You are on page 1of 2

AÉeÉÏ 1

qÉÉåPûÏ AÉeÉÏ

qÉÉåPûÏ AÉeÉÏ qWûhÉeÉå qÉÉfÉÏ xÉZZÉÏ AÉeÉÏ. ÍzÉUÉåŽÉsÉÉ UWûÉhÉÉUÏ. AÉqWûÏ AÉiÉÉ 25-25 uÉwÉÉïÇcÉå bÉÉåQåû
fÉÉsÉÉå iÉUÏWûÏ cÉiÉÑjÉÏï-ÌSuÉÉVûÏsÉÉ TüOûÉYrÉÉÇxÉÉPûÏ mÉæxÉå mÉÉPûuÉhÉÉUÏ. TüÉålÉuÉU oÉÉåsÉiÉÉlÉÉ Â¤É "WåûsÉÉå" LåuÉeÉÏ
"L FwÉÉ" " L aÉÉæiÉqÉ" AzÉÏ AM×ü̧ÉqÉ WûÉMü qÉÉUhÉÉUÏ. ÌiÉcrÉÉ lÉÉiÉuÉÉÇlÉÉ cÉwqÉå sÉÉaÉsÉå iÉUÏ xuÉiÉ: qÉɧÉ
AeÉÔlÉWûÏ ÌoÉlÉcÉwqrÉÉlÉå xÉÑDiÉ SÉåUÉ AÉåuÉhÉÉUÏ. qÉÉfrÉÉ AÉDcÉÏ AÉD.

qÉÏ sÉWûÉlÉmÉhÉÏ AÉeÉÉåVûÏ eÉÉxiÉ uÉåVû UÉÌWûsrÉÉlÉå AxÉåsÉ ÌMÇüuÉÉ AÉeÉÏcrÉÉcÉ pÉÉwÉåiÉ xÉÉÇaÉÉrÉcÉÇ iÉU WûÉ
"lɤɧÉÉÇcÉÉ aÉÑhÉ" AxÉåsÉ, mÉhÉ qÉÉfÉÇ AÉÍhÉ AÉeÉÏcÉÇ mÉëjÉqÉmÉÉxÉÔlÉcÉ NûÉlÉ eÉqÉiÉ aÉåsÉÇrÉ.AÉeÉWûÏ WûÉiÉÔlÉ
MüÉWûÏ cÉÉÇaÉsÉÇ bÉQûsÉÇ ( WûÉ rÉÉåaÉ YuÉÍcÉiÉcÉ rÉåiÉÉå!), iÉU AÉD-oÉÉoÉÉÇlÉÇiÉU qÉÉfÉÉ TüÉålÉ eÉÉiÉÉå iÉÉå AÉeÉÏsÉÉcÉ.

oÉÏ. LxxÉÏ. ÄTüÉrÉlÉsÉcrÉÉ uÉåVûcÉÏ aÉÉå¹.. qÉÉfrÉÉ AprÉÉxÉÉcÉÏ sɤÉhÉÇ PûÏMü ÌSxÉiÉ lÉÉÌWûxÉå mÉÉWÕûlÉ AÉDlÉå
AÉeÉÏsÉÉ mÉÉcÉÉUhÉ MåüsÉÇ AÉÍhÉ qÉÏ ZÉUÇcÉ uÉwÉïpÉUÉiÉ MåüsÉÉ AxÉåsÉ LuÉRûÉ AprÉÉxÉ AÉeÉÏ AÉsrÉÉlÉÇiÉUcrÉÉ
qÉÌWûlrÉÉpÉUÉiÉ MåüsÉÉ.

mÉWûÉOåû cÉÉU uÉÉeÉiÉÉ AÉeÉÏ AÉmÉsrÉÉ qÉFxÉÔiÉ AÉuÉÉeÉÉiÉ WûÉMüÉ qÉÉUÉrÉsÉÉ sÉÉaÉÉrÉcÉÏ. qÉÏ AÉkÉÏ "FPûiÉÉåcÉ"
" ÄTü£ü 5 ÍqÉlÉÏOÇû" uÉaÉæUå oÉQûoÉQÕûlÉ mÉÑlWûÉ fÉÉåmÉÉrÉsÉÉ oÉbÉÉrÉcÉÉå. mÉhÉ AÉeÉÏcrÉÉ WûÉMüÉ MüÉWûÏ jÉÉÇoÉÉrÉcrÉÉ
lÉÉWûÏiÉ AÉÍhÉ EPûsrÉÉÍzÉuÉÉrÉ aÉirÉÇiÉUcÉ lÉxÉÉrÉcÉÇ.

