You are on page 1of 3

Preposition

บุรพบท เป็นคำำที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกรรมและคำำอื่น ๆ ในประโยค
At ใช้นำำหน้ำเวลำ โดยใช้บ่งเวลำจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพำะ เช่น
At six o’clock, at 5.30 P.M. at midnight, at sunset, at dawn
สถำนที่เล็ก ๆ และบ้ำนเลขที่ ตำำบล หมู่บ้ำน ฯลฯ เช่น
They are at home.
I wish to see him at a village.
He lives at 135 Sukhumwit Road.
*At นำำหน้ำ phrase ต่อไปนี้
At this moment ณ เวลำนี้ at that time ในเวลำนั้น
At the first time ตอนแรก at the time when ….ในเวลำซึ่ง
At first ในตอนแรก at present ในปัจจุบัน
At once ในทันที at least ในทีส่ ุด
At breakfast ขณะทำนอำหำรเช้ำ at work ขณะทำำงำน
At dinner ขณะทำนอำหำรเย็น at sight เมื่อมองเห็น
At play กำำลังเล่น at short notice เพียงแว่บเดียว
At war ในยำมสงครำม at rest ขณะพักผ่อน
At peace ในยำมสงบ at home ที่บำ้ น
At length, at last ในทีส่ ุด at church ที่โบสถ์
At will ตำมใจ at sea ที่ทะเล
At a loss งง, ขำดทุน at school เรียนหนังสือ
At best อย่ำงดีที่สดุ at a pinch แทบเลือดตำกระเด็น
At worst อย่ำงแย่ที่สุด at all events ถึงอย่ำงไรก็ตำม
At most อย่ำงมำกทีส่ ุด at once ทันที, เดี๋ยวนี้
At first ครั้งแรก at all cost จะเสียเท่ำไรก็ตำม
At this, at that ด้วยเหตุนี้, นั้น at hand อยู่แค่เอื้อม
At a profit ได้กำำไร at ease พักเหนื่อย
At first sight เมื่อแรกพบ at heart โดยสันดำน (ในใจ)
At any rate อย่ำงไรก็ตำม At a time ในครั้งเดียวกัน
At the same time พร้อมกัน at times บำงครั้ง, บำงเวลำ

In ใช้นำำหน้ำนำมที่เป็นเวลำ และนำำหน้ำระยะเวลำที่มีควำมยำม เช่น
In March, in June, in 1973, in (the) summer, in three months, in the
afternoon, in the meantime, in the middle of, in time
*ยกเว้นระยะเวลำที่มี Every, Next, และ Last ไม่ต้องใส่ Preposition
ใช้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกำยที่สวมใส่อยู่ เช่น

อยู่ในมือ In trouble อยู่ในภำวะลำำบำก in two 2 เป็น ส่วน In the long run ในระยะยำว in ink ด้วยหมึก In due course เมื่อถึงกำำหนด in pencil ด้วยดินสอ In stock มีเหลือในโกดัง in place อยู่ในที่ของมัน In the end ในทีส่ ุด On ใช้นำำหน้ำวัน เช่น On Monday. *In ใน Phrase ต่อไปนี้ In common มีส่วนร่วมกัน in sight อยู่ในระยะที่มองเห็น In fun เพียงสนุก ๆ in tears ด้วยนำ้ำตำ In play โดยเล่น ๆ in all โดยทั้งหมด. I saw a man in brown shoes coming here last night. 1981. ทีละคน In other words กล่ำวอีกอย่ำงหนึ่ง in work มีงำนทำำ In a way (in some way) โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง in hand พร้อม. Yesterday he was in a black shirt for working. on March 10. on Tuesday. on King’s Birthday. on Songkran Day. โดยรวม In a hurry โดยรีบด่วน in any case ในทุกกรณี In public ต่อหน้ำสำธำรณชน in that case ในกรณีนั้น In private เป็นกำรส่วนตัว in some cases ในบำงกรณี In secret เป็นควำมลับ in fact ตำมควำมจริง In time ทันเวลำ in particular โดยเฉพำะ In debt มีหนี้สิน in a sense ในควำมหมำยหนึ่ง In difficulties ตกอยู่ในควำมยำกลำำบำก in brief โดยย่อ (สัน้ ๆ) In danger ตกอยู่ในอันตรำย in a word โดยคำำ ๆ เดียว In love หลงรัก in all likelihood ทุกทำงที่น่ำจะเป็นไปได้ In need ในเวลำต้องกำร in general โดยทั่ว ๆ ไป In itself ในตัวมันเอง in turn ตำมวำระ. on Thursday ใช้กับวันที่ วันสำำคัญทำงศำสนำหรือทำงรำชกำร เช่น On the fifth of December. on Wednesday. on New Year Day *On นำำหน้ำคำำต่อไปนี้ On fire กำำลังไหม้ on purpose โดยจงใจ On business ด้วยเรื่องกำรค้ำ on the other hand อีกนัยหนึ่ง On pleasure เพื่อควำมสนุก on the contrary โดยทำงกลับกัน .

On holiday ในวันหยุดงำน on the whole ว่ำถึงทั้งหมด On vacation ในวันหยุด on no account ไม่ว่ำอะไรจะเกิดขึ้น On duty ปฏิบัติหน้ำที่ on my account เกี่ยวกับฉัน On watch กำำลังเฝ้ำ on second thoughts เมื่อคิดอีกทีหนึ่ง On guard เข้ำเวรยำม on the overage โดยส่วนเฉลี่ย On a visit อยู่ระหว่ำงกำรเยี่ยม on leave อยู่ระหว่ำงกำรลำพัก On a journey อยู่ระหว่ำงกำรเดิน on one’s way อยู่ระหว่ำงเดินทำง On sale ลดรำคำ on foot โดยเท้ำ On horseback โดยขี่ม้ำ on time ตรงเวลำ .