You are on page 1of 22

�dv kedves olvas�!

az al�bbiakban egy k�l�nleges, �er�s� beavat�st adok �t saint germaint�l.

a beavat�s elszak�t az als�-asztr�lis energi�kt�l, �s �j utat nyit a magasabb


rezg�s� f�ny befogad�s�ra.

az anyag angol eredetij�t (five fold flame initiation) a k�vetkez� kincsb�ny�ban


tal�lj�tok: http://www.thelightweaver.co.za/

a beavat�s els� r�sz�ben saint germain �ltal jelzett v�delmet mindenki vegye
komolyan, mert az asztr�lis s�kon nem tan�csos v�delem n�lk�l csatangolni.
mindenki k�rje, h�vja be a sz�m�ra legfontosabb angyali, arkangyali l�nyeket
�s/vagy felemelkedett mestereket. mih�ly arkangyal v�delm�t mindenk�ppen javasolt
beh�vni, m�g, ha valaki nincs is vele k�zelebbi ismerets�gben.

ha az anyag/ beavat�s olvas�sa elej�n komolyabb rossz �rz�se t�madna valakinek,


akkor azt javaslom, hogy hagyja abba az olvas�st, �s a kiemelt r�szeken menjen
v�gig.

a kiemelt r�szek �tolvas�sa ut�n k�nnyebben eld�nthet�, hogy az anyag/beavat�s


j�kor �rkezett-e az olvas� sz�m�ra vagy egy k�s�bbi id�pontban lesz alkalmasabb.

ha valami nem pontosan �rthet� a sz�vegben, akkor nem kell bep�nikolni, mert, ha a
megtisztul�s, megvil�gosod�s, felemelked�s sz�nd�k�val vesz�nk r�szt a
beavat�sban, akkor nem lehet rosszul csin�lni.

miut�n a beavat�s ��l�ben� hangzott el, ez�rt tal�lkoztok majd olyan k�r�ssel,
hogy pl. �csukj�tok be a szemeteket�.

nos, ez se zavarjon senkit, aki ott volt az becsukta, mi nyitva hagyjuk, hogy
tudjunk tov�bb olvasni.

olyan k�r�s is van az anyagban, hogy mi d�nts�k el: test�nk mely pontj�ra
helyez�nk f�nyt.

ilyenkor mindenki oda helyezze, ahov� �ppen meg�rz�se szerint a legjobb helyen
van.

ha v�gk�pp nem tudjuk, nem �rezz�k, hogy hov� is tegy�k, akkor k�rj�k meg az
isteni �n�nket, hogy � tegye oda a f�nyt, ahol most a legmegfelel�bb sz�munkra a
beavat�sban. � garant�ltan nem fog hib�zni!
ha azzal tal�lkoztok, hogy v�lasszatok valamit, amit elengedtek, akkor olyasmit
�rdemes v�lasztani, amit�l m�r r�gen meg akartatok szabadulni, de eddig nem
siker�lt.

ha pedig az elengedett szok�s, energia hely�re kell tenni valamit, akkor pedig, ha
m�s nem jut eszetekbe, ker�lj�n isteni, gy�gy�t�, felemel� feh�r f�ny az
elengedett dolog hely�be.

rem�lem, nem ijesztettem el senkit a beavat�st�l, mert igaz�n kiv�teles aj�nd�k.

majd megl�tj�tok!

saint germain �s lord kuthumi

�tsz�r�s-l�ng beavat�s

channelling michelle eloffon (�) kereszt�l

2005. szeptember 12. -- johannesburg, d�l-afrikai k�zt�rsas�g

a ford�t�st mikol�s zolt�n k�sz�tette.

kuthumi vagyok, s a szeretet �s a b�lcsess�g sugarain �t j�v�k hozz�tok, hogy


tan�tsalak benneteket, hogy elhozzam nektek a kiterjed�s, az �leter�, az
�rtatlans�g �s a szinkronicit�s �ld�s�t. �dv�zlet, szeretteim!

[�dv�zlet n�ked, lord kuthumi!]

nagy gy�ny�r�s�g �s �r�m a sz�v�nknek, hogy egy�tt lehet�nk veletek ma. szil�rdan
�rz�nk benneteket krisztus sz�v�ben, biztons�gban isten kez�ben.

f�nytestv�reim, jelenl�tetek a krisztusi sz�vben seg�t nektek, hogy egy kozmikus


�p�t�s� h�l�ban egyes�ljetek, amely azut�n gy�k�rcsakr�tokban a meg�rt�s �j
szintj�t �lteti el. m�lyebben meg�rthetitek, mit is jelent val�j�ban, hogy egy�tt
teremtetek az anya-atya-istennel. meg�rthetitek, hogyan teremthettek
szertart�ssal, r�tussal �s var�zslattal olyan alapot az �leteteknek, amelyre
b�s�ggel, b�tran �p�thettek. ez a h�l� arra hivatott, hogy gondoskodj�k arr�l:
megnyilv�nul�sotok folyamat�nak mozgat�rug�ja ne a t�l�l�si �szt�n, hanem az az
�szt�n legyen, amely az anya-atya-isten teremt�s�ben val� kiteljesed�sre �szt�n�z.

saint germain most seg�teni fog, hogy kikapcsoljon minden olyan energi�t, amely
csakra-rendszeretek negyedik dimenzi�s test�ben jelenleg megakad�lyozza, hogy
felold�djanak tudatoss�gotok k�l�nb�z� form�inak korl�tai.

ezek a korl�tok jelenleg megakad�lyozz�k, hogy a term�szet erej�nek alkalmaz�s�val


egy�tt teremthessetek meg az anya-atya-istennel egy olyan �letet, amely b�k�vel,
harm�ni�val �s nyugalommal t�lt el.

kezdj�k azzal, hogy valamennyien hunyj�tok le a szemeteket, s �rezz�tek �t, hogyan


l�legeztek. sz�vj�tok be m�lyen a leveg�t, s helyezkedjetek el k�nyelmesen a
sz�keteken! ahogy kil�legeztek, hagyj�tok, hogy a testetek engedje el mindazt a
stresszt, aggodalmat, nyugtalans�got, ami csak a fejetekben van. k�vetkez� m�ly
bel�gz�setekkor k�rj�tek gy�gy�t� angyalotokat: seg�tsen, hogy l�nyegetek
igazs�g�ra �sszpontos�thassatok. f�jj�tok ki a leveg�t, laz�tsatok! folytass�tok
tov�bb: sz�vj�tok be m�lyen a leveg�t, s kil�gz�skor f�jjatok ki mindent a
t�d�t�kb�l! �sszpontos�tsatok tov�bb a l�nyegetek igazs�g�ra, s k�zben k�rj�tek,
hogy energi�tok t�k�letesen az anya-atya-isten f�ny�nek k�z�ppontj�ban legyen!

�n most t�vozom. �tadom a helyet saint germainnek, hogy � foglalkozz�k veletek


tov�bb. szeretet �s �ld�s, szeretteim. �n vagyok kuthumi. adonai.

adonai.

**************

saint germain vagyok. �dv�zlet! isten hozott!

[�dv�zl�sek]

ma hatalmas lehet�s�get nyitok meg mindannyi�tok el�tt: magasabb rezg�s� f�nyt


fogadhattok be a testetekbe, hogy ezzel egy b�s�ges energia-rendszert
teremthessetek magatoknak.

megfigyelt�k, hogy sok l�lek komoly neh�zs�gekkel tal�lkozik a fizikai testben, s


ennek k�vetkezt�ben nem jut elegend� energia a gondolati �s �rzelmi rendszer�nek.
ez azut�n korl�tozza a l�lek teremt�si k�pess�g�t, cs�kkenti a �nbizalm�t abban,
hogy k�pes a teremt�sre -- m�rpedig ez a k�pess�g az isten-anya-atya adom�nya,
amely teljes �sszhangban van lelketek legfens�bb akarat�val.

a mai tan�t�s c�lja, hogy t�bbet juttassunk nektek abb�l a megnyilv�nul�si


energi�b�l, amelyre bolyg�toknak oly nagy sz�ks�ge van. az emberis�g sok ciklus
�ta korl�tok k�z�tt senyved. ez�rt a f�ld�n k�l�n�sen nagy sz�ks�g van az �j
�letnek erre a b�s�ges forr�s�ra. a f�nymunk�sok l�tfontoss�g� energia-rendszerek,
�s -- hozz�j�rul�sotokkal -- a ti energia-rendszereteket haszn�ljuk fel ennek a
f�nynek az idehorgonyz�s�ra. a f�nymunk�sok az a csatorna, amelyen �t
idevezet�dhet az energia. ez az ideir�ny�tott �leter� �s energia t�pl�lja a f�ld
valamennyi �let-rendszer�t.