qÉÏ AprÉÉxÉÉsÉÉ oÉxÉsrÉÉuÉU mÉÑlWûÉ fÉÉåmÉÔlÉ mÉQÕû lÉrÉå qWûhÉÔlÉ AÉeÉÏ 15-20 ÍqÉlÉÏOÇû qÉÉfrÉÉxÉÉåoÉiÉ
oÉxÉÉrÉcÉÏ, AÉÍhÉ qÉÉfÉÏ fÉÉåmÉ AÉiÉÉ mÉÑUiÉÏ FQûÉsÉÏrÉ rÉÉcÉÏ ZÉɧÉÏ mÉOûsrÉÉuÉUcÉ fÉÉåmÉÉrÉsÉÉ eÉÉrÉcÉÏ.

lÉÇiÉUWûÏ ÌSuÉxÉpÉU qÉÉfrÉÉ AprÉÉxÉÉuÉU ÌiÉcÉÇ eÉÉiÉÏlÉÇ sÉ¤É AxÉÉrÉcÉÇ. rÉÉ xÉaÉtrÉÉcÉÇ qÉsÉÉ SQûmÉhÉ MükÉÏcÉ
AÉsÉÇ lÉÉWûÏ. EsÉOû ÄTüÉrÉSÉcÉ fÉÉsÉÉ. LMü aÉÇqÉiÉ xÉÉÇaÉiÉÉå. qÉÉfÉÉ LMü ÍqÉ§É eÉÑlrÉÉ mÉëzlÉ-mȨ́ÉMüÉÇcÉå aÉ›åû
bÉåFlÉ rÉÉrÉcÉÉ; iÉÉxÉ AkÉÉï iÉÉxÉ irÉÉiÉÏsÉ mÉëzlÉÉÇzÉÏ fÉOûÉmÉOû -oÉWÒûSÉ ÌlÉwTüVû! - MåüsrÉÉuÉU AÉqÉcÉÏ aÉÉQûÏ
Ì¢üMåüOû, ÍxÉlÉåqÉÉ, MüÉãsÉåeÉqÉkÉÏsÉ pÉÉlÉaÉQûÏ rÉÉ-xÉÉUZrÉÉ AÌiÉ-qÉWûiuÉÉcrÉÉ ÌuÉwÉrÉÉÇMüQåû uÉVûÉrÉcÉÏ. AÉeÉÏlÉÇ
LMü-SÉålÉSÉ Wåû mÉÉÌWûsÉÇ, mÉhÉ MüÉWûÏ oÉÉåsÉsÉÏ lÉÉWûÏ. SÕxÉrÉÉuÉåVûÏ iÉÉå ÍqÉ§É rÉåFlÉ OûmÉMüiÉÉcÉ AÉeÉÏlÉÇ irÉÉsÉÉ
"aÉÉæiÉqÉ bÉUÉlÉ lÉÉ" AxÉÇ xÉÉÇaÉÔlÉ oÉÉWåûUcrÉÉ oÉÉWåûUÇcÉ ÌmÉOûÉVÕûlÉ sÉÉuÉsÉÇ. qÉÏ AÉiÉ AÉWåû Wåû irÉÉsÉÉ qÉÉWûÏiÉ
WûÉåiÉÇ; oÉÉWåûU iÉÉå AÉsÉÉrÉ Wåû qÉsÉÉ MüVûsÉÇ WûÉåiÉÇ, mÉhÉ AÉqWûÏ SÉåbÉå MüÉrÉ iÉå xÉqÉeÉÔlÉ cÉÑMüsÉÉå. mÉUϤÉÉ
WûÉåDmÉrÉïÇiÉ MüÉWûÏ irÉÉlÉå mÉÑlWûÉ §ÉÉxÉ ÌSsÉÉ lÉÉWûÏ.

ÌSuÉxÉpÉUcrÉÉ MüQûMü ÍzÉxiÉÏcÉÏ pÉUmÉÉD AÉeÉÏ UɧÉÏ MüUÉrÉcÉÏ iÉÏ fÉÉåmÉhrÉÉmÉÑuÉÏï QûÉåYrÉÉsÉÉ ZÉÉåoÉUåsÉ iÉåsÉ
jÉÉåmÉOÕûlÉ. MüÉWûÏ ¤ÉhÉÉÇiÉcÉ xÉÉUÉ zÉÏhÉ SÕU eÉÉrÉcÉÉ, QûÉåMÇü WûsÉMÇü uWûÉrÉcÉÇ. qÉÑsÉÉuÉUÏsÉ AÉmÉsÉÇ mÉëåqÉ ÍxÉ®
MüUhrÉÉxÉÉPûÏ AÉDWûÏ AkÉÑlÉ-qÉkÉÔlÉ mÉërÉ¦É MüUÉrÉcÉÏ, mÉhÉ AÉeÉÏcÉÉ WûÉiÉ sÉÉaÉiÉÉcÉ eÉÏ LMü ÌuÉsɤÉhÉ aÉÑÇaÉÏ
rÉÉrÉcÉÏ iÉÉå AlÉÑpÉuÉ AÉDcrÉÉ WûÉiÉÔlÉ MükÉÏ AÉsÉÉ lÉÉWûÏ.

