iºf hnX-cWw

tIcf k¿°m¿ Poh-\ -° m-cpsS tkh\ ˛ iº-f- {Iaw \S- ∏n- em- °¬
hnh-c-km-t¶-XnI hnZy-bn-eqsS kºq¿Æ hnI-k\w \S-∏n-em-°pI F∂XmWv tIcf k¿°m-cns‚ hnh-c-km-t¶-XnI hn`m-K-amb tIcf k¿°m¿ sF.Sn
anjs‚ e£yw. `c-W-cw-KØv hnh-c-km-t¶-Xn-IXzw kºq¿Æ-am-Ip∂tXmsS kpXmcy-amb Hcp {Iaw \S-∏n-em-°p-hm-\mWv Xncp-h-\-¥-]pcw Bÿm-\-ambn {]h¿Øn°p∂ tIcf tÉv sF.-Sn. anj≥ {ian-°p-∂-Xv.
"k¿∆okv B‚v t]tdmƒ AUvan\n-kvt{S-‰ohv sdt]m-kn-‰dn Hm^v tIcf
AYhm ""kv]m¿°v'' F∂ t]cn¬ sF.-Sn. anj≥ Bhn-jI
v -cn® ]≤-Xn-bn-eqsS
tIcf k¿°m¿ Poh-\-°m-cpsS s]mXp-hn-h-c-ßfpw iºf kw_-‘-amb F√m
{]{In-b-Ifpw \S-∏n-em-°p-I-bmWv Dt±-iw. k¿°m¿ ÿm]-\-ß-fnse A°u-≠nwKv
kw_-‘-am-b-Xpw, lmP¿ kw_-‘-am-b-Xpw, `c-W-]-c-hp-amb F√m {]{In-b-Ifpw
"kv]m¿°v'eqsS \S-∏n-em-°m-\mWv Dt±-in-bv°p-∂-Xv.
tIc-f-Øns‚ ap°nepw aqe-bn-ep-ambn 30,000 Øne-[nIw Hm^o-kp-I-fn-embn
122 ^o¬Uv hIp-∏p-I-fpw, 39 k¿°m¿ hIp-∏p-Ifpw hym]n-®p-In-S-°p-∂p. tIc-fk¿°m¿

hIp-∏p-I-fnse

am\-h-hn-`-h-ti-jnbpw,

iº-f-{I-ahpw

\S-∏n-em-°m≥

""kv]m¿°v'' Xøm-dm-bn-°-g n-™p.
Cu ]≤-Xn-{]-Imcw Hmtcm Poh-\-°m-c\pw "s]≥' \º¿ AYhm s]¿sa\‚v Fwtπmbv \º¿ \evIpw. CXp-hgn Poh-\-°m¿°v tPmen kw_-‘-amb F¥p
hnh-c-ßfpw hfsc Npcp-ßnb kabw sIm≠v e`y-am-Ipw. am{X-a√ Poh-\-°m-cpsS
tPmen-kw-_-‘-amb F√m hnh-c-ßfpw GIkz`m-h-Øn-ep-≈-Xpw, kpXm-cy-am-°p-Ihgn \nb-a-\-S-]-Sn-{I-a-ß-fpw, ]cm-Xn-Ifpw Ipd-bp-Ibpw hgn Btcm-Ky-I-c-amb
_‘w Poh-\-°m-c-\p-ambn ÿm]n-bv°m\pw km[n-bv°p-∂p. am\h hn`-h-tijn
hnI-k-\-Øn-e-[n-jvTn-X-amb F√m hnh-c-ß-fpw Htc Pme-I-Øn¬ BIp-∂Xv
sIm≠v thK-Øn¬ Xocp-am-\-߃ ssIs°m-≈m-\pw, {]iv\-߃ Xo¿∏m-°m\pw
km[n-bv°p-∂p.
iºfw, DtZym-K-°-b-‰w, ÿew am‰w XpSßn HutZym-Kn-I-amb F√m hnj-bßfpw ""kv]m¿°n''s‚ ]cn-[n-bn-em-hpw.