a mai alkalommal mindannyi�tok seg�ts�g�re lesz�nk abban, hogy tudatotoknak


mindazon szintjeit, amelyek als�, negyedik dimenzi�s asztr�ltestetek befoly�sa
alatt �llnak, r� tudj�tok hangolni az �t�dik dimenzi�s spiritu�lis test magasabb
frekvenci�j�ra.

az�rt kell ezt megtenn�nk, hogy ily m�don teljesen el tudjatok szakadni az als�,
asztr�lis s�kt�l, s ezzel megnyilv�nul�si k�pess�geitek teljes eg�sz�kben az
isteni szertart�s, r�tus �s var�zslat f�ny�be ker�lhessenek. ha l�nyetek nem jut
teljes eg�sz�ben ebbe a magasabb tudat�llapotba, megnyilv�nul�si k�pess�geiteket
tov�bb akad�lyozza az az alacsonyabb rezg�s� f�lelem-folyamat, amellyel az elm�lt
2500 �vben sakkban tartottak benneteket. kor�bban is voltak olyan ciklusok,
amelyek visszavetett�k a k�pess�geitekbe vetett hiteteket, amelyekben nem tudtatok
igaz�n hinni azokban az -- inkarn�ci�tokba magatokkal hozott -- eszk�z�kben,
amelyeknek pedig p�r ciklussal ezel�tt mesterei voltatok.

�ppen ez�rt tan�t�sotokat azzal kezdj�k, hogy tudatos szinten aktiv�ljuk az


�tsz�r�s l�ngot, amelyet azut�n negyedik dimenzi�s asztr�ltestetekbe vezet�nk.
Ezzel a l�nggal felbontunk minden k�t�st, elszak�tunk benneteket a kollekt�v tudat
nyomort�l, �hez�st�l �s m�s szenved�sekt�l val� retteg�s�t�l. ily m�don
tov�bbfejlesztj�k k�pess�geiteket: seg�t�nk, hogy n�velj�tek rezg�steket, s
tudatotokat magasabbra, a b�s�gtudat szintj�re emelj�tek.

tegy�tek �ssze a tenyereteket, k�ss�tek �ssze bal �s jobb kezetek csakr�it.


�sszetett kezeteket tegy�tek az �letekbe, szakr�lis csakr�tok vonal�ba.
tudatos�ts�tok magatokban, hogyan t�ltitek meg a t�d�t�ket bel�gz�skor, hogyan
�rad ki kil�gz�skor a leveg� a t�d�t�kb�l. koncentr�ljatok a m�ly be- �s a teljes
kil�gz�sre. k�pzelj�tek el, hogy a testetek ellazul, nyugodt �s b�k�s lesz.
�rezz�tek testetekben a csendet �s a nyugalmat. k�pzeljetek magatok el� egy
magatokhoz hasonl� alakot. k�pzeletben vegy�tek szem�gyre ezt az �nmagatok �ltal
teremtett l�nyt. tekints�tek �gy, mint �nmagatok t�k�rk�p�t: pontosan azt l�tj�tok
rajta, amilyenek �pp vagytok. k�pzelj�tek el, hogy arany energiag�mb vesz k�r�l.
kivet�tett alakotokat is foglalj�tok bele ebe az arany energi�ba.

k�rjetek v�delmet �sszes v�d�angyalotokt�l, valamennyi vezet�t�kt�l. k�rj�tek


mih�ly arkangyalt: vegyen k�r�l krist�ly v�d�pajzzsal. id�zzetek meg minden �gi
vezet�t, felemelkedett mestert vagy angyalt, akivel csak szem�lyes kapcsolatban
�lltok, akit ma szeretn�tek magatokkal tudni: legyenek most teljesen jelen.
k�v�nj�tok, hogy mindez az energia v�delmezzen benneteket: tudatotok valamennyi
szintj�n, tudatalattitok valamennyi szintj�n �s tudattalanotok valamennyi
szintj�n. k�rj�tek, hogy v�delmetek t�bb dimenzi�ra terjedjen ki. k�rj�tek, hogy
v�delmetek fel�leljen minden p�rhuzamos �s alternat�v dimenzi�t, val�s�got is. �s
tegyetek meg mindent, amit ezen k�v�l m�g sz�ks�gesnek �reztek ahhoz, hogy
kialak�tott v�delmetekben csakugyan megb�zzatok.

l�pj�nk most tov�bb a negyedik dimenzi�s asztr�lis s�kra! k�pzelj�tek el, hogy,
mik�zben energi�tokat a negyedik dimenzi�s als�, asztr�lis s�kra vissz�k,
energiakapuk ny�lnak meg. rendk�v�l fontos, hogy energi�tokat folyamatosan mih�ly
arkangyalra hangolj�tok. �rizzetek pozit�v f�nyt a sz�vetekben. id�zz�tek magatok
el� egy boldog, �r�mteli pillanat vagy id�szak k�p�t, egy kellemes, �r�mteli,
boldog eml�ket! �rezz�tek ezt az �r�m�t �s szeretetet eg�sz testetekben,
sz�vetekben.

ir�ny�ts�tok most kifel� ezt az �r�m- �s szeretetenergi�t a testetekb�l, s


vet�ts�tek ki arra az als�, asztr�lis s�kra, amelyen most �lltok! ez a s�t�ts�g
s�kja. ebbe a dimenzi�ba gy�lt �ssze az emberis�g minden f�lelme, ez -- ahogy sok
kereszt�ny nevezi -- a gonosz birodalma. ez az a hely, amelyet sokan pokolk�nt
emlegetnek. az�rt hozunk ebbe a dimenzi�ba, hogy a felszabadul�s �tsz�r�s ibolya
l�ngj�t be�ltethess�tek a negyedik dimenzi�s asztr�ltestetekbe.

el�sz�r is k�pzelj�tek el, amint a szemetek el�tt fellobban az ibolya l�ng. most
el kell d�ntenetek, hov�, testetek melyik r�sz�re tenn�tek ezt az ibolyasz�n�
sug�rb�l form�lt �tsz�r�s l�ngot. vet�ts�tek be negyedik dimenzi�s
asztr�ltestetekbe �s engedj�tek, hogy az ibolyasz�n� sug�r �tsz�r�s rezg�se
�tj�rja negyedik dimenzi�s testeteket. ez az ibolyasz�n� l�ng felszabad�tja
szellemi l�nyetek minden aspektus�t, s tudatosabb val�s�gg� teszi �ket sz�motokra.
az �tsz�r�s rezg�s gondoskodik arr�l, hogy a szellemi f�nynek ezek a von�sai
beiv�djanak a sejtjeitekbe, fizikailag, �rzelmileg �s ment�lisan is be�p�ljenek a
l�nyetekbe. az ibolyasz�n� l�ng �t�geti az ill�zi� f�tylait, amelyek hiedelem-
rendszereiteket ir�ny�tott�k �s motiv�lt�k, amelyek viselked�seteket szab�lyozt�k,
s korl�toz� magatart�shoz, �nmagatokkal, az anya-atya-istennel, �ltal�ban a
vil�ggal szembeni hib�s elv�r�sokhoz vagy fejl�d�seteket akad�lyoz� hiedelmekhez
vezettek. sz�vetekben, fejetekben ism�telj�tek, hogy mit tesz bennetek ez a l�ng:
felszabad�t benneteket minden korl�tozott tudat al�l. ism�telj�tek meg ezt a saj�t
szavaitokkal, olyanokkal, amelyeket helyesnek �reztek, amelyek val�ban sz�lnak
hozz�tok.