aÉÉæiÉqÉ xÉÉåqÉhÉ xÉÉåqÉuÉÉU, eÉÑsÉÉD 02, 2007

" AÉD-oÉÉoÉÉÇlÉÏ iÉÑfrÉÉ ÍzɤÉhÉÉxÉÉPûÏ eÉÉå ZÉcÉï MåüsÉÉ AÉWåû iÉÉå krÉÉlÉÉiÉ PåûuÉ. aÉÉåurÉÉiÉsrÉÉ . AÉeÉcrÉÉ "AÉåPûÉÇiÉ LMü AÉÍhÉ qÉlÉÉiÉ SÕxÉUÇcÉ" AzÉÉ eÉqÉÉlrÉÉiÉ AÉeÉÏcrÉÉ xuÉpÉÉuÉÉiÉsÉÉ WûÉ mÉÉUSzÉÏïmÉhÉÉ AÍkÉMücÉ pÉÉuÉiÉÉå. erÉÉ aÉÉå¹Ï fÉÉsrÉÉ mÉÉÌWûeÉåiÉ AxÉÇ ÌiÉsÉÉ uÉÉOûiÉÇ irÉÉ MåüsrÉÉÍzÉuÉÉrÉ iÉÏ UWûÉiÉ lÉÉWûÏ. AÉeÉÏcÉÉ FmÉSåzÉ qÉÉ§É xÉuÉïxuÉÏ uÉåaÉVûÉ AÉÍhÉ qÉÉfÉå mÉÉrÉ eÉÍqÉlÉÏuÉU AÉhÉhÉÉUÉ WûÉåiÉÉ. mÉhÉ AÉqÉcrÉÉxÉÉUZrÉÉ LMüÉmÉå¤ÉÉ LMü EmÉSèurÉÉmÉÏ lÉÉiÉuÉÉÇoɬsÉ ÌiÉcÉÇ MüÉrÉ qÉiÉ AÉWåû Wåû qÉÉ§É AÉqWûÏ ÌiÉsÉÉ AeÉÔlÉ ÌuÉcÉÉUsÉÇ lÉÉWûÏ! -aÉÉæiÉqÉ 25/08/04 aÉÉæiÉqÉ xÉÉåqÉhÉ xÉÉåqÉuÉÉU. AÉeÉcÉå SsÉ-oÉSsÉÔ UÉeÉMüÉUhÉÏ AÉeÉÏcÉÉ WûÉ LMü eÉUÏ aÉÑhÉ EcÉsÉiÉÏsÉ iÉU ÌMüiÉÏ cÉÉÇaÉsÉå WûÉåDsÉ ! eÉÑlÉÏ qÉÉhÉxÉÇ xÉlÉÉiÉlÉÏ.AÉeÉÏ 2 AÉqÉcrÉÉ ÌmÉRûÏzÉÏ AÉeÉÏcÉÇ AaÉSÏ E¨ÉqÉ eÉqÉiÉÇ rÉÉcÉÇ mÉëqÉÑZÉ MüÉUhÉ qWûhÉeÉå ÌiÉcÉÉ oÉWÒû´ÉÑiÉmÉhÉÉ. AÉÍhÉ erÉÉ aÉÉå¹Ï mÉOûiÉ lÉÉWûÏiÉ irÉÉ oÉÉåsÉÔlÉ SÉZÉuÉÉrÉsÉÉ iÉÏ QûUiÉ lÉÉWûÏ. ÌiÉcrÉÉxÉÉUZÉÏ AÉeÉÏ AÉqWûÉsÉÉ sÉÉpÉsÉÏ AÉWåû Wåû AÉqWûÉ pÉÉuÉÇQûÉÇcÉÇ pÉÉarÉ rÉÉiÉ uÉÉScÉ lÉÉWûÏ. qÉÉuÉzÉÏ uÉaÉæUålÉÏ "lÉÏOû AprÉÉxÉ MüU" "xÉÉÇpÉÉVÕûlÉ UWûÉ" uÉaÉæUå xÉÉÇÌaÉiÉsÉÇ. "eÉÑlÉÇ iÉå xÉÉålÉÇ AÉÍhÉ lÉuÉÏlÉ qWûhÉeÉå ZÉÉåOÇû lÉÉhÉÇ" AxÉÉ AûÉWûÉxÉ iÉÏ MükÉÏ kÉUiÉ lÉÉWûÏ. qÉÉqÉÉ-qÉÉqÉÏ.iÉÏ "UÉqÉÉrÉhÉ" "qÉWûÉpÉÉUiÉ" mÉWûÉiÉå