(F≥.-Pn.-H.-am-cpsS iº-f-]-≤-Xn -{Iaw \S∏nem-°p-∂-hn[w ]Sn-]-Sn-bmbn NphsS
tN¿°p-∂p.)
iºf kw_-‘-amb hnh-cWw (km-e-dn- am-t‰-gvkv)
Poh\-°m-cpsS iº-f-kw-_-‘-amb F√m {][m\ LS-I-ßfpw, ""kmedn
amt‰gvkv'' F∂ en¶n-eqsS Xmsg-Im-Wp∂ kv{Io≥ ˛ Zriy-Øn¬ hy‡-am-Ip-∂p.
DZm-l-c-W-Øn\v ""s{]k‚v kmedn'', ""t_mWkv'', ""s^Ãn-h¬ Ae-h≥kv''
apXem-b-h.
(Nn{Xw ˛ 1)

_n√nwKv kw_-‘-amb hnh-c߃ (F-Ã-ªn-jvsa‚v Hm^v _n¬ ssS]vkv)
1.

_n√nwKv kw_-‘-amb hnh-c-߃ AYhm ""FÃm-ªnjv Hm^v _n¬ ssS]vkv''
te°v IS-°p-hm-\mbn Nn{Xw 2 ¬ sImSp-Øn-cn-bv°p-∂-Xp-t]mse ""kmedn
amt‰gvkv ˛ FÃv. _n¬ ssS∏v''te°v t]mIp-I.
(Nn{Xw ˛ 2)
-2-

2.

""FÃv _n¬ ssS∏v'' F∂Xv ¢n°v sNøp-tºmƒ Hcp ]pXnb hnt‚m Xpd°p∂p. aq∂p ImWp-I.
(Nn{Xw ˛ 3)

3.

XpS¿∂v Un∏m¿´p-sa‚v (h-Ip-∏v), Unkv{SnIvSv (Pn-√) Un.Un.-H. tImUnte°v IS°p-I. At∏mƒ Xmsg Nn{X-Øn¬ ImWp-∂-hn[w hnh-c-߃ e`y-am-Ipw.
(Nn{Xw ˛ 4)

-3-

hnhcWw: hnh-c-߃ e`y-am-Ip∂ hn≥tUm-bn-eqsS FUn-‰v, _n¬ssS-∏v, Unkv{In]vj≥, slUv Hm^v A°u-≠v, slUv Hm^v A°u≠ns‚ hnh-cWw (hn-h-c-Ww),
πm≥ / t\m¨ πm≥, thm´Uv / Nm¿UvPv B‚v Uneo‰v F∂nh ImWmw.

-4-

FUn-‰nwKv F _n¬ ssS∏v (Hcp _n¬ ssS∏v FUn-‰p-sN-øp-∂-Xv)
sÃ∏p-Iƒ:
1.

CS-Xp-h-iØp ImWp∂ ""FUn‰v'' en¶v Aa¿Øp-I.

2.

F‚¿ sNbvXp-I-gn™ _n¬ssS∏v FUn‰v sNøp-I.

3.

sNbvXp-I-gn™ hnh-c-߃ tkhv sNøm-\mbn "A]vtU‰v' en¶v ¢n°v sNøp-I.
F‚¿ sNbvXp-I-gn™ hnh-c-߃ \o°w sNøm-\mbn "Iym≥k¬' en¶v ¢n°v
sNøp-I.

_n¬ ssS∏v Uneo‰v sNøp-hm≥ (_n¬ ssS∏v \o°w sNøp-hm≥)
sÃ∏p-Iƒ:
1.

he-Xp-`m-K-Øp≈ ""Uneo‰v'' en¶v ¢n°v sNøp-I.

2.