�sszpontos�tsatok arra, hov� helyezt�tek negyedik dimenzi�s testetekben az ibolya


l�ngotokat, s k�pzelj�tek el, ahogy a l�ng kereszt�l�g az energi�n. k�pzeletekkel
teremtsetek elenged�si szertart�st.

most pedig el kell d�ntenetek: mit tesztek annak a hely�be, amit az im�nt
elengedtetek. gondolj�tok ki, �rezz�tek meg, k�pzelj�tek el el�re, ha kell -- a
l�nyeg, hogy v�lasszatok valamit az elengedett dolgok hely�be. f�nyrezg�s�nek kell
lennie, mert azut�n ez az, amit az �t�dik dimenzi�ba kell vinnetek. b�lcsen
v�lasszatok!
k�pzelj�tek most el, hogy szemetek el�tt fellobban egy k�k l�ng.

ez az a k�k l�ng, amely a val�di hangotokat szabad�tja fel, a l�ng, amely �j utat
nyit alkot�k�pess�getek kifejez�s�re. d�nts�tek el, hov� teszitek ezt a l�ngot, s
engedj�tek, hogy �tsz�r�s rezg�se kereszt�l-kasul bej�rja negyedik dimenzi�s
asztr�ltesteteket. ez a k�k l�ng seg�teni fog, hogy megtal�lj�tok, s megtarts�tok
igazi, b�tor hangotokat. seg�t, hogy l�nyetek valamennyi magasabbrend� aspektusa
magabiztosan �s sikeresen befogadja a fels�bb b�lcsess�g �zeneteit, amelyeket
azut�n -- ak�rmilyen, �ltalatok v�lasztott m�don -- tov�bb kell adnotok m�soknak.
k�pzelj�tek el a k�k l�ng �tsz�r�s rezg�s�t, amint szel�d hull�mk�nt �tmossa a
testeteket, s ki-kifut a partra. az �tsz�r�s hull�mrezg�s elszak�t a kollekt�v
tudat f�lelemrezg�s�t�l, amely miatt ragaszkodtatok ahhoz a hiedelemhez, hogy jobb
az ill�zi�, mintsem az igazs�g szavaival sz�lni.

ez a hull�m felszabad�t valamennyi szerz�d�s al�l, amely mostani �letetekben k�tve


tartott. ezeket a szerz�d�seket az�rt k�t�tt�tek, mert mostani vagy valamelyik
kor�bbi �letetekben f�lre�rtett�tek vagy rosszul adt�tok tov�bb az igazs�got. most
megszabadultok minden, az ilyen hib�s kommunik�ci� okozta negat�v rezg�st�l. itt
az alkalom, hogy most megnyiss�tok energi�tokat mindez el�tt az �j szeretet el�tt,
hogy kereszt�l�radjon a csakr�itokon, hogy r�szetekk� v�lj�k, befogadj�tok,
bel�legezz�tek, �j r�szetekk�nt �lelj�tek magatokhoz. ha �gy �rzitek, m�g mindig
maradt valami [rossz] a csakr�itokban, vagy sz�vetek, elm�tek valamelyik zug�ban,
fogj�tok, s adj�tok �t mih�ly arkangyalnak. a k�k l�nggal oszlass�tok sz�t!

�n, saint germain �llok el�ttetek, s k�rlek, hogy ossz�tok meg vel�nk, a
sz�vetekben: mit akartok csakr�itokban annak a hely�re tenni, amit most
elengedtetek. most m�r ismeritek, milyen az a rezg�s, amelyet vonzotok. b�lcsen
v�lasszatok!

minden sz�, amit kiejt�nk, var�zssz�. Kevesen vannak tiszt�ban a kimondott sz�
hatalm�val. ez�rt azt�n sokan azt sem tudj�k, mihez vezet sz�kincs�k szeg�nys�ge.
minden besz�lget�setek valamilyen val�s�got teremt. aki egyfolyt�ban negat�v,
ill�zi�kat t�kr�z� szavakat haszn�l, az egy m�sik, alternat�v l�tbeli val�s�got
teremt. m�rpedig amit kimond az ember, val�s�gg� v�lik. �gy, emiatt lett azz� a
pokoll� a vil�gotok, amilyennek ismeritek. gondosan v�logass�tok meg a
szavaitokat!

ism�telj�tek meg magatokban: a k�k l�ng �tsz�r�s hull�mrezg�se felszabad�t, hogy


kimondhass�tok az igazs�gotokat, hogy a val�di hangotokon sz�lalhassatok meg, azon
a hangon, amely kifejezi mindazt, akik vagytok. mondogass�tok magatokban: az
igazs�g szavait biztons�gosan kimondhatj�tok, ak�rmir�l legyen is sz�.
Hangoztass�tok: ak�rmilyen form�ban nyugodtan hirdethetitek az igazs�got, mert
meg�rett erre az id�. �s ti vagytok a f�ny h�rn�keinek sz�sz�l�i a vil�g sz�m�ra.

sz�vj�tok magatokba, eg�sz testetekbe ezt a k�k f�nyt. k�pzelj�tek el, hogy
megtelepszik a sejtjeitekben, izmaitokban �s testetek szerveiben. lazuljatok el
b�k�s energi�j�ban.
l�pj�nk most tov�bb!

k�pzelj�tek el, hogy egy ez�st l�ng jelenik meg a szemetek el�tt! ez az istenn�,
a bens� Anya, univerzumotok n�i Testv�ris�g�nek f�nye.

k�pzelj�tek el, ahogy m�k�d�sbe l�p �tsz�r�s rezg�se, s negyedik dimenzi�s


asztr�ltestetekben tegy�tek oda, ahov� a [fels�bb] �tmutat�s vezet! a rezg�s
elkezd eloldozni benneteket mindazokt�l a negat�v mint�kt�l, amelyekhez eddig
ragaszkodtatok.

megszabad�t mindazokt�l a beidegz�d�sekt�l, amelyek hiedelem-rendszereitekhez


k�t�ttek, amelyek a n�is�g, az istenn� eredend� megbecstelen�t�s�re vezethet�k
vissza.

az esz�st l�ng �tsz�r�s rezg�se �thatja az energi�t, amely nem engedi, hogy teljes
b�k�ben �s harmonikus kapcsolatban �ljetek n�is�getekkel, bens� any�tokkal, k�ls�
any�tokkal, istenn� mivoltotok valamennyi aspektus�val.

k�pzelj�tek el, mint terjed az ez�st rezg�s minden ir�nyban, hogyan oldoz el a
kollekt�v tudat f�lelmeit�l �s a szent anya szents�g�nek semmibe vev�s�t�l.
igyekezzetek teljesen megszabadulni minden bel�tek sulykolt, beidegzett
tudat�llapott�l, amely b�rmilyen -- tudatos, tudatalatti vagy tudattalan --
szinten ahhoz a hiedelemhez k�t, hogy az istenn� s�t�t term�szet�, hogy gyenge,
hogy �rt�ktelen �s, korl�tok k�z� van szor�tva. most pedig b�lcsess�getekkel
v�lassz�tok meg, mit szeretn�tek annak a hely�re tenni, amit elengedtetek.

ez a rezg�s megnyitja az energi�tokat: jobban be tudj�tok fogadni a term�szet


birodalm�nak f�ny�t �s �ld�sait. k�pzelj�tek el, hogy teljes l�nyetek ennek az
energi�nak, ezeknek az �ld�soknak, a term�szet var�zs�nak �rvendezik. mindez a
szertart�s �s a r�tus hatalm�val elvezet oda, hogy ki tudj�tok fejezni a szeretet
var�zs�t, az �let, az igazs�g �s az elenged�s var�zs�t.

valah�nyszor az ember elenged valamilyen gyeng�t� magatart�s-form�t vagy hiedelem-


rendszert, egy eg�sz �j vil�ggal tal�lja mag�t szemben, �s ez a vil�g tele van
lehet�s�gekkel. az a feladatotok, hogy vess�tek bele magatokat ezekbe a
lehet�s�gekbe, �s �ljetek vel�k! �lj�tek �t �ket! nyilv�nuljatok meg,
teljesedjetek ki �ltaluk! az ember lehet�s�gei korl�tlanok. a n�veked�snek, a
fejl�d�snek soha nem kell megtorpannia. b�tran vess�tek bele magatokat az istenn�
f�ny�be, s egy �j vil�gban fogj�tok tal�lni magatokat. k�pzelj�tek el, hogy az
ez�st energia megt�lti a testeteket �s negyedik dimenzi�s asztr�ltesteteket.
felbontja az �sszes k�t�st, lebontja az �sszes korl�tot, hogy teljesen,
t�k�letesen minden aspektus�ban egyek lehessetek az anya-istenn�vel.

