D Tebu Nanas 48 Kawasan X dalam Rajah 8 mungkin sekali tidakkekal rumah konga kawasan X mengilang papan RAJAH 8 [ III A C Kerteh. Sarawak Sandakan.

. ~ " t PET A 12 : DUNIA 23/1 [ Lihat sebelah u SULIT .SHUT 49 19 23/1 Apakah program kitar semula yang dijalankan di Singapura? A 4inl B Waste 21 C Green Dot D NEWater 50 Sumber tcnaga di bawah terdapat di kawasan Peta 12 bertanda ~" ' ... ~... .

SULIT 51 Sumber semulajadi 20 23/1 dalam Rajah 9 boleh didapati di kawasan Peta 13 bertanda RAJAH 9 . ~' PET A 13 : MALAYSIA 52 Apakah agensi yang terlibat dalam penyelidikan Teknik menanarn semula pokok Teknik biak baka pokok Teknik memproses hasil hutan A berikut? C MARDI MTDC B D MPOB FRIM 23/1 [ Lihat sebclah SULIT .------".

manakah sumbangan kegiatan ekonomi kepada pcmbangunan negara? Meningkatkan infrastruktur Mempercepat proses pembandaran Mengehadkan pemindahan teknologi Meningkatkan import negara I dan II B I dan IV II dan III D III dan TV 23/1 [ Lihat sebelah SULIT .SULIT 53 21 23/1 Apakah jenis kegiatan industri seperti senarai berikut? Pertanian Perikanan PerJombongan A C Primer Tertier -------' B D Sekunder Desa 54 Kawasan yang berlorek dalam Rajah 10 merujuk kepada satu hasil industri RAJAH 10 A C Simen Besi dan keluli B D Automotif Elektrik dan elektronik 55 Antara I 11 1Il IV A C berikut.

langkah manakah yang diambil untuk mengelakkan kejadian seperti di atas? I Mengurangkan pembinaan kilang II Mendirikan kilang di kawasan pedalaman Ill Memasang penapis pad a serombong kilang IV Menguatkuasakan undang-undang alam sekitar A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Antara berikut. mcrupakan kcsan kcgiatan ekonomi terhadap alam sekitar I Pencemaran II Peningkatan kesuburan tanih III Perubahan cuaca dan iklim lV Kepupusan sumber A I dan 11 B I dan TV C [J dan III D III dan IV Agensi berikut terlibat dengan pengurusan berikut ENSEARCH MNS A C 57 58 SAM air mineral B D tanih alam sekitar 59 Apakah kepentingan hubungan ekonomi antarabangsa kepada Malaysia? A Kestabilan politik B Keselamatan sejagat C Menggalakkan pelaburan asing D Persaingan dalam aktiviti perindustrian MATRADE ialah A Pusat Perikanan Antarabangsa Malaysia B Pusat Perindustrian Antarabangsa Malaysia C Pusat Perdagangan Luar Malaysia D Pusat Kewangan Luar Malaysia 60 KERTASSOALANTAMAT 23/1 SULIT .SULIT KilangX Asap Hujan asid 56 22 23/1 Antara berikut.

Soalan Jawapan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 11 12 13 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B D A B A D 0 A D C A C C C B C C B C B B A A D D B 0 D A B A A C A 14 15 16 17 18 19 20 B B D C B C B B A D B D C C D D 23/1 SULIT [Lihat sebelah . Soalan Jawapan D B A No. Soalan Jawapan D B C C A A No.SULIT 24 JABAT AN PELAJARAN MELAKA 23/1 Dengan kerjasama PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAW ANGAN NEGERI MELAKA PENILAIAN MENENGAH JAWAPAN GEOGRAFI RENDAH 2010 No.