Uneo‰v sNøp-hm-\p≈ _n¬ssS∏v skeŒv sNøp-I.

hnh-cWw: iº-f-hp-ambn tN¿Øp-I-gn™ _n¬ ssS∏v FUn‰v sNtø-≠-Xn-s‚tbm
Uneo‰v sNtø-≠-Xn-s‚tbm Bh-iy-an-√.
s{]k‚v kmedn (\n-e-hn-ep≈ iº-fw)
Hmtcm DtZym-K-ÿ-cp-sSbpw \ne-hn-ep≈ iº-f-tØm-sSm-∏-ap≈ B\p-Iq-ey-ßfpw
F¬.sF.-kn. t]mep≈ sh´n Ipd-bv°-ep-Iƒ°p≈ kuI-cyhpw ""s{]k‚v
kmedn''

sa\p-hn-eqsS

e`n-bv°pw.

BZysØ

t{]mk- nw-Kn-eqsS

Xs∂

C≥{Insa‚p-I-fpsS (I-g n-™p-t]m-b-Xpw, hcp-hm-\p-≈-Xpw) hnh-c-ßfpw e`y-am-Ipw.
(Nn{Xw ˛ 5)

-5-

"s{]k‚v kme-dn-bpsS' hni-Zmw-i-߃
Ae-h≥kv ˛ DtZym-K-ÿ-cpsS ""Ae-h≥kv'' (B-\p-Iq-ey-߃) AYhm B\p-Iq-ey߃ kw_-‘n-®p≈ hnh-c-߃ tN¿°p-hmt\m \o°w sNøp-hmt\m ""Aeh≥kv'' sa\p-hn-eqsS e`n-bv°pw.
UnU-£≥kv: \ne-hn-ep≈ iº-f-Øn¬ ({]-k‚v kme-dn-bn¬) \n∂v F¬.-sF.-kn.
XpI t]mse-bp≈ sh´n-°p-d-bv°-ep-Iƒ UnU-£≥ sa\p-hn-eqsS \S-Øm-\m-hpw.
Ign-™-amkßfnse Nne Znh-k-sØbpw ASn-ÿm\ iº-f-Øn¬ \n∂p Nne-Zn-hk-sØbpw iºf …m_v, td‰v, \n›nX XpI (^n-IvkUv Fau-≠v)bpw Hmtcm-cp-Øcp-sSbpw IW-°p-Iƒ A\p-k-cn®v Ipdhp sNøm\pw km[n-bv°pw.
tem¨kv: DtZym-K-ÿ-cpsS temWp-Ifpw
4.

iº-f-c-lXn Ah-[n-°m-esØ `h-\-hm-S-I, kn.-Un.F XpS-ßnb B\p-Iq-ey߃.
iº-f-a-\p-h-Zn-°mØ Ah[n Zn\-ß-fn¬ km[m-c-W-bmb Poh-\-°m¿°v

HcpXc-Øn-e p≈ B\p-Iq-ey-ß fpw A\p-h-Zn-°m-dn√. F∂m¬ Cu kwhn-[m-\-ap-]tbm-Kn®v

iº-f-c-ln-X

Ah-[n-°m-eØv

A\p-h-Zn-°m-hp∂

k¿°m¿ \n›-bn-°p∂ {]Imcw km[y-am-°m-\m-Ipw.

-6-

B\p-Iq-ey-߃

5. amk-hy-Xn-bm-\-߃: Cu sa\p-{]-Imcw Hmtcm-am-khpw kw`-hn-°m-hp∂ iº-f∏-´n-I-bnse hyXn-bm-\-߃ \nco-£n-°m-\m-Ipw.
6. k_vkn-Ã≥kv Ae-h≥kv: kkvs]≥j≥ ImeØv Poh-\-°m¿°v Bizmk
iº-f-a-\p-h-Zn-°m-\p≈ {]{Inb Cu kwhn-[m-\-Øn-eqsS km[y-am-Ipw.
iºf \n¿Æ-b-hpw, hnX-c-Whpw
Bh-iy-amb LS-I-߃
1.

Hmtcm kn.-Un.-Hbv°pw s]≥ (s]¿a-s\‚v Ftπmbn \º¿) D≠m-bn-cn-°-Ww.

2.