�s most az arany l�ng gyullad fel a szemetek el�tt, az atya-isten l�ngja. ez az az


energia, amely megmelengeti a lelketeket, megv�d, �s az �j tudatoss�g �j vil�g�ba
vezet. k�pzelj�tek el, amint �tj�r az �tsz�r�s rezg�s, �s tegy�tek oda a
testetekben, ahov� j�nak l�tj�tok. azzal, hogy negyedik dimenzi�s
asztr�ltestetekbe �ltetitek ezt a l�ngot, eg�sz csakra-rendszeretek elszabadul az
asztr�lis vil�g m�lys�geib�l. ez az utols� l�p�s, amelyet meg kell tennetek, hogy
kiszabaduljatok a pokolb�l. egyenesen az aranykor sz�v�be �rkeztek. ez az a kor,
amelyben mindenben, amit csak teremtetek, az anya-atya-isten nyilv�nul meg �s
fejez�dik ki.

ha elsaj�t�tj�tok ennek a l�ngnak a rezg�s�t, minden �rz�ketek megny�lik azok


el�tt a rezg�sek el�tt, amelyeket ez a hatalmas teremt� er� bel�tek programozott.
felid�z�dik bennetek a f�ny eredeti programja, amelyet m�g az asztr�lis s�k
megteremt�se el�tt magatokban hordoztatok.

imm�r gyors iramban vagytok k�pesek magatokba sz�vni az arany-tudatoss�g


lenyomat�t -- azt, amelyet az atya-isten valamennyi�t�kre kivet�t. ez a
sz�vcsakr�tok k�z�ppontj�ba ker�l, s ott �nmaga tov�bbi kibontakoz�sa ir�ny�ba
hat.

f�ldi �letetek h�tral�v� r�sz�ben mindent a sz�vcsakr�tokon kereszt�l fogadtok be.


bolyg�tok �teri test�ben le vannak rakva az �j vil�g alapjai. ti vagytok a
horgony-rendszerek, a megtart�k -- s ezt a sz�vetekkel teszitek.

�dv�z�lj�tek h�t ezt az �j rezg�st, amely ugyan most �j nektek, de egykor a


birtokotokban volt, �s amelyhez isteni jogotok van. mindannak a tudatnak az arany
lenyomata ez, amit csak valaha megtestes�tettetek: magasabb rezg�s�, nagyobb
frekvenci�j�, fels�bb b�lcsess�get �s tud�st k�pvisel.

l�legezz�tek be, legyen saj�totok, engedj�tek meg magatoknak, hogy higgyetek az


isteni b�lcsess�g �tmutat�s�ban. fogadj�tok el az atya-isten b�lcsess�g�t, amely
bennetek �s k�r�l�ttetek munk�lkodik. engedj�tek, hogy az atya-isten b�lcsess�ge
nyilv�nuljon meg minden �lm�nyetekben, mindenben, amin csak kereszt�lmentek.
jelents�tek ki: istent�l val� f�lelmetek elt�r�ltetett -- azt mindenest�l
elem�sztette az arany l�ng. l�ss�tok az arany l�ngot lelki szemeitek el�tt, �s
tegy�tek ezt a rezg�st magatok�v�.

az arany l�ngnak �s �tsz�r�s kivet�t�s�nek hat�s�ra bolyg�tok valamennyi f�rfi


aspektusa igazra fordul, s porr� lesz mindaz, ami valaha megbecstelen�tette ezt az
energi�t. mindazok pedig, akik vissza�ltek a var�zser�vel, akik a szertart�s �s a
r�tus szents�g�t arra haszn�lt�k, hogy m�sokat ir�ny�tsanak �s manipul�ljanak,
most elbuknak, s az eg�sz vil�g el�tt leleplez�dnek.

az�rt nagyon fontos ez a leleplez�d�s, mert csak �ltala �llhat helyre a kollekt�v
tudat sz�v�ben a bizalom, a hit, a szeretet �s a rem�ny. ez az aranykorba vezet�
h�d, �s ennek a h�dnak 2010-re el kell k�sz�lnie.

2010 �s 2012 k�z�tt beteljesedik a h�d�p�t�s folyamata, s 2012 december 21-�ig az


emberis�g lelk�nek, teljes tudat�nak a rezg�se �t kell, hogy haladjon a h�don, meg
kell hogy �rkezz�k az �t�dik dimenzi�ba. valah�nyszor ilyenfajta aktiv�l�s
t�rt�nik, n�velitek a bolyg�tudat rezg�s�t �s seg�titek a h�d�p�t�s folyamat�t,
amir�l az im�nt besz�ltem. mindezt magatokban teremtitek meg -- rendk�v�l fontos
ugyanis, hogy valamennyien �tmenjetek ezen a folyamaton, hogy azut�n a f�ny
k�veteik�nt �s az anya-atya-isten k�pvisel�ik�nt �s h�rn�keik�nt �lhessetek
tov�bb.

h�d�p�t�si folyamtatotok azonban m�r 2008-ra befejez�dik: ekkorra tudatotok �s


rezg�setek sok aspektus�t a tizenkettedik dimenzi�ba emelitek. fontos, hogy a
f�nymunk�sok, mint ti is, fenntarts�k ezt a tizenkettedik dimenzi�s rezg�st. ennek
c�lja, hogy t�bb f�ny jusson a bolyg�ra, s ezzel megk�nny�tse azoknak a lelkeknek
az �tj�t, akik m�g mindig a pokol ill�zi�j�ban s�nyl�dnek.
ti, sok m�s f�nymunk�ssal egy�tt azok k�z� tartoztok, akik meg�rtett�k,
elsaj�t�tott�k a szertart�s �s a r�tus hatalm�t, akik tiszt�ban vannak azzal, hogy
spiritu�lisnak lenni nem m�s, mint minden l�tez�ben tisztelni az anya-atya-istent.

a ti feladatotok az igazs�g kereteinek megnyit�sa, hogy mindenkinek megmutass�tok:


mindaz, ami nem az anya-atya-isten m�s�t testes�ti meg, ill�zi�, hologram csup�n,
s nem l�tezik.

felfeditek majd a vil�g el�tt, hogy mib�l is �ll az ill�zi�. el kellett hoznunk
benneteket �s a hozz�tok hasonl�kat id�ig, �nmagatokban a meg�rt�snek erre a
pontj�ra, s ilyen m�ly szinten �tadni nektek mindezt, mert amikor az emberis�g
t�bbi r�sze r�d�bben az ill�zi� hatalm�ra, p�nik fog kit�rni.

sokan t�rdre hullanak majd f�jdalmukban, amikor r��brednek: mennyit �ldoztak


�let�kb�l az ill�zi�ra.

r� fognak j�nni, hogy f�lelemre �ldozott �veiket azzal az �rd�ggel t�ncolt�k


v�gig, amellyel az egyh�z m�telyezte a vil�got. f�ny der�l ezekre a hamis
pr�dik�ci�kra, s r��bredtek: az anya-atya-isten �s ut�pia l�tom�sa mindig is
l�tezett, de a f�stf�gg�ny, az ill�zi� f�tyla, a s�t�ts�g vizei elv�lasztottak
benneteket a mennyt�l, s ez�rt a f�ld�n a f�lelem ill�zi�ja uralkodott. most
g�tfut�s az utatok, f�nymunk�sok. de ennek v�ge lesz. egyszer-s-mindenkorra
elt�rlitek az ill�zi� f�tyl�t, a s�t�ts�g vizeit, a poklot. l�t�k lesztek:
mindenen kereszt�ll�tok. megdolgoztok �rte: a ti feladatotok, hogy m�s lelkeket is
megismertessetek az �tsz�r�s l�nggal, hogy hirdess�tek: mekkora hatalma van az
ill�zi�nak. ahogy v�gighaladtok a p�ly�n, megmutatj�tok a t�bbieknek, hogyan
vegy�k rajta az akad�lyokat, hogyan jussanak t�l rajtuk.

ti, �s mindazok, akik e szavakat hallj�k-olvass�k, megtapasztalj�tok, mit is


jelent igaz�n felszabad�t� hadseregnek lenni. szem�lyes felszabadul�stokkal
beolvadtok azoknak az arkangyaloknak �s felemelkedett mestereknek a dimenzi�iba,
akik a felszabad�t�s nagyszer� hierarchi�j�t k�pviselik.

az elm�lt 36 h�napban a f�ny galaktikus sz�vets�ge mindannyi�tokat figyelemmel


k�s�rt. ki�rdemelt�tek a jogot, hogy �gy haladhassatok �t a poklon, hogy k�zben
arany f�nybubor�k vegyen k�r�l, s ne �rinthessen meg a pokol m�lys�ge, puszt�t�
l�ngja.

a f�ny hoz�i vagytok, �j hajnalt hoztok a s�t�ts�ggel k�zd� lelkeknek.