AÉÍhÉ "SÉÍqÉlÉÏ" "AuÉÇÌiÉMüÉ" WûÏ mÉWûÉiÉå. mÉhÉ MüqÉïMüÉÇQûÉcÉÉ AÌiÉUåMü iÉÏ xuÉiÉ: WûÏ MükÉÏ MüUiÉ lÉÉWûÏ. MüqÉïPû AxÉiÉÉiÉ AxÉÉ LMü xÉuÉïxÉÉkÉÉUhÉ AlÉÑpÉuÉ AxÉiÉÉå. xÉuÉÉïÇuÉU ÌiÉcÉÏ qÉÉrÉÉ AÉWåû. 2007 . oÉÉiÉqrÉÉ LåMüiÉå. qÉÉfÉÇ ÍzɤÉhÉÉxÉÉPûÏ mÉÑhrÉÉsÉÉ eÉÉrÉcÉÇ PûUsÉÇ iÉåuWûÉ WûÏ oÉÉiÉqÉÏ MüÉlÉÉÇuÉU bÉÉsÉhrÉÉxÉÉPûÏ ÍzÉUÉåŽÉsÉÉ aÉåsÉÉå. iÉÏ qWûhÉÉsÉÏ. mÉë¨rÉåMüÉlÉÇ MüÉWûÏ mÉëqÉÉhÉÉiÉ iÉUÏ mÉÔeÉÉ-AcÉÉï MüUÉuÉÏ. aÉÉuÉÉiÉsrÉÉ. AÉÍhÉ CiÉUÉÇuÉU xÉ£üÏ iÉU qÉÑVûÏcÉ MüUiÉ lÉÉWûÏ. UÉåeÉcÉÉ mÉåmÉU uÉÉcÉiÉå. AÉqÉcÉÏ AÉeÉÏ qÉÉ§É SåuÉÉkÉqÉÉïcrÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉ AÌiÉzÉrÉ mÉÑUÉåaÉÉqÉÏ AÉWåû. LuÉRÇûcÉ MüÉrÉ mÉhÉ SåzÉÉiÉsrÉÉ AÉÍhÉ eÉaÉÉiÉsrÉÉ WûÏ PûVûMü bÉQûÉqÉÉåQûÏÇcÉÏ ÌiÉsÉÉ MüsmÉlÉÉ AxÉiÉå. lÉÉåMüUÏ kÉÇSÉ sÉÉaÉsrÉÉuÉU AÉkÉÏ iÉÉå ÌWûzÉÉåoÉ cÉÑMüiÉÉ MüU AÉÍhÉ lÉÇiÉUcÉ MüÉrÉ iÉÏ qÉÉæeÉ-qÉeÉÉ. xÉÉåuÉVÇû AÉåuÉVÇû mÉÉVûÉuÉÇ AxÉÉ ÌiÉcÉÉ MüOûÉ¤É lÉ‚üÏcÉ AxÉiÉÉå. mÉhÉ Wåû MüUiÉÉlÉÉ ÌiÉlÉå uÉÉxiÉuÉÉcÉÇ pÉÉlÉ MükÉÏcÉ xÉÑOÕû ÌSsÉåsÉÇ lÉÉWûÏ. eÉÑsÉÉD 02." AzÉÏ AÉWåû AÉqÉcÉÏ AÉeÉÏ. UÉeÉMüÉUhÉÉiÉ iÉU ÌiÉcÉÏ xuÉiÉ:cÉÏ AzÉÏ PûÉqÉ qÉiÉÇ AÉWåûiÉ AÉÍhÉ iÉÏ PûÉxÉÔlÉ qÉÉÇQûÉrÉsÉÉ iÉÏ AÎeÉoÉÉiÉ MücÉUiÉ lÉÉWûÏ. ÌiÉcÉÇ "mɤÉÉÇiÉU" bÉQûuÉÔlÉ AÉhÉhrÉÉcrÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉ qÉÉfrÉÉxÉMüOû xÉuÉÉïÇlÉÏcÉ WûÉiÉ OåûMüsÉåiÉ.