Hmtcm Hm^o-knse kn.-Un.H (t{Um-bnwKv B‚v Unkv_¿kvsa‚v Hm^o-k¿)
bpsSbpw kn.-Un.H tImUv ]´n-I-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cn-°-Ww.

3.

kv]m¿°v At]-£-bn¬ A\p-im-kn-°p∂ coXn-bn¬ hnh-c-߃ tN¿Øn-cn°Ww.

4.

_n√p-Iƒ ssIImcyw sNøp∂ Poh-\-°m¿°v kn.-Un.H CXp-kw-_-‘n® AhIm-i-߃ \evIn-bn-cn-°-Ww.

5.

FÃm-_n-jvsa‚v ssS∏v sa\p {]Im-cw, IW-°p-Iƒ ssIImcyw sNøp∂
_UvP -‰nwKv Xe-h≥am-cpsS kΩ-X-tØmsSbmhWw _n¬ ]´nI cq]-s∏-Sp-tØ≠-X.v

6.

AIzn-‰≥kv {Kq∏p-Iƒ Bh-iy-amb coXn-bn¬ cq]o-I-cn-®n-´p-≠m-h-Ww.

7.

G‰hpw ]pXnb hnh-c-߃ Dƒs∏-Sp-Øn, \ne-hn-ep≈ iº-f-\n-c-°v, B\p-Iq-ey߃, sh´n-°p-d-bv°-ep-Iƒ, hmbv] F∂o LS-I-߃ icn-bmb coXn-bn¬
]pXp-°n-bn-cn-°-Ww.

8.

{]tXyI

_n√p-Iƒ

kw_-‘n®

hnh-c-߃,

AIzn-‰≥kv

hnh-c-߃

F∂nhbpƒs∏-SpØn \ne-hn-ep≈ iº-f-\n-c-°p-Iƒ {]Xn-]m-Zn-°p∂ t]Pv
]pXp-°n-bn-cn-°-Ww. CXn-\mbn A\p-h-Zn-®n-´p≈ tImf-߃ ]pXp°nsbgp-X-s∏S-Ww.

-7-

9.

ta¬∏-d™ Imcy-߃ ]q¿Æ-ambpw \nd-th-‰n-°-g n-™m¬, amk-i-º-f-\n-c-°pI-fpsS hnX-cWw F∂ ]pd-Øn-te°v t]mIpI:

amk-i-º-f-\n-c-°p-I-fpsS hni-Zmw-i-߃
1.

sa\p {i≤n-°p-I. Xnc-s™-SpØv ¢n°v sNtø-≠Xv C{]-Im-cw. kmedn amS-‰kv
˛ kmedn tπmk-knwKv ˛ a¥ven kmedn (Nn-{X-Øn¬ ImWp-∂-Xp-t]m-se)

2.

amk-i-º-f-sØ-∏‰n

{]Xn-]m-Zn-°p∂

en¶v

Xnc-s™-Sp-Ø-tijw,

]pXnb

hn≥tUm ImWp-I. (Nn-{Xw)

3.

iºfw e`n-t°≠ amkw, h¿jw F∂nh ]qcn-∏n-°p-I.

4.

hIp-∏v, Hm^o-kv, kn.-Un.-H. tImUv, _n√ns‚ kz`mhw F∂nh ]qcn-∏n-°p-I.

5.

F√m Poh-\-°mcpw F∂ en¶v Xnc-s™-Sp-°pI. hIp-∏v, Hm^o-kv, kn.-Un.-H.
tImUv, _n√v hnhcw F∂nh ]qcn-∏n® hnh-c-߃ {]Imcw Cu {]{In-b°v
XpS-°-am-Ipw. CtXm-sSm∏w Xs∂ kv{Io\n\p Xmsg CS-Xp-h-iØv Xpd-°p∂
]pXnb hn≥tUm BsI Poh-\-°m¿, iº-f-hn-X-cW {]{In-bbv°v XpS-°-amb
Poh-\-°m-cpsS F∂pw, _m°nbp≈h-cpsS FÆw F∂nh kqNn-∏n-°pw.

6.