hogy mindez beteljesedj�k, most a beteljesed�s feh�r l�ngja lobban fel a szemetek
el�tt. ez a l�ng elpuszt�t mindent, ami ak�r a legkisebb m�rt�kben is az ill�zi�
rezg�s�t testes�ti meg. l�legezz�tek be ezt a l�ngot l�nyetek minden szintj�re,
n�velj�tek, terjessz�tek, vet�ts�tek ki minden dimenzi�ra, amelynek tudat�ban
vagytok, �s arra is, melyr�l nincs tudom�sotok. a feh�r l�ng a megvil�gosod�s
feh�r f�nye. a feh�r galamb a feh�r l�ng jelk�pe. valah�nyszor feh�r galambbal
tal�lkoztok, �n, saint germain eml�keztetlek: milyen hatalmatok van az�ltal, hogy
a f�ny viv�i vagytok, milyen hatalmat ad nektek, hogy az anya-atya-isten mint�j�ra
az � teremt� t�rsai vagytok. eml�keztessen ez a szimb�lum a f�ny �tj�n val�
kitart�sra, arra, hogy a f�ld�n ti vagytok a menny megteremt�i. egy�tt teremtetek
valamennyi fiv�retekkel �s n�v�retekkel. �j vil�got teremtetek: egy magasabb
frekvenci�j� vil�got. a feh�r l�ng �s annak �tsz�r�s rezg�se az, ami az �t�dik
dimenzi�ba viszi minden aspektus�t valamennyi embernek, aki hajland� befogadni a
f�nyt. most teh�t igyekezzetek, hogy mindaz, amit k�szek vagytok befogadni, az
anya-atya-isten f�ny�be ker�lj�n, s mindaz, amit elengedn�tek, elt�nj�k. azon
legyetek, hogy amit elengedtek, annak hely�be az anya-atya-isten f�nye l�pjen.

mai beavat�sotoknak k�sz�nhet�en megv�ltozik az aur�tok szerkezete �s f�nye.


auramez�t�k ker�let�n, legk�v�l az anya-atya-isten ragyog� feh�r f�nye lesz az a
sz�n, ami aurarezg�setek t�bbi r�sz�nek sz�n�t keretbe foglalja. ahogy n�vekedtek,
sz�neitek v�ltoznak, de auramez�t�kb�l ez a feh�r f�ny sosem t�nik el. a rezg�s
folyamatosan terjed �s emelkedik. ahogy spir�l mozg�ssal felfel� emelkedik,
tudatotokat is mag�val emeli.

valamennyien a magasabb dimenzi�k rezg�s�t vett�tek �t. ne feledj�tek: lehet, hogy


emiatt nehezebben viselitek el a negat�v, s�r� er�k jelenl�t�t. kellemetlen lesz
sz�motokra minden olyan energia, ami nem magas rezg�st t�mogat vagy tartalmaz. azt
is tudnotok kell azonban, hogy ha nem is veszitek �szre a [k�ros] rezg�seket, az
aur�tokat k�rbefog� feh�r f�ny mindig megv�d. ahov� csak mentek, ez a f�ny minden
helyet bek�dol, s automatikusan seg�ti, hogy abban a k�rzetben megv�ltozz�k a
rezg�si energia, azaz beind�tja a v�ltoz�s folyamat�t. sz�njatok id�t arra, hogy
meggondolj�tok: mit �s hogyan szeretn�tek megteremteni. mindegy, mivel kapcsolatos
dologr�l van sz�. A l�nyeg, hogy most, ebben a pillanatban mi a legfontosabb a
sz�veteknek.

befejez�s�l k�pzelj�tek el, hogy negyedik dimenzi�s asztr�ltestetek teljes


eg�sz�ben feh�r f�nybe ker�l, s a feh�r f�ny elem�szti ezt a testet. amint ez
megt�rt�nik, elt�nik k�r�l�ttetek a gonosz �s a s�t�ts�g asztr�lis s�kja, �s a
f�ny magasabb vil�gaiban tal�lj�tok magatokat.

engedj�tek, hogy ezeknek a csod�latos helyeknek az eml�ke megteremtse fejetekben a


k�p�ket. tekintsetek k�r�l! n�zz�tek a sz�ps�get! �gy eml�keztek ezekre a csod�s
magasabb dimenzi�kra. a k�pzeletetek nem m�s, mint az elfelejtett, m�s vil�gokra
val� eml�kez�s. azt tan�tott�k nektek, hogy a k�pzelet az ill�zi� eszk�ze.
val�j�ban azonban k�pzeletetek mindazoknak a vil�goknak az eml�ke, melyeknek
r�szei voltatok, amelyekb�l j�ttetek, amelyekkel kapcsolatba ker�lt�k. tudatotok
rendszeresen m�s, megv�ltozott �llapotokba ker�l. El kell ismernetek, tudat�ra
kell �brednetek, milyen hatalmas k�pess�geitek vannak, hogy nem vagytok bez�rva a
h�romdimenzi�s vil�gba. m�s vil�gokba is eljuthattok. min�l ink�bb tudat�ban
vagytok annak, mit tesztek az energi�tokkal, ann�l ink�bb birtokba vehetitek ezt a
hatalmat, ann�l nagyobb lesz egy�tt-teremt� er�t�k.

�n, saint germain, a gy�gy�t� angyalaitok, v�delmez� vezet�itek, �gi mestereitek


�s a mester-vezet�itek seg�ts�g�vel megpecs�telem a beavat�st, amelyen ma
kereszt�lmentetek, s a s�r�s�g kollekt�v asztr�ls�kj�n t�li, magasabb dimenzi�kban
megpecs�telem az energi�tokat.

most magatok d�nthetitek el, hogy visszat�rtek-e a pokolba. ha akartok,


visszamehettek a negyedik dimenzi�s, als� asztr�ls�kra. ezt teszitek, ha �gy
d�nt�t�k, hogy energi�tokat a f�lelemre, a korl�toz�sra, az aggodalomra
ford�tj�tok, s a retteg�s, a f�jdalom �s a megb�ntotts�g k�peinek felid�z�s�re
haszn�lj�tok. els�sorban ez teremtette a poklot. �s persze �gy teremthetitek �jra.

meger�s�tj�k, hogy a templom, amelyet ma teremtettetek, a sz�vcsakr�tokon �t


kapcsol�dik hozz�tok.

�n, saint germain �dv�z�llek mindannyi�tokat a f�ny vil�g�ban, ahol velem egy�tt
emelkedhettek fel. tan�tani �s vezetni foglak benneteket itt. mindannyi�toknak
k�l�n f�nyprogramot teremtettem.

ez a testre szabott program ker�l �sszhangba mostani isteni utatokkal, s annak


megfelel�en hajt�dik v�gre.

amikor csak sz�ks�g�t �rzitek, nyugodtan forduljatok hozz�m �tmutat�s�rt �s


seg�ts�g�rt.

szem�lyes, csal�di �letetekben ti vagytok az �tsz�r�s l�ng let�tem�nyesei. ti


�ltetitek el bar�taitok, ismer�seitek k�rnyezet�ben, abban a fizikai k�rnyezetben,
amelyben mozogtok.

lehet�v� tett�tek a term�szetnek, hogy �gy kommunik�ljon veletek, ahogy azt m�g
sosem tapasztalt�tok. ennek az �j rezg�snek k�sz�nhet�en az �llatvil�g is jobban
tudat�ban lesz energi�toknak.

val�sz�n�, hogy mostant�l t�bbet l�ttok, hallotok �s �reztek meg abb�l, ami a
term�szetben t�rt�nik, s abb�l, ahogyan az �llatvil�g kommunik�l. az �let minden
form�ja r�szese az �let szertart�s�nak. az emberis�g elszakadt att�l, milyen
fontos �nnepelni az �letet, s a h�laad�s, a teremt�s szertart�s�val h�dolni neki.
�s ezt a szertart�st �lvezni kell!

valah�ny �j ciklus kezd�dik, mind �j energi�t hoz mag�val, s mikor lez�rul a


ciklus, vele egy�tt t�vozik a r�gi energia is. a napfordul�k ideje k�l�n�sen
alkalmas az �nnepl�sre, a szertart�sra, a r�tusra.

az �let legfontosabb r�tusa a spiritu�lis utaz�s -- hiszen ez az anya-atya-isten


jelenl�te befogad�s�nak folyamatos r�tusa. az �letnek egyetlen, egyszer� szab�lya
van: csak olyat tegy�l, amivel senkinek nem �rtasz. tegy�tek fel magatoknak a
k�rd�st: mi lesz a k�vetkezm�nye annak, amit tenni sz�nd�koztok, kinek �rt? �rt-e
�nmagatoknak vagy b�rki m�snak? ha senkinek nem �rt, a szellem r�tus�t
gyakorolj�tok.

amikor a spiritualit�st gyakorolj�tok, nagyon fontos a tiszt�nl�t�s, hiszen


tiszt�ban kell lennetek a teremt�s t�rv�nyeivel, vil�gotok t�rv�nyeivel, a
naprendszer, a kozmosz, a vil�gegyetem t�rv�nyeivel. csak �gy �rthetitek meg, hogy
minden egy, �s hogy hogyan teremt�dik meg minden a l�tez�sben.

mostan�ban a k�t legfontosabb v�ltoz�s, melynek tan�i lehettek, egyfel�l az, hogy
v�ltoz�ban van az emberis�gnek az �llatvil�ggal, illetve a term�szettel val�
kapcsolat�nak rezg�se, m�sfel�l, hogy v�ltozik az a rezg�s is, ahogy az emberek
viszonyulnak egym�shoz. a megtisztul�s, a m�regtelen�t�s mozgalmas id�szak�t
�litek.

mint mondtam, mindenki el�tt leleplez�dnek azok, akik eddig vissza�ltek a


hatalommal, akik nem seg�tettek �gy, ahogy �g�rt�k, akik nem teljes�tett�k az
�g�ret�ket. ez er�t �s �nbizalmat az embereknek. meg�rtik, hogy az�rt nem tudtak
egy�tt-teremteni, mert abban az ill�zi�ban �ltek, hogy valamilyen k�ls� er�re
szorulnak.

ezzel a hatalom ism�t az emberis�g kez�be ker�l. Az ember bel�phet, s hozz�juthat


a f�ny �s a hatalom bels� erej�hez, egy�tt teremthet az anya-atya-istennel, er�s
k�z�ss�geket alkothat, amelyekben minden sz�ks�geset meg tud teremteni. ez
nyilv�nul meg a mostani, new orleans-i trag�di�ban.

m�s, hasonl� trag�di�k m�g t�bb teret �s szabads�got engednek a s�t�ts�g er�ivel
szemben, amelyek a csoportos lelkeket -- mint amilyen ti vil�gotok -- hamis
hiedelembe tartj�k, hamis biztons�g�rzetbe ringatj�k.

a lelkek megszabadulnak, megtal�lj�k bels� erej�ket, s felid�zik: ha egyik


hatalmas l�ny egyes�ti erej�t a m�sikkal -- a f�nnyel --, hogyan teremthetik meg
isten felszabad�t� hadsereg�t. �s akkor a vil�gotok val�ban szabad vil�g lesz.
most nem igaz�n az.

tegyetek meg mindent, hogy nap, mint nap gyakorolj�tok azt a r�tust, amellyel az
anya-atya-isten teremt�s�nek eg�sz m�v�t �dv�zlitek. �dv�z�lj�tek �s vonj�tok be
ezt a teremt�st az energi�tokba, s k�rj�tek, hogy egy�tt teremtsen veletek.

saj�t er�t�ket �s k�pess�geiteket feler�s�ti a term�szet, az �llatvil�g, az


�sv�nyvil�g ereje. ha egy mester teremteni akar, isten minden k�pess�g�vel tudnia
kell �lni. minden rendelkez�sre �ll� alkot�elemet �s er�forr�st haszn�lnia kell,
hogy teljes eg�szet teremtsen. ha csak az �rtelemre vagy az �rzelmekre
t�maszkodtok, m�vetek t�r�keny lesz, s fontos tulajdons�gok, �sszetev�k hi�nyoznak
bel�le.

legyetek teljesen tudat�ban mindennek, ami k�r�lvesz: a term�szet minden


form�j�val! ez er�sebb� tesz, megn�vekedett hatalmatok pedig minden teremt�s
erej�t gyarap�tja: az �llatok�t, a n�v�nyek�t, az �sv�nyok�t, a f�vek�t, a
rovarok�t egyar�nt. n�veli a f�ld�n az �leter�t -- a f�ld�n, amelyen �ltek.

�jrateremti a f�ld �sv�nyait, amelyek azt�n visszaadj�k �teleitek �leterej�t.


vissza�ll�tja az �llatok t�pl�l�k�nak �let�t �s �leterej�t. �letet hoz vil�gotok
vizeibe. visszaford�tja a vizekbe, �teletekbe, elm�tekbe �s sz�vetekbe jutott
m�rgek negat�v hat�s�t, s azt a negat�v hat�st, amelyet az alacsonyabb rezg�s�
asztr�lis s�k gyakorolt a vil�gotokra. elt�nik a m�reg. ti vagytok a m�reg
ellenszere. �s akit csak meg�rintetek, aki visszaeml�kszik az igazs�gra -- ahogy
mi felid�zt�k bennetek az igazs�g eml�k�t -- ugyan�gy ellenszerr� v�lik.

megtiszteltet�s sz�momra, hogy veletek lehettem ma, hogy k�zvet�thettem nektek ezt
az eml�kezet-�breszt� �zenetet. egyszer�en egy felfriss�t� tanfolyamot tartottam
nektek. az, hogy �ltek-e vele, kiz�r�lag rajtatok m�lik. ha az �let tisztelet�t
szertart�sokba, m�s sz�val szent tettekbe �ntitek, l�lekben gyarapodtok, s
rezg�sben, a szeretet �rad�s�val lesztek gazdagabbak. min�l er�sebbek vagytok,
ann�l nagyobb hatalmat nyertek a gy�gy�t�shoz, a v�ltozat�shoz. a f�ny, amely
bennetek felragyogott, m�sok f�nye lesz, m�sokban is kigy�l majd: a f�nynek
terjednie kell. a f�nyt nem lehet egy helyben tartani. mindig megtal�lja a m�dj�t,
hogyan jelenj�k meg -- �s meg is jelenik.

2500 �ve voltak, akik ki akart�k oltani a f�nyt -- �m visszat�rt, hatalmas er�vel.
mindannyian hatalmas er�vel t�rtetek vissza. elvesztett�tek az �leteteket. nem
vesztett�tek el azonban a lelketeket, a b�tors�gotokat, nem vesz�tett�tek el a
kitart�sotokat, hogy elhozz�tok a f�ldre a f�nyt �s az anya-atya-isten igazs�g�t.
valamennyien megesk�dtetek: gondoskodtok arr�l, hogy f�ldanya test�nek minden
egyes homokszemcs�j�be bev�s�dik az �let igaz �zenete. �s most itt vagytok. nem
mindenki eml�kszik k�z�letek erre az esk�re, de itt vagytok, a f�ny �tj�nak
harcosak�nt. m�r nem a f�lelem �tj�n agg�lyoskodtok. v�gezz�tek el az �let
szertart�s�t! �nnepelj�tek a teremt�s r�tus�t, amely visszahozott, amely �j
form�ban h�vott �letre. �s azok az �letform�k -- emberek, projektek, gy�gym�dok,
kreativit�s --, amelyek bel�letek, �ltalatok sz�lettek, tov�bbadj�k isten
�r�ks�g�t a j�v�nek.

a teremt�s r�tusa ism�t �letre h�vta az aranykort. l�tj�tok, itt a bizonys�g: a


f�nyt, az igazs�got nem lehet megsemmis�teni. az egyszer volt aranykor visszat�rt,
s m�g hatalmasabb, mint annak el�tte. er�sebbek, b�lcsebbek vagytok. mesterek
vagytok. s tudom, hogy eml�keztek erre.

ne sajn�lj�tok az id�t, s vegy�tek sorra az �let minden aspektus�t: melyik mit


hoz, mit visz el.

adjatok id�t magatoknak nap mint nap, s v�lasszatok magatoknak napokat a f�ldanya
ciklusaib�l, amikor r�tusokat, szertart�sokat v�geztek: h�l�t adtok az �let
csod�j��rt, a gy�gy�t�sok�rt, az akad�lyok�rt, amelyekkel szembes�ln�t�k kellett,
s amelyek val�j�ban ink�bb �lc�zott �ld�sok.

az �lc�t nektek kell levennetek. a ti feladatotok, hogy megsz�ntess�tek az


ill�zi�t, hogy felfedj�tek az igazs�got, hogy visszaadj�tok a hatalmat az
embereknek. magatokkal kezdt�tek a folyamatot. az embernek nem kell templomba
mennie, ha r�tust, szertart�st akar v�gezni, ha h�l�t akar adni �s istennel akar
t�rsalogni. a templomba j�r�s k�pzelt k�telezetts�ge csak korl�tot szabott az
anya-atya-istennel folytatott p�rbesz�de-teknek.

r�tusotokat egy perc alatt, ak�rhol, ak�rmikor elv�gezhetitek. j�jjetek �ssze m�s
lelkekkel, hogy szertart�ssal �nnepeljetek. adjatok h�l�t minden�rt, ami a
testetekkel t�rt�nik! adjatok h�l�t minden�rt, ami a f�lddel t�rt�nik, s tarts�tok
meg az �let r�tus�t. legyen az szent szertart�s!

mindannyian meg�rtettetek?

[egyet�rt�s]

ideje, hogy t�vozzam, �m energetikailag mindig jelen vagyok, veletek vagyok.


megism�tlem: megtiszteltet�s volt veletek lennem ma. er�snek �rz�m meg �tsz�r�s
l�ngotokat. ne feledj�tek a feh�r l�ngot, amely megpecs�telte, magasabb rezg�sbe
emelte az energi�tokat.

nem vagytok m�r az als�, asztr�lis vil�g �ldozatai.