F√m Poh-\-°m-cp-sSbpw iºf hnX-cW {]{Inb \S∏m°m≥ "F√m Poh-\°mcpw' F∂ en¶pw, Nne hn`m-K-ßsf am{Xw Xnc-s™-Sp-°m≥ "skeŒv
Fwtπm-bokv' F∂ en¶pw Xnc-s™-Sp-°mw. CXn-\p-tijw k_van‰v sNøp-I.

-8-

7.

k_van‰v sNbvXp-I-g n-bp-tºmƒ \ne-hn-ep≈ hnh-c-߃ ImWn-°p∂ ]pXnb
hn≥tUm {]Xy-£-s∏-Spw. CXp-Iq-SmsX F{X Poh-\-°m-cpsS iºf hnX-cW
{]{Inb

\S-∂ p-sIm-≠n-cn-°p-∂ p-sh∂p

shfn-hm-Ip∂

as‰mcp

satkUv

t_mIvkpw Xpd-°pw.

8.

Cu {]{Inb ]q¿Æ-am-Ip-tºmƒ t{]mkkv Iwπo-‰Uv F∂ sat Pv kv{Io\n¬
sXfn-bpw.

9.

sa\p-hn¬ kmedn amt‰¿kv ˛ _n¬kv / sjUyqƒkv ˛ t] _n¬kv B‚v
sjUyqƒkv Xnc-s™-Sp-°p-I.

10. kn.Un.-H. {]{In-b-bn-eqsS \S-∏m-°-s∏-Sp∂ _n√v ssIImcyw sNøp∂ {]{Inb
amkw, h¿jw F∂o hnh-c-ß-tfm-Sp-IqSn kv]m¿°v tImUn-s\m∏w kv{Io\n¬
sXfn-bpw.
11. Nn{X-Øn¬

ImWp-∂-Xp-t]m-se,

_n√p-Iƒ

kv{Io\n¬ sXfn-bpw.

-9-

kw_-‘n®

hnh-c-ß-sf√mw

12. CXn¬ ImWp-∂-Xp-{]-Im-cw, Bh-iy-am-bh Xnc-s™-Sp-Øp-I-gn-™m¬ {]n‚v
FSp-°m≥ X°-hÆw ]n.-Un.-F^v ^b-ep-Iƒ Xøm-dm-Ipw. {]n‚v sNøp-∂-Xns\m∏w Xs∂, CXns‚ Hcp ]I¿∏v Iºyq-´-dn¬ Xs∂ kq£n-®m¬ Bh-iym\p-k-cWw t\m°m≥ Ign-bpw.
13. {]n‚v sNbvX t]Pv {Sj-dn-bn¬ \evIn ]Ww ssI∏-‰mw. iºfw ssIøn-se-Øp∂-sX-ßs\ F∂-dn-bm-\mbn Nn{Xw ImWp-I.
(Nn-{Xw)

- 10 -

14. hIp-∏v, Hm^o-kv, kn.-Un.H tImUv, h¿jw amkw F∂o hnh-c-߃ ]qcn-∏n®pw
Ign-bp-tºmƒ

e`y-am-Ip∂

iº-f-\n-c-°n-s\-∏-‰n-bp≈

F√m

hnh-c-ßfpw

kv{Io\ns‚ CS-Xp-h-iØv Xmsg-bmbn sXfn-bp-∂Xpw ImWmw.
15. AXXv amksØ iºfw F{X-sb∂v ]qcn-∏n-®-tijw he-Xp-h-iØp ImWp∂
F≥Im-jvsa‚v hnh-c-߃ Bcm-bp∂ _´¨ Xnc-s™-Sp-°p. CXp sNbvXtijw "I¨t^w' sNøp-I. (H-cn-°¬ ]qcn-∏n® hnh-c-߃ c≠m-aXv XncpØpI Akm-[y-am-Wv).
16. sa\p-hn¬ aSßn kmedn amt‰¿kv ˛ _n¬kv B‚v sjUyqƒkv ˛ kmedn
…n∏v F∂ {Ia-Øn¬ Xnc-s™-Sp-°p-I.
17. Bh-iym-\p-k-cWw kmedn …n∏v {]n‚v sNøm-an-\n.
(Nn{Xw)

- 11 -

XpS-°-an´ {]{Inb ths≠∂v hbv°p-∂Xv Fßs\?
1.