�n vagyok saint germain, s meg�ldalak benneteket.

au revoir.

au revoir.

*************

kuthumi vagyok, most visszaj�v�k. �dv�z�llek benneteket, szeretteim.

[�dv�zlet, lord kuthumi.]

van k�rd�setek azzal kapcsolatban, amit saint germaint�l hallottatok?

-- lord kuthumi, el tudn�d magyar�zni az �tsz�r�s l�ng rezg�s�t?

-- n�v�rem, az �tsz�r�s l�ng frekvenci�ja �s rezg�se �lland�an v�ltozik. a l�ng


minden rezg�se speci�lis c�lokat szolg�l. maga az �tsz�r�s rezg�s arra szolg�l,
hogy �tj�rja az energia minden dimenzi�j�t, amely korl�tozta �leteteket,
tapasztalataitokat. rezg�se megn�veli a rezg�s�t az ember minden olyan
aspektus�nak, amelyet eddig az als�, asztr�lis s�k tartott fogva, hogy az �t�dik
dimenzi�ba emelkedhessen. �rted?

-- igen, k�sz�n�m.

-- sz�vesen. l�tom, saint germain el�g vel�s volt, igaz?

[nevet�s]
-- szeretteim, van valami, amit a szellem el� hozn�tok, amivel kapcsolatban
seg�ts�gre lenne sz�ks�getek, amiben hasznotokra lehet�nk, miel�tt lepecs�telj�k
ezt az energiah�l�t?

-- igen, lord kuthumi. milyen kapcsolat van saint germain �s merlin k�z�tt?

-- ha �gy k�pzelitek el merlint, mint egy energiatestet, amely k�l�nb�z� alakot


�lthet, sz�mos, �ltalatok ismert �s szeretett mester k�p�ben jelenne meg. merlin
energi�ja hat�rtalan. tulajdonk�ppen, magasabb szinten azt is mondhatjuk, hogy
isten egyik neve merlin. �rted?

-- igen, k�sz�n�m. �s van saint germainen k�v�l m�s l�ny is merlin


energiatest�ben?

-- [igen:] lord hilarion, saint germain, serapis bej, lady guinevere -- � [Merlin]
energi�j�nak egyik n�i frekvenci�ja, csak�gy, mint lady nada �s v�nusz istenn�. �k
a legismertebbek sz�motokra.

-- k�sz�n�m.

-- sz�vesen.

-- lord kuthumi, kor�bban k�rdeztem, hogy fejl�d�sem mostani szintj�n h�zam


energi�ja megfelel-e sz�momra. azt tan�csoltad, hogy tiszt�tsam meg jackkel. ezt
meg is tett�k, csak azt szeretn�m k�rni, hogy ellen�rizd: csakugyan megt�rt�nt-e a
tiszt�t�s vagy sem.

-- n�v�rem, �gy t�nik, minden tiszta.

-- k�sz�n�m.

-- sz�vesen.

-- lord kuthumi, kell-e m�g tennem valamit a lady grey v�rosban, miel�tt t�vozom?
-- igen, m�gpedig nagyon is fontos tennival�d van: egy b�cs�szertart�s. vil�gos?

-- igen.

-- �r�mmel hallod ezt, igaz?

-- [nevet�s] igen, nagyon �r�l�k. nagyon �r�l�k.

-- egy pillanatra el kellett gondolkodnod, ugye?

-- nem! �s egy sz�p foly�hoz k�sz�l�k.

-- mi is. �s a szellem seg�ts�g�t szeretn�m k�rni a gyerekeimmel val�


kapcsolatomban. �gy �rzem, valami elakadt. azt �rzem, hogy tal�n egy kicsit f�lek,
hogy t�bbet mondjak nekik magamr�l, arr�l, hogy mit is csin�lok itt.

-- testv�rem, val�j�ban ez a legjobb pillanat, hogy elkezd felt�rni el�tt�k a


val�di �nedet. az�rt tan�csoljuk ezt, mert ez seg�t, hogy val�di �nmagukat
fel�p�ts�k. amikor egy gyerek olyan energiaszintet �rz�kel, amely nem hordoz
igaz(i) rezg�st, maszk m�g� rejt�zik. �rted? ha most �szinte vagy vel�k, az
k�miailag, szellemileg �s �rzelmileg egyar�nt fontos v�ltoz�sokat ind�t el az
�let�kben. azt aj�nljuk: k�rj seg�ts�get mindegyik gyermeked szellemi sz�leit�l,
m�ri�t�l, j�zust�l, �s b�rki m�s f�nyl�nyt�l, akir�l tudod, hogy dolgozik a
gyermekeiddel. k�rd a seg�ts�g�ket! vil�gos? energiah�l�t hoznak majd l�tre, hogy
seg�ts�k ezt a folyamatot. igyekezz, hogy gyermekeid l�ss�k benned az igazs�got, s
kegyelemben, t�k�letes, csod�s �s harmonikus m�don reag�ljanak. k�rd, hogy amit
el�j�k t�rsz, az harmonikus, t�maszt ny�jt�, kiegyens�lyozott �s t�k�letes
v�ltoz�sokhoz vezessen benn�k. Vil�gos? v�g�l pedig k�rd, hogy minden az �rintett
lelkek magasabb akarata szerint t�rt�nj�k. v�laszoltam a k�rd�sedre?

-- igen. k�sz�n�m.

-- sz�vesen.

-- lord kuthumi, tudn�l �tmutat�st adni, mikor k�lt�zzem vissza durbanba?


-- mi lenne, ha te mondan�d meg nekem?

-- a lehet� leghamarabb?

-- akkor ez az, amit meg kell teremtened, nem?

-- igen.

-- �rzed, hogy milyen gyorsan bevezet�dt�l az egy�tt-teremt�s vil�g�ba?

-- ez igaz.

-- haszn�ld h�t az er�det, val�s�tsd meg!

-- k�sz�n�m.

-- nincs mit.

-- miel�tt azonban folytatn�m, hadd magyar�zzak m�g el valamit, n�v�rem. az id�


ill�zi� -- ha teh�t nem adok neked d�tumot, tudod, mit tegy�l?

-- teremtsek egy elk�pzel�st, egy gondolatot r�la?

-- igen. �s [a hat�rid�] csak korl�tozza azt a k�pess�gedet, hogy el�bb vagy ut�bb
val�ra v�ltsd a tervedet. tudod, mit kell tenned, mint minden l�lek. ha konkr�t
napot vagy �r�t �ltetek a fejedben, ezzel csak vesztesz az er�db�l. �gy ink�bb
tiszta lappal hagyunk, hogy �gy cselekedj, ahogy j�nak l�tod.

-- ez ad igaz�n hatalmat a kezembe!

-- j�l van, akkor j�l v�geztem ma a dolgomat.


-- k�sz�n�m.

-- van m�g valami?

-- lord kuthumi, az ut�bbi h�napokban menstru�ci�imat er�s f�jdalmak k�s�rik. mi


lehet ennek az oka, s tehetek-e valamit, hogy valamennyire legal�bb enyh�tsem a
f�jdalmat?

-- n�v�rem, sok n� �li �t mostan�ban ugyanezt. annak a k�vetkezm�nye, hogy


rendk�v�l er�sen l�pett m�k�d�sbe az istenn�-energia. minden n� ezen a bolyg�n,
aki csak tudatosan kapcsol�dik az istenn�-energi�hoz -- mint a te utadat j�r� n�k
is -- kisebb-nagyobb kellemetlens�geket tapasztal. egyesekn�l b�s�gesebb a
menstru�ci�, mert hiszen az nem m�s, mint a s�r� rezg�sek elenged�se. a
korl�toz�s, a hatalomt�l val� megfoszt�s er�ter�nek megt�r�s�r�l van sz�. Megt�rik
az az er�t�r, amely megakad�lyozta, hogy az istenn� teljesen birtokba vegye a n�
gy�k�r- �s szakr�lis csakr�it. lebomlanak a korl�tok azok k�r�l a n�k k�r�l, akik
tudnak teljesen azonosulni szenved�ly�kkel, akik tagadj�k befogad�k�pess�g�ket,
akik harcolnak rugalmass�guk, alkalmazkod�- �s fejl�d�k�pess�g�k ellen. �rted?

-- igen, k�sz�n�m.

-- sz�vesen.

-- lord kuthumi, mi a fogamz�sg�tl� tablett�k hat�sa?