CXn-\m-bn, Im≥k¬ t{]mkkvUv kmedn Hm]vj≥ Xnc-s™-Sp-°p-I. sa\p{Iaw: kmedn amt‰¿kv ˛ kmedn t{]mk-knwKv ˛ Im≥k¬ t{]mkkvUv
kmedn (Nn{Xw ImWp-I).

- 12 -

2.

Im≥k¬ t{]mkkvUv kmedn Xnc-s™-SpØp Ign-bp-tºmƒ Hcp ]pXnb
hn≥tUm Xpd-°pw.
(Nn-{Xw)

3.

kv{Io\n¬ sXfn-bp∂ CS-ß-fn¬ ths≠∂p hbvt°≠ amkw, h¿jw F∂o
hnh-c-߃ ]qcn-∏n-°p-I.

4.

hIp-∏v, Hm^o-kv, kn.-Un.H tImUv, _n¬ ssS∏v F∂nh ]qcn-∏n-°p-I.

5.

_n¬ I¨t{Smƒ tImUv, _n√ns‚ kz`m-hw, samØw XpI, hnX-c-W-{]-{Inb
ssIImcyw sNøp-∂-bm-fpsS s]≥ \º¿, XnbXn F∂nh sXfn-bp∂ kv{Io≥
{i≤n-°p-I. A\p-tbm-Py-am-bh Xnc-s™-Sp-°p-I.

6.

XpScm\p≈ \n¿t±iw Xnc-s™-Sp-°p-I-hgn {]{Inb Im≥k¬ sNø-s∏-Spw.
(ssI-∏-‰nb iº-f-Øn¬ ths≠∂p hbv°m-\m-hn√ F∂v {i≤n-°p-I).

B\p-Iq-ey-߃
1.

sa\p-hn¬ \n∂v "BUv Ae-h≥kvSp Bƒ' F∂ en¶v Xnc-s™-Sp-°p-I. sa\p{Iaw Cß-s\-bmWv: kmedn amt‰¿kv ˛ Ae-h≥kkv ˛ BUv Ae-h-≥kkv
Sp Bƒ

- 13 -

(Nn-{Xw)

2.

BUv Ae-h≥kkv Sp Bƒ F∂Xv Xnc-s™-Sp-°p-tºmƒ Xmsg-Im-Wp∂
{]Imcw kv{Io\n¬ sXfn-bpw.
(Nn-{Xw)

- 14 -

3.

hIp-∏v, Hm^o-kv, kn.-Un.H tImUv, B\p-Iq-ey-Øns‚ kz`mhw F∂nh ]qcn-∏n°p-I.

4.

_n¬ {]Im-c-tam, XkvXn-I-{]-Im-ctam F∂Xv Xnc-s™-Sp-°p-I.

5.

_n√ns‚ hnh-c-߃ ]qcn-∏n-°p-I.

6.

B\p-Iqey XpI F{X-sb∂v ]qcn-∏n-°p-I.

7.

AXXv amksØ AYhm ASpØ DØ-chph-sc-bp≈ Imem-h[n GsX∂v Xncs™-Sp-°p-I.

8.

ASpØ DØ-chph-sc-bp≈ Imem-h-[n-bmWv Xnc-s™-Sp-°p-∂-sX-¶n¬ F∂phsc F∂v hy‡-am-°p-I.

9.

XpS-cp-hm-\p≈ _´¨ Xnc-s™-Sp-°p-I.
(Nn-{Xw)

- 15 -

G‰-hp-sam-Sp-hn-ep≈ B\p-Iq-ey-ß-fpsS hnh-c-߃
1.

]pXp-°nb \nb-a-{]-Im-c-ap≈ B\p-Iq-ey-sa{X F∂-Xn-\mbn kmedn amt‰¿kv
˛ Ae-h≥kkv ˛ Ae-h≥kv A]vtU-j≥ F∂ {Ia-Øn¬ \oßp-I. ]pXnb
hn≥tUm sXfn-bp-∂Xv {i≤n-°p-I.
(Nn-{Xw)

- 16 -

2.

hIp-∏v, Hm^o-kv, Poh-\-°m-c≥ F∂o hnh-c-߃ ]qcn-∏n-°p-I.

3.

sXfn-bp∂ ]pXnb hn≥tUm Bh-iy-s∏-Sp∂ {]Imcw B\p-Iq-ey-Øns‚
kz`mhw, XpI F∂p-ap-X¬ XpS-ßnb hnh-c-߃ ]qcn-∏n-°p-I.

4.

]qcn-∏n-®-tijw tkhv sNøm-\p≈ kwhn-[m\w Xnc-s™-Sp-°p-I.

B\p-Iqeyw kw_-‘n® hnhcw ths≠-∂p-h-bv°m-\mbn
1.

sS¿an-t\‰v F∂ _´¨ Xnc-s™-Sp-°p-I.

2.

ths≠∂phbvt°≠ XnbXn ]qcn-∏n-°p-I.

3.

H.-sI. sNøp-∂-tXmsS CXp km[y-am-Ipw.

F√m Poh-\-°m¿°pw B\p-Iq-ey-߃, ap≥Iq¿ iºfw F∂nh ths≠∂p
hbv°m-\mbn sNtø-≠Xv
1.

sa\p-hn¬ {Iaambn kmedn amt‰¿kv ˛ Ae-h≥kkv ˛ dnaqhv Ae-h≥kkv
{^w Bƒ F∂n-ßs\ \oßp-I. Nn{X-Øn-te-Xp-t]mse ]pXnb hn≥tUm
sXfnbpw.
(Nn-{Xw)
- 17 -

2.

hIp-∏v, Hm^o-kv, Un.-Un.-H. tImUv, _n¬ssS-∏v, XkvXn-I, B\p-Iq-ey-߃
F∂o hnh-c-߃ ]qcn-∏n-°p-I.

3.

dnaqhv F∂Xv Xnc-s™-Sp-°p-I.

Ipd-hp-sN-ø¬
iº-f-°p-dhv kw_-‘n® Imcy-߃ \S-∏n-em-°m-\mbn sNtø-≠-Xv.
1.

A\p-{I-aaw kmedn amt‰¿kv ˛ UnU-£≥kv ˛ UnU-£≥kv F∂n-ßs\
\oßp-I. ]pXnb hn≥tUm sXfn-bp-∂Xv {i≤n-°p-I.
(Nn-{Xw)

- 18 -

2.

hIp-∏v, Hm^o-kv, Poh-\-°m-c≥ F∂nh ]qcn-∏n®p Ign-bp-tºmƒ ]pXnb hnh-c߃ AS-ßp∂ hn≥tUm sXfn-bpw.

3.

Bh-iy-s∏-Sp-∂-Xp-{]-Imcw FÆw, Ipd-hp-sN-øp∂Xp kw_-‘n® hnh-c-߃,
Imem-h[n F∂nh ]qcn-∏n-°p-I.

4.

]qcn-∏n® hnh-c-߃ tkhv sNøm-\mbn C≥tk¿´v Xnc-s™-Sp-°p-I.

5.

]qcn-∏n® hnh-c-ß-fn¬ t`Z-KXn hcp-Øm≥ "FUn‰v' Xnc-s™-Sp-°p-I.

6.

t`Z-KXn hcp-Øn-b-tijw A]vtU‰v Xnc-s™-Sp-°p-I, ho≠pw am‰-ap-s≠-¶n¬
Im≥k¬ Xnc-s™-Sp-°p-I.

7.