-- a fogamz�sg�tl� tablett�k mindig is k�ros hat�ssal voltak a n�kre, mivel


megv�ltoztatj�k a hormon-rendszer�ket. ez�rt olyan fontos, hogy ma sokan akt�van
keresik az egy�b, alternat�v sz�let�s-szab�lyoz�si m�dszereket �s m�s term�keket.
az egyik istenn� azonban r�szletesen elmagyar�zta, hogy az a n�, aki teljes
kapcsolatban, �sszhangban van a test�vel, �rtelm�vel �s energi�j�val is tudja
szab�lyozni a fogamz�k�pess�g�t. ha a n� -- �s mellesleg a f�rfi is -- harm�ni�ban
van az anya-atya-isten isteni terv�vel, ezen bel�l saj�t �let�nek terv�vel, akkor
tudatosan kapcsolatba l�p az �rkez� l�lek terv�vel, a l�lek inkarn�ci�s v�gy�val,
s �gy minden szinten beleegyez�s�ket adj�k a fogantat�shoz. sz�let�s-szab�lyoz�sra
csak az�rt van sz�ks�g, mert az emberek f�lnek att�l, hogy teherbe esnek. mi�rt
kell f�lni a teherbe-es�st�l, ha egyszer az is r�sze a tervnek? nos, az�rt f�lnek
t�le, mert nem ismerik a tervet. az�rt, mert az emberek elt�volodtak, elszakadtak,
elz�r�dtak, �s a sz�l�i szerepben sokan csak neh�zs�get l�tnak. l�tj�tok, milyen
hossz� �t �ll m�g az emberis�g el�tt, hogy �jra egyes�lhessen istennel? nem a
k�ls� Istenr�l besz�lek, hanem a bels�r�l. amikor a f�rfi vagy a n� al�veti mag�t
az anya-atya-isten akarat�nak, r��bred, hogy val�j�ban saj�t lelk�nek akarat�t
fogadta el. ekkor nincs sz�ks�g fogamz�sg�tl�sra, mert a p�r pontosan tudni fogja,
mikor k�v�n egy l�lek vil�gra j�nni. tudni fogj�k, lehet-e t�rgyalni a l�lekkel,
hogy j�jj�n k�s�bb, lehet-e m�s szem�ly -- csal�dtag vagy a k�z�ss�gben valaki --
a megtestes�l�s eszk�ze. �gy van ez m�g �r�kbe-hagy�s vagy �r�kbefogad�s eset�n
is. mindenki tiszt�ban lesz a tervvel. �s pontosan err�l sz�l az aranykor.
�rtitek?

[helybenhagy� v�laszok]

l�tj�tok: az ember �nmag�t�l val� elszakad�sa okozta a betegs�get, s ez�rt lett


azut�n sz�ks�g a gy�gyszerre -- amit ismertek. van m�g valami?

-- lord kuthumi, szakmai tov�bbfejl�d�semr�l k�rdezlek. orvosi ter�leten dolgozom.


elj�tt-e az id� arra, hogy integrat�v szeml�let� orvosi m�dszereket vezessek be?

-- igen. lord arcturus m�r lef�ldelte azt az energia-rendszert, teh�t igen.

-- k�sz�n�m.

-- esetleg k�rhetn�d, hogy lord arcturus dolgozz�k veled a projekteden.

-- k�sz�n�m, k�rni fogom. �s akkor lenne m�g egy k�rd�sem. mit kell tennem a
pennyvel val� kapcsolatomban [itt egy r�szt nem lehetett hallani]?

-- hadd k�rdezz�k meg: az �szt�n�d mit s�g?

-- azt hiszem, hogy el kellene engednem, hogy meg kellene engednem, hogy �j dolgok
kezd�djenek.

-- �s mi�rt nem vagy biztos ebben?

-- mert nem vagyok biztos benne, hogy siker�lt teljesen kimosni a m�rget.

-- mit gondolsz, mi maradt vissza? mi az, ami els�k�nt, azonnal az eszedbe jut?
-- tal�n, hogy nincs er�egyens�ly?

-- akkor ezt kell megoldanod. az�rt k�rdeztelek ink�bb t�ged, ahelyett, hogy �n
mondtam volna meg neked, mert ebb�l valamennyien tanulhattok. ha legk�zelebb
ilyesfajta k�rd�st szeretn�tek feltenni, ha nem vagytok biztosak a dolgotokban,
akkor el�sz�r is �nmagatokban tiszt�zz�tok: mit�l f�ltek, mi az, amivel nem
vagytok �sszhangban? vegyetek sz�m�t�sba mindent. az ember minden probl�m�ja a
tagad�sb�l sz�rmazik. a tagad�st pedig az�rt v�lasztja az ember, mert f�l az
igazs�gt�l. sokkal nagyobb er�t lehet azonban mer�teni abb�l, ha szemben�ztek az
igazs�ggal, ha a v�g�re j�rtok a dolognak, mint ha tagad�sba menek�lt�k, s sok
ciklusra elh�zz�tok a folyamatot. ha teh�t az er�egyens�llyal van a baj, n�v�rem,
akkor ezzel foglalkozz. akkor is erre figyelj, ha az er�egyens�lynak ezt a hi�ny�t
csak a te sz�vedben �rzed -- ha �gy van, akkor magadban oldd meg ezt a probl�m�t.
�rted?

-- igen, k�sz�n�m.

-- �s akkor minden �sszhangba ker�l.

-- nagyon k�sz�n�m.

-- sz�vesen.

-- lord kuthumi, mi az alo�-f�l�k �s a bel�l�k k�sz�tett term�kek szerepe, miben


�ll gy�gy�t� erej�k?

-- azon k�v�l, hogy fel�bresztenek?!?

-- [nevet�s] igen.

-- j�l van. n�v�rem, az alo�-f�l�k rezg�se nagyon hasonl�t a sz�riusz �s arkturusz


vibr�ci�j�ra. vil�gegyetemetekben az orvostechnol�gia ter�n ma lord arcturus a
leger�sebb akt�v energiaforr�s. lord arcturus �s orvoscsapata rezg�sk�nt �s m�s
form�ban a legfejlettebb gy�gy�t� �s orvostechnol�giai rendszereket gy�jt�tte
�ssze. az alo�ban mindig is megvolt ez a tulajdons�g. a sz�riusnak nagy �rzelmi �s
energia-gy�gy�t� ereje van, amely az �llatok �ltal kibocs�tott rezg�sekben
jelentkezik. ismeritek a delfinek, a b�ln�k, a macskaf�l�k �s az elef�ntok
hat�s�t. ezeknek a fizikai teremtm�nyeknek a seg�ts�g�vel el tudj�tok engedni azt,
amit a betegs�g az �rtelemben �s a sz�vben megt�madott. ez a k�t energia egy�tt
rendk�v�l nagy gy�gy�t� er�.

amikor alo� ker�l a szervezetbe vagy alo�t helyeznek a fizikai testre, azokat a
gy�gy�t� folyamatokat ind�tja be, amelyeket az arkturusz �s sz�riusz tart k�zben.
�rted?

-- igen. k�sz�n�m.

-- sz�vesen.

-- szeretteim, itt az ideje, hogy lez�rjuk ezt az egy�ttl�tet. energi�itok


visszat�rnek a harmadik dimenzi�ba, �s az �tsz�r�s l�ng testetekbe �ltet�s�nek
folyamata teljes eg�sz�ben lezajlott.

mindannyi�tokat befogadunk teh�t a f�ny erej�be -- magunkhoz �lelj�k mindazt, akik


vagytok, akik voltatok �s akik lesztek.

mindannyi�tokat seg�tj�k �s vezetj�k az igazs�g �tj�n. meg�ldunk benneteket a


bels� er�vel, a b�tors�ggal, a t�relemmel, a kitart�ssal, a hittel �s az �sszes
f�ny-tulajdons�ggal, amire csak sz�ks�getek lehet, hogy utaz�sotokat
beteljes�ts�tek.

b�zzatok a sok l�thatatlan karban, melyre t�maszkodhattok. tudj�tok: soha, egy


pillanatig sem vagytok �s lesztek egyed�l az �ton, hiszen mindannyian egyek
vagyunk, s mindig veletek vagyunk, minden lehets�ges m�don.

az anya-atya-isten ragyog� f�nye vil�g�tsa meg az utatokat! k�s�rje minden


l�p�seteket �nbizalom! �ljetek mindannyian mindig �r�mteli �letet a vil�gotokban!

�n vagyok kuthumi, a szeretet �s b�lcsess�g aranysugar�nak chohanja, szeretettel


�dv�z�llek �s meg�ldalak benneteket.

adonai.

adonai.

**************
nos, itt v�gz�d�tt a beavat�s, a s�t�ts�g birodalm�val ezennel v�gezt�nk.

ezen t�l nek�nk m�r nem s�t�tkedik.