GsX-¶nepw

{]tXyI

hnhcw

ths≠∂p

hbv°m-\mbn

he-Xp-h-iØp

ImWp∂ Uneo‰v Xnc-s™-Sp-°p-I.
Ipd-hp-sN-ø¬ {]{In-b-bnse am‰-߃°mbn sNtø-Ww
1.

sa\p-h n¬ A\p-{Iaw kmedn amt‰¿kv ˛ UnU-£≥kv ˛ BUv UnU-£≥kv
F∂n-ßs\ Xnc-s™-Sp-°p-I. ]pXnb hn≥tUm sXfn-bpw.
(Nn-{Xw)

- 19 -

2.

hIp-∏v, Hm^o-kv, Un.-Un.-H. tImUv, ]ns∂ XncnsI e`y-am-tI≠ XpI-sb-∏-‰nbp≈ hnh-c-߃ ]qcn-∏n-°p-I.

3.

_n¬{]-Im-c-tam, XkvXnI {]Im-ctam CXp sNtø-≠-sX∂v hy‡-am-°p-I.

4.

XncnsI e`y-am-tI≠ XpI, _n¬ hnh-cw, Imem-h[n F∂nh ]qcn-∏n-°p-I.

5.

XpS-cm-\p≈ en¶v Xnc-s™-Sp-°p-I.

Ipd-hp-sN-ø¬ ths≠-∂p-h-bv°m≥
1.

sa\p-hn¬ kmedn amt‰¿kv ˛ UnU-£≥kv ˛ Uneo‰v UnU-£≥kv F∂nßs\ Xnc-s™-Sp-°p. ]pXnb hn≥tUm sXfn-bpw.
(Nn-{Xw)

- 20 -

2.

hIp∏v, Hm^o-kv, Un.-Un.-H. tImUv, _n¬ hnh-cw, XncnsI e`y-am-tI≠ XpIbpsS hni-Zmw-i-߃ F∂nh ]qcn-∏n-°p-I.

3.

dnaqhv F∂ _´¨ Xnc-s™-Sp-°p-I.

hmbv]
hmbv]m hnh-c-߃ tN¿°p-∂-Xn-\pw, \o°w sNøp-∂-Xn\pw
1.

sa\p-hn¬ A\p-{Iaw kmedn amt‰¿kv ˛ tem¨kv ˛ tem¨ Uos‰-bn¬kv
F∂n-ßs\ Xnc-s™-Sp-°p-I. ]pXnb hn≥tUm sXfn-bpw.
(Nn-{Xw)

- 21 -

2.

hIp-∏v, Hm^o-kv, Poh-\-°m-c≥ F∂o hnh-c-߃ ]qcn-∏n-°p-I.

3.

\ne-hn-ep≈ hmbv]m hnh-c-߃ Dƒs∏-Sp∂ ]´nI sXfn-bpw. AX-s√-¶n¬,
he-Xp-`m-KØp sXfn-bp-∂ n-SØv hmbv]-bpsS hni-Zmw-i-߃ ]qcn-∏n-°p-I.

4.

I¨{^w Xnc-s™-Sp-°p-I.

5.

\ne-hn-ep≈ hmbv]-bpsS hnh-c-߃ t`Z-K-Xn-sN-øm≥ CS-Xp-`m-K-Øp-Im-Wp∂
en¶v Xnc-s™-Sp-°p-I.

6.

hni-Zmw-i-߃ F√mw Xs∂ he-Xp-`m-KØp sXfn-bp-∂Xp ImWmw.

7.

am‰-߃ hcp-tØ-≠-Xp-s≠-¶n¬ AXp-sN-bvX-tijw I¨t^w sNøp-I.

8.

\ne-hn-ep≈ hmbv]-bpsS hni-Zmw-i-߃ \o°w sNø-W-sa-¶n¬ (6), (7) F∂nh-bn¬ hni-Zo-I-cn-®-Xp-t]mse sNbvX-tijw Uneo‰v Xnc-s™-Sp-°p-I.

(Hcp {]tXyI Imem-h-[n-bnse hmbv]m hnh-c-߃ \o°w sNøm-\mbn FIvskw]vj≥ sa\p Xnc-s™-Sp-°m-hp-∂-Xm-Wv.

- 22 -